Vikingové. Slovanské státy na východě a jihovýchodě Evropy. Počátky Českého státu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vikingové. Slovanské státy na východě a jihovýchodě Evropy. Počátky Českého státu"

Transkript

1 Vikingové Předchůdci pozdějších Švédů, Dánů, Islanďanů Válečníci a námořníci, v čele stál náčelník. Norové objevili Island a Grónsko; Švédové území pozdější Rusy; Dánové pobřeží Západofranské říše; Francie vznik státu Normandie. Pronikali hluboko do vnitrozemí, měli dobré lodě s dračí hlavou na přídi, vymysleli písmo Ságám. Slovanské státy na východě a jihovýchodě Evropy Kyjevská Rus Zakladatelem rurikovské dynastie byl Viking Oleg, syn knížete Rurika. Za jejich vlády se Kyjevská Rus rozšířila daleko na jih, kde se střetli s Byzantskou říší. Kníže Vladimír si dokonce vynutil sňatek s Byzantskou princeznou. Písmo Azbuka se vyvynula z Cyrilice. Bulharsko a Chorvatsko jihoslovanské kmeny, panovník Boris I. Michal přijal Křesťanství r. 864 či 865. Bulharsko dosahuje vrcholu za vlády cara Simeona I. Na přelomu 9. a 10. století. Rozkvět Chorvatska spadá do 10. Století. Počátky Českého státu Kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců se začal prosazovat v polovině 9. století. Nechal před rokem 885 vybudovat na hradišti Levý Hradec kamenný kostel sv. Klimenta, další Křesťanský kostel zasvěcený Panně Marii vybudoval na hradišti Praha. Ta se postupně stala nejdůležitějším politickým i kulturním střediskem celého státu. Spytihněv I. Uznal roku 895 podřízenost Přemyslovských knížat Východofrancké říši. Jeho Bratr a nástupce Vratislav I. Vystavěl na Pražském hradišti kostel sv. Jiří, jeho synové byli Václav a Boleslav, vychovávala je babička Ludmila. Václav I. Vzdělaný panovník, tíhne ke křesťanství, uhájí samostatnost vůči Němcům, ale musí jim platit poplatek, změna orientace na Sasko. 28. září 935 Boleslavova družina zabíjí Václava ve Staré Boleslavi. Na trůn nastupuje Boleslav, razí první české mince a buduje obranu Prahy. Jeho syn, Boleslav II. Zakládá v Praze r. 973 Biskupství. 1. biskup = Getmar Patroni České země: Kníže Václav a Ludmila (prohlášeni za svaté a za ochránce české země) Dalším biskupem Vojtěch z rodu Slavníkovců, s těmi Boleslav II. Soupeří o moc, Vojtěch odchází z Prahy do Pobaltí, zahynul mučednickou smrtí (utlučen pádlem) když chtěl přesvědčit místní pohany na víru nad jeho hrobem ve Hnězdně zřízeno arcibiskupství. Boleslav II. soupeří se Slavníkovci dále, 995 vyvrařděni, jejich hradiště na Libici vypáleno.

2 Český stát v 11. století Příliš mnoho knížat. Z bratrovražedného boje vyjde vítězně Oldřich s prostou ženou Boženou syn Břetislav., spolu připojují k území Čech i Moravu. Unáší Jitku z kláštera ve Schweinfirtu, má s ní 5 synů, proto sestavuje tzv. Stařešinský řád (bude vládnout vždy nejstarší člen Přemyslovského rodu). Tažení do Hnězdna pro ostatky sv. Vojtěcha (Břetislav chce Arcibiskupství) neúspěšné, ostatky sice přivezeny, ale arcibiskupství nezískáno. Nejznámější z jeho synů Vratislav II, r získává královský titul (pouze pro sebe, není dědičný). Do další hodiny: Dálkový obchod (učebnice a internet) Kultura ranného středověku Z církve se stávali Eremité (poustevníci) a Mniši, nebo Jeptišky. 6. stol. sv. Benedikt zakládá klášter Monte Casino. Jejich řád: Ora et labora = Modli se a pracuj. Benediktíni další řády Klášter sv. Jiří na Pražském hradě, Břevnovský klášter, Sázavský klášter V klášterech se mniši modlili, existovaly písařské dílny a často vychovávali potomky šlechtických rodů. Budovy a veškeré umění Románský sloh > těžkopádné stavby, strnulé postavy, Mosty a kamenné hrady (Juditin most; Pražský hrad, ) Kosmova kronika.

