Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii"

Transkript

1 Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Bakalářská práce Kamila Jogheeová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Johnová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissetation The coffee association and its influence on the offer of coffee in gastronomy Kamila Jogheeová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Dana Johnová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Ráda bych touto cestou poděkovala své vedoucí bakalářské práce Ing. Daně Johnové, za cenné rady, připomínky, trpělivost a čas, který mi věnovala. Také chci poděkovat členům představenstva Kávové asociace Štěpánce Havrlíkové a Roberto Trevisanovi za cenné informace a za čas, který mi věnovali. Dále bych touto cestou ráda poděkovala své sestře Evě Jogheeové za odborné připomínky, také své mamince za stylistickou a gramatickou úpravu práce a ostatním členům své rodiny za podporu a trpělivost. Dále chci poděkovat své kamarádce Štěpánce Kotyzové za pomoc při formálním zpracování této práce.

5 Abstrakt JOGHEEOVÁ, Kamila. Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii.*bakalářská práce+ Vysoká škola Hotelová. Praha: 2014, celkový počet stran 83. Cílem této práce bylo zjistit, jak funguje Kávová asociace, jaký má vliv na nabídku kávy v gastronomii a jak se snaží pozvednout kávovou kulturu v České republice. První část této bakalářské práce je zaměřena na kávu obecně, na její historii a zpracování. Ve druhé, analytické části jsou zpracovány informace o londýnské asociaci Speciality Coffee Association of Europe, Škole kávy, baristických soutěžích a Kávové asociaci. Analytická část taktéž zkoumá fungování Kávové asociace formou rozhovorů s jejími členy. Při nich bylo zjištěno, že je její aktivita nulová a asociace funguje pouze formálně. Proto musely být původní cíle upraveny a dále bylo zkoumáno, zda existuje povědomí o Kávové asociaci, zda by byl zájem o její fungování a jaké aktivity by měla vyvíjet. Dotazovaní byli majitelé kaváren a kavárenských zařízení a studenti oboru hotelnictví středních a vysokých škol. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina respondentů nezná Kávovou asociaci, ani důvod jejího založení. Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že by dotazovaní o její fungování stáli. Třetí, návrhová část, obsahuje nápady na aktivity, které vyplynuly z dotazníkového šetření, a které by mohly vést ke zlepšení dosavadní situace Kávové asociace. Klíčová slova: asociace, barista, espresso, káva, Škola kávy, zpracování kávy

6 Abstract The aim of this work was to find out how the Coffee association functions, what influence it has on the offer of coffee in gastronomy and how it tries to raise the coffee culture in the Czech Republic. The first part of this work is focused on coffee generally, on its history and its processing. The second analytic part deals with information on London s Speciality Coffee Association of Europe, Coffee School, barista competitions and Coffee Association. The analytic part also investigates on the functioning of the Coffee Association through interviews with members of this association. During these interviews I found out that this association exists only formally and that its activities are zero. For these reasons the initial aim had to be rectified to investigation whether there exists any knowledge at all of the Coffee Association, whether there would be any interest about its functioning and which kind of activities it should develop. Coffee shop owners and students of hotel schools have been questioned. Most of them did not even know about the Coffee Association or why it was founded. On the other hand they would welcome its functioning. The third part contains suggestions of those questioned which could improve present situation of the Coffee association. Key words: association, barista, coffee, Coffee school, coffee processing, espresso

7 Obsah Úvod Teoretická část Historie kávy a prvních kaváren Historie kávy První kavárny Káva jako surovina Kávovník Kávové zrno Dvě nejznámější odrůdy Coffea arabica Coffea canephora Coffea liberica Sklizeň kávy Ruční česání Selektivní česání Česací stroje Zpracování kávy Suché zpracování Mokré zpracování Loupání a luštění kávy Hlazení a leštění Třídění a přebírání Přeprava kávy Pražení kávy Mletí kávy Vybrané nejpoužívanější metody domácí přípravy kávy Moka express Chemex Džezva French press Espresso... 26

8 1.7.1 Kávové nápoje na bázi espressa Analytická část Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) World Barista Championship (WBC) Škola kávy s. r. o Mistrovství baristů ČR Mistr kávy Kurzy, semináře, školení Úspěchy školy kávy Kávová asociace o. s Vlastní výzkum Rozhovor s předsedkyní představenstva Kávové asociace Analýza výsledků dotazníkového šetření Návrhová část Závěr Literatura Přílohy... 64

9 Seznam grafů Graf číslo 1 str. 43 Graf číslo 2 str. 43 Graf číslo 3 str. 44 Graf číslo 4 str. 44 Graf číslo 5 str. 45 Graf číslo 6 str. 46 Graf číslo 7 str. 47 Graf číslo 8 str. 47 Graf číslo 9 str. 48 Graf číslo 10 str. 49 Graf číslo 11 str. 50 Graf číslo 12 str. 51 Graf číslo 13 str. 53 Graf číslo 14 str. 54

