Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590"

Transkript

1 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl.

2 Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, a to u vyučovacích předmětů Matematika a Zeměpis dle přílohy č. 1. Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis se tím přesune ze septimy (3. ročníku) do oktávy (4. ročníku). Zároveň se snižuje hodinová dotace Volitelného předmětu 6 na 1 vyučovací hodinu. Ve školním roce 2011/2012 se tedy také mění vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika pro septimu (3. ročník) a ve školním roce 2012/2013 pro oktávu (4. ročník) tak, jak je uvedeno v příloze č. 2. Dále se ve školním roce 2011/2012 mění vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis pro tercii a ve školním roce 2012/2013 pro kvartu tak, jak je uvedeno v příloze č. 3. Vzhledem ke změně v učebním plánu ohledně hodinové dotace Volitelného předmětu 6 se ve školním roce 2012/2013 mění vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika jednoletý seminář tak, jak je uvedeno v příloze č. 4, a také vyučovacího předmětu Základy společenských věd jednoletý seminář tak, jak je uvedeno v příloze č. 5. Od školního roku 2013/2014 pokračuje kvinta podle ŠVP č. j. 101/2010/Km. Platnost dodatku od 1. září 2011 Mgr. Ivana Hynková ředitelka školy 2

3 Příloha č. 1: Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vyučovací předmět kvinta / 1. ročník sexta / 2. ročník Ročník septima / 3. ročník oktáva / 4. ročník Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk 1) Další cizí jazyk 1)3) Matematika Informatika a výpočetní technika 1) Dějepis Základy společenských věd 6)7) Fyzika 2) Chemie 2)7) Biologie a geologie 2)7) Zeměpis Estetická výchova 1)4) Tělesná výchova 1) Volitelný předmět 1 1)5) Volitelný předmět 2 8) Volitelný předmět 3 8) Volitelný předmět 4 8) Volitelný předmět 5 8) Volitelný předmět 6 9) Příloha č. 1: Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 3

4 Poznámky k učebnímu plánu: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl 1) Třída se obvykle dělí na dvě skupiny (s ohledem na počet žáků ve třídě). 2) V jedné hodině týdně se třída může dělit na dvě skupiny, a to v Biologii a geologii v kvintě (1. ročníku), v Chemii v sextě (2. ročníku), ve Fyzice v septimě (3. ročníku). 3) Žáci si volí jeden předmět z nabídky: Německý jazyk, Francouzský jazyk. Přitom žáci osmiletého gymnázia pokračují v tom cizím jazyce, který si zvolili v tercii. 4) Žáci si volí jeden předmět z nabídky: Hudební výchova, Výtvarná výchova. 5) Žáci si volí jeden předmět z nabídky: Latina, Deskriptivní geometrie. 6) V rámci předmětu je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, a to v septimě (3. ročníku) a v oktávě (4. ročníku), integrováno 1½ hodiny. 7) V rámci předmětu je realizována část obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, a to v kvintě (1. ročníku) a v sextě (2. ročníku) v rámci Základů společenských věd, v septimě (3. ročníku) v rámci Základů společenských věd, Biologie a geologie a Chemie. Integrována 1 hodina celkem. 8) Výuka probíhá ve skupinách, minimální počet žáků ve skupině určuje ředitelka školy. Volitelný předmět 2 5 je dvouletý, výjimky povoluje ředitelka školy. Žáci si volí jeden předmět z nabídky: Seminář z anglického jazyka Seminář z francouzského jazyka Seminář z německého jazyka Matematický seminář Seminář z informatiky a výpočetní techniky Dějepisný seminář Společenskovědní seminář Fyzikální seminář Chemický seminář Biologický seminář Zeměpisný seminář Seminář z výtvarné výchovy Historický seminář Deskriptivní geometrie 9) Výuka probíhá ve skupinách. Žáci si volí jeden předmět z nabídky: Matematika jednoletý seminář Základy společenských věd jednoletý seminář Informatika a výpočetní technika jednoletý seminář Čerpání disponibilní časové dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti či obory: Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Člověk a společnost, Člověk a příroda Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Volitelné vzdělávací aktivity Celkem 4 h 4 h 4½ h 1½ h (integrováno) 1 h (integrováno) 11 h 26 h Příloha č. 1: Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 4

