Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně"

Transkript

1 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III

2 Hmotnostní koncentrace udává se jako hmotnostní zlomek (w) nebo procentuelní koncentrace (%) udává hmotnostní zastoupení látky v roztoku rozpuštěním 20 g látky (např. K 2 CrO 4 ) v 80 cm 3 (~80 g) H 2 O získáme 20% roztok K 2 CrO 4 hmotnostní zlomek K 2 CrO 4 bude w = 0,2; hmotnostní zlomek vody bude w = 0,8 + voda + K 2 CrO 4 20% roztok K 2 CrO 4 80 g + 20 g = 100 g

3 Hmotnostní koncentrace - příklad výpočtu: Vypočítejte hmotnostní zlomek a hmotnostní koncentraci KCl v roztoku, který byl připraven rozpuštěním 20,0 g chloridu draselného ve 150 cm 3 vody. Úvaha - hmotnostní zlomek dané látky v roztoku vyjadřuje podíl její hmotnosti na hmotnosti celku (celého roztoku) hmotnost celého roztoku je součtem hmotností rozpuštěné látky a rozpouštědla, tedy: 20, ,0 = 170,0 g pro hmotnostní zlomek látky pak platí: w = m látky / m celku = 20,0 / 170,0 = 0,118 Pozor na nuance: obsah KCl v roztoku je 11,8 % roztok KCl je 11,8% pro hmotnostní koncentraci pak platí: w (%) = (m látky / m celku ) 100 % = (20,0 / 170,0) 100 % = 11,8 % v prvním případě se mezi číslem a % píše mezera, ve druhém nikoliv Hmotnostní zlomek KCl v roztoku je 0,118, roztok KCl je 11,8%.

4 Hmotnostní koncentrace - příklad výpočtu: Vypočítejte kolik gramů NaNO 3 je zapotřebí na přípravu 2,5 dm 3 10% roztoku NaNO 3 o hustotě ρ = 1,0674 g cm -3. Úvaha - mám spočítat hmotnost látky, potřebuji znát hmotnost roztoku (1/10 hmotnosti roztoku bude hmotností NaNO 3 ) Pozor - objem je zadán v dm 3 1,0674 g... 1 cm 3 roztoku x g cm 3 roztoku x = (2500 1,0674) / 1 = 2668,5 g roztoku Dále lze v úvaze rovněž využít trojčlenku: 2668,5 g % x g % Samozřejmě lze použít i vzoreček: m = ρv... zde ale řadě studentů selhává paměť a dopouštějí se zbytečné chyby... x = ( ,5) / 100 = 266,9 g NaNO 3 Pro přípravu 10% roztoku NaNO 3 je zapotřebí 266,9 g dusičnanu sodného.

5 Objemová koncentrace udává se jako objemový zlomek (φ) nebo objemová procenta (%) udává objemové zastoupení látky v roztoku; v chemické praxi není příliš běžné smíšením 20 cm 3 ethanolu a 80 cm 3 H 2 O získáme roztok ethanolu o koncentraci 20 obj.% objemový zlomek ethanolu bude φ = 0,2; hmotnostní zlomek vody bude φ = 0,8 + voda + ethanol 20% roztok ethanolu 80 cm cm 3 = 100 cm 3 (teoreticky)

6 Objemová koncentrace - příklad výpočtu: Vypočítejte objemový zlomek a objemovou koncentraci alkoholu v pivu, obsahuje-li jeden půllitr piva 19 cm 3 ethanolu. Úvaha - objemový zlomek dané látky v roztoku vyjadřuje podíl jejího objemu na objemu celku (celého roztoku) pro objemový zlomek ethanolu pak platí: φ = V látky / V celku = 19 / 500 = 0,038 pro objemovou koncentraci pak platí: φ (%) = (V látky / V celku ) 100 % = (19 / 500) 100 % = 3,8 obj. % Objemový zlomek alkoholu v pivu je 0,038, pivo obsahuje 3,8 obj. % alkoholu.