10 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma: Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii. Téma jsem zvolila proto, že kávu považuji za neodmyslitelnou součást stolování a kultury v naší zemi. Káva je jedním z neoblíbenějších nápojů. Pozvání na kávu bývá nejčastější společenskou pozvánkou ve všech úrovních společnosti od lidí na ulici po ředitele významných podniků. Když se zkrátka chceme s někým vidět, pozveme ho na kávu (i kdybychom mu nakonec nabídli čaj). Probíráme-li něco důležitého, nesmí u toho chybět káva. U kávy se dobře povídá, stejně jako se mohou uzavírat významné smlouvy a dohody V tomto smyslu je káva skutečným fenoménem. Můj zájem o kávu se zvýšil po absolvování baristického kurzu Od keře k espressu v pražské Škole kávy. Kurz vedl a do dnešní doby vede Roberto Trevisan, který je právem nazýván italsko-českým kávovým guru. Po získání hlubších znalostí jsem si začala více všímat, jak to vlastně vypadá s přípravou a podáváním kávy v našich kavárnách. Některé mě doslova nadchly, jiné téměř iritovaly. Byla bych ráda, kdyby moje práce alespoň trochu přispěla ke zlepšení nabídky, podávání i kvality kávy v České republice. Jelikož káva patří mezi přední světové komodity, je téma této bakalářské práce velmi aktuální. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak funguje Kávová asociace o. s. (dále jen Kávová asociace, Asociace) a jak svými aktivitami ovlivňuje nabídku kávy v gastronomii, zda vůbec nějaký vliv má. Abych naplnila cíl této bakalářské práce, povedu rozhovory se členy představenstva Kávové asociace. Dalším krokem k naplnění cíle bude vypracování a analýza dotazníků pro majitele kaváren a jejich zákazníky. Zadané hypotézy: Moje první hypotéza je, že kavárny, které jsou členy Kávové asociace, nabízejí svým zákazníkům kvalitnější servis kávových nápojů a vyšší kvalitu kávy. Druhou hypotézou, kterou chci v této práci ověřit je, zda díky členství kaváren v Asociaci je personál těchto kaváren lépe proškolen a je tak schopen provést kvalitnější servis a přípravu kávy než v kavárnách, které členy nejsou. 10

11 Třetí hypotéza mé práce je, že se Kávová asociace snaží pozvednout kávovou kulturu v České republice. V zájmu naplnění cíle a pro lepší orientaci je bakalářská práce rozdělena do tří částí. První, teoreticko-metodologická část mé bakalářské práce je zaměřena na kávu obecně. Budu se věnovat historii pěstování kávy, jejímu postupnému rozšiřování do celého světa a založení prvních kaváren ve světě i v České republice. Dále se budu zabývat sběrem kávy a jejím zpracováním jako je sušení, třídění, pražení, mletí a rovněž transport. Všechny tyto faktory, ač se na první pohled mohou zdát nepodstatné, velmi ovlivňují konečnou chuť a hlavně kvalitu kávy. Každý krok je třeba dělat poctivě a je nutné dodržovat pečlivě předepsaná pravidla, neboť stačí málo a celá várka kávy se může zkazit. V teoretické části budu nejvíce čerpat z knižních publikací následujících autorů: Petra Veselá (2012), Jon Thorn (2000) a Eva Bendová a kol. (2008). Ve druhé, analytické části své práce se budu zabývat aktivitami organizace Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) se sídlem v Londýně, která má ve více než třiceti zemích Evropy své koordinátory (dobrovolníky), kteří se snaží o rozvoj kávové kultury v dané zemi. Dále se budu zabývat Kávovou asociací. Dílčími výzkumnými podotázkami této části práce mimo jiné bude: Kdy a kým byla založena a jaký má vliv na gastronomická zařízení. Jaké výhody a závazky plynou pro její členy a zda má členství efekt pro koncového zákazníka. Jak se Asociace snaží dostat do povědomí lidí: optimální vzhled a chuť správně připravené kávy. Jaké aktivity vyvíjí a co dělá pro zlepšení kávové kultury v ČR. Proč i přes velké množství snadno dostupných informací, v mnoha gastronomických zařízeních nepoužívají správný servis kávy, a jaký vliv má na tuto problematiku Kávová asociace. V analytické části použiju tyto výzkumné metody: obsahovou analýzu která bude použita pro zpracování informací z rozhovorů a statistickou analýzu která bude použita pro zpracování informací z dotazníků. První část dotazníků bude určena pro majitele a provozovatele členských kaváren Kávové asociace. Cílem dotazníků je zjistit, co vše bylo zapotřebí k tomu, aby se stali členem a co pro ně členství v Asociaci obnáší a co jim naopak přináší. Druhou část dotazníků budu rozdávat mezi zákazníky těchto kaváren a budu zjišťovat, zda pociťují na nabídce daného gastronomického zařízení fakt, 11

