Podkladová studie pro analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4."

Transkript

1 Podkladová studie pro analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova

2 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky 3. Analyzované OP a jejich oblasti podpory 4. Tematické klastry 5. Diskuse

3 1. Dosavadní postup realizace zakázky - Etapa 1: Identifikace analyzovaných oblastí podpor, Vymezení jednotlivých tématických klastrů a jejich vzájemných vazeb, - Etapa 2: Hodnocení úspěšnosti hodnocených oblastí podpory, - Etapa 3: Hodnocení z hlediska požadavků EU, - Etapa 4: Výsledky hodnocení.

4 2. Dosavadní výstupy zakázky - Přehledové tabulky se základní identifikací analyzovaných oblastí podpory - Podrobné tabulky k zaměření analyzovaných oblastí podpory - Výstupy k hodnocení úspěšnosti analyzovaných oblastí podpor - Slovní zhodnocení úspěšnosti analyzovaných oblastí podpory - Mikrostudie - Zhodnocení výsledků předchozích studií k analyzovaným oblastem podpory a celkovým socio-ekonomickým trendům ve zkoumaných oblastech - Zhodnocení souladu analyzovaných oblastí podpor se základními strategickými dokumenty - Dílčí závěry a doporučení

5 3. Analyzované OP a jejich oblasti podpory - KLÍČOVÉ OBLASTI PODPORY: - především oblasti podpory OPPI, OP VaVPI, oblasti podpory cestovní ruch v ROPech, podnikání v OPPK - OSTATNÍ OBLASTI PODPORY: oblasti podpory vážící se k podnikání typicky PRV, OPR, územní (přeshraniční) spolupráce, národní tituly, OPŽP

6 4. Tematické klastry - Vymezení tematických klastrů: Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků, Posilování vývojových a inovačních schopností podniků, Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit, Ekoinovace.

7 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků úzká vazba na přímou podporu zakládání podnikatelských subjektů a rozvoje jejich činnosti, s podporou podnikání v širším slova smyslu, a to formou celé řady intervencí. Do tohoto klastrového tématu patří také oblast podpory cestovního ruchu jako jeho samostatné podtéma; společným ideovým východiskem je podpora podnikavosti, vznik a rozvoj podniků, ekonomizaci místního potenciálu, vytváření přirozených podmínek pro vytváření pracovních míst (v území), uplatnění nových produktů a služeb na trhu, nových prodejních modelů, posilování dostupnosti ICT a jejich uplatnění v podnikové praxi. Tento tematický klastr tedy zastřešuje i opatření ovlivňující základní konkurenceschopnost podniků.

8 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků tematický klastr je úzce propojen s tématy vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, opatření na trhu práce), posilování dostupnosti a obslužnosti území. Vytváří předpoklady pro rozvoj podniků a následné posilování jejich vývojových a inovačních schopností v hospodářsky slabých a strukturální přeměnou postižených regionech.

9 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků Úspěšnost realizace podpory je sledována ve dvou rovinách: - Prvním hlediskem je schopnost využít prostředky alokované pro realizaci podpory. Spočívá tedy ve zkoumání poptávky a nabídky, jejich objemu a vzájemného vztahu. Primárně se soustředíme na posouzení objemu viditelné poptávky, zachycené MSC2007, kterou je možné dokomponovat dle územního principu a cílové skupiny. Odlišnosti ve výkaznictví operačních programů pro potřeby MSC2007, které např. u OPPI nezachycují neúspěšné žádosti tj. stavy N0-N3, je však nutné také vzít v úvahu. Dalším faktorem, který se opět projevuje u OPPI, je cílování poptávky ze strany administrátora dle výše alokace konkrétní výzvy předkládání projektů je znemožněno po dosažení násobku alokace uvedené ve výzvě programu.

10 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků Úspěšnost realizace podpory je sledována ve dvou rovinách: - Doprovodnou informací, která má však spíše význam finančně účetní, z hlediska vztahu státu a EU (národní účetnictví), je pak reálné čerpání evropských zdrojů. - Druhým hlediskem je úspěšnost realizace podpory z hlediska naplňování cílů podpory, které je sledováno prostřednictvím indikátorů výstupů a výsledků. Obdobný postup je realizován i v případě ostatních klastrů s drobnými úpravami s ohledem na specifika zkoumaných oblastí podpory.

