Zdravá škola pro všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá škola pro všechny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel: Mgr. Miroslav Zemánek Kontakty adresa: Náves 109, Drnovice telefon: , www stránky: Název a adresa zřizovatele: Obec Drnovice, Telefon: Identifikační údaje školy: IČO IZO REDIZO Koordinátor ŠVP: Mgr. Marcela Hűblová Kontakt telefon:

2 Obsah 1. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP 4 3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Rodinná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Německý jazyk Seminář z matematiky Seminář z jazyka českého Dramatická výchova Konverzace v anglickém jazyce Sportovní výchova Seminář ze zeměpisu Informatika é.9. Biologická praktika Průřezová témata Autoevaluace školy Pravidla hodnocení a klasifikace

3 Charakteristika školy - jsme škola s bohatou tradicí, od roku 1993 je škola právním subjektem - škola úplná s ročníkem v pěkném prostředí, v areálu se sportovištěm a dětskou zahradou, mimo dopravní ruch - jsme spádová škola pro obce Drnovice, Ježkovice, Luleč, Nemojany, Tučapy, Račice, Pístovice - nedaleko školy je autobusová zastávka, dopravní obslužnost je velmi dobrá - kapacita školy 520 žáků, současný stav 210 žáků, průměrná naplněnost tříd = 21 žáků - ve škole je 11 tříd, 6 tříd na 1.stupni, 5 tříd na 2.stupni - součástí školy je školní jídelna s kapacitou strávníků a školní družina s kapacitou žáků Prostorové, hygienické a materiální podmínky - 11 kmenových tříd, odborné učebny přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie, společenskovědních předmětů, anglického jazyka, německého jazyka, informatiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, cvičná kuchyně, videoučebna, učebna s interaktivní tabulí - všechny kmenové třídy jsou vybaveny novým nábytkem - odborné učebny fyziky a chemie, cizích jazyků, videa jsou vybaveny audiovizuální technikou - učebna zeměpisu je vybavena interaktivní tabulí - součástí školy je školní jídelna, školní knihovna s připojením na internet, pavilon tělesné výchovy s přilehlým sportovním areálem, pavilon školních dílen a školní družiny, dětská zahrada vybavená venkovním hracím nářadím Škola má dostatečné hygienické zázemí v souladu s normami. V posledních letech jsme provedli rekonstrukci šaten, které jsou nově vybaveny šatními skříňkami, a rekonstrukci toalet na 1. i 2. stupni. Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu a výzdobě všech prostor školy se podílí pedagogové a žáci 1. i 2.stupně. Součástí je fotoexpozice z historie a současnosti školy. V době volna mohou žáci využít klubovnu, zahrát si stolní tenis, basketbal či petang nebo využít odpočinkový kout před školou. K dispozici je žákům občerstvovací automat. Vyučující využívají dvě sborovny, kabinety, 2 kopírky s tiskárnou, učitelskou knihovnu, interaktivní tabuli, mají přístup na internet. Školní družina i žáci školy mohou využívat pro odpočinek i výuku areál pro volný čas Dětskou zahradu. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy je součástí Školního řádu školy. Personální podmínky - 16 pedagogů - 94% učitelů je kvalifikovaných, 1 nekvalifikovaný - poradce pro volbu povolání, metodik primární prevence, speciální pedagog, koordinátor EVVO - někteří pedagogičtí pracovníci kurz 1. pomoci - kurz ICT úroveň Z = 100%, úroveň P = 28% - AJ JAME (B2), Brána jazyků (B2,B1,A1) - všichni proškoleni na téma Ochrana při mimořádných událostech Projekty školy, spolupráce s rodiči Akce školy projekt zdravá škola 3