3 Společnost vrcholného středověku Povinnost duchovních bylo seznamovat společnost se zásadami Křesťanské víry. Příslušníci Světského stavu (panovníci a šlechta) museli zajišťovat ochranu státu, či panství. Mezi Dělný lid náleželi všichni, kteří se živili prací. Především Rolníci, až 90% obyvatel Evropy. Kdo neuznával Křesťanství, byl považován za Kacíře. Na jejich vyhledávání se zaměřovala Inkvizice. Často vznikaly university, obory Filosofie, přírodní vědy, lékařství, theologie, Vojenské výpravy ve znamení kříže Evropa vojensky vystupuje proti Muslimům a pokouší se získat oblastí blízkého východu. O to také usilovala Římskokatolická církev, která se snažila šířit svoji víru. Zápas s Islámem začal na sklonu 11. století, obě strany to braly jako svatou válku. Situace se změnila až s názory některých filosofů v 17. století. První úspěch Křesťanů byl na Pyrenejském poloostrově. Toto výtězství se nazývá Reconquista [rekonkista] tj. znovudobývání. Na konci 11. století křižácké výpravy s cílem osvobodit svatou zemi (palestinu) od muslimů. Dalším cílem Křižáckých výprav bylo osvobození Božího hrobu a šíření Křesťanství. První Křížová výprava byla vyhlášena roku 1095, na pochod vyrazila další rok. Bojovníci roku 1099 osvobodili Jeruzalém, v obsazeném pobřežním pásmu Sýrie a Palestiny bylo zřízeno jeruzalémské království. Po devadesáti letech se však dostal Jeruzalém do moci Muslimů. Toto místo je dále pokoušelo obsadit dalších 7 Křížových výprav, ale ani jedna nezískala Jeruzalém natrvalo. Výsledkem těchto výprav jsou zříceniny Křižáckých hradů a existence rytířských církevních řádů, které poskytovaly ochranu poutníkům ve Svaté zemi. Další význam Křižáckých výprav spočíval v tom, že byly navazovány vztahy mezi obchodníky a také mezi učenci. Evropa díky tomu začala pěstovat cukrovou třtinu, poznala bavlnu i papír. Další křížové výpravy byly směřovány do Pobaltí kvůli pohanům, nebo také kvůli kacířům. Na počátku 13. století směřovaly proti katarům v jižní Francii, v 15. stol. dokonce proti českým Husitům.

4 Poslední Přemyslovci 54. hod. Vzestup Českého státu od konce 12. století, probíhá kolonizace území. Na konci 12. století nastoupil na trůn Přemysl Otakar I. výborný diplomat, ve sporu 2 kandidátů na císaře se obrátí k tomu správnému a za odměnu 1212 získal listinu Zlatá bula sicilská ta potvrzovala dědičný královský titul. Ve výbojné politice pokračuje i Václav I. (syn Přemysla Otakara I.) a vnuk Přemysl Otakar II. Podporují kolonizaci Hospodářský rozmach (naleziště stříbra Jihlava a Kutná hora) Přemysl Otakar II. byl schopný diplomat a vojevůdce, sňatkovou politikou rozšířil území o část dnešního Rakouska, později i o část Slovinska. Výboje do Pobaltí, na Slovensko i do Německa, Čechy obrovská říše Přemysl nazván králem Železným a zlatým. Zakládal kláštery i města v Čechách. Přemysl chce být Římskoněmeckým králem X německá knížata mají strach, volí raději Rudolfa Habsburského. Ten útočí proti Přemyslovi 1278 bitva Na Moravském poli Přemysl zrazen českou šlechtou byl zabit. Václav II. Syn Přemysla Otakara II, v době úmrtí otce pětiletý. Vládne za něj Ota Braniborský, ale 1283 nastupuje na trůn, manželka Guta Habsburská. Rozšiřuje území o Polské a Uherské království, roku 1300 korunován Polským králem, Uherská koruna pro syna Václava III. Nechal razit stříbrné mince Pražské Groše. Kutná hora = největší evropské naleziště stříbra. Sestavil Horní zákoník (hornický) Václav II náhle umírá. Václav III Ztrácí Uherskou korunu, hrozí ztráta koruny Polské, tažení do Polska, zastávka v Olomouci Václav zavražděn vymření Přemyslovců po meči. Spory o trůn: Václav II + Eliška Rejčka Sestry Václava III. Eliška a Anna Anna + Jindřich Korutanský V roce 1310 nastupují na trůn Lucemburkové (Jan Lucemburský).

