Minimální preventivní program školy 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školy 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova v rodině a ve škole. Míra úspěšnosti potom závisí na souladu mezi těmito dvěma institucemi. 1. Cíle preventivního programu Minimální preventivní program (dále jen MPP) je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Cílem MPP je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mladé generace. Primární prevence sociálně patologických jevů je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího programu a informačního procesu školy. Jedná se tedy celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj v sociálně komunikativních dovednostech. Týká se žáků a pedagogických pracovníků školy i všech osob zapojených do školní práce. Cílem programu je také udržení zdravého klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Minimální preventivní program školy navazuje na MPP z roku 2013/2014 a vychází z těchto materiálů: a) Platné školské dokumentace pro oblast primární prevence b) Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence užívání návykových látek c) Koncepce primární prevence na úrovni celonárodní, kraje, obce d) Dlouhodobá preventivní strategie školy e) Školní řád f) Krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže g) Sankční řád h) Přehled nabídky volnočasových aktivit 2. Východiska 2.1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je úplná základní škola s kapacitou 540 žáků. Poskytuje vzdělání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou ze dne Od je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Bojanovice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí, školní jídelna s kapacitou 570 jídel a od roku 2014 i 5 tříd mateřské školy s celkovou kapacitou 124 dětí. V základní škole se vzdělává dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví. Základní školu navštěvuje ve školním roce 2014/2015 celkem 306 žáků ve 14-ti třídách.

2 Minimální preventivní program školy 2014/ Řízení a realizace preventivních aktivit Za realizaci minimálního preventivního programu odpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích pracovníků. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a společně s ním vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Školní metodik prevence se snaží maximálně rozšířit skupinu učitelů, kteří se budou podílet na MPP, aby se prevence stala součástí života školy. Školní metodik prevence spolupracuje s výchovných poradcem, s třídními samosprávami, se sociální komisí při OÚ a zdravotním střediskem Vzdělávání Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociálně patologických jevů spočívá v samostudiu všech učitelů školy, především ŠMP. Pro pedagogy podílejících se na realizaci MPP je metodickým pomocníkem ŠMP, který pro ně vyhledává nové podněty a informace. Další vzdělávání souvisí s aktuální nabídkou SSŠ Hodonín a dalších vzdělávacích institucí Spolupráce školy s rodiči Informovanost rodičů na třídních schůzkách a schůzkách SRPDŠ - kouření, alkohol, drogy, řešení výukových a výchovných problémů. Forma osobního kontaktu. Informace školy rodičům o postupu školy v případě výskytu zneužívání návykových látek ve škole dobrovolně podepisují rodiče žáků 6. ročníku na začátku školního roku. Spolupráce školy, rodičů a sociální komise při OÚ v Dolních Bojanovicích. Konzultační hodiny všech pedagogů. Individuální pohovory. Poradenská činnost výchovné poradkyně. Netradiční třídní schůzky. 3. Realizace a opatření Minimálního preventivního programu Za realizaci minimálního preventivního programu odpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích pracovníků. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a společně s ním vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Školní metodik prevence se snaží maximálně rozšířit skupinu učitelů, kteří se budou podílet na MPP, aby se prevence stala součástí života školy. Všichni pedagogičtí pracovníci školy dbají o rozvoj žáků, podporují jejich sebevědomí, schopnost vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů, atd. Učitelé Občanské výchovy, Výchovy ke zdraví, Etické výchovy, Chemie, Přírodopisu, Přírodovědy, Prvouky, Tělesné výchovy, Výtvarné výchovy a Českého jazyka využívají témat v osnovách těchto předmětů a seznamují děti s dalšími informacemi z oblasti zdravého životního stylu, prevence závislostí a sociálně patologických jevů. Zaměřují se nejen na poskytování informací, ale i na vytváření postojů žáků k problematice a osvojování dovedností komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací, asertivity a odmítání. Podle možností zařazují do výuky různé formy a metody práce s využitím dalších psychosociálních prvků a technik. K práci využívají videokazety a DVD.

