1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV"

Transkript

1 NÁVRH METODIKY ODBĚRU VZORKŮ PRO DYNAMICKOU OLFAKTOMETRII PRO TECHNOLOGII ČOV DLE NV Č. 615/2006 Sb. příloha č. 1, ODST ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV Typy ČOV Obecně lze identifikovat jednotlivé části emisí pachu na Čistírnách odpadních vod. I. Podle typu odpadní vody lze charakterizovat odpadní ČOV: Splaškové Průmyslové Kombinované II. Podle typu čištění odpadních vod lze charakterizovat ČOV na: Biologické Mechanické Fyzikálně-chemické Pro potřeby navržení metodik a resp. emisních limitů pro pachové látky pro nejčastější typ ČOV - čištění splaškových, resp. kombinovaných odpadních vod bude nadále uvažováno jen s ČOV mající aerobní biologické čištění odpadních vod s převažujícím podílem splaškových komunálních vod. Pro porovnání jednotlivých parametrů je nutné znát nátok na ČOV, koncentrace organického znečištění CHSK a BSK 5 a typy používané technologie. III. Dle použitých technologií : 1. Biofilrty (na čištění odpadní vody, budou zřejmě výjimkou) 2. Biodisky 3. ČOV s prostou aktivací nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu, aktivace s regenerací kalu aktivace s nitrifikací a denitrifikací 4. ČOV - SBR reaktory (reaktor pracuje na principu, kdy celý proces probíhá v jedné nádrži - napouštění odpadní vody, provzdušňování, sedimentace a vypouštění čisté vody, zatímco jeden reaktor pracuje, druhý zpravidla napouští resp. usazuje nebo vypouští vodu) 5. ČOV - Oběhová aktivace, karussel 6. Jiná Z hlediska zatížení - dělíme ČOV na nízko- středně a vysoko - zatěžované. ČOV pracují zpravidla v režimu nízkozatěžované. Telefon: strana 1

2 Zdroje pachových látek Obecně z odborné literatury navrhujeme rozdělit ČOV na jednotlivé technologie - celky. Pokud budou některé celky na ČOV chybět, nebo budou sloučeny do uzavřené budovy, budou odebírány vzorky jako jeden výduch a to výduch budovy. Viz metodiky odběru vzorků. I. Jednotlivé celky: 1. Nátok a hrubé předčištění (čerpání surové vody česle, shrabky, lapáky písku, lapáky tuku, sklady písku a pod) 2. Primární usazováky 3. Aktivace 4. Kalová koncovka (kalové nádrže, zpracování kalu, kalová pole a pod) 5. Uzavřená ČOV v domku 6. Biofiltr 7. Jiné Z hlediska pachových látek jsou významné technologie bod 1, 4-7 Pro výpočet plošných emisí navrhuji použít uzanční hodnoty Difusní vrstva 1 cm Rychlost proudění větru 0,5 m/s Pozn.: Hodnota používaná pro výpočet emisního toku pachových látek z plošných zdrojů je uzanční hodnota, která je empiricky odvozená z velkého množství měření pachových látek na ČOV a následného výpočtu rozptylových studií, ve srovnání s reálnými emisemi pachových látek v oblasti. Odběr a stanovení koncentrací pachových látek ve vzduchu vychází z normy EN Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. 2. Materiál pro zhotovení vzorkovacích vaků, zkouška vaků Jako materiál pro zhotovení vzorkovacích vaků se používá : polytetraflourethen ( PTFE ) kopolymer tetrafluoretenu a hexafluorpropenu ( FEP ) polyethentereftalát ( Nalophan ) korozivzdorná ocel polyvinylfluorid ( PVF, Tedlar ) Materiál musí být zcela bez zápachu. Nové šarže materiálu jsou před použitím zkoušeny s cílem určení pozaďové koncentrace pachových látek. Před použitím musí být zkoušena těsnost vzorkovacích vaků. Každý vyrobený vak se evakuuje pomocí čerpadla. Při správné těsnosti vaku poklesne průtok čerpadlem na nulu. Po kontrole těsnosti je vak uzavřen korkovou zátkou a do doby použití uchován v přepravní nádobě. Telefon: strana 2