4 - rozšíření výuky informatiky (kroužky, využití v hodinách, volitelné předměty), přístup žáků na internet v knihovně, volná návštěva učebny informatiky - nabídka cizích jazyků kroužky Aj, volitelný Nj - sportovní a zdravotní tělesná výchova sportovní soutěže, sportovní kroužky, taneční kroužek - historické a přírodovědné exkurze - návštěva Muzea Vyškov - návštěva Planetária Brno - škola v přírodě pro 1. a 2.stupeň - lyžařský kurz pro 7. ročník - ekologický kurz pro 6. ročník - plavecký výcvik pro 1. stupeň - Den jazyků - Den Země - Drnovická laťka - kulturní vystoupení v obci ke Dni matek - Vánoční turnaj v dámě a ve stolním tenise - výuka hry na hudební nástroj - edukativní skupinky Všeználek Spolupráce s rodiči - třídní schůzky konzultace listopad, duben - rodiče mohou navštívit školu po vzájemné dohodě s vyučujícími nebo třídním učitelem dle potřeby - Den otevřených dveří - další informace školní časopis Krok za krokem, informační nástěnka na obci, webové stránky školy Občanské sdružení při ZŠ Drnovice - pracuje na škole od roku 1998, v čele stojí Mgr. Marcela Hűblová. Cílem sdružení je rozvíjet osobnost dětí výchovně vzdělávacími aktivitami v oblasti zájmové a kulturní, spolupodílí se na pořádání akcí školy. Finanční prostředky, které získává od rodičů, sponzorů a jako výtěžek ze sběru papíru a léčivých bylin, pak využívá jako příspěvek na exkurze, lyžařský kurz, ekologický kurz, školu v přírodě, ceny pro žáky v soutěžích spolupodílí se na zakoupení knih do žákovské knihovny a pořízení učebních pomůcek pro žáky. Spolupráce s dalšími subjekty - škola spolupracuje s MŠ Drnovice, SDH Drnovice, Jednotou Orel, sdružením Kolokoč a zřizovatelem Obcí Drnovice, spolupodílí se na dění v obci a naplňování volného času dětí Školská rada Při škole pracuje tříčlenná školská rada. Škola není zapojena do mezinárodního projektu. Charakteristika ŠVP Zaměření školy zdravá škola pro všechny - důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka - učit žáky takové znalosti dovednosti, které budou uplatnitelné v praxi - užívat ve výuce efektivní metody (skupinové, projektové vyučování), vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a respektu - posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický - zaměřit se i nadále na výuku mateřského jazyka a matematiky - vést žáky k volbě povolání 4

5 - vést žáky k využívání komunikačních informačních technologií,podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu - integrovat žáky s vývojovými poruchami učení - věnovat péči talentovaným žákům - rozvíjet klíčové kompetence žáků Další úkoly školy - rozvíjet činnost školní družiny - nabízet možnost uplatnění v zájmových kroužcích - organizovat akce Den jazyků, zimní a letní sportovní den, návštěva kulturních představení - organizovat školu v přírodě, lyžařský kurz, ekologický kurz, odborné exkurze - podporovat zdravý životní styl dětí zdravá škola 5

6 Výchovné a vzdělávací cíle Klíčové kompetence Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Komunikace sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých a úspěchy vlastní a druhých Kompetence občanské - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Jak je naplňujeme na naší škole - klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací a jejich následné využití a vzájemné propojení - podporujeme vyhledávání informací z různých zdrojů knihovna, Internet - vedeme žáky k sebehodnocení - vedeme žáky k seberealizaci (vlastní nápady školní časopis, tvorba nástěnek, spolupořádání školních akcí - účast v soutěžích a olympiádách - zadáváme zajímavé domácí úkoly - zařazujeme vhodná praktická a laboratorní cvičení - vedeme žáky k hledání vhodných způsobů řešení úkolů, ke sledování vlastního pokroku při zdolávání problému, k aplikaci osvědčených postupů při řešení nových úkolů a situací - nabízíme různé metody a formy učení - vedeme žáky k řešení praktických problémových úloh, sestavování podobných problémových úkolů, učíme je řešit tyto úlohy - používáme skupinovou práci při řešení problému - vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací, jejich zpracování a vyhodnocení - vedeme žáky k řešení praktických úloh, při kterých aplikují osvědčené postupy - vedeme žáky k dovednosti klást otázky - žáci prezentují svoje názory ve školním časopise - zapojujeme žáky do miniprojektů (cizí jazyk, vlastivěda, český jazyk, přírodopis, biologická praktika, ) - učíme žáky číst a psát - učíme žáky naslouchat, respektovat, porozumět si, vyjadřovat se, domluvit se - realizujeme výstavy a vystoupení žáků pro rodiče, veřejnost, spolužáky - učíme žáky vhodnou formou argumentovat a obhajovat vlastní názor - příležitostně si žáci připravují relace do rozhlasu - vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro komunikaci s okolním světem - učíme žáky spoluvytvářet a dodržovat pravidla práce v týmu a vzájemného soužití - zařazujeme kooperativní učení do výuky - umožňujeme žákům vyjádřit se k vlastním úspěchům i neúspěchům (sebehodnocení) - vedeme žáky k respektování pravidel chování - vedeme žáky k dodržování školního řádu - vedeme žáky k tomu, aby respektovali zákony a základní společenské normy - tříděním odpadu a sběrem starého papíru vedeme žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí - vytvářením míst k relaxaci nabízíme žákům možnost rozhodnout se v zájmu podpory a ochrany svého zdraví - návštěvou historických památek, kulturních a sportovních akcí pěstujeme úctu k národním tradicím - vedeme žáky k vytváření školních tradic zapojením při tvorbě 6

