Vzdělávací předmět: Matematika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací předmět: Matematika"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací předmět: Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět od 1. do 9.ročníku. Na prvním stupni s časovou dotací 4 hodiny týdně v 1. ročníku a 5 hodin týdně v ročníku. Na druhém stupni s časovou dotací 4 hodiny týdně v, 7. a 8.ročníku a 5 hodin týdně, v 6. a 9.ročníku. Pro žáky 9. ročníku je v nabídce volitelných předmětů Cvičení z matematiky, kde se žáci připravují k dalšímu studiu. Vyučovací předmět Matematika je především zaměřen na : osvojení početních výkonů provádění odhadů výsledků řešení provádění zaokrouhlování řešení metrických geometrických úloh orientaci v rovině a prostoru osvojení matematických pojmů, symbolů a postupů užití matematických dovedností v praktickém životě schopnost řešit problémy rozvoj logického myšlení, představivosti a odhadu práci s grafy, tabulkami, kalkulačkou vedení žáků k systematičnosti a přesnosti získání základů pro další vzdělávání Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Peníze způsoby placení; Hospodaření domácnosti rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; Finanční produkty úspory.

2 V předmětu Matematika se kromě frontální výuky používá i práce ve skupinách zaměřená především na samostatnou práci žáků, sebekontrolu, rozvoj dovedností pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů. V matematice se realizují tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) -rozvoj schopností poznávání -seberegulace a sebeorganizace -sebepoznání a sebepojetí -mezilidské vztahy -psychohygiena -kreativita -komunikace -kooperace a kompetice Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) -Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova (MKV) -kulturní diference -etnický původ -podpora multikulturality Environmentální výchova (EV) -vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MDV) -tvorba mediálních sdělení

3 -kritické myšlení, vnímání mediálních sdělení -fungování a vliv médií ve společnosti Výchova demokratického občana (VDO) -občanská společnost a stát Výchovné a vzdělávací strategie pro vytváření klíčových kompetencí u žáků: Kompetence k učení vedeme žáky k využití poznatků z matematiky k výpočtům z praktického života vedeme žáky ke čtení s porozuměním, k užívání matematického jazyka při vyjadřování včetně symboliky umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků předkládáme dostatek informačních zdrojů, klademe důraz na pozitivní motivaci podporujeme žáky v potřebě klást si otázky a hledat odpovědi využíváme různé způsoby učení Kompetence komunikativní utváříme matematické situace tak, aby žáci používali matematický jazyk a vzájemně si rozuměli vedeme žáky k přesné formulaci myšlenek nabízíme žákům i možnost využívat různé komunikační prostředky - počítače Kompetence občanské učíme žáky prostřednictvím různých údajů v grafech a tabulkách nejen čtení a výpočty, ale i kritickému postoji v případě negativních jevů (ochrana přírody, zdraví lidí, vzdělanost národa), matematizujeme reálné situace

4 vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu, k hodnocení své práce i práce ostatních Kompetence k řešení problémů motivujeme žáky k samostatnému řešení problémů i řešení problémů ve skupinách zadáváme úkoly tak, aby nacházeli řešení na základě vlastních zkušeností i objevovali řešení zcela nová podporujeme žáky k využití osvědčených postupů řešení obdobných problémů, k sebekontrole, vytrvalosti a přesnosti motivujeme žáky konkrétními úlohami z praktického života učíme žáky vyhodnocovat výsledky Kompetence sociální a personální zařazujeme práce tak, aby dokázali pracovat nejen samostatně, ale i v týmu a dokázali se dohodnout na postupech uplatňujeme individuální přístup k žákům talentovaným i k žákům s poruchami učení vedeme žáky k pomoci slabšímu, ke spoluúčasti na utváření příjemné atmosféry ve třídě posilujeme u žáků sebedůvěru, umožňujeme každému žáku zažít úspěch Kompetence pracovní rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost a zodpovědnost vyžadováním přípravy na hodiny matematiky jejich práci kontrolujeme a pozitivně hodnotíme každou snahu o zlepšení

