Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii"

Transkript

1 Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Bakalářská práce Kamila Jogheeová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Johnová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissetation The coffee association and its influence on the offer of coffee in gastronomy Kamila Jogheeová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Dana Johnová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Ráda bych touto cestou poděkovala své vedoucí bakalářské práce Ing. Daně Johnové, za cenné rady, připomínky, trpělivost a čas, který mi věnovala. Také chci poděkovat členům představenstva Kávové asociace Štěpánce Havrlíkové a Roberto Trevisanovi za cenné informace a za čas, který mi věnovali. Dále bych touto cestou ráda poděkovala své sestře Evě Jogheeové za odborné připomínky, také své mamince za stylistickou a gramatickou úpravu práce a ostatním členům své rodiny za podporu a trpělivost. Dále chci poděkovat své kamarádce Štěpánce Kotyzové za pomoc při formálním zpracování této práce.

5 Abstrakt JOGHEEOVÁ, Kamila. Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii.*bakalářská práce+ Vysoká škola Hotelová. Praha: 2014, celkový počet stran 83. Cílem této práce bylo zjistit, jak funguje Kávová asociace, jaký má vliv na nabídku kávy v gastronomii a jak se snaží pozvednout kávovou kulturu v České republice. První část této bakalářské práce je zaměřena na kávu obecně, na její historii a zpracování. Ve druhé, analytické části jsou zpracovány informace o londýnské asociaci Speciality Coffee Association of Europe, Škole kávy, baristických soutěžích a Kávové asociaci. Analytická část taktéž zkoumá fungování Kávové asociace formou rozhovorů s jejími členy. Při nich bylo zjištěno, že je její aktivita nulová a asociace funguje pouze formálně. Proto musely být původní cíle upraveny a dále bylo zkoumáno, zda existuje povědomí o Kávové asociaci, zda by byl zájem o její fungování a jaké aktivity by měla vyvíjet. Dotazovaní byli majitelé kaváren a kavárenských zařízení a studenti oboru hotelnictví středních a vysokých škol. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina respondentů nezná Kávovou asociaci, ani důvod jejího založení. Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že by dotazovaní o její fungování stáli. Třetí, návrhová část, obsahuje nápady na aktivity, které vyplynuly z dotazníkového šetření, a které by mohly vést ke zlepšení dosavadní situace Kávové asociace. Klíčová slova: asociace, barista, espresso, káva, Škola kávy, zpracování kávy

6 Abstract The aim of this work was to find out how the Coffee association functions, what influence it has on the offer of coffee in gastronomy and how it tries to raise the coffee culture in the Czech Republic. The first part of this work is focused on coffee generally, on its history and its processing. The second analytic part deals with information on London s Speciality Coffee Association of Europe, Coffee School, barista competitions and Coffee Association. The analytic part also investigates on the functioning of the Coffee Association through interviews with members of this association. During these interviews I found out that this association exists only formally and that its activities are zero. For these reasons the initial aim had to be rectified to investigation whether there exists any knowledge at all of the Coffee Association, whether there would be any interest about its functioning and which kind of activities it should develop. Coffee shop owners and students of hotel schools have been questioned. Most of them did not even know about the Coffee Association or why it was founded. On the other hand they would welcome its functioning. The third part contains suggestions of those questioned which could improve present situation of the Coffee association. Key words: association, barista, coffee, Coffee school, coffee processing, espresso

7 Obsah Úvod Teoretická část Historie kávy a prvních kaváren Historie kávy První kavárny Káva jako surovina Kávovník Kávové zrno Dvě nejznámější odrůdy Coffea arabica Coffea canephora Coffea liberica Sklizeň kávy Ruční česání Selektivní česání Česací stroje Zpracování kávy Suché zpracování Mokré zpracování Loupání a luštění kávy Hlazení a leštění Třídění a přebírání Přeprava kávy Pražení kávy Mletí kávy Vybrané nejpoužívanější metody domácí přípravy kávy Moka express Chemex Džezva French press Espresso... 26

8 1.7.1 Kávové nápoje na bázi espressa Analytická část Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) World Barista Championship (WBC) Škola kávy s. r. o Mistrovství baristů ČR Mistr kávy Kurzy, semináře, školení Úspěchy školy kávy Kávová asociace o. s Vlastní výzkum Rozhovor s předsedkyní představenstva Kávové asociace Analýza výsledků dotazníkového šetření Návrhová část Závěr Literatura Přílohy... 64

9 Seznam grafů Graf číslo 1 str. 43 Graf číslo 2 str. 43 Graf číslo 3 str. 44 Graf číslo 4 str. 44 Graf číslo 5 str. 45 Graf číslo 6 str. 46 Graf číslo 7 str. 47 Graf číslo 8 str. 47 Graf číslo 9 str. 48 Graf číslo 10 str. 49 Graf číslo 11 str. 50 Graf číslo 12 str. 51 Graf číslo 13 str. 53 Graf číslo 14 str. 54

