ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE AKTIVITA ŠESTKA

2 Osnovy volitelných předmětů Osnovy volitelných předmětů výstupy a učivo byly vzhledem k charakteristice těchto předmětů většinou zpracovány na delší časové období neţ jeden ročník. Tyto předměty také nabízíme v rámci mezitřídních skupin, a to i napříč ročníky. PRVNÍ STUPEŇ Estetická výchova Náplní předmětu je rozvíjení vlastní umělecké tvořivosti a aktivity jedince - naučit ţáka základním dovednostem v některých uměleckých oblastech. Estetická výchova ovlivňuje formování individuálního vkusu. Rozvíjejí se zde praktické činnosti a různé výtvarné techniky. V předmětu je kladem důraz na respektování věkových zvláštností, tříbení vkusu a hodnocení estetického citu. Děti realizují náměty v konkrétní podobě, v tomto věku se pomalu rozvíjí abstraktní obrázky. Předmět napomáhá k vytváření lepších vztahů mezi lidmi, coţ je důleţitou součástí vývoje způsobu ţivota dítěte. V předmětu se rozvíjí práce jedince, ale také jedince, jako část celku práce ve skupině. Dle potřeby se vyuţívá specializovaná učebna Estetické výchovy. Osnovy předmětu jsou vzhledem k volitelnému zaměření vytvořeny pro ročník. Výstupy ţáka se opakují a dovednosti ţáka tak zdokonalují vzhledem ke zkušenostem ţáků. Předmět: Estetická výchova Ročník: (1 hodina týdně) Práce s netradičními materiály Osvojování si individuálního přístupu k vyjádření vlastní myšlenky Skupinové vyjádření zadaného tématu Práce na základě předlohy Vytváření dekorací Žák si osvojuje práci s netradičními materiály přírodniny, různé typy barev a lepidel aj. Pokouší se vyjádřit různými způsoby svoje pocity a zachytit je při individuální tvorbě. Ve skupině zpracovává dané téma Vánoce, Velikonoce, období Adventu, Halloween atd. Snaží se podle předlohy zpracovat dané téma. Spoluvytváří dekorace pro výzdobu školy.

3 Sportovní příprava Volitelný předmět je realizován 1 vyučovací hodinu týdně. Sportovní příprava navazuje na hodiny Tělesné výchovy a rozvíjí tělesnou a fyzickou zdatnost, rozšiřuje obzory v oblasti sportu. Pro svou činnost vyuţívá především tělocvičny a nové víceúčelové sportovní hřiště školy. Předmět: Sportovní příprava Ročník: (1 hodina týdně) Cvičení pěnovými míči Cvičení s obručemi Cvičení s plnými míči Cvičení s lanem Cvičení s lavičkami Cvičení s fotbalovými míči Cvičení s létajícími talíři Základy atletiky Soutěţe ve druţstvech Žák rozvíjí znalosti o jednotlivých sportovních hrách. Žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti dle svých fyzických předpokladů a možností. Žák je veden k zájmu o sport a sportovní dění kolem sebe.

4 DRUHÝ STUPEŇ Sportovní příprava Vyučovací předmět má časovou dotaci 4 hodiny týdně. Výuka navazuje na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, realizovaných v hodinách TV. Zaměřuje se na jejich zdokonalování a na výkonnostní růst ţáků. Výstupy pro ţáky jsou především zaměřené na zvládnutí závodní činnosti v různých sportovních odvětvích odpovídající dané věkové kategorii na úrovni okresních aţ celostátních soutěţí. Ţáci mají moţnost účastnit se výběrových soustředění. Pro výuku je k dispozici malá a velká tělocvična, posilovna, dvě venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem, atletický ovál s umělým povrchem a sektory pro technické disciplíny. Výuka sportovní přípravy rozvíjí u ţáků kompetence personální a sociální (zlepšuje organizační schopnosti, učí je znát hranice svých schopností, učí je konstruktivní spolupráci dodrţování pravidel a posiluje zdravou sebedůvěru). Předmět: Sportovní příprava Ročník: 6. (4 hodiny týdně) POHYBOVÉ HRY,SOUTĚŢE DRUŢSTEV,ŠTAFETOVÉ SOUTĚŢE ATLETICKÝ BLOK zdokonalení techniky běhů, skoků a hodů speciální běţecká cvičení zaměřená na rozvoj rychlosti a vytrvalosti technika atletických disciplín HERNÍ BLOK zaměření na zdokonalování HČJ a herních dovedností GYMNASTICKÝ BLOK překáţkové dráhy, přeskoky švihadla, odhody medicinbaly, šplh KONDIČNÍ BLOK kruhové tréninky, základy cvičení v posilovně, cvičení s vahou vlastního těla Zvládá základy techniky jednotlivých atletických disciplín. Orientuje se v pravidlech atletiky, potřebných k účasti na atletických závodech. Zvládá základy techniky překážkového běhu a vrhu koulí. Zvládá závodní činnost zaměřenou na výkon v jednotlivých atletických disciplínách. Zvládá základy jednotlivých sportovních her. Dovede měnit taktiku hry v různých situacích. Zvládá v určeném čase různé překážkové dráhy, v určeném tempu přeskoky švihadla a odhody medicinbalu z různých poloh a šplh na 4 m tyči. Zvládá přiměřené zatížení v kondičním tréninku.