5 Ročník: 1. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Spočítá prvky daného souboru Vytvoří skupinu s daným počtem prvků Podle obrázku rozhodne o vztahu více, méně, porovnává souboru Čte, zapisuje a porovnává čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Číslo a početní operace Vytváření představ o číslech na základě názoru Přirozená čísla v oboru 1-5, 1-10, 1-20: numerace, vidění počtu věcí Porovnávání počtu věcí, porovnávání, zápis znamének rovnosti a nerovnosti čísel PRV, PČ, HV OSV Modely reálných předmětů PRV OSV Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose Manipulace s předměty Orientace v prostoru nahoře, dole, pod, nad, před, za, první, poslední PRV, ČJ-ČT OSV Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v oboru do 20 bez přechodu desítky Řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje a modeluje v nich osvojené početní operace Poznává při řešení úloh české mince a bankovky Popisuje jednoduché závislosti z praktického života Čte a nastavuje celé hodiny Doplní zadanou tabulku Sčítání a odčítaní spojené s manipulačními činnostmi v oboru 1-5, 1-10, 1-20 bez přechodu přes desítku Rozklad čísel Slovní úlohy Slovní úlohy ze života doplněné manipulací s věcmi, modely peněz (nakupujeme,šetříme) Vztahy o n-více, o n-méně (obor do 20) Závislosti, vztahy a práce s daty Základní jednotky měření,symboly( l, m, kg, Kč - spoříme) Struktura času-hodina,týden,měsíc,rok Manipulace s modely peněz,jednod..tabulka PRV, PČ OSV Modely mincí, mističkové počítadlo PRV, ČJ, VV Finanční gramotnost PČ, PRV Finanční gramotnost EV OSV Modely mincí Rozezná, pojmenuje a vymodeluje Geometrie v rovině a prostoru VV,PČ OSV Stavebnice,

6 Ročník: 2. základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci Poznávání, rozlišování a pojmenování základních geom.tvarů (čtverec,obdélník,trojúhelník,kruh) a těles (krychle, kvádr, koule, válec)- využití stavebnic Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata modely těles, aplikace na magn.tabul i Poznámka Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, vytváří soubory s daným počtem prvků Čte, zapisuje a porovnává přiroz. čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly nejprve v oboru do 20 s přechodem desítky, následně do 100 Řeší početní výkony se závorkami Číslo a početní operace Počítání pomocí názoru Rozšíření číselného oboru do 100 (modely peněz) Vytváření souborů prvků pro vyvození násobilky Čtení, zápis a porovnávání přirozených čísel do 100 pomocí matematických symbolů Odhad reálnosti výsledku Zaokrouhlování čísel na desítky na základě práce s číselnou osou Orientace a vyznačení daného čísla na číselné ose Pamětné sčítání a odčítání do 100 sčítání a odčítání násobků 10 přičítání jednocif. čísla k celým desítkám i jejich odčítání sčítání a odčítání typu 25+3,79-4 bez přechodu desítky sčítání a odčítání s přechodem desítek typu 37+8, 52-6, 62-20, Příklady se závorkami PRV PČ, VV Finanční gramotnost PRV VV,PČ, PRV OSV OSV Obchodování (mode ly peněz) Obchodování

