VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je výměa vzduchu v místostech majících charakter trvalého pobytu lidí. Ze zkušeosti je zámo, že v uzavřeých a edostatečě větraých prostorách se vzduch zehodocuje. Je to způsobeé zvyšující se kocetrací CO 2, vodími parami jako vedlejším produktem pobytu lidí, ale i kouřem a uvolňováím škodlivi při pracovích a uživatelských procesech. Z uvedeých důvodů jsou eje hygieickými předpisy, ale i ormami předepsáy požadovaé miimálí výměy vzduchu v závislosti a druhu čiosti v příslušých místostech, resp. rámcově a druhu objektu. Příspěvek se zabývá eje výpočtovými postupy pro určeí požadovaé výměy vzduchu, ale i specifikací faktorů, které teto atribut výzamě ovlivňují, a o jak v úrovi České republiky, tak i v zahraičí, zejméa ve vazbě a evropské ormy. zduchová propustost materiálů, spar a styků obvodových kostrukcí Odděluje-li kostrukce vzduchové prostředí s růzým tlakem, dochází k prouděí vzduchu směrem od vyššího tlaku k ižšímu za těchto předpokladů: - materiál, ze kterého je kostrukce vyrobea, je pórovitý a tyto jsou vzájemě propojey (vzduchová propustost látek), - styky a spáry v kostrukci, které propouštějí vzduch, jsou etěsé (spárová ifiltrace, exfiltrace). zduchová propustost materiály Na obrázku 1 je vyzačea propustost vzduchu růzými látkami, když a ose x je rozdíl tlaku vzduchu z jedé a druhé stray kostrukce ( p) a a ose y hmotostí tok vzduchu (q m ), který proudí daou látkou. Obr. 1. Charakteristické křivky vzduchové propustosti růzými materiály. Provedeme-li aalýzu jedotlivých závislostí, pak je možo kostatovat ásledující: - křivka 1 je charakteristická pro materiály, které mají homogeí strukturu a póry jsou přibližě stejé velikosti (porobeto). Úsek křivky od bodu 0 do A je přímkový, což zameá, že jde o lamiárí pohyb vzduchu v pórech. Od bodu A (křivka druhého stupě) se šíří vzduch přechodým druhem prouděí. Hraice mezi lamiárím a přechodým prouděím je defiováa kritickým tlakovým spádem dle vztahu 1 ( Pa m ) pmax p k =. (1) d kde p max je maximálí rozdíl tlaku vzduchu, v Pa, d tloušťka kostrukce (materiálu), v m, - křivka 2 charakterizuje materiály s póry o růzých velikostech. zhledem ke tvaru křivky je možo kostatovat, že vzduch proiká látkou přechodovým a turbuletím prouděím již při malých hodotách p, - křivka 3 charakterizuje materiály, kterými vzduch proiká je epatrě (dřevo, cemetová malta), a to lamiárím prouděím, - křivka 4 charakterizuje vlhké materiály. zduch zače proikat materiálem až při určitém miimálím tlakovém spádu p mi, který je potřebý pro překoáí povrchového apětí vody, vyskytujícího se v pórech látky. Čím je látka vlhčí, tím větší je potřebý tlakový rozdíl p mi. IUAPPA Praha Sectio: A