3 K dosažení cílů MPP přispívají následující opatření: Minimální preventivní program školy 2014/2015 Pedagogický dohled nad žáky je zajištěn před vyučováním a během všech přestávek, dále v době svačinek a obědů ve školní jídelně a v šatnách po skončení vyučování V případě potřeby mají žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým vyučujícím, výchovnému poradci, metodikovi prevence nebo využít schránku důvěry umístěnou na chodbě v prostorách šaten. Na nástěnce Prevence jsou umístěné informace o důležitých telefonních číslech (linky důvěry), jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy ve třídních kolektivech, aby byla zajištěna včasná diagnostika a intervence při vzniku šikany, v případě potřeby spolupracují s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, popř. pracovníkem z pedagogicko - psychologické poradny. Ve škole se opakovaně provádí mezi žáky dotazníkové šetření zaměřené na výskyt šikany v jednotlivých třídách. Průběžně jsou sledovány často se opakující krátkodobé absence žáků (prevence záškoláctví) a při zjištění případů následuje spolupráce s rodiči těchto žáků. Přednášky a besedy věnované sexuální výchově a prevenci AIDS. Prevence sociálně patologických jevů je součástí Školního řádu. Dojde-li k porušení Školního řádu týkající se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, bude to klasifikováno jako hrubý přestupek proti Školnímu řádu a budou z toho vyvozeny patřičná opatření (výchovná komise, udělení výchovného opatření, klasifikace chování). Průběžně jsou sledovány i další sociálně patologické jevy. Pedagogové mají možnost si zapůjčit propagační materiál u školního metodika prevence. Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuálních konzultací. Zástupci jednotlivých tříd 2. stupně pracují ve Školním parlamentu (zapojují se do organizace školy a rozvíjí se tak jejich zodpovědnost za vzájemné soužití ve škole).

4 Minimální preventivní program školy 2014/ Primární prevence na I. stupni Primární prevenci na prvním stupni má na starost třídní učitel. S touto oblastí mají děti možnost setkat se v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různé metody, např. výklad, skupinová práce, brainstorming, projektové vyučování, prvky dramatické výchovy. Primární prevence na I. stupni prolíná téměř všemi předměty. Školní metodik prevence doporučuje vyučujícím zařadit tato témata do výuky či třídnických hodin. 1. ročník Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy Zásady vzájemné komunikace Vztahy mezi dětmi v kolektivu Základní hygienické návyky Využívání volného času, důležitá je zde úloha rodiny jako koordinátora těchto aktivit 2. ročník Lidské tělo Zdraví a jeho ohrožení Zacházení s léky Režim dne Zásady vzájemné komunikace děti dospělí Vztahy mezi dětmi 3. ročník Vztahy mezi dětmi Zdraví a jeho ochrana Lidé kolem nás násilné činy, jejich trestní postih, vzájemná pomoc Návyky k samostatnosti, využití volného času Způsob reakce při obtěžování cizí osobou 4. ročník Lidské tělo rozdílnost pohlaví Životospráva a důsledky nevhodných návyků Využití volného času Pojmy drogová závislost a sexuální výchova Vztahy v kolektivu 5. ročník Domov, rodina důvěra, vztahy Léčivé a návykové látky Využití volného času, vztahy v dětském kolektivu Komunikace Poznatky o základních negativních vlivech tabáku a alkoholu Puberta její projevy

5 Minimální preventivní program školy 2014/ Primární prevence na II. stupni Primární prevence na druhém stupni je velmi důležitá, ale obtížná z hlediska koordinace činností. Není dobré, když se žáci cítí přesyceny informacemi o drogách. Důležitá je domluva a spolupráce mezi učiteli. V naší škole k tomu slouží předmětová komise výchov, kde se ujasní témata a jaké nadstandardní aktivity žáci absolvují. Níže uvedená témata pro práci se týkají oblasti výukové, nejen občanské výchovy či výchovy ke zdraví, ale i dalších předmětů, jako je přírodopis, chemie. Školní metodik prevence doporučuje vyučujícím zařadit tato témata do třídnických hodin. 6. ročník Vztahy mezi žáky Sebepoznání Týrání a zneužívání dětí Rizika kouření, alkoholu podpora abstinence Vhodná náplň volného času 7. ročník Vymezení a prevence životních cílů v období dospívání Mezilidské vztahy a jejich mravní zásady Šikana Způsoby odmítání drog Podpora abstinence návykových látek tabák, alkohol Osobní zodpovědnost 8. ročník Vzájemné vztahy dívek a chlapců Působení drog Tělesné, duševní a sociální změny Rozvoj závislosti a její předvídatelnost Podpora abstinence Drogy rodina společnost Zákony a předpisy týkající se zneužívání drog, věková hranice trestní odpovědnosti Vandalismus 9. ročník Představa zdravého životního stylu mladistvých Sexualita Volba životního partnera Způsoby řešení osobních problémů Sexuální chování Kriminalita mládeže Kontaktní místa v oblasti drogově závislých V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově a v některých předmětech i napříč ročníky II. stupně. Některé používané metody práce: - výklad (informace) - samostatná práce (referáty, informace z tisku) - besedy, diskuse - sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání - skupinová práce, práce ve dvojicích - projektové vyučování, celoškolní projekty (např. Den Země) - sebehodnocení žáků.