7 Seznámí se malou násobilkou, dokáže vyjmenovat danou řadu násobků (2,3,4,5,10) Využívá komutativnost sčítání a násobení Násobení jako opakované sčítání Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 10, používání správné symboliky krát, děleno Násobení a dělení číslem 0,1,10 Příklady se závorkami PČ, OSV Výroba pomůcek Řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje a modeluje v nich osvojené početní operace Uvede příklad využití platební karty Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu Slovní úlohy Řešení slovních úloh ze života s užitím osvojených početních operací Samostatné vytváření jednoduchých slovních úloh Užití vztahů o n-více, méně, n-krát více, méně v oboru do 100 PRV, ČT, TV, VV Finanční gramotnost EV Den Země Modely bankovek Orientuje se v čase Rozlišuje základní jednotky při praktických dovednostech Závislosti a vztahy Jednotky času (hodina, minuta, sekunda) Litr, metr, centimetr, kilogram PRV, PČ OSV Ročník: 3. Rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary a tělesa, nachází jejich reprezentaci v realitě Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky Geometrie v rovině a prostoru Základní geometrické tvary a tělesa modelování, orientace v prostoru Rozvoj prostorové představivosti stavebnice, soubory z krychlí Osa souměrnosti Seznámení s pojmy: bod, přímka, úsečka, jejich rýsování a označení Měření a porovnávání úseček Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy PČ, VV OSV Výroba pomůcek Průřezová témata Prostorové vytváření Poznámka Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Číslo a početní operace Počítání v oboru do 100 s přechodem přes PČ, VV, PRV OSV Modely peněz

8 Čte,zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000 počítá po jednotkách, po desítkách a stovkách Porovnává čísla; Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Zaokrouhlí 3-ciferné číslo na desítky a stovky Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose,využívá ji k porovnávání Rozloží číslo v desítk.soustavě v oboru do tisíce Provádí zpaměti početní operace s přirozenými čísly do 1000 bez přechodu násobků sta Využívá písemného sčítání a odčítání Násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek, provádí kontrolu výsledku. desítku Obor do 1000 vytváření konkrétních souborů (modely papírových peněz) Čtení, zápis a porovnávání přirozených čísel do 1000 pomocí matematických symbolů Odhad reálnosti výsledku Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky Orientace na číselné ose do 1000, vyznačení čísel Rozvoj přirozeného čísla do 1000 v desítkové soustavě Pamětné sčítání a odčítání do 1000 Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel,odhady výsledků Násobení a dělení v oboru násobilky, kontrola výsledku, násobky čísel Násobení desítkami a stovkami v oboru do 1000 PRV PČ OSV OSV OSV Násobí jednociferné číslo desítkami, stovkami v daném oboru. Dělí desítkami a stovkami v daném Dělení desítkami a stovkami v oboru do 1000 Násobení dvojciferných čísel jednociferným (velká násobilka vyvozená činnostními

9 oboru. postupy s oporou o zapsaný příklad) Násobí a dělí mimo obor násobilky Určuje neúplný podíl a zbytek v jednoduchých příkladech, provádí kontrolu výsledku. Dělení přirozených čísel se zbytkem v oboru do 100, kontrola výsledku Provádí početní operace s užitím závorek Řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje a modeluje v nich osvojené početní operace řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a xkrát více (méně) Slovní úlohy Řešení slovních úloh ze života s užitím osvojených početních operací Samostatné vytváření jednoduchých slovních úloh Užití vztahů o n-více, méně, n-krát více, méně v daném oboru Řešitelské strategie: pokus-omyl, řetězení od konce PČ, VV, PRV, HV OSV,EV Popisuje jednoduché závislosti z praktického života Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení Závislosti a vztahy, práce s daty Jednotky času-jednoduché převody (hodina,minuta, vteřina) Vytvoření správné představy o velikosti jednotek na základě praktických činností Jednotky délky (m, cm, mm, km), jednoduché převody (m, cm, km) a užití v běžném životě PRV, PČ Finanční gramotnost OSV, EV Modely peněz Doplňuje tabulky a jednoduchá schémata, posloupnosti čísel Práce s jednoduchými tabulkami, čtení, vyhledávání, doplňování údajů ze slovních úloh (ceny zboží, vzdálenosti) PRV OSV, EV Den Země Obchoduje me,spoříme

