Zdravá škola pro všechny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá škola pro všechny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel: Mgr. Miroslav Zemánek Kontakty adresa: Náves 109, Drnovice telefon: , www stránky: Název a adresa zřizovatele: Obec Drnovice, Telefon: Identifikační údaje školy: IČO IZO REDIZO Koordinátor ŠVP: Mgr. Marcela Hűblová Kontakt telefon:

2 Obsah 1. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP 4 3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Rodinná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Německý jazyk Seminář z matematiky Seminář z jazyka českého Dramatická výchova Konverzace v anglickém jazyce Sportovní výchova Seminář ze zeměpisu Informatika é.9. Biologická praktika Průřezová témata Autoevaluace školy Pravidla hodnocení a klasifikace

3 Charakteristika školy - jsme škola s bohatou tradicí, od roku 1993 je škola právním subjektem - škola úplná s ročníkem v pěkném prostředí, v areálu se sportovištěm a dětskou zahradou, mimo dopravní ruch - jsme spádová škola pro obce Drnovice, Ježkovice, Luleč, Nemojany, Tučapy, Račice, Pístovice - nedaleko školy je autobusová zastávka, dopravní obslužnost je velmi dobrá - kapacita školy 520 žáků, současný stav 210 žáků, průměrná naplněnost tříd = 21 žáků - ve škole je 11 tříd, 6 tříd na 1.stupni, 5 tříd na 2.stupni - součástí školy je školní jídelna s kapacitou strávníků a školní družina s kapacitou žáků Prostorové, hygienické a materiální podmínky - 11 kmenových tříd, odborné učebny přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie, společenskovědních předmětů, anglického jazyka, německého jazyka, informatiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, cvičná kuchyně, videoučebna, učebna s interaktivní tabulí - všechny kmenové třídy jsou vybaveny novým nábytkem - odborné učebny fyziky a chemie, cizích jazyků, videa jsou vybaveny audiovizuální technikou - učebna zeměpisu je vybavena interaktivní tabulí - součástí školy je školní jídelna, školní knihovna s připojením na internet, pavilon tělesné výchovy s přilehlým sportovním areálem, pavilon školních dílen a školní družiny, dětská zahrada vybavená venkovním hracím nářadím Škola má dostatečné hygienické zázemí v souladu s normami. V posledních letech jsme provedli rekonstrukci šaten, které jsou nově vybaveny šatními skříňkami, a rekonstrukci toalet na 1. i 2. stupni. Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu a výzdobě všech prostor školy se podílí pedagogové a žáci 1. i 2.stupně. Součástí je fotoexpozice z historie a současnosti školy. V době volna mohou žáci využít klubovnu, zahrát si stolní tenis, basketbal či petang nebo využít odpočinkový kout před školou. K dispozici je žákům občerstvovací automat. Vyučující využívají dvě sborovny, kabinety, 2 kopírky s tiskárnou, učitelskou knihovnu, interaktivní tabuli, mají přístup na internet. Školní družina i žáci školy mohou využívat pro odpočinek i výuku areál pro volný čas Dětskou zahradu. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy je součástí Školního řádu školy. Personální podmínky - 16 pedagogů - 94% učitelů je kvalifikovaných, 1 nekvalifikovaný - poradce pro volbu povolání, metodik primární prevence, speciální pedagog, koordinátor EVVO - někteří pedagogičtí pracovníci kurz 1. pomoci - kurz ICT úroveň Z = 100%, úroveň P = 28% - AJ JAME (B2), Brána jazyků (B2,B1,A1) - všichni proškoleni na téma Ochrana při mimořádných událostech Projekty školy, spolupráce s rodiči Akce školy projekt zdravá škola 3

