Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii"

Transkript

1 Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Bakalářská práce Kamila Jogheeová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Johnová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissetation The coffee association and its influence on the offer of coffee in gastronomy Kamila Jogheeová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Dana Johnová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Ráda bych touto cestou poděkovala své vedoucí bakalářské práce Ing. Daně Johnové, za cenné rady, připomínky, trpělivost a čas, který mi věnovala. Také chci poděkovat členům představenstva Kávové asociace Štěpánce Havrlíkové a Roberto Trevisanovi za cenné informace a za čas, který mi věnovali. Dále bych touto cestou ráda poděkovala své sestře Evě Jogheeové za odborné připomínky, také své mamince za stylistickou a gramatickou úpravu práce a ostatním členům své rodiny za podporu a trpělivost. Dále chci poděkovat své kamarádce Štěpánce Kotyzové za pomoc při formálním zpracování této práce.

5 Abstrakt JOGHEEOVÁ, Kamila. Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii.*bakalářská práce+ Vysoká škola Hotelová. Praha: 2014, celkový počet stran 83. Cílem této práce bylo zjistit, jak funguje Kávová asociace, jaký má vliv na nabídku kávy v gastronomii a jak se snaží pozvednout kávovou kulturu v České republice. První část této bakalářské práce je zaměřena na kávu obecně, na její historii a zpracování. Ve druhé, analytické části jsou zpracovány informace o londýnské asociaci Speciality Coffee Association of Europe, Škole kávy, baristických soutěžích a Kávové asociaci. Analytická část taktéž zkoumá fungování Kávové asociace formou rozhovorů s jejími členy. Při nich bylo zjištěno, že je její aktivita nulová a asociace funguje pouze formálně. Proto musely být původní cíle upraveny a dále bylo zkoumáno, zda existuje povědomí o Kávové asociaci, zda by byl zájem o její fungování a jaké aktivity by měla vyvíjet. Dotazovaní byli majitelé kaváren a kavárenských zařízení a studenti oboru hotelnictví středních a vysokých škol. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina respondentů nezná Kávovou asociaci, ani důvod jejího založení. Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že by dotazovaní o její fungování stáli. Třetí, návrhová část, obsahuje nápady na aktivity, které vyplynuly z dotazníkového šetření, a které by mohly vést ke zlepšení dosavadní situace Kávové asociace. Klíčová slova: asociace, barista, espresso, káva, Škola kávy, zpracování kávy

6 Abstract The aim of this work was to find out how the Coffee association functions, what influence it has on the offer of coffee in gastronomy and how it tries to raise the coffee culture in the Czech Republic. The first part of this work is focused on coffee generally, on its history and its processing. The second analytic part deals with information on London s Speciality Coffee Association of Europe, Coffee School, barista competitions and Coffee Association. The analytic part also investigates on the functioning of the Coffee Association through interviews with members of this association. During these interviews I found out that this association exists only formally and that its activities are zero. For these reasons the initial aim had to be rectified to investigation whether there exists any knowledge at all of the Coffee Association, whether there would be any interest about its functioning and which kind of activities it should develop. Coffee shop owners and students of hotel schools have been questioned. Most of them did not even know about the Coffee Association or why it was founded. On the other hand they would welcome its functioning. The third part contains suggestions of those questioned which could improve present situation of the Coffee association. Key words: association, barista, coffee, Coffee school, coffee processing, espresso

7 Obsah Úvod Teoretická část Historie kávy a prvních kaváren Historie kávy První kavárny Káva jako surovina Kávovník Kávové zrno Dvě nejznámější odrůdy Coffea arabica Coffea canephora Coffea liberica Sklizeň kávy Ruční česání Selektivní česání Česací stroje Zpracování kávy Suché zpracování Mokré zpracování Loupání a luštění kávy Hlazení a leštění Třídění a přebírání Přeprava kávy Pražení kávy Mletí kávy Vybrané nejpoužívanější metody domácí přípravy kávy Moka express Chemex Džezva French press Espresso... 26

8 1.7.1 Kávové nápoje na bázi espressa Analytická část Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) World Barista Championship (WBC) Škola kávy s. r. o Mistrovství baristů ČR Mistr kávy Kurzy, semináře, školení Úspěchy školy kávy Kávová asociace o. s Vlastní výzkum Rozhovor s předsedkyní představenstva Kávové asociace Analýza výsledků dotazníkového šetření Návrhová část Závěr Literatura Přílohy... 64

9 Seznam grafů Graf číslo 1 str. 43 Graf číslo 2 str. 43 Graf číslo 3 str. 44 Graf číslo 4 str. 44 Graf číslo 5 str. 45 Graf číslo 6 str. 46 Graf číslo 7 str. 47 Graf číslo 8 str. 47 Graf číslo 9 str. 48 Graf číslo 10 str. 49 Graf číslo 11 str. 50 Graf číslo 12 str. 51 Graf číslo 13 str. 53 Graf číslo 14 str. 54