12 že je členem Asociace. Ať už v profesionálním přístupu personálu, sortimentu nebo kvalitě nabízených nápojů. A zda mají dotazovaní zákazníci vůbec povědomí o tom, jak se káva a ostatní kávové nápoje správně připravují. Další část mého výzkumu povedu formou polostrukturovaných rozhovorů se členy Kávové asociace. Cílem rozhovorů bude zjistit, za jakým účelem byla Asociace založena, jaké v současné době vyvíjí aktivity a jaké má vize do budoucna. Následně vyhodnotím a zpracuji výsledky rozhovorů a dotazníkového šetření. Ve třetí, návrhové, části budu na základě výsledků z analytické části zpracovávat návrhy toho, co by se mělo ve fungování Kávové asociace ve vztahu k členským kavárnám změnit a jak jinak lze ovlivnit kvalitu nabízené kávy v gastronomii. V průběhu sběru informací k analytické části bakalářské práce jsem byla od členů představenstva Kávové asociace informována o tom, že nevyvíjí žádnou činnost a fungování Asociace je pouze formální. Po konzultaci s vedoucí mé bakalářské práce Ing. Danou Johnovou jsem se rozhodla rozšířit teoretickou část této práce a vzhledem k vzniklé situaci jsem byla nucena přepracovat dotazníky a rozhovory k analytické části. Rozhovory se členy Asociace povedu, ale budu nyní zkoumat důvod, proč nefunguje a co by, podle nich, mohlo vést k jejímu znovuobnovení. Dále pomocí dotazníků pro majitele gastronomických zařízení budu zjišťovat, zda již někdy slyšeli o Kávové asociaci a jestli vůbec stojí o její fungování a co by od ní očekávali za přínos. Druhou část dotazníků zaměřím na studenty, kteří studují obor hotelnictví jak na středních, tak vysokých školách. Cílem bude zjistit, zda by chtěli fungující Asociaci, která by jim po absolvování studií pomohla se zařazením do pracovního procesu v gastronomických provozech, především v kavárnách a kavárenských zařízení. Tyto informace následně zpracuji a udělám z nich návrhy aktivit, které by majitelé gastronomických zařízení a studenti od Asociace uvítali. Také se pokusím zodpovědět otázku, zda je možné obnovit činnost Kávové asociace či bude lepší ji zcela zrušit. 12

13 1 Teoretická část 1.1 Historie kávy a prvních kaváren Historie kávy Káva je předmětem vědeckého zkoumání více než 200 let a vědci tvrdí, že káva musela existovat již za časů Homéra. Detailnější zdokumentování prvních doložených zmínek o kávě je značně problematické. Kávová historie je doprovázená spíš mnoha příběhy a pověstmi než ověřenými informacemi. První zmínky o kávovníku vůbec pocházejí již z dob před naším letopočtem. Ovšem většina zdrojů je značně nepřesná. Nejspolehlivější informace o kávovníku, které pocházejí od historiků, se datují do 6. století. (Thorn, 2000: s. 13, Veselá, 2012: s. 47) Stejně tak se můžeme setkat s množstvím legend a pověstí vztahujících se k počátkům využívání kávovníku lidskou společností. Jedna z nich se zmiňuje o chovateli koz. Ten si všimnul zvýšené aktivity u těch zvířat, která snědla z keře plody podobné třešním. A tak tyto plody ochutnal také a později z nich uvařil odvar. Zázračné účinky poznal i na sobě. Když se toto tajemství rozšířilo, zanedlouho odvar z kávy začali používat všichni, kdo se chtěli udržet déle bdělí. Odvar byl hojně využíván mnichy při nočních bohoslužbách. Kávovník pochází původem z Etiopie a Jemenu. V 15. století bylo pěstování kávy velmi populární, a začalo se pomalu rozšiřovat do celého světa. Kvůli neochotě arabských pěstitelů dělit se o své vědomosti to byl značně zdlouhavý proces. Káva se ze země vyvážela pouze v takovém stavu, který sloužil k přímé konzumaci. Nebylo tudíž možné jí dále rozmnožit. Žádný pramen přesně neuvádí, jak se káva rozšířila z Arábie do zbytku světa. I zde je možné se opřít pouze o neověřené informace. (Thorn, 2000: s. 8-9) Do Evropy se káva dostala až v 17. století, kolem roku 1615 z Konstantinopole a přivezli ji sem údajně benátští kupci. Významnou osobou v historii kávy je Nicolass Witson, tehdejší starosta města Amsterdam. Snažil se přesvědčit guvernéra z Malabaru, aby začal s pěstováním kávy na Jávě, tehdejší holandské kolonii. Ve své snaze byl úspěšný a v roce 1699 kapitán Henric Zwaaydecroon lodí přepravil první rostliny kávovníku z Malabaru na Jávu. Již v roce 1706 byla dovezena do Amsterdamu první javánská káva. 13