10 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma: Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii. Téma jsem zvolila proto, že kávu považuji za neodmyslitelnou součást stolování a kultury v naší zemi. Káva je jedním z neoblíbenějších nápojů. Pozvání na kávu bývá nejčastější společenskou pozvánkou ve všech úrovních společnosti od lidí na ulici po ředitele významných podniků. Když se zkrátka chceme s někým vidět, pozveme ho na kávu (i kdybychom mu nakonec nabídli čaj). Probíráme-li něco důležitého, nesmí u toho chybět káva. U kávy se dobře povídá, stejně jako se mohou uzavírat významné smlouvy a dohody V tomto smyslu je káva skutečným fenoménem. Můj zájem o kávu se zvýšil po absolvování baristického kurzu Od keře k espressu v pražské Škole kávy. Kurz vedl a do dnešní doby vede Roberto Trevisan, který je právem nazýván italsko-českým kávovým guru. Po získání hlubších znalostí jsem si začala více všímat, jak to vlastně vypadá s přípravou a podáváním kávy v našich kavárnách. Některé mě doslova nadchly, jiné téměř iritovaly. Byla bych ráda, kdyby moje práce alespoň trochu přispěla ke zlepšení nabídky, podávání i kvality kávy v České republice. Jelikož káva patří mezi přední světové komodity, je téma této bakalářské práce velmi aktuální. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak funguje Kávová asociace o. s. (dále jen Kávová asociace, Asociace) a jak svými aktivitami ovlivňuje nabídku kávy v gastronomii, zda vůbec nějaký vliv má. Abych naplnila cíl této bakalářské práce, povedu rozhovory se členy představenstva Kávové asociace. Dalším krokem k naplnění cíle bude vypracování a analýza dotazníků pro majitele kaváren a jejich zákazníky. Zadané hypotézy: Moje první hypotéza je, že kavárny, které jsou členy Kávové asociace, nabízejí svým zákazníkům kvalitnější servis kávových nápojů a vyšší kvalitu kávy. Druhou hypotézou, kterou chci v této práci ověřit je, zda díky členství kaváren v Asociaci je personál těchto kaváren lépe proškolen a je tak schopen provést kvalitnější servis a přípravu kávy než v kavárnách, které členy nejsou. 10

11 Třetí hypotéza mé práce je, že se Kávová asociace snaží pozvednout kávovou kulturu v České republice. V zájmu naplnění cíle a pro lepší orientaci je bakalářská práce rozdělena do tří částí. První, teoreticko-metodologická část mé bakalářské práce je zaměřena na kávu obecně. Budu se věnovat historii pěstování kávy, jejímu postupnému rozšiřování do celého světa a založení prvních kaváren ve světě i v České republice. Dále se budu zabývat sběrem kávy a jejím zpracováním jako je sušení, třídění, pražení, mletí a rovněž transport. Všechny tyto faktory, ač se na první pohled mohou zdát nepodstatné, velmi ovlivňují konečnou chuť a hlavně kvalitu kávy. Každý krok je třeba dělat poctivě a je nutné dodržovat pečlivě předepsaná pravidla, neboť stačí málo a celá várka kávy se může zkazit. V teoretické části budu nejvíce čerpat z knižních publikací následujících autorů: Petra Veselá (2012), Jon Thorn (2000) a Eva Bendová a kol. (2008). Ve druhé, analytické části své práce se budu zabývat aktivitami organizace Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) se sídlem v Londýně, která má ve více než třiceti zemích Evropy své koordinátory (dobrovolníky), kteří se snaží o rozvoj kávové kultury v dané zemi. Dále se budu zabývat Kávovou asociací. Dílčími výzkumnými podotázkami této části práce mimo jiné bude: Kdy a kým byla založena a jaký má vliv na gastronomická zařízení. Jaké výhody a závazky plynou pro její členy a zda má členství efekt pro koncového zákazníka. Jak se Asociace snaží dostat do povědomí lidí: optimální vzhled a chuť správně připravené kávy. Jaké aktivity vyvíjí a co dělá pro zlepšení kávové kultury v ČR. Proč i přes velké množství snadno dostupných informací, v mnoha gastronomických zařízeních nepoužívají správný servis kávy, a jaký vliv má na tuto problematiku Kávová asociace. V analytické části použiju tyto výzkumné metody: obsahovou analýzu která bude použita pro zpracování informací z rozhovorů a statistickou analýzu která bude použita pro zpracování informací z dotazníků. První část dotazníků bude určena pro majitele a provozovatele členských kaváren Kávové asociace. Cílem dotazníků je zjistit, co vše bylo zapotřebí k tomu, aby se stali členem a co pro ně členství v Asociaci obnáší a co jim naopak přináší. Druhou část dotazníků budu rozdávat mezi zákazníky těchto kaváren a budu zjišťovat, zda pociťují na nabídce daného gastronomického zařízení fakt, 11

12 že je členem Asociace. Ať už v profesionálním přístupu personálu, sortimentu nebo kvalitě nabízených nápojů. A zda mají dotazovaní zákazníci vůbec povědomí o tom, jak se káva a ostatní kávové nápoje správně připravují. Další část mého výzkumu povedu formou polostrukturovaných rozhovorů se členy Kávové asociace. Cílem rozhovorů bude zjistit, za jakým účelem byla Asociace založena, jaké v současné době vyvíjí aktivity a jaké má vize do budoucna. Následně vyhodnotím a zpracuji výsledky rozhovorů a dotazníkového šetření. Ve třetí, návrhové, části budu na základě výsledků z analytické části zpracovávat návrhy toho, co by se mělo ve fungování Kávové asociace ve vztahu k členským kavárnám změnit a jak jinak lze ovlivnit kvalitu nabízené kávy v gastronomii. V průběhu sběru informací k analytické části bakalářské práce jsem byla od členů představenstva Kávové asociace informována o tom, že nevyvíjí žádnou činnost a fungování Asociace je pouze formální. Po konzultaci s vedoucí mé bakalářské práce Ing. Danou Johnovou jsem se rozhodla rozšířit teoretickou část této práce a vzhledem k vzniklé situaci jsem byla nucena přepracovat dotazníky a rozhovory k analytické části. Rozhovory se členy Asociace povedu, ale budu nyní zkoumat důvod, proč nefunguje a co by, podle nich, mohlo vést k jejímu znovuobnovení. Dále pomocí dotazníků pro majitele gastronomických zařízení budu zjišťovat, zda již někdy slyšeli o Kávové asociaci a jestli vůbec stojí o její fungování a co by od ní očekávali za přínos. Druhou část dotazníků zaměřím na studenty, kteří studují obor hotelnictví jak na středních, tak vysokých školách. Cílem bude zjistit, zda by chtěli fungující Asociaci, která by jim po absolvování studií pomohla se zařazením do pracovního procesu v gastronomických provozech, především v kavárnách a kavárenských zařízení. Tyto informace následně zpracuji a udělám z nich návrhy aktivit, které by majitelé gastronomických zařízení a studenti od Asociace uvítali. Také se pokusím zodpovědět otázku, zda je možné obnovit činnost Kávové asociace či bude lepší ji zcela zrušit. 12

