SLAVNÁ MINULOST KRAJE PÍSKOVCE A OPUKY. Lubomír Procházka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLAVNÁ MINULOST KRAJE PÍSKOVCE A OPUKY. Lubomír Procházka"

Transkript

1 SLAVNÁ MINULOST KRAJE PÍSKOVCE A OPUKY Lubomír Procházka

2 SLAVNÁ MINULOST KRAJE PÍSKOVCE A OPUKY Lubomír Procházka Pavel Vychodil text fotografi e Vydavatel Přemyslovské střední Čechy o. p. s. Lubomír Procházka 2012 Pavel Vychodil 2012 Sazba a grafická úprava Ivo Horňák Tisk Tiskárna Kočka Slaný, 2012 Foto na titulu: Budenice barokní kamenný špýchar s erbem rodu Kinských nad hlavním vstupem Foto na straně 1: Hospozínek nevyužívaný velký kamenný špýchar, zbudovaný převážně z opuky 3

3 Kvílice detail zdiva z červeného pískovce, z něhož je postavena řada hospodářských staveb na Slánsku. Vpravo pohled na nosnou konstrukci špýcharu v Břešťanech datovaného rokem

4 Několik slov úvodem Jsou to už dva nebo tři roky, kdy jsem putoval po našem kraji, tuším, že z Peruce do Velvar. Bylo krátce po zimě, tráva sotva rašila, ale bylo už docela teplo a vítr mě, jak je v tomto kraji zvykem, postrkoval od západu ke královskému městu. Jenže posledních deset kilometrů mi celou tu cestu úplně zkazilo. Nevím, zda je cesta z Radešína k Hospozínku už trochu upravená, ale tehdy to bylo souvislé kilometrové smetiště. Haraburdí, suť i shnilé ovoce, zpestřené šmejdícími, po zimě vyhladovělými potkany. Až pár set metrů před osadou jsem se z toho rumiště vymotal a podíval se pořádně před sebe. Hospozínek nepotřebuje ani kostel, ani komín, aby ho bylo zdaleka vidět. Mohutná sýpka vyčnívá z chalup úplně stejně jako před dvěma sty lety. Přicházel jsem k ní skoro s úctou a tím smutnější pohled se mi naskytl zblízka. Vymlácená zamřížovaná okna, zatlučená vrata, chátrající střecha a zdivo a kolem zdí keře a bující náletové stromky. Prošel jsem mlčky kolem a ještě několikrát jsem se zdálky ohlédl. Stavba z hrubozrnného pískovce a žlutobílé opuky svítila do dálky jako varování, jako připomínka toho, jak končí věci, které na desetiletí ztratí svého pána. Podobný osud mělo v našem kraji mnoho dalších hospodářských staveb, a jen několik se dočkalo částečné opravy nebo dokonce nového využití. Omlouvám se, ale nebude to veselé čtení. Snad se v příštích letech najde z nějakého fondu pár korun, vlastně pár desítek či stovek milionů korun, na záchranu aspoň těch nejcennějších. Jaroslav Huk předseda správní rady Přemyslovské střední Čechy o. p. s. 3

5 Břešťany mohutný pětipodlažní špýchar v havarijním stavu bez střechy. Vpravo vchodové dveře s kamenným ostěním a erbem rodu Kinských spolu s detailem železného zámku vchodových dveří s datací 1855 a erbem Kinských. 4

6 I. Úvod Vymezení typu špýcharů sýpek jako výrazného typu hospodářských staveb Řekneme-li špýchar či sýpka, rozumíme tímto pojmem původně především samostatný objekt k ukládání vymláceného obilí (případně též mouky uložené v moučných truhlách), později tento prostor sloužil k uskladnění dalších předmětů a věcí sloužících k manipulaci s obilím a případně též k další hospodářské činnosti. Sýpka (špýchar) sloužila rovněž někdy k sezónnímu přespávání mladých členů rodiny hospodáře. Sýpka či špýchar představovaly také prostor v patře domu nebo jiném (zpravidla hospodářském) objektu, kde se rovněž skladovalo vymlácené obilí. Někdy se ve špýcharu ukládalo i zemědělské nářadí a domácí náčiní, které se zrovna na usedlosti nepotřebovalo. Děje se tak často v těchto dochovaných objektech i v současnosti. Špýchary patří v typologii lidové architektury mezi hospodářské objekty a byly většinou nedílnou součástí zemědělských usedlostí. Lotouš špýchar s hrázděným patrem, pavlačí a roubeným přízemím. Foto F. Duras 1895, Vlastivědné muzeum Slaný, F Špýchary (špýchárky) byly situovány tak, aby na ně vlastník usedlosti (domu) dobře viděl a nacházely se v bezpečné vzdálenosti od možného ohniska požáru. Prostory pro uskladnění měly být především suché a pevné (čili u této stavby byly požadavky na nosnost jednotlivého či více podlaží). Pravděpodobně vývojově mladší se jeví připojení špýcharu k zadní části zpravidla trojdílného obytného traktu, pokud však špýchar nebyl součástí tzv. špýcharového domu. 5