6 Minimální preventivní program školy 2014/ Plánované školní akce 2014/2015 Měsíc Název akce/projektu Třída Zodpovídá Focení 1. A/B SVO, ČÍŽ Sběr papíru všichni KOU Herbář 6. A ŠMA září Výstava dýní 1. st. PAV, JAŠ Muzeum naft. dobývání 9. A ŠMA Dopravní hřiště roč. TU Dopravní soutěž roč. KIE Drakiáda 1. st. PAV, JAŠ Úřad práce Hodonín 9. A VYCH Veletrh vzdělávání 9. A VYCH Divadlo Radost 1. st. KOU říjen Divadlo Radost 2. st. KOU Kouření, alkohol - přednáška 6. A/B DVO Knihovna Hodonín 6. A/B TLA Volby 7. A DVO Knihovna Dolní Bojanovice 2. A/B IŠT, JAN Gastroden Bzenec 9. A DVO Netradiční tř. schůzka 6. A/B TLA, IKR listopad Leptání skleniček - VV dobrov. KOU Vánoční tvoření pro dívky (víkendovka) Hasík roč. JAŠ roč. TU

7 Měsíc Název akce/projektu Třída Zodpovídá Mikuláš 1. st. PAV březen únor leden prosinec Aquapark Uh. Hradiště 2. st. LUS, KOU Výchovný koncert všichni KOU Ježíškovy dílny dobrov. ČÍŽ, SVO 1. číslo Školáček TLA Lyžařský kurz 7. A MAŇ Výuka plavání roč. ZEM Tříkrálová sbírka dobrov. DVO Polonéza - generálka 9. A KLU, VYCH Školní ples 9. A DVO, JAŠ Recitační soutěž dobrov. TLA Dospívání - přednáška 5. A/B DVO Dukovany, Dalešice 9. A/8. A ŠMA Návštěva GVU Hodonín 6. A/B KOU Věříš si výběr ž. KOU, ZMM Úskalí internetu aneb kyberšikana 6. A/B DVO Andersen 1. st. EKR ZOO Hodonín 7. A ŠMA Den Země všichni ŠMA, KOU duben květen červen Velikonoční tvoření - dívky roč. JAŠ Sběr papíru všichni KOU Eko centrum roč. ŠMA Výtvarná soutěž všichni KOU Absolventské práce 9. A IKR Škola v přírodě roč. KOT Den dětí 1. st. JAN, IŠT Sex, AIDS, vztahy - přednáška 2. st. DVO Vodácký kurz roč. ZMM Anglie jazykový kurz dobrov. DOK Sportovní setkání škol Triatlon výběr 2. st. výběr 2. st. MAŇ MAŇ

8 Pasování na čtenáře 1. A/B SVO, ČÍŽ Okresní soud 9. A DVO Rozloučení s 1. stupněm 5. A/B KLU, KOT Projektový týden všichni IKR 3. číslo Školáček TLA 6. Plán sportovních soutěží ve školním roce 2014/2015 přespolní běh nohejbal vybíjená malý florbal velký florbal basketbal atletika trojutkání škol triatlon sportovec školy (1. 9. ročník kluci, děvčata) - MAŇ (6. 9. ročník kluci) - MAŇ (4. 5. ročník kluci, děvčata) - SVO (6. 9. ročník kluci, děvčata) MAŇ, (6. 9. ročník kluci, děvčata) MAŇ, (8. 9. ročník kluci) (6. 9. ročník kluci, děvčata) MAŇ, (6. 9. ročník kluci, děvčata) - MAŇ (6. 9. ročník kluci, děvčata) - MAŇ (6. 9. ročník kluci, děvčata) MAŇ, 7. Možnosti volnočasových zájmových aktivit žáků: - Školní družina - Zájmové kroužky při ZŠ - Základní umělecká škola - Místní organizace Orel - Tělovýchovná jednota 8. Přílohy Minimálního preventivního programu Školní preventivní strategie Vyhodnocení plnění MPP 2013/2014

9 Program proti šikanování Seznámení s Minimálním preventivním programem 2014/2015 V Dolních Bojanovicích Zpracovala: Mgr. Marie Dvořáková školní metodik prevence Schválil: Mgr. Martin Maňas ředitel školy

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více