1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV"

Transkript

1 NÁVRH METODIKY ODBĚRU VZORKŮ PRO DYNAMICKOU OLFAKTOMETRII PRO TECHNOLOGII ČOV DLE NV Č. 615/2006 Sb. příloha č. 1, ODST ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV Typy ČOV Obecně lze identifikovat jednotlivé části emisí pachu na Čistírnách odpadních vod. I. Podle typu odpadní vody lze charakterizovat odpadní ČOV: Splaškové Průmyslové Kombinované II. Podle typu čištění odpadních vod lze charakterizovat ČOV na: Biologické Mechanické Fyzikálně-chemické Pro potřeby navržení metodik a resp. emisních limitů pro pachové látky pro nejčastější typ ČOV - čištění splaškových, resp. kombinovaných odpadních vod bude nadále uvažováno jen s ČOV mající aerobní biologické čištění odpadních vod s převažujícím podílem splaškových komunálních vod. Pro porovnání jednotlivých parametrů je nutné znát nátok na ČOV, koncentrace organického znečištění CHSK a BSK 5 a typy používané technologie. III. Dle použitých technologií : 1. Biofilrty (na čištění odpadní vody, budou zřejmě výjimkou) 2. Biodisky 3. ČOV s prostou aktivací nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu, aktivace s regenerací kalu aktivace s nitrifikací a denitrifikací 4. ČOV - SBR reaktory (reaktor pracuje na principu, kdy celý proces probíhá v jedné nádrži - napouštění odpadní vody, provzdušňování, sedimentace a vypouštění čisté vody, zatímco jeden reaktor pracuje, druhý zpravidla napouští resp. usazuje nebo vypouští vodu) 5. ČOV - Oběhová aktivace, karussel 6. Jiná Z hlediska zatížení - dělíme ČOV na nízko- středně a vysoko - zatěžované. ČOV pracují zpravidla v režimu nízkozatěžované. Telefon: strana 1

2 Zdroje pachových látek Obecně z odborné literatury navrhujeme rozdělit ČOV na jednotlivé technologie - celky. Pokud budou některé celky na ČOV chybět, nebo budou sloučeny do uzavřené budovy, budou odebírány vzorky jako jeden výduch a to výduch budovy. Viz metodiky odběru vzorků. I. Jednotlivé celky: 1. Nátok a hrubé předčištění (čerpání surové vody česle, shrabky, lapáky písku, lapáky tuku, sklady písku a pod) 2. Primární usazováky 3. Aktivace 4. Kalová koncovka (kalové nádrže, zpracování kalu, kalová pole a pod) 5. Uzavřená ČOV v domku 6. Biofiltr 7. Jiné Z hlediska pachových látek jsou významné technologie bod 1, 4-7 Pro výpočet plošných emisí navrhuji použít uzanční hodnoty Difusní vrstva 1 cm Rychlost proudění větru 0,5 m/s Pozn.: Hodnota používaná pro výpočet emisního toku pachových látek z plošných zdrojů je uzanční hodnota, která je empiricky odvozená z velkého množství měření pachových látek na ČOV a následného výpočtu rozptylových studií, ve srovnání s reálnými emisemi pachových látek v oblasti. Odběr a stanovení koncentrací pachových látek ve vzduchu vychází z normy EN Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. 2. Materiál pro zhotovení vzorkovacích vaků, zkouška vaků Jako materiál pro zhotovení vzorkovacích vaků se používá : polytetraflourethen ( PTFE ) kopolymer tetrafluoretenu a hexafluorpropenu ( FEP ) polyethentereftalát ( Nalophan ) korozivzdorná ocel polyvinylfluorid ( PVF, Tedlar ) Materiál musí být zcela bez zápachu. Nové šarže materiálu jsou před použitím zkoušeny s cílem určení pozaďové koncentrace pachových látek. Před použitím musí být zkoušena těsnost vzorkovacích vaků. Každý vyrobený vak se evakuuje pomocí čerpadla. Při správné těsnosti vaku poklesne průtok čerpadlem na nulu. Po kontrole těsnosti je vak uzavřen korkovou zátkou a do doby použití uchován v přepravní nádobě. Telefon: strana 2