10 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma: Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii. Téma jsem zvolila proto, že kávu považuji za neodmyslitelnou součást stolování a kultury v naší zemi. Káva je jedním z neoblíbenějších nápojů. Pozvání na kávu bývá nejčastější společenskou pozvánkou ve všech úrovních společnosti od lidí na ulici po ředitele významných podniků. Když se zkrátka chceme s někým vidět, pozveme ho na kávu (i kdybychom mu nakonec nabídli čaj). Probíráme-li něco důležitého, nesmí u toho chybět káva. U kávy se dobře povídá, stejně jako se mohou uzavírat významné smlouvy a dohody V tomto smyslu je káva skutečným fenoménem. Můj zájem o kávu se zvýšil po absolvování baristického kurzu Od keře k espressu v pražské Škole kávy. Kurz vedl a do dnešní doby vede Roberto Trevisan, který je právem nazýván italsko-českým kávovým guru. Po získání hlubších znalostí jsem si začala více všímat, jak to vlastně vypadá s přípravou a podáváním kávy v našich kavárnách. Některé mě doslova nadchly, jiné téměř iritovaly. Byla bych ráda, kdyby moje práce alespoň trochu přispěla ke zlepšení nabídky, podávání i kvality kávy v České republice. Jelikož káva patří mezi přední světové komodity, je téma této bakalářské práce velmi aktuální. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak funguje Kávová asociace o. s. (dále jen Kávová asociace, Asociace) a jak svými aktivitami ovlivňuje nabídku kávy v gastronomii, zda vůbec nějaký vliv má. Abych naplnila cíl této bakalářské práce, povedu rozhovory se členy představenstva Kávové asociace. Dalším krokem k naplnění cíle bude vypracování a analýza dotazníků pro majitele kaváren a jejich zákazníky. Zadané hypotézy: Moje první hypotéza je, že kavárny, které jsou členy Kávové asociace, nabízejí svým zákazníkům kvalitnější servis kávových nápojů a vyšší kvalitu kávy. Druhou hypotézou, kterou chci v této práci ověřit je, zda díky členství kaváren v Asociaci je personál těchto kaváren lépe proškolen a je tak schopen provést kvalitnější servis a přípravu kávy než v kavárnách, které členy nejsou. 10

11 Třetí hypotéza mé práce je, že se Kávová asociace snaží pozvednout kávovou kulturu v České republice. V zájmu naplnění cíle a pro lepší orientaci je bakalářská práce rozdělena do tří částí. První, teoreticko-metodologická část mé bakalářské práce je zaměřena na kávu obecně. Budu se věnovat historii pěstování kávy, jejímu postupnému rozšiřování do celého světa a založení prvních kaváren ve světě i v České republice. Dále se budu zabývat sběrem kávy a jejím zpracováním jako je sušení, třídění, pražení, mletí a rovněž transport. Všechny tyto faktory, ač se na první pohled mohou zdát nepodstatné, velmi ovlivňují konečnou chuť a hlavně kvalitu kávy. Každý krok je třeba dělat poctivě a je nutné dodržovat pečlivě předepsaná pravidla, neboť stačí málo a celá várka kávy se může zkazit. V teoretické části budu nejvíce čerpat z knižních publikací následujících autorů: Petra Veselá (2012), Jon Thorn (2000) a Eva Bendová a kol. (2008). Ve druhé, analytické části své práce se budu zabývat aktivitami organizace Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) se sídlem v Londýně, která má ve více než třiceti zemích Evropy své koordinátory (dobrovolníky), kteří se snaží o rozvoj kávové kultury v dané zemi. Dále se budu zabývat Kávovou asociací. Dílčími výzkumnými podotázkami této části práce mimo jiné bude: Kdy a kým byla založena a jaký má vliv na gastronomická zařízení. Jaké výhody a závazky plynou pro její členy a zda má členství efekt pro koncového zákazníka. Jak se Asociace snaží dostat do povědomí lidí: optimální vzhled a chuť správně připravené kávy. Jaké aktivity vyvíjí a co dělá pro zlepšení kávové kultury v ČR. Proč i přes velké množství snadno dostupných informací, v mnoha gastronomických zařízeních nepoužívají správný servis kávy, a jaký vliv má na tuto problematiku Kávová asociace. V analytické části použiju tyto výzkumné metody: obsahovou analýzu která bude použita pro zpracování informací z rozhovorů a statistickou analýzu která bude použita pro zpracování informací z dotazníků. První část dotazníků bude určena pro majitele a provozovatele členských kaváren Kávové asociace. Cílem dotazníků je zjistit, co vše bylo zapotřebí k tomu, aby se stali členem a co pro ně členství v Asociaci obnáší a co jim naopak přináší. Druhou část dotazníků budu rozdávat mezi zákazníky těchto kaváren a budu zjišťovat, zda pociťují na nabídce daného gastronomického zařízení fakt, 11

