Vikingové. Slovanské státy na východě a jihovýchodě Evropy. Počátky Českého státu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vikingové. Slovanské státy na východě a jihovýchodě Evropy. Počátky Českého státu"

Transkript

1 Vikingové Předchůdci pozdějších Švédů, Dánů, Islanďanů Válečníci a námořníci, v čele stál náčelník. Norové objevili Island a Grónsko; Švédové území pozdější Rusy; Dánové pobřeží Západofranské říše; Francie vznik státu Normandie. Pronikali hluboko do vnitrozemí, měli dobré lodě s dračí hlavou na přídi, vymysleli písmo Ságám. Slovanské státy na východě a jihovýchodě Evropy Kyjevská Rus Zakladatelem rurikovské dynastie byl Viking Oleg, syn knížete Rurika. Za jejich vlády se Kyjevská Rus rozšířila daleko na jih, kde se střetli s Byzantskou říší. Kníže Vladimír si dokonce vynutil sňatek s Byzantskou princeznou. Písmo Azbuka se vyvynula z Cyrilice. Bulharsko a Chorvatsko jihoslovanské kmeny, panovník Boris I. Michal přijal Křesťanství r. 864 či 865. Bulharsko dosahuje vrcholu za vlády cara Simeona I. Na přelomu 9. a 10. století. Rozkvět Chorvatska spadá do 10. Století. Počátky Českého státu Kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců se začal prosazovat v polovině 9. století. Nechal před rokem 885 vybudovat na hradišti Levý Hradec kamenný kostel sv. Klimenta, další Křesťanský kostel zasvěcený Panně Marii vybudoval na hradišti Praha. Ta se postupně stala nejdůležitějším politickým i kulturním střediskem celého státu. Spytihněv I. Uznal roku 895 podřízenost Přemyslovských knížat Východofrancké říši. Jeho Bratr a nástupce Vratislav I. Vystavěl na Pražském hradišti kostel sv. Jiří, jeho synové byli Václav a Boleslav, vychovávala je babička Ludmila. Václav I. Vzdělaný panovník, tíhne ke křesťanství, uhájí samostatnost vůči Němcům, ale musí jim platit poplatek, změna orientace na Sasko. 28. září 935 Boleslavova družina zabíjí Václava ve Staré Boleslavi. Na trůn nastupuje Boleslav, razí první české mince a buduje obranu Prahy. Jeho syn, Boleslav II. Zakládá v Praze r. 973 Biskupství. 1. biskup = Getmar Patroni České země: Kníže Václav a Ludmila (prohlášeni za svaté a za ochránce české země) Dalším biskupem Vojtěch z rodu Slavníkovců, s těmi Boleslav II. Soupeří o moc, Vojtěch odchází z Prahy do Pobaltí, zahynul mučednickou smrtí (utlučen pádlem) když chtěl přesvědčit místní pohany na víru nad jeho hrobem ve Hnězdně zřízeno arcibiskupství. Boleslav II. soupeří se Slavníkovci dále, 995 vyvrařděni, jejich hradiště na Libici vypáleno.

2 Český stát v 11. století Příliš mnoho knížat. Z bratrovražedného boje vyjde vítězně Oldřich s prostou ženou Boženou syn Břetislav., spolu připojují k území Čech i Moravu. Unáší Jitku z kláštera ve Schweinfirtu, má s ní 5 synů, proto sestavuje tzv. Stařešinský řád (bude vládnout vždy nejstarší člen Přemyslovského rodu). Tažení do Hnězdna pro ostatky sv. Vojtěcha (Břetislav chce Arcibiskupství) neúspěšné, ostatky sice přivezeny, ale arcibiskupství nezískáno. Nejznámější z jeho synů Vratislav II, r získává královský titul (pouze pro sebe, není dědičný). Do další hodiny: Dálkový obchod (učebnice a internet) Kultura ranného středověku Z církve se stávali Eremité (poustevníci) a Mniši, nebo Jeptišky. 6. stol. sv. Benedikt zakládá klášter Monte Casino. Jejich řád: Ora et labora = Modli se a pracuj. Benediktíni další řády Klášter sv. Jiří na Pražském hradě, Břevnovský klášter, Sázavský klášter V klášterech se mniši modlili, existovaly písařské dílny a často vychovávali potomky šlechtických rodů. Budovy a veškeré umění Románský sloh > těžkopádné stavby, strnulé postavy, Mosty a kamenné hrady (Juditin most; Pražský hrad, ) Kosmova kronika.