3 3. Odběr pachových látek Únik odpadního plynu na ČOV můžeme definovat třemi způsoby : 1. odpadní plyn s obsahem pachových látek, který je odváděn řízeným způsobem nebo uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečišťování definovaným odtahem 2. odpadní plyn s obsahem pachových látek, v uzavřených objektech s možností úniku okny, dveřmi, ventilačními otvory a různými netěsnostmi (fugitivní emise) 3. odpadní plyn s obsahem pachových látek z otevřeného zdroje (otevřené nádrže, úložiště apod.) 3.1. Řízený odvod plynu nebo definovaný odtah Měřicí místo pro odběr vzorků je vybráno v souladu s požadavky normy ČSN ISO a ČSN ISO Po proměření vzduchotechnických parametrů dle ČSN ISO10780 a atmosférických podmínek se provede kontrola provozu zdroje, zváží se nutnost předběžného ředění odpadního plynu a připraví se odběrová aparatura (viz Obr.č.1.). Jako doprovodné měření je možno provést měření povětrnostní situace (viz měření povětrnostních podmínek) Odběrová aparatura sestává z následujících součástí: Nerezová sonda s výměnnou teflonovou, nerezovou či skleněnou trubicí Pracovní odběrová evakuovatelná nádoba Odběrové vaky Čerpadlo pro vytvoření podtlaku v pracovní nádobě (Plynoměr v případě nutnosti statického předběžného ředění plynu) Sonda se vsune do výduchu. Sondou se protáhne teflonová trubice (skleněná, nerezová) tak aby vyplňovala sondu po celé délce. Před připojením odběrového vaku se protahuje vzorek přes sondu čerpadlem tak aby odebíraný vzorek nebyl naředěn tzv. mrtvým objemem plynu v sondě a svodu. Odběrový vak se vloží do evakuovatelné nádoby. Uzávěr z odběrového vaku se odejme a vak se připojí k odběrovému svodu ze sondy. Provede se kondicionace vaku vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku, která je přizpůsobena měřené technologii. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 15 minut. Zaznamená se čas začátku a konce odběru vzorku. Proces předběžného ředění (statického nebo dynamického) se používá v následujících případech: Odpadní plyn má vysokou vlhkost a teplotu vyšší než je teplota rosného bodu. Při odběru vzorku a ochlazení na okolní teplotu by mohlo docházet k nežádoucí kondenzaci vzorku vedoucí ke koncentračním ztrátám. Tab 1. Telefon: strana 3

4 Očekávaná koncentrace pachových látek v odpadním plynu je tak vysoká, že by ředicí rozsah olfaktometru nebyl dostačující k provedení analýzy vzorku. Statické předběžné ředění se provádí naplněním odběrového vaku dusíkem o změřeném objemu a odebráním dopočteného objemu vzorku. Zřeďovací poměr může být maximálně 3:1 (3 objemové díly dusíku a 1 objemový díl vzorku). Dynamické předběžné ředění (ředění proudu odpadního plynu) se provádí pomocí kalibrovaných ředicích zařízení a dovoluje zřeďovací poměry větší než 3:1. Odběry vzorku musí být podřízeny povaze provozu technologie : 1. Kontinuální technologický proces při provozování technologie nedochází k zásadnímu úniku pachových látek, délka odběru 5-15 minut, minimálně tři odběry v průběhu jedné hodiny. (počet vzorků i délku odběrů je možno navýšit pro zpřesnění výsledku). 2. Diskontinuální technologický proces při provozování technologie v jednotlivých pracovních úkonech dochází k rozdílným únikům pachových látek, délka odběru 5 15 minut podle délky pracovního úkonu nebo délky úniku, minimálně tři odběry v průběhu jedné hodiny (počet vzorků i délku odběrů je možno navýšit pro zpřesnění výsledku). Pro srovnání by měl být i odebrán vzorek mimo předpokládaný únik pachových látek. Odebrané vzorky jsou uchovávány v takové přepravní nádobě, aby nedocházelo ke změnám vzorku působením slunečního záření a okolní teploty. Obr. č.1: Schéma odběru pachového vzorku z potrubí. Sestava pro statické předběžné ředění 1) Sestava pro odběry bez předředění 1) u dynamického předběžné ředění se používá ředící sonda. Telefon: strana 4