5 Příloha č. 2: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Název předmětu: Matematika Žák: DÍLČÍ VÝSTUPY řeší reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizuje možné případy, vytváří model pomocí kombinatorických skupin a určuje jejich počet) upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly napíše binomický rozvoj dvojčlenu UČIVO Kombinatorika elementární kombinatorické úlohy variace, permutace a kombinace bez opakování binomická věta, Pascalův trojúhelník Ročník: septima / 3. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY POZNÁMKY Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (argumentace, řešení problému) vypočítá pravděpodobnost jevu využívá kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti Pravděpodobnost náhodný jev a jeho pravděpodobnost pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů nezávislost jevů diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení reprezentuje graficky soubory dat, čte a interpretuje tabulky, diagramy a grafy rozlišuje rozdíly v zobrazení obdobných souborů vzhledem k jejich odlišným charakteristikám volí a užívá vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat, využívá výpočetní techniku Statistika analýza a zpracování dat v různých reprezentacích statistický soubor aritmetický průměr a vážený průměr, medián, modus, percentil, kvartil, směrodatná odchylka, mezikvartilová odchylka Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (argumentace, řešení problému) využívá náčrt při řešení prostorového problému zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů v prostoru určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů v prostoru, odchylky a vzdálenosti Geometrie v prostoru (stereometrie) polohové a metrické vlastnosti, základní tělesa Sociální komunikace (přesnost a názornost grafického sdělení) Příloha č. 2: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5

6 zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan sestrojí a zobrazí rovinný řez hranolu a jehlanu v úlohách početní geometrie aplikuje funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje s proměnnými a iracionálními čísly řeší stereometrické problémy motivované praxí volné rovnoběžné promítání povrchy a objemy základních těles používá soustavu souřadnic zobrazí vektory a provádí základní operace s nimi užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů) řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině Analytická geometrie v rovině lineární útvary vektory a operace s nimi analytické vyjádření přímky v rovině Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (různé způsoby řešení problému) využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení jejich analytického vyjádření z analytického vyjádření určí základní údaje o kuželosečce, načrtne ji v souřadnicové soustavě řeší analyticky úlohy o vzájemné poloze přímky a kuželosečky Ročník: oktáva / 4. ročník Analytická geometrie v rovině kvadratické útvary kuželosečky kružnice, elipsa, parabola, hyperbola Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (různé způsoby řešení problému) formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných posloupností řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o posloupnostech interpretuje z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuje exponenciální funkci ve finanční matematice Posloupnosti určení a vlastnosti posloupnosti aritmetická a geometrická posloupnost Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (efektivní řešení problému) Příloha č. 2: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6

7 Příloha č. 3: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis Název předmětu: Zeměpis Žák: DÍLČÍ VÝSTUPY používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměpisných dat, internet, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, terénní průzkum, statistika, sčítání obyvatelstva, dálkový průzkum země přiměřeně vyhledává informace z různých zdrojů dat různé druhy textů, encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky, schémata, statistické prameny dokáže se zjištěnými informacemi z různých zdrojů přiměřeně pracovat, generalizovat je, zobecňovat a výsledky interpretovat rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovná jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich UČIVO Informační dokumentační zdroje v geografii Evropské regiony rozdělení Evropy charakteristika jejích přírodních, společenských a hospodářských poměrů makroregiony (vymezení, charakteristika), jádrové a periferní oblasti světadílů a makroregionů charakteristika EU detailní charakteristika a porovnání vybraných makroregionů Evropy Ročník: tercie PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY POZNÁMKY Rozvoj schopností poznávání (porozumění a používání základních pojmů) Kreativita (práce s daty) Komunikace (prezentace získaných informací) Kooperace a kompetice (práce ve skupině) Mezilidské vztahy (sociální rozvoj) MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (sběr informací) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (interpretace informací) Práce v realizačním týmu (projekty) Internet, encyklopedie a další literatura vyhledávání pojmů, informací a dat VMEGS Evropa a svět nás zajímá a Objevujeme Evropu a svět (orientace na politické mapě světa a regionu a v atlasových tematických mapách, oblasti regionu v globálních souvislostech hospodářského a politického vývoje, humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce) Jsme Evropané (evropské jazykové a kulturní okruhy) EV Ekosystémy (ekosystémy světa) Příloha č. 3: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 7