13 1 Teoretická část 1.1 Historie kávy a prvních kaváren Historie kávy Káva je předmětem vědeckého zkoumání více než 200 let a vědci tvrdí, že káva musela existovat již za časů Homéra. Detailnější zdokumentování prvních doložených zmínek o kávě je značně problematické. Kávová historie je doprovázená spíš mnoha příběhy a pověstmi než ověřenými informacemi. První zmínky o kávovníku vůbec pocházejí již z dob před naším letopočtem. Ovšem většina zdrojů je značně nepřesná. Nejspolehlivější informace o kávovníku, které pocházejí od historiků, se datují do 6. století. (Thorn, 2000: s. 13, Veselá, 2012: s. 47) Stejně tak se můžeme setkat s množstvím legend a pověstí vztahujících se k počátkům využívání kávovníku lidskou společností. Jedna z nich se zmiňuje o chovateli koz. Ten si všimnul zvýšené aktivity u těch zvířat, která snědla z keře plody podobné třešním. A tak tyto plody ochutnal také a později z nich uvařil odvar. Zázračné účinky poznal i na sobě. Když se toto tajemství rozšířilo, zanedlouho odvar z kávy začali používat všichni, kdo se chtěli udržet déle bdělí. Odvar byl hojně využíván mnichy při nočních bohoslužbách. Kávovník pochází původem z Etiopie a Jemenu. V 15. století bylo pěstování kávy velmi populární, a začalo se pomalu rozšiřovat do celého světa. Kvůli neochotě arabských pěstitelů dělit se o své vědomosti to byl značně zdlouhavý proces. Káva se ze země vyvážela pouze v takovém stavu, který sloužil k přímé konzumaci. Nebylo tudíž možné jí dále rozmnožit. Žádný pramen přesně neuvádí, jak se káva rozšířila z Arábie do zbytku světa. I zde je možné se opřít pouze o neověřené informace. (Thorn, 2000: s. 8-9) Do Evropy se káva dostala až v 17. století, kolem roku 1615 z Konstantinopole a přivezli ji sem údajně benátští kupci. Významnou osobou v historii kávy je Nicolass Witson, tehdejší starosta města Amsterdam. Snažil se přesvědčit guvernéra z Malabaru, aby začal s pěstováním kávy na Jávě, tehdejší holandské kolonii. Ve své snaze byl úspěšný a v roce 1699 kapitán Henric Zwaaydecroon lodí přepravil první rostliny kávovníku z Malabaru na Jávu. Již v roce 1706 byla dovezena do Amsterdamu první javánská káva. 13

14 Následně Holanďané pěstování kávy rozšířili i na Sumatru a Celebes v Malajském souostroví. Tím se Indonésie stala nejvýznamnějším světovým vývozcem kávy. Dodnes si horní příčky ve vývozu kávy udržuje. (Thorn, 2000: s. 9-10) Roku 1683 se začal rozvíjet trh se zelenou kávou. Po roce 1720 se začalo rozšiřovat pěstování kávy doslova po celém světě byly založeny první kávové plantáže v Brazílii se začala pěstovat káva na Jamajce, odkud pochází světoznámá odrůda Blue Mountain. Mezi roky 1750 až 1760 se začala pěstovat káva v Guatemale a roku 1790 se dostala i do Mexika se dostávají kávová semena na Havaj a 1887 začali Francouzi vysazovat kávové plantáže v dnešním Vietnamu. Roku 1896 se kávovník dostal také do Austrálie. (Thorn, 2000: s. 11) První kavárny Otevření první kavárny bylo v mnoha zemích značně kontroverzním aktem doprovázeným negativními reakcemi ze strany veřejnosti i církve. Snad nejvýraznější protesty byly zaznamenány po otevření kaváren v Itálii, kdy kněží žádali po Papežovi Klimentu VIII ( ), aby tento nápoj zakázal. Ten se však nenechal ovlivnit cizími názory a řekl, že kávu musí nejprve ochutnat, protože nemůže zakazovat něco, co nezná. Zachutnala mu natolik, že ji prohlásil za bohulibý křesťanský nápoj. (Thorn, 2000: s. 13) První kavárny byly postaveny v Mecce a prvotně byly zřízeny pro náboženské účely. To se však postupem času změnilo a kavárny, nazývané tehdy Kaveh Kanes se změnily v místa společenského setkávání. Je obecně známým faktem, že mnoho velkých a významných obchodů se uskutečnilo právě v kavárnách. Výstavba kaváren se šířila dál, následoval Aden, Medina, Káhira, Konstantinopol, Damašek a další. Americké kavárny velmi často sloužily jako místo pro zasedání soudních jednání a jednání městských rad. Bylo tak zvykem hlavně tam, kde nebyly městské radnice. Do Evropy pronikl fenomén kaváren v polovině 17. století. V České republice byla první kavárna otevřena kolem roku 1710, v Praze, v Liliové ulici v domě u Zlatého hada Založil ji Jiří Deodat a spisovatel V. V. Štěch. (Kosek, 2013: s. 46,47, Pössl, 2009: s. 21, Thorn, 2000: s. 13, 16) 14