14 Následně Holanďané pěstování kávy rozšířili i na Sumatru a Celebes v Malajském souostroví. Tím se Indonésie stala nejvýznamnějším světovým vývozcem kávy. Dodnes si horní příčky ve vývozu kávy udržuje. (Thorn, 2000: s. 9-10) Roku 1683 se začal rozvíjet trh se zelenou kávou. Po roce 1720 se začalo rozšiřovat pěstování kávy doslova po celém světě byly založeny první kávové plantáže v Brazílii se začala pěstovat káva na Jamajce, odkud pochází světoznámá odrůda Blue Mountain. Mezi roky 1750 až 1760 se začala pěstovat káva v Guatemale a roku 1790 se dostala i do Mexika se dostávají kávová semena na Havaj a 1887 začali Francouzi vysazovat kávové plantáže v dnešním Vietnamu. Roku 1896 se kávovník dostal také do Austrálie. (Thorn, 2000: s. 11) První kavárny Otevření první kavárny bylo v mnoha zemích značně kontroverzním aktem doprovázeným negativními reakcemi ze strany veřejnosti i církve. Snad nejvýraznější protesty byly zaznamenány po otevření kaváren v Itálii, kdy kněží žádali po Papežovi Klimentu VIII ( ), aby tento nápoj zakázal. Ten se však nenechal ovlivnit cizími názory a řekl, že kávu musí nejprve ochutnat, protože nemůže zakazovat něco, co nezná. Zachutnala mu natolik, že ji prohlásil za bohulibý křesťanský nápoj. (Thorn, 2000: s. 13) První kavárny byly postaveny v Mecce a prvotně byly zřízeny pro náboženské účely. To se však postupem času změnilo a kavárny, nazývané tehdy Kaveh Kanes se změnily v místa společenského setkávání. Je obecně známým faktem, že mnoho velkých a významných obchodů se uskutečnilo právě v kavárnách. Výstavba kaváren se šířila dál, následoval Aden, Medina, Káhira, Konstantinopol, Damašek a další. Americké kavárny velmi často sloužily jako místo pro zasedání soudních jednání a jednání městských rad. Bylo tak zvykem hlavně tam, kde nebyly městské radnice. Do Evropy pronikl fenomén kaváren v polovině 17. století. V České republice byla první kavárna otevřena kolem roku 1710, v Praze, v Liliové ulici v domě u Zlatého hada Založil ji Jiří Deodat a spisovatel V. V. Štěch. (Kosek, 2013: s. 46,47, Pössl, 2009: s. 21, Thorn, 2000: s. 13, 16) 14

15 Tuto dobu nejlépe popisuje věta z knihy Slavné Pražské kavárny a jejich svět: Historie zlaté éry Pražských kavárenských podniků do jisté míry zrcadlí celospolečenské dění. (Bendová a kol., 2008: s. 7). Velký rozvoj kavárenství v České republice nastal koncem 19. století. Toto období bylo pro kavárny velmi příznivé a dalo by se dokonce nazvat zlatým věkem kaváren. Kavárny se rozšiřovaly společně s rozvojem společenského a nočního života, který byl na konci 19. století doslova fenoménem. Pro mnoho lidí představovala kavárna druhý domov, či dokonce útočiště před okolním světem. Byly dějištěm živých diskuzí, které občas měnily dějiny politické i kulturní. Meziválečná doba měla pozitivní vliv na rozvoj kavárenské kultury. Prahu bez kaváren před druhou světovou válkou si lze těžko představit. Mezi ty nejslavnější patří: Louvre, Slavia, Imperial, Národní kavárna a Arco. Kavárenská kultura se dobře vyvíjela až do padesátých let, kdy byla narušena expanzí komunistického režimu. (Bendová a kol., 2008: s. 7-9) 1.2 Káva jako surovina Kávovník Kávovník je ovocná dřevina, původem z Etiopie, která patří do rodu Coffea, čeleď mořenovitých rostlin. Tato rostlina může mít velikost keře i několikametrového stromu, viz obrázky č. 1, 2. Daří se jí v tropickém a subtropickém pásmu. Kávovníku svědčí lehká, výživná a kyselá půda. Délka života této rostliny může být až padesát let, ovšem začíná plodit 2 až 6 let po zasazení, podle konkrétního druhu. Kávové plody, které rostou z květů kávovníků, se nazývají peckovice. A jsou velmi podobné třešním. Nezralé kávové plody mají zelenou barvu, která se společně s tím jak dozrávají, mění v tmavě červenou, někdy až fialovou. Plody zrají 9-14 měsíců, ale nikdy ne všechny najednou, proto se plody sklízejí i několikrát do roka. Pokud se kávové třešně sklidí dříve, ještě když jsou zelené, jsou znehodnoceny, jelikož po utrhnutí už nejsou schopny dozrát. Kávové třesně jsou velké asi 1,5cm. Kávová zrna jsou v třešni dvě, ležící plochou stranou naproti sobě. Velikost zrn se liší podle druhu kávy. Někdy se může stát, že se v třešni vyvine pouze jediné semeno, o to však větší. Má kulovitý tvar a nazývá se perlové zrno. Při výkupu kávy je jeho cena vyšší. Ovšem jeho kvalita je srovnatelná se zrny, která se vyvinula standardně. (Veselá, 2012: s ) 15