5 Pozdní středověk Evropa v krizi Roku 1350 ustala zemědělská kolonizace, jako následek zanikly četné vesnice. Ustalo také zakládání měst, klesla těžba drahých kovů. Někteří šlechtici začali olupovat kupecké kolony. Dalším problémem Evropy byly morové epidemie Velká morová epidemie přenášena převážně krysami. Do Evropy se dostal z lodí vozících z Krymu obilí. Evropané neměli vůči nemoci imunitu, proto se mor rychle šířil. Černá smrt připravila o život v krátké době čtvrtinu Evropského obyvatelstva, nemoc se z Evropy vytratila až na počátku 18. století. Toto oslabení mělo také za následek částečný návrat Islámského náboženství do Jihovýchodní Evropy, které přinesli Osmanští Turci. V roce 1389 porazili v bitvě na Kosově poli srbského vládce, poté si podmanili Bulharsko a ohrožovali Uhry. Od počátku 14. století byla celá římskokatolická církev silně narušena sídlili Papežové v Avignonu, většinou to byli Francouzi. Církev vymáhala nejrůznější poplatky, na kterých bohatla. To se brzy stalo terčem kritiky. Stoletá válka Anglický panovník Eduard III chtěl posílit svůj vliv ve Flandrech a tak neuznával nárok na Francouzskou korunu dynastii Valois. To se ale Francii nelíbilo. Napětí vyvrcholilo roku 1337 ve válku. Velké boje vypukly až v roce 1346 při vylodění Anglického vojska ve Francii, které vyhrálo bitvu u Crécy [Kresčaku], tam mimo jiné zahynul Český král Jan Lucemburský. Anglie získala i přístav Caleis [cálé], najímala bojovníky za peníze a měla i lučištníky. Po dočasném úspěch Francouzů na konci 14.století začala Anglie opět vítězit. Po smrti Anglického krále Jindřicha V. se Francie konečně zmohla na odpor, zemi zachránila vesnická dívka Jana z Arku, která mimo jiné napomohla ke korunovaci krále Karla VII. Angličané ji za to upálili, ale přesto roku 1453 museli opustit pevninu. Tato válka společně s morem výrazně oslabila obě země. To vedlo ke vzpourám ve městech i na venkově. S problémy se nejdříve vypořádala Francie ve druhé polovině 15.století. Anglií ještě zmítala válka o trůn (Válka dvou růží). Od roku 1485 však i zde nastal klid, když se vlády ujal rod Tudorovců.