7 Objemová koncentrace - příklad výpočtu: Vypočítejte objemový zlomek a objemovou koncentraci alkoholu v pivu, obsahuje-li jeden litr piva 48 g ethanolu (0,789 g cm -3 ). Úvaha - z hmotnosti a hustoty ethanolu je třeba určit jeho objem a dosadit do vzorce 0,789 g... 1 cm 3 roztoku 48 g... x cm 3 roztoku x = (48 1) / 0,789 = 60,84 g roztoku Samozřejmě lze použít i vzoreček: V = m / ρ pro objemový zlomek ethanolu pak platí: φ = V látky / V celku = 60,84 / 1000 = 0,061 pro objemovou koncentraci pak platí: φ (%) = (V látky / V celku ) 100 % = (60,84 / 1000) 100 % = 6,1 obj. % Objemový zlomek alkoholu v pivu je 0,061, pivo obsahuje 6,1 obj. % alkoholu.

8 Molární koncentrace též látková koncentrace nebo zkráceně molarita je definována jako podíl látkového množství složky a objemu roztoku (c = n / V) udává se běžně v mol dm -3, zkráceně M; 1 mol je 6, částic + voda + NH 3 roztok NH 3 1 dm mol = c = 14 mol dm -3

9 Molární koncentrace - příklad výpočtu: Jaká je molární koncentrace 26% amoniaku (ρ = 0,904 g cm -3 )? [M NH3 = 17 g mol -1 ] Úvaha - je třeba zjistit hmotnost čistého (100%) amoniaku v 1 dm 3 roztoku a z hmotnosti určit počet molů v 1 dm 3 (tj. molární koncentraci) 0,904 g... 1 cm 3 roztoku x g cm 3 roztoku (~ 1 dm 3 ) x = (1000 0,904) / 1 = 904 g Amoniak je 26%, tj. z celkové hmotnosti roztoku činí hmotnost čistého amoniaku právě 26%: 100 % g roztoku (zředěného, tj. 26% NH 3 ) 26 %... x g NH 3 (čistého, tj. 100% NH 3 ) x = (26 904) / 100 = 235 g NH 3 Přepočteno na počet molů NH 3 : 17 g... 1 mol NH g... x mol NH 3 x = (235 1) / 17 = 13,8 molů Samozřejmě lze použít i vzoreček: m = ρv a dále i vzorec: c = n/v Což je počet molů v 1 dm 3 26% amoniaku a odpovídá to tedy i látkové koncentraci Molární (látková) koncentrace 26% amoniaku je 13,8 mol dm -3.

10 Molární koncentrace - příklad výpočtu: Jaká je molární koncentrace vody (ρ = 1,000 g cm -3 )? [M H2 O = 18 g mol -1 ] Úvaha - je třeba zjistit hmotnost 1 dm 3 vody a z hmotnosti určit počet molů v 1 dm 3 : 1 g... 1 cm 3 roztoku x g cm 3 roztoku (~ 1 dm 3 ) x = (1000 1) / 1 = 1000 g Pro počet molů ve zjištěném množství látky platí: 18 g... 1 mol H 2 O 1000 g... x mol H 2 O Samozřejmě lze použít i vzoreček: m = ρv a dále i vzorec: c = n/v x = (1000 1) / 18 = 55,56 molů Což je počet molů v 1000 g (a tedy i v 1 dm 3 ) vody a odpovídá to tedy i látkové koncentraci Molární (látková) koncentrace vody je 55,56 mol dm -3.