4 - rozšíření výuky informatiky (kroužky, využití v hodinách, volitelné předměty), přístup žáků na internet v knihovně, volná návštěva učebny informatiky - nabídka cizích jazyků kroužky Aj, volitelný Nj - sportovní a zdravotní tělesná výchova sportovní soutěže, sportovní kroužky, taneční kroužek - historické a přírodovědné exkurze - návštěva Muzea Vyškov - návštěva Planetária Brno - škola v přírodě pro 1. a 2.stupeň - lyžařský kurz pro 7. ročník - ekologický kurz pro 6. ročník - plavecký výcvik pro 1. stupeň - Den jazyků - Den Země - Drnovická laťka - kulturní vystoupení v obci ke Dni matek - Vánoční turnaj v dámě a ve stolním tenise - výuka hry na hudební nástroj - edukativní skupinky Všeználek Spolupráce s rodiči - třídní schůzky konzultace listopad, duben - rodiče mohou navštívit školu po vzájemné dohodě s vyučujícími nebo třídním učitelem dle potřeby - Den otevřených dveří - další informace školní časopis Krok za krokem, informační nástěnka na obci, webové stránky školy Občanské sdružení při ZŠ Drnovice - pracuje na škole od roku 1998, v čele stojí Mgr. Marcela Hűblová. Cílem sdružení je rozvíjet osobnost dětí výchovně vzdělávacími aktivitami v oblasti zájmové a kulturní, spolupodílí se na pořádání akcí školy. Finanční prostředky, které získává od rodičů, sponzorů a jako výtěžek ze sběru papíru a léčivých bylin, pak využívá jako příspěvek na exkurze, lyžařský kurz, ekologický kurz, školu v přírodě, ceny pro žáky v soutěžích spolupodílí se na zakoupení knih do žákovské knihovny a pořízení učebních pomůcek pro žáky. Spolupráce s dalšími subjekty - škola spolupracuje s MŠ Drnovice, SDH Drnovice, Jednotou Orel, sdružením Kolokoč a zřizovatelem Obcí Drnovice, spolupodílí se na dění v obci a naplňování volného času dětí Školská rada Při škole pracuje tříčlenná školská rada. Škola není zapojena do mezinárodního projektu. Charakteristika ŠVP Zaměření školy zdravá škola pro všechny - důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka - učit žáky takové znalosti dovednosti, které budou uplatnitelné v praxi - užívat ve výuce efektivní metody (skupinové, projektové vyučování), vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a respektu - posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický - zaměřit se i nadále na výuku mateřského jazyka a matematiky - vést žáky k volbě povolání 4

5 - vést žáky k využívání komunikačních informačních technologií,podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu - integrovat žáky s vývojovými poruchami učení - věnovat péči talentovaným žákům - rozvíjet klíčové kompetence žáků Další úkoly školy - rozvíjet činnost školní družiny - nabízet možnost uplatnění v zájmových kroužcích - organizovat akce Den jazyků, zimní a letní sportovní den, návštěva kulturních představení - organizovat školu v přírodě, lyžařský kurz, ekologický kurz, odborné exkurze - podporovat zdravý životní styl dětí zdravá škola 5

6 Výchovné a vzdělávací cíle Klíčové kompetence Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Komunikace sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých a úspěchy vlastní a druhých Kompetence občanské - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Jak je naplňujeme na naší škole - klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací a jejich následné využití a vzájemné propojení - podporujeme vyhledávání informací z různých zdrojů knihovna, Internet - vedeme žáky k sebehodnocení - vedeme žáky k seberealizaci (vlastní nápady školní časopis, tvorba nástěnek, spolupořádání školních akcí - účast v soutěžích a olympiádách - zadáváme zajímavé domácí úkoly - zařazujeme vhodná praktická a laboratorní cvičení - vedeme žáky k hledání vhodných způsobů řešení úkolů, ke sledování vlastního pokroku při zdolávání problému, k aplikaci osvědčených postupů při řešení nových úkolů a situací - nabízíme různé metody a formy učení - vedeme žáky k řešení praktických problémových úloh, sestavování podobných problémových úkolů, učíme je řešit tyto úlohy - používáme skupinovou práci při řešení problému - vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací, jejich zpracování a vyhodnocení - vedeme žáky k řešení praktických úloh, při kterých aplikují osvědčené postupy - vedeme žáky k dovednosti klást otázky - žáci prezentují svoje názory ve školním časopise - zapojujeme žáky do miniprojektů (cizí jazyk, vlastivěda, český jazyk, přírodopis, biologická praktika, ) - učíme žáky číst a psát - učíme žáky naslouchat, respektovat, porozumět si, vyjadřovat se, domluvit se - realizujeme výstavy a vystoupení žáků pro rodiče, veřejnost, spolužáky - učíme žáky vhodnou formou argumentovat a obhajovat vlastní názor - příležitostně si žáci připravují relace do rozhlasu - vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s okolním světem - učíme žáky spoluvytvářet a dodržovat pravidla práce v týmu a vzájemného soužití - zařazujeme kooperativní učení do výuky - umožňujeme žákům vyjádřit se k vlastním úspěchům i neúspěchům (sebehodnocení) - vedeme žáky k respektování pravidel chování - vedeme žáky k dodržování školního řádu - vedeme žáky k tomu, aby respektovali zákony a základní společenské normy - tříděním odpadu a sběrem starého papíru vedeme žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí - vytvářením míst k relaxaci nabízíme žákům možnost rozhodnout se v zájmu podpory a ochrany svého zdraví - návštěvou historických památek, kulturních a sportovních akcí pěstujeme úctu k národním tradicím - vedeme žáky k vytváření školních tradic zapojením při tvorbě 6

