Význam veletrhů a výstav pro rozvoj podnikání MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam veletrhů a výstav pro rozvoj podnikání MSP"

Transkript

1 Význam veletrhů a výstav pro rozvoj podnikání MSP Ing. Vladimír Vojík

2 Osnova Veletrhy a výstavy a jejich dělend lení Historie veletrhů a výstav Specifika veletrhů a výstav Typy veletrhů podle působnosti, p struktury a vystavovatelů Firma a její účast na veletrzích a výstavách Přípravná fáze účasti firmy na veletrhu či i výstavě Metody stanovení rozpočtu na propagaci akce Výstavní stánek výběr r a typy Personáln lní zabezpečen ení expozice Organizační a informační zabezpečen ení expozice Vlastní vystavování na veletrhu či i výstavě Práce s informacemi bezprostředn edně po skončen ení veletrhu Hodnocení úspěšnosti pořádan dané akce Veletržní a výstavní možnosti v České republice Veletrhy ve světě 2

3 Veletržní správa (správa výstaviště) firma pověř ěřená spravováním m areálu výstaviště, často zároveň majitelem a pořadatelem veletrhů a výstav, případně pouze pronajímatel areálu jiným subjektům Pořadatel/ organizátor právnick vnická,, fyzická osoba nebo příspp spěvková organizace, která ve vlastních nebo pronajatých zařízen zeních pořádá výstavní akci Realizátor expozic Klíčov ová slova I Firma, která je zpravidla pověř ěřena realizací veletržního stánku (výstavba a další služby, nutné pro chod stánku - občerstven erstvení,, hostesky, apod.) 3

4 Vystavovatel Klíčov ová slova II Právnick vnická,, fyzická osoba nebo organizace, která si zpravidla pronajme na veletrhu plochu (lze i v rámci r kolektivní účasti), mám na stánku vlastní personál, nabízí zboží nebo služby svým vlastním m jménem nebo za někoho n jiného ho.. Organizátor výstavní akce musí na pronajatou plochu vystavit fakturu. Další zastoupená firma Firma, která nabízí jenom zboží nebo jenom služby a nemá na stánku vystavovatele vlastní personál. Identita další zastoupené firmy včetnv etně adresy musí být zřejmz ejmá z přihlp ihlášky vystavovatele, žádný jiný vystavovatel nebyl požádán, aby firmu zastupoval Vystavující firmy = vystavovatelé + další zastoupené firmy 4

5 Platící návštěvník Návštěvník k výstavní akce vstupující do areálu výstaviště na základz kladě prodané běžné či i rodinné vstupenky, registrační karty (firemní pozvánky,..), pozvánky a jiné vstupenky vyměněné na pokladně a později vyfakturované Hrubá výstavní plocha Součet celkových ploch obsazených pavilonů a obsazených volných ploch během konání akce v areálu výstaviště Čistá výstavní plocha (pronajatá) Plocha uvnitř a vně pavilonů pronajatá vystavovatelům za sazbu ceny za m 2 (součet ploch všech v stánk nků vystavovatelů uvnitř pavilonu a pod širým nebem) Zvláš áštní předváděcí plocha Plocha určen ená pro aktivity přímo p související s průběhem a tématem t akce (doprovodný program apod.), zpravidla není pronajíman maná za sazbu ceny za m 2 Výstavní plocha celkem Klíčov ová slova III součet čisté výstavní plochy a zvláš áštní předváděcí plochy 5

6 Definice veletrhů jedná se o lidskou činnost, lidský podnik uskutečněný ný z určitých důvodd vodů a za účelem dosažen ení určitých konkrétn tních výsledků.. Jedná se o formu mezilidské výměny, kdy vystavovatelé na straně jedné komunikují s návštěvnn vníky na straně druhé.. Výsledek této t to činnosti lze hodnotit pouze na základě další šího lidského uvažov ování a činností. Nejstarší typy výstav a expozic byly předchůdkyněmi světových trhů,, které jsou v dnešní době známy pod názvem n EXPO, a také různých druhů veletrhů a výstav 6

7 1. Veletrhy a výstavy a jejich dělend lení I Výstavní akce Veletrh Výstava Veletrh nebo výstava Výstavní akce, která má komerční charakter, slouží výrobcům, obchodním m zástupcz stupcům m a distributorům m firem k prezentaci a kontraktům. Přímý prodej vystavených exponátů je zakázán. Organizátor musí pro účastníky zajistit vešker keré potřebn ebné služby, které souvisejí s prezentací vystavovatelů (přihl ihlášky, náborové materiály atd.) a s informovaností návštěvníků (veletržní katalogy apod.) Výstavní akce, která má obvykle společenský enský nebo kulturní charakter, slouží k prezentaci s možnost ností přímého prodeje. 7

8 1. Veletrhy a výstavy a jejich dělend lení II Spotřebitelsk ebitelské / obchodní / smíš íšené Mezinárodn rodní / národnn rodní / lokáln lní Univerzáln lní / víceoborové / odborné 8

