Pojetí veřejné správy a její členění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojetí veřejné správy a její členění"

Transkript

1 MODUL 2 - Veřejná správa Úvod Vstoupili jsme do části vstupního vzdělávání následného nazvané Veřejná správa. Jejím cílem je zprostředkovat základní znalosti a vědomosti v této problematice orientované na společné potřeby státní správy. Zpracování tématiky veřejné správy bylo vedeno snahou poskytnout skutečně pouze základní orientaci v problematice, která by Vám měla pomoci zejména v první fázi existence Vašeho zaměstnaneckého vztahu, a současně snahou o srozumitelnost pro všechny účastníky tohoto kurzu. V tomto smyslu je nutné vnímat obsah tématiky pouze jako minimum, tj. základní znalostní stupeň, na který každý z Vás bude navazovat při získávání profesionality v rámci každodenního výkonu svěřených činností spojeného s průběžným vzděláváním. Přestože problematika veřejné správy v České republice je velmi obsáhlá - tvoří samostatný studijní obor vysokoškolského studia - doufáme, že i toto minimum o tématu Vám přinese užitečné informace pro praxi státního úředníka. Systém veřejné správy Úvod Každá organizovaná činnost nutně vyžaduje, aby byla přiřazena nějakému subjektu, který se tak stane jejím nositelem a současně subjektem odpovědným za její výkon. Toto obecné organizační pravidlo platí i pro oblast veřejné správy, která ve svých konkrétních projevech musí být přičitatelná jednoznačně určitému subjektu. V podstatě nejde o nic jiného, než o propojení dvou aspektů veřejné správy, totiž materiálního (úkoly) a formálního (organizační struktura).subjekty veřejné správy v tomto smyslu jsou stát a ty právnické nebo fyzické osoby, o nichž tak stanoví ústava nebo zákon. To znamená, že stát vždy a další osoby, stanoví-li tak ústava nebo zákon, jsou subjekty, kterým právo přičítá výkon veřejné správy s právy a povinnostmi s tím souvisejícími.(zdroj: Dušan Hendrych a kolektiv, Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání, C. H. Beck, 2003). 1

2 Cílem této části je získání základních znalostí o tom, co je veřejná správa, jak se člení a jaké je její základní vymezení v právním řádu České republiky. Pojetí veřejné správy a její členění Veřejná správa Co je veřejná správa. Různé významy pojmu veřejná správa jsou v zásadě známé. V materiálním pojetí se veřejnou správou rozumí určitý druh činností (správa věcí veřejných a ve veřejném zájmu), ale jen velmi těžko se definuje, které činnosti zahrnuje, protože okruh těchto činností se neustále mění v závislosti na úkolech a úkonech, které jsou vykonávány. Veřejná správa ve formálním pojetí je v podstatě činnost orgánů (institucí), které nejčastěji označujeme jako správní úřady, které mají svoji působnost (okruh vymezených úkolů) a pravomoc (svěřené právní prostředky). Toto pojetí je pro zaměstnance ve správních úřadech zásadní, protože způsob, jakým je veřejná správa organizována (institucionalizována), úzce souvisí s činnostmi, které denně vykonávají. Pro organizaci veřejné správy jsou důležité základní principy, kterými jsou centralizace a decentralizace, koncentrace a dekoncentrace, nadřízenost a podřízenost. Z těchto základních principů vychází uspořádání veřejné správy jako soustavy organizací (institucí). Základní organizační členění veřejné správy je členění na státní správu a samosprávu. Toto všeobecně známé členění však nelze ponechat bez vysvětlení některých teoretických poznatků a vysvětlení pojmů, se kterými pracuje správní věda. Veřejnosprávní subjekty. Každá činnost, která je v rámci veřejné správy vykonávaná, musí být přiřazena nějakému subjektu, který je jejím nositelem a za jejíž výkon odpovídá. V našem právu je základním subjektem veřejné správy stát a dále subjekty, které ji vykonávají na základě zákonné delegace, tj. obce, vyšší územní samosprávné celky a ostatní subjekty veřejného a soukromého práva. 2

3 Vykonavatelé V praxi rozlišujeme vedle subjektů veřejné správy také její vykonavatele, tj. ty, kteří jménem subjektu jednají. V našich podmínkách přichází v úvahu: vláda, ministerstva, jiné správní úřady, veřejné ozbrojené sbory nebo veřejné sbory, jiné subjekty, na které byl výkon státní správy přenesen, nebo jim byl propůjčen. Subjektem veřejné správy je stát, vykonavatelem takto vymezené veřejné správy jako státní správy je např. ministerstvo nebo krajský úřad. Vykonavatelem je vždy nějaký úřad /orgán. Pokud je vykonavatelem státní správy jiný subjekt než stát, který ji vykonává prostřednictvím svých úřadů / orgánů, činí tak na základě přenesené působnosti. Stát v tomto případě vykonává veřejnou správu nepřímo, zejména prostřednictvím delegace na obce a kraje. V ČR je veřejná správa vykonávána na základě tzv. spojeného modelu veřejné správy, tzn. že orgány samosprávy (obce, kraje) vykonávají na základě zvláštních zákonů vedle samosprávy také státní správu v přenesené působnosti. Tento způsob výkonu veřejné správy je zejména důsledkem reformy veřejné správy. Reforma veřejné správy byla provedena na základě těchto kritérií: 1. vytvoření spojeného modelu; 2. přenesení kompetencí ze státní správy na samosprávu v maximálně dosažitelné míře, tedy provedení decentralizace; 3. přenesení kompetencí ve výkonu státní správy z ústřední úrovně na nižší stupeň státní správy v maximálně dosažitelné míře, tedy provedení dekoncentrace. 3