16 1.2.2 Kávové zrno Kávová zrna jsou semena kávovníku. Uložena jsou v peckovicích, plodech kávovníku, které jsou v době sklizně zbarvené do tmavě červena až fialova. Pod tímto barevným obalem (barva se podle druhu kávovníku může lišit, bývá například žlutá či oranžová viz obrázek č. 3) neboli odborně exokarpem, se nachází dužnaté oplodí, nazývané mezokarp. Následuje slizovitá vrstva a po ní pergamenová slupka neboli endokarp, která obsahuje semeno a osemení, viz obrázek č. 4. V něm leží zpravidla dvě zrna plochou stranou proti sobě a jsou obalena tzv. stříbřitou blankou, jinak též integument. Peckovice dozrávají podle druhu, v rozmezí od 6 do 11 měsíců. (Veselá, 2012: s. 14) 1.3 Dvě nejznámější odrůdy Všechny druhy Coffea jsou dřeviny, ať už jde o malé keříky nebo více než 10 metrů vysoké stromy. Mezi nejznámější druhy kávovníků patří Coffea arabica, Coffea canephora a Coffea liberica Coffea arabica Takzvaná Arabika je řazena mezi lepší a kvalitnější druhy káv. Kávovník Coffea arabica je velký keř, který je méně náchylný na změny počasí, ale zato je náročnější na pěstování. Je celkově méně odolný proti škůdcům a chorobám. Je citlivý na parazitické houby Hemileia vastatrix a Pellicularia koleroga, na rozdíl od Coffea canephora. Plody tohoto kávovníku jsou vejcovitého tvaru, viz obrázek č. 5. Podíl produkce Coffea arabica činí zhruba 75% světové sklizně. Než se dá sklízet první úroda, trvá to dlouhých 6 let. Coffea arabica a její odrůdy obsahují méně kofeinu než kávovník Coffea canephora. Arabica Typica a Arabica Bourbon jsou dvě nejznámější odrůdy druhu Coffea arabica, z nich bylo dále vyšlechtěno mnoho dalších odrůd, mezi které patří mimo jiné Arabica Caturra, Mundo, Novo, Tisco, San Ramon a nejznámější jamajská Blue Mountain. (Veselá, 2012: s. 16, Thorn, 2000: s. 17, ) 16

17 1.3.2 Coffea canephora Coffea canephora neboli také Robusta, je nejvíce pěstovaný druh kávy. Patří mezi levnější a méně kvalitní kávy. Je mnohem méně náročná na pěstování než Coffea arabica a také je méně náchylná k chorobám. Tento kávovník můžeme na plantáži nalézt jako odolný keř nebo jako 10 metrový strom. Jeho plody jsou kulaté na rozdíl od Coffea arabica. První sklizeň u tohoto kávovníku je možná přibližně po 2 letech. Kávové třešně zrají kolem 11 měsíců, což je mnohem dříve než u Coffea arabica. Semena jsou menší než semena Coffea arabica, viz obrázek č. 6. Pěstuje se převážně v nižších nadmořských výškách v západní a střední Africe, v celé jižní Asii, místy v Brazílii. (Veselá, 2012: s. 16) Kávovníky jak u Coffea arabica, tak u Coffea canephora plodí podle poskytované péče 20 až 30 let. Poté musejí být nahrazeny novými rostlinami. Oba kávovníky hynou, pokud teploty klesnou pod bod mrazu. A oba potřebují celoroční srážky nad 1500mm. (Thorn, 2000: s. 18) Coffea liberica Třetí, již ne tolik známou odrůdou, je Coffea liberica. Jsou to silné mohutné dřeviny, které dorůstají až do výšky 18 metrů. Plody tohoto kávovníku mají větší zrna než dva předchozí uvedené druhy, viz obrázek č. 7. Tato káva se pěstuje v malém množství a pouze v Malajsii a západní Africe. Pro její specifickou chuť je poptávka velmi malá. (Thorn, 2000: s. 18) 1.4 Sklizeň kávy Období sklizně je různé. Liší se podle zeměpisné polohy. Například ve Střední Americe, v Etiopii a ostatních zemích, které leží severně od rovníku, se sklízí káva od září do prosince. Naopak v zemích ležících na jih od rovníku jako je například Brazílie a Zimbabwe, hlavní sklizeň probíhá od dubna či května až do srpna. Země ležící na rovníku jako Uganda a Kolumbie sklízí kávu po celý rok. Týká se to především plantáží, které leží v rozdílné nadmořské výšce. Sklizeň začíná v nižších nadmořských výškách. Tam kávové třešně zrají rychleji. Sběrači dále postupují do vyšších poloh. Sklizeň je možné provádět více způsoby. (Thorn, 2000: s. 21, 22) 17