5 Tab. č.1. Stanovení obsahu vodní páry v plynu nasyceném vodní parou za normálního tlaku Teplota [ o C] Parciální tlak syté vodní páry [ Pa ] Objemový zlomek vodní páry ve vlhkém plynu [%] Teplota [ o C] Parciální tlak syté vodní páry [ Pa ] Objemový zlomek vodní páry ve vlhkém plynu [%] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Uzavřené objekty s možností úniku okny, dveřmi, ventilačními otvory a různými netěsnostmi Některé části technologií ČOV jsou instalovány do budov, které nemají řízenou výměnu vzduchu definovanými odtahy, ale dochází k úniku pachových látek otevřenými okny, dveřmi, ventilačními otvory či netěsnostmi. V těchto případech je těžko postižitelná emise pachových látek do okolí, ale dochází k ní při pohybu v budovách (otevírání dveří, oken), při samovolném úniku (ventilační otvory) a při proniknutí netěsnostmi či difuzí. Tyto emise se dají kvantifikovat pouze koncentračně (fugitivní emise) a ne tokem pachových látek, protože není možné určit objemový únik znečištěného plynu. Výběr míst pro odebrání vzorků pro stanovení pachových látek v objektech. Před měřením je nutné v budově, kde technologie je umístěna vybrat měřicí místo, které bude reprezentovat fugitivní emisi. Místo by mělo být vybráno s ohledem na největší možný únik pachových látek z technologie a směrem k pravděpodobnému úniku do ovzduší. V případě že Telefon: strana 5

6 takové místo nelze vytipovat je nutné vzorek odebrat minimálně ve třech místech opět s ohledem na největší možný únik pachových látek (v každém místě minimálně jeden vzorek). Ke každému takovému měření je zapotřebí situační plánek budovy ve které se měří, kde bude zakresleno postavení technologie, měřicí místa, okna, dveře či jiné možnosti úniku pachových látek. V průběhu odběrů je nutné měřit podmínky provádění odběru : teplota okolí atmosferický tlak relativní vlhkost teplota rosného bodu Dále je nutné k měření provádět měření povětrnostní situace (viz měření povětrnostních podmínek) pro případné stanovení směru, kterým by se předpokládaný únik pachových látek ubíral. Odběrová aparatura sestává z následujících součástí: Pracovní odběrová evakuovatelná nádoba Odběrové vaky Čerpadlo pro vytvoření podtlaku v pracovní nádobě Sestaví se odběrová aparatura (obr. č.2.) Odběrový vak se vloží do evakuovatelné nádoby. Uzávěr z odběrového vaku se odejme. Provede se kondicionace vaku vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku, která je přizpůsobena měřené technologii. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 15 minut. Zaznamená se čas začátku a konce odběru vzorku. Změří se termodynamické podmínky po dobu prováděného odběru. Obr. č.2: Schéma odběru pachového vzorku v uzavřených objektech. Telefon: strana 6

7 Odběry vzorku musí být podřízeny povaze provozu technologie : 1) Kontinuální technologický proces při provozování technologie nedochází k zásadnímu úniku pachových látek, délka odběru 5-15 minut, minimálně tři odběry v průběhu jedné hodiny. (počet vzorků i délku odběrů je možno navýšit pro zpřesnění výsledku). 2) Diskontinuální technologický proces při provozování technologie v jednotlivých pracovních úkonech dochází k rozdílným únikům pachových látek, délka odběru 5 15 minut podle délky pracovního úkonu nebo délky úniku, minimálně tři odběry v průběhu jedné hodiny (počet vzorků i délku odběrů je možno navýšit pro zpřesnění výsledku). Pro srovnání by měl být i odebrán vzorek mimo předpokládaný únik pachových látek. Odebrané vzorky jsou uchovávány v takové přepravní nádobě, aby nedocházelo ke změnám vzorku působením slunečního záření a okolní teploty Z otevřeného zdroje (nádrže, deponie písků a kalů apod.) Další části technologií ČOV jsou odkryté a tudíž volně emitující pachové látky (nádrže, sklady písků, úložiště kalů apod.). U těchto technologií dochází k únikům pachových látek neustále a jsou rozptylovány do okolí podle povětrnostní situace. Abychom mohli tyto emise kvantifikovat je potřeba pro odběr pachových látek mít vyroben poklop pro odběr vzorku. Za pomocí poklopu stanovíme koncentraci pachových látek otevřených zdrojů. V případě že není možné použít poklopu musí být odběr proveden za pomoci teflonového svodu, jehož ústí se bude pohybovat cca 10 cm nad hladinou otevřeného zdroje. Parametry poklopu. Poklop musí být vyroben z materiálů, které nebudou uvolňovat pachové látky. Konstrukčne by měl být uzpůsoben na plochu 1 m 2 tak aby se udržel na hladině nádrží s čištěnou vodou či kalem. Objem poklopu by měl být minimálně 100 litrů. Z poklopu je vyvedena teflonová trasa ze které se provádí odběr vzorku. Obr. č.3. Obr. č.3: Poklop pro odběr vzorku Odvod vzorku teflonovým svodem Telefon: strana 7