4 Cílem reformy veřejné správy bylo na jedné straně v maximální míře zkvalitnit a modernizovat výkon veřejné správy a na straně druhé přiblížit veřejnou správu občanům. Veřejná správa jako služba veřejnosti. Je nutné ještě zmínit trend, který se stále více prosazuje v pojetí veřejné správy. Veřejná správa je chápána jako služba veřejnosti a není již jen nařizovací či regulativní činností. To se projevilo např. v zákoně č. 218/2002 Sb., služební zákon, který v 1 stanoví, že státní zaměstnanci vykonávají ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti. Totéž vyjadřuje i nový správní řád ve svých úvodních ustanoveních. Stejně tak by měla být chápána i role samosprávy, i když to její zákony explicitně nestanoví, protože i ta je postavena na stejných principech, tj. zejména kvalitně a efektivně sloužit veřejnosti. Vymezení veřejné správy v právním řádu Právní základy organizace veřejné správy tvoří zejména: 1. Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 2. ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (zákon č. 347/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 3. ostatní zákony, zejména: kompetenční zákon (zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o krajích (zákon č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výkon veřejné správy v České republice 4

5 Podle Ústavy ČR je veškerá státní moc, jejímž zdrojem je lid, vykonávaná prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Jde tedy o "tripartitu" moci. Moc výkonná je rozdělena mezi prezidenta republiky a vládu, přičemž zejména na bedrech vlády stojí správa státu. Vláda je odpovědná za svou činnost Poslanecké sněmovně. Ústava stanoví, že vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Výkonnou moc uskutečňuje prostřednictvím ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy. Proto stojí v čele ministerstev ministři, kteří své politické cíle přenášejí do spravování státu a více či méně tak plní to, co se zavázali splnit před volbami a poté ve svých programových prohlášeních. Výkon státní správy v jednotlivých oborech státní správy řídí ministerstva a jiné ústřední správní úřady, které tak plní vůli vlády a reprezentují stát. Ústava také zaručuje samosprávu územních samosprávných celků; tyto celky prostřednictvím svých orgánů vykonávají samosprávu. Vymezení celků územní samosprávy je postaveno na tom, že občané žijící na určitém území mají právo na samosprávu. Zásahy státu do činnosti těchto celků jsou možné jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který stanoví zákon. Orgánům samosprávy (zastupitelstvům) je důsledně připomenuto, že své pravomoci mají stanoveny zákonem v článku 104 Ústavy. Stranou našeho zájmu stojí samospráva zájmová, která není v Ústavě zakotvena, nemůžeme ji však pominout v rámci organizace veřejné správy. Jedná se o samosprávné veřejnoprávní korporace profesního a zájmového charakteru, zpravidla s postavením komor a společenstev. Členství je v komorách zpravidla povinné, zatímco u společenstev existuje na principu dobrovolnosti. Příkladem tohoto druhu samosprávy je advokátní komora, lékařská komora, komora auditorů, hospodářská komora, v oblasti společenstev jsou příkladem živnostenská společenstva Nelze systematicky a jednoznačně vymezit členění státní a samosprávné části veřejné správy, obojí se více či méně překrývá. Právní věda používá pro členění různých kritérií: subjektu, působnosti, pravomoci či postavení. My se v tomto kurzu pokusíme popsat co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji to, jak funguje dnešní praxe. Nebudeme se dále zatěžovat teorií, ale přiblížíme vám českou veřejnou správu z pohledu zaměstnance, který by měl znát hlavní principy fungování veřejné správy, právní základy, na kterých veřejná správa stojí, hierarchii úřadů a jejich členění, tedy vlastní systém veřejné správy v České republice. 5

6 Grafický model institucionálního pojetí veřejné správy v České republice: Státní správa Úvod Pro státní správu je podle Ústavy charakteristické, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (na rozdíl od občana, který podle Ústavy může činit, co není zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá).státní správa je vykonávaná ústředními orgány, který je pro výkon svěřených 6

7 působností vždy jen jeden a je koncentrován, kdežto pokud je výkon státní správy prováděn územním orgánem státu, pak je takových orgánů více a hovoříme o dekoncentraci státní správy, a tedy i o jejím přiblížení občanům. Cílem této části je získání základních znalostí o tom, co je státní správa, jaké je její institucionální členění, jak je realizovaná výkonná moc vládou České republiky, jak probíhá legislativní proces na úrovni vlády, Parlamentu České republiky a prezidenta republiky. Dalším cílem je seznámení s některými aktuálními tématy, které se týkají státní správy. Pojetí státní správy Státní správa je veřejnou správou, která je uskutečňovaná státem. Je jednou z forem činností státu a jejím posláním je realizace výkonné moci státem. Je vykonávaná přímo nebo nepřímo. Přímo je vykonávaná prostřednictvím orgánů státní správy, zejména správními úřady, a nepřímo kraji a obcemi jako subjekty samosprávy, které takto vykonávají přenesenou působnost státu. Z hlediska institucionálního státní správu tvoří: 1. ústřední správní úřady, 2. podřízené správní úřady, 3. ostatní úřady a instituce, 4. složky obrany a bezpečnosti. Realizace výkonné moci vládou České republiky Vláda ČR Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně (viz čl. 67 a 68 Ústavy). 7

8 Jmenování předsedy vlády a ostatních členů vlády. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky. Na návrh předsedy vlády jmenuje rovněž ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů (viz čl. 68 Ústavy). Rozhodování vlády. Vláda rozhoduje ve sboru formou usnesení. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech jejich členů (viz čl. 76 Ústavy). Organizování činnosti vlády. Předseda vlády organizuje její činnost, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády (viz čl. 77 Ústavy). Základní principy činnosti vlády podle Jednacího řádu vlády: 1. Vláda rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu. 2. Přijímá rozhodnutí zpravidla na základě písemného materiálu předloženého příslušným členem vlády, výjimečně na základě ústní informace člena vlády, jde-li o věc, která nesnese odkladu. 3. Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády, které zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, příp. další subjekty, pokud tak stanoví zákon. 4. Každý materiál pro jednání schůze vlády (až na výjimky stanovené Jednacím řádem vlády), který může mít legislativní nebo nelegislativní povahu, musí být před jeho předložením vládě předložen ke stanovisku všem členům vlády, příp. dalším připomínkovým místům, nerozhodne-li předseda vlády jinak. Jejich připomínky musí být vypořádány. Způsob a výsledky vypořádání musí být zapracovány do materiálu. Jestliže po vypořádání připomínek zůstává rozpor u připomínek označených jako zásadní, rozhodne o stanovisku k nim vláda. 5. Má-li materiál pro jednání vlády legislativní povahu (návrh věcného záměru zákona, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda) předkládá se podle Legislativních pravidel vlády. 6. Jsou-li vládě předkládány materiály informativního charakteru, není k nim přijímáno usnesení vlády. 7. Při zpracování materiálu, při jeho zaslání k připomínkám, při sdělení připomínek a při jeho předložení vládě se současně - mimo listinné podoby - povinně používá elektronická knihovna Úřadu vlády (eklep). 8