7 Třebíz čp. 1. kamenný hospodářský objekt největšího statku v obci. V patře špýchar přístupný pavlačí. Vpravo dole detail ostění okna. 6

8 Zajímavě byly situovány špýchary u uzavřené čtyřboké usedlosti na Poličsku a i na Opavsku, kdy byl malý roubený špýchar usazen nad vjezdovou bránou. Špýchary byly také někdy místně nazývány komora, srub, sroubek. Konstrukčně méně obvyklé jsou roubené špýchary s roubenou valenou klenbou, přičemž celá stavba včetně klenutí bývá ohozena silnou vrstvou mazanice. Na klenutí byla posazena vlastní střecha špýcharu, která se dala v případě požáru strhnout (tyto špýchary se vyskytovaly především na Podblanicku, Pelhřimovsku a Klatovsku). U roubených špýcharů se rovněž horní strop, jako ochrana proti ohni, opatřil vrstvou mazaniny. Šlapanice čp. 18 hospodářský objekt v rámci dvora. V přízemí chlév, v patře sýpka. Roubené i zděné špýchary bývaly přízemní, zvýšené i patrové. Věžové roubené špýchary (zpravidla třípodlažní) se vyskytovaly v českých zemích zvláště na území Chebska. Kromě roubených a kamenných špýcharů se v českých zemích rovněž stavěly špýchary hrázděné a dále byly budované také sýpky z hlíny. Špýchárek v Ledcích. Foto F. Duras 1895, VM Slaný. 7

9 Stradonice barokní špýchar z 18. století v areálu hospodářského panského dvora a vpravo torzo výzdoby hlavního vstupu do špýcharu. 8

10 Roubené špýchary byly zpravidla bez výzdobných motivů, šlo o jednoduché roubené stavby se štíty ze svisle kladených prken, pouze u objektů opatřených dlouhou pavlačí či malou pavláčkou byly sloupky profi - lované a prkna bedněné pavlače zdobena. U zděných špýcharů docházelo někdy k plastické výzdobě především předního štítu nebo též ke zvýraznění otvorů sloužících k větrání či okrajů střechy ozdobně skládanými cihlami. Černuc čp. 1 areál hospodářského dvora s průčelím raně barokního špýcharu. Pokud byly špýchary patrové nebo situované na vyšší kamenné podezdívce, bylo přízemí využito jako chlívek nebo sklep, u větších objektů pak jako kůlna pro uschování menších zemědělských strojů či nářadí. Pokud jde o krytinu, převažoval šindel, méně pak došek, později byla tato spalná krytina nahrazována pálenými taškami nebo eternitem. 9

11 Hořešovičky čp. 15 v patře hrázděný špýchar, přízemí využíváno jako kolna. 10

12 II. Charakteristika špýcharů ve středních Čechách Tento typ hospodářských staveb na území středních Čech můžeme stručně charakterizovat jako důležitou hospodářskou stavbu, která byla součástí většiny zemědělských usedlostí. Špýchary neboli sýpky byly rovněž integrální součástí hospodářských dvorů v majetku šlechty či církve. Na základě josefínských reforem byly v obcích budovány takzvané kontribučenské či obecní špýchary, které měly sloužit jako rezervní zásoby pro období neúrody či jiných živelních pohrom. Co se týče četnosti výskytu špýcharů i jejich velikosti, záleželo především na velikosti dané zemědělské usedlosti a na převažujícím způsobu obživy (zaměření sledovaného regionu na rostlinnou či živočišnou produkci, na řemesla, obchod, apod.). Špýchary v námi zkoumaném regionu středních Čech tvořily jak samostatné objekty stojící solitérně v rámci dvora, tak byly napojeny na další hospodářské objekty (například na stodolu či na kolnu pro vozy). Papírový model špýcharu v Olovnici vytvořený v letech 20. století. Autory modelu jsou F. a Z. Sklenářovi. Jako sýpky k uložení vymláceného obilí často sloužily i prostory v patře nad hospodářskou částí či i nad obytnou částí usedlosti (často nad chlévem a síní) a dále nad samostatně situovaným hospodářským objektem (kolnou, chlévem). Pokud jde o použitý stavební materiál, v širší oblasti středních Čech se vyskytovalo jak dřevo, tak v severozápadní části středních Čech převážně kámen, a to i v kombinaci s pálenou cihlou. Olovnice čp. 37, okres Mělník torzo původně čtyřpodlažní sýpky postavené z opuky zřejmě v 18. století. 11

13 Hospozínek celkový pohled na nevyužívaný velký kamenný špýchar z 18. století, zbudovaný převážně z opuky. Vpravo detail části konstrukce krovu velkého kamenného špýcharu v Hospozínku. 12