8 Poklop může být i kruhového půdorysu při dodržení plochy 1 m 2. V průběhu odběrů je nutné měřit podmínky provádění odběru : teplota okolí atmosferický tlak relativní vlhkost teplota rosného bodu Dále je nutné k měření provádět měření povětrnostní situace (viz měření povětrnostních podmínek) pro případné stanovení směru, kterým by se předpokládaný únik pachových látek ubíral. Odběrová aparatura sestává z následujících součástí: Odběrový poklop s teflonovým svodem Pracovní odběrová evakuovatelná nádoba Odběrové vaky Čerpadlo pro vytvoření podtlaku v pracovní nádobě I. Odběr za použití poklopu. Obr. č.4. Poklop se položí na hladinu či přímo na zkoumaný produkt. Z prostoru poklopu se odčerpá min. 20 litrů vzorku a potom se čerpadlo vypne, svod uzavře a poklop se nechá vysytit výpary po dobu 15 minut. Potom začneme provádět jednotlivé odběry. Po každém odběru je nutno nechat vysytit prostor poklopu podobu 15 minut. Před připojením odběrového vaku k teflonovému svodu se protahuje vzorek čerpadlem tak aby odebíraný vzorek nebyl naředěn tzv. mrtvým objemem plynu ve svodu. Odběrový vak se vloží do evakuovatelné nádoby. Uzávěr z odběrového vaku se odejme a vak se připojí k odběrovému svodu od poklopu. Provede se kondicionace vaku vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 15 minut. Zaznamená se čas začátku a konce odběru vzorku. II. Odběr svodu nad hladinou. Obr. č.4. Teflonový svod se přiloží cca 10 cm nad hladinu či zkoumaný produkt. Z prostoru nad měřeným povrchem se začne odčerpávat vzorek. Teflonový svod je před vstupem do tažného čerpadla rozbočen pro napojení odběrového vaku. Po odčerpání vzorku tažným čerpadlem tak aby vzorek nebyl naředěn tzv. mrtvým objemem plynu ve svodu připojíme odběrový vak na rozbočení a provedem odběr vzorku. Provede se kondicionace vaku vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven. Při vypouštění vzorku pro kondicionaci musí být tažné čerpadlo vzorku vypnuté. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 15 minut. Mezi jednotlivými odběry by měla být minimální přestávka 15 minut. Zaznamená se čas začátku a konce odběru vzorku. Odebrané vzorky jsou uchovávány v takové přepravní nádobě, aby nedocházelo ke změnám vzorku působením slunečního záření a okolní teploty. Telefon: strana 8

9 Obr. č. 4. Měření na otevřených zdrojích Odběr za použití poklopu Odběr svodu nad hladinou Telefon: strana 9

10 4. Výsledkové tabulky v protokolu o měření Protokol o měření na ČOV č.: měřící skupina: Datum měření Název a adresa ČOV Kapacita ČOV Projektovaný počet EO Průtok OV 1) [m 3 /měs.] CHSK [mg/m 3 ] BSK 5 [mg/m 3 ] 1) bez dešťových srážek Typ ČOV Zatížení Kalová koncovka Zakrytí ČOV Měřené technologie: Číslo technologie Popis Koncentrace pachových látek [ou E /m 3 ] Pachový tok [ou E /s] Pro výpočet plošných emisí navrhuji použít uzanční hodnoty: Difusní vrstva nad plochou 1 cm Rychlost proudění větru 0,5 m/s Byly použity pro výpočet rozptylových studií na ÚČOV a výsledek kopíroval stížnosti. Meteorologická data: Telefon: strana 10

