Využití matematiky v hodinách ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití matematiky v hodinách ICT"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra algebry a geometrie Využití matematiky v hodinách ICT Ing. Jarmila Tomanová celoživotní vzdělávání: MATEMATIKA PRO ZŠ A SŠ vedoucí závěrečné práce: RNDr. Pavel Calábek, Dr. Úvalno 011

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra algebry a geometrie Za cenné rady a připomínky děkuji svému vedoucímu diplomové práce RNDr. Pavlovi Calábkovi, Dr. a svým přátelům. Prohlašuji, že jsem na celé závěrečné práci pracovala samostatně, použitou literaturu a jiné zdroje jsem citovala. V Úvalně 5. června

3 Využití matematiky v hodinách ICT 3 Obsah 1 Úvod Tematický plán 1. ročníku MATEMATIKA Tematický plán. ročníku MATEMATIKA... 8 Microsoft Excel Znalosti a dovednosti žáka v Excelu při plnění zadaných úkolů Formulářové prvky FUNKCE Tabulkový kalkulátor Excel PowerPoint - prezentace Matematické příklady v Excelu Výrazy a jejich číselná hodnota Trojčlenka Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost Graf přímé a nepřímé uměrnosti Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost Kvadratické rovnice Jednoduché slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice Goniometrické funkce Velikost úhlu ve stupňové a obloukové míře Oblouková míra úhlu Stupňová míra úhlu Goniometrické funkce a jejich vlastnosti Planimetrie - trojúhelník Vlastnosti trojúhelníka Druhy trojúhelníků... 5

4 Využití matematiky v hodinách ICT Goniometrické funkce ostrého úhlu Kosinová věta Pythagorova věta Obvody a obsahy rovinných obrazců Čtyřúhelník Kružnice Převody jednotek Jednotky délky Jednotky hmotnosti Jednotky času Závěr Seznam použíté literatury, použité zdroje Seznam příloh... 36

5 Využití matematiky v hodinách ICT 5 1 Úvod Cílem závěrečné práce bylo vytvořit sbírku matematických příkladů, ve které budou žáci využívat dovedností v tabulkovém procesoru Excel a svých matematických znalostí. Na Střední škole technické v Opavě učím předmět ICT (Informační a komunikační technologie) a mým úmyslem bylo alespoň částečně propojit výuku matematiky s výpočetní technikou. Naše škola nabízí obory zaměřené převážně na strojírenství, jedná se o maturitní obory Mechanik seřizovač a nástavbové studium ve formě denní a dálkové, obor Podnikání. Z učebních oborů se u nás připravují ke svému budoucímu povolání obráběči kovů, zámečníci, nástrojáři a elektrikáři. Spolu se studim na UPOL jsem začala vyučovat matematiku u tříletých učebních oborů Elektrikář a Obráběč kovů. V těchto oborech je matematika v prvním ročníku hodiny, ve druhém ročníku 1 hodina týdně. Předmět ICT absolvují oba ročníky hodinu týdně. V rámci ICT pracují ve. ročníku s tabulkovým kalkulátorem Microsoft Excelem 007. Důvodem, proč se zadané příklady řeší v Excelu je jednoduchý. Ve všech počítačových učebnách je tento program k dispozici. V každné učebně je okolo 16 počítačů. Třídy jsou maximálně využité, a pro jiné předměty, které nesouvisí s výukou na počítačích jsou málokdy k dispozici. Výsledkem závěrečné práce je sbírka příkladů řešitelných v tabulkovém procesoru, ve které žáci využijí znalostí z matematiky, které získali na základní škole a v 1. a. ročníku svého oboru.

6 Využití matematiky v hodinách ICT Tematický plán 1. ročníku MATEMATIKA Pro úplnost přikládám tematické plány 1. a. ročníku oboru Elektrikář silnoproud a Obráběč kovů. Tematický plán šk. rok 008/009 Obor: ELEKTRIKÁŘ silnoproud, OBRÁBĚČ KOVŮ Předmět: Matematika Kód: 3-51-H/003, 3-56-H/001 Hodinová dotace: hod. týdně 66 hodin Třída: 1. EO Učitel: Ing. Jarmila Tomanová časový rozvrh září říjen listopad prosinec téma Číselné množiny Přirozená čísla Dělitelnost přirozených čísel Celá čísla Absolutní hodnota Racionální čísla, zlomky Desetinná čísla Procento Úrok Poměr Trojčlenka a slovní úlohy k výpočtu procent Iracionální čísla, reálná čísla, intervaly Zaokrouhlování Práce s kalkulátorem počet hodin

