Vzdělávací předmět: Matematika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací předmět: Matematika"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací předmět: Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět od 1. do 9.ročníku. Na prvním stupni s časovou dotací 4 hodiny týdně v 1. ročníku a 5 hodin týdně v ročníku. Na druhém stupni s časovou dotací 4 hodiny týdně v, 7. a 8.ročníku a 5 hodin týdně, v 6. a 9.ročníku. Pro žáky 9. ročníku je v nabídce volitelných předmětů Cvičení z matematiky, kde se žáci připravují k dalšímu studiu. Vyučovací předmět Matematika je především zaměřen na : osvojení početních výkonů provádění odhadů výsledků řešení provádění zaokrouhlování řešení metrických geometrických úloh orientaci v rovině a prostoru osvojení matematických pojmů, symbolů a postupů užití matematických dovedností v praktickém životě schopnost řešit problémy rozvoj logického myšlení, představivosti a odhadu práci s grafy, tabulkami, kalkulačkou vedení žáků k systematičnosti a přesnosti získání základů pro další vzdělávání Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Peníze způsoby placení; Hospodaření domácnosti rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; Finanční produkty úspory.

2 V předmětu Matematika se kromě frontální výuky používá i práce ve skupinách zaměřená především na samostatnou práci žáků, sebekontrolu, rozvoj dovedností pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů. V matematice se realizují tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) -rozvoj schopností poznávání -seberegulace a sebeorganizace -sebepoznání a sebepojetí -mezilidské vztahy -psychohygiena -kreativita -komunikace -kooperace a kompetice Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) -Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova (MKV) -kulturní diference -etnický původ -podpora multikulturality Environmentální výchova (EV) -vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MDV) -tvorba mediálních sdělení

3 -kritické myšlení, vnímání mediálních sdělení -fungování a vliv médií ve společnosti Výchova demokratického občana (VDO) -občanská společnost a stát Výchovné a vzdělávací strategie pro vytváření klíčových kompetencí u žáků: Kompetence k učení vedeme žáky k využití poznatků z matematiky k výpočtům z praktického života vedeme žáky ke čtení s porozuměním, k užívání matematického jazyka při vyjadřování včetně symboliky umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků předkládáme dostatek informačních zdrojů, klademe důraz na pozitivní motivaci podporujeme žáky v potřebě klást si otázky a hledat odpovědi využíváme různé způsoby učení Kompetence komunikativní utváříme matematické situace tak, aby žáci používali matematický jazyk a vzájemně si rozuměli vedeme žáky k přesné formulaci myšlenek nabízíme žákům i možnost využívat různé komunikační prostředky - počítače Kompetence občanské učíme žáky prostřednictvím různých údajů v grafech a tabulkách nejen čtení a výpočty, ale i kritickému postoji v případě negativních jevů (ochrana přírody, zdraví lidí, vzdělanost národa), matematizujeme reálné situace

4 vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu, k hodnocení své práce i práce ostatních Kompetence k řešení problémů motivujeme žáky k samostatnému řešení problémů i řešení problémů ve skupinách zadáváme úkoly tak, aby nacházeli řešení na základě vlastních zkušeností i objevovali řešení zcela nová podporujeme žáky k využití osvědčených postupů řešení obdobných problémů, k sebekontrole, vytrvalosti a přesnosti motivujeme žáky konkrétními úlohami z praktického života učíme žáky vyhodnocovat výsledky Kompetence sociální a personální zařazujeme práce tak, aby dokázali pracovat nejen samostatně, ale i v týmu a dokázali se dohodnout na postupech uplatňujeme individuální přístup k žákům talentovaným i k žákům s poruchami učení vedeme žáky k pomoci slabšímu, ke spoluúčasti na utváření příjemné atmosféry ve třídě posilujeme u žáků sebedůvěru, umožňujeme každému žáku zažít úspěch Kompetence pracovní rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost a zodpovědnost vyžadováním přípravy na hodiny matematiky jejich práci kontrolujeme a pozitivně hodnotíme každou snahu o zlepšení