9 Pohled do historie: vývojové etapy výstavnictví 9

10 2. Historie I kořeny veletrhů: fair pochází z latinského slova feria svátek, trh angl.. termín n pro výstavu exhibition byl poprvé použit v roce 1649 odvození od latinského expositio vystavit, předvp edvést francouzský termín exposition má stejný původ p jako exhibiton výstava první výstavy se konaly v tržnic nicích ch na obchodních křižovatkách v místech, m kde se protínaly obchodní cesty, ve významných centrech, při p i přílep ležitosti křesk esťanských svátk tků a různých r společenských enských událost lostí neexistovala však masovější komunikace těchto t akcí 10

11 2. Historie II trhy bývaly významnou institucí evropského obchodu, původ p lze vysledovat až do vrcholu středov edověku nejstarší trhy vznikly ve francouzské Champagni 12. století vznik prvních výstavišť a obchodních center století - růst významu obchodních setkání století šlechta vytváří konkrétn tnější formu komunikace prostřednictv ednictvím m psaných zpráv století vznik výstav vzorků a trhů zaměř ěřených na určit itá průmyslov myslová odvětv tví (postupující industrializace) vzorkové trhy od 19. století rozvoj výroby podnítil stále většív množstv ství exponátů a dochází k šířen ení informací o těchto t výrobcích, ch, objevují se první formy doprovodných programů 11

12 3. Specifika veletrhů a výstav prosperující firmy vydávaj vají na veletrhy a výstavy kolem 25% prostředk edků na reklamu a propagaci výše e vynaložených prostředk edků - podle toho jak si firma stojí a jaké záměry mám vedení firmy Význam veletrhů a výstav pro firmu přispívají k rozvoji ekonomiky uzavíráním m obchodních smluv, případně další ších závazkz vazků poskytují rozsáhlou výměnu informací a zkušenost eností organizují rozsáhl hlá setkání zájemců - výrobců,, obchodníků, kupujících ch i široké veřejnosti, ejnosti, tedy potencionáln lních zákaznz kazníků vyvíjej její tlak na výrobce, prodávaj vající srovnáním m s konkurencí ve prospěch pokroku prosazováním m inovací 12

13 4. Typy veletrhů podle působnosti, p struktury a vystavovatelů dle okruhu návštěvnn vníků veletrhy pro odbornou veřejnost ejnost pro firmu nejvýznamnější typ veletrhy určen ené odborníkům, ale svým zaměř ěřením m a prezentovanými exponáty přitap itažlivé i pro širší veřejnost ejnost kromě ryzích odborníků se účastní i představitelp edstavitelé obchodních firem a maloobchodníci ci veletrhy pro nejšir irší veřejnost ejnost všeobecně zaměř ěřené velká návštěvnostvnost prezentace firem bývá většinou spojena s prodejem na stánku někdy je účast pro firmu věcív prestiže, e, než samotného komerčních efektu. 13

14 4. Typy veletrhů II dle funkce kontraktační cílem je sjednávání obchodů pokrytí výrobních kapacit obchodními smlouvami získání vstupů před sezónn nní výrobou za výhodnější ších podmínek ostatní hlavně prvotní navazování kontaktů mezi obchodními partnery a možnost prezentace firmy 14

15 4. Typy veletrhů III regionáln lní zaměř ěření národní vystavují zde firmy pouze z příslup slušné země mezinárodn rodní podmínkou je více v než tisíc c vystavovatelů s minimáln lním podílem 10% zahraničních účastníků oborové uspořádání specializované pouze na určitý obor nebo výrobky a služby z různých r odvětv tví,, jako např.. strojírenstv renství,, stavebnictví,, cestovní ruch, chemie, potraviny, výpočetn etní technika apod. všeobecné týkají se většinou v spotřebn ebního zboží 15

16 5. Firma a její účast na veletrzích a výstavách firma - rozhodnutí jak, jakými způsoby a v jakém m rozsahu se tato akce uskuteční tři i fáze f prezentace firemní účasti. 1. Příprava P účasti 2. Vlastní průběh h akce 3. Činnosti po skončen ení veletrhu přípravné fázi maximáln lní pozornost 16

17 5.1. PřípravnP pravná fáze účasti firmy na veletrhu či i výstavě harmonogram přípravných p pravných prací velikosti a typu stánku celkové architektonické pojetí image firmy volba poutačů a umíst stění výrobků příprava prava personálu sestavení celého veletržního týmu zásadní rozhodnutí Vystavovat sám s m nebo ve společné expozici? Kterých veletrhů či i výstav se zúčastnit? z 17

18 5.2. Metody stanovení rozpočtu na propagaci akce kalkulace rozpočtu = rozhodnutí kolik finančních prostředk edků firma vynaloží metody stanovení rozpočtu na propagaci: 1. Metoda zůstatkovz statkového rozpočtu na propagaci se dávajd vají prostředky které ještě firmě zbývají po jiných aktivitách 2. Metoda procentuáln lního podílu z obratu stanovuje výdaje na propagaci podle určit itého procenta z běžb ěžného nebo očeko ekávaného objemu prodeje 3. Metoda konkurenční parity stanovuje rozpočet ve stejné výši i jako je tomu u konkurence 4. Metoda cílůc a úloh rozpočet vychází z definování specifických cílů, c, určen ení úloh, které je zapotřeb ebí k jejich dosažen ení splnit a kvalifikovaného odhadu nákladů na jejich realizaci 18