11 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků Bankovní a další finanční produkty Oblast podpory: 1.1. Podpora začínajícím podnikatelům (START) - o prostředky na zahájení rozvoje podnikání je ze strany žadatelů zájem vysoký podíl zazávazkovaných prostředků (96 %); i když je doposud vyčerpáno velmi málo prostředků, přesto, vzhledem k objemu zazávazkovaných prostředků, je možné předpokládat hladké splnění finančních cílů. Oblast podpory: 1.2. Využití nových finančních nástrojů (JEREMIE) - Český rozvojový, uzavřený investiční fond, výběr spravující IS, - podpora zaměřená na vzniku podniků formou seed capital a start upů na straně jedné, a na vstup soukromých investorů do již existujících podniků (venture capital), - riziko poptávky (nápady, kapitál) x povinnosti onhospodařovatele, jeho cíle

12 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků V tomto tematickém klastru jsou zahrnuty následující oblasti podpory OPPI poskytující granty: 2.2. Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, 5.3. Infrastruktura pro podnikání, 6.1. Podpora poradenských služeb a 6.2. Podpora marketingových služeb. - Výrazně se liší poměr poptávky k alokaci, která u oblasti podpory 2.2. Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb dosáhla 148 % alokace, zatímco u podpory 6.1. Podpora poradenských služeb pouze 36 %. Přitom v prvním případě je alokováno více než 16 mld. (po revizi programu) a ve druhém jen 1,4 mld.

13 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků Tento stav naznačuje výrazné vychýlení poptávky směrem k ovlivňování základních faktorů - řešení základních potřeb podniků spojených se vznikem firem, aktivizací soukromého kapitálu, a jejich standardního fungování na trhu. To dokládá i velký objem celkové poptávky po podnikatelské infrastruktuře (oblast podpory 5.3. Infrastruktura pro podnikání) přes 12 mld. Kč (celková poptávka je shodná s výší alokace). - Naopak poptávka po podpoře poradenských služeb je velmi nízká. Cílem programu Poradenství je posílit schopnost MSP čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat s ohledem na specifika své podnikatelské činnosti či zvažované uplatnění inovací. - Nízká poptávka po poradenských službách je v tomto směru nápadná.

14 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků - Z hlediska objemu prostředků Veřejné fin.prostř. celkem - Sml/Dod, porovnání územní, jsou nejvýznamnějšími příjemci největší kraje ČR jako je Moravskoslezský či Jihomoravský. Překvapivý je v tomto ohledu možná nižší objem prostředků směřovaný do Středočeského kraje. Třetí nejvyšší objem získal Zlínský kraj, který se však řadí spíše k menším krajům. Na opačném konci se nacházejí Jihočeský kraj a Karlovarský kraj. - Při zohlednění podílu podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích pak v případě celkových zazávazkovaných prostředků nejlépe vedou moravské kraje: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Nejnižší podíly u jednotlivých oblastí podpory jsou naopak rozprostřeny u různých českých regionů, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj. - Pákový efekt - vedou Jihočeský, Plzeňský a Ústecký kraj, na konci se umisťují Karlovarský, Pardubický a Zlínský, Liberecký.

15 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků - Pokrok v realizaci - naplnění indikátorů - Problémem je nedostatek informací o reálném naplňování cílů programů, tj. o stavu naplnění indikátorů výstupů a výsledků. U klíčových indikátorů nejsou doposud evidovány žádné hodnoty, což vzhledem k pokročilosti realizace programu je překvapivé. Přesto je možné říci tyto společné charakteristiky: - oblasti podpory mají pro sledování realizace nastaveny bohaté sady indikátorů výstupů, výsledků a dopadů; jejich počet je velmi vysoký v řadě případů se informace překrývají, některé z nich jsou redundantní; z tohoto hlediska by bylo určitě možné přistoupit k výrazné redukci ukazatelů, - u většiny ukazatelů nejsou vyplněny hodnoty, což v podstatě neguje jejich využití pro řízení podpory, - u některých indikátorů chybí počáteční hodnota, což výrazně stěžuje interpretaci, - u některých indikátorů jsou sledovány hodnoty vyplývající ze závazků žadatelů, což alespoň částečně umožňuje interpretovat průběh podpory.

