POZNEJ NEJEN NAŠI SLUNEČNÍ SOUSTAVU VYUŽITÍ MODELŮ PŘI VÝUCE ASTRONOMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNEJ NEJEN NAŠI SLUNEČNÍ SOUSTAVU VYUŽITÍ MODELŮ PŘI VÝUCE ASTRONOMIE"

Transkript

1 POZNEJ NEJEN NAŠI SLUNEČNÍ SOUSTAVU VYUŽITÍ MODELŮ PŘI VÝUCE ASTRONOMIE Zuzana Suková KMT Oddělení fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Abstrakt: Jako učitelé fyziky bychom se měli stále zamýšlet nad tím, jakým tématem můžeme své žáky a studenty motivovat a přitáhnout ke studiu přírodních věd. Ve svém příspěvku bych chtěla poukázat na možnost zvýšení atraktivity fyziky prostřednictvím často oblíbené astronomie. Cílem je několik námětů, jak lze žáky učit astronomii pomocí názorných modelů už od 1. stupně základní školy. Jak jim můžeme vysvětlit střídání fází Měsíce a přiblížit rozměry naší sluneční soustavy, některých hvězd nebo celé Galaxie? Třeba vyrobením jednoduchého modelu. Při práci s názornými pomůckami můžeme působit nejen na žáky s auditivní, ale také s vizuální a kinestetickou pamětí. Klíčová slova: fáze Měsíce, Galaxie, HR diagram, model, sluneční soustava Úvod V posledních letech se učitelé základních i středních škol nejen v České a Slovenské republice často setkávají s neoblíbeností přírodovědných předmětů, fyziku nevyjímaje. Výsledkem potom je, že více studentů si na vysokých školách vybírá humanitní obory a technicky zaměřených absolventů může v budoucnu být nedostatek. Tento trend naznačuje i vyhodnocení mého dotazníku zkoumajícího oblibu předmětu fyzika, emocionalitu v předmětu a školní úspěšnost, který byl aplikován u 10 tříd z 5 škol v České republice (celkem 218 žáků). Fyziku zde jako celkem oblíbený předmět uvedlo 40% žáků, 15% na tento předmět nemá žádný názor a 45% ji rádo nemá, 30% žáků učivo fyziky ze svého pohledu zvládá, 45% mu někdy rozumí a jindy ne a 15% žákům učivo nejde. Při hodinách fyziky se nenudí 35%, občas se nudí 30% a často zažívá nudu 35% žáků. Tato čísla jsou smutná, vezmeme li v úvahu, že fyzika by měla popisovat svět kolem nás a vysvětlovat děje, které v něm probíhají. Problém vidím v tom, že fyzika se kvůli nízké hodinové dotaci stává spíše vědou teoretickou a pro žáky abstraktní. Ve svém příspěvku se pokusím nabídnout několik podle mě názorných modelů, kterými lze hodiny oživit. K motivování ke studiu fyziky bych chtěla využít téma astronomie. Na českých školách je sluneční soustavě věnována poměrně velká časová dotace v 9. ročnících základních škol (odpovídají tomu kvarty víceletých gymnázií). Ve školních vzdělávacích programech najdeme dále v 1. ročnících čtyřletých gymnázií (kvinty víceletých gymnázií) téma Keplerových zákonů a ve 3. ročnících (septimy víceletých gymnázií) je začleněna na některých gymnáziích astrofyzika, ale v tuto dobu je již poměrně pozdě na motivování žáků ke studiu technických oborů na vysokých školách, protože již mají zvolené semináře, což jsou často maturitní předměty, v jejichž studiu obvykle pokračují i po maturitě. Při pohledu na dokument štátny vzdelávací program Slovenské republiky je hodinám fyziky věnováno ještě méně času a astronomii vůbec nic. V plánech je zařazeno učivo astronomie pouze na prvním stupni základní školy (ta končí 4. ročníkem). Na druhém stupni nebo střední škole bychom nenašli už žádnou zmínku. Zajímavé by bylo se stejně jako Hanisko podívat, co vše se ale mají z astronomie žáci třídy naučit. To ale není cílem tohoto příspěvku. Snad můžeme zmínit alespoň černou díru, která ale podle mne je pro ně příliš složitá a nepochopitelná. Podívejme se tedy opět do České republiky, kde ještě v rámcovém vzdělávacím programu určeném pro základní školy a pro gymnázia najdeme poznatky z astronomie, a na možnosti, jak je učit studenty alespoň trochu zážitkovou formou s důrazem na názornost. Navíc se ve všech navrhovaných modelech snažím o působení nejen na žáky s auditivní pamětí (popis modelu, diskuse), ale také s vizuální (vidí třírozměrný model) a kinestetickou (s modelem manipulují). 246