3 3. Odběr pachových látek Únik odpadního plynu na ČOV můžeme definovat třemi způsoby : 1. odpadní plyn s obsahem pachových látek, který je odváděn řízeným způsobem nebo uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečišťování definovaným odtahem 2. odpadní plyn s obsahem pachových látek, v uzavřených objektech s možností úniku okny, dveřmi, ventilačními otvory a různými netěsnostmi (fugitivní emise) 3. odpadní plyn s obsahem pachových látek z otevřeného zdroje (otevřené nádrže, úložiště apod.) 3.1. Řízený odvod plynu nebo definovaný odtah Měřicí místo pro odběr vzorků je vybráno v souladu s požadavky normy ČSN ISO a ČSN ISO Po proměření vzduchotechnických parametrů dle ČSN ISO10780 a atmosférických podmínek se provede kontrola provozu zdroje, zváží se nutnost předběžného ředění odpadního plynu a připraví se odběrová aparatura (viz Obr.č.1.). Jako doprovodné měření je možno provést měření povětrnostní situace (viz měření povětrnostních podmínek) Odběrová aparatura sestává z následujících součástí: Nerezová sonda s výměnnou teflonovou, nerezovou či skleněnou trubicí Pracovní odběrová evakuovatelná nádoba Odběrové vaky Čerpadlo pro vytvoření podtlaku v pracovní nádobě (Plynoměr v případě nutnosti statického předběžného ředění plynu) Sonda se vsune do výduchu. Sondou se protáhne teflonová trubice (skleněná, nerezová) tak aby vyplňovala sondu po celé délce. Před připojením odběrového vaku se protahuje vzorek přes sondu čerpadlem tak aby odebíraný vzorek nebyl naředěn tzv. mrtvým objemem plynu v sondě a svodu. Odběrový vak se vloží do evakuovatelné nádoby. Uzávěr z odběrového vaku se odejme a vak se připojí k odběrovému svodu ze sondy. Provede se kondicionace vaku vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku, která je přizpůsobena měřené technologii. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 15 minut. Zaznamená se čas začátku a konce odběru vzorku. Proces předběžného ředění (statického nebo dynamického) se používá v následujících případech: Odpadní plyn má vysokou vlhkost a teplotu vyšší než je teplota rosného bodu. Při odběru vzorku a ochlazení na okolní teplotu by mohlo docházet k nežádoucí kondenzaci vzorku vedoucí ke koncentračním ztrátám. Tab 1. Telefon: strana 3

4 Očekávaná koncentrace pachových látek v odpadním plynu je tak vysoká, že by ředicí rozsah olfaktometru nebyl dostačující k provedení analýzy vzorku. Statické předběžné ředění se provádí naplněním odběrového vaku dusíkem o změřeném objemu a odebráním dopočteného objemu vzorku. Zřeďovací poměr může být maximálně 3:1 (3 objemové díly dusíku a 1 objemový díl vzorku). Dynamické předběžné ředění (ředění proudu odpadního plynu) se provádí pomocí kalibrovaných ředicích zařízení a dovoluje zřeďovací poměry větší než 3:1. Odběry vzorku musí být podřízeny povaze provozu technologie : 1. Kontinuální technologický proces při provozování technologie nedochází k zásadnímu úniku pachových látek, délka odběru 5-15 minut, minimálně tři odběry v průběhu jedné hodiny. (počet vzorků i délku odběrů je možno navýšit pro zpřesnění výsledku). 2. Diskontinuální technologický proces při provozování technologie v jednotlivých pracovních úkonech dochází k rozdílným únikům pachových látek, délka odběru 5 15 minut podle délky pracovního úkonu nebo délky úniku, minimálně tři odběry v průběhu jedné hodiny (počet vzorků i délku odběrů je možno navýšit pro zpřesnění výsledku). Pro srovnání by měl být i odebrán vzorek mimo předpokládaný únik pachových látek. Odebrané vzorky jsou uchovávány v takové přepravní nádobě, aby nedocházelo ke změnám vzorku působením slunečního záření a okolní teploty. Obr. č.1: Schéma odběru pachového vzorku z potrubí. Sestava pro statické předběžné ředění 1) Sestava pro odběry bez předředění 1) u dynamického předběžné ředění se používá ředící sonda. Telefon: strana 4