6 Nástup Lucemburků svatba Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského ve Špýru, Jan nastupuje na český trůn a s ním i rod Lucemburků. Často z Čech odjížděl, byl schopný bojovník i diplomat. Karel IV Syn Jana Lucemburského. Jeho původní jméno je Václav. Své nové jméno přijal podle příbuzného, Francouzského krále Karla. Byl vzdělaný několik světových jazyků, sepsal Latinsky svůj životopis Vita Caroli Život Karlův. Zbožný, podporuje církev a dává jí různé statky. Státnické činy Karlovi vlády: Nejprve Markrabě Moravský, za svého otce vládne zastoupení v Čechách. Spolu s otcem zřídil 1344 arcibiskupství, první arcibiskup byl Arnošt z Pardubic Jan Lucemburský umírá v Bitvě u Kresčaku, Karel se stal českým králem, u příležitosti korunovace korunovační klenoty. Sňatková politika rozšíření země o mnohá území k Polsku, Německu. Jeho ženy: Blanka z Valoa, Anna Falcká, Anna Svídnická (Václav IV.), Alžběta (Eliška) Pomořanská (Zikmund) se stává Římsko německým králem, jeho protivník Ludvík Bavor nečekaně umírá. Byl korunován v Římě Papežem. Oblíbená města: Luka, Norimberg 1355 vydává Zlatou Bulu Karlovu ustanovuje způsob volení panovníka. Praha 1348 zakládá UK. Na sever od Alp nejstarší universita. Měla 4 fakulty (lékařská, právnická, teologická a fakulta svobodných umění). Rozvoj Prahy (Karlův most, Nové město Pražské PHA1, budování Hradčan) Katedrála Sv. Víta Vnitřní a zahraniční politika Václava IV. Vládl v letech Roku 1330 vypukl v Českém království mor, zemřelo 10 15% obyvatelstva. Zhoršily se i hospodářské poměry, těžilo se méně stříbra a klesla hodnota Groše. Přestal se zvyšovat počet obyvatel, chyběly peníze na nové stavby, budování chrámů pokračovalo pomalu. Někteří šlechtici nedostatek peněz vyrovnávali krádežemi. V zemi rostla nespokojenost, Václav IV. se dostal do sporu s arcibiskupem Janem z Jenštejna, který chtěl, aby se církev podílela na řízení státu, Král nesouhlasil. Roku 1393 dal zmučit Jenštejnova spolupracovníka Jana z Pomuku (Jan Nepomucký). Nastaly také spory mezi Václavem a vysokou šlechtou. Václav neuspěl ani v zahraniční politice. V roce 1400 porýnští kurfiřti zbavili Václava hodnosti Římského krále

7 Husité Počátky husitského hnutí: Problémy v zemi mor, hlad, lidé si myslí že to je trest za jejich hříchy. Vzrůstá moc církve, Karel IV jí dává bohaté statky kněží žijí rozmařilým životem. Překlad Bible do ČJ, větší znalost tohoto textu. Chiliastické učení: Dle Bible proběhne Boží soud na Zemi zůstane po tisíc let pouze Kristus a lidé spravedliví. Jan Hus Narozen kolem roku 1380 v Husinci u Prachatic, studia na UK, poté tam učí, stává se dokonce rektorem. Káže v kapli Betlémské, seznámil se s učením Johna Wycklifa hlásá, že církev by měla být zbavena veškerého majetku, odmítá prodej odpustků. Hus se přátelí s Václavem IV, ten pod jeho vlivem vydává Dekret Kutnohorský (1409, mění počet hlasů na univerzitě ve prospěch Čechů 3:1), rozepře s Husem kvůli odpustkům. Církev dává Husa do klatby, nad Prahou vyhlášen interdikt (zákaz světských obřadů). Poté kázal na venkově, následně byl upálen Husitské války 1416 zavedeno Přijímání pod obojí => proto symbolem kalich. Od upálení Mistra Husa nastávaly časté nepokoje Václav IV. dosazuje na Novoměstskou radnici protihusovské Konšely vlna nepokoje. Dosazení Jana Želivského, přidávají se k němu Pražané útok na Radnici Konšelé pobiti či vyházeni z oken => I. Pražská defenestrace. Václav IV. po dvou týdnech umírá na infarkt. Husitské svazy 4 hlavní skupiny 1. Táborité vybudovali město Tábor. 2. Orebité J. Žižka, po jeho smrti název Sirotci 3. umírnění pražané spolupráce se šlechtou (Jan Rokycana) 4. Představitelé univerzity proti boji, proti nim stojí Katolická šlechta Program: 4 Pražské artikuly 1. Svobodné kázání slova Božího 2. trestání hříchů 3. přijímání z kalicha 4. zákaz světského panování kněží Průběh válek: Zikmund vyhlašuje křížovou výpravu proti Husitům, je neúspěšná bitva Na Vítkově, U Vyšehradu vyhrává Žižka, Zikmund se nechal korunovat a prchá z Čech Čáslavský sněm volí Zemskou vládu, ruší Zikmundovu korunovaci Žižka vybudoval z polorozpadlého orebského svazku mocné seskupení se stálým vojskem. S ním bojoval proti katolíkům a umírněným husitům, chtěl, aby jeho výklad čtyř pražských článků přijali všichni. Toho však nedocílil ani po vítězství v bitvě u Malešova. Tuto domácí válku ukončilo uzavření míru zavržené husitským tažením na Moravu. V jeho průběhu Žižka zemřel při obléhání Přibyslavi