14 V regionu Slánska a širšího okolí Nového Strašecí je potřeba rovněž zmínit hrázděnou konstrukci (tzv. slánskou lepenici), která tvořila většinou sýpkové patro hospodářského objektu, jehož přízemí sloužilo jako kolna pro vozy či větší zemědělské stroje (jak nám ukazují snímky Františka Durase z poloviny 90. let 19. století viz pojednání níže). Jelikož na území středních Čech zasahuje více regionálních typů lidového domu, projevuje se tato typová rozmanitost i v hospodářských objektech. Můžeme konstatovat, že na většině území středních Čech byly rozšířeny roubené špýchary, převážně na čtvercovém půdorysu, byly převážně přízemní, na nízké kamenné podezdívce, často přístupné krátkou pavláčkou s vyřezávanými sloupky. Ještě v 90. letech 20. století byly výzkumem na Podblanicku (okres Benešov) zachyceny u roubených špýcharů dřevěné zámky. Tyto objekty kryje zpravidla sedlová střecha, pokrytá šindelem nebo doškem, později dalšími typy nespalné krytiny eternitem nebo pálenými taškami (například Mladoboleslavsko, Mnichovohradišťsko, Podblanicko, střední Povltaví). Nejstarší datované sýpky byly zděné (kamenné) jako například v místní části Český Budějovic Rožnově, kde je dochovaná kamenná sýpka datovaná rokem 1564 a 1566, nebo v Soběnicích u Litoměřic s datací Některé sýpky se dodnes zachovaly se štěrbinovými střílnovými větracími otvory (například u lidového domu na Chodsku). V jižních Čechách se dochovaly i zděné sýpky (například na Strakonicku), jejichž vchod chrání žudro (šíje). V některých oblastech (zejména v podhorských a horských sídlech) se obilí uskladňovalo na půdách či komorách v dřevěných truhlách či dlabaných kadlubech. Zajímavé jsou rovněž nejstarší datované roubené sýpky (komory), k nimž patří roubená komora u čp. 9 v Měčíně (okres Klatovy), jejíž vstupní dveře jsou datovány rokem 1560 a roubené stěny do let Objekt byl transferován do Expozice lidové architektury v Chanovicích (okres Klatovy). Na území středních Čech patří k nejstarším datovaným hospodářským stavbám roubený patrový špýchar u usedlosti čp. 2 v Karasově Lhotě u Heřmaniček (okres Benešov) datovaný v nadpraží vstupních dveří rokem

15 Třebusice v patře hrázděný špýchar, přízemí využíváno jako kolna. Foto F. Duras 1895, VM Slaný, F

16 III. Špýchary na Slánsku Špýchary (sýpky) v severozápadní části středních Čech v širší oblasti Slánska odrážely stavebně-historický vývoj lidového stavitelství této, z větší části převážně bezlesé oblasti, s převahou zděné (kamenné) a hrázděné (slánské lepenice) konstrukce. Na tuto oblast pak navazoval region Poohří (Lounska). Typické byly pro Slánsko lepenicové (hrázděné) špýchary v patře, se zděným, případně též roubeným přízemím (průjezdná kolna, případně chlévy), opatřeným malými okny nebo jen větracími průduchy. Pavlače špýcharů, kterými byly tyto stavby ze dvora přístupné, jsou charakteristické zdobně vyřezávanými prkny a profi lovanými sloupky. Tyto špýchary s lepenicovým patrem kryly zpravidla valbové střechy. Pokud přízemí špýcharů plnilo funkci výměnku nebo komory (kde byla často uskladněna mouka nebo ovoce), bylo opatřeno často malými okny nebo jen větracími průduchy. Většina sledovaných objektů špýcharů, a to jak u zemědělských usedlostí, tak i v panských či církevních dvorech, vznikla z drtivé části v 18. a na počátku 19. století. Hořešovice v patře hrázděný špýchar, přístupný krátkou pavlačí, přízemí kamenné. Foto F. Duras 1895, VM Slaný, F 45. Velmi cennou kresebnou a fotografi ckou dokumentaci k vesnickým stavbám z tzv. slánské lepeni ce představují fotografi e a kresby Františka Durase ( ) z poloviny 90. let 19. století, které jsou uloženy ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a dále ve sbírkách Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Ferdinand Velc ( ) je autorem první odborné studie o lepenicových stavbách na Slánsku a Novostrašecku, která byla otištěna v národopisném časopise Český lid v letech Bakov celkový pohled na část obce s velkým vícepodlažním kamenným špýcharem situovaným v hospodářském dvoře v pozadí snímku. Foto F. Duras 1895, VM Slaný, F 33. Hořešovičky špýchar s hrázděným patrem a kamenným přízemím a s bedněnou pavlačí s profilovanými sloupky. Foto F. Duras 1895, VM Slaný, F

17 Byseň v patře hrázděný špýchar s pavlačí, přízemí částečné kamenné a částečně roubené, využívané k bydlení, zadní část jako chlév. Foto F. Duras 1895, VM Slaný, F 43a. 16