2 Fáze Měsíce Stejně jako na Slovensku i u nás se objevují zmínky o vesmírných tělesech již na prvním stupni základní školy v hodinách prvouky například fáze Měsíce. Změn tvaru Měsíce v průběhu měsíce si všimne každé dítě, ale myslím si, že by mělo mít také představu, jak k nim dochází. V každé učebnici pro první stupeň nalezneme schematické obrázky fází Měsíce, ale jak uvádí i Velmovská, tak ne vždy jsou vhodné, fyzikálně správné a pro žáky pochopitelné (Velmovská, 2013). Z tohoto důvodu jsem navrhla jednoduchý model. Dva malé míčky (například na ping pong) představují Zemi a Měsíc, Slunce představuje baterka. Baterku a míček představující Zemi umístíme do průhledných stojánků stejné výšky. Je vhodné jednu polovinu míčku představujícího Měsíc natřít tmavě, což má představovat jeho neosvětlenou polokouli. Postupně žák umisťuje míček představující Měsíc do různě vysokých stojánků a stojánek postupně na různá místa symbolické oběžné dráhy kolem Země. Vždy natočí míček tak, aby světlá část představovala osvětlenou polokouli. Rozsvícením baterky si může sám ověřit, zda míček natočil správně, tedy která část Měsíce je v daném bodě dráhy osvětlená Sluncem. Při pohledu od míčku představujícího Zemi potom určí, jaký tvar má osvětlená část míčku představujícího Měsíc tedy fázi Měsíce. Použijeme li stojánky stejné výšky, nastane místo úplňku zatmění Měsíce a místo novu zatmění Slunce. Tento model mi přijde mnohem názornější a pochopitelnější než pouhý obrázek. Je ale vhodné zařadit do hodiny také diskusi, kdy sami žáci díky návodným otázkám učitele vysvětlí, proč někdy dochází k zatmění a jindy ne (Měsíc neobíhá kolem Země ve stejné rovině jako Země kolem Slunce). Dalším modelem by potom mělo být ukázáno, proč ze Země vidíme z Měsíce stále stejnou tzv. přivrácenou polokouli. Jeden žák bude představovat Zemi a druhý jej pomalu obejde a přitom se jednou otočí kolem vlastní osy. Zařazením diskuse je vhodné žákům vysvětlit pojem vázaná rotace. Stejným principem můžou být učeny fáze Měsíce i v 6. ročníku v rámci předmětu zeměpis. Poměr velikostí planet a Slunce Žáci základní školy (myslím, že i mnohem dříve než v 9. ročníku) by také měli mít alespoň rámcovou představu o poměrech velikostí v naší sluneční soustavě. Použijeme li k tomu názorný model a nebudeme žáky trápit čísly, mohli bychom jej začlenit dokonce i na prvním stupni. Ale i ve vyšších ročnících rozhodně není vhodné, aby žáci nazpaměť jako básničku odříkali poloměry či vzdálenosti vesmírných těles, protože by je stejně brzy zapomněli a místo motivování by to vedlo spíše k averzi k fyzice. Ve škole by přeci měl být spíše kladen důraz na porozumění a přibližnou představu. Konkrétní hodnoty si můžeme vždy snadno zjistit na internetu. Protože je naše sluneční soustava obrovská, tak ji miliardkrát zmenšíme. Tehdy má trpasličí planeta Pluto rozměry jako zrnko pepře (myšlena kulička o průměru 2 mm). Žáky necháme odhadnout, jak velké bude v tomto měřítku Slunce a planety naší sluneční soustavy. Správné rozměry modelu zjistíme převedením skutečných hodnot v poměru 1 : , ale před samotným a pro žáky trochu nudným výpočtem je toto tipování vhodnou aktivizační metodou. Děti rozdělíme do skupinek a necháme je model vytvořit z reálných předmětů. Vhodné je použití něčeho kulatého a známého mně osobně se osvědčilo přinést do třídy ovoce, zeleninu a koření (pepř, nové koření, hrášky, lískové a vlašské ořechy, hroznové víno, mandarinky, pomeranče, grapefruity, hlávkové zelí, melouny, ). Lze použít i různě veliké míče, ale tady je problém, že na rozdíl od ovoce, které má vždy přibližně stejnou velikost, může být míč obecně libovolně veliký. Pro žáka je mnohem přínosnější přirovnat Zemi k hrášku a Jupiter ke grapefruitu, než jedno ke kuličce a druhé k míčku. Cílem celé této aktivity je prvotní motivace, kdy chceme žáky zaujmout, vtáhnout je do děje. Během ní si žáci nejprve uvědomí a případně ve skupinách diskutují o tom, v jakém pořadí podle velikosti jdou jednotlivá 247