11 Molární koncentrace - příklad výpočtu: 50 cm 3 20 obj. % HCl (ρ = 1,111 g cm -3 ) bylo v odměrné baňce doplněno vodou na celkový objem 250 cm 3. Jaká je molarita vzniklého roztoku? [M HCl = 36 g mol -1 ] Úvaha - z hmotnosti čisté HCl lze určit látkové množství (tj. počet molů) chlorovodíku v roztoku: 100 % cm 3 roztoku 20 %... x cm 3 roztoku x = (20 50) / 100 = 10 cm 3 roztoku Pro hmotnost těchto 10 cm 3 platí: 1,111 g... 1 cm 3 roztoku x g cm 3 roztoku x = (1,111 10) / 1 = 11,11 g HCl Z molární hmotnosti vyplývá: 1 mol g HCl x mol... 11,11 cm 3 roztoku x = (11,11 1) / 36 = 0,3086 molu HCl Pro molaritu roztoku pak platí: 0,3086 molu cm 3 roztoku x molu cm 3 roztoku x = (1000 0,3086) / 250 = 1,234 mol dm -3 Samozřejmě lze použít i vzoreček: m = ρv a dále i vzorec: c = n/v

12 Výpočty podle rovnic nezbytnou podmínkou je sestavení a vyčíslení chemické rovnice poměry látek, která spolu reagují i množství látek, které vznikají jsou konstantní je-li zadáno více reaktantů je třeba počítat podle toho, který není v přebytku

13 H 2 + Cl 2 2 HCl Z atomových a molárních hmotností vyplývá: 2, , ,4609 Např.: 100,0 g ,5 g = 3617,5 g

14 2 H 2 + O 2 2 H 2 O Z atomových a molárních hmotností vyplývá: 2 2, , ,0152 Např.: 100,0 g + 793,7 g = 893,7 g

15 3 H 2 + N 2 2 NH 3 Z atomových a molárních hmotností vyplývá: 3 2, , ,0304 Např.: 17,8 g + 82,2 g = 100,0 g

16 Plyny uvažujeme plyny ideální zanedbáváme působení částic zanedbáváme objem molekul potenciální energie je nulová, uvažujeme pouze kinetickou reálný plyn se chová ideálně při nekonečném zředění a rovněž při tzv. Boylově teplotě stavová rovnice: pv = nrt nebo: pv = mrt/m popř.: p = ρrt/m dosazujeme tlak - p [Pa], objem - V [m 3 ], látkové množství - n [mol], teplota - T [K] univerzální plynová konstanta - R = 8,314 J mol -1 K -1 objem - V [m 3 ], hustota - ρ [kg m -3 ] látkové množství - n [mol], molární hmotnost - M [kg mol -1 ] standardní (normální) podmínky: T 0 = 273,15 K, p 0 = Pa, V 0 = 22, m 3

17 Plyny pokud máme dva stavy systému (1) a (2), pak platí: p 1 V 1 = n 1 RT 1 a p 2 V 2 = n 2 RT 2 zůstává-li některá z veličin konstantní, lze odvodit vztahy: p 1 V 1 = p 2 V 2 - Boylův-Marriotův zákon (T = const., tj. izotermický děj) V 1 /T 1 = V 2 /T 2 - Gay-Lussacův zákon (p = const., tj. izobarický děj) p 1 /T 1 = p 2 /T 2 - Charlesův zákon (V = const., tj. izochorický děj) p = 0 V = const. n = 0 T = const. p = p 1 V = const. n = 9 T = const. p = 2p 1 V = const. n = 18 T = const.

18 Plyny - příklad výpočtu V ocelové lahvy o objemu 20 dm 3 je dusík pod tlakem 15 MPa. Jaký objem zaujme dusík vypuštěný z ocelové lahve při tlaku 102 kpa? Napíšeme stavové rovnice pro oba stavy p 1 V 1 = n 1 RT 1 a p 2 V 2 = n 2 RT 2 protože počet molů, teplota a R jsou konstantní, můžeme psát: p 1 V 1 = nrt a p 2 V 2 = nrt protože se evidentně rovnají pravé strany obou rovnic nrt = nrt, musí se rovnat i strany levé: p 1 V 1 = p 2 V 2 a po dosazení: = V 2 a odtud: V 2 = 2,94 m 3 Objem dusíku po vypuštění z ocelové lahve bude 2,94 m 3.