16 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků - OP 2.2. Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb se zdá, že indikátor Instalované technologie byl nastaven správně. Žadatelé se zavázali instalovat 3367 technologií, což lehce převyšuje cílovou hodnotu (o 5 %). S ohledem na probíhající realizaci projektů však bylo dosaženo jen 47 % cílové hodnoty. Přesto se jedná o slibný vývoj, který by měl umožnit naplnit tento ukazatel. Další indikátory, jako je Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem jsou rovněž naplněny jen částečně, a to ve výši 27 %. - OP 5.3. Infrastruktura pro podnikání jsou vykazovány hodnoty pouze za indikátor podlahová plocha rekonstruovaných objektů, u kterého je cílová hodnota doposud naplněna jen z 27 %, zazávazkováno je 75 %. - OP 6.1. Podpora poradenských služeb MSC2007 vykazuje u sledovaných indikátorů nulové hodnoty. Výjimkou je indikátor Počet podpořených projektů poradenských služeb pro rozvoj podnikání, jehož cílová hodnota (600) je naplněna z 24 %. - OP 6.2. Podpora marketingových služeb nejsou k dispozici informace o naplnění indikátorů.

17 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků - MIKROSTUDIE, situace ve vybraných CZ NACE regiony: - CZ NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení která představuje tradiční průmyslovou českou výrobu, zastoupenou na celém území ČR, - CZ NACE 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení představuje progresivní průmyslový obor, který prošel výraznou transformací v posledních 20 letech, - CZ NACE 28 Výroba strojů a zařízení j. n. patří k tradičním oborům českého průmyslu, - CZ NACE 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů patří v současné době k nejvýznamnějším oborům v ČR a k hlavním exportním odvětvím, - CZ NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl dokresluje situaci dalších tradičních oborů v území.

18 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků - OP 5.3. Infrastruktura pro podnikání

19 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků OP 5.3. Infrastruktura pro podnikání OP 6.1. Poradenství

20 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků OPPK - Tyto dvě oblasti podpory se od sebe liší ve většině základních ukazatelů. Žadateli ve 3.3 jsou pouze podniky, u 3.2 jsou to zejména komory, profesní a zájmová samospráva, obce a NNO. Oblast podpory 3.2 vykazuje poměrně nízké hodnoty jak v oblasti poptávky, tak i při vlastním čerpání zazávazkovaných prostředků (smlouvami je kryto pouze 20 % alokace). I díky tomu byla část alokace převedena na oblast podpory 3.1. A zcela obráceně je tomu u oblasti podpory 3.3, kde poptávka po prostředcích bezmála 2x převyšuje alokaci, a jako bezproblémové se ukazuje zazávazkování (87 % alokace) i vlastní čerpání prostředků. - Realizace oblasti podpory 3.2. se nevyvíjí uspokojivě. I z pohledu řídicího orgánu není tato oblast vnímaná jako úspěšná; dlouhodobě vykazuje nízkou poptávku. To bylo důvodem přesunu části alokace ve prospěch oblasti podpory 3.1.

21 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků - Základním problémem této oblasti podpory je její nevyhraněnost tj. nejednoznačné vymezení cílů, stanovení očekávaných výsledků. Je třeba zvážit další fungování podpory v uvedené podobě v tomto i budoucím období. - U oblasti podpory 3.3. se ukazuje jako bezproblémové zazávazkování i vlastní čerpání prostředků. Z indikátorů však vyplývá, že dochází ke zpoždění věcného naplňování cílů OPPK. Zdá se, že řada indikátorů nebude ke konci realizace programu naplněna. Rybářství - Zdá se, že i přes nepříznivý finanční vývoj oblasti podpory 2.4. nemusí její implementace, v kontextu dalších podporovaných oblastí osy 2 a cílů administrátora, vykazovat poruchy. Vzhledem k vysoké stávající poptávce v oblasti podpory 2.1. lze doporučit zaměření i budoucí podpory tímto směrem. Důvodem je vysoká absorpce v dané oblasti. Vzhledem k zaměření oblasti podpory na zvýšení konkurenceschopnosti podniků zabývajících se zpracováním ryb a výrobou rybích produktů lze doporučit pokračování podpory 2.4. po roce 2014.