9 8. Materiál na jednání vlády zařazuje do programu schůze vlády předseda vlády na základě žádosti předkladatele/ů. 9. Pro přípravu, projednávání a schvalování mandátů pro účast členů vlády na zasedání Rady EU a Evropské rady je stanoven zvláštní postup. 10. O návrzích závěrů z jednání vlády dává předsedající hlasovat. K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vlády. 11. Jednání schůze vlády jsou neveřejná. 12. Předsedovi Legislativní rady vlády přísluší koordinovat činnost vlády v oblasti přípravy a tvorby návrhů právních předpisů. Podpora činnosti vlády Úřad vlády České republiky - plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejich orgánů (viz 28 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů [tzv. kompetenční zákon]). V jeho čele stojí vedoucího Úřadu vlády České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda. Poradní orgány vlády - vláda si může zřídit k podpoře své činnosti své poradní orgány složené z členů vlády a dalších odborníků (např. Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Legislativní rada vlády a další). Činnost poradních orgánů vlády se řídí statutem, který schvaluje vláda. Elektronická podpora činnosti vlády - pro zjednodušení práce s vládními dokumenty byl realizován projekt ODok (Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky), v rámci kterého byly vytvořeny dvě elektronické knihovny Úřadu vlády ČR: 1. e-vláda Elektronická knihovna vládních materiálů určených pro jednání vlády. Její součástí je souhrn úkolů jednotlivých rezortů na základě plánu činnosti vlády s termíny plnění a informacemi o stavu jejich plnění. Tato knihovna slouží pouze pro čtení informací v nich obsažených. 2. eklep Dynamická informační knihovna, která obsahuje veškeré vládní dokumenty od jejich přípravy pro meziresortní připomínkové řízení přes připomínky, vypořádání připomínek, podobu určenou pro jednání vlády až po konečnou podobu schválenou vládou. Tato knihovna je pracovní, tzn. že se do ní vládní dokumenty nejen vkládají, ale podle potřeby se mohou také upravovat a měnit. 9

10 Uvedené elektronické knihovny Úřadu vlády ČR nejsou veřejně přístupné. Přístup do nich je umožněn pouze osobám, kterým bylo Úřadem vlády ČR přiděleno přístupové heslo. Informace a dokumenty související s činností vlády, které jsou veřejně přístupné, jsou uvedeny na webových stránkách vlády ( Jedná se například o programy jednání vlády, usnesení vlády, záznamy z jednání vlády, tiskové informace, informace o poradních a pracovních orgánech vlády či Jednací řád vlády a Legislativní pravidla vlády. Institucionální členění státní správy a právní rámec pro zřizování a působnost správních úřadů Grafický model institucionálního členění státní správy v České republice: 10

11 Ústředními správními úřady jsou ministerstva a další ústřední správní úřady. V čele ministerstva stojí ministr, který je členem vlády. V čele dalších ústředních správních úřadů stojí vedoucí tohoto úřadu, který není členem vlády. Ústřední správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem (čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky). Tímto zákonem je jednak zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jednak další zákony upravující zřízení a působnost těchto úřadů (např. zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech). Výčet ústředních správní úřadů, v jejichž čele stojí člen vlády (ministerstva): Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí. Výčet dalších ústředních správních úřadů: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, 11

12 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad. Podřízenými správními úřady jsou správní úřady, které jsou podřízeny ústředním správním úřadům v rámci jejich působnosti a jsou součástí jedné kapitoly státního rozpočtu. Tyto úřady lze (stejně jako je tomu v případě ústředních správních úřadů) zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem (např. zákon o Celní správě České republiky, zákon o územních finančních orgánech, zákon o inspekci práce a další). Ostatní úřady a instituce. Kromě ústředních a podřízených správních úřadů působí v rámci státní správy další úřady a instituce, které nejsou správními úřady (např. Kancelář prezidenta republiky, Grantová agentura, Akademie věd České republiky, státní fondy apod.). Tyto úřady a instituce mají specifické postavení, správními úřady sice nejsou, ale svým způsobem je můžeme za vykonavatele státní správy považovat. Složky obrany a bezpečnosti jsou speciální ozbrojené a neozbrojené složky státní moci s vazbou na představitele moci výkonné, které zajišťují vnější a vnitřní bezpečnost státu a plní další zákonem stanovené úkoly, především ve věcech správního dozoru. Tvoří je: 1. Armáda České republiky, 2. Policie České republiky, 3. Vězeňská služba České republiky, 4. Hasičský záchranný sbor České republiky, 5. Celní správa České republiky, 6. Bezpečnostní informační služba, 7. Úřad pro zahraniční styky a informace. Legislativní proces 12