18 1.4.1 Ruční česání Při česání kávy se všechna úroda trhá z větví při jednom průchodu plantáží. Je to jedna z možností ručního sběru a nazývá se stripping. Ta probíhá následujícím způsobem: sběrač vezme do ruky celou větev rostliny u kmene keře a po okraj větve strhne všechny plody. Je však nutné poznamenat, že tato metoda není zcela šetrná k rostlinám kávovníku. Ovšem je rychlá a efektivní. Při této metodě existuje riziko, že budou očesány i nezralé plody, které jak už bylo řečeno, po utržení dále nedozrávají. Nasbírané plody je po sběru nutné roztřídit. (Thorn, 2000: s. 22) Selektivní česání Druhá metoda ručního sběru se nazývá selektivní česání. Česači provádějí sběr kávy několikrát po sobě s odstupem 8 až 10 dnů. Tím je zajištěno, že budou sklízeny pouze zralé plody. Metoda je oproti výše zmíněné šetrnější k rostlinám, ale je také mnohem pracnější a tudíž i více nákladná, než standardní česání. Používá se proto u kávy vyšší kvality. Zejména u Coffea arabica. (Thorn, 2000: s. 22) Česací stroje Protože náklady na sklizeň činí odhadem polovinu všech vynaložených finančních prostředků farem a plantáží, hledají jejich majitelé způsob, jak tyto náklady zredukovat. Jednou z možností jsou česací stroje, viz obrázek č. 8. Stroje projíždějí podél stromů a třesou větvemi, dokud zralé plody neopadají do připravené nádoby. Po této metodě sklízení je nutné plody prosít, aby byly odstraněny nečistoty v podobě listí a větví, které se během česání dostaly do nádoby společně s kávovými plody. Plantáže musí být na česací stroje uzpůsobeny. Kávovníky je nutné pěstovat v řadách. Povrch musí být rovný a půda měkká. Metoda je sice stejně nešetrná k rostlinám jako ruční česání, ale je rychlejší. Proto je velmi oblíbená. Tento způsob se využívá hlavně v Brazílii a Austrálii. (Thorn, 2000: s. 23) 18

19 1.5 Zpracování kávy Po sběru následuje první fáze procesu zpracování kávy suché nebo mokré zpracování. Obě metody mají rozdílný vliv na konečnou kvalitu a cenu kávových zrn. Poté následují další fáze v podobě loupání, hlazení, luštění, třídění, a další Suché zpracování Suché zpracování se jinak nazývá východoindické a poskytuje nám tzv. nepranou kávu. Tato metoda je nejstarším způsobem zpracování kávových zrn. Suchý postup je zároveň nejlevnější formou zpracování a proto se používá pro zrna nižší kvality. Kávové třesně se po sklizení okamžitě rozprostřou na betonovou či kamennou podlahu. Plody musí být rozprostřeny rovnoměrně, aby ke všem stejně mohl proudit vzduch a sluneční světlo. Třesně se musí v pravidelných časových intervalech obracet a prohrabávat, aby schnuly rovnoměrně, viz obrázek č. 9. Na noc a při dešti se plody zakrývají, aby se k nim nedostala vlhkost a nezačaly kvasit a fermentovat. Proces sušení trvá zhruba 4 týdny a je dokončen v momentě, kdy je vlhkost peckovic okolo 12%. Poté se zrna ještě na nějakou dobu skladují v silech, aby ztratila ještě více vlhkosti. Na některých plantážích k urychlení používají mechanické sušičky. (Thorn, 2000: s. 24) Mokré zpracování Mokrý neboli západoindický způsob poskytuje kávu pranou. Většinou se tímto způsobem zpracovává káva Arabika, viz obrázek č. 10. Tento postup vyžaduje vyšší náklady a nároky na zpracování. Ovšem lépe uchová kvalitu zrn a mechanické poškození je menší, než u suchého zpracování. Největší rozdíl je v tom, že při mokré metodě se při zpracování rovnou odstraňuje horní vrstva peckovice tzv. oplodí slupka i s dužinou. Toto odstranění se provádí na loupacím stroji, viz obrázek č. 11. Aby byla uchována kvalita zrn, je nutné toto odstranění provést nejlépe do 12 hodin po sklizni. Pokud bude prodleva delší než 24 hodin, je zde riziko, že oplodí půjde odstranit jen velmi obtížně a při tomto procesu budou poškozena kávová semena. Slupka a dužina peckovice se odstraňuje vodou, semena však ještě chrání osemení. 19

20 Druhý krok při mokrém zpracování je velmi dobře popsán v knize Káva: Dalším stupněm mokrého zpracování je fermentace neboli kvašení, při němž enzymy uvolňují zbývající lepkavou vrstvu, která pokrývá pergamenovou slupku semen. K tomu jsou semena uložena na 12 až 23 hodin do kvasných nádrží. Doba uložení se řídí okolní teplotou, silou zbytku obalové vrstvy a množstvím přítomných mikroorganismů. Když kvašení končí, pergamenová slupka už není lepkavá a zrna na omak připomínají drsný štěrk. Průběžná kontrola při mokrém způsobu zpracování je naprosto nezbytná, aby se předešlo vzniku takzvané kávy s liškou 1. Pouhé jediné zetlelé či zatuchlé zrno může zkazit celý náklad kávy. (Thorn, 1995, s. 26) Při zpracování jsou kávová zrna stále v pergamenovém obalu. Po mokrém zpracování obsahují zrna přibližně ještě 50% vlhkosti. Vlhkost se musí snížit na 11%. Kdyby však vlhkost klesla pod 10%, byla by přesušená a odrazilo by se to na jejich kvalitě. Ke snížení vlhkosti se zrna rozprostírají (jako při suchém zpracování) na betonové sušící plochy. Dále je péče o semena stejná jako při výše popsaném postupu suchého zpracování. Případně se suší v sušících strojích horkým vzduchem. Pergamenová slupka nesmí popraskat. Při intenzivním slunečním záření se proto musí semena zakrývat. Tím je fáze mokrého zpracování ukončena a v tomto stavu se káva označuje jako pergamenová káva. (Thorn, 2000, s. 26, 27) Loupání a luštění kávy Krátce před exportem se kávě tzv. dodá trvanlivost. To znamená, že se ze zrn odstraní poslední, pergamenová slupka. Odstraňování této slupky u kávy prané je mnohem náročnější, než odstraňování vrstvy u kávy neprané. Tento proces odstranění pergamenové vrstvy se nazývá loupání či luštění. Odstranění slupky se provádí pomocí loupacího stroje. (Thorn, 2000, s. 28) 1 Takto se označují špatná, zkažená zrna 20