22 4.1. Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků Hlavní zjištění: - podpora základní konkurenceschopnosti podniků je nastavena logicky správně, koresponduje i se záměry nové programové periody kohezní politiky + řídicích dokumentů přístup ke kapitálu, - cestovní ruch MSP, - regionální variabilita je významná objem, intenzita podpory, schopnost vázat další investice, - úspěšné jsou jednoduché formy podpory řešící konkrétní potřeby podniků, - komplexnější řešení potřeb podniků? - nejasné, - nedaří se realizovat opatření zaměřená na kultivaci podnikatelského prostředí, rozvoj potenciálu vyžadující zapojení různých typů aktérů, přesahy mezi odvětvími 3.2. OPPK, přeshraniční spolupráce, Poradenství OPPI? funkční, horizontální, územní vazby - nejsou nastaveny synergické vazby, slabé komplementární vazby

23 4.2 Posilování vývojových a inovačních schopností podniků - klastr zastřešuje aktivity, které se zaměřují na rozvoj výzkumných a vývojových kapacit podniků, na posilování inovační schopnosti podniků, na spolupráci podniků, zvláště jejich výzkumných a technologických částí, se sférou VaV a také se vzdělávacími institucemi. Toto téma se bezprostředně váže k opatřením zaměřeným na posilování konkurenceschopnosti založené na inovacích. - OP PI - Zvyšování inovační výkonnosti podniků (INOVACE), Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (POTENCIÁL), Platformy spolupráce - klastr je provázán řadou funkčních vazeb na oblast výzkumu, či oblast vzdělávání. Úzce navazuje na aktivity realizované v tematickém klastru Podpora podnikání a konkurenceschopnosti podniků; souvisí s kvalitativní přeměnou fungování malých a středních podniků.

24 4.2 Posilování vývojových a inovačních schopností podniků - analyzované oblasti podpory řeší zejména zavádění inovací a rozsáhlé uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu a v podnikatelských službách (Program podpory: INOVACE), zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci, podpoření růstu zaměstnanosti díky tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst a prohloubení spolupráci podniků s výzkumnými a vývojovými institucemi (Program podpory: POTENCIÁL), podporu spolupráce podniků, vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí a komunální sféry na regionální i nadregionální úrovni s možností podpory i mezinárodní spolupráce nových i existujících uskupení. Zejména budou podporovány projekty identifikace, zakládání a rozvoje klastrů a technologických platforem. - Prostředky programu INOVACE byly navýšeny vydáním rozhodnutí K (2010) 4355 žádost o revizi Operačního programu Podnikání a inovace. Žádost o změnu operačního programu byla odůvodněna především významnými socioekonomickými změnami, především pak dopady celosvětové ekonomické krize. Hlavním důvodem pro provedení revize operačního programu byly dopady finanční a hospodářské krize v podobě hrozících významných socioekonomických změn v podporovaných regionech soudržnosti NUTS 2.