10 Rozeznává a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině. Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje velikost úsečky Rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí; Třídí trojúhelníky dle délek stran, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí; Určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran; Pomocí stavebnic modeluje rovinné útvary podle zadání Rozezná geom. tělesa v prostoru, uvede příklady v okolí Geometrie v rovině a prostoru Geometrické tvary rovinné, jejich vzájemná poloha Klasifikace trojúhelníků (obecný, rovnostranný, rovnoramenný) Rovinné útvary: mnohoúhelník (čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník) Vrchol, strana, úhlopříčka mnohoúhelníku Geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, válec, kužel, jehlan), pojmy vrchol, sousední, protější strany, stěna, hrana Vlastnosti čtverce a obdélníku, jejich,náčrty ve čtvercové síti i volně, osová souměrnost Trojúhelník rýsování a popis Bod, přímka, úsečka, polopřímka Kružnice, kruh Rovnoběžky, různoběžky, průsečík přímek Odhady a měření úseček PČ,VV Ročník: 4. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy OSV Průřezová témata Poznámka Umí zapsat a přečíst číslo. Orientuje se na číselné ose. Provede rozvinutý zápis v desítkové soustavě. Provádí pamětné a písemné početní operace v oboru přirozených čísel, využívá komutativnost a Číslo a početní operace Přirozená čísla do , (čtení, zápis, porovnávání čísel, orientace na čísel.ose) Rozvinutý zápis víceciferného čísla Upevňování a automatizace násobilkových spojů Násobení a dělení číslem 1000 a Dělení se zbytkem v oboru násobilky Pamětné sčítání a odčítání s využitím PŘ, VL, ČJ OSV, EGS, EV Řádové počítadlo

11 asociativnost sčítání a násobení. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel Umí zapsat jednoduchý zlomek Modeluje a určí část celku, porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života Využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku Zaokrouhluje přirozená čísla Provádí odhady a kontrolu výsledků početních operací Řeší slovní úlohy, aplikuje v nich osvojené početní operace v celém analogie Počítání se závorkami (přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním Pamětné násobení dvojciferného čísla číslem jednociferným Písemné sčítání a odčítání do Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem Písemné dělení jednociferným dělitelem Řešení a zápis nerovnic Přímá úměrnost Římské číslice I XX (využití knih) Čtení a zápis zlomků, pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, výpočet části z celku Zaokrouhlování čísel na tisíce, desetitisíce do milionu Odhady výsledků sloužící k rychlé orientaci při kontrole Práce s kalkulátorem Slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel (z různých oborů lidské činnosti), tvoření PŘ, VL, PČ OSV skládání origami, mozaiky, krájení dortu nebo pizzy, zlomkovnic e. Čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa OSV OSV, MDV PŘ, VL EV, OSV Den Země

12 oboru přirozených čísel Užívá a převádí některé jednotky času, hmotnosti, délky a objemu Vyhledává, sbírá a třídí data Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Sestaví jednoduchý osobní rozpočet slovních úloh s obměnami Slovní úlohy na vztahy o n-více, méně, n- krát více, méně Řešení slovních úloh s více početními operacemi Slovní úlohy na přímou úměrnost Slovní úlohy na výpočet poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny a desetiny z daného počtu Úlohy vyžadující činnost rozdělování na stejné části, skládání do celku, rozvoj prostorové představivosti Závislosti, vztahy a práce s daty Jednotky času (h, min, s ) Jednotky hmotnosti (g, kg, tuna) Jednotky objemu ( l, hl ) Jednotky délky ( mm, cm, dm, m, km ) Využití ankety, statistiky, hlasování, obchodování na různá témata Číselné údaje na časové přímce (letopočty) Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády VL, PŘ, INF EV, OSV, MDV, EGS Den Země Modely bankovek, mincí Cestování Využívá úsudek pro řešení jednoduchých slovních úloh a problémů. Dodržuje zásady rýsování; Narýsuje přímku, vyznačí polopřímku; Nestandardní aplikační úlohy a problémy Magické čtverce, zápalky, odhalení algoritmu posloupnosti čísel Číselné a obrázkové řady Slovní úlohy zadané netradičním způsobem, vyžadující třídění a rozlišování údajů řešení, slovní úlohy s nákresy Geometrie v rovině a prostoru Základní útvary v rovině a prostoru ( z předešlého ročníku), jejich rýsování Trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, VL, PŘ OSV, EV Matematická soutěž Klokan PČ,VV, PŘ OSV,EV Sítě těles, papírové modely těles