5 Ročník: 1. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Spočítá prvky daného souboru Vytvoří skupinu s daným počtem prvků Podle obrázku rozhodne o vztahu více, méně, porovnává souboru Čte, zapisuje a porovnává čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Číslo a početní operace Vytváření představ o číslech na základě názoru Přirozená čísla v oboru 1-5, 1-10, 1-20: numerace, vidění počtu věcí Porovnávání počtu věcí, porovnávání, zápis znamének rovnosti a nerovnosti čísel PRV, PČ, HV OSV Modely reálných předmětů PRV OSV Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose Manipulace s předměty Orientace v prostoru nahoře, dole, pod, nad, před, za, první, poslední PRV, ČJ-ČT OSV Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v oboru do 20 bez přechodu desítky Řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje a modeluje v nich osvojené početní operace Poznává při řešení úloh české mince a bankovky Popisuje jednoduché závislosti z praktického života Čte a nastavuje celé hodiny Doplní zadanou tabulku Sčítání a odčítaní spojené s manipulačními činnostmi v oboru 1-5, 1-10, 1-20 bez přechodu přes desítku Rozklad čísel Slovní úlohy Slovní úlohy ze života doplněné manipulací s věcmi, modely peněz (nakupujeme,šetříme) Vztahy o n-více, o n-méně (obor do 20) Závislosti, vztahy a práce s daty Základní jednotky měření,symboly( l, m, kg, Kč - spoříme) Struktura času-hodina,týden,měsíc,rok Manipulace s modely peněz,jednod..tabulka PRV, PČ OSV Modely mincí, mističkové počítadlo PRV, ČJ, VV Finanční gramotnost PČ, PRV Finanční gramotnost EV OSV Modely mincí Rozezná, pojmenuje a vymodeluje Geometrie v rovině a prostoru VV,PČ OSV Stavebnice,

6 Ročník: 2. základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci Poznávání, rozlišování a pojmenování základních geom.tvarů (čtverec,obdélník,trojúhelník,kruh) a těles (krychle, kvádr, koule, válec)- využití stavebnic Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata modely těles, aplikace na magn.tabul i Poznámka Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, vytváří soubory s daným počtem prvků Čte, zapisuje a porovnává přiroz. čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly nejprve v oboru do 20 s přechodem desítky, následně do 100 Řeší početní výkony se závorkami Číslo a početní operace Počítání pomocí názoru Rozšíření číselného oboru do 100 (modely peněz) Vytváření souborů prvků pro vyvození násobilky Čtení, zápis a porovnávání přirozených čísel do 100 pomocí matematických symbolů Odhad reálnosti výsledku Zaokrouhlování čísel na desítky na základě práce s číselnou osou Orientace a vyznačení daného čísla na číselné ose Pamětné sčítání a odčítání do 100 sčítání a odčítání násobků 10 přičítání jednocif. čísla k celým desítkám i jejich odčítání sčítání a odčítání typu 25+3,79-4 bez přechodu desítky sčítání a odčítání s přechodem desítek typu 37+8, 52-6, 62-20, Příklady se závorkami PRV PČ, VV Finanční gramotnost PRV VV,PČ, PRV OSV OSV Obchodování (mode ly peněz) Obchodování