7 Využití matematiky v hodinách ICT 7 leden únor březen duben květen červen Mocniny a odmocniny Mocniny s přirozeným exponentem Mocniny s celým exponentem Zápis čísla ve tvaru a. 10 k, a є 1,10), k є Z Druhá a třetí mocnina a jejich výpočet na kalkulátoru 1. písemná práce a její rozbor Druhá a třetí odmocnina a jejich výpočet na kalkulátoru Pythagorova věta a řešení úloh z praxe na její užití Mocniny s racionálním exponentem, odmocniny Opakování Planimetrie Trojúhelníky Shodnost a podobnost trojúhelníků Množina bodů dané vlastnosti Thaletova věta Konstrukční úlohy Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku Obvod a obsah mnohoúhelníku Obvod a obsah kruhu. písemná práce a její rozbor Shodná zobrazení Míra obvodová a stupňová Řešení úloh z praxe

8 Využití matematiky v hodinách ICT 8 Ve. ročníku počítají s výrazy, lineární rovnice a nerovnice, řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice a učí se počítat rovnice kvadratické. 1. Tematický plán. ročníku MATEMATIKA Obor: Kód: Tematický plán šk.rok 009/010 ELEKTRIKÁŘ silnoproud, OBRÁBĚČ KOVŮ 3-51-H/003, 3-56-H/001 Předmět: Hodinová dotace: Matematika hod. týdně 66 hod. Třída:. EO Učitel: Ing. Jarmila Tomanová časový rozvrh září říjen listopad téma Výrazy - výraz - hodnota výrazu - početní výkony s výrazy - rozklad výrazů na součin - vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu,pro rozdíl druhých mocnin - počítání s lomenými výrazy - úpravy výrazů z odborné praxe - 1. písemná práce počet hodin prosinec leden únor březen duben květen červen Rovnice a nerovnice - úpravy rovnic - lineární rovnice o jedné neznámé - lineární nerovnice o jedné neznámé - vyjádření neznámé ze vzorce - řešení jednoduchých slovních úloh vedoucích na lineární rovnice (o směsích, o pohybu, o společné práci) - kvadratická rovnice - slovní úlohy -. písemná práce Zpracovala: Ing. Jarmila Tomanová Podpis vyučujícího: Schválil dne:

9 Využití matematiky v hodinách ICT 9 Microsoft Excel 007 Microsoft Excel se řadí mezi tabulkové procesory. Jedná se aplikaci, která umožňuje provádět na základě zadaných dat výpočty. Soubor v Excelu se nazývá sešit a skládá se z listů. Pracovní plocha obsahuje buňky, do kterých se zapisují data v různých formátech. Každá buňka má svou jedinečnou adresu, tvořenou názvem sloupce a číslem řádku. Obr. 1 Pracovní plocha Excelu 007 Data v buňkách vytváří tabulky, ty je pak možné využívat ke statistickým, matematickým, ekonomickým a jiným výpočtům. Zadaná data program dokáže zpracovávat, třídit a graficky vyhodnocovat. Excel nám dovoluje ze zadaných dat vytvářet vzorce a vkládat velké množství funkcí. Uživatel Excelu by měl být schopen samostatně navrhnout, vytvořit a naformátovat tabulku, do níž zadá vstupní údaje a tabulka mu vrátí požadovaný výstup. Vstupy zadáváme pouze jednou, v dalších buňkách se nachází pouze odkazy na vstupní data. Kvůli složitosti vzorců je někdy vhodnější vytvářet tabulky tak, aby se nejdříve vypočítaly pomocné veličiny, ze kterých pak získáváme konečný výstup. To je důležité především pro kontrolu a závěrečné odladění výsledků.

10 Využití matematiky v hodinách ICT 10.1 Znalosti a dovednosti žáka v Excelu při plnění zadaných úkolů Pro správné vyřešení zadaných příkladů se předpokládá, že uživatel má základní znalosti a dovednosti v tomto programu. Žák zvládá formátovat tabulku, používat nejen automatický formát, ale umí využívat také podmíněné formátování. Zná základní formáty čísel a umí vytvářet vlastní formát, dovede vkládat vzorce a rozumí pojmu relativní a absolutní adresace. Dále se předpokládá, že uživatel dovede do Excelu vkládat další objekty a pracovat s nimi (např. obrázky, tvary, vzorce v editoru rovnic, textová pole, komentáře). Žák dále umí ze zadaných dat vytvářet grafy a upravovat je. Základní znalosti a dovednosti žáka pro práci s tabulkovým kalkulátorem se předpokládají ze základní školy, ty pak rozvíjí ve. ročníku svého oboru. V rámci výuky samozřejmě opakují (popřípadě se seznamují) se základními funkcemi tohoto programu..1.1 Formulářové prvky Dalším důležitým nástrojem při plnění úkolů jsou formulářové prvky, jenž najdeme na kartě Vývojář. V Excelu 007 se aktivují takto: tlačítko Office Možnosti aplikace Excel Oblíbené Zobrazit na pásu kartu Vývojář. Obr. Karta Vývojář ovládací prvky formuláře Budeme využívat tyto formulářové prvky: skupinový rámeček používá se k seskupení souvisejících prvků (například přepínačů nebo úzce souvisejícího obsahu) do jedné vizuální jednotky, přepínač umožňuje výběr jediné hodnoty z omezené sady vzájemně se vylučujících voleb, číselník usnadňuje zvýšení nebo snížení hodnoty, například číselného přírůstku, času nebo data. Pro zvýšení hodnoty klikneme na šipku nahoru, chceme-li hodnotu snížit, klikneme na šipku dolů.