5 Tab. č.1. Stanovení obsahu vodní páry v plynu nasyceném vodní parou za normálního tlaku Teplota [ o C] Parciální tlak syté vodní páry [ Pa ] Objemový zlomek vodní páry ve vlhkém plynu [%] Teplota [ o C] Parciální tlak syté vodní páry [ Pa ] Objemový zlomek vodní páry ve vlhkém plynu [%] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Uzavřené objekty s možností úniku okny, dveřmi, ventilačními otvory a různými netěsnostmi Některé části technologií ČOV jsou instalovány do budov, které nemají řízenou výměnu vzduchu definovanými odtahy, ale dochází k úniku pachových látek otevřenými okny, dveřmi, ventilačními otvory či netěsnostmi. V těchto případech je těžko postižitelná emise pachových látek do okolí, ale dochází k ní při pohybu v budovách (otevírání dveří, oken), při samovolném úniku (ventilační otvory) a při proniknutí netěsnostmi či difuzí. Tyto emise se dají kvantifikovat pouze koncentračně (fugitivní emise) a ne tokem pachových látek, protože není možné určit objemový únik znečištěného plynu. Výběr míst pro odebrání vzorků pro stanovení pachových látek v objektech. Před měřením je nutné v budově, kde technologie je umístěna vybrat měřicí místo, které bude reprezentovat fugitivní emisi. Místo by mělo být vybráno s ohledem na největší možný únik pachových látek z technologie a směrem k pravděpodobnému úniku do ovzduší. V případě že Telefon: strana 5

6 takové místo nelze vytipovat je nutné vzorek odebrat minimálně ve třech místech opět s ohledem na největší možný únik pachových látek (v každém místě minimálně jeden vzorek). Ke každému takovému měření je zapotřebí situační plánek budovy ve které se měří, kde bude zakresleno postavení technologie, měřicí místa, okna, dveře či jiné možnosti úniku pachových látek. V průběhu odběrů je nutné měřit podmínky provádění odběru : teplota okolí atmosferický tlak relativní vlhkost teplota rosného bodu Dále je nutné k měření provádět měření povětrnostní situace (viz měření povětrnostních podmínek) pro případné stanovení směru, kterým by se předpokládaný únik pachových látek ubíral. Odběrová aparatura sestává z následujících součástí: Pracovní odběrová evakuovatelná nádoba Odběrové vaky Čerpadlo pro vytvoření podtlaku v pracovní nádobě Sestaví se odběrová aparatura (obr. č.2.) Odběrový vak se vloží do evakuovatelné nádoby. Uzávěr z odběrového vaku se odejme. Provede se kondicionace vaku vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku, která je přizpůsobena měřené technologii. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 15 minut. Zaznamená se čas začátku a konce odběru vzorku. Změří se termodynamické podmínky po dobu prováděného odběru. Obr. č.2: Schéma odběru pachového vzorku v uzavřených objektech. Telefon: strana 6