7 Seznámí se malou násobilkou, dokáže vyjmenovat danou řadu násobků (2,3,4,5,10) Využívá komutativnost sčítání a násobení Násobení jako opakované sčítání Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 10, používání správné symboliky krát, děleno Násobení a dělení číslem 0,1,10 Příklady se závorkami PČ, OSV Výroba pomůcek Řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje a modeluje v nich osvojené početní operace Uvede příklad využití platební karty Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu Slovní úlohy Řešení slovních úloh ze života s užitím osvojených početních operací Samostatné vytváření jednoduchých slovních úloh Užití vztahů o n-více, méně, n-krát více, méně v oboru do 100 PRV, ČT, TV, VV Finanční gramotnost EV Den Země Modely bankovek Orientuje se v čase Rozlišuje základní jednotky při praktických dovednostech Závislosti a vztahy Jednotky času (hodina, minuta, sekunda) Litr, metr, centimetr, kilogram PRV, PČ OSV Ročník: 3. Rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary a tělesa, nachází jejich reprezentaci v realitě Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky Geometrie v rovině a prostoru Základní geometrické tvary a tělesa modelování, orientace v prostoru Rozvoj prostorové představivosti stavebnice, soubory z krychlí Osa souměrnosti Seznámení s pojmy: bod, přímka, úsečka, jejich rýsování a označení Měření a porovnávání úseček Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy PČ, VV OSV Výroba pomůcek Průřezová témata Prostorové vytváření Poznámka Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Číslo a početní operace Počítání v oboru do 100 s přechodem přes PČ, VV, PRV OSV Modely peněz

8 Čte,zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000 počítá po jednotkách, po desítkách a stovkách Porovnává čísla; Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Zaokrouhlí 3-ciferné číslo na desítky a stovky Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose,využívá ji k porovnávání Rozloží číslo v desítk.soustavě v oboru do tisíce Provádí zpaměti početní operace s přirozenými čísly do 1000 bez přechodu násobků sta Využívá písemného sčítání a odčítání Násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek, provádí kontrolu výsledku. desítku Obor do 1000 vytváření konkrétních souborů (modely papírových peněz) Čtení, zápis a porovnávání přirozených čísel do 1000 pomocí matematických symbolů Odhad reálnosti výsledku Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky Orientace na číselné ose do 1000, vyznačení čísel Rozvoj přirozeného čísla do 1000 v desítkové soustavě Pamětné sčítání a odčítání do 1000 Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel,odhady výsledků Násobení a dělení v oboru násobilky, kontrola výsledku, násobky čísel Násobení desítkami a stovkami v oboru do 1000 PRV PČ OSV OSV OSV Násobí jednociferné číslo desítkami, stovkami v daném oboru. Dělí desítkami a stovkami v daném Dělení desítkami a stovkami v oboru do 1000 Násobení dvojciferných čísel jednociferným (velká násobilka vyvozená činnostními

9 oboru. postupy s oporou o zapsaný příklad) Násobí a dělí mimo obor násobilky Určuje neúplný podíl a zbytek v jednoduchých příkladech, provádí kontrolu výsledku. Dělení přirozených čísel se zbytkem v oboru do 100, kontrola výsledku Provádí početní operace s užitím závorek Řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje a modeluje v nich osvojené početní operace řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a xkrát více (méně) Slovní úlohy Řešení slovních úloh ze života s užitím osvojených početních operací Samostatné vytváření jednoduchých slovních úloh Užití vztahů o n-více, méně, n-krát více, méně v daném oboru Řešitelské strategie: pokus-omyl, řetězení od konce PČ, VV, PRV, HV OSV,EV Popisuje jednoduché závislosti z praktického života Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení Závislosti a vztahy, práce s daty Jednotky času-jednoduché převody (hodina,minuta, vteřina) Vytvoření správné představy o velikosti jednotek na základě praktických činností Jednotky délky (m, cm, mm, km), jednoduché převody (m, cm, km) a užití v běžném životě PRV, PČ Finanční gramotnost OSV, EV Modely peněz Doplňuje tabulky a jednoduchá schémata, posloupnosti čísel Práce s jednoduchými tabulkami, čtení, vyhledávání, doplňování údajů ze slovních úloh (ceny zboží, vzdálenosti) PRV OSV, EV Den Země Obchoduje me,spoříme