12 že je členem Asociace. Ať už v profesionálním přístupu personálu, sortimentu nebo kvalitě nabízených nápojů. A zda mají dotazovaní zákazníci vůbec povědomí o tom, jak se káva a ostatní kávové nápoje správně připravují. Další část mého výzkumu povedu formou polostrukturovaných rozhovorů se členy Kávové asociace. Cílem rozhovorů bude zjistit, za jakým účelem byla Asociace založena, jaké v současné době vyvíjí aktivity a jaké má vize do budoucna. Následně vyhodnotím a zpracuji výsledky rozhovorů a dotazníkového šetření. Ve třetí, návrhové, části budu na základě výsledků z analytické části zpracovávat návrhy toho, co by se mělo ve fungování Kávové asociace ve vztahu k členským kavárnám změnit a jak jinak lze ovlivnit kvalitu nabízené kávy v gastronomii. V průběhu sběru informací k analytické části bakalářské práce jsem byla od členů představenstva Kávové asociace informována o tom, že nevyvíjí žádnou činnost a fungování Asociace je pouze formální. Po konzultaci s vedoucí mé bakalářské práce Ing. Danou Johnovou jsem se rozhodla rozšířit teoretickou část této práce a vzhledem k vzniklé situaci jsem byla nucena přepracovat dotazníky a rozhovory k analytické části. Rozhovory se členy Asociace povedu, ale budu nyní zkoumat důvod, proč nefunguje a co by, podle nich, mohlo vést k jejímu znovuobnovení. Dále pomocí dotazníků pro majitele gastronomických zařízení budu zjišťovat, zda již někdy slyšeli o Kávové asociaci a jestli vůbec stojí o její fungování a co by od ní očekávali za přínos. Druhou část dotazníků zaměřím na studenty, kteří studují obor hotelnictví jak na středních, tak vysokých školách. Cílem bude zjistit, zda by chtěli fungující Asociaci, která by jim po absolvování studií pomohla se zařazením do pracovního procesu v gastronomických provozech, především v kavárnách a kavárenských zařízení. Tyto informace následně zpracuji a udělám z nich návrhy aktivit, které by majitelé gastronomických zařízení a studenti od Asociace uvítali. Také se pokusím zodpovědět otázku, zda je možné obnovit činnost Kávové asociace či bude lepší ji zcela zrušit. 12

13 1 Teoretická část 1.1 Historie kávy a prvních kaváren Historie kávy Káva je předmětem vědeckého zkoumání více než 200 let a vědci tvrdí, že káva musela existovat již za časů Homéra. Detailnější zdokumentování prvních doložených zmínek o kávě je značně problematické. Kávová historie je doprovázená spíš mnoha příběhy a pověstmi než ověřenými informacemi. První zmínky o kávovníku vůbec pocházejí již z dob před naším letopočtem. Ovšem většina zdrojů je značně nepřesná. Nejspolehlivější informace o kávovníku, které pocházejí od historiků, se datují do 6. století. (Thorn, 2000: s. 13, Veselá, 2012: s. 47) Stejně tak se můžeme setkat s množstvím legend a pověstí vztahujících se k počátkům využívání kávovníku lidskou společností. Jedna z nich se zmiňuje o chovateli koz. Ten si všimnul zvýšené aktivity u těch zvířat, která snědla z keře plody podobné třešním. A tak tyto plody ochutnal také a později z nich uvařil odvar. Zázračné účinky poznal i na sobě. Když se toto tajemství rozšířilo, zanedlouho odvar z kávy začali používat všichni, kdo se chtěli udržet déle bdělí. Odvar byl hojně využíván mnichy při nočních bohoslužbách. Kávovník pochází původem z Etiopie a Jemenu. V 15. století bylo pěstování kávy velmi populární, a začalo se pomalu rozšiřovat do celého světa. Kvůli neochotě arabských pěstitelů dělit se o své vědomosti to byl značně zdlouhavý proces. Káva se ze země vyvážela pouze v takovém stavu, který sloužil k přímé konzumaci. Nebylo tudíž možné jí dále rozmnožit. Žádný pramen přesně neuvádí, jak se káva rozšířila z Arábie do zbytku světa. I zde je možné se opřít pouze o neověřené informace. (Thorn, 2000: s. 8-9) Do Evropy se káva dostala až v 17. století, kolem roku 1615 z Konstantinopole a přivezli ji sem údajně benátští kupci. Významnou osobou v historii kávy je Nicolass Witson, tehdejší starosta města Amsterdam. Snažil se přesvědčit guvernéra z Malabaru, aby začal s pěstováním kávy na Jávě, tehdejší holandské kolonii. Ve své snaze byl úspěšný a v roce 1699 kapitán Henric Zwaaydecroon lodí přepravil první rostliny kávovníku z Malabaru na Jávu. Již v roce 1706 byla dovezena do Amsterdamu první javánská káva. 13