3 Společnost vrcholného středověku Povinnost duchovních bylo seznamovat společnost se zásadami Křesťanské víry. Příslušníci Světského stavu (panovníci a šlechta) museli zajišťovat ochranu státu, či panství. Mezi Dělný lid náleželi všichni, kteří se živili prací. Především Rolníci, až 90% obyvatel Evropy. Kdo neuznával Křesťanství, byl považován za Kacíře. Na jejich vyhledávání se zaměřovala Inkvizice. Často vznikaly university, obory Filosofie, přírodní vědy, lékařství, theologie, Vojenské výpravy ve znamení kříže Evropa vojensky vystupuje proti Muslimům a pokouší se získat oblastí blízkého východu. O to také usilovala Římskokatolická církev, která se snažila šířit svoji víru. Zápas s Islámem začal na sklonu 11. století, obě strany to braly jako svatou válku. Situace se změnila až s názory některých filosofů v 17. století. První úspěch Křesťanů byl na Pyrenejském poloostrově. Toto výtězství se nazývá Reconquista [rekonkista] tj. znovudobývání. Na konci 11. století křižácké výpravy s cílem osvobodit svatou zemi (palestinu) od muslimů. Dalším cílem Křižáckých výprav bylo osvobození Božího hrobu a šíření Křesťanství. První Křížová výprava byla vyhlášena roku 1095, na pochod vyrazila další rok. Bojovníci roku 1099 osvobodili Jeruzalém, v obsazeném pobřežním pásmu Sýrie a Palestiny bylo zřízeno jeruzalémské království. Po devadesáti letech se však dostal Jeruzalém do moci Muslimů. Toto místo je dále pokoušelo obsadit dalších 7 Křížových výprav, ale ani jedna nezískala Jeruzalém natrvalo. Výsledkem těchto výprav jsou zříceniny Křižáckých hradů a existence rytířských církevních řádů, které poskytovaly ochranu poutníkům ve Svaté zemi. Další význam Křižáckých výprav spočíval v tom, že byly navazovány vztahy mezi obchodníky a také mezi učenci. Evropa díky tomu začala pěstovat cukrovou třtinu, poznala bavlnu i papír. Další křížové výpravy byly směřovány do Pobaltí kvůli pohanům, nebo také kvůli kacířům. Na počátku 13. století směřovaly proti katarům v jižní Francii, v 15. stol. dokonce proti českým Husitům.

4 Poslední Přemyslovci 54. hod. Vzestup Českého státu od konce 12. století, probíhá kolonizace území. Na konci 12. století nastoupil na trůn Přemysl Otakar I. výborný diplomat, ve sporu 2 kandidátů na císaře se obrátí k tomu správnému a za odměnu 1212 získal listinu Zlatá bula sicilská ta potvrzovala dědičný královský titul. Ve výbojné politice pokračuje i Václav I. (syn Přemysla Otakara I.) a vnuk Přemysl Otakar II. Podporují kolonizaci Hospodářský rozmach (naleziště stříbra Jihlava a Kutná hora) Přemysl Otakar II. byl schopný diplomat a vojevůdce, sňatkovou politikou rozšířil území o část dnešního Rakouska, později i o část Slovinska. Výboje do Pobaltí, na Slovensko i do Německa, Čechy obrovská říše Přemysl nazván králem Železným a zlatým. Zakládal kláštery i města v Čechách. Přemysl chce být Římskoněmeckým králem X německá knížata mají strach, volí raději Rudolfa Habsburského. Ten útočí proti Přemyslovi 1278 bitva Na Moravském poli Přemysl zrazen českou šlechtou byl zabit. Václav II. Syn Přemysla Otakara II, v době úmrtí otce pětiletý. Vládne za něj Ota Braniborský, ale 1283 nastupuje na trůn, manželka Guta Habsburská. Rozšiřuje území o Polské a Uherské království, roku 1300 korunován Polským králem, Uherská koruna pro syna Václava III. Nechal razit stříbrné mince Pražské Groše. Kutná hora = největší evropské naleziště stříbra. Sestavil Horní zákoník (hornický) Václav II náhle umírá. Václav III Ztrácí Uherskou korunu, hrozí ztráta koruny Polské, tažení do Polska, zastávka v Olomouci Václav zavražděn vymření Přemyslovců po meči. Spory o trůn: Václav II + Eliška Rejčka Sestry Václava III. Eliška a Anna Anna + Jindřich Korutanský V roce 1310 nastupují na trůn Lucemburkové (Jan Lucemburský).