21 1.5.4 Hlazení a leštění Po loupání se kávová zrna tzv. leští, aby se zcela odstranila pergamenová vrstva a uhladil se tak jejich povrch. Tento proces, stejně jako loupání, je vykonáván mechanicky. Nikdy však nebylo vědecky dokázáno, že by leštění zrn zvyšovalo či snižovalo kvalitu kávy. Jde tak pouze o zlepšení vizuálního dojmu. (Thorn, 2000, s. 29) Třídění a přebírání Zrna se třídí podle dvou kritérií velikosti a tloušťky. Obecně platí, že zrna, která jsou větší, poskytují lepší kávu. Velikost se určuje na stupnici od 10 do 20. Třídění se provádí pomocí speciálního síta. Je nutné při třídění vyřazovat zrna poškozená a svraštělá. To se nejčastěji dělá za použití vzduchu, kdy se tlakem oddělují těžší zrna od lehčích (špatných). Poté se ještě přebírají ručně. Kávová zrna putují po dopravním páse a přebírači odstraňují ta závadná (shnilá, svraštělá, nedozrálá, černá, poškozená hmyzem či jinak mechanicky poškozená). Všechna káva se ještě před prodejem zkouší a ochutnává. (Thorn, 2000, s ) Přeprava kávy Každý rok se vyrobí kolem 6 milionů tun zelené kávy 2 a toto číslo se neustále zvyšuje. Než dorazí z plantáže ke spotřebiteli, má za sebou velmi dlouhou cestu. Ať už nákladními auty, loďmi, po železnici nebo letecky. Většinou je káva převážena v jutových či sisalových pytlích tzv. žocích, viz obrázek č. 12. Každý z nich pojme přibližně 60kg kávy. Tyto pytle jsou nezaměnitelné a specifické a svým vzhledem přenášejí na kupující atmosféru kávové plantáže. Většinu z nich šijí ručně ženy plantážníků. Žoky jsou naloďovány obvykle v kontejnerech nebo na paletách. Během transportu může kávu znehodnotit její největší rizikový faktor, kterým je voda. Káva poté putuje do pražíren nebo na burzu. Zde nakupují pražírny kávu prostřednictvím makléřů. (Thorn, 2000, s. 32.) 2 Toto označení se používá pro kávu nepraženou 21

Historie espressa. to, když přijdete

Historie espressa. to, když přijdete Zajímavost Říká se, že nejstarší kavárnu v Evropě otevřeli v roce 1720 v italských Benátkách, přímo na náměstí svatého Marka. Jmenuje se Florian a můžete do ní zavítat na kávu i dnes. Káva Káva je úžasný

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Cyklonový odlučovač pergamina a vyvedení výparů z pražení.

Cyklonový odlučovač pergamina a vyvedení výparů z pražení. PRAŽIČKA KÁVY GEMMA Pražička kávy GEMMA umožňuje pražení nejlepších dostupných káv na trhu přímo ve vaší kavárně nebo prodejně s kávou. Během jednoho pražícího cyklu máte možnost upražit 2kg zelené kávy.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Tady v horách, daleko od všeho, žijí lidé, kteří se živí pěstováním kávy. Je jich 25 milionů. Jejich pozemky jsou průměrně veliké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy

Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Srovnávací studie změn chemického složení kávy v závislosti na surovině a způsobu přípravy Tisková konference, 27.2.2012 Institut kávy Institut kávy vznikl jako nezávislá iniciativa, jejímž smyslem je

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Fairtrade Požitek s budoucností Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Tchibo prebírá zodpovednost! Fairtrade víc než jen trend Tchibo dodává nejkvalitnější produkty,

Více

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO Tostatura Lenta AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO PER LA GRAndE GIOIA DI UN PICCOLO MOMENTO! Pro velkou radost z malých okamžiků. PROFITUJTE S NAŠÍM UCELENÝM KONCEPTEM ESPRESSO! AUTENTICKÝ ITALSKÝ POŽITEK Z

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI

LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI Sáček Coffeebrewer jak to funguje? Sáček Coffeebrewer je vlastně určitá varianta francouzské konvičky (správně nazývané French Press) na jedno

Více

O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007. Škola kávy. Mgr.