18 Durasovy fotografi e a kresby lidové architektury a vesnických sídel na Slánsku a Novostrašecku vznikaly v přípravném období k Národopisné výstavě českoslovanské, konané v roce 1895 v Praze. Autor zachytil řadu špýcharů i pohledů do dvorů usedlostí s těmito hospodářskými objekty, jde často o archaické konstrukce již uvedené slánské lepenice (jako ukázková fotografi e může sloužit snímek patrového špýcharu ve dvoře usedlosti, v přízemí jde o kamenný objekt, v patře pak hrázděný, přístupný po dřevěných schodech krátkou bedněnou pavlačí, zachycený autorem v obci Nová Studnice, okres Kladno). Fotografi e Františka Durase, které byly vybrány ze sbírky fotografi í Vlastivědného muzea ve Slaném, zachycují špýchary u rolnických usedlostí, ale i celkové záběry na obce s dominantami kamenných vícepodlažních špýcharů, reprezentují celkem osm obcí Slánska (nyní obce okresu Kladno): Bakov, Byseň, Hořešovice, Hořešovičky (autor je zachytil jako Malé Hořešovice), Lotouš, Neprobylice, Třebusice a Želenice. Špýchary s tradičním typem konstrukce přízemí kamenné zpravidla s chlévy nebo na dřevěných sloupech využívané jako kolna, patro hrázděné (konstrukce slánské lepenice), přístupné většinou z vnější strany Želenice pohled do dvora statku. Vlevo je část patrového kamenného špýcharu. Foto F. Duras 1895, VM Slaný, F 26. dřevěnými schody a bedněnou pavlačí, střecha valbová krytá převážně došky zaznamenal v roce 1895 F. Duras v obcích Byseň, Hořešovice, Lotouš a Třebusice. Ve fondech slánského muzea jsou rovněž uložené snímky Václava Krupičky, který od 40. do 60. let 20. století zachycoval stavby a společenský život na Slánsku. Neprobylice celkový pohled na část obce s vícepodlažním kamenným špýcharem umístěným v hospodářském dvoře v pozadí snímku. Foto F. Duras 1895, VM Slaný, F 16. Lotouš v patře hrázděný špýchar (autor uvádí objekt jako plevník), přízemí roubené. Foto F. Duras 1895, VM Slaný, F

19 Tursko čp. 1, okres Praha-západ část hospodářského dvora, patro hospodářských objektů využíváno jako sýpka. 18

20 IV. Přehled dochovaných špýcharů na Slánsku Při dokumentaci současného stavu špýcharů/ sýpek je třeba si uvědomit skutečnost, že vývoj těchto hospodářských staveb i jejich původní funkční využití byly prakticky na 40 let přerušeny. V tomto období bylo využití špýcharů druhotné, často sloužily jako garáže, skladiště různých předmětů apod. Ani po roce 1989 tyto hospodářské prostory neslouží, až na výjimky, svému původnímu účelu, i když mnohé zemědělské usedlosti a hospodářské areály byly restituovány. Situace v terénu proto odráží tuto skutečnost. Pouze zpravidla menší hospodářské stavby špýchary/sýpky u zemědělských/rolnických usedlostí, sloužící dnes k rekreačním účelům, byly opraveny a jsou využívány převážně jako skladovací prostory. Některé objekty špýcharů zejména u velkých hospodářských dvorů (původně panských či církevních) jsou nevyužívány, chátrají a stávají se z nich postupně torza původních objektů, mnohé z nich se však nedochovaly a byly zvláště ve 2. polovině 20. století, ale i v posledním dvacetiletí, zbourány. V současné době se ze zachovaných špýcharů ve zkoumaném regionu Slánska dochoval s hrázděnou konstrukcí objekt na kamenné podezdívce u usedlosti čp. 7 v Královicích u Zlonic, s valbovou střechou krytou pálenými taškami. Špýchar pochází pravděpodobně z 18. století. V roce 2012 byla dokončena postupná celková obnova této bezesporu významné památky lidového stavitelství, která se nacházela v havarijním stavu. Hrázděnou konstrukci patrového špýcharu představuje trojboká usedlost čp. 15 v Hořešovičkách. Špýchar je dvoukomorový, přístupný krátkou pavlačí s vyřezávanými sloupky, valbová střecha je opět krytá pálenými taškami. Objekt pochází z konce 18. nebo 1. poloviny 19. století. Tursko, okres Praha-západ nosná konstrukce a štítové průčelí menšího kamenného špýcharu, dnes využívaného jako antik. 19