14 Následně Holanďané pěstování kávy rozšířili i na Sumatru a Celebes v Malajském souostroví. Tím se Indonésie stala nejvýznamnějším světovým vývozcem kávy. Dodnes si horní příčky ve vývozu kávy udržuje. (Thorn, 2000: s. 9-10) Roku 1683 se začal rozvíjet trh se zelenou kávou. Po roce 1720 se začalo rozšiřovat pěstování kávy doslova po celém světě byly založeny první kávové plantáže v Brazílii se začala pěstovat káva na Jamajce, odkud pochází světoznámá odrůda Blue Mountain. Mezi roky 1750 až 1760 se začala pěstovat káva v Guatemale a roku 1790 se dostala i do Mexika se dostávají kávová semena na Havaj a 1887 začali Francouzi vysazovat kávové plantáže v dnešním Vietnamu. Roku 1896 se kávovník dostal také do Austrálie. (Thorn, 2000: s. 11) První kavárny Otevření první kavárny bylo v mnoha zemích značně kontroverzním aktem doprovázeným negativními reakcemi ze strany veřejnosti i církve. Snad nejvýraznější protesty byly zaznamenány po otevření kaváren v Itálii, kdy kněží žádali po Papežovi Klimentu VIII ( ), aby tento nápoj zakázal. Ten se však nenechal ovlivnit cizími názory a řekl, že kávu musí nejprve ochutnat, protože nemůže zakazovat něco, co nezná. Zachutnala mu natolik, že ji prohlásil za bohulibý křesťanský nápoj. (Thorn, 2000: s. 13) První kavárny byly postaveny v Mecce a prvotně byly zřízeny pro náboženské účely. To se však postupem času změnilo a kavárny, nazývané tehdy Kaveh Kanes se změnily v místa společenského setkávání. Je obecně známým faktem, že mnoho velkých a významných obchodů se uskutečnilo právě v kavárnách. Výstavba kaváren se šířila dál, následoval Aden, Medina, Káhira, Konstantinopol, Damašek a další. Americké kavárny velmi často sloužily jako místo pro zasedání soudních jednání a jednání městských rad. Bylo tak zvykem hlavně tam, kde nebyly městské radnice. Do Evropy pronikl fenomén kaváren v polovině 17. století. V České republice byla první kavárna otevřena kolem roku 1710, v Praze, v Liliové ulici v domě u Zlatého hada Založil ji Jiří Deodat a spisovatel V. V. Štěch. (Kosek, 2013: s. 46,47, Pössl, 2009: s. 21, Thorn, 2000: s. 13, 16) 14

15 Tuto dobu nejlépe popisuje věta z knihy Slavné Pražské kavárny a jejich svět: Historie zlaté éry Pražských kavárenských podniků do jisté míry zrcadlí celospolečenské dění. (Bendová a kol., 2008: s. 7). Velký rozvoj kavárenství v České republice nastal koncem 19. století. Toto období bylo pro kavárny velmi příznivé a dalo by se dokonce nazvat zlatým věkem kaváren. Kavárny se rozšiřovaly společně s rozvojem společenského a nočního života, který byl na konci 19. století doslova fenoménem. Pro mnoho lidí představovala kavárna druhý domov, či dokonce útočiště před okolním světem. Byly dějištěm živých diskuzí, které občas měnily dějiny politické i kulturní. Meziválečná doba měla pozitivní vliv na rozvoj kavárenské kultury. Prahu bez kaváren před druhou světovou válkou si lze těžko představit. Mezi ty nejslavnější patří: Louvre, Slavia, Imperial, Národní kavárna a Arco. Kavárenská kultura se dobře vyvíjela až do padesátých let, kdy byla narušena expanzí komunistického režimu. (Bendová a kol., 2008: s. 7-9) 1.2 Káva jako surovina Kávovník Kávovník je ovocná dřevina, původem z Etiopie, která patří do rodu Coffea, čeleď mořenovitých rostlin. Tato rostlina může mít velikost keře i několikametrového stromu, viz obrázky č. 1, 2. Daří se jí v tropickém a subtropickém pásmu. Kávovníku svědčí lehká, výživná a kyselá půda. Délka života této rostliny může být až padesát let, ovšem začíná plodit 2 až 6 let po zasazení, podle konkrétního druhu. Kávové plody, které rostou z květů kávovníků, se nazývají peckovice. A jsou velmi podobné třešním. Nezralé kávové plody mají zelenou barvu, která se společně s tím jak dozrávají, mění v tmavě červenou, někdy až fialovou. Plody zrají 9-14 měsíců, ale nikdy ne všechny najednou, proto se plody sklízejí i několikrát do roka. Pokud se kávové třešně sklidí dříve, ještě když jsou zelené, jsou znehodnoceny, jelikož po utrhnutí už nejsou schopny dozrát. Kávové třesně jsou velké asi 1,5cm. Kávová zrna jsou v třešni dvě, ležící plochou stranou naproti sobě. Velikost zrn se liší podle druhu kávy. Někdy se může stát, že se v třešni vyvine pouze jediné semeno, o to však větší. Má kulovitý tvar a nazývá se perlové zrno. Při výkupu kávy je jeho cena vyšší. Ovšem jeho kvalita je srovnatelná se zrny, která se vyvinula standardně. (Veselá, 2012: s ) 15