11 Využití matematiky v hodinách ICT 11 posuvník posunuje oblast hodnot po kliknutí na šipky posuvníku nebo po přetažení jezdce posuvníku. Posuvník slouží k nastavení nebo úpravám velké oblasti hodnot nebo jej lze použít v případech, kdy přesnost není důležitá..1. FUNKCE.1..1 Funkce KDYŽ Často používanou funkcí, která se v příkladech objevuje, je logická funkci KDYŽ. Používá se při ověřování podmínek splnitelnosti (např. u zjišťování zda má daný výraz smysl). Tato funkce vrátí požadovanou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. Používáme ji při testování hodnot a vzorců. Podmínka je libovolná podmínka nebo výraz, který může být vyhodnocen jako PRAVDA nebo NEPRAVDA. Do řádku Ano vkládáme hodnotu nebo výraz při splnění podmínky do řádku Ne hodnotu při nesplnění podmínky..1.. Funkce ODMOCNINA Vrací druhou odmocninu daného čísla Funkce POWER Umocní číslo na zadaný exponent. Mocniny vyšších řádů se mohou také zapsat pomocí vzorce s pomocným operátorem ^, tzn. výpočet mocniny 5 v Excelu zapíšeme v buňce jako =^5, výpočet se provede zápisem =^(1/3) Funkce A Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud jsou všechny argumenty vyhodnoceny jako PRAVDA, v opačném případě vrací hodnotu NEPRAVDA Funkce NEBO Ověří, zda je alespoň jeden argument PRAVDA, v opačném případě vrací hodnotu NEPRAVDA Funkce USEKNOUT Zkrátí číslo na celé číslo odstraněním desetinné nebo zlomkové části čísla. Argument Desetiny číslo určující přesnost krácení, pokud argument nezadáme, bude jeho hodnota 0.

12 Využití matematiky v hodinách ICT Funkce MOD Funkce vrací zbytek po dělení jednoho čísla druhým. Tuto funkci použijeme při zjištění desetinného čísla, pro převedení času na minuty (pro výpočet minut nezapomeneme výsledek funkce vynásobit 60) Argument Číslo číslo, pro které potřebujeme najít zbytek po dělení. Argument Dělitel číslo, kterým chceme dělit argument Číslo Funkce SIN Vrací sinus daného úhlu. Argument Číslo je úhel v radiánech, jehož sinus potřebujeme zjistit. V našem případě je argument uveden ve stupních. Převedeme ho na radiány vynásobením hodnotou PI()/180 anebo pomocí funkce RADIANS, tzn. sin úhlu 30 zapíšeme jako =SIN(30*PI()/180) nebo =SIN(RADIANS(30)) Funkce COS Vrací kosinus úhlu Funkce TG Vrací tangens úhlu Funkce ARCCOS Vrací arkuskosinus (inverzní funkci k funkci kosinus) zadaného čísla. Arkuskosinus je úhel, jehož kosinus je zadané číslo. Výsledný úhel se udává v radiánech v rozsahu Funkce ARCTG Vrací arkustangens (inverzní funkce k funkci tangens) zadaného čísla. Arkustangens je úhel, jehož tangens je zadané číslo. Výsledný úhel je udán v radiánech v rozsahu od do.