8 Po jeho smrti navázaly všechny hlavní husitské strany a začaly podnikat vojenské výpravy i do Německa. Tato tažení se nazývala rejsy, nebo spanilé jízdy. Nová taktika Prokopa Holého slavila úspěchy například 1426 bitva před Ústím Nad Labem, bitvu u Domažlic vyhráli písní Kdož sú Boží bojovníci husitská delegace se na koncilu v Basileji snaží obhájit čtyři pražské články, ale bez úspěchu, vymohli si pouze uznání přijímání pod obojí. Jagellonská dynastie Po smrti Jiřího Poděbradského jde na český trůn Vladislav Jagellonský. Vytvořil Personální unii s českými zeměmi a uherským státem nastává období náboženské snášenlivosti, tím končí Husitské války. Na sklonku 15. století nedostatek lidí ve městě i na venkově, docházelo k oživení hospodářské činnosti. Šlechta začala podnikat, rozvoj rybníkářství a pivovarnictví. Na počátku 16. století spor měst se šlechtou, zemi proto opět hrozila válka. Také začala upadat těžba stříbra, v Krušných horách nové naleziště vznik města Jáchymov, po polovině 16. stol upadá definitivně. Po husitské revoluci příchod Pozdněgotického umění prosté církevní stavby, boření kostelů, ničení obrazů i rukopisných knih, toto se nazývá obrazoborectví. Hrady se musely vyrovnávat s palnými zbraněmi Počátky novověku Italské oblasti ve 14. století nejrozvinutější část Evropy. Silné městské státy (Florencie a Benátky) Zdrojem bohatství byl obchod a řemeslná výroba. papežský stát měl značnou část Severní Itálie. Humanismus=lidský, myšlenkový směr, zahrnuje názor že hlavní pozornost učenců by se měla věnovat člověku. renesance=znovuzrození, návrat k Antice, zábavné literatuře... Umění Italské renesance znovuobjevení krajiny a přírody, nástěnné a deskové obrazy. Malíř Masacio, architekt Brunelleschi, sochař Donatello, hvězdář Mikulíš Koperník,... malíři a sochaři věnují pozornost lidským postavám, portréty, vynález knihtisku (tiskařský lis) Johan Gutenberg. Vrchol renesance v Itálii kolem roku 1530, v Čechách nebyla přijímána moc příznivě.