15 Tuto dobu nejlépe popisuje věta z knihy Slavné Pražské kavárny a jejich svět: Historie zlaté éry Pražských kavárenských podniků do jisté míry zrcadlí celospolečenské dění. (Bendová a kol., 2008: s. 7). Velký rozvoj kavárenství v České republice nastal koncem 19. století. Toto období bylo pro kavárny velmi příznivé a dalo by se dokonce nazvat zlatým věkem kaváren. Kavárny se rozšiřovaly společně s rozvojem společenského a nočního života, který byl na konci 19. století doslova fenoménem. Pro mnoho lidí představovala kavárna druhý domov, či dokonce útočiště před okolním světem. Byly dějištěm živých diskuzí, které občas měnily dějiny politické i kulturní. Meziválečná doba měla pozitivní vliv na rozvoj kavárenské kultury. Prahu bez kaváren před druhou světovou válkou si lze těžko představit. Mezi ty nejslavnější patří: Louvre, Slavia, Imperial, Národní kavárna a Arco. Kavárenská kultura se dobře vyvíjela až do padesátých let, kdy byla narušena expanzí komunistického režimu. (Bendová a kol., 2008: s. 7-9) 1.2 Káva jako surovina Kávovník Kávovník je ovocná dřevina, původem z Etiopie, která patří do rodu Coffea, čeleď mořenovitých rostlin. Tato rostlina může mít velikost keře i několikametrového stromu, viz obrázky č. 1, 2. Daří se jí v tropickém a subtropickém pásmu. Kávovníku svědčí lehká, výživná a kyselá půda. Délka života této rostliny může být až padesát let, ovšem začíná plodit 2 až 6 let po zasazení, podle konkrétního druhu. Kávové plody, které rostou z květů kávovníků, se nazývají peckovice. A jsou velmi podobné třešním. Nezralé kávové plody mají zelenou barvu, která se společně s tím jak dozrávají, mění v tmavě červenou, někdy až fialovou. Plody zrají 9-14 měsíců, ale nikdy ne všechny najednou, proto se plody sklízejí i několikrát do roka. Pokud se kávové třešně sklidí dříve, ještě když jsou zelené, jsou znehodnoceny, jelikož po utrhnutí už nejsou schopny dozrát. Kávové třesně jsou velké asi 1,5cm. Kávová zrna jsou v třešni dvě, ležící plochou stranou naproti sobě. Velikost zrn se liší podle druhu kávy. Někdy se může stát, že se v třešni vyvine pouze jediné semeno, o to však větší. Má kulovitý tvar a nazývá se perlové zrno. Při výkupu kávy je jeho cena vyšší. Ovšem jeho kvalita je srovnatelná se zrny, která se vyvinula standardně. (Veselá, 2012: s ) 15

16 1.2.2 Kávové zrno Kávová zrna jsou semena kávovníku. Uložena jsou v peckovicích, plodech kávovníku, které jsou v době sklizně zbarvené do tmavě červena až fialova. Pod tímto barevným obalem (barva se podle druhu kávovníku může lišit, bývá například žlutá či oranžová viz obrázek č. 3) neboli odborně exokarpem, se nachází dužnaté oplodí, nazývané mezokarp. Následuje slizovitá vrstva a po ní pergamenová slupka neboli endokarp, která obsahuje semeno a osemení, viz obrázek č. 4. V něm leží zpravidla dvě zrna plochou stranou proti sobě a jsou obalena tzv. stříbřitou blankou, jinak též integument. Peckovice dozrávají podle druhu, v rozmezí od 6 do 11 měsíců. (Veselá, 2012: s. 14) 1.3 Dvě nejznámější odrůdy Všechny druhy Coffea jsou dřeviny, ať už jde o malé keříky nebo více než 10 metrů vysoké stromy. Mezi nejznámější druhy kávovníků patří Coffea arabica, Coffea canephora a Coffea liberica Coffea arabica Takzvaná Arabika je řazena mezi lepší a kvalitnější druhy káv. Kávovník Coffea arabica je velký keř, který je méně náchylný na změny počasí, ale zato je náročnější na pěstování. Je celkově méně odolný proti škůdcům a chorobám. Je citlivý na parazitické houby Hemileia vastatrix a Pellicularia koleroga, na rozdíl od Coffea canephora. Plody tohoto kávovníku jsou vejcovitého tvaru, viz obrázek č. 5. Podíl produkce Coffea arabica činí zhruba 75% světové sklizně. Než se dá sklízet první úroda, trvá to dlouhých 6 let. Coffea arabica a její odrůdy obsahují méně kofeinu než kávovník Coffea canephora. Arabica Typica a Arabica Bourbon jsou dvě nejznámější odrůdy druhu Coffea arabica, z nich bylo dále vyšlechtěno mnoho dalších odrůd, mezi které patří mimo jiné Arabica Caturra, Mundo, Novo, Tisco, San Ramon a nejznámější jamajská Blue Mountain. (Veselá, 2012: s. 16, Thorn, 2000: s. 17, ) 16

17 1.3.2 Coffea canephora Coffea canephora neboli také Robusta, je nejvíce pěstovaný druh kávy. Patří mezi levnější a méně kvalitní kávy. Je mnohem méně náročná na pěstování než Coffea arabica a také je méně náchylná k chorobám. Tento kávovník můžeme na plantáži nalézt jako odolný keř nebo jako 10 metrový strom. Jeho plody jsou kulaté na rozdíl od Coffea arabica. První sklizeň u tohoto kávovníku je možná přibližně po 2 letech. Kávové třešně zrají kolem 11 měsíců, což je mnohem dříve než u Coffea arabica. Semena jsou menší než semena Coffea arabica, viz obrázek č. 6. Pěstuje se převážně v nižších nadmořských výškách v západní a střední Africe, v celé jižní Asii, místy v Brazílii. (Veselá, 2012: s. 16) Kávovníky jak u Coffea arabica, tak u Coffea canephora plodí podle poskytované péče 20 až 30 let. Poté musejí být nahrazeny novými rostlinami. Oba kávovníky hynou, pokud teploty klesnou pod bod mrazu. A oba potřebují celoroční srážky nad 1500mm. (Thorn, 2000: s. 18) Coffea liberica Třetí, již ne tolik známou odrůdou, je Coffea liberica. Jsou to silné mohutné dřeviny, které dorůstají až do výšky 18 metrů. Plody tohoto kávovníku mají větší zrna než dva předchozí uvedené druhy, viz obrázek č. 7. Tato káva se pěstuje v malém množství a pouze v Malajsii a západní Africe. Pro její specifickou chuť je poptávka velmi malá. (Thorn, 2000: s. 18) 1.4 Sklizeň kávy Období sklizně je různé. Liší se podle zeměpisné polohy. Například ve Střední Americe, v Etiopii a ostatních zemích, které leží severně od rovníku, se sklízí káva od září do prosince. Naopak v zemích ležících na jih od rovníku jako je například Brazílie a Zimbabwe, hlavní sklizeň probíhá od dubna či května až do srpna. Země ležící na rovníku jako Uganda a Kolumbie sklízí kávu po celý rok. Týká se to především plantáží, které leží v rozdílné nadmořské výšce. Sklizeň začíná v nižších nadmořských výškách. Tam kávové třešně zrají rychleji. Sběrači dále postupují do vyšších poloh. Sklizeň je možné provádět více způsoby. (Thorn, 2000: s. 21, 22) 17