8 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa Hospodářské a společenské prostředí Evropy a světa obyvatelstvo (charakteristiky, struktura, prostorové aspekty, pohyb obyvatelstva) sídla (typy, funkce) kulturní oblasti Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí (ochrana přírody a životního prostředí, přístupy k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví) Rozvoj schopností poznávání (poznávání regionů světa) Kreativita a Kooperace a kompetice (práce na projektech, práce ve skupinách) Mezilidské vztahy (sociální rozvoj) VDO Občan, občanská společnost a stát (respektování kulturních, etnických a jiných odlišností rasy, náboženství, jazyky) MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (sběr informací) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (interpretace informací) Práce v realizačním týmu (projekty) MuV Kulturní diference (kulturní tradice, zvyky, náboženství, hodnoty) Etnický původ (různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa) Využití videosnímků sekvence k tématům příroda, obyvatelstvo a kultura regionů světa; případné využití cestopisů českých i zahraničních autorů, využití příspěvku z jednotlivých magazínů, referáty, třídní debaty Poznávání lidí (jak žijí lidé na Zemi) Mezilidské vztahy (sociální rozvoj) EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí Příloha č. 3: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 8

9 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměpisných dat, internet, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, terénní průzkum, statistika, sčítání obyvatelstva, dálkový průzkum země přiměřeně vyhledává informace z různých zdrojů dat různé druhy textů, encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky, schémata, statistické prameny dokáže se zjištěnými informacemi z různých zdrojů přiměřeně pracovat, generalizovat je, zobecňovat a výsledky interpretovat hospodářství (sektory ekonomiky, základní charakteristiky jednotlivých odvětví) prostorové aspekty hospodářství politická mapa světa oblasti cestovního ruchu Informační dokumentační zdroje v geografii (vztah člověka k prostředí) Ekosystémy (lidské sídlo město vesnice, umělý ekosystém, kulturní krajina) VMEGS Objevujeme Evropu a svět (předpoklady a ukazatele globalizace a mezinárodního obchodu; orientace na politické mapě světa) MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (sběr informací) Činnosti se statistickými materiály: tabulky, grafy, příručky a tematickými atlasovými mapami, vyhledávání a analýza dat, referáty, třídní debaty Využití případných videosnímků sekvence k tématům příroda, obyvatelstvo a kultura regionů světa Ročník: kvarta Rozvoj schopností poznávání (porozumění a používání základních pojmů) Kreativita (práce s daty) Komunikace (prezentace získaných informací) Kooperace a kompetice (práce ve skupině) Mezilidské vztahy (sociální rozvoj) MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (sběr informací) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (interpretace informací) Práce v realizačním týmu (projekty) Internet, encyklopedie a další literatura vyhledávání pojmů, informací a dat Příloha č. 3: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9

10 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště a školy hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států Česká republika poloha ČR přírodní poměry ČR obyvatelstvo ČR přírodní zdroje a hospodářství ČR doprava oblasti ČR postavení ČR ve světě okolí školy Litomyšl a její okolí Pardubický kraj VMEGS Evropa a svět nás zajímá (naši sousedé v Evropě) Objevujeme Evropu a svět (naše vlast a Evropa, evropské krajiny, postavení ČR ve světové síti aktivit cestovního ruchu a služeb obyvatelstvu, evropské integrace) Jsme Evropané (orientace na politické a obecně zeměpisné mapě Evropy a v atlasových tematických mapách ČR, evropské a globální vlivy na rozvoj společenského prostředí ČR, historické etapy rozvoje zemědělství, průmyslu na území ČR, význam dopravní polohy ČR v Evropě) MuV Etnický původ (různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa) EV Ekosystémy (ekosystémy ČR) Vztah člověka k prostředí a Lidské aktivity a problémy životního prostředí (vliv průmyslu, zemědělství, dopravy na prostředí) VDO Občan, občanská společnost a stát (principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (sběr informací) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (interpretace informací) Práce v realizačním týmu (projekty) Mezilidské vztahy (sociální rozvoj) Činnosti s atlasovými mapami ČR, se statistickými daty: tabulky, grafy, příručky, Příloha č. 3: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 10