7 Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci školního časopisu a výzdoby školy - ve výuce a kurzech dopravní výchovy vedeme žáky k dovednostem poskytnutí první pomoci a správnému chování v krizových situacích - respektujeme individuální rozdíly mezi žáky - žáci jsou vedeni k zapojení do oblasti svět práce - vedeme žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení - celoškolní plán volby povolání - vedeme žáky k praktickému používání různých materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování bezpečných pracovních podmínek - k praktickým činnostem využíváme školní dílny, cvičnou kuchyni, učebnu pěstitelských prací Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracuje učitelka speciální pedagog. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm vycházíme ze závěrů a doporučení z vyšetření v PPP. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Žáci se SPU jsou zařazeni a integrováni do běžných tříd. Ve své třídě pracují pod vedením svých učitelů. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogickopsychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovněvzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. 7

8 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí Prvořadou pozornost je třeba věnovat osvojení českého jazyka a zajištění informací o jejich kultuře. Oběma skupinám žáků je třeba věnovat specifickou péči. Bude-li to vyžadovat situace, pak bude pro žáky vypracován individuální vzdělávací plán. 8

9 Poznámky k učebnímu plánu Celková povinná časová dotace na prvním stupni 118 hodin, na druhém stupni 122 hodin včetně disponibilní časové dotace. Jazyk a jazyková komunikace vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících, s celkovou dotací 40 hodin na prvním stupni a 18 hodin na druhém stupni. Psaní je součástí komunikační a slohové výchovy. Vzdělávací obsah je také součástí volitelného předmětu Dramatická výchova, který je nabízen v 9.ročníku s dotací 1 hodina. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk je zařazen od 3. ročníku, s celkovou dotací 11 hodin na 1.stupni a 13 hodin na druhém stupni. Přednostně je nabízena výuka anglického jazyka. Další cizí jazyk (německý jazyk) je nabízen jako volitelný předmět v 7.-9.ročníku s celkovou dotací 6 hodin. Matematika a její aplikace vzdělávací obsah je realizován v předmětu Matematika ve všech ročnících s celkovou dotací 24 hodin na prvním stupni a 18 hodin na druhém stupni. Informační a komunikační technologie vzdělávací obsah je realizován v předměru Informatika s celkovou dotací 2 hodiny na prvním stupni a 2 hodiny na druhém stupni, ve volitelném předmětu Informatika v 8. a 9. ročníku s dotací 1 hodina. Člověk a jeho svět vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětu Člověk a svět ve všech ročnících prvního stupně s celkovou dotací 14 hodin. Člověk a společnost - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětu Dějepis ve všech ročnících druhého stupně s celkovou dotací 8 hodin a v předmětu Občanská výchova ve všech ročnících druhého stupně s celkovou dotací 4 hodiny. Člověk a příroda - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících druhého stupně v předmětu Fyzika s celkovou dotací 6 hodin, v předmětu Přírodopis s celkovou dotací 7 hodin, v předmětu Zeměpis s celkovou dotací 7 hodin a v předmětu Chemie, který je realizován v 8. a 9. ročníku s celkovou dotací 4 hodiny. Umění a kultura - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících v předmětu Hudební výchova s jednohodinovou dotací a v předmětu Výtvarná výchova s celkovou dotací 7 hodin na prvním stupni a 6 hodin na druhém stupni. Člověk a zdraví - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících v předmětu Tělesná výchova s dvouhodinovou dotací. Součástí jsou prvky okruhu Zdravotní tělesná výchova. Předmět Rodinná výchova je realizován od 7. ročníku s hodinovou dotací. Volitelný předmět Sportovní výchova je zařazen na druhém stupni v 6.-9.ročníku jednohodinovou dotací. Člověk a svět práce - vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících v předmětu Pracovní výchova s jednohodinovou dotací. Průřezová témata jsou zařazena na prvním i druhém stupni v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 9

10 Rozpis hodin I.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Člověk a svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