2 Materiály, které ejsou pórovité, resp, které emají póry a kapiláry vzájemě spojeé, epropouští vzduch, to zameá, že součiitel hmotosti vzduchové propustosti ε m = 0. Ifiltrace vzduchu spárami ve vějších kostrukcích Pro kvatifikaci vzduchové propustosti spar a styků, která se vyjadřuje pomocí objemového toku vzduchu spárou, lze použít vztah if 3 ( m. 1 ) = il L p s (2) kde if je objemový tok vzduchu, v m 3.s -1, i L součiitel spárové provzdušosti, v m 3. m -1 s -1.Pa -m, L délka spáry, v m, p rozdíl tlaku vějšího a vitřího vzduchu, expoet, který se určí měřeím, pohybuje se v itervalu 0,5 < < 0,85 (ejčastěji 0,67). Teto expoet je závislý a poměru objemového toku a log il tlakového rozdílu = p. log Staoveí možství objemového toku ifiltrovaého vzduchu je velmi obtížé a v růzých situacích je v jiých dimezích. ýzamě závisí a součiiteli spárové provzdušosti styku oka - ostěí, křídla - rámu oka, zaskleí, příslušých délkách spar a příslušého expoetu těsícího profilu. Domiující faktor při určeí ifiltrovaého objemového možství vzduchu je styková spára křídla a rámu oka, eboť ostatí složky if jsou kostrukčími opatřeími (těsěí spáry mezi rámem a ostěím pěěým polyuretaem, trvale pružý tmel u zaskleí) elimiováy. tabulce 1 jsou uvedey ormové a výpočtové hodoty součiitele prostupu tepla a součiitele spárové průvzdušosti dle ČSN /1997. ýzamým faktorem ovlivňujícím součiitele spárové průvzdušosti je tlak větru ozačovaý w o. U oke širšího uplatěí se doporučuje uvažovat se základím tlakem větru w o = 0,55 k.n.m -2. Tabulka 3 ám udává i L,max pro spáru mezi rámem a křídlem oka v závislosti a výšce budovy (oka). Položka Druhy oke Normové hodoty ýpočtová Součiitel prostupu tepla k ok, W.m -2.K -1 Součiitel spárové průvzdušosti i L = 10-4 m 2.s -1.Pa - hodota součiitele prostupu tepla k ok,p W.m -2.K Oka dřevěá, kombiovaá a z plastů 1 Jedoduchá oka 1.1 s jedím sklem 4,5 1,9 5,2 1.2 s přídavým sklem v rámečku z plastu ebo 2,6 1,9 3,0 kovu (sdružeé křídlo 1.3 s izolačím dvojsklem bez selektiví vrstvy 2,5 1,9 2,9 1.4 s izolačím dvojsklem se selektiví vrstvou 1,8 1,9 2,1 1.5 s izolačím dvojsklem bez selektiví vrstvy a 1,9 1,9 2,2 s přídavým sklem v rámečku z plastu ebo kovu (sdružeé křídlo) 1.6 s izolačím trojsklem 1,8 1,9 2,1 2 Zdvojeá oka 2.1 se dvěma skly 2,4 1,4 2,8 2.2 se třemi skly s izolačím dvojsklem a 1,7 1,4 2,0 vitří straě oka 2.3 se třemi skly, třetí sklo v rámečku mezi křídly 1,65 1,4 1,9 3 Dvojitá oka dřevěá, kombiovaá a z plastů 3.1 dvojitá, dvě skla 2,35 1,2 2,7 3.2 dvojitá, sklo jedoduché a dvojsklo 1,4 1,6 IUAPPA Sectio: A