11 a s hospodářskými atlasovými mapami, analýza dat, vyhledání údajů a dat, srovnání s evropskými i mimoevropskými státy Diskuse např. o ubývání obyvatelstva, stěhování, délce života atd. Příloha č. 3: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 11

12 Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník kvinta / 1. ročník sexta / 2. ročník septima / 3. ročník oktáva / 4. ročník hodinová dotace 1 Matematika jednoletý seminář jako volitelný předmět navazuje na obsah vyučovacího předmětu Matematika, který realizuje obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace RVP G. V rámci předmětu jsou realizovány některé tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova RVP G. Výuka probíhá obvykle v kmenových třídách, dle aktuální potřeby v učebně výpočetní techniky. Matematika jednoletý seminář je určen především těm žákům, kteří chtějí z matematiky složit maturitní zkoušku, případně se dále věnovat studiu technického, přírodovědného nebo ekonomického směru. Předmět je zaměřen na opakování a prohloubení středoškolského učiva matematiky. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: Učitel vytváří takové problémové situace, při nichž žáci přemýšlejí o problémech a řeší je pomocí vhodného matematického postupu. Učitel zařazuje různé metody práce rozhovor, skupinovou práci, samostatnou práci, řízenou diskusi tak, aby žáci dokázali pod jeho vedením řešení problému vysvětlit. Učitel zadává motivační úlohy a úlohy z praxe, aby žáci používali matematiku jako nástroj pro řešení reálných situací. Učitel vyžaduje při řešení zápis pomocí správné matematické symboliky. Při rozboru řešení úloh žáci pracují s chybou jako pozitivním prvkem, který vede k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem. Kompetence k řešení problémů: Učitel vyžaduje po žácích pomocí vhodně formulovaných otázek analýzu problémové situace a nalezení nejvhodnějšího matematického postupu. Učitel zadává úlohy, při nichž žáci odhadují a následně vyhodnocují správnost výsledku vzhledem k zadaným podmínkám řešených úloh. Učitel vytváří problémové otázky a úkoly, při nichž žáci nalézají různé způsoby řešení téže úlohy. Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář 12

13 Učitel dbá na zařazování úloh spojených s praktickým životem. Kompetence komunikativní: Učitel vyžaduje používání odborné terminologie. Učitel vyžaduje komentář při řešení úloh. Učitel požaduje logické argumenty při obhajování postupu řešení úloh. Kompetence sociální a personální: Učitel vybízí žáky k aktivní diskusi, obhajobě svého stanoviska a k sebekritice. Učitel zadává skupinové práce, v nichž žáci projevují svoji individualitu, vyjádří svůj názor a vyslechnou názor ostatních. Kompetence občanské: Učitel motivuje svou důsledností žáky k zodpovědnému plnění úkolů a povinností a k odpovědnosti za domácí přípravu. Učitel vede žáky k ověřování svých řešení a zodpovědnosti za ně. Kompetence k podnikavosti: Učitel poukazuje zadáváním vhodných příkladů na uplatnění matematiky v různých oborech lidské činnosti. Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář 13

14 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Název předmětu: Matematika jednoletý seminář DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: provádí aritmetické operace s přirozenými čísly rozliší prvočíslo a číslo složené, rozloží přirozené číslo na prvočinitele užívá pojem dělitelnosti přirozených čísel a znaky dělitelnosti určí největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek přirozených čísel provádí aritmetické operace s celými čísly užívá pojem opačné číslo pracuje s různými tvary zápisu racionálního čísla a jejich převody provádí operace se zlomky provádí operace s desetinnými čísly včetně zaokrouhlování řeší praktické úlohy na procenta a užívá trojčlenku znázorní racionální číslo na číselné ose zařadí číslo do příslušného číselného oboru provádí aritmetické operace v číselných oborech užívá pojmy opačné číslo a převrácené číslo znázorní reálné číslo nebo jeho aproximaci na číselné ose určí absolutní hodnotu reálného čísla a chápe její geometrický význam zapisuje a znázorňuje intervaly, určuje jejich průnik, sjednocení a doplněk užívá druhou a třetí mocninu a odmocninu provádí operace s mocninami s celočíselným exponentem ovládá početní výkony s mocninami a odmocninami Číselné obory čísla přirozená čísla celá čísla racionální čísla reálná UČIVO Ročník: oktáva / 4. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY POZNÁMKY Průběžně během celého ročníku opakování a prohlubování učiva Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář 14