10 Rozeznává a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině. Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje velikost úsečky Rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí; Třídí trojúhelníky dle délek stran, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí; Určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran; Pomocí stavebnic modeluje rovinné útvary podle zadání Rozezná geom. tělesa v prostoru, uvede příklady v okolí Geometrie v rovině a prostoru Geometrické tvary rovinné, jejich vzájemná poloha Klasifikace trojúhelníků (obecný, rovnostranný, rovnoramenný) Rovinné útvary: mnohoúhelník (čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník) Vrchol, strana, úhlopříčka mnohoúhelníku Geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, válec, kužel, jehlan), pojmy vrchol, sousední, protější strany, stěna, hrana Vlastnosti čtverce a obdélníku, jejich,náčrty ve čtvercové síti i volně, osová souměrnost Trojúhelník rýsování a popis Bod, přímka, úsečka, polopřímka Kružnice, kruh Rovnoběžky, různoběžky, průsečík přímek Odhady a měření úseček PČ,VV Ročník: 4. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy OSV Průřezová témata Poznámka Umí zapsat a přečíst číslo. Orientuje se na číselné ose. Provede rozvinutý zápis v desítkové soustavě. Provádí pamětné a písemné početní operace v oboru přirozených čísel, využívá komutativnost a Číslo a početní operace Přirozená čísla do , (čtení, zápis, porovnávání čísel, orientace na čísel.ose) Rozvinutý zápis víceciferného čísla Upevňování a automatizace násobilkových spojů Násobení a dělení číslem 1000 a Dělení se zbytkem v oboru násobilky Pamětné sčítání a odčítání s využitím PŘ, VL, ČJ OSV, EGS, EV Řádové počítadlo

11 asociativnost sčítání a násobení. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel Umí zapsat jednoduchý zlomek Modeluje a určí část celku, porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života Využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku Zaokrouhluje přirozená čísla Provádí odhady a kontrolu výsledků početních operací Řeší slovní úlohy, aplikuje v nich osvojené početní operace v celém analogie Počítání se závorkami (přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním Pamětné násobení dvojciferného čísla číslem jednociferným Písemné sčítání a odčítání do Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem Písemné dělení jednociferným dělitelem Řešení a zápis nerovnic Přímá úměrnost Římské číslice I XX (využití knih) Čtení a zápis zlomků, pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, výpočet části z celku Zaokrouhlování čísel na tisíce, desetitisíce do milionu Odhady výsledků sloužící k rychlé orientaci při kontrole Práce s kalkulátorem Slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel (z různých oborů lidské činnosti), tvoření PŘ, VL, PČ OSV skládání origami, mozaiky, krájení dortu nebo pizzy, zlomkovnic e. Čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa OSV OSV, MDV PŘ, VL EV, OSV Den Země

12 oboru přirozených čísel Užívá a převádí některé jednotky času, hmotnosti, délky a objemu Vyhledává, sbírá a třídí data Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Sestaví jednoduchý osobní rozpočet slovních úloh s obměnami Slovní úlohy na vztahy o n-více, méně, n- krát více, méně Řešení slovních úloh s více početními operacemi Slovní úlohy na přímou úměrnost Slovní úlohy na výpočet poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny a desetiny z daného počtu Úlohy vyžadující činnost rozdělování na stejné části, skládání do celku, rozvoj prostorové představivosti Závislosti, vztahy a práce s daty Jednotky času (h, min, s ) Jednotky hmotnosti (g, kg, tuna) Jednotky objemu ( l, hl ) Jednotky délky ( mm, cm, dm, m, km ) Využití ankety, statistiky, hlasování, obchodování na různá témata Číselné údaje na časové přímce (letopočty) Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády VL, PŘ, INF EV, OSV, MDV, EGS Den Země Modely bankovek, mincí Cestování Využívá úsudek pro řešení jednoduchých slovních úloh a problémů. Dodržuje zásady rýsování; Narýsuje přímku, vyznačí polopřímku; Nestandardní aplikační úlohy a problémy Magické čtverce, zápalky, odhalení algoritmu posloupnosti čísel Číselné a obrázkové řady Slovní úlohy zadané netradičním způsobem, vyžadující třídění a rozlišování údajů řešení, slovní úlohy s nákresy Geometrie v rovině a prostoru Základní útvary v rovině a prostoru ( z předešlého ročníku), jejich rýsování Trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, VL, PŘ OSV, EV Matematická soutěž Klokan PČ,VV, PŘ OSV,EV Sítě těles, papírové modely těles