3 Oka kovová 4 Jedoduchá 4.1 s jedím sklem 5,65 1,9 6,5 4.2 s izolačím dvojsklem 3,9 1,9 4,5 4.3 s izolačím dvojsklem a přerušeým 3,2 1,9 3,7 tepelým 4.4 s izolačím dvojsklem, se selektiví vrstvou a 2,35 1,9 2,7 přerušeým tepelým 4.5 s izolačím trojsklem a přerušeým tepelým 2,5 1,9 2,8 5 Zdvojeá oka 5.1 se dvěma skly 3,3 1,4 3,8 5.2 se dvěma skly a přerušeým tepelým 2,8 1,4 3,2 5.3 se třemi skly s izolačím dvojsklem a vitří straě oka a přerušeým tepelým 2,4 1,4 2,8 Tab. 1. Normové a výpočtové hodoty součiitele prostupu tepla a součiitele spárové průvzdušosti. ýška použití oke ad teréem m ýška budovy (oka) 1) H (m) Součiitel výšky k w pro teré typu A 10 a ižší 1,00 0, ,25 0, ,40 1, ,55 1, ,65 1, ,75 1, ,85 1,43 Tab. 2. Doporučeé hodoty zatížeí větrem pro oka širšího uplatěí. Tlakový rozdíl p (Pa) Nevytápěé prostory 3) ytápěé prostory 2)3) Zatížeí větrem w kn.m -2 Klimatizovaé prostory 3) q v max i Lmax q v mi i L q v max i L q v max i L 0 H , , , , , , , , H , , , , , , , , H , , , , , , , , H , , , , , , , , ) Kostrukce oke umístěé ve výši ad 70 m je uto posuzovat idividuálě. 2) Oka použitá pro vytápěé prostory, v ichž je umístě plyový spotřebič otevřeý ebo spotřebič bez odtahu spali, musí vyhovovat požadavkům uvedeým v čl. 72 ČSN Odběrí plyová zařízeí a svítiply a zemí ply v budovách z ) Hodoty spárové průvzdušosti q v mi a q v max se uvádějí v m 3.m -1.s -1. Hodoty součiitele spárové průvzdušosti i L mi a i L max se uvádějí v m 3.m -1.s -1.Pa -0,67. Tab. 3. Hodoty spárové průvzdušosti. ýměa vzduchu v místostech Dochází-li k ifiltraci vzduchu spárami, a to jak u materiálů, tak zejméa oky, je tím vyvoláa výměa vzduchu v příslušých místostech. Určující veličia vychází ze vztahu 3600 ( i L) p 1 ( ) 3600 if L = = h kde je výměa vzduchu při ifiltraci, v h -1, objem vzduchu v místosti, v m 3. (3) IUAPPA Sectio: A

4 Při praktických výpočtech je obtížé staovit tlakový rozdíl p v průběhu hodoceí (estacioárí stav). Za účelem predikce je tlakový rozdíl defiová pomocí veliči B - charakteristické číslo budovy a M - charakteristické číslo místosti. Charakteristické číslo budovy B je závislé a rychlosti větru staoveého dle polohy budovy v krajiě (chráěá, echráěá a velmi epřízivá poloha) a a druhu budovy (řadové a osaměle stojící objekty). Charakteristické číslo místosti M závisí a poměru průvzdušosti oke a vitřích dveří. Hodota M má iterval od 0,4 do 1,0. Potom vztah pro itezitu výměy vzduchu lze upravit takto: 3600 ( il L) B M = 1 ( h ) (4) Doporučeé hodoty itezity výměy vzduchu v místostech ve smyslu ČSN /1994 při přirozeé ifiltraci jsou ásledující: N = 0,5 h -1 pro obyté místosti obytých budov, N = 0,35 h -1 pro občaské stavby a ostatí místosti obytých budov, N = 0,25 h -1 pro ostatí budovy. evytápěých místostech lze počítat ve smyslu ČSN /1994 s itezitou výměy vzduchu: N = 0 u místostí sousedících převážě s vytápěými místostmi, N = 0,5 h -1 u místostí sousedících zčásti s vytápěými místostmi a zčásti s vekovím prostředím - bez vekovích dveří, N = 1,0 h -1 u místostí sousedících zčásti s vytápěými místostmi a zčásti s vekovím prostředím, s ímž jsou spojey vekovími dveřmi, N = 1,5 h -1 u místostí sousedících převážě s vekovím prostředím - bez vekovích dveří, N = 2,0 h -1 u místostí sousedících převážě s vekovím prostředím, s ímž jsou spojey vekovími dveřmi. Předpisové požadavky v zahraičí Kompedium Evropské hospodářské komise (EHK) vydaé v roce 1996 v New Yorku a Žeevě defiovalo podmíky pro hygieicky optimálí prostředí se zřetelem a větráí bytů a ebytových prostorů. Údaje jsou uvedey v tab. 4 a 5. ětraý prostor Miimálí výměa Nejmeší možství Doplňkové požadavky vzduchu za hodiu odsávaého vzduchu h -1 l.s -1 Byt jako celek 0,5 - - Ložice 0,5 4 l.s -1.osoba -1 otevíravá oka Obývací pokoj 0,5 - otevíravá oka Kuchyě - 10 otevíravá oka ebo digestoř 50 l.s -1 Koupela, WC - 10 otevíravá oka ebo mechaické větráí 30 l.s -1 Tab. 4. Požadavky a větráí bytů. Budova ýměa vzduchu v m 3.h -1 Nekuřáci Kuřáci Školské budovy 18 - Kolektiví ubytovy Kaceláře Zasedací místosti Stravovací prostory Sportoví prostory Díly Tab. 5. Požadavky a větráí ebytových prostorů. IUAPPA Sectio: A