3 tělesa za sebou. Následně ve skupinkách diskutují o své představě modelu. Při řešení úkolů ve skupinách jsou rozvíjeny klíčové kompetence k řešení problému, komunikační a sociální. Vytvoření modelu jsem realizovala u věkově nehomogenní skupiny 16 dětí v září 2012 v rámci soustředění talentovaných žáků (řešitelů FO a AO) Fyzikální kemp (Obr. 1). Přestože se jednalo o žáky věnujících se fyzice potažmo astronomii, tak žáci vytvořili model s chybami. Hlavními nedostatky byly větší poloměry kamenných planet a naopak řádově mnohem menší rozměr Slunce. V jejich modelech se ztrácely propastné rozdíly velikostí, které v naší sluneční soustavě nalezneme. Ale myslím si, že i mnohý učitel fyziky by bez počítání správně tento model nesestavil. Obr. 1: Účastníci soustředění talentovaných žáků navrhují modely sluneční soustavy V dalším kroku se žáky vypočítáme správné rozměry těles (u mladších žáků jim pouze sdělíme správné řešení). Získáme tak například následující tabulku (Tab. 1), obdobnou uvádí ve své práci i Macháček (Macháček, 2008). Při celé aktivitě si žáci uvědomí, jak moc zkreslený je nejen jejich pohled na poměr velikostí planet a Slunce, ale díky přirovnání k něčemu známému si správný model snadněji zapamatují i představí. Objekt sluneční soustavy Tab 1: Model sluneční soustavy z ovoce, zeleniny a koření. Skutečný Poloměr tělesa poloměr v měřítku tělesa v km 1 : v 248 Přirovnání k něčemu z našeho okolí (kulatého tvaru) cm Slunce ,63 Obří dýně goliáš Merkur ,24 Hrášek Venuše ,61 Lískový oříšek Země ,64 Lískový oříšek Měsíc ,34 Kulička nového koření Mars ,34 Hrášek Jupiter ,96 Grapefruit Saturn ,82 Grapefruit Uran ,56 Mandarinka Neptun ,47 Mandarinka Pluto ,11 Zrnko pepře Další otázkou je, jak je rozlehlá tato část s planetami v našem modelu. Vešel by se nám model do třídy nebo na chodbu školy? Zkusíme nejprve opět kvůli motivaci nechat žáky hádat střední vzdálenost Pluta od Slunce (nebo Země od Slunce, ). Navrhované tipy žáků budeme psát na tabuli a necháme hlasovat, ke které variantě se kdo kloní. Díky této aktivitě se opět zapojí celá třída. Je důležité žáky při tipování nikdy nekritizovat, protože tím se u nich vytvoří strach z toho, že řeknou špatnou odpověď a příště se raději nezapojí vůbec. Přesto i mě překvapilo, jak i starší žáci nad tímto

4 vůbec logicky nepřemýšlejí a navrhnou vzdálenost třeba 2 metry, kdy by se jednotlivá tělesa skoro dotýkala. Správné hodnoty opět zjistíme výpočtem. Model máme v měřítku 1 : , skutečná střední vzdálenost Pluta je přibližně 40 AU (1 AU je střední vzdálenost Země od Slunce, přibližně se jedná o km), tedy km. Pro poloměr modelu nám vyjde neuvěřitelná hodnota m. Do třídy ani na chodbu by se nám tedy model nevešel a většinu žáků toto zjištění překvapí. Pro větší názornost můžeme vzdálenost 6 km přirovnat ke vzdálenosti v našem městě. (Suková, 2012) Model sluneční soustavy podruhé Měřítko modelu můžeme také zvolit tak, abychom mohli Slunce a planety rozmístit po celé Slovenské republice, po kraji nebo po městě, ve kterém vyučujeme. Tím snadno propojíme v hodině nejen učivo fyziky, ale také zeměpisu. Můžeme například použít slepou mapu nebo ke každému městu, do kterého jsme umístili v modelu planetu, žáci zpracují krátký referát (rozloha, počet obyvatel, ). Vše můžeme v rámci hodin výtvarné výchovy navíc graficky zpracovat a vystavit například na nástěnce školy. Jako příklad takového modelu můžeme vzít Slunce o průměru 93 m (tato hodnota je zvolena tak, aby měřítko vycházelo 1 : ), které umístíme do hlavního města Bratislava. Dáme li žákům k dispozici poloměry planet a Slunce a vzdálenost planet od Slunce (nebo ještě lépe, necháme li je samostatně údaje zjistit v rámci hodin informační a výpočetní techniky na internetu), můžou pomocí trojčlenky snadno vypočítat poloměry objektů v modelu i potřebné vzdálenosti. Trojčlenku a počítání s měřítkem znají a aplikují už často žáci 7. ročníku. Zaokrouhlené skutečné hodnoty a parametry modelu přináší následující tabulka (Tab. 2). Poslední sloupec je jen jedním z mnoha správných řešení. Města jsou zvolena tak, aby byla pokud možno známá proto u posledních 4 není přesně dodržena vzdušná vzdálenost, skutečná vzdušná vzdálenost je uvedena v závorce. Objekt sluneční soustavy Tab 2: Sluneční soustava umístěná po Slovenské republice. Skutečný Poloměr Skutečná Vzdálenost Město ve správné poloměr modelu vzdálenost modelu vzdálenosti v km v cm v AU v km Slunce Bratislava Merkur ,4 4 Ružinov Venuše ,7 7 Podunajské Biskupice Země Ivanka pri Dunaji Mars ,5 15 Bernolákovo Jupiter ,2 52 Sereď (50km) Saturn ,5 95 Topoľčany (92km) Uran ,6 196 Ružomberok (193 km) Neptun Košice (315 km) Naše Galaxie Zkusme se žáků základní nebo střední školy zeptat, jaký tvar má naše Galaxie. Je to koule, čočka nebo spíše disk? Většinou vědí, že se jedná o disk, ale už nemají správnou představu, jak moc je 249