7 Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci školního časopisu a výzdoby školy - ve výuce a kurzech dopravní výchovy vedeme žáky k dovednostem poskytnutí první pomoci a správnému chování v krizových situacích - respektujeme individuální rozdíly mezi žáky - žáci jsou vedeni k zapojení do oblasti svět práce - vedeme žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení - celoškolní plán volby povolání - vedeme žáky k praktickému používání různých materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování bezpečných pracovních podmínek - k praktickým činnostem využíváme školní dílny, cvičnou kuchyni, učebnu pěstitelských prací Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracuje učitelka speciální pedagog. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm vycházíme ze závěrů a doporučení z vyšetření v PPP. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Žáci se SPU jsou zařazeni a integrováni do běžných tříd. Ve své třídě pracují pod vedením svých učitelů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogickopsychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovněvzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. 7

8 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí Prvořadou pozornost je třeba věnovat osvojení českého jazyka a zajištění informací o jejich kultuře. Oběma skupinám žáků je třeba věnovat specifickou péči. Bude-li to vyžadovat situace, pak bude pro žáky vypracován individuální vzdělávací plán. 8

9 Poznámky k učebnímu plánu Celková povinná časová dotace na prvním stupni 118 hodin, na druhém stupni 122 hodin včetně disponibilní časové dotace. Jazyk a jazyková komunikace vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících, s celkovou dotací 40 hodin na prvním stupni a 18 hodin na druhém stupni. Psaní je součástí komunikační a slohové výchovy. Vzdělávací obsah je také součástí volitelného předmětu Dramatická výchova, který je nabízen v 9.ročníku s dotací 1 hodina. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk je zařazen od 3. ročníku, s celkovou dotací 11 hodin na 1.stupni a 13 hodin na druhém stupni. Přednostně je nabízena výuka anglického jazyka. Další cizí jazyk (německý jazyk) je nabízen jako volitelný předmět v 7.-9.ročníku s celkovou dotací 6 hodin. Matematika a její aplikace vzdělávací obsah je realizován v předmětu Matematika ve všech ročnících s celkovou dotací 24 hodin na prvním stupni a 18 hodin na druhém stupni. Informační a komunikační technologie vzdělávací obsah je realizován v předměru Informatika s celkovou dotací 2 hodiny na prvním stupni a 2 hodiny na druhém stupni, ve volitelném předmětu Informatika v 8. a 9. ročníku s dotací 1 hodina. Člověk a jeho svět vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětu Člověk a svět ve všech ročnících prvního stupně s celkovou dotací 14 hodin. Člověk a společnost - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětu Dějepis ve všech ročnících druhého stupně s celkovou dotací 8 hodin a v předmětu Občanská výchova ve všech ročnících druhého stupně s celkovou dotací 4 hodiny. Člověk a příroda - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících druhého stupně v předmětu Fyzika s celkovou dotací 6 hodin, v předmětu Přírodopis s celkovou dotací 7 hodin, v předmětu Zeměpis s celkovou dotací 7 hodin a v předmětu Chemie, který je realizován v 8. a 9. ročníku s celkovou dotací 4 hodiny. Umění a kultura - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících v předmětu Hudební výchova s jednohodinovou dotací a v předmětu Výtvarná výchova s celkovou dotací 7 hodin na prvním stupni a 6 hodin na druhém stupni. Člověk a zdraví - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících v předmětu Tělesná výchova s dvouhodinovou dotací. Součástí jsou prvky okruhu Zdravotní tělesná výchova. Předmět Rodinná výchova je realizován od 7. ročníku s hodinovou dotací. Volitelný předmět Sportovní výchova je zařazen na druhém stupni v 6.-9.ročníku jednohodinovou dotací. Člověk a svět práce - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících v předmětu Pracovní výchova s jednohodinovou dotací. Průřezová témata jsou zařazena na prvním i druhém stupni v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 9