13 Narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík Narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem; Narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve čtvercové síti Určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran Pozná pravoúhlý, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru rozpozná a využije osovou souměrnost i v praktických činnostech a situacích Sčítá a odčítá graficky úsečky Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a převodní vztahy mezi nimi pravoúhlý rýsování, trojúhelníková nerovnost Vzájemná poloha 2 přímek, rovnoběžky, kolmice, různoběžky Obvod obrazce Lomená čára, mnohoúhelníky Trojúhelník Osově souměrné útvary, rýsování osy úsečky, útvary s více osami souměrnosti Grafický součet a rozdíl úseček Čtverec a obdélník ve čtvercové síti určování obsahu, jednotky obsahu Jednotky délky a jejich převody: milimetr, centimetr, metr, kilometr Jednotky obsahu: mm 2, cm 2, m 2 Tělesa (krychle, kvádr, válec, koule, jehlan kužel) Vrcholy, strany stěny a hrany některých těles Prostorová představivost stavby z krychlí Krychličko vá stavebnice Využití počítačový ch programů pro geometrii

14 Určí základní prostorové útvary Ročník: 5. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení Čte a zapisuje čísla v daném oboru; Počítá po milionech, používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě Porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích Písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla Písemně odčítá dvě přirozená čísla Písemně násobí až čtyřciferným činitelem Písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným dělitelem Účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulátoru) Číslo a početní operace Číselný obor 0 miliarda Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení Vlastnosti početních operací s čísly Počítání s velkými čísly přes milion-rozšíření číselného oboru Písemné dělení jednociferným, dvojciferným dělitelem Písemné násobení dvojciferným, trojciferným činitelem Písemné sčítání a odčítání Využití kalkulátoru při kontrole a při řešení některých slovních úloh OSV

15 Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel Výhodné sčítání více čísel, zaokrouhlování Římské číslice I XX, L,C,D,M PŘ, VL, ČJ-lit. OSV, EGS Modely peněz Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel pomocí názorných obrázků Vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny Řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje v nich osvojené početní operace v oboru přirozených čísel Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Počítání se zlomky-sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Výpočty části z celku ze slovních úloh Zavádění pojmu desetinný zlomek Desetinná čísla zobrazení na číselné ose, porovnávání Sčítání a odčítání desetinných čísel Násobení a dělení desetinných čísel číslem 10, 100, přirozeným číslem Slovní úlohy z praktického života na 2-3 početní výkony Slovní úlohy na přímou úměrnost PŘ, VL Finanční gramotnost OSV, EGS, EV, MDV Slovní úlohy z praxe na téma zlomky Zlomkovni ce pizza, koláč, dort Čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa, teploměr Přečte, zapíše, znázorní desetinná

16 čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu Provádí rozvinutý zápis v desítkové soustavě Slovní úlohy na převody jednotek Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) číselná osa (kladná a záporná část), měření teploty, vyjádření dlužné částky Znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí 100 až nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě vybírá z textu data podle zadaného kritéria zjistí požadované údaje z kruhového diagramu, ve kterém nejsou k popisu použita procenta Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary- čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice Při konstrukcích rovinných útvarů využívá elementární geometrické Závislosti, vztahy a práce s daty Využití číselných údajů v časové přímce k výpočtům a porovnávání (svět zvířat, globální oteplování,vesmír, ceny energií, rozpočet domácnosti,dlužná částka) Práce s tabulkami a diagramy čtení, doplňování, sestavování, výpočet aritmetického průměru Jízdní řády Soustava souřadnic, nezávisle, závisle proměnná práce s grafy,zápis Geometrie v rovině a prostoru Trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, různostranný, pravoúhlý Trojúhelníková nerovnost VL, PŘ,INF Finanční gramotnost OSV, MDV, EGS, MKV, EV TV, PŘ, PČ, VV OSV,EV Den Země Obchodování Cestování Úlohy z praxe Krychličko vá stavebnice