5 plochý. Přitom tvar Galaxie velmi dobře vystihuje kompaktní disk (CD), který má tloušťku jen 1,2 mm. Pouze v centrální výduti je model trochu silnější než zmiňované CD. Můžeme žáky opět nechat tento model vytvořit. Nejprve pomocí trojčlenky určíme rozměry modelu tak, aby průměr l.y. (různé zdroje uvádějí odlišné hodnoty, tyto hodnoty jsou převzaté z anglické verze wikipedie) odpovídal průměru kompaktního disku, tedy 120 mm. Tloušťka Galaxie se odhaduje na pouhých l.y. To v našem modelu představuje 1,1 mm, což velmi dobře odpovídá tloušťce CD. Maximální tloušťka modelu představující centrální výduť je asi pětinásobkem (opět záleží na zdroji dat). Proto bude mít v modelu tloušťku 5,5 mm. Ta sahá asi do jedné pětiny disku Galaxie v modelu bude mít poloměr 12 mm. Model Galaxie můžeme vytvořit z jednoho CD a centrální výduť snadno vymodelujeme pomocí kousku modelíny. (Suková, 2013) Hertzsprungův Russellův diagram Pomůcka představující Hertzsprungův Russellův diagram (HR diagram) si klade za cíl nejen s ním žáky seznámit, ale také jim ukázat některé parametry hvězd (povrchová teplota, poloměr, hmotnost, vzdálenost od Slunce, ). Model může buď vytvořit v několika exemplářích učitel a žáky s ním nechá ve skupinách pracovat, nebo jej mohou vytvořit sami žáci (na internetu zjistit parametry hvězd, navrhnout design, rozdělit si jednotlivé hvězdy a vyrobit je třeba v rámci hodin výtvarné výchovy, ). Celý můj model je z kartonu a jednotlivé části jsou spojovány pomocí suchého zipu. U samotného HR diagramu se jedná o velký arch tvrdého kartonu představující diagram, kde na svislé ose je umístěn zářivý výkon hvězdy v násobcích zářivého výkonu Slunce v logaritmickém měřítku (použití kladných a záporných mocnin základu čísla 10 můžeme až ve vyšších ročnících, pro mladší žáky raději vypisujeme 0,01; 0,1; 1; 10; 100 ), na vodorovné ose je povrchová teplota a spektrální třída. V některých případech se tam umisťuje barevný index, ale to mi přijde pro žáky základních škol moc složité. Záleží ale na ročníku a stupni školy, kde chceme model aplikovat. (Obr. 2). Obr. 2: HR diagram vyrobený z kartonu Několik známých hvězd (například tvořící zimní mnohoúhelník, jarní a letní trojúhelník, ) vyrobíme z měkčího kartonu. Jednotlivé hvězdy představují kružnice s poloměrem odpovídajícímu skutečnému poloměru hvězdy zmenšenému tak, aby poloměr Slunce byl v modelech znázorněn úsečkou o délce 1 mm. Hvězdy s příliš malým poloměrem jsou umístěny na obdélníkových kartičkách (u těch nejmenších jsem navíc přidala lupu, tedy hvězdu jsem 100krát zvětšila a pro porovnání jsem nakreslila i část povrchu Slunce), u velkých hvězd stačí jen kruhové výseče. Na kartičce hvězdy je vždy uvedeno několik parametrů (poloměr, hmotnost, vzdálenost od Slunce, ), jejichž volba opět závisí na věku žáků. Navíc zdánlivá barva (spíše odstín, který se nám jeví na obloze při srovnání dvou hvězd) a poloměr hvězdy jsou znázorněny barvou a velikostí. 250