5 Norma EN 832 Thermal performace of buildigs - Calculatio of eergy use for heatig - Residetial buildigs vydaá v září 1998 svou přílohou F defiuje údaje výměy vzduchu pro obyté a rodié domy, které lze aplikovat při výpočtech potřeby tepla. Uvedeé údaje jsou určey při tlakovém rozdílu vekovího a vitřího prostoru 50 Pa. Hodoty výměy vzduchu v obytých budovách jsou staovey v závislosti a těsosti budovy a stupi ochray ochray budovy proti větru. ásledujícím tabelárím vyjádřeí jsou tyto faktory defiováy včetě hodot výměy vzduchu. Možství výměy vzduchu při 50 Pa v (h -1 ) Úroveň vzduchotěsosti pláště obyté domy rodié domky méě ež 2 méě ež 4 vysoká od 2 do 5 od 4 do 10 středí více jak 5 více jak 10 ízká Stupeň ochray budovy proti větru Tab. 6. Úroveň vzduchotěsosti pláště. íce ež jeda expoovaá stěa budovy Těsost budovy Pouze jeda expoovaá stěa budovy Těsost budovy ízká středí vysoká ízká středí vysoká velmi epřízivá 1,2 0,7 0,5 1,0 0,6 0,5 echráěá 0,9 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 chráěá 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tab. 7. Možství výměy vzduchu, v h -1, u přirozeě větraých obytých budov při respektováí vzduchotěsosti pláště a stupě ochray budovy proti větru. Stupeň ochray budovy proti větru Těsost budovy ízká středí vysoká velmi epřízivá 1,5 0,8 0,5 echráěá 1,1 0,6 0,5 chráěá 0,7 0,5 0,5 Tab. 8. Možství výměy vzduchu, v h -1, u přirozeě větraých rodiých domů (jedobytových) při respektováí vzduchotěsosti pláště a stupě ochray budovy proti větru. Závěr Příspěvek předkládá odboré veřejosti komplexí pohled a jede z výzamých faktorů ovlivňujících hygieickou pohodu vitřího prostředí - požadovaá výměa vzduchu v komplexím pohledu k faktorům, které teto atribut výzamě ovlivňují. Je a místě kostatovat, že adměrá výměa vzduchu výrazě ovlivňuje eergetickou bilaci objektu, tedy její faktor spotřeby eergie a vytápěí. kapitole 3.1. je uvedea difereciace obytých objektů ve vztahu k domiujícím faktorům ovlivňujícím výměu vzduchu (úroveň vzduchotěsosti pláště, stupeň ochray budovy proti větru) a příslušé hodoty v h -1. závěru je vhodé podotkout, že teto faktor se výzamě podílí a iteriérové pohodě vitřího prostředí a tedy i a produktivitě vykoávaých čiostí a případých rehabilitačích procesů v daých prostorách obytého a občaského charakteru. Literatura [1] Cihelka, J.: ytápěí, větráí a klimatizace, SNTL Praha [2] ČSN : Tepelá ochraa budov, část 3: ýpočtové hodoty veliči pro avrhováí a ověřováí. [3] Hygieické předpisy, svazek 66/1990, směrice 76. [4] Halahyja M., Chmúry, I., Sterová, Z.: Stavebá tepelá techika - Tepelá ochraa budov, JAGA Bratislava [5] Wärmeschutz bei Gebäude, , účiost IUAPPA Sectio: A