13 Narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík Narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem; Narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve čtvercové síti Určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran Pozná pravoúhlý, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru rozpozná a využije osovou souměrnost i v praktických činnostech a situacích Sčítá a odčítá graficky úsečky Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a převodní vztahy mezi nimi pravoúhlý rýsování, trojúhelníková nerovnost Vzájemná poloha 2 přímek, rovnoběžky, kolmice, různoběžky Obvod obrazce Lomená čára, mnohoúhelníky Trojúhelník Osově souměrné útvary, rýsování osy úsečky, útvary s více osami souměrnosti Grafický součet a rozdíl úseček Čtverec a obdélník ve čtvercové síti určování obsahu, jednotky obsahu Jednotky délky a jejich převody: milimetr, centimetr, metr, kilometr Jednotky obsahu: mm 2, cm 2, m 2 Tělesa (krychle, kvádr, válec, koule, jehlan kužel) Vrcholy, strany stěny a hrany některých těles Prostorová představivost stavby z krychlí Krychličko vá stavebnice Využití počítačový ch programů pro geometrii

14 Určí základní prostorové útvary Ročník: 5. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Poznámka Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení Čte a zapisuje čísla v daném oboru; Počítá po milionech, používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě Porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích Písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla Písemně odčítá dvě přirozená čísla Písemně násobí až čtyřciferným činitelem Písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným dělitelem Účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulátoru) Číslo a početní operace Číselný obor 0 miliarda Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení Vlastnosti početních operací s čísly Počítání s velkými čísly přes milion-rozšíření číselného oboru Písemné dělení jednociferným, dvojciferným dělitelem Písemné násobení dvojciferným, trojciferným činitelem Písemné sčítání a odčítání Využití kalkulátoru při kontrole a při řešení některých slovních úloh OSV

15 Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel Výhodné sčítání více čísel, zaokrouhlování Římské číslice I XX, L,C,D,M PŘ, VL, ČJ-lit. OSV, EGS Modely peněz Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel pomocí názorných obrázků Vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny Řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje v nich osvojené početní operace v oboru přirozených čísel Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Počítání se zlomky-sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Výpočty části z celku ze slovních úloh Zavádění pojmu desetinný zlomek Desetinná čísla zobrazení na číselné ose, porovnávání Sčítání a odčítání desetinných čísel Násobení a dělení desetinných čísel číslem 10, 100, přirozeným číslem Slovní úlohy z praktického života na 2-3 početní výkony Slovní úlohy na přímou úměrnost PŘ, VL Finanční gramotnost OSV, EGS, EV, MDV Slovní úlohy z praxe na téma zlomky Zlomkovni ce pizza, koláč, dort Čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa, teploměr Přečte, zapíše, znázorní desetinná

16 čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu Provádí rozvinutý zápis v desítkové soustavě Slovní úlohy na převody jednotek Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) číselná osa (kladná a záporná část), měření teploty, vyjádření dlužné částky Znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí 100 až nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě vybírá z textu data podle zadaného kritéria zjistí požadované údaje z kruhového diagramu, ve kterém nejsou k popisu použita procenta Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary- čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice Při konstrukcích rovinných útvarů využívá elementární geometrické Závislosti, vztahy a práce s daty Využití číselných údajů v časové přímce k výpočtům a porovnávání (svět zvířat, globální oteplování,vesmír, ceny energií, rozpočet domácnosti,dlužná částka) Práce s tabulkami a diagramy čtení, doplňování, sestavování, výpočet aritmetického průměru Jízdní řády Soustava souřadnic, nezávisle, závisle proměnná práce s grafy,zápis Geometrie v rovině a prostoru Trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, různostranný, pravoúhlý Trojúhelníková nerovnost VL, PŘ,INF Finanční gramotnost OSV, MDV, EGS, MKV, EV TV, PŘ, PČ, VV OSV,EV Den Země Obchodování Cestování Úlohy z praxe Krychličko vá stavebnice