7 Odběry vzorku musí být podřízeny povaze provozu technologie : 1) Kontinuální technologický proces při provozování technologie nedochází k zásadnímu úniku pachových látek, délka odběru 5-15 minut, minimálně tři odběry v průběhu jedné hodiny. (počet vzorků i délku odběrů je možno navýšit pro zpřesnění výsledku). 2) Diskontinuální technologický proces při provozování technologie v jednotlivých pracovních úkonech dochází k rozdílným únikům pachových látek, délka odběru 5 15 minut podle délky pracovního úkonu nebo délky úniku, minimálně tři odběry v průběhu jedné hodiny (počet vzorků i délku odběrů je možno navýšit pro zpřesnění výsledku). Pro srovnání by měl být i odebrán vzorek mimo předpokládaný únik pachových látek. Odebrané vzorky jsou uchovávány v takové přepravní nádobě, aby nedocházelo ke změnám vzorku působením slunečního záření a okolní teploty Z otevřeného zdroje (nádrže, deponie písků a kalů apod.) Další části technologií ČOV jsou odkryté a tudíž volně emitující pachové látky (nádrže, sklady písků, úložiště kalů apod.). U těchto technologií dochází k únikům pachových látek neustále a jsou rozptylovány do okolí podle povětrnostní situace. Abychom mohli tyto emise kvantifikovat je potřeba pro odběr pachových látek mít vyroben poklop pro odběr vzorku. Za pomocí poklopu stanovíme koncentraci pachových látek otevřených zdrojů. V případě že není možné použít poklopu musí být odběr proveden za pomoci teflonového svodu, jehož ústí se bude pohybovat cca 10 cm nad hladinou otevřeného zdroje. Parametry poklopu. Poklop musí být vyroben z materiálů, které nebudou uvolňovat pachové látky. Konstrukčne by měl být uzpůsoben na plochu 1 m 2 tak aby se udržel na hladině nádrží s čištěnou vodou či kalem. Objem poklopu by měl být minimálně 100 litrů. Z poklopu je vyvedena teflonová trasa ze které se provádí odběr vzorku. Obr. č.3. Obr. č.3: Poklop pro odběr vzorku Odvod vzorku teflonovým svodem Telefon: strana 7

8 Poklop může být i kruhového půdorysu při dodržení plochy 1 m 2. V průběhu odběrů je nutné měřit podmínky provádění odběru : teplota okolí atmosferický tlak relativní vlhkost teplota rosného bodu Dále je nutné k měření provádět měření povětrnostní situace (viz měření povětrnostních podmínek) pro případné stanovení směru, kterým by se předpokládaný únik pachových látek ubíral. Odběrová aparatura sestává z následujících součástí: Odběrový poklop s teflonovým svodem Pracovní odběrová evakuovatelná nádoba Odběrové vaky Čerpadlo pro vytvoření podtlaku v pracovní nádobě I. Odběr za použití poklopu. Obr. č.4. Poklop se položí na hladinu či přímo na zkoumaný produkt. Z prostoru poklopu se odčerpá min. 20 litrů vzorku a potom se čerpadlo vypne, svod uzavře a poklop se nechá vysytit výpary po dobu 15 minut. Potom začneme provádět jednotlivé odběry. Po každém odběru je nutno nechat vysytit prostor poklopu podobu 15 minut. Před připojením odběrového vaku k teflonovému svodu se protahuje vzorek čerpadlem tak aby odebíraný vzorek nebyl naředěn tzv. mrtvým objemem plynu ve svodu. Odběrový vak se vloží do evakuovatelné nádoby. Uzávěr z odběrového vaku se odejme a vak se připojí k odběrovému svodu od poklopu. Provede se kondicionace vaku vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 15 minut. Zaznamená se čas začátku a konce odběru vzorku. II. Odběr svodu nad hladinou. Obr. č.4. Teflonový svod se přiloží cca 10 cm nad hladinu či zkoumaný produkt. Z prostoru nad měřeným povrchem se začne odčerpávat vzorek. Teflonový svod je před vstupem do tažného čerpadla rozbočen pro napojení odběrového vaku. Po odčerpání vzorku tažným čerpadlem tak aby vzorek nebyl naředěn tzv. mrtvým objemem plynu ve svodu připojíme odběrový vak na rozbočení a provedem odběr vzorku. Provede se kondicionace vaku vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven. Při vypouštění vzorku pro kondicionaci musí být tažné čerpadlo vzorku vypnuté. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 15 minut. Mezi jednotlivými odběry by měla být minimální přestávka 15 minut. Zaznamená se čas začátku a konce odběru vzorku. Odebrané vzorky jsou uchovávány v takové přepravní nádobě, aby nedocházelo ke změnám vzorku působením slunečního záření a okolní teploty. Telefon: strana 8