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany Vyvíjíme bezpečost. Systémové vodící stěy a dopraví zábray Fukčí a estetické řešeí v dopravě eje pro města a obce. www.deltabloc.cz CITYBLOC Více bezpečosti pro všechy účastíky siličího provozu Jediečá

Více

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí rovoměrosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných zrát je vázan na normu ČSN 060210/1994 "Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním. K vyrovnání

Více

Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí

Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí símače teploty Přehled trhu símačů teploty do průmyslového prostředí Přehled trhu símačů teploty a str. 36 a 37 představuje v přehledé tabulce abídku símačů teploty do průmyslového prostředí, které jsou

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Zatím jsme počítal s tím, že četost ve vztahu pro vážeý artmetcý průměr byla přrozeá čísla Četost mohou

Více

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky. Návod pro cvičeí předmětu Výkoová elektroika Návod pro výpočet základích iduktorů s jádrem a síťové frekveci pro obvody výkoové elektroiky. Úvod V obvodech výkoové elektroiky je možé většiu prvků vyrobit

Více

1. Základy počtu pravděpodobnosti:

1. Základy počtu pravděpodobnosti: www.cz-milka.et. Základy počtu pravděpodobosti: Přehled pojmů Jev áhodý jev, který v závislosti a áhodě může, ale emusí při uskutečňováí daého komplexu podmíek astat. Náhoda souhr drobých, ezjistitelých

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Baumit Beto. Sanace betonových konstrukcí

Baumit Beto. Sanace betonových konstrukcí Baumit Beto Saace betoových kostrukcí Kompletí systém pro opravy betoových kostrukcí Dlouhodobá ochraa proti korozi výztuže Ochraa proti působeí mrazu a posypových solí Baumit Beto Saace betou v systému

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY Záš pojmy A. Popiš aspoň jede fyzikálí experimet měřeí rychlosti světla. - viz apříklad Michelsoův, Fizeaův, Roemerův pokus. Defiuj a popiš fyzikálí veličiu idex lomu. - je to bezrozměrá fyzikálí veličia

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty Úkol měřeí ) Na základě vějšího fotoelektrického pole staovte velikost Plackovy kostaty h. ) Určete mezí kmitočet a výstupí práci materiálu fotokatody použité fotoky. Porovejte tuto hodotu s výstupími

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

dveří Katalog plastových Obsah Vchodové dveře s lamelou výplně, 3D modelace, základní prvky dveří

dveří Katalog plastových Obsah Vchodové dveře s lamelou výplně, 3D modelace, základní prvky dveří Katalog plastových dveří Obsah Základní informace o dveřním systému, konstrukce profilů, parametry Možnosti členění vchodových dveří, základní schematické zobrazení Vchodové dveře s lamelou výplně, 3D

Více

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu.

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu. 2. URČITÝ INTEGRÁL 2. Určitý itegrál Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme se sezámili s pojmem eurčitý itegrál, který daé fukci přiřazoval opět fukci (přesěji možiu fukcí). V této kapitole se

Více

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže Regulace apětí v ES Základí pricip regulace v ES si ukážeme a defiici statických charakteristik zátěže Je zřejmé, že výko odebíraý spotřebitelem je závislý a frekveci a apětí a přípojicích spotřebitelů.

Více

Vestavné chladničky a mrazničky 2015. Skupina Liebherr

Vestavné chladničky a mrazničky 2015. Skupina Liebherr Skupia Liebherr Široký sortimet výrobků Skupia Liebherr je jedím z ejvětších výrobců stavebích strojů a světě. Liebherr má vysoce hodoté výrobky, služby a dobrou pověst i v moha jiých oblastech. Ty zahrují

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků Nálitky Hlaví požadavky pro výpočet álitku: 1. doba tuhutí álitku > doba tuhutí odlitku 2. objem álitku(ů) musí být větší ež objem stažeiy v odlitku 3. musí být umožěo prouděí kovu z álitku do odlitku