11 Vysvětlivky: do kolonky uveďte pro jednošší zpracování databáze jen čísla podle níže uvedených vysvětlivek Typ ČOV 1. Biofilrty (na čištění odpadní vody, budou zřejmě výjimkou) 2. Biodisky 3. s prostou aktivací ČOV klasické provzduš. Nádrže 4. nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu, 7. ČOV - SBR reaktory (reaktor pracuje na principu, kdy celý proces probíhá v jedné nádrži - napouštění odpadní vody, provzdušňování, sedimentace a vypouštění čisté vody, zatímco jeden rektor pracuje druhý zpravidla napouští vodu) 8. ČOV - Oběhová aktivace, karusel 5. aktivace s regenerací kalu 6. aktivace s nitrifikací a denitrifikací 9. Jiná Zatížení 1. Nízkozatěžovaná 2. Střednězatěžévaná 3. Vysokozatěžovaná 4. kombinovaná z průmyslem Kalová koncovka 1. Bez koncovky, jen skladování zahuštěného kalu 2. Zpracování kalu zahuštěním a odvodněním 3. Hygienizace kalu 4. Bioplynová stanice 5. Kalová pole 6. Jiné Zakrytí ČOV 1. ČOV v domečku 2. Zakrytí částečné (nádrže, předčištění v domečku, biofiltr) 3. Bez zakrytí Měřené technologie 1. Nátok a hrubé předčištění (čerpání surové vody česle, shrabky, lapáky 2. Primární usazováky 3. Aktivace 4. Kalová koncovka (kalové nádrže, zpracování kalu, kalová pole a pod) 5. Uzavřená ČOV v domku 6. Biofilr 7. Jiné Telefon: strana 11

12 5. Měření meteorologických podmínek Měření se provádí pomocí meteorologické stanice. Čidla teploty a vlhkosti vzduchu a čidlo rychlosti a směru větru, případně srážkoměr, se umístí na stojan. Stojan se na začátku měření postaví na vhodně zvolené měřicí místo, které by mělo být ve výši 5 10 m na úrovní terénu a v otevřeném prostoru bez překážek proudění vzduchu. Sběr měřených dat probíhá po celou dobu vzorkování na ČOV. Měřená data by měla být ukládána jednou za 1 3 vteřiny tak aby minutový průměr tvořilo minimálně dvacet naměřených dat. Do protokolu je možné uvést dva druhy vyjádření meteorologických podmínek : 1) měřené podmínky v den měření 2) Odborný odhad větrné růžice z Českého hydrometeorologického ústavu pro danou lokalitu (placená informace) ad 1. Příklad vyhodnocení meteorologických podmínek (vlastní měření): Měřicí místo pro měření meteorologických podmínek bylo zvoleno na ochozu na horním okraji jedné ze dvou vyhnívacích nádrží (10 m nad úrovní terénu). Průměrné hodnoty naměřené během vzorkování uvádí tab.č.2 a obr.č.5. Tab.č.2: Meteorologické podmínky v době vzorkování. Parametr v místě měření Hodnota Obr.č.5.: Směr větru v době vzorkování. Teplota okolí t a ( C) 18,8 Atmosférický tlak p a (Pa) Relativní vlhkost r.h.(%) 42,1 Rosný bod t rb ( C) 12,1 Rychlost větru v (m.s -1 ) 1,4 Směr větru* - Viz. Obr.č.5 *Směr větru je vyjádřený pomocí větrné růžice. Větrná růžice je graf znázorňující procentuální zastoupení četností výskytu 8 resp. 16 změřených směrů větru v daném bodě ve zvoleném časovém období: Telefon: strana 12

13 směr větru četnost % N 0 0 NNE 0 0 NE 0 0 ENE 0 0 E 0 0 ESE 0 0 SE SSE S SSW SW 0 0 WSW 0 0 W 0 0 WNW 0 0 NW 0 0 NNW 0 0 SOUČET ad 2. Příklad vyhodnocení meteorologických podmínek (převzatá větrná růžice): Další možností vyjádření směru a rychlosti větru je možno pomocí odborného odhadu větrné růžice pro lokalitu kde se nachází měřená ČOV, kterou zpracovává a vydává Český hydrometeorologický ústav. Růžice je měřena ve výšce 10m a vydává se na časové období 5 let. Celkovou větrnou růžici zahrnující všechny třídy stability a rychlosti větru uvádí Tab.č.3 a na mapě lokality ji znázorňuje Obr.č.6. Tab.č.3: Celková větrná růžice v lokalitě: m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1,7 4,35 4,31 5,36 4,77 3,46 8,13 10,80 5,59 17,96 64,73 5,0 1,56 1,45 1,55 2,92 2,08 5,55 9,61 4,25 28,97 11,0 0,09 0,25 0,09 0,32 0,47 1,32 2,60 1,16 6,30 SOUČET 6,00 6,01 7,00 8,01 6,01 15,00 23,01 11,00 17,96 100,00 Telefon: strana 13

14 Obr.č.5.: Směr větru v lokalitě v časovém období 5 let: Telefon: strana 14

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Pachové látky. Petra Auterská. ODOUR, s.r.o.