5 Předmět: Sportovní příprava Ročník: 7. (4 hodiny týdně) POHYBOVÉ HRY,HONIČKY,SOUTĚŢE DRUŢSTEV ATLETICKÝ BLOK zdokonalování v technice atletických disciplín v rozsahu závodní činnosti mladšího ţactva speciální běţecká průprava, ABC, odrazová cvičení HERNÍ BLOK zdokonalování v herních činnostech jednotlivce v návaznosti na TV základní pravidla, orientace ve hře GYMNASTICKÝ BLOK překáţkové dráhy, skoky na trampolíně, akrobacie, šplh na tyči a laně KONDIČNÍ BLOK kruhové tréninky s různou kombinací stanovišť základy cvičení v posilovně, cvičení s lehkými činkami, na rotopedech a posilovacích strojích Zvládá techniku atletických disciplín s výkonností opravňující k účasti na soutěžích krajské úrovně. Zvládá HČJ jednotlivých sportovních her, orientuje se v pravidlech. Dokáže reagovat na změny herních situací a v rytmu hry. Zvládá ve stanoveném tempu překážkové dráhy různých forem. Zvládá základy skoků na trampolíně, šplh na tyči i laně v daném limitu. Zvládá různé zatížení v kondičním tréninku. Zná základní cviky na posilovacích strojích s přiměřenou zátěží.

6 Předmět: Sportovní příprava Ročník: 8. (4 hodiny týdně) DROBNÉ POHYBOVÉ HRY, SOUTĚŢE DRUŢSTEV, HONIČKY, TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ HRY ATLETICKÝ BLOK technika atletických disciplín (skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod oštěpem, hod diskem, překáţkové běhy, štafetový běh) rozvoj speciální běţecké rychlosti a vytrvalosti, koordinační cvičení HERNÍ BLOK zdokonalení v herních činnostech jednotlivce v návaznosti na TV základní pravidla a orientace ve hře GYMNASTICKÝ BLOK prohloubení dovedností základních gymnastických prvků skoky na trampolíně různě modifikované překáţkové dráhy šplh na tyči a laně KONDIČNÍ BLOK cvičení v posilovně s lehkými činkami, na posilovacích strojích kruhové tréninky s různou kombinací stanovišť speciální vrhačská cvičení Zvládá závodní činnost v atletických disciplínách na úrovni oblastních soutěží. Zvládá HČJ v jednotlivých sportovních hrách, orientuje se v pravidlech. Dokáže reagovat na změněnou situaci při hře. Zvládá ve stanoveném tempu překážkové dráhy různých forem. Zvládá základy skoků na trampolíně, šplh na tyči i laně ve stanoveném limitu. Zvládá různé zatížení v kondičním tréninku. Zná hlavní zásady a zvládá základní cviky posilování na strojích i s činkou s přiměřenou zátěží.