13 Zákonodárná iniciativa náleží podle čl. 41 Ústavy poslancům (poslanec nebo skupina poslanců), Senátu, vládě nebo zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku. Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Vedle Ústavy je legislativní proces upraven také v zákonech o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny a o Jednacím řádu Senátu a v Legislativních pravidlech vlády. Legislativní proces na úrovni vlády Ze statistik posledních let je naprosto jednoznačné, že nejproduktivnějším navrhovatelem právních předpisů je vláda. Při tvorbě právních předpisů se vláda řídí Legislativními pravidly vlády, které mají povahu usnesení vlády. Vládní návrhy právních předpisů vycházejí z vládou schváleného Plánu legislativních prací vlády na příslušné období. Základní principy tvorby legislativních materiálů podle Legislativních pravidel vlády: Legislativní proces začíná přípravou materiálu na příslušném resortu (ministerstvu). Přípravě musí předcházet analýza právního a skutkového stavu a zhodnocení nezbytnosti změny tohoto stavu. Návrhy právních předpisů musí být v souladu s právními předpisy vyšší právní síly, s nálezy Ústavního soudu, s mezinárodními smlouvami, s právem Evropských společenství a Evropské unie. Po zpracování návrhu předpisu jej předkladatel (zpracovatel) postoupí k připomínkám příslušným připomínkovým místům; těmi jsou zpravidla všechna ministerstva a ti, jejichž kompetencí se předpis dotýká. Předkladatel má povinnost vypořádat připomínky označené jako zásadní (podstatné); nelze-li se s některým připomínkovým místem dohodnout, řeší rozpor vláda přímo při projednávání návrhu předpisu ve vládě. Po úpravě předpisu podle výsledků připomínkového řízení jej zasílá předkladatel k projednání vládě a současně k němu zaujímá stanovisko Legislativní rada vlády, která je poradním orgánem vlády pro oblast její legislativní činnosti. Na vládu se takto resortně předjednaný právní předpis dostává v podstatě jako text návrhu právního předpisu, který již dozná pouze minimálních změn. Návrh zákona schválený vládou je vládním návrhem zákona, který zasílá předseda vlády předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odesláním vládního návrhu zákona Poslanecké sněmovně legislativní proces na vládní úrovni končí. V případě vládou schváleného návrhu nařízení vlády končí legislativní proces definitivně, a to jeho vydáním ve Sbírce zákonů. 13

14 Legislativní proces na úrovni Parlamentu České republiky a prezidenta republiky Poslanecká sněmovna se ve své zákonodárné činnosti řídí zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a Ústavou. Návrhy předložených zákonů projednává ve třech čteních. V prvním čtení rozhoduje o tom, zda se bude návrhem zákona dále zabývat; v kladném případě jej může přikázat k projednání příslušným výborům. Ve druhém čtení lze uplatnit k návrhu zákona pozměňovací návrhy. Ve třetím čtení se hlasuje o pozměňovacích návrzích ze druhého čtení a o návrhu zákona jako celku. V případě schválení návrhu zákona jej postoupí k projednání Senátu. Senát se při své zákonodárné činnosti řídí zákonem o jednacím řádu Senátu a Ústavou, z nichž vyplývá, že návrh zákona ve znění předloženém Poslaneckou sněmovnou může schválit nebo zamítnout a vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, nebo se jím nezabývat, čímž deklaruje jeho přijetí. Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm znovu Poslanecká sněmovna, která jej může přehlasovat nadpoloviční většinou všech svých členů. Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Sněmovna znovu ve znění schváleném Senátem; jejím usnesením je návrh zákona přijat. Nemá-li senátní návrh zákona potřebnou většinu pro přijetí v Poslanecké sněmovně, hlasuje se o něm v původním znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech svých členů (poslanců), je tento zákon přijat. Návrh zákona schválený Senátem nebo opětovně schválený Poslaneckou sněmovnou se postupuje prezidentovi republiky. Prezident republiky má podle Ústavy právo přijatý zákon buď podepsat, nebo jej vrátit (s výjimkou zákona ústavního) Poslanecké sněmovně s odůvodněním tohoto postupu. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Legislativní proces je v případě schváleného návrhu zákona ukončen jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů. Tím se zákon stává platným; jeho účinnost nastává buď: a) 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, nebo b) jiným dnem, který je v zákoně výslovně uvedený. Tímto dnem může být nejdříve den jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Aktuální témata týkající se státní správy Mezi aktuální otázky týkající se státní správy a jejich zaměstnanců, patří problematika: 14

15 e-governmentu, který je součástí Státní informační a komunikační politiky schválené vládou, služebního zákona, kterým má být ve státní správě zavedena tzv. občanská státní služba, reformy regulace. e-government e-government znamená transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Jde o podporu činnosti správních úřadů při plnění úkolů státní správy a samosprávy vytvořením pravidel komunikačního prostředí, která vytvoří žádanou výměnu informací a budou nutnou podmínkou pro spolupráci jednotlivých informačních systémů ve veřejné správě. K dosažení tohoto cíle je klíčová elektronizace agend ve veřejné správě, která umožní veřejnosti volbu lokality a volbu způsobu komunikace s veřejnou správou. Hlavním cílem je: výšení výkonnosti státní správy, které by mělo přispět především ke zjednodušení činností veřejnosti při styku s veřejnou správou, vymezení procesně-správního charakteru činností správních úřadů a jeho odrazu ve funkcích informačních systémů, v zohlednění vzájemných právních vztahů a zabezpečení předávání dat. Portál veřejné správy Portál veřejné správy je zákonem stanovená elektronická brána do úředního světa. Má dvě základní části: 15

16 1. Informační, která nabízí přístup k informacím o adresáři, tj. o jednotlivých orgánech veřejné správy a správních územních měst a obcí, zákonech, umožňující zaručené informace o platném znění předpisů České republiky a Evropské unie, životních situacích, umožňující orientaci při jednání s orgány veřejné správy (např. kde a co vyřídit, povinnost úhrady správních poplatků, seznamy potřebných dokladů apod.), mapových službách, poskytujících územně vázané informace s tématickým zaměřením (např. z oblasti životného prostředí, geologie, dopravy, zemědělství apod.), veřejných zakázkách a dalších užitečných informacích. 2. transakční, tj. elektronická podání, která umožňuje vyřízení co nejširšího okruhu agend elektronickou cestou. Czech Point Mezi hlavní priority vlády v oblasti egovernmentu patří maximální zjednodušení komunikace občanů s úřady tak, aby na jednom univerzálním kontaktním místě mohl občan vyřídit veškeré záležitosti ve vztahu k veřejné správě. K tomu by měla sloužit síť tzv. Czech Pointů (Český podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Tedy místo, kde občan získá veškeré údaje vedené v centrálních neveřejných registrech a evidencích, např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku apod.(zdroj: Služební zákon 16