21 Slaný (špýchar nad Lukou) kamenný, převážně opukový, vícepodlažní špýchar v areálu Drnovského dvora. 20

22 Farní kamenné špýchary umístěné zpravidla v hospodářských dvorech far reprezentuje třípodlažní špýchar z kvádrů z červeného pískovce v obci Kvílice, pocházející zřejmě z konce 18. nebo počátku 19. století. Zhruba před 10 lety byl tento farní špýchar částečně renovován vyměněn krov a střecha opatřena pálenou taškou. V téže obci v usedlosti čp. 10 se dochoval hospodářský objekt (na jeho stavbu použita opuka a opět červený pískovec) v přízemí s prostorem kolny pro uložení vozů a větších zemědělských strojů, v patře je pak situována sýpka. Objekt byl postaven po polovině 19. století. V Třebízi jako součást Národopisného muzea Slánska slouží rozsáhlý statek čp. 1, jehož hospodářský objekt se sýpkovým patrem je opatřen pavlačí a prošel poměrně složitým stavebním vývojem, který lze průběžně datovat do století. Velké vícepodlažní zděné špýchary situované v areálech šlechtických či církevních hospodářských dvorů a pocházející převážně z 18. století představuje čtyřpodlažní objekt převážně z pískovcových štuků ve Stradonicích. Nad kamenným ostěním se dochoval erb majitele panství, dále torza pilastrů a volut. Zajímavý je rovněž velký čtyřpodlažní špýchar v Budenicích, datovaný rokem 1751, a dále mohutný pětipodlažní špýchar v Břešťanech u Zlonic, budovaný převážně z pískovce, datovaný rokem 1730 a patřící původně (podobně jako špýchar v Budenicích) rodu Kinských. Únětice čp. 16, okres Praha-západ kamenný špýchar hospodářského dvora Svatovítské kapituly. Vlevo dole detail plechového štítku zámku u dveří do špýcharu. Podobný typ špýcharu budovaný také z opuky, rovněž s největší pravděpodobností pocházející z poloviny 18. století, se dochoval na témže panství i v Hospozínku u Velvar. K architektonicky pozoruhodným stavbám tohoto typu v oblasti Slánska patří pozdně renesanční, spíše však raně barokní špýchar v areálu hospodářského dvora čp. 1 v Černuci s výraznými barokními křídlovými štíty. V samotných Velvarech se v hospodářském dvoře fary dochoval patrový kamenný hospodářský objekt se špýcharem přístupným kamenným perónem osazeným dřevěnými vyřezávanými sloupky (sýpkové patro je nyní využíváno městem Velvary jako Galerie Jiřího Corvina). V rámci hospodářských dvorů bylo u některých hospodářských staveb využíváno patro jako sýpka, jak to dokládá část hospodářského dvora řádu Křižovníků s červenou hvězdou čp. 1 (nad vstupní bránou do dvora je datace 1694) v obci Tursko (okres Praha západ). Ke špýcharům sloužícím k uskladnění obilí ve dvorech vlastněných církvemi patří i dvůr v Úněticích čp. 16 (vlastnila ho Svatovítská kapitula). 21

23 Královice u Zlonic čp. 7. v patře hrázděný špýchar přístupný bedněnou pavlačí po rekonstrukci v roce Foto Marek Filipec. 22

24 PŘÍBĚHY ŠPÝCHARŮ Příběh I. Záchrana jedinečné památky lidové architektury na Slánsku špýcharu v Kralovicích Stav této jedinečné památky byl po roce 2000 alarmující, hrozil její zánik. Záchrana památky, která proběhla v letech , může být pro celý region vzorem ve spolupráci majitelů Jindřicha a Jitky Jedličkových, příslušné obce s rozšířenou působností, tentokrát města Slaného, a smysluplně přiznané dotace ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v potřebném rozsahu. A tak pod rukama zručných řemeslníků tesařů pod dohledem statika Ing. Otakara Hrdličky a slánských a středočeských památkářů se podařilo dobré dílo. Práce byly zahájeny v roce 2008 opravou zděné části, rok nato realizovali majitelé statické zajištění severní stěny. Královický hrázděný špýchar s bedněnou pavlačí. Foto J. Pergl 1974, VM Slaný, F 3478a. V roce 2010 proběhla oprava části krovu, obnova laťování a střešní krytiny. V dalším roce došlo na úpravu podlah, vnějších a vnitřních omítek, v posledním roce se práce soustředily na rehabilitaci pavlače se schodištěm. Celkové náklady činily Kč, přičemž ze zmíněného programu byla získána dotace ve výši Kč. 23

25 Budenice částečně opravený barokní kamenný špýchar s erbem rodu Kinských nad hlavním vstupem Vpravo kamenné ostění vstupu do špýcharu s datací 1751 a detaily erbu a datace z průčelí. 24

26 Příběh II. Budenice: obnova jednoho z barokních špýcharů na Slánsku Na Slánsku, na bývalém panství Kinských, se nachází řada panských sýpek (Břešťany, Stradonice, Želevčice, Budenice), pozoruhodných barokních staveb s vynikající prací tesařů, jejichž osud po roce 1989 není dobrý. Změnil se způsob zemědělského hospodaření, což komplikuje využití těchto rozměrných staveb; navíc se objevili v kraji podnikatelé spekulanti, které zajímá spíše cena dřeva než osud vlastních památek. O to více je třeba ocenit postupnou obnovu špýcharu v Budenicích, který dodnes slouží zemědělské činnosti. Oprava této rozměrné stavby byla zahájena v roce 2008, památku bylo třeba staticky zajistit. Rok nato následovala oprava střechy včetně krovu. V roce 2010 proběhla obnova fasády jižní strany, a to včetně obnovy kamenných prvků, v roce 2011 se pokračovalo na straně severní. Celkové náklady v letech činily Kč, z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností bylo uhrazeno Kč. Majitelem památky je Ondřej Plechatý. 25