9 Zámořské objevy Příčiny: Hospodářský rozmach Italských měst Rozvoj vědy a techniky lodě a orientace Obsazení cesty do Asie Turky, roku 1453 dobyli Cařihrad (Istanbul), přerušení obchodní cesty. Objevy: 1. Portugalsko 2. Výboje do Afriky, zisk otroků, slonoviny a zlata 3. Snaha obeplout Afriku a doplout do Indie Vasco da Gama roku 1408 obeplul Mys Dobré naděje a doplul do Indie. Roku 1512 dopluli Portugalci až na Moluky dnešní Indonésie, dovoz koření. Španělsko vzniká roku 1479 sňatek Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské => Katolická veličenstva, snaha o vyhnání ostatních náboženství (Židé, Arabové). Snaha o dobití Granady (poslední Arabské město), padla 1492 a Krištof Kolumbus získal peníze na výpravu a vyplul s Pintou, Ninou a Santa Marií. Doplul k jednomu z Bahamských ostrovů. 4 výpravy Kolumbus si myslel, že doplul do Indie. Nepochopil, že objevil nový kontinent. Ten získal jméno podle Ameriga Vespuciho >Amerika Fernando Magalhaes podnikl cestu kolem světa. Reformace Jako nový římsko německý král po smrti Maxmiliána I. (1519) byl zvolen španělský vládce Karel V, tím se Habsburkové stali nejmocnějším rodem v Evropě. Českou a Uherskou korunu získal jeho bratr Ferdinand I. v roce Dochází ke spojování španělského a německého rodu. Karel V. spravuje velkou říši i části Ameriky, byl bohatý, ale říše měla problémy s Turky útočícími na Španělsko, i v Německu, kde byla špatná politika církve. Martin Lutter vystoupil v Německu proti chování církve. Ve městě Vittenberg vyvěsil na vrata 95 tezí, kde si stěžoval na církev a proti odpustkům. Protestoval podobně jako Hus. Vznik Luteránské církve, následně občanská válka trvající 2 roky. Luteránská (Protestanská) církev nakonec uzavřela mír. 2 roky před smrtí Karla V. král abdikoval (opustil trůn) ve prospěch svého syna Filipa. Ten na trůn nastoupil, ale nedokázal udržet říši, která se nakonec rozpadla Katolická reforma Docházelo k prolínání, nebo potýkání náboženských vyznání. Katolíci se snažili navrátit lidi ke svému vyznání i když i u nich došlo k vnitřním změnám. To nazýváme Katolická reforma (reformace). Katolíci věděli, že pouhým násilím ničeho nedosáhnou. To řešil Tridentský koncil, který trval 18 let. To vedlo k posílení katolicismu. Dalším přínosem byl vznik Jezuitského řádu Ti do Čech přišli na pozvání krále Ferdinanda I v roce 1556.

10 Západní Evropa v 16. století Španělsko země nad kterou slunce nezapadá (kolonie v zámoří, např. Filipíny) Nejvýznamnější panovník Karel V. V Jižní a střední Americe genocida indiánů. Vyvrácena říše Aztéků a Inků, podílejí se na tom Španělé Cortéz a Pizzario. Nizozemí Vznikají 2 skupiny: Stoupenci Kalvína a Katolíci Kalvinistická část se odštěpuje od španělské nadvlády mění se v samostatný stát Nizozemí Katolická část se mění v dnešní Belgii. Francie Velké úspěchy stoupenců Kalvína (Hugenoté). Smíru mělo být dosaženo po sňatku Jindřicha Navarrského a princezny Margot (Markéty). 23. až tzv. Bartolomějská noc (všichni Hugenoti, kteří byli na svatbě byli povražděni). Jindřich nastoupil na trůn a vydává Edikt Nantský, který sjednotil Hugenoty a katolíky. Anglie Na začátku 16.stol vládne Jindřich VIII. Roku 1534 založil Anglikánskou církev. Jeho dcerou Alžběta I. Vrchol země zažívá za vlády královny Alžběty I. Nástup Habsburků na Český trůn 1526 zvolen Ferdinand I. Habsburský jako český král. Zbytek zemí Koruny české ho uznaly na základě dědických práv. Slíbil Českým stavům řadu výhod, včetně náboženských svobod, ale ty nedodržel. Upevňuje panovnickou moc, přesidluje do Vídně, vytváří vlastní úřady. Podporuje Katolíky zve do Čech Jezuity Maxmilián II. syn Ferdinanda, Sklony k protestantům, 1575 společné vyznání víry (Česká konfese). Panovník to však schválil jen ústně. Jeho syn Rudolf II. vládl od roku 1576, dával najevo svůj prokatolický postoj.