25 4.2 Posilování vývojových a inovačních schopností podniků - K bylo zazávazkováno 64,4 % alokace daného klastru. Celkem byly předloženy projekty za více než 50 miliard korun, největší poptávka byla v oblasti podpory 4.2 OP PI. Realizovány jsou projekty za téměř 23 mld. Kč, celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádost) dosáhla průměrně 1,4 jejího násobku. - Poptávka v oblastech podpory OP PI 4.1 ( 1641 předložených projektů) a OP PI 4.2 ( 736 předl. proj.) je poměrně vysoká, což dokládá dobrou absorpční kapacitu pro nabízené intervence a rovněž správnost provedené realokace. Reálné výsledky spojené s poskytováním podpory jsou však doposud nízké, což pravděpodobně koresponduje se zpožděným čerpáním zazávazkovaných prostředků. Tematicky se jedná o podpory, které jsou stěžejní při posilování dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a klíčové pro přechod české ekonomiky na dráhu konkurenceschopnosti. Vysoká poptávka indikuje možnost zvýšení alokace na tento typ intervencí v příštím programovém období. - Z důvodu opoždění realizace programu OP PI a schvalování jednotlivých projektů jsou prozatím dosažené výsledky indikátorů z hlediska pokroku velmi nízké

26 4.3 Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit - Klastr je zaměřen na oblast rozvoje výzkumné a vývojové infrastruktury a kapacity pro rozvoj kvalitního výzkumu a vývoje. - OP VaVpI - Evropská cetra excelence, Regionální VaV centra, Komercializace výsledků výzkumných organizací a a ochrana jejich duševního vlastnictví, Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem - OP PK - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí - Mezi infrastruktury budované v současném období patří zejména centra excelence a regionální centra VaV podporovaná OP VaVpI. - Dále mezi analyzované oblasti podpory patří také oblast podpory OP VaVpI zaměřená na transfer technologií a komercializaci výsledků výzkumných organizací, neboť právě prostřednictvím jejich komercializace může dojít ke skutečně plnému využívání výzkumných a vývojových kapacit (spravovaných veřejným či soukromým sektorem), jejichž vznik je podporovaný v rámci daného programu. Důležitým tématem je i podpora klíčových podpůrných technologií (key enabling technologies), určených pro aplikovaný i základní výzkum.

27 4.3 Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit - Dalším tématem patřícím do tohoto klastru je spolupráce VaV institucí a infrastruktur, vysokých škol a aplikační sféry. Klastrové téma je provázáno řadou funkčních vazeb na oblast vzdělávání. Zejména jde o oblasti terciárního vzdělávání, rozvoje postgraduálního studia, školení a mobility výzkumníků a vysoce kvalifikovaného technického a manažerského personálu, networkingové aktivity a partnerství mezi institucemi vyššího vzdělávání, výzkumných a technologických center, včetně výzkumných infrastruktur a podniků. - Souvisí rovněž s atraktivitou a vybaveností území (pro výzkumníky a další špičkové pracovníky). Úzce navazuje na aktivity realizované v klastru Podpora zahájení a rozvoje podnikání ; souvisí s kvalitativní přeměnou fungování malých a středních podniků.

28 4.3 Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit - Klastr celkem - k bylo zazávazkováno 83,6 % alokace všech oblastí podpory v klastru; v oblasti podpory OP VaVpI 3.1 je to ovšem 0 %. Celkem byly předloženy projekty za více než 95 miliard korun, největší poptávka byla v oblasti podpory 3.1 OP PK a 2.1 OP VaVpI. Realizovány jsou projekty za 49,3 mld. Kč, celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádost) dosáhla průměrně 1,6 jejího násobku. - V OP PK 3.1 je v současné době krytou smlouvou nebo dodatky více než 90 % alokace, oblast podpory je naplňována v souladu předpokladem, poptávka výrazně převyšuje nabídku (3,3krát). Téměř 2/3 projektů realizují vzdělávací a veřejné výzkumné instituce. Proplaceno k v kontrahovaných projektech ve vztahu k alokaci bylo 29,3 %.

29 4.3 Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit - V programu OP VaVpI nelze relevantně posoudit realizaci jednotlivých oblastí podpory a zhodnotit tak jejich úspěšnost, a to s ohledem na celkové opoždění zahájení realizace programu a zatím dosažený pokrok. Většina projektů je v počáteční fázi realizace a tomu odpovídají proplacené finanční prostředky a dosavadní plnění indikátorů. V současnosti z hlediska budoucího naplnění stanovených cílů je velmi problematická především oblast podpory 3.1, kde nejsou k vykazovány žádné kontrahované finanční prostředky, poptávka dosahuje pouze 0,3 násobku alokace. 9 projektů je ve schvalovacím procesu (stav P1-P3). - Z regionálního hlediska jsou VaV kapacity podpořené prostředky z OP VaVpI budovány nejčastěji v Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji. Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry excellence počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry dosahuje vysoké míry závazku příjemců, avšak aktuální dosažená hodnota je prozatím velmi nízká 0 % v důsledku postupného náběhu plánovaných aktivit podpořených center.