6 Na malé kartičce připevněné pomocí suchého zipu na kartičce hvězdy je znázorněno schematicky souhvězdí, červeně vyznačená hvězda představuje právě popisovanou hvězdu (Obr. 3). Obr. 3: Některé známé hvězdy vyrobené z papíru Pomůcka v nejširší podobě je určena žákům gymnázií, ale výběr ročníku závisí na školním vzdělávacím programu. Zařadila bych ji do tématu astrofyzika, kterému je v rámci fyziky věnováno, jak už bylo řečeno, bohužel většinou několik hodin na konci 3. ročníku a je vhodnou pomůckou i pro seminář z fyziky. Můžeme ji aplikovat i v nižších ročnících, vybereme li pouze některé úkoly. Už na prvním stupni by mohla sloužit k seznámení žáků s některými známými hvězdami, použijeme li pouze kartičky hvězd. Můžeme takto ukázat, že hvězdy nejsou všechny bílé, ale naopak zahrnují barevné odstíny od červené přes žlutou až po namodralou. Můžeme žákům ukázat barvy i ve skutečnosti na jasné noční obloze (během vícedenního výletu, spaní ve škole, ) například Aldebaran v Býku je skutečně červenější než okolní hvězdy. Žáci také názorně vidí, že rozhodně nejsou všechny stejně veliké, jejich rozměry můžou být tisíckrát větší nebo naopak tisíckrát menší než je Slunce, které je jednou z mnoha hvězd a není výjimečné ani svojí barvou, ani velikostí. To, jak se nám zdá hvězda na obloze jasná, záleží i na tom, jak je od nás daleko a jak hodně svítí. Proto poměrně malá hvězda Slunce je nesrovnatelně větší než ostatní a i druhá nejjasnější hvězda Sírius nepatří zrovna k těm velkým. Podle ročníku a poskytnutého času můžeme zadat žákům například následující úkoly: Na každé kartičce pojmenuj souhvězdí. To, která neznáš, najdi v programu Stellarium, na internetu, v mapách hvězdné oblohy, Pojmenuj červeně označenou hvězdu tuto hvězdu kartička představuje. Správnost odpovědi si zkontroluješ odtržením kartičky se souhvězdím. Podle údajů na jednotlivých kartičkách hvězd je umísti pomocí suchého zipu na odpovídající místo HR diagramu. Jednotlivé polohy hvězd si můžeš průběžně kontrolovat zobrazením na stránce katalog hipparcos, kam zadáš jméno hvězdy a poté si necháš vykreslit HRD s její polohou (kliknutím na poslední údaj v zobrazené tabulce). Ke skupinám hvězd přiřaď označení hvězda hlavní posloupnosti, velebobr, bílý trpaslík a obr, zkontroluješ si je na stránkách astronomia.zcu.cz zaškrtnutím Zobrazit popisky v grafu. Podle polohy hvězdy v HR diagramu urči na svislé ose její spektrální typ. Zkontroluj si to opět na stránkách astronomia.zcu.cz. Všechny nové pojmy (hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třída, ) je potřeba žákům vysvětlit během konečné diskuse nebo v průběhu skupinové práce. 251