5 Pozdní středověk Evropa v krizi Roku 1350 ustala zemědělská kolonizace, jako následek zanikly četné vesnice. Ustalo také zakládání měst, klesla těžba drahých kovů. Někteří šlechtici začali olupovat kupecké kolony. Dalším problémem Evropy byly morové epidemie Velká morová epidemie přenášena převážně krysami. Do Evropy se dostal z lodí vozících z Krymu obilí. Evropané neměli vůči nemoci imunitu, proto se mor rychle šířil. Černá smrt připravila o život v krátké době čtvrtinu Evropského obyvatelstva, nemoc se z Evropy vytratila až na počátku 18. století. Toto oslabení mělo také za následek částečný návrat Islámského náboženství do Jihovýchodní Evropy, které přinesli Osmanští Turci. V roce 1389 porazili v bitvě na Kosově poli srbského vládce, poté si podmanili Bulharsko a ohrožovali Uhry. Od počátku 14. století byla celá římskokatolická církev silně narušena sídlili Papežové v Avignonu, většinou to byli Francouzi. Církev vymáhala nejrůznější poplatky, na kterých bohatla. To se brzy stalo terčem kritiky. Stoletá válka Anglický panovník Eduard III chtěl posílit svůj vliv ve Flandrech a tak neuznával nárok na Francouzskou korunu dynastii Valois. To se ale Francii nelíbilo. Napětí vyvrcholilo roku 1337 ve válku. Velké boje vypukly až v roce 1346 při vylodění Anglického vojska ve Francii, které vyhrálo bitvu u Crécy [Kresčaku], tam mimo jiné zahynul Český král Jan Lucemburský. Anglie získala i přístav Caleis [cálé], najímala bojovníky za peníze a měla i lučištníky. Po dočasném úspěch Francouzů na konci 14.století začala Anglie opět vítězit. Po smrti Anglického krále Jindřicha V. se Francie konečně zmohla na odpor, zemi zachránila vesnická dívka Jana z Arku, která mimo jiné napomohla ke korunovaci krále Karla VII. Angličané ji za to upálili, ale přesto roku 1453 museli opustit pevninu. Tato válka společně s morem výrazně oslabila obě země. To vedlo ke vzpourám ve městech i na venkově. S problémy se nejdříve vypořádala Francie ve druhé polovině 15.století. Anglií ještě zmítala válka o trůn (Válka dvou růží). Od roku 1485 však i zde nastal klid, když se vlády ujal rod Tudorovců.

6 Nástup Lucemburků svatba Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského ve Špýru, Jan nastupuje na český trůn a s ním i rod Lucemburků. Často z Čech odjížděl, byl schopný bojovník i diplomat. Karel IV Syn Jana Lucemburského. Jeho původní jméno je Václav. Své nové jméno přijal podle příbuzného, Francouzského krále Karla. Byl vzdělaný několik světových jazyků, sepsal Latinsky svůj životopis Vita Caroli Život Karlův. Zbožný, podporuje církev a dává jí různé statky. Státnické činy Karlovi vlády: Nejprve Markrabě Moravský, za svého otce vládne zastoupení v Čechách. Spolu s otcem zřídil 1344 arcibiskupství, první arcibiskup byl Arnošt z Pardubic Jan Lucemburský umírá v Bitvě u Kresčaku, Karel se stal českým králem, u příležitosti korunovace korunovační klenoty. Sňatková politika rozšíření země o mnohá území k Polsku, Německu. Jeho ženy: Blanka z Valoa, Anna Falcká, Anna Svídnická (Václav IV.), Alžběta (Eliška) Pomořanská (Zikmund) se stává Římsko německým králem, jeho protivník Ludvík Bavor nečekaně umírá. Byl korunován v Římě Papežem. Oblíbená města: Luka, Norimberg 1355 vydává Zlatou Bulu Karlovu ustanovuje způsob volení panovníka. Praha 1348 zakládá UK. Na sever od Alp nejstarší universita. Měla 4 fakulty (lékařská, právnická, teologická a fakulta svobodných umění). Rozvoj Prahy (Karlův most, Nové město Pražské PHA1, budování Hradčan) Katedrála Sv. Víta Vnitřní a zahraniční politika Václava IV. Vládl v letech Roku 1330 vypukl v Českém království mor, zemřelo 10 15% obyvatelstva. Zhoršily se i hospodářské poměry, těžilo se méně stříbra a klesla hodnota Groše. Přestal se zvyšovat počet obyvatel, chyběly peníze na nové stavby, budování chrámů pokračovalo pomalu. Někteří šlechtici nedostatek peněz vyrovnávali krádežemi. V zemi rostla nespokojenost, Václav IV. se dostal do sporu s arcibiskupem Janem z Jenštejna, který chtěl, aby se církev podílela na řízení státu, Král nesouhlasil. Roku 1393 dal zmučit Jenštejnova spolupracovníka Jana z Pomuku (Jan Nepomucký). Nastaly také spory mezi Václavem a vysokou šlechtou. Václav neuspěl ani v zahraniční politice. V roce 1400 porýnští kurfiřti zbavili Václava hodnosti Římského krále