17 V roce 2002 byl schválen zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Tento zákon však nikdy nenabyl ve svém celku účinnosti. Vláda prosadila odložení jeho účinnosti do 1. ledna Důvodem bylo to, že problematika právní úpravy zaměstnaneckých vztahů ve veřejné správě se zkomplikovala z důvodů věcných, politických i ústavněprávních. Bylo by proto neefektivní a ekonomicky těžko zdůvodnitelné, pokud by v období před předpokládaným přijetím nové právní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě, kterou bude služební zákon zrušen, došlo k postupné implementaci služebního zákona, včetně vytvoření struktur Generálního ředitelství státní služby a jeho personálního obsazení, k další výstavbě Informačního systému o službě a platech a k převodu dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech vykonávajících správní činnosti do režimu státní služby. V březnu 2009 projednala vláda Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě, jehož cílem je sjednotit podmínky výkonu práce jednotlivých skupin úředníků ve veřejné správě, a to jak v oblasti pracovně právní, tak i v oblasti vzdělávání, určit hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě a v samosprávě, a tak zajistit profesionalizaci, stabilizaci a odpolitizování veřejné správy. garantovat odborné a kvalifikované plnění úkolů veřejné správy. Navrhuje se sjednotit právní úpravu podmínek výkonu práce jednotlivých skupin úředníků veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů a v oblasti vzdělávání s tím, že tento společný zákon by měl být právním předpisem speciálním ve vztahu k obecné úpravě pracovního práva. Dále se navrhuje zavést funkci ředitele úřadu ministerstva a zavést formu 3-kolového výběrového řízení jako formu povinnou při obsazování každého volného místa úředníka ve veřejné správě, přičemž zákon by stanovil postupné kroky tohoto řízení. V oblasti odměňování se navrhuje odchylně od zákoníku práce zavést povinnost pracovního hodnocení úředníka a posuzování přiznané výše osobního příplatku, zavést kategorii tzv. cílových odměn a nově stanovit kritéria pro osobní příplatek a příplatek za vedení. 17

18 Zda se podaří tento návrh v dohledné prosadit do praxe není dosud jisté. Reforma regulace Reforma regulace je souhrn změn, které zajišťují zlepšení právního prostředí v České republice. Jejím smyslem je zefektivnit způsob, jakým stát prostřednictvím právních předpisů reguluje právní prostředí, aby občané a podnikatelé nebyli zatěžováni více, než je nezbytně nutné. Strategické cíle reformy regulace jsou: odstranění nadměrné byrokratické zátěže plynoucí z existující regulace, zamezení nárůstu byrokratické zátěže novu regulací s pomocí hodnocení dopadů regulace (RIA), zefektivnění rozhodovacích procesů ve veřejné správě a posílení jejich transparentnosti, zvýšení kvality výkonu veřejné správy s důrazem na občana jako klienta. Územní samospráva Úvod Česká republika se podle Ústavy člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů žijících v daném správním obvodu, které mají právo na vlastní samosprávu (jsou spravovány zastupitelstvem). Stát může do jejich činnosti zasahovat pouze vyžaduje-li to ochrana zákona, a to pouze způsobem staveným zákonem. Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. 18

19 Cílem této části je získání základních znalostí o územní samosprávě, o jejím členění, o jejich orgánech a o druzích předpisů vydávaných v působnosti územních samosprávných celků. Pojem územní samosprávy, obecní a krajské zřízení a jeho právní rámec Samospráva Samospráva je veřejnou správou vykonávanou jinými veřejnoprávními subjekty než státem. Jde o subjekty korporativního charakteru označované jako veřejnoprávní korporace. Samospráva představuje ve veřejné správě výkonné působení a ovlivňování společenského života prostředky nestátního charakteru. Jejím posláním je realizace vlastní samosprávné moci, která obsahuje jak prvotní pravomoc v rozhodování o samosprávných otázkách, v nichž stát ponechává plný prostor samosprávným orgánům z hlediska jejich tvorby, tak i výkonnou samosprávnou pravomoc, která slouží k samosprávnému výkonu obsahu vlastních aktů a k samosprávnému výkonu obsahu zákonů státu v daných podmínkách působení samosprávných subjektů. V samosprávných vztazích platí, že samosprávné orgány v nich vystupují nikoliv jménem státu a z jeho vůle, ale jménem daného samosprávného společenství, z jeho vůle a v jeho zájmu. Přitom objektem samosprávného působení nemůže být nikdo, kdo by územně, osobně a věcně stál mimo okruh působnosti příslušné samosprávné korporace. Proto je okruh adresátů takového působení dán hranicemi její věcné a územní působnosti. Samosprávu lze rozdělit na: a. samosprávu územní, která je vykonávaná územními samosprávnými celky, b. samosprávu zájmovou, která je speciálně úzce zaměřená podle věcné problematiky, bez vazby na územní členění státu. Zájmová samospráva není předmětem tohoto kurzu. 19

20 Působnost krajů a obcí Samostatná působnost krajů a obcí Samostatná působnost krajů a obcí tvoří záležitosti s povahou samosprávy, které krajům a obcím přísluší z titulu jejich postavení jako vyšších územních samosprávných celků nebo územních veřejných samosprávných korporací, kterou vykonávají svým jménem, ve svém zájmu a v zájmu svých občanů, přičemž se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými na základě zákonů a k jejich provedení. Přenesená působnost krajů a obcí Přenesená působnost krajů a obcí představuje rozsah a obsah úkolů s povahou státní správy, který krajům a obcím přísluší v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Kraje a obce přenesenou působnost vykonávají v zastoupení státu a řídí se přitom vedle zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů i usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti. Z hlediska výkonu státní správy (rozsahu výkonu přenesené působnosti) stanovuje zákon o obecním zřízení ( 61) tyto kategorie obcí: 1. obce, jejichž orgány vykonávají státní správu (přenesenou působnost) pouze v základním rozsahu a jen ve správním obvodu, který se kryje s územním vlastní obce, 2. obce, jejichž obecnímu úřadu byla svěřena působnost pověřeného obecního úřadu, který vykonává státní správu v širším rozsahu než orgány obcí první kategorie a ve větším správním obvodu než je území jedné obce, 3. obce s rozšířenou působností, jejichž obecní úřad vykonává oproti prvním dvěma kategoriím obcí ještě další přenesené působnosti a ve větším správním obvodu než pověřený obecní úřad. Samostatná působnost Samostatná působnost kraje Samostatná působnost kraje spočívá v péči o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, hlavně ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Do samostatné působnosti kraje patří mj. také jejich zákonodárná pravomoc. Samostatná působnost obce Samostatná působnost obce spočívá ve správě svých záležitostí, zejména v oblasti územního rozvoje obce, hospodaření obce a uspokojování potřeb občanů v oblasti bydlení, školství, zdravotnictví, dopravy a spojů, kultury a ochrany veřejného pořádku. 20