17 konstrukce a základní vlastnosti těchto útvarů Třídí trojúhelníky podle délek jeho stran, rýsuje trojúhelník podle zadání, ze tří stran. Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran Sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce, který je tvořen čtverci, obdélníky a trojúhelníky a obsahy porovná Užívá základní jednotky obsahu. Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru Zná základní pojmy v prostoru, určí základní prostorová tělesa Rýsování čtverce, obdélníku a kružnice Obvod a obsah obrazce Osově souměrné útvary, sestrojení osy úsečky Úhlopříčky a jejich vlastnosti, rovnoběžky, různoběžky, kolmice, vzájemná poloha dvou přímek v rovině Grafický součet a rozdíl úseček Práce s jednotkami obsahu (cm2,dm2,m2, a, ha) Převádění jednotek času, hmotnosti(+q), objemu (l, hl), délky (mm,cm,dm,m,km)- jejich užití v praxi Kružnice- vzájemná poloha 2 kružnic Souřadnice bodů Tělesa (krychle, kvádr, válec, koule, jehlan kužel) Nové pojmy těles (dolní,horní,boční stěna, plášť, hlavní vrchol) Sítě těles, modely těles Origami ve čtvercové síti Práce s plánem bytu (úspora materiálu)

18 Ovládá některé řešitelské strategie, v průběhu řešení nestandardních úloh objevuje zákonitosti a využívá je Nestandardní aplikační úlohy a problémy Netradiční slovní úlohy, magické čtverce, úlohy se zápalkami Odhalení algoritmu, číselné a obrázkové řady s problémovým prvkem OSV, VDO Klokan Zašifrova né příklady, hlavolamy, rébusy Sudoku Prostorová představivost 6. ročník ARITMETIKA Předmětové kompetence Očekávané výstupy Učivo Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů k poznávání jejich charakteristických vlastností na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů. Rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů. Vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) a efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu Zapisuje, porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla Provádí početním operace ( +, -, *, / ) s přirozenými čísly Vyjádří a zapíše část celku zlomkem Sčítá zlomky se stejnými jmenovateli OPAKOVÁNÍ UČIVA Z 5. ROČNÍKU Přirozená čísla a jejich zápisy v desítkové soustavě Zobrazení přirozených čísel na číselné ose, číslo nula Porovnávání přiroz.čísel podle velikosti Zaokrouhlování přir.čísel Poznámky ( průřezová témata, mezipředmětové vztahy ) Ve slovních úlohách možná návaznost na průřezová témata Návaznost na I. stupeň

19 Využívá početní operace k řešení slovních úloh Početní výkony s přirozenými čísly, slovní úlohy Zlomky a jejich znázornění Sčítání zlomků se stejnými jmenovateli, různé příklady se zlomky Rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů Přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu. Vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu Zná znaky dělitelnosti čísel 1, 2, 3,4,5,6,9,10 Určuje nejmenší společný násobek a největší společný dělitel Řeší slovní úlohy s touto problematikou DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL Násobek, dělitel, dělitelnost Znaky dělitelnosti ( čísly 1,2,3,4,5,6,9,10 ) Prvočísla a čísla složená Společný násobek, nejmenší společný násobek Společný dělitel, největší společný dělitel OSV -kreativita Chemie Rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností určování a zařazování pojmů Vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu Přečte, zapíše, porovnává, zaokrouhluje desetinná čísla, provádí odhady s danou přesností, znázorní je na číselné ose Provádí početní operace ) +,-,*,/ )s desetinnými čísly Převádí základní jednotky DESETINNÁ ČÍSLA Zápis desetinného čísla Užití desetinných čísel při převádění různých jednotek Porovnávání desetinných čísel podle velikosti ( sestupně i vzestupně ) Zaokrouhlování des. č. na OSV- rozvoj schopnosti poznávání Zeměpis