18 1.4.1 Ruční česání Při česání kávy se všechna úroda trhá z větví při jednom průchodu plantáží. Je to jedna z možností ručního sběru a nazývá se stripping. Ta probíhá následujícím způsobem: sběrač vezme do ruky celou větev rostliny u kmene keře a po okraj větve strhne všechny plody. Je však nutné poznamenat, že tato metoda není zcela šetrná k rostlinám kávovníku. Ovšem je rychlá a efektivní. Při této metodě existuje riziko, že budou očesány i nezralé plody, které jak už bylo řečeno, po utržení dále nedozrávají. Nasbírané plody je po sběru nutné roztřídit. (Thorn, 2000: s. 22) Selektivní česání Druhá metoda ručního sběru se nazývá selektivní česání. Česači provádějí sběr kávy několikrát po sobě s odstupem 8 až 10 dnů. Tím je zajištěno, že budou sklízeny pouze zralé plody. Metoda je oproti výše zmíněné šetrnější k rostlinám, ale je také mnohem pracnější a tudíž i více nákladná, než standardní česání. Používá se proto u kávy vyšší kvality. Zejména u Coffea arabica. (Thorn, 2000: s. 22) Česací stroje Protože náklady na sklizeň činí odhadem polovinu všech vynaložených finančních prostředků farem a plantáží, hledají jejich majitelé způsob, jak tyto náklady zredukovat. Jednou z možností jsou česací stroje, viz obrázek č. 8. Stroje projíždějí podél stromů a třesou větvemi, dokud zralé plody neopadají do připravené nádoby. Po této metodě sklízení je nutné plody prosít, aby byly odstraněny nečistoty v podobě listí a větví, které se během česání dostaly do nádoby společně s kávovými plody. Plantáže musí být na česací stroje uzpůsobeny. Kávovníky je nutné pěstovat v řadách. Povrch musí být rovný a půda měkká. Metoda je sice stejně nešetrná k rostlinám jako ruční česání, ale je rychlejší. Proto je velmi oblíbená. Tento způsob se využívá hlavně v Brazílii a Austrálii. (Thorn, 2000: s. 23) 18

19 1.5 Zpracování kávy Po sběru následuje první fáze procesu zpracování kávy suché nebo mokré zpracování. Obě metody mají rozdílný vliv na konečnou kvalitu a cenu kávových zrn. Poté následují další fáze v podobě loupání, hlazení, luštění, třídění, a další Suché zpracování Suché zpracování se jinak nazývá východoindické a poskytuje nám tzv. nepranou kávu. Tato metoda je nejstarším způsobem zpracování kávových zrn. Suchý postup je zároveň nejlevnější formou zpracování a proto se používá pro zrna nižší kvality. Kávové třesně se po sklizení okamžitě rozprostřou na betonovou či kamennou podlahu. Plody musí být rozprostřeny rovnoměrně, aby ke všem stejně mohl proudit vzduch a sluneční světlo. Třesně se musí v pravidelných časových intervalech obracet a prohrabávat, aby schnuly rovnoměrně, viz obrázek č. 9. Na noc a při dešti se plody zakrývají, aby se k nim nedostala vlhkost a nezačaly kvasit a fermentovat. Proces sušení trvá zhruba 4 týdny a je dokončen v momentě, kdy je vlhkost peckovic okolo 12%. Poté se zrna ještě na nějakou dobu skladují v silech, aby ztratila ještě více vlhkosti. Na některých plantážích k urychlení používají mechanické sušičky. (Thorn, 2000: s. 24) Mokré zpracování Mokrý neboli západoindický způsob poskytuje kávu pranou. Většinou se tímto způsobem zpracovává káva Arabika, viz obrázek č. 10. Tento postup vyžaduje vyšší náklady a nároky na zpracování. Ovšem lépe uchová kvalitu zrn a mechanické poškození je menší, než u suchého zpracování. Největší rozdíl je v tom, že při mokré metodě se při zpracování rovnou odstraňuje horní vrstva peckovice tzv. oplodí slupka i s dužinou. Toto odstranění se provádí na loupacím stroji, viz obrázek č. 11. Aby byla uchována kvalita zrn, je nutné toto odstranění provést nejlépe do 12 hodin po sklizni. Pokud bude prodleva delší než 24 hodin, je zde riziko, že oplodí půjde odstranit jen velmi obtížně a při tomto procesu budou poškozena kávová semena. Slupka a dužina peckovice se odstraňuje vodou, semena však ještě chrání osemení. 19