13 Využití matematiky v hodinách ICT 13 Pro přehled učiva přikládám tématický plán. ročníku předmětu ICT. Tematický plán. ročníku ICT Tematický plán šk. rok 007/008 Obor: ELEKTRIKÁŘ silnoproud, NÁSTROJÁŘ Předmět: ICT Kód: 3-51-H/003, 3-5-H/001 Hodinová dotace: 1 hod. týdně 33 hod. Třída:. EN Učitel: Ing. Jarmila Tomanová časový rozvrh září říjen listopad prosinec leden únor březen duben téma Tabulkový kalkulátor Excel - popis aplikace, základní nastavení obrazovky, panely nástrojů - formát textu a čísel v buňkách, práce s listy, řady - tabulky, podmíněné formátování, automatický formát - vkládání jednoduchých funkcí, relativní a absolutní adresování - matematické a finanční funkce - třídění a filtrování dat - práce s grafy počet hodin květen červen PowerPoint - prezentace - popis aplikace, panel nástrojů, zobrazení - šablony snímků, vkládání, rozvržení, úprava a přechod snímků - obrázky, animace, video a zvuk, možnosti nastavení prezentace 6 Zpracoval: Ing. Jarmila Tomanová Podpis vyučujícího: Schválil dne:

14 Využití matematiky v hodinách ICT 14 3 Matematické příklady v Excelu 3.1 Výrazy a jejich číselná hodnota Výrazy jsou matematické zápisy typu. Písmena, která se v těchto zápisech vyskytují, mohou nabývat různých číselných hodnot nazývají se proměnné. Podle toho, jaká čísla do daného výrazu za proměnné dosadíme, dostaneme číselnou hodnotu tohoto výrazu. Za proměnné však můžeme zvolit jen taková čísla, po jejichž dosazení má výraz smysl. 1 Rozbor příkladu: Úkolem je do připravené tabulky vypočítat číselné hodnoty výrazu, při výpočtu upozorníme žáky na ošetření podmínek řešitelnosti. Před zadáním příkladů je vhodné připomenout podmínky řešitelnosti: 1. lomený výraz má smysl pro hodnoty proměnných, pro které je jmenovatel různý od nuly.. výraz pod odmocninou má smysl jen pro čísla kladná a nulu. Obr. 3 Ukázka zadání příkladu výrazy a jejich číselná hodnota 1 Calda, Emil. Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl. Praha: Prometheus, s. r. o., s. ISBN

15 Využití matematiky v hodinách ICT Trojčlenka Obr. 4 Ukázka řešení výrazů v Excelu Trojčlenka je matematický postup používaný při výpočtech přímé a nepřímé úměrnosti Přímá úměrnost Pro kladné veličiny x, y, které jsou přímo úměrné platí y = kx, k>0 k koeficient přímé úměrnosti. Jednoduše řečeno: kolikrát se zvětší x, tolikrát se zvětší y nebo naopak kolikrát se zmenší x, tolikrát se zmenší y. 3.. Nepřímá úměrnost Závislosti mezi dvěma veličinami, kterou můžeme popsat slovy: kolikrát se zvětší jedna veličina, tolikrát se zmenší druhá veličina anebo kolikrát se zmenší jedna veličina, tolikrát se zvětší druhá veličina, říkáme nepřímá úměrnost. Pro kladné veličiny x, y, které jsou nepřímo úměrné platí y =, k 0, x>0. k koeficient nepřímé úměrnosti. Říkáme, že proměnná y je nepřímo úměrná proměnné x. Rozbor příkladu: Žáci dostanou v souboru sadu příkladů, které budou řešit pomocí trojčlenky. Jejich úkolem bude vytvořit pomocí formulářových prvků šablonu pro určování, zda se jedná o úměru přímou nebo nepřímou. Po výběru úměry se jim zobrazí i vzorec pro správný výpočet. Do připravených tabulek žáci vloží vzorec a vepíší správnou odpověď.

16 Využití matematiky v hodinách ICT 16 Obr. 5 Řešení 1. příkladu pomocí trojčlenky v Excelu 3.3 Graf přímé a nepřímé uměrnosti Přímá úměrnost Lineární funkce je každá funkce f na množině R, která je dána předpisem f: y = ax + b, kde a, b R. Speciálním případem této funkce je přímá úměrnost s koeficienty b=0 a 0, tedy f: y = ax, označení proměnné a nahrazujeme proměnnou k, tedy f: y=kx. Definičním oborem i oborem hodnot jsou všechna reálná čísla. Přímá úměrnost je rostoucí pro k > 0 a klesající pro k < 0. Jedná se o funkci lichou, tzn., pokud pro všechna x, pro která je f(x) definováno, je definováno i f( x) a platí f( x) = f(x). Přímá úměrnost je funkce prostá, tzn. každému x musí být přiřazeno jedinečné y, nebo také f(x1) = f(x ) x 1 = x (pokud se rovnají funkční hodnoty, musí se rovnat i jejich argumenty). Funkce není periodická, není omezená. Grafem přímé úměrnosti je obecně přímka, v aplikaci přímé úměry v praktických pracujeme většinou pouze s podmnožinami přímky, tj. buď s polopřímkou, nebo s úsečkou. Pokud je však definičním oborem množina přirozených čísel, pak grafem závislosti je množina izolovaných bodů ležících na přímce (popř. na polopřímce) Nepřímá úměrnost Nepřímá úměrnost je funkce vyjádřena vzorce y =, x > 0, k 0. Definiční obor i obor hodnot tvoří všechna čísla různá od nuly. Nepřímá úměrnost je rostoucí pro k < 0 rostoucí a klesající pro k > 0.