7 Předmět: Sportovní příprava Ročník: 9. (4 hodiny týdně) DROBNÉ POHYBOVÉ HRY,SOUŤEŢE DRUŢSTEV, HONIČKY, TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ HRY ATLETICKÝ BLOK zdokonalení techniky atletických disciplín (běhů, skoků, vrhů) základní technika hodu kladivem speciální průpravná běţecká, skokanská a vrhačská cvičení HERNÍ BLOK zdokonalení herních činností jednotlivce, rozvoj herních systémů, základní pravidla organizace her a turnajů ve sportovních hrách GYMNASTICKÝ BLOK prohloubení dovedností základních gymnastických prvků skoky na trampolíně překáţkové dráhy v různých modifikacích šplh na tyči a laně KONDIČNÍ BLOK základy cvičení v posilovně, cvičení s činkami, na posilovacích strojích kruhové tréninky s různou kombinací stanovišť speciální vrhačská a odrazová cvičení úpolová cvičení - přetahy, přetlaky Zvládá závodní činnost v atletických disciplínách na úrovni oblastních až celostátních soutěží. Zvládá HČJ a základní herní systémy v jednotlivých sportovních hrách, orientuje se v pravidlech. Zvládá základní přípravu a organizaci her a turnajů pro spolužáky. Zvládá ve stanoveném tempu překážkové dráhy různých forem. Zvládá základy skoků na trampolíně, šplh na tyči i laně ve stanoveném limitu. Zvládá základní cviky s činkami a na posilovacích strojích s přiměřenou zátěží. Zná základní zásady bezpečnosti při posilování. Zvládá různé zatížení v kondičním tréninku.

8 Matematická praktika Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě, někdy je vyuţita učebna informatiky. Předmět je vyučován ve skupině ţáků, jeţ si předmět zvolili. Můţe probíhat v mezitřídních skupinách, včetně skupin napříč 6. a 7. ročníkem. Předmět se snaţí o rozšíření a upevnění učiva matematiky v příslušném ročníku, ukazuje uţití matematiky při řešení úloh z běţného ţivota. Pomocí didaktických her je rozvíjena představivost, logické myšlení i kombinační schopnosti. Činnosti jsou střídány. Práce ve skupinách, samostatné práce, soutěţe. Předmět: Matematická praktika Ročník: 6. (2 hodiny týdně) Desetinná čísla Prohloubení pojmu zlomek Převody jednotek Znaky dělitelnosti Prvočíslo, číslo sloţené, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Úhel Třídění úhlů, jejich přenášení, grafické početní sčítání a odčítání Osová a středová souměrnost Trojúhelník Tělesa Rovnoběţné a pravoúhlé promítání Část celku vyjádří pomocí zlomku i desetinným číslem, osvojí si početní operace s desetinnými čísly. Dokáže převádět jednotky objemu, povrchu, délky, hmotnosti. Pomocí znaků dělitelnosti určí dělitele čísel, využije je při řešení slovních úloh, při krácení zlomků. Dle zadání narýsuje úhel, určí jeho velikost. Převádí stupně, minuty a vteřiny. Sečte graficky i početně úhly. Načrtne i sestrojí útvary souměrně sdružené dle osy či středu souměrnosti, pozná středově i osově souměrné útvary. Dokáže trojúhelníky roztřídit, používá trojúhelníkovou nerovnost. Sestrojí trojúhelník, kružnici jemu opsanou i vepsanou, těžnici, výšku i střední příčku. Rozliší hranol, válec, kouli, kužel, jehlan, užívá pojmů: vrchol, hrana, stěna, tělesová úhlopříčka. Vypočítá objem a povrch kvádru a krychle. Načrtne a sestrojí obraz kvádru a krychle.

9 Předmět: Matematická praktika Ročník: 7. (2 hodiny týdně) Zlomek Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků Obsah a obvod trojúhelníka a čtyřúhelníka Čísla celá a racionální Poměr Úměra Procenta Zpracování dat do grafů, čtení z grafů Hranoly Dokáže porovnat, krátit, rozšířit zlomky. Zvládá početní operace se zlomky. Používá smíšená čísla. Načrtne a sestrojí trojúhelník dle vět o shodnosti trojúhelníka. Dokáže sestavit pomocí geometrické symboliky postup konstrukce. Rozlišuje a sestrojí lichoběžník a rovnoběžník. Určí vzájemnou polohu přímek v rovině. Vypočítá obsah a obvod trojúhelníka, rovnoběžníka a lichoběžníka. Zvládá početní operace v oboru celých a racionálních čísel, využívá je ve slovních úlohách. Řeší úlohy vyjádřené poměrem, úlohy s měřítkem plánu a mapy. Dokáže celek dělit v daném poměru. V úlohách rozpozná přímou a nepřímou úměrnost, sestaví trojčlenku a s její pomocí úlohy vyřeší. Vyjádří jedno procento. Rozliší a vypočítá základ, počet procent a procentovou část v úlohách. Vyjádří procenta desetinným číslem i zlomkem. Orientuje se v grafech i v tabulkách. Provede svůj průzkum, který sám zpracuje do grafu a tabulky. Rozpozná hranol, vypočítá jeho povrch a objem, sestrojí jeho síť.