27 Velvary hospodářský dvůr fary. Patro bylo využíváno jako špýchar, přelom 18. a 19. století. Nyní je areál využíván jako galerie. Vpravo letecký pohled na barokní areál děkanství se špýcharem ve Velvarech. 26

28 Příběh III. Záchrana špýcharu v areálu děkanství ve Velvarech V červnu 2006 došlo k slavnostnímu otevření areálu volného času a Galerie Jiřího Corvína v barokním areálu děkanství ve Velvarech čp. 198, pocházejícím z 18. století. Na opravě areálu se podílelo město Velvary a ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím o. p. s. Přemyslovské střední Čechy (celkové náklady činily Kč). Od roku 2012 je v Galerii na špýcharu, kterou spravuje Městské muzeum Velvary, umístěna výstava obrazů Jiřího Corvina a expozice etnografi e. Je to další příklad velmi vhodného využití špýcharu v areálu velvarského děkanství, který slouží jak obyvatelům města, tak i jeho návštěvníkům. V části špýcharu je galerie J. Corvina. Foto Blanka Tauerová. 27

29 Kvílice čp. 1. vícepodlažní kamenný špýchar v areálu hospodářského dvora fary. 28

30 Příběh IV. Nové využití špýcharu v areálu fary ve Kvílících Celý areál fary, včetně budovy farního úřadu a kamenného špýcharu čp. 1 v Kvílících u Slaného, je v majetku Archeologického ústavu AV ČR v.v.i., který ho vzorně opravil a objekt špýcharu, i když již neslouží svému původnímu účelu skladování vymláceného obilí, je stále udržován a rovněž využíván. Kvílice čp. 10 kamenný hospodářský objekt v areálu dvora, špýchar v patře, přízemí využíváno jako kolna. Detail kamenného ostění vstupních dvěří a schodiště uvnitř objektu. 29

31 Únětice, okres Praha-západ patrový zděný špýchar využívaný v současnosti ke kulturním účelům. Foto Jan Pohribný. 30

32 Příběh V. Největší z objevů únětické kultury Obec Únětice si zachovala původní jádro, jehož dominantou byl již od dávného středověku kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původní kostel byl založen v roce K němu přibyla v roce 1752 další významná stavba, špýchar s provlékanými mřížemi, kamenným ostěním vstupu a dvěma štíty. Iniciátorem a zřejmě i hlavním investorem stavby byl farář Václav Nespěšný, zámožný muž, který ve stejném roce nechal pořídit pro kostel monstranci za obrovskou sumu 116 zlatých a z jehož pozůstalosti byla postavena škola a nový kostel. K novému životu se pozvolna chátrající špýchar probudil po roce Vedení obce začalo naplňovat dlouhodobý plán obnovit dědictví únětické kultury a jeho centrem se měl stát právě špýchar. Záměr zřídit Muzeum únětické kultury byl zařazen mezi hlavní rozvojové projekty obce. V několika etapách proběhla rekonstrukce objektu obnova fasády, systému přirozeného větrání stavby, kompletní oprava vnitřní tesařské konstrukce včetně podlah a schodiště, a to s využitím původních metod a postupů. Sýpka dostala nová okna a opravena byla také střecha. V současné době bylo zahájeno stavební řízení k nové přístavbě a vstupu do sýpky. 31

33 Pohled do interiéru únětického špýcharu během rekonstrukce. Foto Jan Pohribný. 32

34 Objekt je nyní v majetku obce, přilehlé zahrady jsou zatím pouze pronajaté. Zatím slouží špýchar především jako místo setkávání. Konají se zde svatby, vítání nových občánků, koncerty, besedy, výstavy současného umění a výtvarné dílny. Od roku 1995 se zde pořádají Nové objevy únětické kultury, multikulturní akce, při které se netradičním způsobem a v nových rolích představují věci, které každodenně používáme a možná si jich ani nevšímáme. V širším rozvojovém plánu zastupitelstva je vytvoření dalších zajímavých expozic v obci na základě spolupráce s majiteli cenných soukromých sbírek (historie cyklistiky, autoveteráni, farní kostel, odsvěcená kaple Sv. Jana Nepomuckého), přičemž špýchar by měl být centrálním bodem těchto kulturně i turisticky zajímavých míst. Byl také připraven a projednán koncept spolupráce významných míst regionu na ose Levý Hradec Únětice Budeč Knovíz. Jde o vzájemnou podporu při prezentaci významných historických a prehistorických etap v životě obcí, a to při zachování principů použitých v konceptu únětického muzea, tedy především propojení se současným uměním. 33

35 Špýchar dal postavit v roce 1752 únětický farář Václav Nespěšný k uskldňování obilí. V pozadí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Foto Jan Pohribný. 34