20 Druhý krok při mokrém zpracování je velmi dobře popsán v knize Káva: Dalším stupněm mokrého zpracování je fermentace neboli kvašení, při němž enzymy uvolňují zbývající lepkavou vrstvu, která pokrývá pergamenovou slupku semen. K tomu jsou semena uložena na 12 až 23 hodin do kvasných nádrží. Doba uložení se řídí okolní teplotou, silou zbytku obalové vrstvy a množstvím přítomných mikroorganismů. Když kvašení končí, pergamenová slupka už není lepkavá a zrna na omak připomínají drsný štěrk. Průběžná kontrola při mokrém způsobu zpracování je naprosto nezbytná, aby se předešlo vzniku takzvané kávy s liškou 1. Pouhé jediné zetlelé či zatuchlé zrno může zkazit celý náklad kávy. (Thorn, 1995, s. 26) Při zpracování jsou kávová zrna stále v pergamenovém obalu. Po mokrém zpracování obsahují zrna přibližně ještě 50% vlhkosti. Vlhkost se musí snížit na 11%. Kdyby však vlhkost klesla pod 10%, byla by přesušená a odrazilo by se to na jejich kvalitě. Ke snížení vlhkosti se zrna rozprostírají (jako při suchém zpracování) na betonové sušící plochy. Dále je péče o semena stejná jako při výše popsaném postupu suchého zpracování. Případně se suší v sušících strojích horkým vzduchem. Pergamenová slupka nesmí popraskat. Při intenzivním slunečním záření se proto musí semena zakrývat. Tím je fáze mokrého zpracování ukončena a v tomto stavu se káva označuje jako pergamenová káva. (Thorn, 2000, s. 26, 27) Loupání a luštění kávy Krátce před exportem se kávě tzv. dodá trvanlivost. To znamená, že se ze zrn odstraní poslední, pergamenová slupka. Odstraňování této slupky u kávy prané je mnohem náročnější, než odstraňování vrstvy u kávy neprané. Tento proces odstranění pergamenové vrstvy se nazývá loupání či luštění. Odstranění slupky se provádí pomocí loupacího stroje. (Thorn, 2000, s. 28) 1 Takto se označují špatná, zkažená zrna 20

21 1.5.4 Hlazení a leštění Po loupání se kávová zrna tzv. leští, aby se zcela odstranila pergamenová vrstva a uhladil se tak jejich povrch. Tento proces, stejně jako loupání, je vykonáván mechanicky. Nikdy však nebylo vědecky dokázáno, že by leštění zrn zvyšovalo či snižovalo kvalitu kávy. Jde tak pouze o zlepšení vizuálního dojmu. (Thorn, 2000, s. 29) Třídění a přebírání Zrna se třídí podle dvou kritérií velikosti a tloušťky. Obecně platí, že zrna, která jsou větší, poskytují lepší kávu. Velikost se určuje na stupnici od 10 do 20. Třídění se provádí pomocí speciálního síta. Je nutné při třídění vyřazovat zrna poškozená a svraštělá. To se nejčastěji dělá za použití vzduchu, kdy se tlakem oddělují těžší zrna od lehčích (špatných). Poté se ještě přebírají ručně. Kávová zrna putují po dopravním páse a přebírači odstraňují ta závadná (shnilá, svraštělá, nedozrálá, černá, poškozená hmyzem či jinak mechanicky poškozená). Všechna káva se ještě před prodejem zkouší a ochutnává. (Thorn, 2000, s ) Přeprava kávy Každý rok se vyrobí kolem 6 milionů tun zelené kávy 2 a toto číslo se neustále zvyšuje. Než dorazí z plantáže ke spotřebiteli, má za sebou velmi dlouhou cestu. Ať už nákladními auty, loďmi, po železnici nebo letecky. Většinou je káva převážena v jutových či sisalových pytlích tzv. žocích, viz obrázek č. 12. Každý z nich pojme přibližně 60kg kávy. Tyto pytle jsou nezaměnitelné a specifické a svým vzhledem přenášejí na kupující atmosféru kávové plantáže. Většinu z nich šijí ručně ženy plantážníků. Žoky jsou naloďovány obvykle v kontejnerech nebo na paletách. Během transportu může kávu znehodnotit její největší rizikový faktor, kterým je voda. Káva poté putuje do pražíren nebo na burzu. Zde nakupují pražírny kávu prostřednictvím makléřů. (Thorn, 2000, s. 32.) 2 Toto označení se používá pro kávu nepraženou 21

NÁPOJE Z KÁVY. Turecká káva

NÁPOJE Z KÁVY. Turecká káva NÁPOJE Z KÁVY Turecká káva Turecká káva je termín, který označuje silnou kávu, jejíž způsob přípravy pochází z Blízkého východu. Na přípravu této kávy je potřeba džezva, což je speciální konvice kónického

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

Produkce kávy. Přibližná produkce kávy největších světových producentů v tunách:

Produkce kávy. Přibližná produkce kávy největších světových producentů v tunách: Historie kávy Jako povzbuzující a osvěžující nápoj je káva známa přes tisíc let. Její historie je stejně tajemná a zajímavá jako rozmanitost chutí, které nápoj nabízí. Jedna z legend vypráví o arabském

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Ročník: Zpracovala: Gastronomie první Mgr. Vladimíra Poláchová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z

Více

PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino

PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino PRAŽIČKA KÁVY TOPER - Cafemino Pražička kávy Cafemino umožňuje nákup a pražení nejlepších dostupných káv na trhu přímo ve vaší kavárně nebo prodejně s kávou. Pražení může probíhat kontinuelně až 10 hodin

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Historie espressa. to, když přijdete

Historie espressa. to, když přijdete Zajímavost Říká se, že nejstarší kavárnu v Evropě otevřeli v roce 1720 v italských Benátkách, přímo na náměstí svatého Marka. Jmenuje se Florian a můžete do ní zavítat na kávu i dnes. Káva Káva je úžasný

Více

Per la grande gioia di un piccolo momento. Pro velkou radost z malých okamžiků.