19 5.3. Výstavní stánek - výběr r a typy I přiměřená vybavenost nutné zvážit také umíst stění stánku a jeho typ podstatnou roli hraje i celkové klima, pojetí expozice, personál, hostesky i určit itá serióznost a střídmost,,živ ivé a,,mrtvé zóny horší až špatné umíst stění zóny u vchodu a východu z pavilonu průchody prostředkem výstavních hal u eskalátor torů do poschodí místa s přebytkem p slunce, tepla, ale i zimy 19

20 Typy stánk nků z hlediska umíst stění rohový čelní blokový řadový upoutává zákazníka nebo návštěvnn vníka z více v stran může e být i v mrtvých zónách z (vchod, východ) bývá pro svou atraktivnost dražší až o 25% volíme jej pokud klademe důraz d na vystavení exponátů a nepotřebujeme ebujeme využít stěny pro vyvěšen ení informací stánek je ze třít stran otevřený ený výhodný z hlediska přístupnosti p návštěvnn vníků ze všech v stran klade vysoké nároky na obsluhující personál l a finanční náklady nejobvyklejší typ stánku, který nabízí jak malou prezentační plochu, tak i zúženz ené kontaktní místo pro příchozp chozí při i prezentaci některých n komodit (služeb, pojištění,, turistika) nemůž ůžeme vše e názornn zorně předvést - nutné využít t další ších forem: skici, grafika a fólief novinky poutače umíst stění výrobku 20

21 5.4. Personáln lní zabezpečen ení expozice Nezbytnými kritérii rii při p i výběru a sestavení,,veletržního ho týmu je: znalost vystavovaných výrobků znalost struktury zákaznz kazníků znalost cizích ch jazyků znalost vlastní firmy technické znalosti a odborná erudice pro předvp edvádění exponátu předpoklad pro týmovou práci odolnost proti stresu a,,ponorkové nemoci schopnost jednat s lidmi pomocný personál dbáme předevp edevším m na: schopnost připravit p a naservírovat rovat občerstven erstvení znalost cizích ch jazyků znalost oboru (většinou studenti studující příbuzný obor) základní technické znalosti příjemné a vstřícn cné vystupování při i reprezentaci firmy 21

22 5.5. Organizační a informační zabezpečen ení expozice veletržní personál l musí být včas v připraven p a musí mu být poskytnuty všeobecnv eobecné informace o veletrhu nutné vybavit personál l celou řadou specifických informací o vystavovaných výrobcích ch a prezentující se firmě 22

23 5.6. Vlastní vystavování na veletrhu či výstavě u stánku k dispozici základnz kladní prospekty informace, nebo případnp padně i vzorky, ceníky, katalogy a nákladnn kladnější materiály - na vyžádání při i komunikaci se zákaznz kazníkemkem malé pohoštění není vhodné se věnovat v více v zákaznz kazníkům najednou stanovení pevných termínů schůzek 23

24 5.7. Práce s informacemi bezprostředn edně po skončen ení veletrhu o konaných obchodních jednáních se v dobře e vedené firmě vedou zápisyz návrh obsahu zápisu z z jednání: označen ení zákazníka (jméno, firma, adresa, telefon, fax, mail, postavení ve firmě) obor nebo okruh zájmu z (pokud máme m me širší nabídku) kategorii (nový nebo stálý zákaznz kazník, k, potencionáln lní zájemce, cizinec apod.) předané nebo vyžádan dané materiály(od prospektů,, ceníků až po referenční vzorky) požadovaný způsob kontaktu (písemn semně,, telefonicky, návštěva n va obchodního zástupce z apod.) datum a jméno pracovníka, který jednání vedl 24

25 5.8. Hodnocení úspěšnosti pořádan dané akce nutné porovnat skutečnost a záměrz není možné určit a vyhodnotit úspěšnost či i neúsp spěšnost akce ihned, tj. bezprostředn edně po jejím m skončen ení při i hodnocení se zaměř ěřuje management předevp edevším m na: celkový počet obchodních ujednání počet navázaných kontaktů,, které jsou perspektivní hodnotu podepsaných kontraktů uzavřen ené smlouvy o obchodním m zastoupení vystavující firmy potencionáln lní zájem o spolupráci či i případnp padné kooperaci zájem o příhranip hraniční či i zahraniční obchodní spolupráci 25

26 6. Veletržní a výstavní možnosti v České republice - problémy validita dat o výstavnictví ne všichni v organizáto toři i veletrhů auditují své výsledky, mnohdy jde pouze o odhady nebo metodika zpracování neodpovídá mezinárodn rodním m standardům výchova odborníků pro výstavnictví Umí se firmy na veletrh připravit? p pokud firmy šetří,, začínaj nají u nákladn kladů na propagaci nadnárodn rodní firmy na českém m trhu volí jiné marketingové prostředky 26