11 Rozpis hodin II.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.r. 7.r. 8.r. 9.r Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Umění a kultura Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Člověk a zdraví Člověk a svět práce Zeměpis Tělesná výchova Rodinná výchova Pracovní výchova Vol.předmět Vol.předmět

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk I.stupeň Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v ročníku 9 hodin týdně v 3. ročníku 8 hodin týdně v ročníku 7 hodin týdně Výuka probíhá většinou ve třídách, s možností přesunutí výuky do učebny informatiky pro práci s výukovými programy a internetem, návštěvy knihovny. Žáci pracují buď klasicky samostatně nebo v různě velkých skupinách, vytvořených podle potřeb dané činnosti. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah složek vzájemně prolíná. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - k osvojování a rozvíjení čtenářských dovedností - k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie katalogy apod. - rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět je spjat s dramatickou a výtvarnou výchovou, informatikou a komunikační technologií, předmětem člověk a jeho svět. Klíčové kompetence - český jazyk a literatura I. stupeň Výchovně-vzdělávací strategie na úrovni školy Kompetence k učení - vedeme žáky ke stálému zdokonalování čtení - vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci - zapojujeme žáky aktivně do vyučovacího procesu 12

13 Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní - umožňujeme vnímat vlastní pokrok - žáci si navzájem radí a pomáhají - žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry - vedeme žáky k adekvátnímu a kultivovanému projevu - vedeme k prezentaci vlastních myšlenek - vedeme žáky k vzájemnému respektu - organizujeme práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali na řešení problémů - vedeme k respektování pokynů pedagogů - učitel využívá naučné a vědecké literatury k vytváření postoje k přírodě, životnímu prostředí - žáci se snaží zvládnout komunikaci i ve vyhraněných situacích - vedeme žáky k organizování a plánování učení - volíme různé metody práce - požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce - vedeme k upevňování pracovních návyků - žáci pracují ve skupinách 13

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - rozumí mluveným pokynům přiměřené náročnosti -v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Komunikační a slohová výchova - dodržování hygienických návyků správného psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku) - prosba, poděkování, omluva, přání - rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání VDO občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu - výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti EGS Evropa a svět nás zajímározvoj jazykových dovedností, poznávání evropských kultur EV- lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí-výchova k životnímu prostředí Tv správné držení těla Hv dechová cvičení MDV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -kriticky přistupovat k médiím a vést žáky k výběru kvalitních pořadů, literatury a tisku 14

15 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - jednotlivá písmena a hlásky přečte, vysloví a napíše - napíše slabiky, jednoduchá slova a věty - dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby - tvoří smysluplné věty - píše diktát jednotlivých slov a vět - člení slova na slabiky a hlásky - skládá slabiky, slova - čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu a frázování literární texty přiměřené věku Jazyková výchova - poznávání písmen abecedy - hláskosloví hláska, slabika, slovo, věta; písmeno malé, velké, tištěné, psané - tečka, čárka, otazník vykřičník - analýza slova na slabiky a hlásky Literární výchova - nadpis, článek, řádek, odstavec - přednes básně (přiměřené věku) - porozumění jednoduchému přečtenému textu, hlasité čtení, reprodukce textu OSV rozvoj schopností poznávání - mezilidské vztahy - komunikace M počítání do 10 Vv ilustrace k pohádce 15

16 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - porozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené složitosti - píše správné tvary písmen a číslic - respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich dějový příběh Komunikační a slohová výchova - komunikační situace: žádost, vzkaz, zpráva, dialog mluvčí a posluchač - opis, přepis textu - výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů - zdvořilostní obraty - vyprávění pohádky, povídky nebo příběhu, spojování obsahu textu s ilustrací OSV mezilidské vztahy MV vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění výrazových prostředků) kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv medií ve společnosti stavba mediálních sdělení EGS Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě) Člověk a jeho svět pravidla slušného chováni Vv ilustrace - člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky - pozná párové souhlásky - spodobu na konci i uvnitř slov - vyjmenuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - odůvodňuje a píše správně i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Jazyková výchova - hláskosloví dělení na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky, - slabikotvorné souhlásky r a l - souhlásky znělé a neznělé na konci i uvnitř slov - používání znalosti pravopisu i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách - slova se skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě a mě MKV idské vztahy (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy) OSV rozvoj schopností poznávání - komunikace - seberegulace a sebeorganizace - kreativita Hv - rytmus 16