Per la grande gioia di un piccolo momento. Pro velkou radost z malých okamžiků. Per la grande gioia di un piccolo momento Pro velkou radost z malých okamžiků. Pro velkou radost z malých okamžiků Tchibo: kvalita, na kterou se můžete spolehnout Piacetto Espresso spojuje staletí italské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Historie rozšíření kávy

Historie rozšíření kávy PREZENTACE PREZENTACEOOPŮVODU PŮVODUKÁVY KÁVY Autor: Jan Jankovič Dne: 25. 1. 2017 Historie rozšíření kávy Kávovník pochází z Ethiopie z Afriky (viz. obrázek) Rozšíření kávovníku začalo ve 14. století

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Požitek z kávy. pro Vás! & profi t. pro Vaše hosty

Požitek z kávy. pro Vás! & profi t. pro Vaše hosty Tchibo Požitek z kávy & profi t pro Vaše hosty pro Vás! Vyberte si Jedinečné kávové kompozice Tchibo Coffee Service vám nabízí velmi rozmanitou nabídku kávy od trendových kávových specialit, až po aromatickou

Více

BARISTA CUP OSTRAVA 2015. PRAVIDLA - výsek

BARISTA CUP OSTRAVA 2015. PRAVIDLA - výsek BARISTA CUP OSTRAVA 2015 PRAVIDLA - výsek 1 Mílé kavárny, baristé a baristky, BARISTA CUP OSTRAVA 2015 PRAVIDLA A POŽADAVKY káva je to co nás baví, těší a v neposlední řadě i živí! Máte opět jedinečnou

Více

Cyklonový odlučovač pergamina a vyvedení výparů z pražení.

Cyklonový odlučovač pergamina a vyvedení výparů z pražení. PRAŽIČKA KÁVY GEMMA Pražička kávy GEMMA umožňuje pražení nejlepších dostupných káv na trhu přímo ve vaší kavárně nebo prodejně s kávou. Během jednoho pražícího cyklu máte možnost upražit 2kg zelené kávy.

Více

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA GASTRO FILTROVANÁ KÁVA PROČ JE FILTROVANÁ KÁVA NOVÝ MODERNÍ TREND? Filtrovanou kávou oslovíte další skupinu lidí, kteří dávají přednost jemnější kávě než je espresso, jsou vyznavači českého turka nebo

Více

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Fairtrade Požitek s budoucností Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Tchibo prebírá zodpovednost! Fairtrade víc než jen trend Tchibo dodává nejkvalitnější produkty,

Více

Soutěžní podmínky. Charakter akce: Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť

Soutěžní podmínky. Charakter akce: Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť Soutěžní podmínky Předmět soutěže: Příprava 4 porcí espressa ze zvolené kávy Příprava 4 porcí cappuccina zdobeného za použití techniky Latte Art, metodou free pour (obrázek je nakreslený pouze litím mléčné

Více

What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us.

What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us. Davidoff Café What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us. Radost z okamžiku, cit pro nejvyšší kvalitu a smysl pro krásu: to všechno tvoří identitu značky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

LUMO PLUS a LAVAZZA vending systém

LUMO PLUS a LAVAZZA vending systém LUMO PLUS a LAVAZZA vending systém Lavazza vending systém Od roku 2011 se společnost LUMO PLUS stala partnerem společnosti Lavazza v oblasti vendingového systému Lavazza Blue Prvotřídní italskou kávu Lavazza

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Tady v horách, daleko od všeho, žijí lidé, kteří se živí pěstováním kávy. Je jich 25 milionů. Jejich pozemky jsou průměrně veliké

Více

Tak trochu jiná káva. Vylepšete si ji kořením! Středa, 15 Duben 2015 11:19 - Aktualizováno Pátek, 17 Duben 2015 10:14

Tak trochu jiná káva. Vylepšete si ji kořením! Středa, 15 Duben 2015 11:19 - Aktualizováno Pátek, 17 Duben 2015 10:14 Pití kávy je rituálem, bez kterého si spousta lidí nedokáže svůj den představit. Je symbolem ranního probouzení, udržování energie během dne a relaxace ve volném čase. Konzumace kávy, objevování nových

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

KATALOG MARLENKA. www.marlenka.cz

KATALOG MARLENKA. www.marlenka.cz KATALOG MARLENKA www.marlenka.cz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 strana Historie a současnost 4 Export 5 Výroba 6 Certifikáty a ocenění 7

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Škola: Předmět: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

BRUSINKA. americká hopsinka. Klikva neboli cranberry

BRUSINKA. americká hopsinka. Klikva neboli cranberry 1 BRUSINKA americká hopsinka 2 3 BRUSINKY POCHÁZEJÍ ZE SEVERNÍ AMERIKY A OBLÍBILI SI JE JIŽ PŮVODNÍ INDIÁNI. ROSTOU NA NÍZKÉM PLAZIVÉM KEŘÍKU, KTERÝ DORŮSTÁ VÝŠKY 10 AŽ 20 CM. PROTOŽE JSOU UVNITŘ DUTÉ,

Více

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ.

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. SKOŘICOVNÍK SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. TYTO STROMY SE PĚSTUJÍ NA PLANTÁŽÍCH V TROPECH A SUBTROPECH (V ČÍNĚ, THAJSKU, INDONÉSII, CEJLONU, MADAGASKARU, BRAZÍLII, NA JÁVĚ, SUMATŘE). EXISTUJE SKOŘICOVNÍK

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Tisková konference, 27.2.2012 Institut kávy Institut kávy vznikl jako nezávislá iniciativa, jejímž smyslem je

Více

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Školkařské dny Skalský Dvůr 9.2.2016 Ing. Zdeněk Nachlinger Příloha 1 31.10.2014 Úřední věstník Evropské unie L 312/85 TŘÍDA II ROSTLINNÉ PRODUKTY Poznámka

Více

KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE. Boca Golosa. (Lačná ústa)

KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE. Boca Golosa. (Lačná ústa) KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE Boca Golosa (Lačná ústa) PRO KAFAŘE For coffee-man Speciality podniku / Speciality of the house Boca golosa - lačná ústa 65,- 7g káva, 95ml voda, studená sladká

Více

PRODUKTOVÁ KNIHA. FM Group Distributorský průvodce

PRODUKTOVÁ KNIHA. FM Group Distributorský průvodce PRODUKTOVÁ KNIHA FM Group Distributorský průvodce září 2013 POTRAVINOVÉ PRODUKTY.... 3 PŘÍRODNÍ KÁVY.... 3 AURILE EXCELLENCE MLETÁ KÁVA.... 4 AURILE EXCELLENCE KÁVOVÁ ZRNA.... 5 AURILE ESPRESSO EXPERIENCE

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

V ČEM JSME JINÍ? /ChocolateHillCZ.