Více

OPTIMÁLNÍ FILTRACE METALURGICKÝCH SIGNÁLŮ POMOCÍ INFORMAČNÍCH KRITÉRIÍ

OPTIMÁLNÍ FILTRACE METALURGICKÝCH SIGNÁLŮ POMOCÍ INFORMAČNÍCH KRITÉRIÍ OPTIMÁLNÍ FILTRACE METALURGICKÝCH SIGNÁLŮ POMOCÍ INFORMAČNÍCH KRITÉRIÍ Ja Morávka Třiecký ižeýrig, a.s. Abstract Příspěvek popisuje jede přístup k optimálí filtraci metalurgických sigálů pomocí růzých

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ..07/2.2.00/28.030 Středoevropské cetrum pro vytvářeí a realizaci iovovaých techicko-ekoomických studijích programů Vytápěí BT0 TZB II - cvičeí Zadáí Pro vytápěé místosti vašeho objektu avrhěte otopá

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.z.sukls240754/2012, sukls240755/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci PMCS 5 mg Solifeaci PMCS 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci PMCS 5 mg:

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

Rozvaděče jsou vyráběny na plně automatických linkách a robotizovaných pracovištích s použitím nejmodernějších technologií pro zpracování plechu.

Rozvaděče jsou vyráběny na plně automatických linkách a robotizovaných pracovištích s použitím nejmodernějších technologií pro zpracování plechu. 70 3 72 74 77 79 80 81 86 DATOVÉ ROZVADĚČE Nástěé 19 rozvaděče Stojaové 19 rozvaděče Serverové 19 rozvaděče Nástěé 10 rozvaděče Otevřeé 19 stojay Příslušeství k rozvaděčům Rozvodé paely 2V Rozvaděče jsou

Více

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU Ja SKOLIL 1*, Štefa ČORŇÁK 2*, Ja ULMAN 3 1* Velvaa, a.s., 273 24 Velvary, Česká republika 2,3 Uiverzita obray v Brě, Kouicova

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ TŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNCKÁ, OTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ g. Petr VAVŘŇÁK 05 Učebí texty pro urz ELEKTRKÁŘ OBAH:. PŘPOJENÍ OBJEKTU K ÍT DODAVATELE ELEKTRCKÉ ENERGE... 4.. Podmíy pro

Více

TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN

TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN Ing. Lubomír Keim, CSc. Autor článku je ředitelem Výzkumného ústavu pozemních staveb Certifikační společnosti, s.r.o. Autorizovaná č. 227, Notifikovaná osoba 1516 Zajištění řádného

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 600 x 850 mm 2 ks 02: Okno 1 x O, 2 x OS-štr. 1 750 x 850 mm 2 ks.

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu 2. efiice plazmatu, základí charakteristiky plazmatu efiice plazmatu Plazma bývá obyčejě ozačováo za čtvrté skupeství hmoty. Pokud zahříváme pevou látku, dojde k jejímu roztaveí, při dalším zahříváí se

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. 2 Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...4 2 Staoveí možství

Více

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W )

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W ) 5. Sdíleí tepla. pomy: Pomem tepelá eergie ozačueme eergii mikroskopického pohybu částic (traslačího, rotačího, vibračího). Měřitelou mírou této eergie e teplota. Teplo e část vitří eergie, která samovolě

Více

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 59

Identifikátor materiálu: ICT 2 59 Idetifiátor materiálu: ICT 59 Registračí číslo projetu Název projetu Název příjemce podpory ázev materiálu (DUM) Aotace Autor Jazy Očeávaý výstup Klíčová slova Druh učebího materiálu Druh iterativity Cílová

Více

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCU POTISKOVANÝC MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝC PLOC Zmeškal Oldřich, Marti Julíe Tomáš Bžatek Ústav fyzikálí a spotřebí chemie, Fakulta chemická, Vysoké učeí techické v Brě, Purkyňova 8, 62

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola Vetilátory řady NV Vetilátory řady NV jsou radiálí ízkotlaké vetilátory. Skříě a oběžá kola jsou vyráběa z materiálu VC. Vetilátory jsou určey k odsáváí výparů agresivích kapali jako jsou kyseliy a louhy

Více

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně.