7 Jak daleko je ke hvězdám? V minulé podkapitole jsem popsala model zaměřený na některé parametry hvězd, mimo jiné i vzdálenost. Jakou ale mají žáci představu o vzdálenostech ve vesmíru? Při různých projektech mě zarazil dotaz žáků, zda vzdálenosti hvězd, které našli na internetu (řádově stovky nebo tisíce světelných let), jsou uváděny od Země nebo od Slunce. I toto podle mě dokazuje, že představy rozměrů ve vesmíru mají žáci velmi zkreslené, protože 8 světelných minut v těchto případech nehraje žádnou roli. Často uváděnou jednotkou vzdálenosti v astronomii je pro žáky exotické slovo parsek, pod kterým si ale bohužel většina nic nepředstaví, protože ho neznají z běžného života. Proto bych se pro lepší představu držela zvláště u mladších žáků jednotky délky světelný rok (l.y.), a to přestože ve většině odborných astronomických textů se setkáváme s rozměry uváděnými právě v parsecích (pc). Pro žáky základních škol mi přijde názornější světelný rok dráha, kterou urazí světlo za jeden juliánský rok (má délku 365,25 dne). Jak blízko nebo daleko je po Slunci nejbližší hvězda Proxima Centauri? Někteří žáci vědí, že tato hvězda je hned za rohem, tedy ve vzdálenosti 4,24 l.y., a že ze Slunce k nám letí světlo něco přes 8 minut (z povrchu Slunce na povrch Země doba v závislosti na vzdálenosti těles se pohybuje mezi 8 minutami 8 sekundami a 8 minutami 25 sekundami). Ale asi ani to není podle mě dostatečně názorné. Nemá cenu převádět hodnotu 4,24 l.y. na kilometry nebo metry, protože bychom dostali jen další nepředstavitelné číslo. Co třeba ale zkusit tipnout, jak dlouho by ke hvězdě Proxima Centauri šel člověk (uvažujme rychlost 4 km/h)? A co nejrychlejší savec gepard (uvažujme rychlost 100 km/h)? Jsem si jista, že žáci si snadněji představí i zapamatují, kdy v minulosti by musel gepard vyběhnout, aby tam dnes již byl, než nepředstavitelně obrovskou hodnotu v kilometrech. Necháme zase žáky chvíli tipovat, pak můžeme ještě hlasovat a jde se počítat. s Čas vypočteme je ze známého vztahu t, kde čas t je podíl dráhy s a průměrné rychlosti v. Vše v převedeme na metry a sekundy a po zaokrouhlení získáváme hodnoty pro čas s, pro rychlost světla ve vakuu m/s a pro vzdálenost hvězdy Proxima Centauri m. Pro rychlost chůze člověka 1,1 m/s dostáváme po převedení na roky dobu přibližně let. Člověk by tedy musel k (po Slunci) nejbližší hvězdě jít více než miliardu let. A gepard? Tomu by běh trval jen let (analogický výpočet). Číslo mnohem nižší, ale přesto nepředstavitelné z pohledu života i antropologického vývoje člověka. Můžeme zde ale propojit fyziku s biologií (přírodopisem) a podívat se, jak to na Zemi vypadalo před miliardou let a před 50 miliony let. Náš prapraprapředek, který před miliardou let obýval modrou planetu, by byl teprve ve fázi eukaryotní buňky (buňka s jádrem), která někdy v té době vznikla. Oproti tomu před 50 milióny let bychom na Zemi našli již éru savců zastoupenou mnoha rozmanitými druhy. Jako předka šelem, označován jako prašelma, si můžeme představit čeleď Miacidae, která v té době žila. (Suková, 2013) Závěr Práce učitele fyziky je v poslední době stále více bojem o to, zda vůbec bude mít šanci fyziku vyučovat. Ale neměli bychom to vzdávat a i nadále se snažit o opětovné navýšení hodin a i přes snížení hodinové dotace prokládat výuku prací s názornými pomůckami nebo modely a pokusy. Jsem velmi ráda, že v České republice dosud v rámcovém vzdělávacím programu najdeme zmínky o astronomii a byla bych velmi ráda, kdyby i učitelé Slovenské republiky dokázali do svého plánu zařadit alespoň něco z tématu astronomie. Díky výše popsaným modelům bych chtěla těžko představitelné rozměry naší sluneční soustavy, tvar Galaxie, důvod střídání fází Měsíce a tajemný svět hvězd alespoň trochu přiblížit žákům základních a středních škol. Tvorba těchto modelů by mohla být také náplní zájmových kroužků věnujících se 252