15 určí hodnotu výrazu určí nulový bod výrazu provádí početní operace s mnohočleny rozloží mnohočlen na součin užitím vzorců a vytýkáním provádí operace s lomenými výrazy určí definiční obor lomeného výrazu provádí operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny Algebraické výrazy algebraický výraz mnohočleny lomené výrazy výrazy s mocninami a odmocninami stanoví definiční obor rovnice řeší lineární rovnice o jedné neznámé a rovnice s neznámou ve jmenovateli řeší jednoduché rovnice s neznámou v absolutní hodnotě vyjádří neznámou ze vzorce užívá rovnice při řešení slovní úlohy využívá k řešení slovní úlohy graf nepřímé úměrnosti řeší početně i graficky soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých řeší neúplné i úplné kvadratické rovnice užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice užívá kvadratickou rovnici při řešení slovní úlohy řeší jednoduché rovnice s neznámou pod odmocninou při řešení rovnic rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy řeší kvadratické nerovnice řeší lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy řeší rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Rovnice a nerovnice lineární rovnice a jejich soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli kvadratické rovnice a nerovnice lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (analýza a řešení problému) užívá různá zadání funkce a používá s porozuměním pojmy: definiční obor, obor hodnot, hodnota funkce v bodě, graf funkce určí průsečíky grafu funkce s osami soustavy souřadnic, sestrojí graf funkce modeluje reálné závislosti pomocí elementárních funkcí užívá pojem a vlastnosti přímé úměrnosti, sestrojí její graf určí lineární funkci, sestrojí její graf Funkce základní poznatky o funkcích lineární funkce, nepřímá úměrnost Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (analýza a řešení problému) Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář 15

16 využívá geometrický význam parametrů v předpisu lineární funkce určí předpis lineární funkce z daných bodů nebo grafu funkce užívá pojem a vlastnosti nepřímé úměrnosti, načrtne její graf řeší reálné problémy pomocí lineární funkce a nepřímé úměrnosti určí kvadratickou funkci vysvětlí význam parametrů v předpisu kvadratické funkce, určí intervaly monotonie a bod, v němž nabývá funkce extrému stanoví definiční obor a obor hodnot, sestrojí graf kvadratické funkce řeší reálné problémy pomocí kvadratické funkce určí exponenciální funkci a sestrojí její graf určí logaritmickou funkci a sestrojí její graf stanoví definiční obor a obor hodnot u obou funkcí, určí typ monotonie v závislosti na hodnotě základu užívá logaritmus a jeho vlastnosti řeší jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice aplikuje poznatky o exponenciálních a logaritmických funkcích při řešení reálných problémů užívá pojmy orientovaný úhel, stupňová míra, oblouková míra definuje goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku definuje goniometrické funkce v oboru reálných čísel, užívá jednotkové kružnice načrtne grafy goniometrických funkcí, určí jejich definiční obor, obor hodnot užívá vlastnosti goniometrických funkcí, určí intervaly monotonie, případně body, v nichž nabývají funkce extrému užívá základní vztahy mezi goniometrickými funkcemi řeší jednoduché goniometrické rovnice kvadratická funkce exponenciální a logaritmická funkce, rovnice goniometrické funkce, rovnice aplikuje znalosti o funkcích při úvahách a řešení úloh o posloupnostech určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen, graficky, výčtem prvků určí aritmetickou posloupnost a používá pojem diference užívá základní vzorce pro aritmetickou posloupnost Posloupnosti, finanční matematika základní poznatky o posloupnostech aritmetická posloupnost Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář 16