Pachové látky. Petra Auterská. ODOUR, s.r.o. Pachové látky Petra Auterská ODOUR, s.r.o. 1 Téma přednášky Co jsou pachové látky, jak jsou definovány Chování pachových látek Jak a proč měříme pachové látky ODOUR, s.r.o. 2 VZNIK ZÁPACHU 3 PACHOVÉ LÁTKY

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi PROČ JSME SE SEŠLI??? Proč jsme pozvali Vás? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY,

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Ž Ý ř Ů ř ó ř ř Ý ř ó ř óú ř ů ř ř ř ř ž ř Ž ř ř ň ů ř ř ř ř ř ř ř ó ř ř Á ř Ž ř Ž ř ř ř Ž ů ř Ž ř ň ó É ů ř ů ř ř ř Ř ř ř ů ř ň ř ů ř ř ů Ž Á ó Ž ř ř Ž ř ř ř ť ř ů ž ř ů ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ť ň

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC

POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC Metodika pro praxi Metodický list 05/07 SKOT - DOJNICE POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC I. Cíl metodiky Návrh postupu pro nastavení velikosti pracovního podtlaku pro dojení

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

pv = nrt. Lord Celsius udržoval konstantní tlak plynu v uzavřené soustavě. Potom můžeme napsat T, tedy V = C(t t0) = Ct Ct0, (1)

pv = nrt. Lord Celsius udržoval konstantní tlak plynu v uzavřené soustavě. Potom můžeme napsat T, tedy V = C(t t0) = Ct Ct0, (1) 17. ročník, úloha I. E... absolutní nula (8 bodů; průměr 4,03; řešilo 40 studentů) S experimentálním vybavením dostupným v době Lorda Celsia změřte teplotu absolutní nuly (v Celsiově stupnici). Poradíme

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

Více

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014 Stručná zpráva Vypracoval: Jiří Novák 13.8.2014 Asociace Blower Door CZ Obsah Obsah... 1 Cíl... 2 Místo a termín konání... 2 Účastníci... 2

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 OBECNÁ NABÍDKA Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 Shrnutí Současná situace Základem pro váš efektivní provoz je topení, klimatizace,

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

Vlhký vzduch a jeho stav

Vlhký vzduch a jeho stav Vlhký vzduch a jeho stav Příklad 3 Teplota vlhkého vzduchu je t = 22 C a jeho měrná vlhkost je x = 13, 5 g kg 1 a entalpii sv Určete jeho relativní vlhkost Řešení Vyjdeme ze vztahu pro měrnou vlhkost nenasyceného

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE

ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE pracovní listy ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE zpracoval Jiří Karas OBSAH Pracovní list č. 1 Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu 6. ročník.................. 2 Pracovní list č. 2 Výpočet rychlosti toku řeky

Více

Zpracování a zhodnocení provedených autorizovaných stanovení koncentrací pachových látek ze zdrojů znečišťování ovzduší

Zpracování a zhodnocení provedených autorizovaných stanovení koncentrací pachových látek ze zdrojů znečišťování ovzduší ODOUR, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice Zpracování a zhodnocení provedených autorizovaných stanovení koncentrací pachových látek ze zdrojů znečišťování ovzduší Praha, 26 Název Zpracování a zhodnocení

Více

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Registrační číslo: Úroveň zpracování: Revize12/září 2012 dodatek č.1 Číslo výtisku: KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY dodatek č.1 Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Zvlhčovací systém Merlin Technology je

Zvlhčovací systém Merlin Technology je Zvlhčování vzduchu pro každého TEXT/FOTO: Ing. Vladimír Harazím Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Význam vody pro globální chlazení. Globe Processes Model. Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009

Význam vody pro globální chlazení. Globe Processes Model. Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009 Význam vody pro globální chlazení Globe Processes Model Verze pro účastníky semináře Cloud 3.12.2009 Jaromír Horák, jaromir.horak@equica.cz, 2009 Role vody v globálních (klimatických) změnách Dík vodě

Více

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14

Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14 Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14 Ing. Jaromír Horák, jaromir.horak@equica.cz Prof. Ing. Petr Grau, DrSc, grau08@aquanova.cz léto

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Parozábrany v plochých střechách

Parozábrany v plochých střechách Parozábrany v plochých střechách Ing. Petr Slanina 1. Úvod Při navrhování jednoplášťových plochých střech s klasickým pořadím vrstev nad prostory s tepelnými požadavky je nezbytné navrhnou ve střešním

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více