17 Využití matematiky v hodinách ICT 17 Funkce je lichá, není omezená. Všechny body grafu nepřímé úměrnosti leží na křivce, která se nazývá hyperbola. Rozbor úloh Úkolem žáků je vyřešit 4 příklady týkající se přímé a nepřímé úměrnosti. 1. Automobil jede průměrnou rychlostí 60 km/h. Určete, kolik kilometrů ujede od chvíle, kdy začneme měřit čas, a to za 1,, 3, 4, 5, 6 hodin.. Vzdálenost měst je 10 km. Závisí doba, za kterou tuto vzdálenost ujede auto, na průměrné rychlosti? Za jak dlouho ujede tuto vzdálenost auto jedoucí průměrnou 10 km/h, 0 km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 80 km/h, 100 km/h, 10 km/h? 3. Je dána rovnice přímé úměrnosti y=0,5x. Dopočítejte tabulku a sestrojte graf. 4. Graf nepřímé úměrnosti prochází bodem *; 3,5+. Určete její rovnici, dopočítejte tabulku a sestrojte graf. Součástí zadání je tabulka dat, pomocí vzorce tabulku doplní, zapíší rovnici úměrnosti a vytvoří graf. Žáky vedeme k tomu, aby závislosti v grafu popsali. Obr. 6 Ukázka řešení jednoho z příkladů

18 Využití matematiky v hodinách ICT Kvadratické rovnice Kvadratickou rovnicí se označuje rovnice druhého stupně, tzn. rovnice o jedné neznámé x R, ve které neznámá vystupuje ve druhé mocnině. Lze ji psát ve tvaru ax + bx + c = 0, kde a, b, c jsou reálná čísla, a 0. Rozbor příkladu: Pro kvadratickou rovnici vytvoříme tabulku dat takovým způsobem, aby pak bylo možné měnit koeficienty a, b, c. Do vedlejší buňky žáci vloží vzorec pro výpočet D (diskriminantu). Pro zpřehlednění příkladu používáme k buňkám komentáře. Žáci vytvoří tabulku pro výpočet kořenů kvadratické rovnice. Pomocí funkce KDYŽ ošetří, zda se jedná o kvadratickou rovnici a jestli bude mít rovnice jeden, dva nebo žádný reální kořen a žáci opět vloží vzorec, který kořeny rovnice vypočítá. Potom vytvoříme graf a obměňujeme koeficienty. Pro zobrazování grafů v Excelu se používá typ grafu XY bodový. Opět se snažíme vést žáky k tomu, aby pozorovali jeho změny. Rozbor grafu: Strana rovnice (ax² + bx + c) popisuje parabolu s osou rovnoběžnou s osou y. Pokud je a > 0, je parabola otevřená směrem nahoru (má vrchol dole), při a < 0 je otevřená dolů. Řešení kvadratické rovnice odpovídá hledání průsečíků této paraboly s osou x. Podle polohy paraboly mohou tedy nastat tři případy: 1. D > 0 => osa x parabolu protíná ve dvou bodech. Existují dva průsečíky osy x s parabolou, tzn. rovnice má dvě různá řešení.. D < 0 => parabola leží celá nad (pro a > 0) nebo celá pod (pro a < 0) osou x. Parabola nemá žádný průsečík s osou x, tzn. kvadratická rovnice nemá řešení v oboru reálných čísel (R). 3. D = 0 => vrchol paraboly leží právě na ose x, tehdy se parabola osy x dotýká, má s ní jeden společný bod, tzn. kvadratická rovnice má jedno řešení.

19 Využití matematiky v hodinách ICT 19 Obr. 7 Zadání příkladu kvadratické rovnice Obr. 8 Řešení kvadratické rovnice v Excelu

20 Využití matematiky v hodinách ICT Jednoduché slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice Při řešení lineárních rovnic používáme ekvivalentní úpravy. Mezi ekvivalentní úpravy patří: vynásobení nebo vydělení obou stran rovnice stejnými nenulovými kořeny přičtení stejného čísla k oběma stranám rovnice nebo jeho odečtení od obou stran S žáky si procvičíme slovní úlohy o pohybu a o směsích. Rozbor příkladů: 1. Zadaný příklad popisuje typ slovní úlohy o pohybu, ve kterém vozidla vyjedou současně proti sobě. Žáci zpracují příklad i graficky. Do listu vloží obrázek s formulářovými prvky. Posuvníky mění rychlost vozidel o 5 km/h. Číselník umožní posouvat vzdálenost míst, odkud vozidla vyjela o 10 km. Žáci vytvoří tabulku pro výpočet doby setkání. Součástí řešení je také odpověď. Obr. 9 Řešení slovní úlohy o pohybu. Druhý příklad řeší úlohu o směsích. Kolik kg zinku musíme přidat k kg mědi, abychom získali mosaz s obsahem 30 % zinku? Žáci zpracují příklad i graficky. Do listu opět vkládají tvary s posuvníkem, tabulku s výpočet. Součástí řešení je odpověď.