8 astronomii. Sice si žáci nebudou pamatovat konkrétní číselné hodnoty, ale věřím, že si zapamatují alespoň některý z výše uvedených modelů a získají tak lepší představu o vesmíru. Začlenění některých námětů do výuky by mohlo vést také ke zvýšení zájmu žáků nejen o astronomii, ale o přírodní vědy obecně. Mnou popsané modely vnímám jako náměty, jak bychom mohli žákům studium přírodních věd zpestřit a ukázat jim, že je zajímavé a věnuje se například popisu a vysvětlení dějů v blízkém i vzdáleném vesmíru. Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu svojí disertační práce RNDr. Miroslavu Randovi, PhD. (ZČU v Plzni) a odborné asistentce PaedDr. Márii Vargové, PhD. (KU v Ružomberku) za cenné připomínky, konzultace a rady. Literatura [1] HANISKO, P Vyučovanie astronómie na 1. stupni základných škôl v Slovenskej republike. In: Gazdíková, V., Majherová, J.: Odborová didaktika interdisciplinárny dialóg vyd. Ružomberok: VERBUM, 2012, s ISBN [2] MACHÁČEK, Martin Fyzika pro gymnázia: Astrofyzika. 3. vyd. Praha: Prometheus, s. ISBN [3] SUKOVÁ, Z Kdyby gepard vyrazil coby prašelma, už by dorazil na Proximu Centauri I. In: Školská fyzika, [online], 2012, roč. IX, č. 4. [citované 5. dubna 2013]. Dostupné na: kdyby gepard vyrazil coby praselma uz by dorazil na proximucentauri i [4] SUKOVÁ, Z Kdyby gepard vyrazil coby prašelma, už by dorazil na Proximu Centauri II. In: Školská fyzika, [online], 2013, roč. X, č. 1. [citované 15. května 2013]. Dostupné na: kdyby gepard vyrazil coby praselma uz by dorazil na proximucentauri ii [5] VELMOVSKÁ, K Fyzikálne poznatky v prírodovede na I. stupni ZŠ. In: Zelenický, Ľ.: Zborník referátov z XVIII. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2012: Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s ISBN Adresa autora PhDr. Zuzana Suková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická KMT Oddělení fyziky Klatovská Plzeň Česká republika 253

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Výuka astronomie na základních školách v České republice můžeme být spokojeni?

Výuka astronomie na základních školách v České republice můžeme být spokojeni? Astronomické vzdelávanie Školská fyzika 2013 / 6 Výuka astronomie na základních školách v České republice můžeme být spokojeni? Miroslav Randa 1, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Astronomie

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník projekt GML Brno Docens DUM č. 20 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 21.06.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Prezentace je zaměřena na základní popis a charakteristiky

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max. 25 b) B I: (max. 20 b) B

Více

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze PŘEDMĚT: přírodopis, fyzika, zeměpis ROČNÍK: 6. 9. dle zařazení v ŠVP NÁZEV (TÉMA): Zapadá Slunce vždy na západě? AUTOR: PhDr. Jaroslava Ševčíková KOMPETENČNÍ CÍLE: Kompetence k řešení problémů (samostatná

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

FYZIKA Sluneční soustava

FYZIKA Sluneční soustava Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Sluneční

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Vesmír (interaktivní tabule)

Vesmír (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vesmír (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-3-07 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 3. třída Autor: Zuzana Brůnová

Více

Astronomie z papíru. OTA KÉHAR Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. HR diagram

Astronomie z papíru. OTA KÉHAR Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. HR diagram Astronomie z papíru OTA KÉHAR Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Příspěvek obsahuje ukázku několika zajímavých pomůcek pro výuku astronomických poznatků (např. HR diagram, Kirkwoodovy mezery,

Více

Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Přírodopis Vesmír Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k učivu o vesmíru. Jsou zde uvedené základní vlastnosti planet sluneční soustavy včetně hypertextových odkazů na videa k této tématice.na

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Vesmír (interaktivní tabule)

Vesmír (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vesmír (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-3-07 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 3. třída Autor: Zuzana Brůnová

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

Úvodní list. Při rozšíření i II. stupeň. 1x45 min (lze rozšířit až na 4-5 vyučovacích hodin) Při rozšíření: Člověk a příroda

Úvodní list. Při rozšíření i II. stupeň. 1x45 min (lze rozšířit až na 4-5 vyučovacích hodin) Při rozšíření: Člověk a příroda Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: Délka trvání: I. stupeň Při rozšíření i II. stupeň 1x45 min (lze rozšířit až na 4-5 vyučovacích hodin) Název hodiny: Model Sluneční soustavy Vzdělávací oblast

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady 1. Rychlosti vesmírných těles, např. planet, komet, ale i družic, se obvykle udávají v kilometrech za sekundu. V únoru jsme mohli v novinách

Více

Modulární systém v astronomii

Modulární systém v astronomii astronomia.zcu.cz Modulární systém v astronomii Čeho kdo nezná, po tom nedychtí. Ota Kéhar 2. 10. 2010, Valašské Meziříčí kehar@kof.zcu.cz Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Trocha teorie

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b) Část A strana A 1 Bodové hodnocení vyplňuje komise! část A B C Celkem body (14 b) (26 b) (60 b) (100 b) Pokyny k testovým otázkám: U následujících otázek zakroužkuj vždy právě jednu správnou odpověď. Zmýlíš-li

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Hvězdy Název,

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant: Mgr. Růžena Hlůšková ZŠ

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku představím několik webových online aplikací