27 Počet vystavujících ch firem v ČR

28 Celkový počet návštěvnn vníků (včetn etně novinářů řů)

29 Struktura výstavních akcí ČR (podle počtu vystavovatelů) ,4% ,5% 1001 a více 1,0% V České republice reprezentovaly veletrhy a výstavy do 100 vystavovatelů 52,8% ,3% ,4% ,5% 1001 a více 1% ,3% 100 vyst. 52,8% 29

30 Rozdělen lení veletržního trhu ČR (celková čistá plocha) České Budějovice 8,8% Progres Partners 2,2% Výstavy Litoměřice 3,2% Flora Olomouc 1,0% Ostrav.výstavy 1,7% ostatní 3,9% ABF Praha 5,7% Incheba Praha 11,2% Veletrhy Brno 62,3% *ostatní: : AC Expo Praha, Exposale,, M.I.P.Praha, Eurocentrum Jablonec 30

31 Holešovice ovice majitel výstaviště město Praha provozovatel - od roku 1992 Incheba Praha 2004 podepsána nová smlouva o pronájmu s dobou trvání na 60 let roční nájemné činí 20 mil. Kč. K podíl l na trhu - 12,4% plocha - 32 ha brutto výstavní plocha m 2 31

32 Holešovice ovice (Investiční plány ny: : Modernizace výstaviště) Již realizováno výstavba krytého tunelu propojujícího Průmyslový palác c s Křižíkovými pavilony zřízení veletržní autobusové linky ze stanice metro Nádražní Holešovice ovice do nitra areálu v dolní části výstaviště otevřen ení letní kavárny na rekonstruované střeše e foyer Průmyslov myslového paláce nové presscentrum a kanceláře e organizátor torů v pravém křídle paláce Plány 2006 zahájen jení výstavby multifunkční haly ( m2 = největší hala ve středn ední Evropě ) dokončen ení hala bude určena také pro kulturní a sportovní akce Výše e investice 300 mil. KčK 32

33 Letňany (PVA) PVA, a.s. založena v roce 1997 mezi Prahou (11%) a ABF, a.s. (89%) PVA Servis s.r.o. založený v roce 2001: 50% Terinvest, spol s r.o. 50% ABF, a.s. Podíl l ABF na trhu 2005 audit + neaudit 5,3% Brutto výstavní plocha m2 Maximáln lní brutto-výstavní plocha (provizorní plocha podle požadavk adavků m 2 33

34 Letňany (Investiční plány ny: : Modernizace výstaviště) PVA hledá strategického partnera, který by v Letňanech zainvestoval kamenné výstaviště ( úvahy mezi 2 5 mld.. Kč K ) Projekt počítá s postupnou výstavbou aža m 2 výstavních ploch a další ších m 2 další ších objektů (hotely, obchodní a administrativní budovy a komerční nemovitosti) PVA předpoklp edpokládá, že e v případp padě kandidatury Prahy na pořádání olympijských her by mohly být nové výstavní pavilony využity pro některn které sporty 34

35 Výstaviště České Budějovice rok 1994 privatizace vznik Park Centrum,a.s. rok přijat nový název n - "Výstaviště České Budějovice a.s. podpůrný garanční rolnický a lesnický ( jde o a.s. ministerstva zemědělstv lství ČR R ) vlastní 88% akcií podíl l na trhu 2005 audit + neaudit - 6,58% areál l charakterizuje provázanost výstavních ploch s přírodou p největší výstavní akce Země živitelka rok prodej plochy 6 ha v severní části areálu (pro obchodní centrum) Investiční plány 2006 nové parkoviště,, vstupní brány a pokladny v severní části areálu umožnění vstupu od hypermarketu Tesco 35

36 Brno = tradicet (moderní výstaviště - více než 75 let) 1928 vznik areálu při příležitosti oslav 10 let samostatné existence -,,Výstava soudobé kultury Mezinárodní veletrh v Brně 36

37 7. Veletrhy ve světě 37

38 Veletrhy v Evropě (údaje za rok 2004) Objem trhu ročně dle odhadu UFI ( The Global Association of the Exhibition Industry ) 1,5 milionů vystavovatelů 160 milionu návštěvnn vníků cca 300 velkých městm cca 3600 veletrhů a výstav ročně Výstavní trh s auditovanými statistikami tvoří jednu třetinu t trhu vystavovatelů 49,5 milionu návštěvnn vníků 21,5 milionu sq.m veletrhů a výstav, z toho - 45% je určeno pro odborníky - 30% pro širokou veřejnost ejnost - 25% pro B2B a B2C 38

39 Veletržní trh středn ední Evropy Zdroje: AUMA, FKM, AmasiaExpo, AMA, Polska Korporacja Targowa, Centrex, AHEFO Německo Pronajatá plocha: 8, Vystavující firmy: Návštěvníci: 16, Polsko Pronajatá plocha: Vystavující firmy: Návštěvníci: Pronajatá plocha: Vystavující firmy: Návštěvníci: 3, Česká republika Pronajatá plocha: Vystavující firmy: Slovensko Návštěvníci: Pronajatá plocha : Vystavující firmy: Návštěvníci: Rakousko Maďarsko Pronajatá plocha: Vystavující firmy: Návštěvníci:

40 40

41 Celosvětový veletržní a výstavní trh výstavní kapacita v pavilonech (million m2 brutto) EUROPE: 7,5 ASIA: 1,6 NORTH AMERICA: 1,9 AFRICA: 0,5 SOUTH AMERICA: 0,7 AUSTRALIA: 0,1 Source: AUMA, 2001 Na světě je k dispozici celkem 12 milionů m 2 výstavní plochy na 252 největší ších výstavištích. 41

42 Celosvětový veletržní a výstavní trh (dle výstavní kapacity v pavilonech) Německo je ve veletržní branži číslo 1 Brno m 2 42

43 Veletržní města v NěmeckuN 24 veletržních správ = 2, m 2 TOP 6 43

44 ... Rusko oblasti s potenciálem Leningradská oblast Saint-Petersburg Моskevská oblast Моskva Nižněnovgorodská oblast Nižnij Novgorod Sverdlovská oblast Jekaběrinburg Čeljabinská oblast Čeljabinsk Voroněžská oblast Voroněž 44

45 Čína Hospodářství Číny roste rychlým tempem Výstavnictví v Číně: Čínský trh se stává prioritou velkých německých veletržních společností Nejvýznamnější je výstaviště New International Expo Centres v Šanghai (SNIEC) je nejvytíženějším výstavištěm světa výstaviště se má rozšířit do roku 2010 o dalších m2 výstavních ploch na této investici (300 mil. EUR) se podílí joint-venture, které tvoří veletrhy Hannover, Mnichov a Düsseldorf a město Šanghai 45

46 Čína - regiony s potenciálem Prioritní oblast Prioritní oblast Ekonomická zóna Výstaviště Perspekt ivní oblast 46

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík Znalostní ekonomika klíč k posílen lení konkurenceschopnosti, využit ití inovačního potenciálu Josef Budík Znalostní ekonomika a inovace Základní úvaha o znalostní ekonomice: Jedinou evropskou šancí,,

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2010 PLOVDIV, Bulharsko

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2010 PLOVDIV, Bulharsko Zahraniční zastoupení CzechTrade Bulharsko připravuje prezentaci českých společností za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: International Fair Plovdiv, Bulharsko

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme STROJÍRENSTVÍ, KOVOOBRÁBĚNÍ, SVÁŘENÍ Obor: kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších

Více

FM v podniku POSKYTOVATELE. -evaluace evaluace cenové politiky

FM v podniku POSKYTOVATELE. -evaluace evaluace cenové politiky FM v podniku POSKYTOVATELE -procesní řízení -evaluace evaluace cenové politiky Jak vypadá management správy majetku Poskytovatele 1. 1. 2008? K dnešku je správa majetku zajišťov ována téměřt výhradně pro

Více

Plzeňský kraj. finance

Plzeňský kraj. finance Plzeňský kraj Koncepční dokumenty vize cíle finance Role kraje kraje zde jsou devátý rok z hlediska veřejn ejné správy jde o mladou instituci první a zásadnz sadní ambicí kraje (a každého úřadu) je zajištění

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

SAJAM VODA BELEXPOCENTAR, Bělehrad, Srbsko Vodohospodářství, zařízení a technologie pro úpravu vody

SAJAM VODA BELEXPOCENTAR, Bělehrad, Srbsko Vodohospodářství, zařízení a technologie pro úpravu vody BELEXPOCENTAR, Bělehrad, Srbsko Vodohospodářství, zařízení a technologie pro úpravu vody Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Bělehradě připravuje společnou prezentaci českých firem na tomto veletrhu

Více

Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně

Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně Závěrečná zpráva z akce: Prezentace nábytkářského průmyslu z ČR prostřednictvím CzechTrade v Číně Termín konání: 14. září 2007 Místo konání: I. Úvod Shanghai, Čína, areál výstavního komplexu New International

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Úvod do veletržního průmyslu

Úvod do veletržního průmyslu Úvod do veletržního průmyslu Management veletrhů ESF MU, 22. února 2007 Ing. Miroslav Žilka vedoucí odboru komunikace projektů Veletrhy Brno, a.s. O čem budu hovořit 2 Typologie veletrhů Základní pojmy

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WASMA 2016 Mezinárodní výstava zařízení a technologií pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Obor: vodohospodářství, ekologie Veletrh WASMA 2016 je významnou mezinárodní

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

Financováníobnovitelných obnovitelných zdrojů energie zkušenosti z ČR

Financováníobnovitelných obnovitelných zdrojů energie zkušenosti z ČR Financováníobnovitelných obnovitelných zdrojů energie zkušenosti z ČR MARTIN HÁJEK ENEF 2008, Hotel Kaskády, Sliač Obsah prezentace Představení IFC a programu CEEF Podpora využívání OZE v ČR R a zdroje