21 Využití matematiky v hodinách ICT 1 Obr. 10 Řešení slovní úlohy o směsích 3.6 Goniometrické funkce Jako goniometrické funkce se v matematice označuje skupina šesti funkcí velikosti úhlu používaných například při zkoumání trojúhelníků a periodických jevů. Obvykle se definují jako poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníka nebo délky určitých částí úseček v jednotkové kružnici Velikost úhlu ve stupňové a obloukové míře V goniometrii se úhly měří v míře obloukové (jednotka radián, značka rad) a v míře stupňové (jednotka stupeň, značka ) Oblouková míra úhlu Sestrojíme v rovině AVB kružnici k, která má střed V a poloměr r = 1, říkáme jí jednotková kružnice. Velikostí úhlu v obloukové míře rozumíme délku oblouku AB jednotkové kružnice k, který leží v úhlu AVB. Obr. 11 Jednotková kružnice [online]

22 Využití matematiky v hodinách ICT Jednotkový úhel obloukové míry se nazývá radián. Radiánu se používá především v technických disciplínách, jako jsou například fyzika nebo elektrotechnika. V běžné praxi se velikosti úhlů udávají většinou ve stupních. Při udávání velikosti úhlu v obloukové míře se značka rad zpravidla vynechává Stupňová míra úhlu Úhlová míra stupňová byla odvozena od rozměru pravého úhlu, kterému bylo přiřazeno 90 jednotek. Velikostí úhlu ve stupňové míře nazýváme nezáporné číslo, které vyjadřuje, kolikrát je velikost úhlu větší než jeden stupeň. Jednotkový úhel stupňové míry, zvaný úhlový stupeň (krátce stupeň, značka ), je úhel rovnající se 1/90 pravého úhlu. Platí:. Obr. 1 Jednotková kružnice stupňová míra Úhlový stupeň se dělí na 60 úhlových minut (1 = 60') Úhlová minuta se dělí na 60 úhlových vteřin (1' = 60"), tj. 1 = 3 600" Goniometrické funkce a jejich vlastnosti Sinus (sin) Funkce bývá definována jako poměr protilehlé strany a přepony v pravoúhlém trojúhelníku. Grafem této funkce je sinusoida. Vlastnosti funkce: definiční obor: R, obor hodnot: <-1, 1>, rostoucí v intervalu:, klesající v intervalu:, lichá funkce, omezená shora i zdola, periodická funkce s periodou Kosinus (cos) Funkce kosinus je definována jako poměr přilehlé strany a přepony v pravoúhlém trojúhelníku. Graf funkce kosinus je kosinusoida je v bodě [0; 1].

23 Využití matematiky v hodinách ICT 3 Vlastnosti funkce: definiční obor: R, obor hodnot: <-1, 1>, rostoucí v intervalu:, klesající v intervalu:, funkce sudá, omezená shora i zdola, periodická funkce s periodou Tangens (tg) Tangens je definován jako poměr protilehlé strany k přilehlé straně v pravoúhlém trojúhelníku. Další možná definice této funkce je. Vlastnosti funkce: definiční obor:, obor hodnot:, lichá funkce, neomezená, periodická s periodou. Rozbor příkladů: 1. Žáci mají za úkol určit hodnoty zadaných goniometrických funkcí a vytvořit graf funkce V úloze je argument uveden ve stupních, proto ho převedeme na radiány vynásobením hodnotou PI()/180 nebo pomocí funkce RADIANS, tzn. sin úhlu 30 zapíšeme jako =SIN(30*PI()/180) nebo =SIN(RADIANS(30)). Podobně postupujeme s dalšími funkcemi (COS, TG). Při tvorbě grafu, který je vzhledem k vysokým hodnotám funkce tg nepoužitelný, jednoduchými úpravami ve formátu os dosáhneme požadovaného výsledku. V nastavení os změníme hodnoty minima, maxima a také hlavní a vedlejší jednotky.. Žáci určují úhel ze zadaných hodnot. Opět využívají vestavěných excelovských funkcí: Funkce ARCSIN - vrátí arkussinus (inverzní funkci k funkci sinus) zadaného čísla. Arkussinus je úhel, jehož sinus je zadané číslo. Výsledný úhel je udán v radiánech v intervalu od do. Číslo v argumentu funkce je sinus požadovaného úhlu. Tento argument musí být v rozmezí od -1 do 1. Pokud chceme arkussinus vyjádřit ve stupních, musíme vynásobit výsledek hodnotou 180/PI() anebo použít funkci DEGREES, tzn. =ARCSIN(0,5)*180/PI() či =DEGREES(ARCSIN(0,5)). Obdobně pracujeme s funkcemi ARCCOS, ARCTG.