17 určí geometrickou posloupnost a používá pojem kvocient užívá základní vzorce pro geometrickou posloupnost využívá poznatků o posloupnostech při řešení problémů v reálných situacích řeší úlohy finanční matematiky správně užívá pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné, objekty znázorní užívá s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině (rovnoběžnost, kolmost a odchylka přímek, délka úsečky a velikost úhlu, vzdálenost bodů a přímek) rozliší konvexní a nekonvexní útvary, popíše a správně užívá jejich vlastnosti při řešení úloh využívá množiny všech bodů dané vlastnosti pojmenuje základní objekty v trojúhelníku, správně užívá jejich vlastnosti s porozuměním užívá pojmy: strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná při řešení úloh argumentuje s využitím poznatků vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků aplikuje poznatky o trojúhelnících (obvod, obsah, velikost výšky, Pythagorova věta, poznatky o těžnicích a těžišti) v úlohách početní geometrie aplikuje poznatky o trojúhelnících v úlohách konstrukční geometrie řeší praktické úlohy užitím trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku rozliší základní druhy čtyřúhelníků (různoběžníky, rovnoběžníky, lichoběžníky) a pravidelných mnohoúhelníků, popíše a správně užívá jejich vlastnosti pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy ve čtyřúhelníku (strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, výšky), popíše a užívá vlastnosti konvexních mnohoúhelníků geometrická posloupnost Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl využití posloupností pro řešení úloh z praxe Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (analýza a řešení problému) Planimetrie planimetrické pojmy a poznatky trojúhelníky mnohoúhelníky Sociální komunikace (přesnost a úplnost grafického sdělení) Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář 17

18 užívá s porozuměním poznatky o čtyřúhelníku (obvod, obsah, vlastnosti úhlopříček a kružnice opsaná nebo vepsaná) v úlohách početní geometrie užívá s porozuměním poznatky o pravidelném mnohoúhelníku v úlohách početní geometrie pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy týkající se kružnice a kruhu, popíše a užívá jejich vlastnosti užívá s porozuměním polohové vztahy mezi body, přímkami a kružnicemi aplikuje metrické poznatky o kružnicích a kruzích (obvod, obsah) v úlohách početní geometrie popíše a určí shodná zobrazení (souměrnosti, posunutí, otočení) a užívá jejich vlastnosti kružnice a kruh geometrická zobrazení charakterizuje jednotlivá tělesa, vypočítá jejich objem a povrch (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části) využívá poznatků o tělesech v praktických úlohách Stereometrie tělesa určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky užívá pojmy vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru provádí operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů) určí velikost úhlu dvou vektorů užívá parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině určí a aplikuje v úlohách polohové a metrické vztahy bodů a přímek Analytická geometrie souřadnice bodu a vektoru na přímce a v rovině přímka v rovině Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (různé způsoby řešení problému) užívá základní kombinatorická pravidla rozpozná kombinatorické skupiny (variace, permutace, kombinace bez opakování), určí jejich počty a užívá je v reálných situacích počítá s faktoriály a kombinačními čísly Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika kombinatorika Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (argumentace, řešení problému) Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář 18

19 s porozuměním užívá pojmy náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, nemožný jev a jistý jev určí množinu všech možných výsledků náhodného pokusu, počet všech výsledků příznivých náhodnému jevu a vypočítá pravděpodobnost náhodného jevu vysvětlí a používá pojmy statistický soubor, rozsah souboru, statistická jednotka, statistický znak kvalitativní a kvantitativní vypočítá četnost a relativní četnost hodnoty znaku, sestaví tabulku četností, graficky znázorní rozdělení četností určí charakteristiky polohy (aritmetický průměr, modus, medián) a variability (rozptyl, směrodatná odchylka) vyhledá a vyhodnotí statistická data v grafech a tabulkách pravděpodobnost statistika Příloha č. 4: Matematika jednoletý seminář 19