30 4.3 Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit - OP VaVpI 2.1 regionální VaV centra- oblast vykazuje vysokou poptávku (2,45). Celkově bylo předloženo 103 projektů, z nichž 36 mělo k vydanou smlouvu o poskytnutí dotace. Projekt CZ.1.05/2.1.00/ UDRŽITELNÁ ENERGETIKA žadatele Centrum výzkumu Řež s.r.o. je jako jediný realizován ve dvou krajích Středočeském a Plzeňském v poměru 65:35 plánovaných investic. Objem schválených finančních prostředků v OP VaVpI 2.1 v krajích 5% 9% 22% Středočeský Jihočeský 12% 2% Plzeňský Ústecký Liberecký Jihomoravský 14% Olomoucký 25% 8% 3% Zlínský Moravskoslezský

31 4.3 Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit velký potenciál intervencí v dané oblasti je nejen v současnosti, ale i v budoucím programovacím období Již nyní je ovšem jasné, že se nepředpokládají investice podobného charakteru a rozsahu. V novém programovém období vhodné zajistit financování obnovy zakoupených technologií a přístrojového vybavení, aby tak došlo k dlouhodobé udržitelnosti výsadního postavení těch VaV center, které byla či ještě budou podpořena v rámci OP VaVpI. - důležité bude provázat také investice do VaV center s investicemi do lidských zdrojů. Významným očekávaným efektem je zaměření vědeckých pracovníků na aplikační výzkum. Cílem by měla být zejména podpora vzniku a rozvoje kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum, posílení jejich spolupráce s aplikační sférou, tvorba podmínek pro úspěšnou komercializaci výsledků VaV ve výzkumných organizacích, zlepšení systému informovanosti o výsledcích VaV, popularizace VaV.

32 4.4 Ekoinovace - OPPI Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (Program Eko-energie), OP ŽP Omezování emisí, Odstraňování starých ekologických zátěží, Omezování průmyslového znečištění. - Klastr zahrnuje opatření umožňující prosazení progresivních a environmentálně příznivých technologií, které vedou ke zvýšení energetické účinnosti a úsporám energií, snižují náročnost výroby z hlediska zapojení dalších surovinových zdrojů, snižují technologická (průmyslová) rizika, jsou šetrná k životnímu prostředí (znečištění, zátěže, obaly, snižují environmentální rizika), přispívají k naplnění přijatých závazků v oblasti ochrany ovzduší emise CO2, dalších skleníkových plynů, vod apod. - zastřešuje vedle tematických opatření i aktivity průřezového charakteru, které vytvářejí podněty pro opatření v oblasti ekoinovací. Toto téma se proto úzce váže ke všem ostatním klastrovým tématům. Podporuje využívání stávajících výrobních areálů, jejich opětovné oživení, uplatňuje se při technologických a výrobkových inovacích, vytváří podněty pro výzkumnou a vývojovou činnost.

33 4.4 Ekoinovace - K bylo v případě programu Eko-energie kryto smlouvou a dodatky 70 % alokace, což je vzhledem k fázi programové periody v souladu s předpokladem. Proplaceno však doposud bylo jen 22 % prostředků, což znamená, že není naplňován plánovaný rámec. Přesto, s ohledem na velikost poptávky, je zde dobrá perspektiva naplnění. Celkově bylo předloženo projektů a rozhodnutí o přidělení dotace z nich doposud obdrželo 51 %. Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádost) výrazně převýšila alokaci a dosáhla 1,7 jejího násobku. Z metodického nastavení však vyplývá, že významná část poptávky není v MSC2007 vůbec zachycena (stavy N0-N3). Odtud plyne, že podíl reálně neuspokojené poptávky může být výrazně větší. - Prostředky programu Eko-energie byly navýšeny vydáním rozhodnutí K (2010) dodatečné navýšení prostředků ve výši EUR.