7 Husité Počátky husitského hnutí: Problémy v zemi mor, hlad, lidé si myslí že to je trest za jejich hříchy. Vzrůstá moc církve, Karel IV jí dává bohaté statky kněží žijí rozmařilým životem. Překlad Bible do ČJ, větší znalost tohoto textu. Chiliastické učení: Dle Bible proběhne Boží soud na Zemi zůstane po tisíc let pouze Kristus a lidé spravedliví. Jan Hus Narozen kolem roku 1380 v Husinci u Prachatic, studia na UK, poté tam učí, stává se dokonce rektorem. Káže v kapli Betlémské, seznámil se s učením Johna Wycklifa hlásá, že církev by měla být zbavena veškerého majetku, odmítá prodej odpustků. Hus se přátelí s Václavem IV, ten pod jeho vlivem vydává Dekret Kutnohorský (1409, mění počet hlasů na univerzitě ve prospěch Čechů 3:1), rozepře s Husem kvůli odpustkům. Církev dává Husa do klatby, nad Prahou vyhlášen interdikt (zákaz světských obřadů). Poté kázal na venkově, následně byl upálen Husitské války 1416 zavedeno Přijímání pod obojí => proto symbolem kalich. Od upálení Mistra Husa nastávaly časté nepokoje Václav IV. dosazuje na Novoměstskou radnici protihusovské Konšely vlna nepokoje. Dosazení Jana Želivského, přidávají se k němu Pražané útok na Radnici Konšelé pobiti či vyházeni z oken => I. Pražská defenestrace. Václav IV. po dvou týdnech umírá na infarkt. Husitské svazy 4 hlavní skupiny 1. Táborité vybudovali město Tábor. 2. Orebité J. Žižka, po jeho smrti název Sirotci 3. umírnění pražané spolupráce se šlechtou (Jan Rokycana) 4. Představitelé univerzity proti boji, proti nim stojí Katolická šlechta Program: 4 Pražské artikuly 1. Svobodné kázání slova Božího 2. trestání hříchů 3. přijímání z kalicha 4. zákaz světského panování kněží Průběh válek: Zikmund vyhlašuje křížovou výpravu proti Husitům, je neúspěšná bitva Na Vítkově, U Vyšehradu vyhrává Žižka, Zikmund se nechal korunovat a prchá z Čech Čáslavský sněm volí Zemskou vládu, ruší Zikmundovu korunovaci Žižka vybudoval z polorozpadlého orebského svazku mocné seskupení se stálým vojskem. S ním bojoval proti katolíkům a umírněným husitům, chtěl, aby jeho výklad čtyř pražských článků přijali všichni. Toho však nedocílil ani po vítězství v bitvě u Malešova. Tuto domácí válku ukončilo uzavření míru zavržené husitským tažením na Moravu. V jeho průběhu Žižka zemřel při obléhání Přibyslavi