Více

ICCI

ICCI ICCI 2017 Veletrh ICCI 2017 je mezinárodní událostí na poli energetiky. Mezi odbornou veřejností má ICCI pevné postavení, jelikož se jedná již o 23. ročník. Tradičně je podporován nejvýznamnějšími státními

Více

LEADER. reforma regionáln. Základ. lní politiky 1988 k rozvoji venkova Vznikl jako Iniciativa Společenstv. enství. Iniciativy Společenstv strukturáln

LEADER. reforma regionáln. Základ. lní politiky 1988 k rozvoji venkova Vznikl jako Iniciativa Společenstv. enství. Iniciativy Společenstv strukturáln LEADER 1 LEADER Základ reforma regionáln lní politiky 1988 Integrovaný přístup p k rozvoji venkova Vznikl jako Iniciativa Společenstv enství Iniciativy Společenstv enství byly zvláš áštním m nástrojem

Více

WORLD BUILD INDIA MUMBAI, Indie Stavební veletrh

WORLD BUILD INDIA MUMBAI, Indie Stavební veletrh MUMBAI, Indie Stavební veletrh WorldBuild India je premiérovou přehlídkou pořádanou společnostmi ITE a ABEC Exhibitions. Účelem je předvést stavební matriály, architektonické a inženýrské inovace a technologie,

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

OE II - MAKROEKONOMIE

OE II - MAKROEKONOMIE OE II - MAKROEKONOMIE UKAZATELÉ VÝKONNOSTI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTV STVÍ Ing. Andrea Ecková,, PhD. Katedra ekonomických teorií eckova@pef pef.czu.cz 2. přednáška 28.02.2007 I. Hrubý domácí produkt II. Metody

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ?

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ? 22. - 25. 5. 2018 Mezinárodní veletrh PIVO je v Rusku vnímán jako významná mezinárodní událost v oblasti potravinářského průmyslu vším co je spojeného s pivovarnickým odvětvím, výrobou nealko nápojů, tj.

Více

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. PŘEDMĚT T A OBSAH PRODEJE 2. TVORBA STRATEGIE A PLÁNOV NOVÁNÍ PRODEJE 3. ORGANIZAČNÍ ZAČLEN LENĚNÍ

Více

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA 1 /OBSAH/ PVA EXPO PRAHA...3 BOARDY...4 TRIBOARD PEVNÉ BILLBOARDY MOBILNÍ BILLBOARDY VENKOVNÍ PLOCHA AREÁLU...5 VLAJKY POKLADNY PLOCHY NA OPLOCENÍ

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

AUSTECH Melbourne, Austrálie Strojírenství

AUSTECH Melbourne, Austrálie Strojírenství Melbourne, Austrálie Strojírenství Veletrh AUSTECH & NATIONAL MANIFACTURING WEEK je veletrh pořádaný jednou za dva roky, jedná se o největší událost strojírenského průmyslu v Austrálii, na Novém Zélandu

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. tel.: 267 315 585 fax: 267 315 589 www.eventday.cz

Více

HOTELEX & EXPO FINEFOOD Šanghaj, Čína. Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje

HOTELEX & EXPO FINEFOOD Šanghaj, Čína. Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje Šanghaj, Čína Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje Veletrh Hotelex & EXPO FINEFOOD Shanghai je nejvýznamnější událostí v oboru HORECA na největším hospotality trhu na světě. Každoročně láká přední

Více

CONSTRUMA HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví

CONSTRUMA HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví Ve dnech 5. - 9. dubna 2017 se bude v hlavním městě Maďarska konat již 36. Mezinárodní veletrh stavebního průmyslu, zahradnictví

Více

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura V minulém roce se tohoto veletrhu s 55 000 m 2 výstavní plochy zúčastnilo přes 800 vystavovatelů z 26 zemí a 45 tis. návštěvníků. Velká část odborné veřejnosti

Více

projektu rozvoje MA21 Petr Pavelčík Městský

projektu rozvoje MA21 Petr Pavelčík Městský Zkušenosti s přípravou p pravou projektu rozvoje MA21 v Uherském m Hradišti Petr Pavelčík Městský úřad Uherské Hradiště oddělen lení rozvoje městam Výchozí situace Členské město NSZM ČR R od roku 2005

Více

RESTA Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace

RESTA Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace Ve dnech 26. 29. dubna 2017 se v areálu Litevského výstavního a kongresového centra LITEXPO v hlavním městě Vilnius uskuteční specializovaná stavební výstava

Více

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Veletrh Energetab v Bielsku-Biale je největším veletrhem energetiky, distribuce energie a elektroinstalací ve střední Evropě. Účast na něm se stala

Více

CZECH REPUBLIC Czech Golf Travel Association (CGTA) CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION je otevřen ené občansk anské sdružen ení,, jehož cílem je podpora incomingové golfové turistiky. Vítanými členy asociace

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

Measuring, control, automation and regulation technology MSV. 55. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON

Measuring, control, automation and regulation technology MSV. 55. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON 55 th International Engineering Fair Measuring, control, automation and regulation technology 1 MSV 55. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON 7. 11. října 2013 Brno, Česká republika Italsko-česká