16 1.2.2 Kávové zrno Kávová zrna jsou semena kávovníku. Uložena jsou v peckovicích, plodech kávovníku, které jsou v době sklizně zbarvené do tmavě červena až fialova. Pod tímto barevným obalem (barva se podle druhu kávovníku může lišit, bývá například žlutá či oranžová viz obrázek č. 3) neboli odborně exokarpem, se nachází dužnaté oplodí, nazývané mezokarp. Následuje slizovitá vrstva a po ní pergamenová slupka neboli endokarp, která obsahuje semeno a osemení, viz obrázek č. 4. V něm leží zpravidla dvě zrna plochou stranou proti sobě a jsou obalena tzv. stříbřitou blankou, jinak též integument. Peckovice dozrávají podle druhu, v rozmezí od 6 do 11 měsíců. (Veselá, 2012: s. 14) 1.3 Dvě nejznámější odrůdy Všechny druhy Coffea jsou dřeviny, ať už jde o malé keříky nebo více než 10 metrů vysoké stromy. Mezi nejznámější druhy kávovníků patří Coffea arabica, Coffea canephora a Coffea liberica Coffea arabica Takzvaná Arabika je řazena mezi lepší a kvalitnější druhy káv. Kávovník Coffea arabica je velký keř, který je méně náchylný na změny počasí, ale zato je náročnější na pěstování. Je celkově méně odolný proti škůdcům a chorobám. Je citlivý na parazitické houby Hemileia vastatrix a Pellicularia koleroga, na rozdíl od Coffea canephora. Plody tohoto kávovníku jsou vejcovitého tvaru, viz obrázek č. 5. Podíl produkce Coffea arabica činí zhruba 75% světové sklizně. Než se dá sklízet první úroda, trvá to dlouhých 6 let. Coffea arabica a její odrůdy obsahují méně kofeinu než kávovník Coffea canephora. Arabica Typica a Arabica Bourbon jsou dvě nejznámější odrůdy druhu Coffea arabica, z nich bylo dále vyšlechtěno mnoho dalších odrůd, mezi které patří mimo jiné Arabica Caturra, Mundo, Novo, Tisco, San Ramon a nejznámější jamajská Blue Mountain. (Veselá, 2012: s. 16, Thorn, 2000: s. 17, ) 16

17 1.3.2 Coffea canephora Coffea canephora neboli také Robusta, je nejvíce pěstovaný druh kávy. Patří mezi levnější a méně kvalitní kávy. Je mnohem méně náročná na pěstování než Coffea arabica a také je méně náchylná k chorobám. Tento kávovník můžeme na plantáži nalézt jako odolný keř nebo jako 10 metrový strom. Jeho plody jsou kulaté na rozdíl od Coffea arabica. První sklizeň u tohoto kávovníku je možná přibližně po 2 letech. Kávové třešně zrají kolem 11 měsíců, což je mnohem dříve než u Coffea arabica. Semena jsou menší než semena Coffea arabica, viz obrázek č. 6. Pěstuje se převážně v nižších nadmořských výškách v západní a střední Africe, v celé jižní Asii, místy v Brazílii. (Veselá, 2012: s. 16) Kávovníky jak u Coffea arabica, tak u Coffea canephora plodí podle poskytované péče 20 až 30 let. Poté musejí být nahrazeny novými rostlinami. Oba kávovníky hynou, pokud teploty klesnou pod bod mrazu. A oba potřebují celoroční srážky nad 1500mm. (Thorn, 2000: s. 18) Coffea liberica Třetí, již ne tolik známou odrůdou, je Coffea liberica. Jsou to silné mohutné dřeviny, které dorůstají až do výšky 18 metrů. Plody tohoto kávovníku mají větší zrna než dva předchozí uvedené druhy, viz obrázek č. 7. Tato káva se pěstuje v malém množství a pouze v Malajsii a západní Africe. Pro její specifickou chuť je poptávka velmi malá. (Thorn, 2000: s. 18) 1.4 Sklizeň kávy Období sklizně je různé. Liší se podle zeměpisné polohy. Například ve Střední Americe, v Etiopii a ostatních zemích, které leží severně od rovníku, se sklízí káva od září do prosince. Naopak v zemích ležících na jih od rovníku jako je například Brazílie a Zimbabwe, hlavní sklizeň probíhá od dubna či května až do srpna. Země ležící na rovníku jako Uganda a Kolumbie sklízí kávu po celý rok. Týká se to především plantáží, které leží v rozdílné nadmořské výšce. Sklizeň začíná v nižších nadmořských výškách. Tam kávové třešně zrají rychleji. Sběrači dále postupují do vyšších poloh. Sklizeň je možné provádět více způsoby. (Thorn, 2000: s. 21, 22) 17