36 Po obnovení únětického pivovaru se objevily nové možnosti využití budovy špýcharu v souvislosti s plány na otevření galerie v pivovaru. Objekt špýcharu by tak mohl být více využit pro expozici únětické kultury, historie obce a nové objevy únětické kultury. V tomto případě by nebylo nutné realizovat přístavbu v původně plánovaném rozsahu, což by významně snížilo nároky na projekt. Vše je zatím ve stádiu jednání, ale dosavadní dobrá a vzájemně výhodná spolupráce s pivovarem dává naději na optimální využití obou historických budov a rozšíření kulturní a rekreační nabídky v obci. 35

37 Autoři děkují za spolupráci na kapitole Příběhy špýcharů: PhDr. Vladimíru Přibylovi a paní Aleně Urbanové z odboru kultury Městského úřadu ve Slaném, dále paní Jitce Kůrkové z Městského muzea ve Velvarech a Ing. Vladimíru Vytiskovi, starostovi obce Únětice, okres Praha-západ. Slaný, Palackého ulice pohled do krovu barokního špýcharu zbudovaného v 18. století ve dvoře vinopalny. Na zadní straně obálky je trojúhelníkový fronton a otevřené dvouramenné schodiště téhož špýcharu. 36

38

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY A G E N T U R A O C H R A N Y P Ř Í R O D Y A K R A J I N Y Č R LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY Národopisné oblasti Bílých Karpat Dům ze Žítkové v 60. letech minulého století Dvorec ve Vápenicích

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

I. 1 Nástěnná malba 6 (foto: Lenka Benešová. Zdroj: http://is.muni.cz/th/178940/ff_b_b1/).

I. 1 Nástěnná malba 6 (foto: Lenka Benešová. Zdroj: http://is.muni.cz/th/178940/ff_b_b1/). PŘÍLOHY Příloha I.: Nástěnná malba zachycující průvod čtrnácti rytířů klečících před Pannou Marií s Jeţíškem v bývalém konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ţďáru nad Sázavou. I.

Více

Lidová architektura. Karta ohrožené památky. Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký.

Lidová architektura. Karta ohrožené památky. Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký. 9 Karta ohrožené památky Lidová architektura katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký číslo

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

Magistrát města Kladna R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Kladna R O Z H O D N U T Í Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla 44 272 52 Obec BĚLOKY Běloky čp. 19 273 53

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p. 4,

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

Technická specifikace pro zadání díla

Technická specifikace pro zadání díla Příloha 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Předmět plnění akce: Dubá, LÉKÁRNA (čp.139) - Oprava fasád a komínů Technická specifikace pro zadání díla Vlastník nemovitosti zadává další etapu oprav bytového domu čp.139

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě N á l e z o v á z p r á v a Průzkum omítek v interiéru domu Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě okres Jihlava, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3907-30/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.1/2 se stavbou zem.used čp.18, p.č.st.1/1 se stavbou bez čp/če zem.stav, p.č.4 a p.č.7/1, vše v obci Hořice, k.ú.chvalina, část obce

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

6.1. Lokalizace a přírodní poměry

6.1. Lokalizace a přírodní poměry 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ Marcela Waldmannová 52 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM A POKUS O ZÁCHRANU TORZA TECHNICKÉ PAMÁTKY Marcela Waldmannová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

Závorka František - Kleneč, K Návsi 1, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ 700602/2672

Závorka František - Kleneč, K Návsi 1, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ 700602/2672 Znalecký posudek č. 68/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Nález a posudek Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu nedobrovolná dražba

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Znalecký posudek číslo 3802 142/08

Znalecký posudek číslo 3802 142/08 Znalecký posudek číslo 3802 142/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 419 Bystřice nad Olší katastrální území: Bystřice nad Olší bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7067/101-2015 -1-

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7067/101-2015 -1- -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7067/101-2015 o ceně nemovitosti stavební parcely čk. 217 se stavbou rodinného domu čp. 74, včetně součástí a příslušenství, dále pp. čk. 218/1 a 219, zapsané v LV č. 86 v k.ú.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í 14214/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/14155/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/2/2016 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 703/2011 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

Znalecký posudek č. 980-90/2014

Znalecký posudek č. 980-90/2014 Znalecký posudek č. 980-90/2014 č.j. 180 EX 10446/09 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 238/8, o ploše 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/9 o ploše 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3690/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3690/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3690/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům, 1/2 domu č.p. 84 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Černuc Adresa nemovitosti: Černuc, 273 23 Vlastníci stavby:

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4009-25/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.119 a pozemku p.č.211/20 trvalý

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1376/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 14 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 55, rod.dům, Parcela č. 142 o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9

Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9 Obsah Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9 Oplakávání Krista z Napajedel M. Hamsíková 15 Příspěvek k poznání historických rozvodů

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

TRŽNÍ OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Věc : Znalecký posudek č. 1031-10/2015 Nemovitosti Vlastníci Okres : zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na LV č. 2315 pro obec a k.ú. Počátky

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - Záměr prodeje nebytové jednotky - garáže Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Hrad Kumburk 2008 Statické zajištění okružní hradby. Etapa I.