34 4.4 Ekoinovace Výrazně méně příznivá je situace je u programů financovaných z OPŽP.* Omezování emisí kryto smlouvou a dodatky pouze 5 % alokace, Předloženo bylo 504 projektů a rozhodnutí o přidělení dotace obdrželo 48 projektů. Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádost) převýšila alokaci a dosáhla 1,28 jejího násobku. Pokud by došlo k reálnému uspokojení poptávky, bylo by možné naplnit finanční cíle podpory Odstraňování starých ekologických zátěží kryto 25 %, proplaceno doposud pouze 20 % prostředků; předloženo bylo 180 projektů a rozhodnutí o přidělení dotace obdrželo 70 projektů. Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádost) jen lehce převýšila alokaci a dosáhla 108 %. Kdyby došlo k bezproblémovému uspokojení prokázané poptávky, nebyly by problémy se splněním finančních cílů programu Omezování průmyslového 22 %, 14 Předloženo bylo 97 projektů a rozhodnutí o přidělení dotace obdrželo 32 projektů. Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádost) dosáhla však pouze objemu 86 % alokace, což je neméně ze zkoumaných oblastí podpory. - * hodnocení ovlivňuje fakt, že projekty jsou do stavu s Rozhodnutím načítány až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je vydáváno až po posouzení provedeného výběrového řízení.

35 4.4 Ekoinovace - Podíváme-li se na využívání veřejných zdrojů v jednotlivých regionech zároveň u všech zkoumaných oblastí podpory jsou významné objemy prostředků směřovány především do Moravskoslezského kraje a Pardubického kraje. - Moravskoslezský kraj je úspěšný z hlediska absolutních hodnot i při zohlednění podílu podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích. Nápadná je vysoká úspěšnost při čerpání prostředků z oblastí podpory určené primárně podniků, na straně druhé pak velmi malá schopnost předkládat žádosti i čerpat prostředky ze strany veřejných subjektů OPŽP 4.2. V tomto směru je zcela obrácená situace v případě Libereckého kraje, ve kterém je ve všech oblastech podpory předkládáno málo projektů i málo čerpáno s výjimkou právě oblasti podpory OPŽP 4.2, kde je právě tento kraj nadprůměrný. - Malé objemy prostředků vzhledem k velikosti krajů jsou poptávány i čerpány ve Středočeském, Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina.

36 5. DISKUSE - Děkujeme za pozornost! - Dotazy? Sdružení DHV & QUARTUS Mgr. Lenka Brown & Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR]

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR] VYSOKÉ ŠKOLY A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Praha 27. června 2012 1. Úvod Následující krátká zpráva podává základní přehled o prostředcích, které vysoké školy získaly ze strukturálních fondů

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha Ing. Petr Porák

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Na peníze EU s námi dosáhnete www.dotace-fondy.eu Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám tímto materiálem představili

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace Výzva I - Poradenství Operační program Podnikání a inovace Obsah prezentace Představení CzechInvestu Operační program Podnikání a inovace Program Poradenství a jeho charakteristiky Co není Poradenství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Příprava MPO na budoucí programovací období

Příprava MPO na budoucí programovací období Příprava MPO na budoucí programovací období Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO Příprava na programovací období 2014+ Na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference MPO Praha, 9. prosince 2010 1 Co nám kohezní politika přináší? Cíl

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Budoucnost kohezní politiky v letech

Budoucnost kohezní politiky v letech Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 + Ing. Radek Pažout Hospodářská komora České republiky Osnova I. Pohled podnikatelů na stav SF II. Budoucí směřování kohezní politiky v letech 2014 + III. Požadavky

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI realizovat podporu

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

CzechInvest a podpora technologických platforem. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 19. září 2014

CzechInvest a podpora technologických platforem. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 19. září 2014 CzechInvest a podpora technologických platforem Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 19. září 2014 Technologické platformy (TP) TP je kooperační oborové seskupení sdružující: Klíčové podniky,