11 Třicetiletá válka května 1618 třetí pražská defenestrace. Tím začalo povstání českých nekatolických stavů proti Habsburkům a s nim i Třicetiletá válka. Ta zasáhla celou Evropu. Na trůn dosazen Fridrich Falcký Bitva na Bílé hoře, vítězí Katolíci, Nový panovník Ferdinand II. zahájil rekatolizaci byli popraveni přední účastníci odboje a jejich majetek konfiskován. Nekatolíci museli odejít ze země, nebo přijmout Katolickou víru, české země opustilo kolem lidí. Děti byli vychovávány v katolických školách. Ve třicetileté válce nešlo jen o náboženství, ale také o přerozdělení vlivu v Evropě i koloniích. Albrecht z Valdštejna na straně Katolíků slavil velké úspěchy v první ( ) i druhé ( ) etapě pálky. Závěrečná, Švédsko francouzská etapa války v letech Válka byla ukončena uzavřením míru 1648, kterému říkáme Vestfálský. Nespokojeni mohli být pouze čeští emigranti, kterým se tím uzavřela cesta do vlasti. Ztráty českých zemí se odhadují na třetinu celkového počtu obyvatel. Mezi emigranty byl i Jan Ámos Komenský, jako zástupce jednoty bratrské. Zemřel roku 1670 v Nizozemí.

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Zrození středověké Evropy a Byzanc Orientuje se na mapě raně středověké

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

České země během třicetileté války

České země během třicetileté války České země během třicetileté války Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského

Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského Lucembursko, stopy dynastie Lucemburků a posmrtné putování Jana Lucemburského Sonja LIŠKOVÁ Lucemburské velkovévodství, jak zní oficiální název současného Lucemburska, je podle ústavy z roku 1868 konstituční

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_15. Mgr. Martin Chovanec. Pozdní středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_15. Mgr. Martin Chovanec. Pozdní středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

České dějiny. Lucemburkové. Dějepis. Období mezi vládou Přemyslovců a Lucemburků

České dějiny. Lucemburkové. Dějepis. Období mezi vládou Přemyslovců a Lucemburků České dějiny Lucemburkové Dějepis Období mezi vládou Přemyslovců a Lucemburků Smrtí Václava III. v jeho sedmnácti letech vymřel rod Přemyslovců po meči, resp. žil jeden muž z přemyslovského rodu, ale byl

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE ANGLICKÁ REVOLUCE IX 28 18:20 1 EVROPA V 17. STOLETÍ ANGLIE Anglie obchodovala s vlnou a jejími produkty, šlechta začala podnikat, vytvářela manufaktury a došlo k procesu

Více

ročník 7. č. 12 název

ročník 7. č. 12 název č. 12 název Václav IV. anotace Pracovní list je zaměřen na seznámení s významnou osobností rozmachu českého státu, s Václavem IV. Testovou i zábavnou formou si ţáci procvičují, opakují a prohlubují znalosti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Název dokumentu: VY_32_INOVACE_E.S9.07 Velkomoravskáříše Autor: Ročník: Phr. Jana Burianová 2. Vzdělávac vacíoblast: Vzdělávac vacíobor: Člověk a společnost ějepis

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

JEDNOOBOROVÁ HISTORIE

JEDNOOBOROVÁ HISTORIE JEDNOOBOROVÁ HISTORIE (bakalářské studium) A 16.06.06 Jméno:...... HODNOCENÍ TESTU počet bodů hodnocení provedl: ********************************************************************************************

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_08_Karel IV. Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Karel IV. Lucie Dyčková I.F

Karel IV. Lucie Dyčková I.F Karel IV. Lucie Dyčková I.F Úvod Karel IV. (14. května 1316 Praha 29. listopadu 1378 Praha) byl jedenáctý český král (jako Karel I. 1346 1378), lombardský král (1355), římský král (1346 1355) a císař (1355

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918 Pro většinu z nás Prusko je Berlín. My jsme byli v Prusku a přitom 700 km východně od Berlína. Mnohým včetně mne to vrtalo hlavou, takže jsem se ponořil do literatury a konečně trochu pochopil, jak to

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Č. Příjmení a jméno. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení

Více

České země v raném středověku I. (do roku 935)

České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) 18)Příchod Slovanů. Sámova říše Příchod Slovanů Slované původně žili na sever od Karpat, mezi Vislou a Dněprem.