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. sp.z. sukls132863/2014 sukls87952/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Setacuri 5 mg potahovaé tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Setacuri 5 mg potahovaé tablety: Jeda tableta obsahuje

Více

2 Zatížení stálé a užitné Teorie Zatížení stavebních konstrukcí

2 Zatížení stálé a užitné Teorie Zatížení stavebních konstrukcí 2 Zatížeí stálé a užité Norma ČSN EN 1991-1-1: Objemové tíhy, vlastí tíha a užitá zatížeí [1] uvádí pokyy pro určeí zatížeí kostrukcí pozemích a ižeýrských staveb, a to kokrétě pro: objemové tíhy stavebích

Více

Hodnocení kritických parametrů trub s ostrými defekty

Hodnocení kritických parametrů trub s ostrými defekty Ľubomír GAJDOŠ, Marti ŠPERL* Hodoceí kritických parametrů trub s ostrými defekty Jako u jiých kostrukcí musíme i u plyovodů předpokládat možost výskytu defektů ve stěě. Za jistých podmíek mohou ěkteré

Více

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby. ováí - Hru IV /6 ováí Hru IV Mila RůžR ůžička, Josef Jureka,, Zbyěk k Hrubý zbyek.hruby hruby@fs.cvut.cz ováí - Hru IV /6 ravděpodobostí úavové diagramy s uvažováím předpětí R - plocha ve čtyřrozměrém

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním Lekce Itervalový odhad Itervalový odhad je jedou ze stadardích statistických techik Cílem je sestrojit iterval (kofidečí iterval, iterval spolehlivosti, který s vysokou a avíc předem daou pravděpodobostí

Více

2.5.10 Přímá úměrnost

2.5.10 Přímá úměrnost 2.5.10 Přímá úměrost Předpoklady: 020508 Př. 1: 1 kwh hodia elektrické eergie stojí typicky 4,50 Kč. Doplň do tabulky kolik Kč stojí růzá možství objedaé elektrické eergie. Zkus v tabulce ajít zajímavé

Více

Geometrická optika. Vznikají tak dva paprsky odražený a lomený - které spolu s kolmicí v místě dopadu leží v jedné rovině a platí:

Geometrická optika. Vznikají tak dva paprsky odražený a lomený - které spolu s kolmicí v místě dopadu leží v jedné rovině a platí: Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Byla vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým ejsou potřeba zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra elektrotechiky Fakulta elektrotechiky a iformatiky, VŠB - TU Ostrava 10. STŘÍDAVÉ STROJE Obsah 1. Asychroí stroje 1. Výzam a použití asychroích strojů 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru.

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AVR ATmega16 4. díl Praha 2006 Komerèí využití stavebích ávodù je povoleo je s písemým souhlasem autora a akladatelství. Soubory a CD ROM mající pøímo vztah

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma 3. Decibelové veličiy v akustice, kmitočtová ásma V ředchozí kaitole byly defiováy základí akustické veličiy, jako ař. akustický výko, akustický tlak a itezita zvuku. Tyto veličiy ve v raxi měí o moho

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číso projektu Název projektu Číso a ázev šaboy kíčové aktivity Digitáí učebí materiá CZ..7/.5./34.82 Zkvaitěí výuky prostředictvím ICT III/2 Iovace a zkvaitěí výuky prostředictvím ICT Příjemce podpory

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Středoškolská techika 00 Setkáí a prezetace prací středoškolských studetů a ČVUT STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Pavel Husa Gymázium Jiřího z Poděbrad Studetská 66/II

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě.