V ČEM JSME JINÍ? /ChocolateHillCZ. V ČEM JSME JINÍ? Zaměřujeme se na tzv. produkci Bean to Bar. To znamená, že naši čokoládu děláme přímo z kakaových bobů pod vedením chocolatiéra Antonína Branče. Kontrolujeme tak celý výrobní proces, kdy

Více

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177 Káva Káva je charakteristická svou silnou vůní a černou barvou. Obsahuje mimo jiné alkaloid kofein, který povzbuzuje srdeční činnost a pro jeho povzbuzující účinky se káva pije především. Nejčastěji se

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Dotazník k Týdnu kávy 2013

Dotazník k Týdnu kávy 2013 Dotazník k Týdnu kávy 2013 Počet respondentů: 144 Období: 17. července 17. srpna 2013 Kávová osvěta odpovědělo 13 respondentů. propagace Brna jako města kávy a kultury "Oslava kávy" a s tím spojené akce

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO Tostatura Lenta AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO PER LA GRAndE GIOIA DI UN PICCOLO MOMENTO! Pro velkou radost z malých okamžiků. PROFITUJTE S NAŠÍM UCELENÝM KONCEPTEM ESPRESSO! AUTENTICKÝ ITALSKÝ POŽITEK Z

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

FILICORI ZECCHINI SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA. an authentic Italian classic

FILICORI ZECCHINI SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA. an authentic Italian classic SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA FILICORI ZECCHINI FZ Brochure 2010.indd 1 11/06/12 10.47 KAVÉ DECAFFEINATO Zrnková kávová směs, s velmi dobrým poměrem kvality a ceny, umožňuje vaření dobrého italského

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Ořechy a ořechové polotovary

Ořechy a ořechové polotovary Ořechy a ořechové polotovary O společnosti Společnost ALIKA a.s. je předním výrobcem a dodavatelem přírodních nebo zpracovaných ořechů a sušeného ovoce na českém trhu již od roku 1992. Je českou rodinnou

Více

Pravidla - 1. Mistrovství Ostravských baristů OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PRO ROK 2012

Pravidla - 1. Mistrovství Ostravských baristů OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PRO ROK 2012 Pravidla - 1. Mistrovství Ostravských baristů OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PRO ROK 2012 (pravidla vytvořil: Škola kávy s.r.o. www.skolakavy.cz) Každý soutěžící musí připravit a naservírovat během 15 minut čtyřem

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI

LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI Sáček Coffeebrewer jak to funguje? Sáček Coffeebrewer je vlastně určitá varianta francouzské konvičky (správně nazývané French Press) na jedno

Více

Koření. Ing. Miroslava Teichmanová

Koření. Ing. Miroslava Teichmanová Koření Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Koření Předmět:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států 31. 8. 2015 Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států Hlavním obchodním partnerem pro Česko, Polsko, Slovensko a Rakousko stále zůstává jednoznačně Německo. Sousední státy jsou pro

Více

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ASPRETTO O vše jsme se postarali Od zrnka kávy až po odborníky na její přípravu. A dokážeme mnohem více všechny naše kávy a čaje jsou maximálně

Více

Máme ideální výběr technologií

Máme ideální výběr technologií Kávovary Technologie Máme ideál výběr technologií Kávovary vhodné pro každý bar Nabídkou technologií značek předch výrobců garantujeme optimál přípravu kávy a specialit. Rádi vám poradíme a připravíme

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY DEZERTY Banán se zmrzlinou 50 Vafle 30 (2 ks polité čokoládou, pravá šlehačka) Koláče, řezy, dorty dle denní nabídky KOKTEJLY Jahodový shake 30 (2 dl mléka, kopeček jahodové zmrzliny,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

GIGA 5 ZTĚLESNĚNÍ KVALITY

GIGA 5 ZTĚLESNĚNÍ KVALITY GIGA 5 ZTĚLESNĚNÍ KVALITY GIGA 5 DVOJITÝ VÝKON - DVOJITÉ POTĚŠENÍ Vítejte ve světě, kde se sny milovníků kávy stávají skutečností, ve světě kde pravidla byla přepsána, aby splnila i ty nejnáročnější standardy

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY. Barové zařízení 240. Kávovary 243. barové zařízení / kávovary 239. O firmě

BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY. Barové zařízení 240. Kávovary 243. barové zařízení / kávovary 239. O firmě barové zařízení / kávovary 239 O firmě BAROVÉ ZAŘÍZENÍ KÁVOVARY Barové zařízení 240 Kávovary 243 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační Vysvětlivky Kávovary Distribuce Příprava Stolní Mytí

Více

USA země exportních příležitostí

USA země exportních příležitostí USA země exportních příležitostí Praha, 24. 5. 2017 Ing. Petr Ježek ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe Agrární zahraniční obchod ČR - USA Obchodní operace 2014 2015 2016 Vývoz z ČR do USA

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 191. Cena 0,- Kč

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 191. Cena 0,- Kč KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: 19.04.2016 Ročník 3 2016 Číslo 191. Cena 0,- Kč Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditních trzích: Včerajší minimum: 149,00 /t Včerejší maximum: 152,00 /t (uváděné ceny

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.040 2007 Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky ČSN EN 942 49 2104 Listopad Timber in joinery - General requirements Bois dans les menuiseries - Exigences générales

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

Univerzita Karlova v Praze. Zlata Kadrabová. Můj šálek kávy: Kávová kultura z perspektivy aktérů

Univerzita Karlova v Praze. Zlata Kadrabová. Můj šálek kávy: Kávová kultura z perspektivy aktérů Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Zlata Kadrabová Můj šálek kávy: Kávová kultura z perspektivy aktérů Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Michal Josephy, Ph.D. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2015

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

ŠPIČKOVÉ KÁVOVARY. OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři

ŠPIČKOVÉ KÁVOVARY. OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři váš nápojový specialista OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři Špičkové kávovary na zrnkovou, mletou nebo instantní kávu Široký výběr kvalitních surovin. Vynikající

Více