19 Plyny - příklad výpočtu Jaký objem zaujme dusík za normálních podmínek, vypaří-li se z Dewarovy nádoby 10 litrů kapalného dusíku (ρ = 0,81 g cm -3 )? [M N2 = 28 g mol -1 ] Zjistíme hmotnost dusíku: 0,81 g... 1 cm 3 roztoku x g cm 3 roztoku x = ( ,81) / 1 = 8100 g roztoku Zjistíme počet molů dusíku: 28 g... 1 mol N g... x mol N 2 x = (8100 1) / 28 = 289,3 molů N 2 Dosazením do stavové rovnice zjistíme objem (normální podmínky: T 0 = 273,15 K, p 0 = Pa) p/nrt = V / (289,3 8, ,15) = 0,154 m 3 Objem dusíku po odpaření z Dewarovy nádoby bude za normálních podmínek 0,154 m 3, tj. 154 dm 3.

20 Rozpustnost rozpouštědlo (solvent) - běžně kapalina, obecně látka, která je v přebytku roztok - homogenní směs vzniklá rozpuštěním látky v rozpouštědle vyjadřujeme v gramech látky na 100 g H 2 O (příp. jiného rozpouštědla) udává maximální množství látky, které se za dané teploty rozpustí ve 100g vody rozpustnost je většinou závislá na teplotě (obvykle s rostoucí teplotou roste) např. rozpustnost CuSO 4 5H 2 O je: 24 g ve 100 g vody při 0 C 205 g ve 100 g vody při 100 C hmotnost roztoku je součtem hmotnosti rozpuštěné látky a rozpouštědla

21 Vznik roztoku: roztok vzniká rozpuštěním látky v rozpouštědle (vzniká homogenní systém) + rozpouštědlo + látka roztok 250 g + 50 g = 300 g hmotnost roztoku je dána hmotností rozpouštědla a rozpuštěné látky

22 Krystalizace: opačný proces oproti rozpouštění (z homogenního systému vzniká heterogenní) +? Jak donutit roztok ke krystalizaci a látku k vykrystalizování? ochlazením (u většiny látek se rozpustnost s klesající teplotou snižuje) zahuštěním (tj. odpařením části rozpouštědla - část látky se nemá v čem rozpouštět) úplným odpařením rozpouštědla vysrážením, vysolením,...

23 Krystalizace ochlazením: nemění se hmotnost roztoku (nic se neodpařilo) z roztoku vykrystalizuje pouze část (roztok zůstane nasycený) většinou je třeba znát rozpustnosti při obou teplotách ΔT 250 g roztoku 150 g H 2 O 100 g látky 250 g roztoku 150 g H 2 O 100 g látky Následně lze provést oddělení kapaliny (tzv. matečného roztoku) a krystalů

24 Krystalizace zahuštěním: mění se hmotnost roztoku (část se odpařila), nemění se hmotnost rozpuštěné látky z roztoku vykrystalizuje pouze část (zbylý roztok, tzv. matečný, zůstane nasycený) často po zahuštění následuje ochlazení ΔT zahuštění ΔT ochlazení 250 g roztoku 150 g H 2 O 100 g látky 200 g roztoku 100 g H 2 O 100 g látky 200 g roztoku 100 g H 2 O 100 g látky Následně lze provést oddělení kapaliny (tzv. matečného roztoku) a krystalů

25 Krystalizace odpařením rozpouštědla: rozpouštědlo se úplně odpaří, nemění se ale hmotnost rozpuštěné látky z roztoku vykrystalizuje všechna rozpuštěná látka odpaření rozpouštědla samovolně bez zahřívání - tzv. volná krystalizace 250 g roztoku 150 g H 2 O 100 g látky 0 g roztoku 0 g H 2 O 100 g látky

26 Rozpustnost - příklad výpočtu: Kolik KNO 3 je v roztoku nasyceném při 20 C, jestliže hmotnost roztoku činí 750 g? rozpustnost KNO 3 je: 32 g ve 100 g vody při 20 C Úvaha - potřebuji vědět, kolik KNO 3 je v roztoku platí přímá úměra - čím více je roztoku, tím více je i rozpuštěného KNO 3 ; proto platí: 132 g roztoku g KNO 3 (vyplývá z tabelované rozpustnosti) 750 g roztoku... x g KNO 3 x = (750 32) / 132 = 181,2 g KNO 3 V nasyceném roztoku je 181,1 g KNO 3.