Více

INDAGRA FOOD Romexpo Bukurešť, Rumunsko Mezinárodní potravinářský veletrh

INDAGRA FOOD Romexpo Bukurešť, Rumunsko Mezinárodní potravinářský veletrh Romexpo Bukurešť, Rumunsko Mezinárodní potravinářský veletrh Mezinárodní potravinářský veletrh INDAGRA FOOD 2017 a paralelně probíhající veletrhy INDAGRA (Zemědělství a zemědělská technika) a EXPO DRINK&WINE

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. 9.11. 10.11.2011 hotel Mesit, Horní Bečva - 1 - O projektu doba řešení 2009-2011 2011 evropská územní spolupráce,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ECOFAIR a ENERGETIKA 2016 Mezinárodní veletrhy ekologie a energetiky Datum konání: 12. 14.října 2016 Obor: ochrana životního prostředí, energetika Mezinárodní veletrh

Více

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Richard Turek Ředitel obecně prospěšné společnosti Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. (K.P.I.) IČO: 274 94 799 Bří. Čapků 246, 541 01 TRUTNOV Oblasti

Více

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Popularita obchodních značek v USA je mnohem vyšší, než tomu bylo v předchozích letech. Očekává se, že tento trend bude dále posilovat.

Více

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura Poznaňské veletrhy zaznamenávají každý rok hojnou mezinárodní účast a představují tak vynikající příležitost k prezentaci a navázání zahraniční spolupráce.

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN 06.11. - 08.11. 2015 Výstaviště Praha Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

AUTOMOTIVE HUNGARY HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE, BUDAPEŠŤ (MAĎARSKO)

AUTOMOTIVE HUNGARY HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE, BUDAPEŠŤ (MAĎARSKO) Ve dnech 18. - 20. října 2017 se bude v hlavním městě Maďarska konat již pátý ročník akce pro výrobce a dodavatele působící v oblasti automobilového průmyslu (OEM, TIER 1/2/3) mezinárodní odborná výstava

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku: TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m zákonz koníkemkem Živnostenské podnikání je vymezeno

Více

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava Astana Expo 2017 Co je EXPO Světová výstava neboli Expo je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí, pořádaná každých několik let od poloviny 19. století. Souběžně se používá i označení

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012 Právn vní opatřen ení požadovan adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ením Přednášející: : Roman Lupoměský ský,, 2012 Úvod úmluvy Proč neslyší šící občan ané potřebuj ebují Úmluvu? lidská

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO CIHAC 2016 27. ročník mezinárodního stavebního a designového veletrhu CIHAC, Mexiko Datum konání: 11. 15. října 2016 Obor: stavební průmysl a materiály, bytový design,

Více

OPVK_1.5_DUM_III/2_EKO Soubor: VYSTUPY/VY_32_inovace_. TUPY/VY_32_inovace_EKO_17_PV. Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby

OPVK_1.5_DUM_III/2_EKO Soubor: VYSTUPY/VY_32_inovace_. TUPY/VY_32_inovace_EKO_17_PV. Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá středn ední odborná škola Břeclav, B s.r.o. Mláde dežnická 3, 690 02 BřeclavB Předmět: t:ekonomika

Více

AUTOMOTIVE HUNGARY. HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Automobilový průmysl

AUTOMOTIVE HUNGARY. HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Automobilový průmysl AUTOMOTIVE HUNGARY HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Automobilový průmysl Automobilový průmysl je jedním z nejvýznamnějších strategických oborů maďarské ekonomiky, který v posledních letech prochází nevídaně

Více

HANNOVER MESSE Výstaviště Hannover, Německo Obor: strojírenství

HANNOVER MESSE Výstaviště Hannover, Německo Obor: strojírenství 24. 28. 4. 2017 Výstaviště Hannover, Německo Obor: strojírenství HANNOVER MESSE je světově nejdůležitějším veletrhem v rámci strojírenského odvětví. Jedná se o prvotřídní platformu pro prezentaci světových

Více

METALLOOBRABOTKA. SVARKA JEKATĚRINBURG Expo Jekatěrinburg, Ruská federace Obor: strojírenství

METALLOOBRABOTKA. SVARKA JEKATĚRINBURG Expo Jekatěrinburg, Ruská federace Obor: strojírenství METALLOOBRABOTKA. SVARKA Expo Jekatěrinburg, Ruská federace Obor: strojírenství Zahraniční zastoupení CzechTrade v Jekatěrinburgu připravuje společnou prezentaci českých firem za účelem nalezení nových

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENVIRONMENT AND ENERGY 2015 10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní

Více

Zkušenosti IFC s financováním m projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů CEEF ČR

Zkušenosti IFC s financováním m projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů CEEF ČR Zkušenosti IFC s financováním m projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů MARTIN HÁJEK IFC-CEEF CEEF ČR Úvod Za dobu trvání CEEF schváleny desítky transakcí,, posouzeny stovky projektů Zkušenosti s