10 Matematicko přírodovědná praktika V tomto předmětu dostávají ţáci prostor pro praktické vyuţití znalostí z přírodovědných předmětů. V laboratořích mohou rozvíjet schopnosti posuzovat vlastnosti látek, mohou provádět jednoduché chemické pokusy s niţšími koncentracemi chemikálií, mohou sami vytvářet závěry chemických reakcí. Lze zde vyuţít také metody mikroskopování k pozorování látek, ale i preparátů. Mohou pracovat samostatně, ale také ve skupinách, kdy se na základě zadání snaţí řešit daný úkol. Náplň tohoto předmětu je rozloţena do 8. a 9.ročníku s moţností libovolného rozvrţení. Předmět je vyučován 2 hodiny týdně a k jeho realizaci lze vyuţít učebnu laboratoří chemie a fyziky, učebnu přírodopisu, ale také učebnu informatiky, příp. multimediální učebnu. Předmět: Matematicko přírodovědná praktika Ročník: (2 hod. týdně) Práce podle zadání Vyuţití oddělovacích metod k rozdělení chemikálií ze směsi Pouţití chemikálií daných koncentrací a posouzení jejich reaktivity Vyuţití mikroskopu k určení vlastností látek a k pozorování preparátů. Porovnávání změn vlastností látek při jednoduchých reakcích Přesné určování mnoţství látek Provádění jednoduchých reakcí e jejich hodnocení Zdůvodnění jiných neţ předpokládaných závěrů Vybraná témata z matematiky Vybraná témata z přírodopisu Žák se snaží podle předlohy popsat postup práce. Na základě znalostí o oddělovacích metodách využívá některé k oddělení chemikálií ze směsi. Pokouší se porovnat reaktivitu látek na základě jejich koncentrace. Pomocí mikroskopu se snaží popsat pozorované změny. Provádí samostatně nebo ve skupině jednoduché chemické reakce. Osvojí si základní postupy vážení, používání různých typů vah. Pokouší se hodnotit průběh reakce a podle návodu sestavit závěr reakce. Pokud dojde k jinému než předpokládanému závěru společně se snaží vysvětlit tento výsledek. Žák si zdokonalí a prohloubí znalosti z matematiky získané již v předešlých ročnících. Dokáže své znalosti aplikovat na příklady z praxe. Žák si zdokonalí a prohloubí znalosti z přírodopisu z minulých ročníků. Pozoruje přírodu, chápe dění v přírodě v souvislostech. Zdokonalí si znalosti a praktické dovednosti ze základů první pomoci.

11 Praktika z informatiky Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. aţ 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v učebně informatiky. Předmět je vyučován ve skupině ţáků, jeţ si předmět zvolili. Můţe probíhat v mezitřídních skupinách, včetně skupin napříč ročníky. Předmět se snaţí o rozšíření a upevnění učiva informatiky. Důraz je kladen na praktické vyuţití základních textových, prezentačních a komunikačních programů. Předmět: Praktika z informatiky Ročník: (2 hod. týdně) Podrobné sloţení počítače (hardware) Příslušenství počítače (tiskárny ) WORD rozšíření EXEL rozšíření POWERPOINT rozšíření Praktické vyuţití různých programů např. pro školní časopis INTERNET komunikace Základy HTML jednoduchá stránka Rozšiřuje si znalosti z vybavení počítačů. Rozšiřuje si znalosti o různém příslušenství počítačů. Rozšiřuje si znalosti textového editoru (tvorba plakátů, pozvánek a dalších písemných dokumentů). Rozšiřuje si znalosti tabulkového editoru (výpočty v tabulkách, tvorba testů atd.). Rozšiřuje si znalosti prezentačního editoru a využívá animace při vlastní prezentaci, prezentaci školy, akcích, koníčcích, při zpracování školního časopisu, v pracovních skupinách. Rozšiřuje si znalosti o internetu. Využívá internet ke komunikaci. Pokouší se vytvářet jednoduché webové stránky.

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.5 Matematika Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více