10 Rozpis hodin I.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Člověk a svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

11 Rozpis hodin II.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.r. 7.r. 8.r. 9.r Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Umění a kultura Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Člověk a zdraví Člověk a svět práce Zeměpis Tělesná výchova Rodinná výchova Pracovní výchova Vol.předmět Vol.předmět

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk I.stupeň Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v ročníku 9 hodin týdně v 3. ročníku 8 hodin týdně v ročníku 7 hodin týdně Výuka probíhá většinou ve třídách, s možností přesunutí výuky do učebny informatiky pro práci s výukovými programy a internetem, návštěvy knihovny. Žáci pracují buď klasicky samostatně nebo v různě velkých skupinách, vytvořených podle potřeb dané činnosti. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah složek vzájemně prolíná. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování a rozvíjení čtenářských dovedností - k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie katalogy apod. - rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět je spjat s dramatickou a výtvarnou výchovou, informatikou a komunikační technologií, předmětem člověk a jeho svět. Klíčové kompetence - český jazyk a literatura I. stupeň Výchovně-vzdělávací strategie na úrovni školy Kompetence k učení - vedeme žáky ke stálému zdokonalování čtení - vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci - zapojujeme žáky aktivně do vyučovacího procesu 12

13 Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní - umožňujeme vnímat vlastní pokrok - žáci si navzájem radí a pomáhají - žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry - vedeme žáky k adekvátnímu a kultivovanému projevu - vedeme k prezentaci vlastních myšlenek - vedeme žáky k vzájemnému respektu - organizujeme práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali na řešení problémů - vedeme k respektování pokynů pedagogů - učitel využívá naučné a vědecké literatury k vytváření postoje k přírodě, životnímu prostředí - žáci se snaží zvládnout komunikaci i ve vyhraněných situacích - vedeme žáky k organizování a plánování učení - volíme různé metody práce - požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce - vedeme k upevňování pracovních návyků - žáci pracují ve skupinách 13

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - rozumí mluveným pokynům přiměřené náročnosti -v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Komunikační a slohová výchova - dodržování hygienických návyků správného psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku) - prosba, poděkování, omluva, přání - rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání VDO občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu - výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti EGS Evropa a svět nás zajímározvoj jazykových dovedností, poznávání evropských kultur EV- lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí-výchova k životnímu prostředí Tv správné držení těla Hv dechová cvičení MDV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -kriticky přistupovat k médiím a vést žáky k výběru kvalitních pořadů, literatury a tisku 14

15 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - jednotlivá písmena a hlásky přečte, vysloví a napíše - napíše slabiky, jednoduchá slova a věty - dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby - tvoří smysluplné věty - píše diktát jednotlivých slov a vět - člení slova na slabiky a hlásky - skládá slabiky, slova - čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu a frázování literární texty přiměřené věku Jazyková výchova - poznávání písmen abecedy - hláskosloví hláska, slabika, slovo, věta; písmeno malé, velké, tištěné, psané - tečka, čárka, otazník vykřičník - analýza slova na slabiky a hlásky Literární výchova - nadpis, článek, řádek, odstavec - přednes básně (přiměřené věku) - porozumění jednoduchému přečtenému textu, hlasité čtení, reprodukce textu OSV rozvoj schopností poznávání - mezilidské vztahy - komunikace M počítání do 10 Vv ilustrace k pohádce 15

16 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - porozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené složitosti - píše správné tvary písmen a číslic - respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich dějový příběh Komunikační a slohová výchova - komunikační situace: žádost, vzkaz, zpráva, dialog mluvčí a posluchač - opis, přepis textu - výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů - zdvořilostní obraty - vyprávění pohádky, povídky nebo příběhu, spojování obsahu textu s ilustrací OSV mezilidské vztahy MV vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění výrazových prostředků) kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv medií ve společnosti stavba mediálních sdělení EGS Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě) Člověk a jeho svět pravidla slušného chováni Vv ilustrace - člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky - pozná párové souhlásky - spodobu na konci i uvnitř slov - vyjmenuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - odůvodňuje a píše správně i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Jazyková výchova - hláskosloví dělení na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky, - slabikotvorné souhlásky r a l - souhlásky znělé a neznělé na konci i uvnitř slov - používání znalosti pravopisu i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách - slova se skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě a mě MKV idské vztahy (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy) OSV rozvoj schopností poznávání - komunikace - seberegulace a sebeorganizace - kreativita Hv - rytmus 16