Hrad Kumburk 2008 Statické zajištění okružní hradby. Etapa I. Hrad Kumburk 2008 Statické zajištění okružní hradby. Etapa I. V letošním roce byla úspěšně zahájena oprava okružní hradby. Tuto hradbu nazýváme též parkánovou. Hradba zřejmě vznikla při druhé stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 Kancelář Praha: Na Petynce 32, 169 00 Praha 6 tel.

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace krovu Kostel sv. Václava v Mikulovicích Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu pohled

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

NÁVŠTĚVA 6 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA 6 DŮM & ZAHRADA NÁVŠTĚVA 6 DŮM & ZAHRADA Střídmá noblesa Fasáda z lícových cihel upoutá vždycky, ale při bližším pohledu se ukáže, že tento dům je krásný především svojí patřičnou uměřeností. Architekt Ján Stempel navrhl

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

1. 11. 2011. Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti

1. 11. 2011. Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti 1. 11. 2011 Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti Veřejnosti dosud nepřístupný zámek Lešná u Valašského Meziříčí byl včera, po devítiměsíční rekonstrukci, slavnostně otevřen. Pro širokou veřejnost je Den

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3743-133/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3743-133/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3743-133/2012 O ceně nemovitostí, tj. rodinného domu čp.37 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.47, vše v obci a k.ú.herálec, okres Havlíčkův Brod, část obce Herálec Objednatel znaleckého

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY František Pšenička, Matouš Jebavý GRADA PUBLISHING Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady hl. m. Prahy. Doc. Ing.

Více

ARCHITEKTONICKÁ RUKOVĚŤ ÚZEMNÍ STUDIE ORLICKO SYNTETICKÁ ČÁST - 1 -

ARCHITEKTONICKÁ RUKOVĚŤ ÚZEMNÍ STUDIE ORLICKO SYNTETICKÁ ČÁST - 1 - ÚZEMNÍ STUDIE ORLICKO SYNTETICKÁ ČÁST ARCHITEKTONICKÁ RUKOVĚŤ Pořizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic U Zimního stadionu1952/2, 370 76 České Budějovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012-28/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012-28/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012-28/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427m 2 a stavby bydlení čp.32 stojící na pozemku p.č.st.32, oboje v KN zapsáno na LV č.688

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ ÚDAJE Název stavby: Rekonverze Budovy a areálu zámečku v Rudolfově Místo stavby kraj: Jihočeský obec: adresa,

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název stavby: Místo stavby: Investor: Předmět PD: Stupeň dokumentace: Projektant: PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ Husova 1570/23, Tábor Město

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4180/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. St. 65 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic Adresa nemovitosti: Sedlec

Více

Znalecký posudek č. 041-2016/3670

Znalecký posudek č. 041-2016/3670 E56 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 041-2016/3670 Vlastník nemovitosti: K podílu nebo celku 1) Ing. Hana Nováčková, bytem Milíčov čp.10, Milíčov 588 05, nar. 6.4.1970 2) Jan Nováček,

Více

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE LIBČANY ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ 2007 PRAHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY LIBČANY Kostel Nanebevzetí Panny Marie koncept stavebně historického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

GREENWAY SELSKÉHO BAROKA

GREENWAY SELSKÉHO BAROKA GREENWAY SELSKÉHO BAROKA GREENWAY SELSKÉHO BAROKA I. Základní cyklistický okruh: Veselí n. L. Žíšov Borkovice (Sviny) Mažice Zálší Klečaty Komárov Svinky Vlastiboř Záluží u Vlastiboře Dráchov Žíšov Veselí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3970-93/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemků p.č.st.18/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2126m 2 včetně součásti tohoto pozemku tj. stavby bydlení čp.41 a pozemku p.č.13 zahrada

Více

strana 1 Popis č. 4114/2014

strana 1 Popis č. 4114/2014 strana 1 Popis č. 4114/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1587, jehož součástí je rodinný dům č.p. 308 stojící na pozemku parc.č. st. 1587, pozemek parc.č. st. 473/1, jehož součástí je budova

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

, Ministerstvo kultury České republiky. telefon: 257 085 111 Maltézské náměstí 1 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 e-mail: epodatelna@mkcr.

, Ministerstvo kultury České republiky. telefon: 257 085 111 Maltézské náměstí 1 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 e-mail: epodatelna@mkcr. , Ministerstvo kultury České republiky Zveřejněno dne: telefon: 257 085 111 Maltézské náměstí 1 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 e-mail: epodatelna@mkcr.cz *MKCRX0087649* Sejmuto dne: Č.J.: MK 14623/2015

Více

strana 1 Popis č. 4113/2014

strana 1 Popis č. 4113/2014 strana 1 Popis č. 4113/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 200, jehož součástí je rodinný dům č.p. 109 stojící na pozemku parc.č. st. 200, a pozemek parc.č. 341; pozemky a budova k datu 18.9.2014

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

o provedení elektronické dražby

o provedení elektronické dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby Prodej objektu bývalého mlýna v obci Hrabišín č. j: 799/2014-A,OA Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dle ustanovení 1771

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více