17 konstrukce a základní vlastnosti těchto útvarů Třídí trojúhelníky podle délek jeho stran, rýsuje trojúhelník podle zadání, ze tří stran. Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran Sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce, který je tvořen čtverci, obdélníky a trojúhelníky a obsahy porovná Užívá základní jednotky obsahu. Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru Zná základní pojmy v prostoru, určí základní prostorová tělesa Rýsování čtverce, obdélníku a kružnice Obvod a obsah obrazce Osově souměrné útvary, sestrojení osy úsečky Úhlopříčky a jejich vlastnosti, rovnoběžky, různoběžky, kolmice, vzájemná poloha dvou přímek v rovině Grafický součet a rozdíl úseček Práce s jednotkami obsahu (cm2,dm2,m2, a, ha) Převádění jednotek času, hmotnosti(+q), objemu (l, hl), délky (mm,cm,dm,m,km)- jejich užití v praxi Kružnice- vzájemná poloha 2 kružnic Souřadnice bodů Tělesa (krychle, kvádr, válec, koule, jehlan kužel) Nové pojmy těles (dolní,horní,boční stěna, plášť, hlavní vrchol) Sítě těles, modely těles Origami ve čtvercové síti Práce s plánem bytu (úspora materiálu)

18 Ovládá některé řešitelské strategie, v průběhu řešení nestandardních úloh objevuje zákonitosti a využívá je Nestandardní aplikační úlohy a problémy Netradiční slovní úlohy, magické čtverce, úlohy se zápalkami Odhalení algoritmu, číselné a obrázkové řady s problémovým prvkem OSV, VDO Klokan Zašifrova né příklady, hlavolamy, rébusy Sudoku Prostorová představivost 6. ročník ARITMETIKA Předmětové kompetence Očekávané výstupy Učivo Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů k poznávání jejich charakteristických vlastností na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů. Rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů. Vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) a efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu Zapisuje, porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla Provádí početním operace ( +, -, *, / ) s přirozenými čísly Vyjádří a zapíše část celku zlomkem Sčítá zlomky se stejnými jmenovateli OPAKOVÁNÍ UČIVA Z 5. ROČNÍKU Přirozená čísla a jejich zápisy v desítkové soustavě Zobrazení přirozených čísel na číselné ose, číslo nula Porovnávání přiroz.čísel podle velikosti Zaokrouhlování přir.čísel Poznámky ( průřezová témata, mezipředmětové vztahy ) Ve slovních úlohách možná návaznost na průřezová témata Návaznost na I. stupeň

19 Využívá početní operace k řešení slovních úloh Početní výkony s přirozenými čísly, slovní úlohy Zlomky a jejich znázornění Sčítání zlomků se stejnými jmenovateli, různé příklady se zlomky Rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů Přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu. Vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu Zná znaky dělitelnosti čísel 1, 2, 3,4,5,6,9,10 Určuje nejmenší společný násobek a největší společný dělitel Řeší slovní úlohy s touto problematikou DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL Násobek, dělitel, dělitelnost Znaky dělitelnosti ( čísly 1,2,3,4,5,6,9,10 ) Prvočísla a čísla složená Společný násobek, nejmenší společný násobek Společný dělitel, největší společný dělitel OSV -kreativita Chemie Rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností určování a zařazování pojmů Vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu Přečte, zapíše, porovnává, zaokrouhluje desetinná čísla, provádí odhady s danou přesností, znázorní je na číselné ose Provádí početní operace ) +,-,*,/ )s desetinnými čísly Převádí základní jednotky DESETINNÁ ČÍSLA Zápis desetinného čísla Užití desetinných čísel při převádění různých jednotek Porovnávání desetinných čísel podle velikosti ( sestupně i vzestupně ) Zaokrouhlování des. č. na OSV- rozvoj schopnosti poznávání Zeměpis