18 1.4.1 Ruční česání Při česání kávy se všechna úroda trhá z větví při jednom průchodu plantáží. Je to jedna z možností ručního sběru a nazývá se stripping. Ta probíhá následujícím způsobem: sběrač vezme do ruky celou větev rostliny u kmene keře a po okraj větve strhne všechny plody. Je však nutné poznamenat, že tato metoda není zcela šetrná k rostlinám kávovníku. Ovšem je rychlá a efektivní. Při této metodě existuje riziko, že budou očesány i nezralé plody, které jak už bylo řečeno, po utržení dále nedozrávají. Nasbírané plody je po sběru nutné roztřídit. (Thorn, 2000: s. 22) Selektivní česání Druhá metoda ručního sběru se nazývá selektivní česání. Česači provádějí sběr kávy několikrát po sobě s odstupem 8 až 10 dnů. Tím je zajištěno, že budou sklízeny pouze zralé plody. Metoda je oproti výše zmíněné šetrnější k rostlinám, ale je také mnohem pracnější a tudíž i více nákladná, než standardní česání. Používá se proto u kávy vyšší kvality. Zejména u Coffea arabica. (Thorn, 2000: s. 22) Česací stroje Protože náklady na sklizeň činí odhadem polovinu všech vynaložených finančních prostředků farem a plantáží, hledají jejich majitelé způsob, jak tyto náklady zredukovat. Jednou z možností jsou česací stroje, viz obrázek č. 8. Stroje projíždějí podél stromů a třesou větvemi, dokud zralé plody neopadají do připravené nádoby. Po této metodě sklízení je nutné plody prosít, aby byly odstraněny nečistoty v podobě listí a větví, které se během česání dostaly do nádoby společně s kávovými plody. Plantáže musí být na česací stroje uzpůsobeny. Kávovníky je nutné pěstovat v řadách. Povrch musí být rovný a půda měkká. Metoda je sice stejně nešetrná k rostlinám jako ruční česání, ale je rychlejší. Proto je velmi oblíbená. Tento způsob se využívá hlavně v Brazílii a Austrálii. (Thorn, 2000: s. 23) 18

19 1.5 Zpracování kávy Po sběru následuje první fáze procesu zpracování kávy suché nebo mokré zpracování. Obě metody mají rozdílný vliv na konečnou kvalitu a cenu kávových zrn. Poté následují další fáze v podobě loupání, hlazení, luštění, třídění, a další Suché zpracování Suché zpracování se jinak nazývá východoindické a poskytuje nám tzv. nepranou kávu. Tato metoda je nejstarším způsobem zpracování kávových zrn. Suchý postup je zároveň nejlevnější formou zpracování a proto se používá pro zrna nižší kvality. Kávové třesně se po sklizení okamžitě rozprostřou na betonovou či kamennou podlahu. Plody musí být rozprostřeny rovnoměrně, aby ke všem stejně mohl proudit vzduch a sluneční světlo. Třesně se musí v pravidelných časových intervalech obracet a prohrabávat, aby schnuly rovnoměrně, viz obrázek č. 9. Na noc a při dešti se plody zakrývají, aby se k nim nedostala vlhkost a nezačaly kvasit a fermentovat. Proces sušení trvá zhruba 4 týdny a je dokončen v momentě, kdy je vlhkost peckovic okolo 12%. Poté se zrna ještě na nějakou dobu skladují v silech, aby ztratila ještě více vlhkosti. Na některých plantážích k urychlení používají mechanické sušičky. (Thorn, 2000: s. 24) Mokré zpracování Mokrý neboli západoindický způsob poskytuje kávu pranou. Většinou se tímto způsobem zpracovává káva Arabika, viz obrázek č. 10. Tento postup vyžaduje vyšší náklady a nároky na zpracování. Ovšem lépe uchová kvalitu zrn a mechanické poškození je menší, než u suchého zpracování. Největší rozdíl je v tom, že při mokré metodě se při zpracování rovnou odstraňuje horní vrstva peckovice tzv. oplodí slupka i s dužinou. Toto odstranění se provádí na loupacím stroji, viz obrázek č. 11. Aby byla uchována kvalita zrn, je nutné toto odstranění provést nejlépe do 12 hodin po sklizni. Pokud bude prodleva delší než 24 hodin, je zde riziko, že oplodí půjde odstranit jen velmi obtížně a při tomto procesu budou poškozena kávová semena. Slupka a dužina peckovice se odstraňuje vodou, semena však ještě chrání osemení. 19