8 Po jeho smrti navázaly všechny hlavní husitské strany a začaly podnikat vojenské výpravy i do Německa. Tato tažení se nazývala rejsy, nebo spanilé jízdy. Nová taktika Prokopa Holého slavila úspěchy například 1426 bitva před Ústím Nad Labem, bitvu u Domažlic vyhráli písní Kdož sú Boží bojovníci husitská delegace se na koncilu v Basileji snaží obhájit čtyři pražské články, ale bez úspěchu, vymohli si pouze uznání přijímání pod obojí. Jagellonská dynastie Po smrti Jiřího Poděbradského jde na český trůn Vladislav Jagellonský. Vytvořil Personální unii s českými zeměmi a uherským státem nastává období náboženské snášenlivosti, tím končí Husitské války. Na sklonku 15. století nedostatek lidí ve městě i na venkově, docházelo k oživení hospodářské činnosti. Šlechta začala podnikat, rozvoj rybníkářství a pivovarnictví. Na počátku 16. století spor měst se šlechtou, zemi proto opět hrozila válka. Také začala upadat těžba stříbra, v Krušných horách nové naleziště vznik města Jáchymov, po polovině 16. stol upadá definitivně. Po husitské revoluci příchod Pozdněgotického umění prosté církevní stavby, boření kostelů, ničení obrazů i rukopisných knih, toto se nazývá obrazoborectví. Hrady se musely vyrovnávat s palnými zbraněmi Počátky novověku Italské oblasti ve 14. století nejrozvinutější část Evropy. Silné městské státy (Florencie a Benátky) Zdrojem bohatství byl obchod a řemeslná výroba. papežský stát měl značnou část Severní Itálie. Humanismus=lidský, myšlenkový směr, zahrnuje názor že hlavní pozornost učenců by se měla věnovat člověku. renesance=znovuzrození, návrat k Antice, zábavné literatuře... Umění Italské renesance znovuobjevení krajiny a přírody, nástěnné a deskové obrazy. Malíř Masacio, architekt Brunelleschi, sochař Donatello, hvězdář Mikulíš Koperník,... malíři a sochaři věnují pozornost lidským postavám, portréty, vynález knihtisku (tiskařský lis) Johan Gutenberg. Vrchol renesance v Itálii kolem roku 1530, v Čechách nebyla přijímána moc příznivě.

9 Zámořské objevy Příčiny: Hospodářský rozmach Italských měst Rozvoj vědy a techniky lodě a orientace Obsazení cesty do Asie Turky, roku 1453 dobyli Cařihrad (Istanbul), přerušení obchodní cesty. Objevy: 1. Portugalsko 2. Výboje do Afriky, zisk otroků, slonoviny a zlata 3. Snaha obeplout Afriku a doplout do Indie Vasco da Gama roku 1408 obeplul Mys Dobré naděje a doplul do Indie. Roku 1512 dopluli Portugalci až na Moluky dnešní Indonésie, dovoz koření. Španělsko vzniká roku 1479 sňatek Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské => Katolická veličenstva, snaha o vyhnání ostatních náboženství (Židé, Arabové). Snaha o dobití Granady (poslední Arabské město), padla 1492 a Krištof Kolumbus získal peníze na výpravu a vyplul s Pintou, Ninou a Santa Marií. Doplul k jednomu z Bahamských ostrovů. 4 výpravy Kolumbus si myslel, že doplul do Indie. Nepochopil, že objevil nový kontinent. Ten získal jméno podle Ameriga Vespuciho >Amerika Fernando Magalhaes podnikl cestu kolem světa. Reformace Jako nový římsko německý král po smrti Maxmiliána I. (1519) byl zvolen španělský vládce Karel V, tím se Habsburkové stali nejmocnějším rodem v Evropě. Českou a Uherskou korunu získal jeho bratr Ferdinand I. v roce Dochází ke spojování španělského a německého rodu. Karel V. spravuje velkou říši i části Ameriky, byl bohatý, ale říše měla problémy s Turky útočícími na Španělsko, i v Německu, kde byla špatná politika církve. Martin Lutter vystoupil v Německu proti chování církve. Ve městě Vittenberg vyvěsil na vrata 95 tezí, kde si stěžoval na církev a proti odpustkům. Protestoval podobně jako Hus. Vznik Luteránské církve, následně občanská válka trvající 2 roky. Luteránská (Protestanská) církev nakonec uzavřela mír. 2 roky před smrtí Karla V. král abdikoval (opustil trůn) ve prospěch svého syna Filipa. Ten na trůn nastoupil, ale nedokázal udržet říši, která se nakonec rozpadla Katolická reforma Docházelo k prolínání, nebo potýkání náboženských vyznání. Katolíci se snažili navrátit lidi ke svému vyznání i když i u nich došlo k vnitřním změnám. To nazýváme Katolická reforma (reformace). Katolíci věděli, že pouhým násilím ničeho nedosáhnou. To řešil Tridentský koncil, který trval 18 let. To vedlo k posílení katolicismu. Dalším přínosem byl vznik Jezuitského řádu Ti do Čech přišli na pozvání krále Ferdinanda I v roce 1556.