21 Orgány obcí a krajů jejich ustanovování, působnost a pravomoci Orgány krajů jsou: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman, krajský úřad, zvláštní orgány kraje. Orgány hlavního města Prahy jsou: zastupitelstvo hlavního města Prahy, rada hlavního města Prahy, primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, městská policie hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního města Prahy. Orgány obcí jsou: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, obecní policie, zvláštní orgány obce (např. povodňová komise, přestupková komise, komise sociálně právní ochrany dětí a další). Poznámka: Pojem "obec" je použitý jako souhrnný název pro tzv. malou obec (vesnici), městys, město, městskou část i statutární město (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Zastupitelstvo kraje (obce) je voleným nejvyšším samosprávným orgánem a zastupitelským sborem kraje (obce). Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti kraje (obce); ve věcech přenesené působnosti rozhoduje jen stanoví-li tak zákon. Zasedání zastupitelstva kraje (obce) jsou veřejná. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce (zbytek věty vypuštěn). Zasedání zastupitelstva kraje (obce) svolává a zpravidla řídí hejtman (starosta). Počet členů zastupitelstva kraje je podle počtu obyvatel kraje 45, 55 nebo 65. Počet členů zastupitelstva obce je podle počtu obyvatel obce 5 až 55. Výkon funkce člena zastupitelstva je výkonem veřejné funkce. Rada kraje (obce) je výkonným orgánem kraje nebo obce pro oblast tzv. samostatné působnosti kraje nebo obce. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Volí ji zastupitelstvo z řad svých členů. Radu kraje tvoří hejtman, zástupci hejtmana a další 21

22 členové tak, aby jejich počet byl 9 nebo 11 podle počtu obyvatel kraje. Radu obce tvoří starosta, místostarostové a další členové tak, aby jejich počet byl 5 až 11. Rada obce se nevolí v případě, že zastupitelstvo obce má méně než 15 členů; v takových případech plní funkci rady starosta s tím, že některé důležité pravomoci rady vykonává přímo zastupitelstvo. Hejtman (primátor, starosta) je představitel kraje (statutárního města, města, městské části/obvodu, městyse, obce) volený zastupitelstvem z řad jeho členů. Zastupuje kraj (statutární město, město, městská část/obvod, městys, obec) navenek. Za výkon své funkce je odpovědný zastupitelstvu. Krajský úřad je orgán kraje povolaný k plnění úkolů kraje v oblasti jeho samostatné i přenesené působnosti. Tvoří jej ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Obecní úřad je sídlem obecních orgánů a organizační jednotkou výkonu územní veřejné správy v obci. Jeho posláním je plnit úkoly obce v oblasti její samostatné i přenesené působnosti a současně vykonává organizační a administrativní zabezpečení činnosti orgánů obce. Tvoří jej starosta, místostarostové, tajemník (je-li ustanovován) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Obecní policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Zřizuje a zrušuje ji zastupitelstvo obce. Její činnost řídí starosta nebo jiný zastupitelstvem obce určený člen zastupitelstva. Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky. Zvláštní orgány kraje (obce) jsou zřizovány hejtmanem (primátorem, starostou) v případech stanovených zvláštními zákony (např. zákon o vodách, zákon o přestupcích) pro výkon přenesené působnosti na příslušném úseku státní správy svěřeném kraji (obci). Jejich předsedu a ostatní členy jmenuje a odvolává hejtman (primátor, starosta), jemuž je tento zvláštní orgán odpovědný ze své činnosti. Druhy právních předpisů vydávaných v působnosti územních samosprávných celků Kraje Kraje mohou k plnění svých úkolů vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky jako obecně závazné právní předpisy, jež mají povahu právních předpisů krajů vydávaných v tzv. samostatné působnosti kraje. Mimo těchto právních předpisů mohou kraje vydávat na základě zákona a v jeho mezích i obecně závazné právní předpisy ve věcech patřících do tzv. přenesené působnosti, které se nazývají nařízení krajů. 22

23 Obce Obce mohou k plnění svých úkolů vydávat pro svůj územní obvod (obdobně jako je tomu u krajů) obecně závazné vyhlášky jako obecně závazné právní předpisy, jež mají povahu právních předpisů obcí vydávaných v tzv. samostatné působnosti obce. Mimo těchto právních předpisů mohou obce na základě zákona a v jeho mezích vydávat i obecně závazné právní předpisy ve věcech patřících do tzv. přenesené působnosti, které se nazývají nařízení obcí. Lidské zdroje ve státní správě Úvod K tomu, aby státní správa byla schopna plnit své poslání v souladu se zákonným vymezením působností jednotlivých úřadů, musí existovat systém institucionálních, legislativních, personálních, organizačních, materiálních a finančních nástrojů sloužících k efektivnímu řízení lidských zdrojů. Cílem procesu řízení lidských zdrojů je efektivní uplatnění lidského faktoru ve všech úřadech a fázích výkonu jejich působností s využitím kvalifikačních, vzdělávacích a dovednostních předpokladů zaměstnanců. Jde o komplexně pojatý proces, který počíná náborem, vyškolením a zapojením zaměstnanců do konkrétních pracovních procesů a končí skončením zaměstnaneckého vztahu.cílem této části je získání základních znalostí o systému řízení lidských zdrojů ve státní správě, o druzích zaměstnaneckých vztahů, o pracovněprávní problematice a odměňování podle zákoníku práce, o systému vzdělávání a o etických principech uplatňovaných ve státní správě. Řízení lidských zdrojů ve správních úřadech Lidské zdroje ve státní správě jsou nejdůležitějším prvkem řízení, protože uvádějí do pohybu všechny ostatní zdroje (materiální a finanční) a teprve jejich propojením a využíváním v pracovním procesu jsou schopny zajistit plnění úkolů státu. Proto je v této oblasti prioritní zajistit, aby pro výkon činností ve státní správě měly příslušné úřady vždy dostatečný počet přiměřeně kvalifikovaných zaměstnanců na určených místech tak, aby jejich prostřednictvím byly schopné poskytovat kvalitní služby v rámci určených kompetencí. Řízení lidských zdrojů ve správních úřadech je zajišťováno jednak na ústřední úrovni, a to prostřednictvím Úřadu vlády České republiky (v oblasti státní služby podle služebního zákona) a prostřednictvím Ministerstva vnitra, jednak na úrovni správních úřadů, kde je personální agenda zajišťovaná vedoucím správního úřadu, 23