24 Využití matematiky v hodinách ICT 4 Obr. 13 Ukázka řešení 1. příkladu 3.7 Planimetrie - trojúhelník Je dána trojice nekolineárních bodů A, B, C. Trojúhelníkem ABC ( ABC) rozumíme průnik polorovin ABC, BCA, CAB. Trojúhelník je rovinný geometrický útvar se třemi vrcholy a třemi stranami. Součet velikostí vnitřních úhlů trojúhelníku je přesně 180 (π). Obr. 14 Trojúhelník s označením stran, vrcholů a úhlů Před řešením příkladů si s žáky zopakujeme základní vlastnosti a druhy trojúhelníku. Zopakujeme základní pojmy: úsečka, vrchol, strany, vnitřní a vnější úhly. Úsečky, které spojují vrcholy, se nazývají strany. Úhly, které svírají strany, se nazývají vnitřní úhly trojúhelníka. Úhly vedlejší k vnitřním úhlům, se nazývají vnější úhly trojúhelníka. Každý trojúhelník má 3 strany, 3 vnitřní úhly, 6 vnějších úhlů (u každého vrcholu dva). Trojúhelník nemá úhlopříčky. Může být určen: délkou všech tří stran (sss), délkou dvou stran a velikostí úhlu, který svírají (sus),

25 Využití matematiky v hodinách ICT 5 délkou strany a velikostí úhlů, které k ní přiléhají (usu), délkou dvou stran a velikostí úhlu proti větší z nich (ssu) Vlastnosti trojúhelníka Strany trojúhelníku splňují trojúhelníkové nerovnosti: Součet dvou libovolných stran je vždy delší než strana třetí, neboli a + b > c, a + c > b, b + c > a, kde a, b, c jsou strany trojúhelníka. Součet všech vnitřních úhlů je v každém trojúhelníku 180. Součet vnitřního a příslušného vnějšího úhlu je 180. Součet dvou vnitřních úhlů se rovná vnějšímu úhlu u zbývajícího vrcholu. Proti většímu úhlu leží větší strana Druhy trojúhelníků Jejich třídění vidíme v tabulce na obr. 15. rovnostranné Ø Ø rovnoramenné.. různostranné. podle poměrů stran podle velikosti úhlů ostroúhlé pravoúhlé tupoúhlé Obr. 14 tabulka třídění trojúhelníků Poznámka: Různostranné trojúhelníky, které nejsou pravoúhlé, se někdy nazývají obecné Goniometrické funkce ostrého úhlu Je dán pravoúhlý trojúhelník s jedním vnitřním úhlem α, jehož velikost je z intervalu (0, 90 ). Definujeme tyto goniometrické funkce: Sinus úhlu α (sin α) je poměr délky protilehlé odvěsny k úhlu a délky přepony. Kosinus úhlu α (cos α) je poměr délky přilehlé odvěsny k úhlu a délky přepony. Tangens úhlu α (tg α) je poměr délky protilehlé odvěsny k úhlu a délky přilehlé odvěsny.

26 Využití matematiky v hodinách ICT 6 Kotangens úhlu α (cotg α) je poměr délky přilehlé odvěsny k úhlu a délky protilehlé odvěsny Kosinová věta Pro trojúhelník ABC s vnitřními úhly α, β, γ a stranami a, b, c platí: Pythagorova věta Speciálním případem kosinové věty je Pythagorova věta. Věta zní: Je-li ABC pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu C, pak pro velikosti a, b jeho odvěsen a velkosti c přepony platí vztah: a + b = c. Obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami. Platí i věta obrácená: Platí-li pro velikosti stran a, b, c ABC vztah a + b = c, je tento trojúhelník pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu C. Obr. 15 Pythagorova věta Rozbor příkladů 1. Trojúhelníková nerovnost Úkolem žáků je vytvořit tabulku, do které budou zadávat 3 rozměry stran v cm. Z těchto rozměrů budou určovat, zda lze sestrojit trojúhelník.