10 Západní Evropa v 16. století Španělsko země nad kterou slunce nezapadá (kolonie v zámoří, např. Filipíny) Nejvýznamnější panovník Karel V. V Jižní a střední Americe genocida indiánů. Vyvrácena říše Aztéků a Inků, podílejí se na tom Španělé Cortéz a Pizzario. Nizozemí Vznikají 2 skupiny: Stoupenci Kalvína a Katolíci Kalvinistická část se odštěpuje od španělské nadvlády mění se v samostatný stát Nizozemí Katolická část se mění v dnešní Belgii. Francie Velké úspěchy stoupenců Kalvína (Hugenoté). Smíru mělo být dosaženo po sňatku Jindřicha Navarrského a princezny Margot (Markéty). 23. až tzv. Bartolomějská noc (všichni Hugenoti, kteří byli na svatbě byli povražděni). Jindřich nastoupil na trůn a vydává Edikt Nantský, který sjednotil Hugenoty a katolíky. Anglie Na začátku 16.stol vládne Jindřich VIII. Roku 1534 založil Anglikánskou církev. Jeho dcerou Alžběta I. Vrchol země zažívá za vlády královny Alžběty I. Nástup Habsburků na Český trůn 1526 zvolen Ferdinand I. Habsburský jako český král. Zbytek zemí Koruny české ho uznaly na základě dědických práv. Slíbil Českým stavům řadu výhod, včetně náboženských svobod, ale ty nedodržel. Upevňuje panovnickou moc, přesidluje do Vídně, vytváří vlastní úřady. Podporuje Katolíky zve do Čech Jezuity Maxmilián II. syn Ferdinanda, Sklony k protestantům, 1575 společné vyznání víry (Česká konfese). Panovník to však schválil jen ústně. Jeho syn Rudolf II. vládl od roku 1576, dával najevo svůj prokatolický postoj.

11 Třicetiletá válka května 1618 třetí pražská defenestrace. Tím začalo povstání českých nekatolických stavů proti Habsburkům a s nim i Třicetiletá válka. Ta zasáhla celou Evropu. Na trůn dosazen Fridrich Falcký Bitva na Bílé hoře, vítězí Katolíci, Nový panovník Ferdinand II. zahájil rekatolizaci byli popraveni přední účastníci odboje a jejich majetek konfiskován. Nekatolíci museli odejít ze země, nebo přijmout Katolickou víru, české země opustilo kolem lidí. Děti byli vychovávány v katolických školách. Ve třicetileté válce nešlo jen o náboženství, ale také o přerozdělení vlivu v Evropě i koloniích. Albrecht z Valdštejna na straně Katolíků slavil velké úspěchy v první ( ) i druhé ( ) etapě pálky. Závěrečná, Švédsko francouzská etapa války v letech Válka byla ukončena uzavřením míru 1648, kterému říkáme Vestfálský. Nespokojeni mohli být pouze čeští emigranti, kterým se tím uzavřela cesta do vlasti. Ztráty českých zemí se odhadují na třetinu celkového počtu obyvatel. Mezi emigranty byl i Jan Ámos Komenský, jako zástupce jednoty bratrské. Zemřel roku 1670 v Nizozemí.

