Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013"

Transkript

1 Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: /0100 zastoupený: (dále jen Objednatel) a Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Ing. Jiřinou Princovou, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu S GROUP SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 570/22, Liberec 7 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: /0100 zastoupený: (dále jen Pořadatel) Mgr. Lukášem Přindou, jednatelem zapsaný vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 2155 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 269 odst. 2 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů tuto smlouvu na realizaci veletrhu Článek I. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je zajištění realizace veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí (dále jen veletrh) s názvem EDUCA 2013 LIBEREC v termínu od 17. do 19. října 2013 v prostorách Tipsport areny Liberec, v minimálním rozsahu uvedeném v čl. I. odst. 2. této smlouvy. 2.Pořadatel se zavazuje: a) akci EDUCA 2013 LIBEREC veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí uskutečnit v rozsahu tří dnů čtvrtku, pátku a soboty v období od 17. října 2013 do 19. října Zajistit otevírací dobu od 9:00 do 18:00 hodin v pracovní dny a od 9:00 do 16:00 hodin v sobotu.

2 b) V rámci veletrhu zajistit dostatečné prostory pro prezentaci vystavovatelů vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů včetně odpovídajícího technického zabezpečení (přívod elektrické energie, přípojku k internetu, speciální osvětlení a další komponenty vhodné pro prezentaci na základě objednávek vystavovatelů). Celková velikost disponibilních výstavních prostor je m 2. c) Zajistit prostory pro doprovodný program, a to na pódiu v hlavní výstavní části. Dále pak přednáškový konferenční sál o kapacitě min. 80 osob (VIP restaurace) a přednáškovou místnost o kapacitě min. 30 osob (salónek ve 3NP) pro odborný doprovodný program včetně odpovídajícího technického zabezpečení (dataprojektor, plátno, ozvučení a počítač s připojením na internet). d) Odborný doprovodný program bude zajištěn ve spolupráci s Libereckým krajem a jeho náplň podléhá předchozímu souhlasu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. e) Zajistit pro Liberecký kraj výstavní plochu v minimálním rozsahu 6 m x 3 m a standardní výstavní expozici opatřenou atikou s nápisem Liberecký kraj a logotypem Libereckého kraje. Zajistit vybavení výstavního prostoru Libereckého kraje nábytkem (stoly, židle, stěnovým věšákem, odpadkovým košem), přívodem elektrické energie s možností zapojení 6 spotřebičů, 2 ks stolních osobních počítačů vybavených klávesnicí a externím polohovacím zařízením (počítačová myš), včetně operačního systému a webového prohlížeče, 2 připojení k internetu a 1 ks datového projektoru. f) Zajistit propagaci akce zejména formou reklamní kampaně v následujícím rozsahu: výlep plakátů A1, billboardy, reklamní cedule, reklamní spoty v televizi, reklamní spoty vrádiích, spoty na multimediálním zařízení (kostka a poprsník) při akcích v Tipsport areně, roznos infoletáků A5, vklad letáku nebo inzerce v regionálním tisku, reklama ve vozidlech MHD Liberec, umístění letáků na nádražích ČD, reklama na webech personálních agentur, reklama na webech zprostředkovávajících zaměstnání. Jednotlivé výstupy mediální a plakátové kampaně budou minimálně z 80% zaměřeny na Liberecký kraj a jeho obyvatele. g) Vydat výstavní katalog v minimálním nákladu ks, zdarma distribuovaný v rámci veletrhu (formát A5/A4, tisk na recyklovaném papíře, barevný, obsah: seznam a inzerce vystavovatelů firmy a školy). h) Při všech aktivitách souvisejících s pořádáním akce uvádět, že Liberecký kraj je jejím spolupořadatelem, a to využitím textového sdělení, případně logotypu. i) Zajistit společenský večer určený pro vystavovatele spojený s rautem, a to v pátek po skončení otevírací doby. Vystavovatelům umožnit bezplatný vstup na základě pozvánek. Veškerá konzumace v rámci připraveného rautu tzn. nápoje i produkty studené a teplé kuchyně budou pro pozvané účastníky zdarma. j) Umožnit návštěvníkům akce po celou dobu jejího konání vstup zdarma. k) Umožnit parkování na parkovišti v prostoru před hlavním vchodem do Tipsport areny po celou dobu konání veletrhu.