20 Druhý krok při mokrém zpracování je velmi dobře popsán v knize Káva: Dalším stupněm mokrého zpracování je fermentace neboli kvašení, při němž enzymy uvolňují zbývající lepkavou vrstvu, která pokrývá pergamenovou slupku semen. K tomu jsou semena uložena na 12 až 23 hodin do kvasných nádrží. Doba uložení se řídí okolní teplotou, silou zbytku obalové vrstvy a množstvím přítomných mikroorganismů. Když kvašení končí, pergamenová slupka už není lepkavá a zrna na omak připomínají drsný štěrk. Průběžná kontrola při mokrém způsobu zpracování je naprosto nezbytná, aby se předešlo vzniku takzvané kávy s liškou 1. Pouhé jediné zetlelé či zatuchlé zrno může zkazit celý náklad kávy. (Thorn, 1995, s. 26) Při zpracování jsou kávová zrna stále v pergamenovém obalu. Po mokrém zpracování obsahují zrna přibližně ještě 50% vlhkosti. Vlhkost se musí snížit na 11%. Kdyby však vlhkost klesla pod 10%, byla by přesušená a odrazilo by se to na jejich kvalitě. Ke snížení vlhkosti se zrna rozprostírají (jako při suchém zpracování) na betonové sušící plochy. Dále je péče o semena stejná jako při výše popsaném postupu suchého zpracování. Případně se suší v sušících strojích horkým vzduchem. Pergamenová slupka nesmí popraskat. Při intenzivním slunečním záření se proto musí semena zakrývat. Tím je fáze mokrého zpracování ukončena a v tomto stavu se káva označuje jako pergamenová káva. (Thorn, 2000, s. 26, 27) Loupání a luštění kávy Krátce před exportem se kávě tzv. dodá trvanlivost. To znamená, že se ze zrn odstraní poslední, pergamenová slupka. Odstraňování této slupky u kávy prané je mnohem náročnější, než odstraňování vrstvy u kávy neprané. Tento proces odstranění pergamenové vrstvy se nazývá loupání či luštění. Odstranění slupky se provádí pomocí loupacího stroje. (Thorn, 2000, s. 28) 1 Takto se označují špatná, zkažená zrna 20

21 1.5.4 Hlazení a leštění Po loupání se kávová zrna tzv. leští, aby se zcela odstranila pergamenová vrstva a uhladil se tak jejich povrch. Tento proces, stejně jako loupání, je vykonáván mechanicky. Nikdy však nebylo vědecky dokázáno, že by leštění zrn zvyšovalo či snižovalo kvalitu kávy. Jde tak pouze o zlepšení vizuálního dojmu. (Thorn, 2000, s. 29) Třídění a přebírání Zrna se třídí podle dvou kritérií velikosti a tloušťky. Obecně platí, že zrna, která jsou větší, poskytují lepší kávu. Velikost se určuje na stupnici od 10 do 20. Třídění se provádí pomocí speciálního síta. Je nutné při třídění vyřazovat zrna poškozená a svraštělá. To se nejčastěji dělá za použití vzduchu, kdy se tlakem oddělují těžší zrna od lehčích (špatných). Poté se ještě přebírají ručně. Kávová zrna putují po dopravním páse a přebírači odstraňují ta závadná (shnilá, svraštělá, nedozrálá, černá, poškozená hmyzem či jinak mechanicky poškozená). Všechna káva se ještě před prodejem zkouší a ochutnává. (Thorn, 2000, s ) Přeprava kávy Každý rok se vyrobí kolem 6 milionů tun zelené kávy 2 a toto číslo se neustále zvyšuje. Než dorazí z plantáže ke spotřebiteli, má za sebou velmi dlouhou cestu. Ať už nákladními auty, loďmi, po železnici nebo letecky. Většinou je káva převážena v jutových či sisalových pytlích tzv. žocích, viz obrázek č. 12. Každý z nich pojme přibližně 60kg kávy. Tyto pytle jsou nezaměnitelné a specifické a svým vzhledem přenášejí na kupující atmosféru kávové plantáže. Většinu z nich šijí ručně ženy plantážníků. Žoky jsou naloďovány obvykle v kontejnerech nebo na paletách. Během transportu může kávu znehodnotit její největší rizikový faktor, kterým je voda. Káva poté putuje do pražíren nebo na burzu. Zde nakupují pražírny kávu prostřednictvím makléřů. (Thorn, 2000, s. 32.) 2 Toto označení se používá pro kávu nepraženou 21

Konkurenceschopnost v gastronomii

Konkurenceschopnost v gastronomii Konkurenceschopnost v gastronomii Diplomová práce Bc. Petr Mitlehner Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martina Hrubá Vývoj kávové kultury v ČR Bakalářská práce 2014 Vývoj kávové kultury v České republice Bakalářská práce Martina Hrubá Vysoká škola hotelová

Více

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY OBSAH 1. Předmluva 1 2. Historie 1 3. Kávovník a jeho pěstování 3 4. Druhy kávy 3 5. Pěstování kávy 5 6. Sklizeň a zpracování 5 a. Sklizeň 5 b. Zpracování kávy 6 Mokrý proces

Více

Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky. Michaela Neduchalová

Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky. Michaela Neduchalová Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky Michaela Neduchalová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o charakteristice kávy a jejich zdravotních účincích na lidském organizmu.