24 personálním útvarem a vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení ve správním úřadu. Personální útvary správních úřadů vykonávají činnosti, které jsou jim svěřeny právními předpisy, organizačním řádem příslušného úřadu a dalšími řídícími akty vydanými vedoucím správního úřadu. V současnosti není agenda řízení lidských zdrojů sjednocena; je proto možné, že některé činnosti v této agendě vykonávají i jiné útvary než pouze personální útvary (jde např. o mzdové účetnictví, které může být vykonávané finančními útvary, příprava organizačních řádů, která může být svěřena jiným útvarům vykonávajícím působnost v oblasti podpory řízení správního úřadu, apod.). Druhy zaměstnaneckých vztahů ve státní správě a jejich právní zakotvení Zaměstnaneckými vztahy ve státní správě jsou: Pracovněprávní vztahy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od Služební poměr podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů - účinnost od Pracovněprávní vztahy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jsou: Pracovní poměr na dobu neurčitou - jde o základní druh pracovněprávního vztahu, který se zakládá zpravidla písemnou pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a je časově neomezen. Pracovní poměr na dobu určitou - jde o časově omezený pracovněprávní vztah, jehož délka trvání je uvedena v pracovní smlouvě. Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr - jde o dohodu o provedení práce nebo o dohodu o pracovní činnosti. Sjednává se zejména tehdy, nemůže-li zaměstnavatel zajistit plnění svých úkolů zaměstnanci v pracovním poměru. Služební poměry Služebními poměry podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: 24

25 Služební poměr na dobu neurčitou - zakládá se rozhodnutím služebního funkcionáře příslušného bezpečnostního sboru s neomezenou dobou trvání služebního poměru. Služební poměr na dobu určitou - zakládá se rozhodnutím služebního funkcionáře příslušného bezpečnostního sboru s časově omezenou dobou trvání služebního poměru, která činí v zákonem stanovených případech 3 roky nebo 1 rok. Služebními poměry podle zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou: Služební poměr na dobu neurčitou - je základním druhem služby, který je časově nomezen. Zakládá se jmenováním fyzické osoby na služební místo v oboru služby, které provádí rozhodnutím příslušný služební orgán. Služební poměr na dobu určitou - jde o časově omezené trvání služebního poměru, kterou je možné uplatnit pouze v zákonem stanovených případech. Předmět zákoníku práce a jeho hlavní pracovněprávní instituty Zákoník práce Zákoník práce je základním právním předpisem v oblasti pracovního práva. Zaměstnanecké vztahy některých zvláštních skupin zaměstnanců ve státní správě, u nichž existuje specifická povaha práce vyžadující odchylnou právní úpravu, jsou upraveny zvláštními předpisy. Jde o příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky z povolání a státní zaměstnance v tzv. občanské státní službě. I v případě této specifické právní úpravy se však v mnohých věcech odvolává na příslušná ustanovení zákoníku práce. Od 1. ledna 2007 je účinný nový zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. - který nahradil do té doby používaný "starý" zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který platil 40 let a přes mnohé jeho novely již neodpovídal 25

26 potřebám dnešní doby. Přesto jsou mnohá jeho ustanovení obsažena i v novém zákoníku práce. Předmět zákoníku práce - Zákoník práce vytváří právní rámec pro výkon závislé (podřízené) práce zaměstnancem pro zaměstnavatele za odměnu, při záruce odpovídajícího právního postavení zaměstnance a podmínek pro výkon jeho práce. Liberalizuje dosavadní pracovněprávní vztahy a vymezuje jejich vztah k občanskému zákoníku tak, aby při zachování specifik pracovněprávní úpravy byl zvýrazněn soukromoprávní charakter úpravy koncipovaný podle zásady "co není zakázáno, je dovoleno", zakotvené v Listině základních práv a svobod a v Ústavě České republiky (zdroj: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového zákoníku práce). Účastníci pracovněprávních vztahů Zaměstnavatelem se podle zákoníku práce rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Je-li zaměstnavatelem Česká republika (stát), jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu, která za stát zaměstnance pracovněprávním vztahu zaměstnává. Zaměstnancem je fyzická osoba, která po ukončení povinné školní docházky, nejdříve při dosažení věku 15 let, je způsobilá v pracovněprávním vztahu nabývat práva a brát na sebe povinnosti a je v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli. Rovné zacházení a zákaz diskriminace Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci pokud jde o pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, vyplývající z povahy pracovní činnosti nebo jejich souvislostí. Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření zaměstnavatele, jehož cílem je dosažení poměrného zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než u zaměstnance, vůči kterému zaměstnavatel uplatňuje dočasné opatření. 26

27 Pracovní poměr Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, informování o pracovním poměru Pracovní poměr se zpravidla zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebo po dobu určitou, je-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Před vznikem pracovního poměru lze sjednat se zaměstnancem zkušební dobu, která nesmí být delší než 3 měsíce a musí být sjednána písemně. Doba překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se do zkušební doby nezapočítává. Nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru (dovolená, pracovní doba, splatnost platu, způsob odměňování aj.). Změny pracovního poměru Obsah pracovního poměru je možné změnit jen po vzájemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to písemnou formou změny pracovní smlouvy (např. změna místa výkonu práce, výkon jiného druhu práce). Mezi změny pracovního poměru patří převedení na jinou práci z důvodů taxativně vymezených v zákoníku práce, pracovní cesta a přeložení. Skončení pracovního poměru Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, nebo zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Pracovní poměr cizince končí uplynutím doby pobytu na území ČR, vyhoštěním z ČR na základě nabytí právní moci rozsudku, uplynutím doby povolení k zaměstnání. 27