27 Rozpustnost - příklad výpočtu: Kolik gramů K 2 SO 4 a kolik cm 3 vody je obsaženo ve 100 cm 3 roztoku K 2 SO 4 nasyceného při teplotě 20 C? rozpustnost K 2 SO 4 je: 11,11 g ve 100 g vody při 20 C hustota nasyceného roztoku K 2 SO 4 při 20 C: ρ = 1,0817 g cm -3 Úvaha - nejdříve potřebuji znát hmotnost roztoku (znám objem a hustotu) platí přímá úměra: 1,0817 g... 1 cm 3 roztoku x g cm 3 roztoku x = (100 1,0817) / 1 = 108,17 g roztoku Další postup je již stejný jako v předchozím případě ,11 g roztoku... 11,11 g K 2 SO 4 108,17 g roztoku... x g K 2 SO 4 Samozřejmě lze použít i vzoreček: m = ρv x = (108,17 11,11) / 111,11 = 10,82 g K 2 SO 4 Voda činí zbytek hmotnosti, tedy: 108,17-10,82 = 97,35 g H 2 O tj. 97,35 cm 3 H 2 O V nasyceném roztoku je 10,82 g K 2 SO 4 a 97,35 cm 3 H 2 O.

28 Krystalizace ochlazením - příklad výpočtu: Kolik CuSO 4 5H 2 O vykrystalizovalo z roztoku, jestliže jsme nasycený roztok CuSO 4 5H 2 O o hmotnosti 650 g ochladili ze 100 C na 0 C? Kolik CuSO 4 5H 2 O zůstalo v roztoku? rozpustnost CuSO 4 5H 2 O je: 24 g ve 100 g vody při 0 C 205 g ve 100 g vody při 100 C Úvaha - potřebuji vědět, kolik vody je v roztoku; při 100 C platí: 305 g roztoku g vody (vyplývá z tabelované rozpustnosti) 650 g roztoku... x g vody x = ( ) / 305 = 213,1 g H 2 O Ze spočítaného množství vody zjistím, kolik CuSO 4 5H 2 O se rozpustí (zůstane) při 0 C: 100 g vody g CuSO 4 5H 2 O (vyplývá z tabelované rozpustnosti) 213,1 g vody... x g CuSO 4 5H 2 O x = (213,1 24) / 100 = 51,1 g CuSO 4 5H 2 O Původní množství CuSO 4 5H 2 O v roztoku bylo: ,1 = 436,9 g CuSO 4 5H 2 O Vykrystalizovalo tedy: 436,9-51,1 = 385,8 g CuSO 4 5H 2 O V roztoku zůstalo 51,1 g CuSO 4 5H 2 O, z roztoku vykrystalizovalo 385,8 g CuSO 4 5H 2 O.

29 Zdroje na internetu k procvičování Chemické výpočty:

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006 Milí řešitelé! Se zadáním čtvrté série FYKOSu si vás dovolujeme pozvat na Jeden den s fyzikou, což je akce pořádaná naší fakultou ve čtvrtek 2. února pro všechny středoškoláky i jejich uči tele. Na této

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník XXVIII číslo 3/7

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník XXVIII číslo 3/7 Úvodem Milí řešitelé, zadání další série je tady, tak doufáme, že si mezi kaprem, babičkami, cukrovím a dárky najdete čas i na nějakou tu úlohu. Nezapomeňte také, že se blíží velký fyzikální svátek FYKOSí

Více