17 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - píše správně ú/ů - píše velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob a zvířat - dělí slova na slabiky - porovnává významy slov - porovnává a třídí slova podle významu děj, věc - pravopis ú, ů - velká písmena na začátku věty, vlastní jména osob a zvířat - hláska x písmeno, slabika, slovo - nauka o slově slova nadřazená a podřazená, slova souřadná, slova významem podobná, protikladná - pořádek slov ve větě, seznamování se s některými slovními druhy (podstatná jména, slovesa) - rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího a jejich tvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky - čte s porozuměním - vyjadřuje svoje pocity z přečteného textu - vypráví obsah přečteného textu - dbá na správnou intonaci čteného, - umí naslouchat přednesu - rozlišuje poezii a prózu - věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací - pořádek vět v textu Literární výchova -četba s porozuměním, líčení atmosféry příběhu - volná reprodukce textu, dramatizace pohádky, povídky nebo básně Vv ilustrace Hv - dramatizace 17

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 3. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev - pečlivě vyslovuje - rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené složitosti Komunikační a slohová výchova - výběr vhodných jazykových prostředků (řeč spisovná, hovorová ) - oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače v dialogu, zdvořilé vystupování - vypravování, jednoduchý popis osoby - technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný projev, formální úprava textu) - automatizace psacího pohybu - správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace - komunikační situace navozené mluveným nebo písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, zpráva, oznámení, pohled, telefonování) MV - kritické čtení - vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - tvorba mediálních sdělení MKV - lidské vztahy, princip slušného chování, tolerance, empatie a vžití se do role druhého OSV rozvoj schopností poznávání - komunikace - seberegulace a sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy - psychohygiena - kooperace a kompetice - píše věcně formálně správně jednoduché sdělení - plynulý a úhledný písemný projev, upevňování hygienických návyků při psaní Vv - pohlednice 18

19 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - porovnává významy slov, vyhledává slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu (děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - pozná podstatné jméno - pozná sloveso - určí spojovací výrazy Jazyková výchova - slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu, slova příbuzná - seznamování se slovními druhy - ohebné a neohebné slovní druhy - používání správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - podstatné jméno (rod, číslo, pád) - sloveso (osoba, číslo a čas přítomný) - spojovací výrazy (spojka, zájmeno, příslovce) Člověk a jeho svět zvířata, rostliny - spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - věta jednoduchá, souvětí (seznámení) - zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis - odůvodňuje a píše správně i,í/y,ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, předpona vy- - píše správně velká písmena v místních pojmenováních - používání vlastních jmen názvy měst, vesnic, řek, hor, pohoří - srovná slova podle abecedy - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - čte potichu i předčítá nahlas - abeceda Literární výchova -četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků MKV- kulturní diference Vv - ilustrace - reprodukuje text - využívá četbu jako zdroj poznatků - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - líčení atmosféry příběhu - seznámení s poezií (báseň, rým, sloka, verš, přednes) a prózou (pohádka, povídka, postava, děj, prostředí 19

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 4. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo psaný projev s dodržením časové posloupnosti Komunikační a slohová výchova - podstatné a okrajové informace (pozvánka, vzkaz, inzerát) - výrazové prostředky členění vět, frázování, síla a barva hlasu - mimojazykové prostředky (mimika, gesta) - používá spisovné a nespisovné hovorové mluvy - členění příběhu, pravidla sestavování osnovy - jednoduché vypravování, popis rostlin, zvířat a věcí MKV -lidské vztahy - princip sociálního smíru a solidarity MV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení-reklama - tvorba mediálních sdělení OSV komunikace - kreativita - mezilidské vztahy - psychohygiena - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje a praktická etika Vv tvorba pozvánek Člověk a jeho svět svět kolem nás - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová Jazyková výchova - slova jednoznačná, mnohoznačná, slova opačného, stejného či podobného významu - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - skloňuje podstatná jména podle vzorů - časuje slovesa - používání spisovných tvarů v psaném a mluveném projevu - určování slovních druhů a jejich třídění - mluvnické kategorie podstatných jmen (vzory koncovky podstatných jmen) - slovesa (infinitiv, čas minulý a budoucí) 20

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více