9 Obr. č. 4. Měření na otevřených zdrojích Odběr za použití poklopu Odběr svodu nad hladinou Telefon: strana 9

10 4. Výsledkové tabulky v protokolu o měření Protokol o měření na ČOV č.: měřící skupina: Datum měření Název a adresa ČOV Kapacita ČOV Projektovaný počet EO Průtok OV 1) [m 3 /měs.] CHSK [mg/m 3 ] BSK 5 [mg/m 3 ] 1) bez dešťových srážek Typ ČOV Zatížení Kalová koncovka Zakrytí ČOV Měřené technologie: Číslo technologie Popis Koncentrace pachových látek [ou E /m 3 ] Pachový tok [ou E /s] Pro výpočet plošných emisí navrhuji použít uzanční hodnoty: Difusní vrstva nad plochou 1 cm Rychlost proudění větru 0,5 m/s Byly použity pro výpočet rozptylových studií na ÚČOV a výsledek kopíroval stížnosti. Meteorologická data: Telefon: strana 10

11 Vysvětlivky: do kolonky uveďte pro jednošší zpracování databáze jen čísla podle níže uvedených vysvětlivek Typ ČOV 1. Biofilrty (na čištění odpadní vody, budou zřejmě výjimkou) 2. Biodisky 3. s prostou aktivací ČOV klasické provzduš. Nádrže 4. nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu, 7. ČOV - SBR reaktory (reaktor pracuje na principu, kdy celý proces probíhá v jedné nádrži - napouštění odpadní vody, provzdušňování, sedimentace a vypouštění čisté vody, zatímco jeden rektor pracuje druhý zpravidla napouští vodu) 8. ČOV - Oběhová aktivace, karusel 5. aktivace s regenerací kalu 6. aktivace s nitrifikací a denitrifikací 9. Jiná Zatížení 1. Nízkozatěžovaná 2. Střednězatěžévaná 3. Vysokozatěžovaná 4. kombinovaná z průmyslem Kalová koncovka 1. Bez koncovky, jen skladování zahuštěného kalu 2. Zpracování kalu zahuštěním a odvodněním 3. Hygienizace kalu 4. Bioplynová stanice 5. Kalová pole 6. Jiné Zakrytí ČOV 1. ČOV v domečku 2. Zakrytí částečné (nádrže, předčištění v domečku, biofiltr) 3. Bez zakrytí Měřené technologie 1. Nátok a hrubé předčištění (čerpání surové vody česle, shrabky, lapáky 2. Primární usazováky 3. Aktivace 4. Kalová koncovka (kalové nádrže, zpracování kalu, kalová pole a pod) 5. Uzavřená ČOV v domku 6. Biofilr 7. Jiné Telefon: strana 11

12 5. Měření meteorologických podmínek Měření se provádí pomocí meteorologické stanice. Čidla teploty a vlhkosti vzduchu a čidlo rychlosti a směru větru, případně srážkoměr, se umístí na stojan. Stojan se na začátku měření postaví na vhodně zvolené měřicí místo, které by mělo být ve výši 5 10 m na úrovní terénu a v otevřeném prostoru bez překážek proudění vzduchu. Sběr měřených dat probíhá po celou dobu vzorkování na ČOV. Měřená data by měla být ukládána jednou za 1 3 vteřiny tak aby minutový průměr tvořilo minimálně dvacet naměřených dat. Do protokolu je možné uvést dva druhy vyjádření meteorologických podmínek : 1) měřené podmínky v den měření 2) Odborný odhad větrné růžice z Českého hydrometeorologického ústavu pro danou lokalitu (placená informace) ad 1. Příklad vyhodnocení meteorologických podmínek (vlastní měření): Měřicí místo pro měření meteorologických podmínek bylo zvoleno na ochozu na horním okraji jedné ze dvou vyhnívacích nádrží (10 m nad úrovní terénu). Průměrné hodnoty naměřené během vzorkování uvádí tab.č.2 a obr.č.5. Tab.č.2: Meteorologické podmínky v době vzorkování. Parametr v místě měření Hodnota Obr.č.5.: Směr větru v době vzorkování. Teplota okolí t a ( C) 18,8 Atmosférický tlak p a (Pa) Relativní vlhkost r.h.(%) 42,1 Rosný bod t rb ( C) 12,1 Rychlost větru v (m.s -1 ) 1,4 Směr větru* - Viz. Obr.č.5 *Směr větru je vyjádřený pomocí větrné růžice. Větrná růžice je graf znázorňující procentuální zastoupení četností výskytu 8 resp. 16 změřených směrů větru v daném bodě ve zvoleném časovém období: Telefon: strana 12