28 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnavatel může uzavřít dohodu o provedení práce maximálně v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá nejdéle na dobu 52 týdnů a nejvýše v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná a musí obsahovat sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. Lze ji zrušit dohodou účastníků nebo jednostranně výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15-denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla doručena druhému účastníkovi. Pracovní doba a její rozvržení Pracovní doba je dobou, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně. Doba odpočinku není pracovní dobou. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Pracovní doba může být rozvržena rovnoměrně nebo nerovnoměrně. V rámci tohoto základního rozvržení může zaměstnavatel uplatnit pružné rozvržení pracovní doby. U rovnoměrně rozvržené pracovní doby se stanovená pracovní doba rovnoměrně rozvrhne na týden (týdnem je každé období na sebe navazujících 7 dnů). Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků, určených zaměstnavatelem jako volitelná pracovní doba. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, který se nazývá základní pracovní doba, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti. 28

29 Odměňování za práci Za vykonanou práci náleží zaměstnanci plat nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Plat se poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných výsledků. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí. Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality. Za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejný plat. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí být písemný a obsahuje údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen a o výši platového tarifu a ostatních pravidelných měsíčně poskytovaných složkách platu a o termínu a místu výplaty. Dovolená Dovolená zaměstnanců České republiky (státu) činí 5 týdnů v kalendářním roce. Péče o zaměstnance Pracovní podmínky zaměstnanců Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, za tím účelem zajišťují zejména zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnance pracovně lékařskou péči 29

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 2. května 2016 Cena Kč 126, O B S A H : 137. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 1992 Změna: 347/1997 Sb. Změna: 300/2000 Sb. Změna: 448/2001 Sb. Změna: 395/2001 Sb. Změna: 515/2002 Sb. Změna: 319/2009 Sb. Změna: 71/2012 Sb. Změna:

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám. Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš

VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám. Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš 1. Definujte pojem veřejná správa. Otázka č. 1 2. Vysvětlete rozdíl mezi vrchnostenskou a nevrchnostenskou veřejnou správou.

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 1 / 76 Verze: Datum vydání: 2.0 13. 10. 2010 STRATEGICKÉ PROGRAMY MV ČR STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY STRATEGIE SMART ADMINISTRATION

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 2. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 21. července 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. )

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) 19.08.2013 10:14 Ústava čl.2 bod 2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Ústava čl.94 bod

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Městys Stádlec IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Článek l Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

zákona o státní službě

zákona o státní službě Principy komplexního pozměňovacího návrhu novely zákona o státní službě Podklad na jednání Rady hospodářské a sociální dohody Od února do května 2014 probíhala jednání na odborné a politické úrovni ke

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Změna: 492/2000 Sb. Změna: 229/2001 Sb. Změna: 501/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 280/2002

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity

III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity III.a S t a t u t Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity Článek I Úvodní ustanovení 1) Koordinační rada pro kosmické aktivity (dále jen Koordinační rada ) je stálým koordinačním, iniciačním

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

Stát. Název školydz Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školydz Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školydz Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova6 materiálu Vypracoval,

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

ZÁKON č. 129/2000 Sb.,

ZÁKON č. 129/2000 Sb., ZÁKON č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění zákona č. 27/2001 Sb., zákona č. 20/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 21/2002 Sb., nálezu ÚS č. 404/2002 Sb. (úplné znění č. /200 Sb.),

Více

Statut Bezpečnostní rady státu

Statut Bezpečnostní rady státu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 544 ve znění usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 793 Statut Bezpečnostní rady státu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Bezpečnostní

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 33 Práva obviněného (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem,

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Přehled přednášek předmětu Základy práva za období září až prosinec 2008

Přehled přednášek předmětu Základy práva za období září až prosinec 2008 Přehled přednášek předmětu Základy práva za období září až prosinec 2008 Literatura: Blažek, Petr: Základy práva. Vysoká škola finanční a správní 2007. Spirit, Michal: Základy práva pro neprávníky. Aleš

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA Zastupitelstvo města Přerova vydalo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Jednací řád Kongresu Spojených států. HLAVA I. Obecná ustanovení

Jednací řád Kongresu Spojených států. HLAVA I. Obecná ustanovení Článek 1 Kongres Spojených států Jednací řád Kongresu Spojených států HLAVA I. Obecná ustanovení Kongresu Spojených států (dále jen Kongresu ), který se skládá ze Sněmovny reprezentantů Spojených států

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ

ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO REALIZACI PROJEKTU ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY LESŮ PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ V2_00 NÁZEV PROJEKTU: Efektivní řízení a výkon služeb

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY 241 9. funkční období 241 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti

Více

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení 1 úvodní ustanovení VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům poměřovat vzájemně svoje

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ A JEHO UPLATNĚNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Bc. Martin Firkušný

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ A JEHO UPLATNĚNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Bc. Martin Firkušný UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ A JEHO UPLATNĚNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Bc. Martin Firkušný Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Ústava ČR. Úvodní otázky

Ústava ČR. Úvodní otázky Ústava ČR Úvodní otázky Na základě textu Ústavy ČR odpovězte na otázky: 1. Z JAKÝCH ČÁSTÍ SE SKLÁDÁ ÚSTAVA ČR? JEDNOTLIVÉ ČÁSTI POJMENUJTE. 2. CO JE TO PREAMBULE? PODLE OBSAHU NAHRAĎTE SLOVEM ČESKÉHO PŮVODU.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády

JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998, změněný usnesením vlády ze dne 24 listopadu 2004, usnesením vlády ze dne 4 října 2006 č. 1148, usnesením vlády ze dne

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Zastupitelstva města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 49. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: IV. Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: IV. Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy Část materiálu: IV. Materiál byl rozeslán do společného vnitroresortního a meziresortního připomínkového řízení

Více

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odbor... - znění dle 82/15 Sb. 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním,

Více