Více

ilit Vesmír Vesmír Geografie Cíle: Stručná anotace:

ilit Vesmír Vesmír Geografie Cíle: Stručná anotace: Téma aktivity: a naše sluneční soustava Předmět: Doporučený věk studentů: 17 let Vazba na ŠVP: Země jako vesmírné těleso seminář ze zeměpisu Cíle: studenti si lépe představí velikost vesmíru studenti dokáží

Více

Krajské kolo 2014/15, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2014/15, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace Žk A olympida Identifikace jméno: příjmení: identifiktor: Škola nzev: město: PSČ: Hodnocení A B C Σ (100 b.) Účast v AO se řídí organizačním řdem, č.j. MŠMT 14 896/2012-51. Organizační řd a propozice aktulního

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test 1. Ve kterém městě je pohřben Tycho Brahe? [a] v Kodani [b] v Praze [c] v Gdaňsku [d] v Pise 2. Země je od Slunce nejdál [a] začátkem ledna.

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ Miroslav Randa, Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku se zabýváme,

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. náhodný vzorek skupina osob. obdobně i ve světě hvězd!

Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. náhodný vzorek skupina osob. obdobně i ve světě hvězd! Hvězdný diagram statistika nuda je, má však cenné údaje náhodný vzorek skupina osob obdobně i ve světě hvězd! Trocha historie 1889 Carl Vilhelm Ludvig Charlier první tabulka Plejády 1910 Hans Oswald Rosenberg

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

Matematika a Sluneční soustava

Matematika a Sluneční soustava Matematika a Sluneční soustava Vypracovala: Mgr. Kadlecová Helena Vlastní práce 1.Motivace Kde se setkáme s čísly většími než milion? (žáci uvádějí příklady a jsou směřováni k odpovědi: vesmírní vzdálenosti)

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Miniprojekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu 3. Planetární

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse ÚTFA,Přírodovědecká fakulta MU, Brno, CZ březen 2005 březnového tématu Březnové téma je věnováno klasické sférické astronomii. Úkol se skládá z měření, výpočtu a porovnání výsledků získaných v obou částech.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 2. Kinematika Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné.

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka Astronomie jednoduchými prostředky Miroslav Jagelka 20.10.2016 Když si vystačíte s kameny... Stonehenge (1600-3100 BC) Pyramidy v Gize (2550 BC) El Castilllo (1000 BC) ... nebo s hůlkou Gnomón (5000 BC)

Více

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj miniprojekt Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Cíl: Planeta Země,

Více

ročník 9. č. 21 název

ročník 9. č. 21 název č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz astronomia.zcu.cz kof.zcu.cz Exoplanety ve škole Ota Kéhar kehar@kof.zcu.cz Katedra obecné fyziky Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Co vás čeká? úvaha o výuce astronomie na školách exoplanety

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Orientace na

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji, HVĚZDY 1. Většina hvězd se při pozorování v průběhu noci pohybuje od A. Západu k východu, B. Východu k západu, C. Severu k jihu, D. Jihu k severu. 2. Ve většině hvězd se energie uvolňuje A. Prudkou rotací

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda POHYB TĚLESA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Pohyb Pohyb = změna polohy tělesa vůči jinému tělesu. Neexistuje absolutní klid. Pohyb i klid jsou relativní. Záleží na volbě vztažného tělesa. Spojením

Více

Vzdálenosti ve vesmíru

Vzdálenosti ve vesmíru Vzdálenosti ve vesmíru Proč je dobré, abychom je znali? Protože nám udávají : Výchozí bod pro astrofyziku: Vzdálenosti jakéhokoli objektu ve vesmíru je rozhodující parametr k pochopení mechanizmu tvorby

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Počítání ve sluneční soustavě

Počítání ve sluneční soustavě Číslo klíčové aktivity III/2, Matematika ZŠ Nepomuk Počítání ve sluneční soustavě Znáš naše nejbližší vesmírné sousedy? Co o nich víš? Láká tě vesmír? Každý kosmonaut i astronom musí umět mnoho věcí. Bez

Více

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Astronomové při sledování oblohy zaznamenávají především úhly a pozorují něco, co se nazývá nebeská sféra. Nicméně, hvězdy nejsou od Země vždy

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky a fyziky jsou začleněna tato průřezová témata:

Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky a fyziky jsou začleněna tato průřezová témata: Seminář z matematiky a fyziky Obsahové vymezení Vyučovací předmět Seminář z matematiky a fyziky navazuje na vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Fyzika a Matematika a její aplikace. Vychází také z katalogu

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2 Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0505 Planety Datum vytvoření: 17.5.2013 Jméno autora: Předmět: Mgr. Libor Kamenář Fyzika Ročník: 1 a 2 Anotace způsob použití ve

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více