O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007. Škola kávy. Mgr. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Škola kávy Mgr. Renata Kopecká Škola kávy Mgr. Renata Kopecká O krok napřed Zvyšování kvality

Více

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177 Káva Káva je charakteristická svou silnou vůní a černou barvou. Obsahuje mimo jiné alkaloid kofein, který povzbuzuje srdeční činnost a pro jeho povzbuzující účinky se káva pije především. Nejčastěji se

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Co je to káva? Druhy kávy

Co je to káva? Druhy kávy Co je to káva? Káva, kterou pijeme, je vlastně pecka plodu, který je podobný naší třešni. Tato maličká zrnka, skrývající mnohá tajemství chutí a vůní, jsou semena kávovníku s bílými květy, červenými plody

Více

Pravidla - 1. Mistrovství Ostravských baristů OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PRO ROK 2012

Pravidla - 1. Mistrovství Ostravských baristů OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PRO ROK 2012 Pravidla - 1. Mistrovství Ostravských baristů OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PRO ROK 2012 (pravidla vytvořil: Škola kávy s.r.o. www.skolakavy.cz) Každý soutěžící musí připravit a naservírovat během 15 minut čtyřem

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

PROPOZICE (Mistr kávy junior)

PROPOZICE (Mistr kávy junior) PROPOZICE (Mistr kávy junior) Název soutěže: Mistr kávy junior - Horeca Pořadatel soutěže: Škola kávy s.r.o. ve spolupráci s CBA Odborný garant soutěže: ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE, o.s. Datum: 22.10.2009

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ASPRETTO O vše jsme se postarali Od zrnka kávy až po odborníky na její přípravu. A dokážeme mnohem více všechny naše kávy a čaje jsou maximálně

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Hamburg. KOLUMBIE SUPREMO Pěstuje se v oblasti Medellin na severozápadě Kolumbie. Je jednou z nejlepších kolumbijských

Hamburg. KOLUMBIE SUPREMO Pěstuje se v oblasti Medellin na severozápadě Kolumbie. Je jednou z nejlepších kolumbijských Hamburg PRODEJNA: KÁVA HAŠKOVA 5 PRAHA 7 Po - Pá 9-18 So 9-12 tel. 220571135 email: igel-cz@volny.cz NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY!!! www.cajkorenikava.cz BRAZÍLIE FAZENDA LAGOA Pěstuje se na farmě Fazenda

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

ZAŘÍZENÍ S ČERSTVÝM PROPAŘENÍM NIZOZEMSKÉ FIRMY

ZAŘÍZENÍ S ČERSTVÝM PROPAŘENÍM NIZOZEMSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

Daily Coffee Every Day. 2014 Daily Coffee brožura. Víc než jen káva. www.dailycoffee.cz. Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3.

Daily Coffee Every Day. 2014 Daily Coffee brožura. Víc než jen káva. www.dailycoffee.cz. Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3. 2014 Daily Coffee brožura Daily Coffee Every Day Víc než jen káva www.dailycoffee.cz Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3.2014 15:56 Daily Coffee Znamenitá káva a příjemné posezení s přáteli Every Day 1

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

IMPRESSA S9 One Touch. IMPRESSA Z7 One Touch. IMPRESSA J9 One Touch. IMPRESSA J9 TFT One Touch

IMPRESSA S9 One Touch. IMPRESSA Z7 One Touch. IMPRESSA J9 One Touch. IMPRESSA J9 TFT One Touch Kultovní kávovary IMPRESSA Z7 One Touch IMPRESSA S9 One Touch Požitek na nejvyšší úrovni Robustní a spolehlivý Tento špičkový model, který pod svým elegantním povrchem ukrývá nejnovější technologie, Vás

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Dominika Ratajská Analýza kvality služeb v kavárnách Bakalářská práce 2014 Analýza kvality služeb v kavárnách Bakalářská práce Dominika Ratajská Vysoká škola

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Káva čaj kakao Pro potřeby projektu

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu Lázeňská restaurace je umístěna v historicky významné vile Vlasta, postavené, na objednávku majitele pražské velkopekárny Vendelína Máchy, podle projektu zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry.

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Káva jako. životní styl. Martin Pössl

Káva jako. životní styl. Martin Pössl Káva jako životní styl Martin Pössl Děkujeme za poskytnutí prostor k focení Švehlově sokolovně a TJ Sokol Hostivař. Velký dík patří také Evě Šifaldové a jejímu bárečku za přípravu všech vyfocených nápojů

Více

Oblasti, kde se káva pěstuje

Oblasti, kde se káva pěstuje Oblasti, kde se káva pěstuje Káva se pěstuje ve třech hlavních oblastech nacházejícím se mezi obratníkem Raka a Kozoroha. Každá z těchto oblastí má jiné krajinné podmínky, klima a chuť kávy z každé oblasti

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004 Káva long Nákup kávy C spekulace na růst ceny Kamil Bednář Listopad 2004 1 Káva na vzestup Káva v současné době reprezentuje velmi zajímavou obchodní příležitost. Kombinace fundamentálních a technických

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více