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 7. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_325 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Středověká

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Dějiny českého státu

Dějiny českého státu Variace 1 Dějiny českého státu Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Zpracováno podle údajů uvedených na http://www.miras.cz Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Úvodem... 11 ČÁST I. ZROZENÍ 13. VĚKU... 13. I. FIKCE O 13. století V ČESKÝCH ZEMÍCH... 13

Úvodem... 11 ČÁST I. ZROZENÍ 13. VĚKU... 13. I. FIKCE O 13. století V ČESKÝCH ZEMÍCH... 13 OBSAH Úvodem............................................ 11 ČÁST I. ZROZENÍ 13. VĚKU........................... 13 I. FIKCE O 13. století V ČESKÝCH ZEMÍCH............. 13 II. VZDÁLENÉ HORIZONTY 13. století.................

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně.

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně. AZ kvíz Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Metodický list k novému českému filmu

Metodický list k novému českému filmu Metodický list k novému českému filmu Vážení pedagogové, nabízíme vám možnost školních projekcí nového českého animovaného filmu HUSITI, který má premiéru 7. listopadu 2013. Tento film se, jak již název

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

ZADÁNÍ PÍSEMNÉHO PŘIJÍMACÍHO TESTU NA STUDIJNÍ PROGRAM HISTORICKÉ VĚDY - HISTORIE

ZADÁNÍ PÍSEMNÉHO PŘIJÍMACÍHO TESTU NA STUDIJNÍ PROGRAM HISTORICKÉ VĚDY - HISTORIE FF UK V PRAZE 2013 50 otázek, každá obsahuje pouze jedno správné řešení 1. Která válka probíhala v letech 1740 1748? a) devoluční válka b) válka o španělské dědictví c) války o rakouské dědictví d) sedmiletá

Více

Datum vytvoření: 27. února 2013

Datum vytvoření: 27. února 2013 Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ298 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 27. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

sňatku s českou princeznou Doubravkou. Následovala christianizace do té doby pohanské země.

sňatku s českou princeznou Doubravkou. Následovala christianizace do té doby pohanské země. Polská historie Existuje legenda o třech praotcích slovanských národů. Tři bratři Lech, Čech a Rus putovali se svými rodovými kmeny z původního slovanského usídlení v místech dnešní Ukrajiny (mezi řekami

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

HiS = Here I Stand = výborná desková hra od GMT Games

HiS = Here I Stand = výborná desková hra od GMT Games HiS = Here I Stand = výborná desková hra od GMT Games Den se sešel se dnem a HiS session byla zde. V pátek jsme vyrazili z Brna směr Lužice u Hodonína, kde nás čekal pohodový víkend. Na pátek večer bylo

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ

Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ 25 HUSITSTVÍ 1. 2. 3. 4. Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ Příčiny husitské revoluce na přelomu 14. a 15. století vedly nahromaděné problémy v českém království za vlády Václava

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

1.6.2010 ANEB KONTINENT KONTRASTŮ

1.6.2010 ANEB KONTINENT KONTRASTŮ ANEB KONTINENT KONTRASTŮ 1 Westmister Hall 1808 Palace of Westminster 2 ( ) že budou povinny a zavázány dovézt do americké Západní Indie... za dobu řečených třiceti let od 1. května 1717... 144 000 negrů

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Dějepis distanční studium 1 Gymnázium Teplice

Dějepis distanční studium 1 Gymnázium Teplice 1) Pravěk: Zakreslete do mapy nejdůležitější česká archeologická naleziště z pravěku, doplňte tabulku: Naleziště Období, datování Druh nálezu, popis Přezletice u Prahy Šipka u Štramberka Dolní Věstonice

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ 318 Jméno autora: Iveta Szromková Třída/ročník:

Více