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Zrození středověké Evropy a Byzanc Orientuje se na mapě raně středověké

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

České země během třicetileté války

České země během třicetileté války České země během třicetileté války Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského

Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského Sonja LIŠKOVÁ Lucemburské velkovévodství, jak zní oficiální název současného Lucemburska, je podle ústavy z roku 1868 konstituční

Více

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Pozdní středověk (14.stol.- +16.stol.) Evropa v krizi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_15. Mgr. Martin Chovanec. Pozdní středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_15. Mgr. Martin Chovanec. Pozdní středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

České dějiny. Lucemburkové. Dějepis. Období mezi vládou Přemyslovců a Lucemburků

České dějiny. Lucemburkové. Dějepis. Období mezi vládou Přemyslovců a Lucemburků České dějiny Lucemburkové Dějepis Období mezi vládou Přemyslovců a Lucemburků Smrtí Václava III. v jeho sedmnácti letech vymřel rod Přemyslovců po meči, resp. žil jeden muž z přemyslovského rodu, ale byl

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE ANGLICKÁ REVOLUCE IX 28 18:20 1 EVROPA V 17. STOLETÍ ANGLIE Anglie obchodovala s vlnou a jejími produkty, šlechta začala podnikat, vytvářela manufaktury a došlo k procesu

Více

ročník 7. č. 12 název

ročník 7. č. 12 název č. 12 název Václav IV. anotace Pracovní list je zaměřen na seznámení s významnou osobností rozmachu českého státu, s Václavem IV. Testovou i zábavnou formou si ţáci procvičují, opakují a prohlubují znalosti

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Vlastivěda 1 (starší dějiny)

Vlastivěda 1 (starší dějiny) Úvodní menu Výuková část Testy Hry Encyklopedie Pracovní listy a projektové vyučování Vlastivěda 1 (starší dějiny) Výuka Spustit celou výuku celkem 329 stran (výuka všech kapitol) Nejstarší osídlení naší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží získat co nejvíce úrodné půdy

roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží získat co nejvíce úrodné půdy Otázka: Vrcholně středověká společnost Předmět: Dějepis Přidal(a): Kellner Změny v zemědělství a vesnická kolonizace roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Název dokumentu: VY_32_INOVACE_E.S9.07 Velkomoravskáříše Autor: Ročník: Phr. Jana Burianová 2. Vzdělávac vacíoblast: Vzdělávac vacíobor: Člověk a společnost ějepis

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 2

SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 2 SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1 Prezentace č. 2 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vrcholná doba Přemyslovců Panovník, církev, šlechta 1212: Zlatá bula sicilská a dědičný titul krále = císař nemá právo zasahovat do vnitřních

Více

JEDNOOBOROVÁ HISTORIE

JEDNOOBOROVÁ HISTORIE JEDNOOBOROVÁ HISTORIE (bakalářské studium) A 16.06.06 Jméno:...... HODNOCENÍ TESTU počet bodů hodnocení provedl: ********************************************************************************************

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Č. Příjmení a jméno. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 293 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) SEDMÝ Člověk

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_08_Karel IV. Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

Karel IV. Lucie Dyčková I.F

Karel IV. Lucie Dyčková I.F Karel IV. Lucie Dyčková I.F Úvod Karel IV. (14. května 1316 Praha 29. listopadu 1378 Praha) byl jedenáctý český král (jako Karel I. 1346 1378), lombardský král (1355), římský král (1346 1355) a císař (1355

Více

3. Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše?

3. Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše? Dějepis 7. ročník 1. Který rok je nejčastěji označován jako počátek středověku a jaká událost se k němu váže? 2. Která středověká říše byla pokračovatelkou východořímské říše? 3. Který silný germánský

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918 Pro většinu z nás Prusko je Berlín. My jsme byli v Prusku a přitom 700 km východně od Berlína. Mnohým včetně mne to vrtalo hlavou, takže jsem se ponořil do literatury a konečně trochu pochopil, jak to

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

Otázka: Český stát za vlády Lucemburků. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Marttiiinka. Situace po smrti Václava III.

Otázka: Český stát za vlády Lucemburků. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Marttiiinka. Situace po smrti Václava III. Otázka: Český stát za vlády Lucemburků Předmět: Dějepis Přidal(a): Marttiiinka Situace po smrti Václava III. po Václavu II. zbyla vdova Eliška Rejčka a 2 dcery (sestry Václava III.) Eliška a Anna Přemyslovna

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Románské malířství a sochařství

Více

České země v raném středověku I. (do roku 935)

České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) 18)Příchod Slovanů. Sámova říše Příchod Slovanů Slované původně žili na sever od Karpat, mezi Vislou a Dněprem.

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více