Více

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou,o.s

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou,o.s Sdruž cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou,o.s. Obsah Důvody vedoucí k založen sdružen. Charakteristika sdružen. Cíle činnosti sdružen Hospodařen sdružen Členství ve sdružen Členské příspěvky

Více

MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství

MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství Mezinárodní důlní veletrh Mining Industry Expo se koná pod záštitou Ministerstva energetiky a uhelného průmysl Ukrajiny a navazuje na tradici

Více

LOGISTICKÉ. Petr Beneš Zbyněk k Vrba

LOGISTICKÉ. Petr Beneš Zbyněk k Vrba LOGISTICKÉ SLUŽBY Petr Beneš Zbyněk k Vrba Logistika definice I vědní obor, zabývající se fyzickými toky zboží či i jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli a informačními mi toky v písemnp semné

Více

OP RLZ a JPD 3. Prezentace vybraných výsledků evaluace. RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12.

OP RLZ a JPD 3. Prezentace vybraných výsledků evaluace. RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12. Závěrečná evaluace OP RLZ a JPD 3 Prezentace vybraných výsledků evaluace RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12. 2008 Zaměř ěření projektu Téma 1 - Zhodnocení relevance

Více

Technologické trendy při p

Technologické trendy při p Technologické trendy při p vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn,, Blansko - 1 - Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. 3.11.

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

ITM MTP Poznań, Polsko Strojírenství

ITM MTP Poznań, Polsko Strojírenství MTP Poznań, Polsko Strojírenství ITM je mezinárodní veletrh strojírenství, který je největší v Polsku a patří, po brněnském MSV, k největším akcím tohoto typu ve střední a východní Evropě. Každoročně se

Více

Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014. 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba. galabau-messe.

Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014. 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba. galabau-messe. Norimberk, Německo 17. 20.9. 2014 21. Mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a krajinářství Projekty Realizace Údržba galabau-messe.com Zelené setkání Na veletrhu GaLaBau 2014, nejrozsáhlejší přehlídce

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme 19 TH IRAN HEALTH INT. EXH IBITION Mezinárodní veletrh se zaměřením na zdravotnictví Obor: zdravotnictví Mezinárodní Íránský veletrh zaměřený na zdravotnictví, včetně

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Přednáška č. 6 CENA, CENOVÁ POLITIKA PODNIKU doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 6 CENA, CENOVÁ POLITIKA PODNIKU doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 6 CENA, CENOVÁ POLITIKA PODNIKU 21.10.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. DEFINICE A VLASTNOSTI CENY 2. FUNKCE CENY 3. CENOVÁ POLITIKA PODNIKU 4. STANOVENÍ CENY NOVÉHO

Více

APTA S EXPO 2011, NEW ORLEANS, LOUISIANA, USA

APTA S EXPO 2011, NEW ORLEANS, LOUISIANA, USA Zahraniční kancelář CzechTrade v USA připravuje prezentaci českých firem z oboru autobusové, tramvajové a železniční přepravy a dalších segmentů veřejné dopravy, dopravních prostředků a zařízení, technického

Více

ANALÝZA ČESKÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO TRHU 2010 ÚVODNÍ INFORMACE

ANALÝZA ČESKÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO TRHU 2010 ÚVODNÍ INFORMACE ANALÝZA ČESKÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO TRHU ÚVODNÍ INFORMACE 2 I. I. CHARAKTERISTIKA CELKOVÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO 3 TRHU V ČR 1.1. PODÍL AUDITOVANÝCH A NEAUDITOVANÝCH AKCÍ V LETECH 1996-3 1.2.

Více

MTMS 2017 MACHINEERING Brussels EXPO, Belgie Sektor strojírenství

MTMS 2017 MACHINEERING Brussels EXPO, Belgie Sektor strojírenství MTMS 2017 MACHINEERING 22. 24. 03. 2017 Brussels EXPO, Belgie Sektor strojírenství Veletrh MTMS 2017 MACHINEERING se koná jednou za dva roky a nabízí prestižní expozici v oblasti strojírenství, technologií,

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika 11. 15. 9. 2017 Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika Mezinárodní odborný veletrh nápojové techniky a technologií pro Liquid Food. Celosvětově největší akce pro prezentaci novinek z oblasti

Více

Struktura odborového hnutí v Rakousku

Struktura odborového hnutí v Rakousku Struktura odborového hnutí v Rakousku Zastoupení zaměstnanc stnanců v Rakousku Tři i pilíře: 1. Podniková rada Na podnikové úrovni jsou zájmy z zaměstnanc stnanců zastupovány prostřednictv ednictvím m

Více

INTERFOOD & DRINK BULGARIA 2010 (Meatmania, Bulpek, The Word of Milk, Salon de vin)

INTERFOOD & DRINK BULGARIA 2010 (Meatmania, Bulpek, The Word of Milk, Salon de vin) Zahraniční zastoupení CzechTrade Bulharsko připravuje prezentaci českých společností ze široké oblasti potravinářského průmyslu za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo

Více

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity Obsah: - Charakteristika veletrhu - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity - Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2018 - GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích ČR

Více