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě. 18. Řízeí elektrizačí soustavy ES je spojeí paralelě pracujících elektráre, přeosových a rozvodých sítí se spotřebiči. Provoz je optimálě spolehlivá hospodárá dodávka kvalití elektrické eergie. Stěžejími

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2015-02-02 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2015-02-02 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 1) Charakteristická hodnota součinitele tepelné

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy Měřeí statistické závislosti, korelace, regrese Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. MĚŘENÍZÁVISLOSTI Cílem statistické aalýzy vepidemiologii bývá eje staovit, zda oemocěí závisí a výskytu rizikového faktoru,

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ BRO UIVERSITY OF TECHOLOGY FAKULTA STROJÍHO IŽEÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A IFORMATIKY FACULTY OF MECHAICAL EGIEERIG ISTITUTE OF AUTOMATIO AD COMPUTER SCIECE MODELY HROMADÉ OBSLUHY

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku.

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku. Základí vlastosti světla - auka o světle; Světlo je elmg. vlěí, které vyvolává vjem v ašem oku. Přehled elmg. vlěí: - dlouhé vly - středí rozhlasové - krátké - velmi krátké - ifračerveé zářeí - viditelé

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 05/2004

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 05/2004 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 3 ÍSLO 05/2004 Navigace v dokumetu OBSAH Lízal, P. Schmid, P. Kotrola dodate ého zatepleí obvodových plá paelových budov 29 ivý, V. Marek, P. Posudek spolehlivosti polotuhých sty

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8 akulta strojího ižeýrství VUT v Brě Ústav kostruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 8 Šeková soukolí http://www.survivigworldsteam.com/ Kdo sleduje dějiy filosofie a přírodích věd, zjistí, že ejvětší

Více

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. , kde v = je diskontní faktor, Dl počáteční výše úvěru, a anuita, i roční úroková sazba v procentech vyjádřená desetinným číslem.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. , kde v = je diskontní faktor, Dl počáteční výše úvěru, a anuita, i roční úroková sazba v procentech vyjádřená desetinným číslem. HYPTEČNÍ ÚVĚR Spláceí úvěru stejým splátkam - kostatí auta ÚLHA 1: Mladý maželský pár s dostačujícím příjmy (tz. a získáí hypotéčího úvěru) se rozhodl postavt s meší rodý domek. Podle předběžé kalkulace

Více

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů Frodlová Miroslava Elektrotechnika 09.08.2010 Práce je zaměřena na problematiku využití

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT.

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT. UDRŽOVACÍ PRÁCE : Název stavby: Bytový dům č.p. 103 Dívčí Hrad Místo stavby: Obec Dívčí Hrad, k.ú. Dívčí Hrad, Dívčí Hrad č. p. 103, pozemek p.č. 72, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj Stavebník: Obec

Více

Zehnder Radiator Bench (s lavicí)

Zehnder Radiator Bench (s lavicí) POPIS ÝROBKU Popis výrobku U radiatorů jsou čláky radiátoru položey vodorově ad sebou. Při stejém využití jako lavice ebo odkládací plocha abízí Zehder radiátory s lavicí jiou optiku ež obvyklý radiátor

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více

Téma: 11) Dynamika stavebních konstrukcí

Téma: 11) Dynamika stavebních konstrukcí Počítačová podpora statických výpočtů Téma: ) Dyamika stavebích kostrukcí Katedra stavebí mechaiky Fakulta stavebí, VŠB V Techická uiverzita Ostrava Rozděleí mechaiky Statika Zabývá se problematikou působeí

Více

6. Ventilátory řady FORT NVN

6. Ventilátory řady FORT NVN 0 FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ 6. Vetilátory řady FORT Vetilátory řady FORT jsou radiálí ízkotlaké vetilátory. Skříě a oběžá kola jsou vyráběa z materiálu VC. Vetilátory jsou

Více

Výpis výrobků - dveře

Výpis výrobků - dveře Podlaží Ozn. Poč. Šířka [m] Výška [m] Plocha [m2] Celková plocha [m2] Kování Zasklení Barva Poznámka P02 Vstupní hliníková stěna s tepelným mostem, Umin = 1,7 W/m2K; dveře dvoukřídlé 1650/2100mm 1 1,750

Více

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus. Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více