3 l) Zajistit pro školy a školská zařízení a všechny příspěvkové organizace Libereckého kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vybavený prezentační stánek dle jejich požadavků nebo výstavní plochu. Cena vybaveného stánku (plocha, stánek, vybavení) činí Kč bez DPH/m 2.Cena výstavní plochy (jen plocha) činí 700 Kč bez DPH/m 2. m) Zajistit pro firmy (zaměstnavatele, personální agentury, portály nabízející práci apod.) vybavený prezentační stánek dle jejich požadavků nebo výstavní plochu. Cena vybaveného stánku (plocha, stánek, vybavení) činí Kč bez DPH/m 2. Cena výstavní plochy (jen plocha) činí Kč bez DPH/m 2. Článek II. Doba plnění, předání a převzetí předmětu plnění 1. Pořadatel je povinen zajistit realizaci veletrhu ve dnech října 2013 po otevírací dobu stanovenou v čl. I. odst. 2 této smlouvy. 2. Pořadatel je povinen předat Objednateli Závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech veletrhu, a to v tištěné formě ve dvou (2) výtiscích a současně na jednom (1) nosiči CD/DVD obsahující závěrečnou zprávu v elektronické podobě. 3. O předání a převzetí závěrečné zprávy bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) jeho vyhotovení. Na odsouhlasení obsahu závěrečné zprávy je objednateli stanovena lhůta 10 dnů od převzetí zprávy. 4. Bude-li mít Objednatel k obsahu závěrečné zprávy připomínky, zašle je ve výše uvedené lhůtě na kontaktní osoby pořadatele. Pořadatel zajistí jejich zapracování do závěrečné zprávy. Upravenou verzi závěrečné zprávy předá pořadatel objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí připomínek. O předání a převzetí upravené verze závěrečné zprávy bude vyhotoven nový předávací protokol. Článek III. Cena a platební podmínky 1. Cena za realizaci předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána ve výši ,00 Kč bez DPH ( ,00 Kč včetně DPH). Výše sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady pořadatele. 2. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Pořadatele, včetně inflace. Objednatel neposkytuje zálohy. 3. Pořadatel je oprávněn fakturovat cenu dle této smlouvy až po skončení veletrhu a předání všech výstupů dle článku I. a II. této smlouvy objednateli. Podkladem pro vystavení faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol. Pořadatel není oprávněn fakturovat dříve, než uplyne lhůta k odsouhlasení obsahu závěrečné zprávy. Pokud obdrží od objednatele připomínky kobsahu závěrečné zprávy, je pořadatel oprávněn fakturovat až po jejich zapracování a je povinen připojit k faktuře nový předávací protokol. 4. Pořadatel je povinen vystavit fakturu do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslat ji na adresu objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.

4 5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených zákonem obsahovat další specifické náležitosti: DIČ Libereckého kraje CZ , označení bankovní instituce a čísla bankovního účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je Pořadatel povinen o této skutečnosti objednatele informovat), lhůtu splatnosti 21 dní od doručení faktury objednateli, jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktních údajů. 6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit Pořadateli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 7. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. Článek IV. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 1. Pořadatel se zavazuje při nedodržení každého jednotlivého bodu článku I., odst. 2. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč. 2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Pořadateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 3. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro Pořadatele z této smlouvy včetně povinnosti, na kterou se vztahuje výše dohodnutá smluvní pokuta. Objednatel má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. Článek V. Odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených obchodním zákoníkem. 2. Objednatel nemá zájem na splnění povinnosti uspořádat veletrh po termínu stanoveném v článku I. odst. 1. této smlouvy. Článek VI. Oprávněné osoby 1. Osoby oprávněné jednat ve věcech týkajících se postupu, způsobu a lhůt realizace předmětu smlouvy: Objednatel: Liberecký kraj Kontaktní (pověřená) osoba: Bc. Petr Hloušek kontakt: ; Pořadatel: S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Kontaktní (pověřená) osoba: Ing. Libor Stejskal

5 kontakt: , 2. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany vtechnických věcech souvisejících s plněním smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a zápis (protokol) o předání a převzetí závěrečné zprávy. Určený zástupce objednatele též konzultuje plnění díla s Pořadatelem, vykonává kontrolu Pořadatele při realizaci předmětu smlouvy. 3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. 4. Pro doručování písemností platí kontaktní údaje smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy oznámily. Článek VII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž Liberecký kraj obdrží dva stejnopisy a pořadatel rovněž dva stejnopisy. 2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků. 3. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a na základě projevené vůle obou stran, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Liberci dne: V Liberci dne: Ing. Jiřina Princová vedoucí odboru školství, mládeže tělovýchovy a sportu Mgr. Lukáš Přinda jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk V Žamberku dne 22. 10. 2013 Číslo jednací: 277/2013/ŘED Vyřizuje/linka: tyč, 608 144 347 E-mail: tyc@gyzamb.cz Výzva k podání nabídky na plnění

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více