Více

Obsah. 4 Nahlížíme do soukromí slavných. 6 Co umí barvy aneb kouzlo červené 8 Snadná cesta k neodolatelné kávě

Obsah. 4 Nahlížíme do soukromí slavných. 6 Co umí barvy aneb kouzlo červené 8 Snadná cesta k neodolatelné kávě Editorial Podzim nepatří právě mezi nejoblíbenější roční období. Dny jsou krátké, sychravé, často prší. Máme na výběr dvě možnosti: přestěhovat se na jih, kde svítí slunce po celý rok nebo se s tím smířit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze

Více

spe ciál káva a kávovary Partneři přílohy Redakční partner Foto profimedia.cz 2x

spe ciál káva a kávovary Partneři přílohy Redakční partner Foto profimedia.cz 2x spe ciál káva a Partneři přílohy Redakční partner Foto profimedia.cz 2x II/III Lubor Jarkovský šéfredaktor a sales director magazínu SELL Vážení čtenáři káva pro některé z nás jen ranní šťouchnutí povzbuzující

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

HAlinA PAwlowsKá Vařím ráda pro své blízké

HAlinA PAwlowsKá Vařím ráda pro své blízké 04 2014 11. ročník ZDARMA ve všech elektroprodejnách Inspirace do mobilu VelKá Vánoční soutěž o elektro za 25 000 Kč! Plus křížovka o dva monitory ZnaČky PHiliPs HAlinA PAwlowsKá Vařím ráda pro své blízké

Více

NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN. Pomocník a průvodce provozovatelům a managementu hotelů, restaurací, kaváren, cukráren a barů

NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN. Pomocník a průvodce provozovatelům a managementu hotelů, restaurací, kaváren, cukráren a barů ZIMA 2009, ROČNÍK II. & NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN Pomocník a průvodce provozovatelům a managementu hotelů, restaurací, kaváren, cukráren a barů HOTEL & RESTAURANT QUALITY Roger Federer,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů

Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů Bakalářská práce Autor: Mgr. Jitka Rubešová Studijní program: Specializace

Více

Seriál o kávě. www.vzdy.cz

Seriál o kávě. www.vzdy.cz 1 Obsah Úvod... 3 Espresso - základ všech káv... 4 Ristretto: limitovaná lahůdka pro kávové labužníky... 8 Lungo: slabší šálek kávy... 10 Nejčastější způsoby přípravy domácí kávy pro běžné smrtelníky...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN

NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN LÉTO 2009, ROČNÍK II. & NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN Pomocník a průvodce provozovatelům a managementu hotelů, restaurací, kaváren, cukráren a barů HOTEL & RESTAURANT QUALITY Roger Federer,

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Hana Vágnerová Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce 2013 Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce Bc.

Více

ZIMA 2012, ROČNÍK V HOTEL & RESTAURANT QUALITY NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN

ZIMA 2012, ROČNÍK V HOTEL & RESTAURANT QUALITY NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN ZIMA 2012, ROČNÍK V HOTEL & RESTAURANT QUALITY NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN Kávu HENRI ze stejnojmenné pražírny v Olomouci-Holici můžete na českém trhu ochutnat již od roku 1991. Pražírna

Více

Za kávou pod Volcan Barú

Za kávou pod Volcan Barú ročník XII. číslo 18 listopad 2010 Milé čtenářky, milí čtenáři, zatímco čaj je základem našeho sortimentu už od založení firmy v roce 1993, káva se připojila o celých šest let později. I v následujícím

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Projektové dny gastronomie v praxi CZ.1.07/1.1.03/03.0063. Příručka pro výuku. Zpracovala: Bc. Jitka Dopitová

Projektové dny gastronomie v praxi CZ.1.07/1.1.03/03.0063. Příručka pro výuku. Zpracovala: Bc. Jitka Dopitová Projektové dny gastronomie v praxi CZ.1.07/1.1.03/03.0063 Baristický kurz Příručka pro výuku Zpracovala: Bc. Jitka Dopitová Zpracováno k 30. červnu 2012 1. Anotace Příručka pro výuku Baristický kurz byla

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

Komoditní burzy ve světě a v ČR

Komoditní burzy ve světě a v ČR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Komoditní burzy ve světě a v ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015 Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce 2014 Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce Margaritta

Více

KOMMENTIERTE ÜBERSETZUNG: TEXTE ÜBER FAIR TRADE

KOMMENTIERTE ÜBERSETZUNG: TEXTE ÜBER FAIR TRADE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce KOMMENTIERTE ÜBERSETZUNG: TEXTE ÜBER FAIR TRADE Komentovaný překlad: Texty o fair trade Plzeň 2013 Kateřina Hlaváčková Západočeská univerzita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více