13 směr větru četnost % N 0 0 NNE 0 0 NE 0 0 ENE 0 0 E 0 0 ESE 0 0 SE SSE S SSW SW 0 0 WSW 0 0 W 0 0 WNW 0 0 NW 0 0 NNW 0 0 SOUČET ad 2. Příklad vyhodnocení meteorologických podmínek (převzatá větrná růžice): Další možností vyjádření směru a rychlosti větru je možno pomocí odborného odhadu větrné růžice pro lokalitu kde se nachází měřená ČOV, kterou zpracovává a vydává Český hydrometeorologický ústav. Růžice je měřena ve výšce 10m a vydává se na časové období 5 let. Celkovou větrnou růžici zahrnující všechny třídy stability a rychlosti větru uvádí Tab.č.3 a na mapě lokality ji znázorňuje Obr.č.6. Tab.č.3: Celková větrná růžice v lokalitě: m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1,7 4,35 4,31 5,36 4,77 3,46 8,13 10,80 5,59 17,96 64,73 5,0 1,56 1,45 1,55 2,92 2,08 5,55 9,61 4,25 28,97 11,0 0,09 0,25 0,09 0,32 0,47 1,32 2,60 1,16 6,30 SOUČET 6,00 6,01 7,00 8,01 6,01 15,00 23,01 11,00 17,96 100,00 Telefon: strana 13

14 Obr.č.5.: Směr větru v lokalitě v časovém období 5 let: Telefon: strana 14

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zuova.cz Seminář Azbest praxe krok za krokem Hradec Králové 22.10.2013 OVZDUŠÍ 1) pracovní

Více

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. Rozptylová studie Rozptylové studie popisují pomocí výsledků

Více

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Vlastník čistíren odpadních vod: název: OBEC DOUBRAVA sídlo: Doubrava č.p. 599, 735 33 IČ: 005 62 424 Mgr. Pavel Krsek starosta obce

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

Vzorkování kapalin 1

Vzorkování kapalin 1 Vzorkování kapalin 1 PŘENOSNÉ RUČNÍ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ na spouštění a vytahování sond pro odběr kapalin Pro spouštění a navíjení sond pro odběr kapalin spouštěných jedním lanem. Lanko je možné objednat

Více

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice Protokol č. 004-12 AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ DLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ Č. 86/2002 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK Klastr Bioplyn z.s.p.o. Zpracoval: Ing. Petra Auterská, CSc. Vedoucí laboratoře:

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek kompostárna Slavičín Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: JOGA Luhačovice s.r.o. 5.9.2013 10.9.2013 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost. Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o.

ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost. Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o. ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o. Funkce sanitačních systémů (aneb co je to udržitelnost) Voda je cenná surovina Legislativa se zatím na udržitelnost chystá

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-012397-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-012397-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č. 329, 2154/8 Horní Lomná akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červenec 2015. Strana 1 (celkem

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

one2clean inovativní koncepce. Chytrá a jednoduchá čistírna Biologické čistírny odpadních vod, septiky, zemní filtry, jímky 50 LET kvality a inovací

one2clean inovativní koncepce. Chytrá a jednoduchá čistírna Biologické čistírny odpadních vod, septiky, zemní filtry, jímky 50 LET kvality a inovací LE VA L I TY A IN T K OV IN OVA CÍ 50 LE T I N OVA C Y A Í VA kvality a inovací A LIT 50 LET 5 0 L E T K VA L IT Í Y 0 AC 5 Biologické čistírny odpadních vod, septiky, zemní filtry, jímky Chytrá a jednoduchá

Více

Původní znění opravovaných kapitol:

Původní znění opravovaných kapitol: Popis zařízení: Původní znění opravovaných kapitol: b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Stříkárna (lakovna) - 3 pracoviště sloužící k dekorování výrobků