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

ECC Bulletin. Bilance čerpání dotací v roce 2014 = 441 miliard již proplaceno. Ohlédnutí za dotačním obdobím 2007 2013. číslo: 15 leden 2015

ECC Bulletin. Bilance čerpání dotací v roce 2014 = 441 miliard již proplaceno. Ohlédnutí za dotačním obdobím 2007 2013. číslo: 15 leden 2015 ECC Bulletin Ohlédnutí za dotačním obdobím 2007 2013 číslo: 15 leden 2015 Vážení čtenáři, rádi bychom Vám v našem novoročním čísle ECC Bulletinu především popřáli dotačně bohatý a úspěšný rok 2015 a také

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský fond pro regionální rozvoj. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský fond pro regionální rozvoj. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský fond pro regionální rozvoj spolufinancované ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou udržitelným a efektivním způsobem investování do

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Řešení. Východiska řešení. Rizika

Řešení. Východiska řešení. Rizika Podpora ze strukturálních fondů EU jako významný faktor rozvoje českých podniků Operační program Podnikání a Inovace podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období Ing. Pavel

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Informační brožura ke konferencím

Informační brožura ke konferencím Olomoucký klastr inovací Informační brožura ke konferencím Inovační procesy v Olomouckém kraji Olomouc Prosinec 13-14, 2011 Olomoucký klastr inovací, družstvo Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc Hodolany

Více

Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013 jednatel Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas)

Specifický program Myšlenky (Ideas) č. 5 - Červen 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled aktuálních programů určených na podporu aplikovaného výzkumu

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 9 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Stav vyjednávání finančního rámce EU 2014 2020 Michal Částek Ministerstvo financí ČR

Stav vyjednávání finančního rámce EU 2014 2020 Michal Částek Ministerstvo financí ČR Stav vyjednávání finančního rámce EU 2014 2020 Michal Částek Ministerstvo financí ČR Výroční konference 2012 ROP Střední Čechy Jednání o víceletém finančním rámci EU Konec června 2011 Komise předložila

Více

Hlavní aktivity agentury

Hlavní aktivity agentury Podpora exportních firem Agentura CzechInvest Lenka Gondová Olomouc 6. 11. 2013 Obsah prezentace agentura CzechInvest Investiční pobídky CzechAccelerator GESHER / MOST Technologická spolupráce CzechEkoSystem

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků Ve dnech 5-6. června 2014 se ve VTP Vysočina, Jihlava, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR (dále VTP). x x x x Poradě

Více

č. 4 - Březen 2009 Newsletter Projektové poradenství Informace o připravovaných akcích Seminář Marie Curie - Spolupráce podniků a akademických institucí se koná dne 15. 4. 2009 v Praze. Hlavním tématem

Více

Moţnosti čerpání dotace

Moţnosti čerpání dotace Operační program podnikání a inovace (OPPI) Moţnosti čerpání dotace Mgr. Alena Chodovská Ředitelka regionální kanceláře 24. dubna 2008 Obsah prezentace 1. CzechInvest a regionální kanceláře 2. Obecně k

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Praha květen 2006 2 OBSAH Úvod 7 1. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRUMYSLU A SLUŽEB

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 14. prosince 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Shrnutí Závěrečné zprávy červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF Ministerstvo průmyslu a obchodu Brno,

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

PODPORA PODNIKÁNÍ A INVESTIC ZE STRANY MSK

PODPORA PODNIKÁNÍ A INVESTIC ZE STRANY MSK PODPORA PODNIKÁNÍ A INVESTIC ZE STRANY MSK PODPORA INVESTIC V MSK Základní rozčlenění aktivit, kterými kraj podporuje podnikání a investice: Příprava podnikatelských nemovitostí Nabídka podnikatelských

Více

Program rozvoje. venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje. venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Aktuální stav implementace osy IV rozpočet PRV: 92,8 mld. Kč rozpočet osy IV LEADER: 5,2 mld.

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ

PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce podpory podnikání Michnův palác, 14.6.2007 Proč podporovat podnikatelský sektor formou dotací? Tržní

Více