20 Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace a využívá dosud známý aparát v oboru celých a rac. čísel fyzikálních veličin Využívá početní operace s desetinnými čísly pro řešení slovních úloh z praxe Pro některé výpočty ( sebekontrola ) používá kalkulačku celky, na desetiny, setiny Sčítání a odčítání des. č. Násobení a dělení des. č. 10, 100, 1000 Násobení a dělení des. č. Využití početních výkonů s des. č. při řešení slovních úloh Výpočty na kalkulačce Chemie Pracovní činnosti Finanční matematika: hospodaření domácnosti, rozpočet, ceny energií, nákupy, aritmetický průměr, základy statistiky 6. ročník GEOMETRIE Předmětové kompetence Očekávané výstupy Učivo Poznámky ( průřezová témata, mezipředmětové vztahy ) Žák pozná, narýsuje a popíše základní geometrické útvary a obrazce, provádí jednoduché konstrukce ( kolmice, rovnoběžky, čtverec, obdélník ) Určuje délku úsečky měřením, rýsuje úsečky dané velikosti, užívá OPAKOVÁNÍ A UPEVŇOVÁNÍ UˇCIVA Z 1. STUPNĚ Bod, přímka, polopřímka, úsečka Jednoduché konstrukce: rovnoběžky, kolmice Pracovní činnosti

21 jednotky délky Určuje obvod čtverce a obdélníku Dovede vyznačit 1 cm 2, 1 dm 2 ve čtvercové síti, umí znázornit 1 m 2 Pomocí čtvercové sítě určuje obsah čtverce a obdélníku, rozlišuje a užívá základní jednotky obsahu Délka úsečky, měření, jednotky délky, provádění odhadů Rovinně obrazce: znázornění, rozlišování, jednoduché konstrukce a náčrty ( čtverec, obdélník ) Obvod a obsah čtverce a obdélníku, základní jednotky obsahu, slovné úlohy Vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ),k efektivnímu využívání matematického aparátu Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů Provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a Rozlišuje základní vlastnosti úhlu odvozené z jeho definice Používá pojmy ostrý úhel, tupý úhel, přímý úhel, pravý úhel, osa úhlu, shodnost úhlů, používá vybraná písmena řecké abecedy. Porovnává a třídí úhly podle velikosti. Rýsuje libovolný úhel ( používá úhloměr ) Sčítá, odčítá, násobí a dělí Pojem úhlu ÚHEL Přímý úhel, pravý úhel. Osa úhlu. Shodnost úhlů, velikost úhlu Porovnávání úhlů podle velikosti. Třídění úhlů podle velikosti. Sčítání a odčítání úhlů. Násobení a dělení úhlů OSV-rozvoj schopnosti poznávání, komunikace Pracovní činnosti Zeměpis

22 vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému Přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu. Rozvíjení spolupráce při řešení problémových úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně využití získaného řešení v praxi; poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby. úhly dvěma ( početně i graficky) Rozeznává úhly vedlejší a vrcholové, souhlasné a střídavé, zná jejich vlastnosti,kterých využívá ve výpočtech dvěma. Vedlejší a vrcholové úhly. Souhlasné a střídavé úhly. Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů Provádění rozboru problému a Používá pojmy shodnost, osová souměrnost. Potvrdí či vyvrátí shodnost geom. Útvarů. Sestrojí obraz libovolného geom. Útvaru v osové souměrnosti, provádí rozbor úlohy. OSOVÁ SOUMĚRNOST Shodnost geometrických útvarů Osová souměrnost a její vlastnosti. Osově souměrné obrazce OSV-rozvoj schopností poznávání, komunikace Výtvarná výchova Výtvarná výchova

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více