Více

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace Úvodem V našem odborném tisku nebylo nikdy publikováno jakým způsobem se řeší odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů a současně i z jejich

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr 1. Úvod Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 29 na prašné trati a jejich další směr Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk Kysučan VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská

Více

PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY

PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY Ing. Marek STAF, Ing. Sergej SKOBLJA, Prof. Ing. Petr BURYAN, DrSc. V práci byla popsána laboratorní aparatura navržená pro zkoušení pyrolýzy tuhých odpadů. Na příkladu pyrolýzy

Více

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m TX20RS Katalogový list Vytvořen: 3.12.2009 Poslední aktualizace: 16.12 2014 14:18 Počet

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR Význam ASŘ při rekonstrukci stokových sítí a ČOV Ing.Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Nebytnou podmínkou zavádění automatizovaných systémů řízení (ASŘ) v rozličných oborech lidské činnosti

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Wind RS Katalogový list Vytvořen: 22.4.2016 Poslední aktualizace: 26.4 2016 14:27 Počet

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na odst. 2). 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho)

Více

SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015 ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015 1 Česká hydroizolační

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů řady Octopus a Octopus Mini, určené pro odběr vzorků kapalin, většiny

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Provozovna Trutnov, Náchodská 270, 541 03 Trutnov 3 e-mail.: martin.trnovsky@elplasthk.cz tel.: 733 758 906 P R O V O Z N Í Ř Á D k čistírně odpadních vod MICRO JA 1,5 zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

Praktické zkušenosti s měřením pachových látek

Praktické zkušenosti s měřením pachových látek Praktické zkušenosti s měřením pachových látek J.Bílek, ZÚ Ostrava Partyzánské náměstí 7, Ostrava, 596200111, www.zuova.cz Seminár Rraha 2006, 5. ročník, 29.10.2006 Vůně a chutě vnímá každý jinak, vědci

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních Platnost od 15. 4. 2016. Pokyn je vypracován na základě požadavků Přílohy č. 1 k pokynu PE 010-4 PIC/S Pravidla správné

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

technický riaditeľ Vilová 2

technický riaditeľ Vilová 2 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí ONIVON a.s., Chrudim 1 / 14 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_115_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.115.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7226 (56456) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 9. 5. Odchylka od TPM... 9 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 11 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 11

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 9. 5. Odchylka od TPM... 9 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 11 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 11 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

půdorysné rozměry [m] 14 x 5 1,8 x 4,8 11,9 x 4,8 zastavěná plocha [m 2 ] 70 8,64 57,12 obestavěný prostor [m 3 ] 189 19 170

půdorysné rozměry [m] 14 x 5 1,8 x 4,8 11,9 x 4,8 zastavěná plocha [m 2 ] 70 8,64 57,12 obestavěný prostor [m 3 ] 189 19 170 Protokol strana 1 Protokol č. 12 o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem vypracovaný odbornou komisí firmy MONTGAS a.s. U Kyjovky 95/, 69501 Hodonín

Více

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou identifikační číslo obce 11820 kód obce 11820 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY FYZIKÁLNA 2. ročník šestiletého studia

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

Membránové bioreaktory

Membránové bioreaktory Membránové bioreaktory Seznam přednášek Úvod do problematiky čištění odpadních vod MBR, aplikační potenciál. Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení. Navrhování a ověřování MBR Praktické

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 101. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666,

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY Informace o referátu pro konferenci OVZDUŠÍ 2013 (Brno 15. 17.4.2013) Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY 5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. a metodický pokyn

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. a metodický pokyn Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. a metodický pokyn Mgr. Emílie Trakalová Hradec Králové, 15.11.2011 15a Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav Ohlášení postačí u vodních děl určených pro čištění

Více

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Zpráva o stavebně geologickém posouzení staveniště a radonovém průzkumu pro

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody Obsah Základní funkce šetřílka Popis a použití Příklady použití Technické údaje Popis funkce Nastavení parametrů a schéma pohybu v menu Mapa menu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více