27 Využití matematiky v hodinách ICT 7 Pracujeme s mezivýsledky, porovnáme, zda součty dvou stran jsou větší než strana třetí, ze zadaných údajů vložíme závěrečné rozhodnutí. Funkce KDYŽ provede logický test a bude vkládat text v případě hodnoty PRAVDA - Trojúhelník lze sestrojit a v opačném případě text Trojúhelník neexistuje. Obr. 16 Zadání příkladu. Vnitřní úhly trojúhelníku Žáci vytvoří jednoduchou kalkulačku pro výpočtu zbývajícího úhlu trojúhelníka. Za pomocí číselníků mohou měnit velikost dvou úhlů, ve vedlejší buňce se bude dopočítávat úhel třetí. Při zadání úkolu nezapomene žákům zdůraznit, že musí ošetřit i možnost, kdy součet dvou úhlů bude větší než 180. Opět pracují s funkcí KDYŽ, která při nesprávně zvolených hodnotách úhlů bude vracet text: špatné zadání. Obr. 17 Řešení - výpočet vnitřního úhlu 3. Pythagorova věta Ve druhé části úkolu žáci zjišťují, zda je zadaný trojúhelník pravoúhlý. Úkolem žáka je vypočítat sloupec a + b a c, na základě těchto mezivýsledků zformulovat závěr, zda se jedná o pravoúhlý trojúhelník či nikoli. Pokud je pravoúhlý, text vepíší do připraveného sloupce, který bude naformátovaný jinou barvou než v případě obecného trojúhelníka.

28 Využití matematiky v hodinách ICT 8 Obr. 18 Zadání příkladu 4. Kosinová věta Je zadána strana a, b a úhel γ. Úkolem je dopočítat v trojúhelníku třetí stranu, stranu c. Ke správnému výpočtu žáci využijí kosinovou větu:. Postupnými kroky přicházíme k výsledku. Převedeme úhel γ ze stupně na radiány, následně zjistíme cos daného úhlu a nakonec vyjádříme stranu c. Pro odmocnění použijeme funkci ODMOCNINA.

29 Využití matematiky v hodinách ICT Obvody a obsahy rovinných obrazců V druhém pololetí prvního ročníku žáci počítají obsahy a obvody rovinných obrazců Čtyřúhelník Čtyřúhelníkem rozumíme ohraničený rovinný útvar, jehož hranicí je uzavřená lomená čára se čtyřmi vrcholy. Součet velikostí vnitřních úhlů čtyřúhelníku je 360 (π) Dělení čtyřúhelníků Čtyřúhelníky mohou být konvexní a nekonvexní. Konvexní dále dělíme: KRITÉRIUM rovnoběžnost stran velikost vnitřních úhlů délky stran Obr. 19 klasifikace konvexních čtyřúhelníků 3.8. Kružnice Kružnice je množina všech bodů v rovině, které mají od pevně daného bodu, zvaného střed stále stejnou vzdálenost r (poloměr). Obvod: o = r, obsah: S = r. Obr. 0 Kružnice s průměrem d, poloměrem r

30 Využití matematiky v hodinách ICT 30 Rozbor příkladů Žáci počítají obsah dvou podložek podložky 13 pro šrouby s válcovou a půlkulovou hlavou a podložky 6.6 se čtvercovým otvorem pro dřevěné konstrukce. Zadané rozměry jsou v mm, žák zjistí vzorec pro výpočet, ten také vepíše a dopočítá tabulku. Obr. 1 Ukázka řešení podložky 13 Obr. Ukázka řešení podložky 13

31 Využití matematiky v hodinách ICT Převody jednotek S jednotkami délky, hmotnosti a času se žáci setkávají nejen v matematice od základní školy, ale také v běžném životě a na odborné praxi Jednotky délky Základní jednotkou je 1 metr (m). 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 m = mm 1 km = m Jednotky hmotnosti Hmotnost tělesa udává množství látky v něm. Základní jednotkou hmotnosti je kilogram (kg). 1 kg = 100 dkg 1 kg = g 1 kg = mg 1 tuna (t) = kg Jednotky času Čas je fyzikální veličina, která vyjadřuje dobu trvání děje, nebo okamžik (umístění dané události) v časové škále. Základní jednotkou času je sekunda (značka s). Minuta (značka min) 1 min = 60 s. Hodina (značka h) 1 h = 60 min = s. Úkolem žáků je vytvořit jednoduchý převodník výše uvedených jednotek. Obr. 3 Převodník jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA III. ročník - prezenční studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY Vedoucí práce: Mgr. David

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Funkce jedné proměnné na střední škole

Funkce jedné proměnné na střední škole Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra matematiky Funkce jedné proměnné na střední škole Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Bc. Pavla Hanzalová N1101

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK Výstup předmětu Žák Počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly. Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ VYBRANÝCH FUNKCÍ MS EXCEL DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ZdeňkaPuhanová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor VT-Te Vedoucí

Více