20 Příloha č. 5: Základy společenských věd jednoletý seminář Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník kvinta / 1. ročník sexta / 2. ročník septima / 3. ročník oktáva / 4. ročník hodinová dotace 1 Základy společenských věd jednoletý seminář jako volitelný předmět navazuje na obsah vyučovacího předmětu Základy společenských věd, který realizuje obsah zejména vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP G. V rámci předmětu jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova RVP G. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. V případě časových možností je doplněna odbornými přednáškami a praktickými činnostmi. Základy společenských věd jednoletý seminář je zaměřen na finanční gramotnost, což je souhrn kompetencí pro aktivní a zodpovědnou účast na finančním trhu. Je určen především těm žákům, kteří chtějí aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb, orientovat se v problematice peněz a cen a odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Seminář nabízí žákům prohloubení teoretických vědomostí získaných v předmětu Základy společenských věd. Cílem práce v semináři je, aby žáci získali schopnost dobře a samostatně se orientovat ve společenských procesech a jevech naší doby, vytvářet pozitivní projevy chování a jednání v různých životních situacích. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: Učitel vede žáky k samostatnému osvojování nových poznatků prostřednictvím práce s různými informačními zdroji, k efektivnímu využívání různých strategií učení získávání a zpracovávání informací, jejich posouzení a využití v praxi. Učitel napomáhá žákům hodnotit pokrok při dosahování cílů jejich učení a práce, přijímat ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, čerpat poučení z vlastních chyb pro další práci. Kompetence k řešení problémů: Učitel vede žáky k samostatnému řešení problému, ke schopnosti pochopit podstatu problému, jeho příčiny a členění. Učitel napomáhá žákům objevovat různé varianty řešení s využitím vlastního úsudku a vlastních zkušeností z četby nebo samostudia. Příloha č. 5: Základy společenských věd jednoletý seminář 20

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011

Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011 Vyučující: RNDr. Ivanka Dvořáčková Třída: 8.A Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011 Otázka Okruh 1 1. Výroky a operace s nimi 2. Množiny a operace s nimi 2 3. Matematické věty a jejich

Více

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky A. Informace o zkoušce Písemná maturitní zkouška z matematiky v profilové části se

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna Předmět: Matematika Náplň: Stereometrie, Analytická geometrie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: PC a dataprojektor, učebnice Stereometrie Volné rovnoběžné promítání Zobrazí

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky Systematizace a prohloubení učiva matematiky 4. ročník 2 hodiny Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli - Kvarta Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky.

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Maturitní témata Matematika Školní rok 2016/17 Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: Kvinta, 1. ročník Tématická Číselné obory Druhy čísel (N, Z, Q, R, I) - prezentuje přehled číselných oborů Mocniny

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy Žák určuje číselný obor daného čísla (N, Z, Q, R) a rozlišuje základní vlastnosti číselných oborů pracuje

Více

Změna týdenní hodinové dotace v 1. ročníku v předmětu matematika. původní dotace 3 hodiny týdně, nově 4 hodiny týdně

Změna týdenní hodinové dotace v 1. ročníku v předmětu matematika. původní dotace 3 hodiny týdně, nově 4 hodiny týdně Dodatek č.. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -1-M/0 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 01 - platnost dodatku je od 1. 9. 015 Změna týdenní hodinové dotace v 1. ročníku

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání:13 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010, aktualizováno 1.9.2015, 1.9.2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník a oktáva 3 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 72/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Technické lyceum (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace.

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Základní cvičení z matematiky,

Více

5.2 Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 5.2.2 Cvičení z matematiky

5.2 Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 5.2.2 Cvičení z matematiky 5.2 Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 5.2.2 Cvičení z matematiky Ročník 2. Hodinová dotace Matematika 3 3 3 2 Cvičení z matematiky 0 0 R (2) R (2) Vyučovací předmět Matematika

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1Příloha 6.04 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Matematika je vychovat přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v odborných předmětech

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Základní poznatky, Rovnice a nerovnice, Planimetrie 1. část 1. ročník a kvinta 4 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice Základní poznatky Číselné

Více

Osmileté gymnázium GEOMETRIE. Charakteristika vyučovacího předmětu

Osmileté gymnázium GEOMETRIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1 z 8 Osmileté gymnázium GEOMETRIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Vyučovací předmět geometrie pokrývá spolu s předmětem algebra (má samostatné osnovy) a s předmětem matematika

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný ČaPO: Lomený výraz Žák: rozloží výraz na součin vytýkáním a pomocí vzorců stanoví podmínky, za kterých má lomený výraz smysl Lomený výraz Výrazy a jejich užití - výraz s proměnnou -

Více

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace.

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného

Více