20 Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace a využívá dosud známý aparát v oboru celých a rac. čísel fyzikálních veličin Využívá početní operace s desetinnými čísly pro řešení slovních úloh z praxe Pro některé výpočty ( sebekontrola ) používá kalkulačku celky, na desetiny, setiny Sčítání a odčítání des. č. Násobení a dělení des. č. 10, 100, 1000 Násobení a dělení des. č. Využití početních výkonů s des. č. při řešení slovních úloh Výpočty na kalkulačce Chemie Pracovní činnosti Finanční matematika: hospodaření domácnosti, rozpočet, ceny energií, nákupy, aritmetický průměr, základy statistiky 6. ročník GEOMETRIE Předmětové kompetence Očekávané výstupy Učivo Poznámky ( průřezová témata, mezipředmětové vztahy ) Žák pozná, narýsuje a popíše základní geometrické útvary a obrazce, provádí jednoduché konstrukce ( kolmice, rovnoběžky, čtverec, obdélník ) Určuje délku úsečky měřením, rýsuje úsečky dané velikosti, užívá OPAKOVÁNÍ A UPEVŇOVÁNÍ UˇCIVA Z 1. STUPNĚ Bod, přímka, polopřímka, úsečka Jednoduché konstrukce: rovnoběžky, kolmice Pracovní činnosti

21 jednotky délky Určuje obvod čtverce a obdélníku Dovede vyznačit 1 cm 2, 1 dm 2 ve čtvercové síti, umí znázornit 1 m 2 Pomocí čtvercové sítě určuje obsah čtverce a obdélníku, rozlišuje a užívá základní jednotky obsahu Délka úsečky, měření, jednotky délky, provádění odhadů Rovinně obrazce: znázornění, rozlišování, jednoduché konstrukce a náčrty ( čtverec, obdélník ) Obvod a obsah čtverce a obdélníku, základní jednotky obsahu, slovné úlohy Vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ),k efektivnímu využívání matematického aparátu Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů Provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a Rozlišuje základní vlastnosti úhlu odvozené z jeho definice Používá pojmy ostrý úhel, tupý úhel, přímý úhel, pravý úhel, osa úhlu, shodnost úhlů, používá vybraná písmena řecké abecedy. Porovnává a třídí úhly podle velikosti. Rýsuje libovolný úhel ( používá úhloměr ) Sčítá, odčítá, násobí a dělí Pojem úhlu ÚHEL Přímý úhel, pravý úhel. Osa úhlu. Shodnost úhlů, velikost úhlu Porovnávání úhlů podle velikosti. Třídění úhlů podle velikosti. Sčítání a odčítání úhlů. Násobení a dělení úhlů OSV-rozvoj schopnosti poznávání, komunikace Pracovní činnosti Zeměpis

22 vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému Přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu. Rozvíjení spolupráce při řešení problémových úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně využití získaného řešení v praxi; poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby. úhly dvěma ( početně i graficky) Rozeznává úhly vedlejší a vrcholové, souhlasné a střídavé, zná jejich vlastnosti,kterých využívá ve výpočtech dvěma. Vedlejší a vrcholové úhly. Souhlasné a střídavé úhly. Rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů Provádění rozboru problému a Používá pojmy shodnost, osová souměrnost. Potvrdí či vyvrátí shodnost geom. Útvarů. Sestrojí obraz libovolného geom. Útvaru v osové souměrnosti, provádí rozbor úlohy. OSOVÁ SOUMĚRNOST Shodnost geometrických útvarů Osová souměrnost a její vlastnosti. Osově souměrné obrazce OSV-rozvoj schopností poznávání, komunikace Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Dodatek č. 1 k :

Dodatek č. 1 k : Dodatek č. 1 k 1.9. 2013: Změny upravené tímto dodatkem na str. 40 v textu vyznačeny červenou barvou. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY,

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více