17 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - píše správně ú/ů - píše velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob a zvířat - dělí slova na slabiky - porovnává významy slov - porovnává a třídí slova podle významu děj, věc - pravopis ú, ů - velká písmena na začátku věty, vlastní jména osob a zvířat - hláska x písmeno, slabika, slovo - nauka o slově slova nadřazená a podřazená, slova souřadná, slova významem podobná, protikladná - pořádek slov ve větě, seznamování se s některými slovními druhy (podstatná jména, slovesa) - rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího a jejich tvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky - čte s porozuměním - vyjadřuje svoje pocity z přečteného textu - vypráví obsah přečteného textu - dbá na správnou intonaci čteného, - umí naslouchat přednesu - rozlišuje poezii a prózu - věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací - pořádek vět v textu Literární výchova -četba s porozuměním, líčení atmosféry příběhu - volná reprodukce textu, dramatizace pohádky, povídky nebo básně Vv ilustrace Hv - dramatizace 17

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 3. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev - pečlivě vyslovuje - rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené složitosti Komunikační a slohová výchova - výběr vhodných jazykových prostředků (řeč spisovná, hovorová ) - oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače v dialogu, zdvořilé vystupování - vypravování, jednoduchý popis osoby - technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný projev, formální úprava textu) - automatizace psacího pohybu - správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace - komunikační situace navozené mluveným nebo písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, zpráva, oznámení, pohled, telefonování) MV - kritické čtení - vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - tvorba mediálních sdělení MKV - lidské vztahy, princip slušného chování, tolerance, empatie a vžití se do role druhého OSV rozvoj schopností poznávání - komunikace - seberegulace a sebeorganizace - kreativita - mezilidské vztahy - psychohygiena - kooperace a kompetice - píše věcně formálně správně jednoduché sdělení - plynulý a úhledný písemný projev, upevňování hygienických návyků při psaní Vv - pohlednice 18

19 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - porovnává významy slov, vyhledává slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu (děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - pozná podstatné jméno - pozná sloveso - určí spojovací výrazy Jazyková výchova - slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu, slova příbuzná - seznamování se slovními druhy - ohebné a neohebné slovní druhy - používání správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - podstatné jméno (rod, číslo, pád) - sloveso (osoba, číslo a čas přítomný) - spojovací výrazy (spojka, zájmeno, příslovce) Člověk a jeho svět zvířata, rostliny - spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - věta jednoduchá, souvětí (seznámení) - zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis - odůvodňuje a píše správně i,í/y,ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, předpona vy- - píše správně velká písmena v místních pojmenováních - používání vlastních jmen názvy měst, vesnic, řek, hor, pohoří - srovná slova podle abecedy - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - čte potichu i předčítá nahlas - abeceda Literární výchova -četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků MKV- kulturní diference Vv - ilustrace - reprodukuje text - využívá četbu jako zdroj poznatků - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - líčení atmosféry příběhu - seznámení s poezií (báseň, rým, sloka, verš, přednes) a prózou (pohádka, povídka, postava, děj, prostředí 19

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 4. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo psaný projev s dodržením časové posloupnosti Komunikační a slohová výchova - podstatné a okrajové informace (pozvánka, vzkaz, inzerát) - výrazové prostředky členění vět, frázování, síla a barva hlasu - mimojazykové prostředky (mimika, gesta) - používá spisovné a nespisovné hovorové mluvy - členění příběhu, pravidla sestavování osnovy - jednoduché vypravování, popis rostlin, zvířat a věcí MKV -lidské vztahy - princip sociálního smíru a solidarity MV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení-reklama - tvorba mediálních sdělení OSV komunikace - kreativita - mezilidské vztahy - psychohygiena - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje a praktická etika Vv tvorba pozvánek Člověk a jeho svět svět kolem nás - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová Jazyková výchova - slova jednoznačná, mnohoznačná, slova opačného, stejného či podobného významu - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - skloňuje podstatná jména podle vzorů - časuje slovesa - používání spisovných tvarů v psaném a mluveném projevu - určování slovních druhů a jejich třídění - mluvnické kategorie podstatných jmen (vzory koncovky podstatných jmen) - slovesa (infinitiv, čas minulý a budoucí) 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu č.j. 330/07 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Platnost od 1. 9. 2013

Platnost od 1. 9. 2013 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA K ODPOVĚDNOSTI A OSOBNÍ SVOBODĚ Platnost od 1. 9. 2013-1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Výchova k odpovědnosti

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více