Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická, s. r. o., Slovácká 1a Břeclav IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Břeclav, PaedDr. Dana Neprašová ředitelka školy

2 Základní údaje o škole Název Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o. Ulice Slovácká 1a PSČ Místo Břeclav Tel./fax IČO IZO www Jednatelky s. r. o.: PaedDr. Dana Neprašová Ilona Reichmannová Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Výchovný poradce: Ekonomka školy: PaedDr. Dana Neprašová Ing. Šárka Kamenská Mgr. Jana Trubačová Ilona Reichmannová Školská rada: za zřizovatele Ing. Viera Sucháčová za pedagogický sbor Ing. Oldřich Jankovič za zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Veronika Jajcayová

3 Vzdělávací programy V souvislosti s transformací vzdělávacích programů je vzdělávací program Obchodní manager od vyučován v 1. a v 2. ročníku dle schváleného RVP Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager), vyšší ročníky dle schválených učebních dokumentů. Program vzdělávání Zdravotnický asistent od vyučován v 1. ročníku dle schváleného RVP Zdravotnický asistent, vyšší ročníky dle schválených učebních dokumentů M/01 Zdravotnický asistent 1. ročník M/007 Zdravotnický asistent ročník M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager) ročník M/033 Obchodní manager ročník forma vzdělávání: denní studium Počet žáků ve třídách Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem 8 133

4 M/033 Obchodní manager M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager) Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou ekonomickou kvalifikací. Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu. Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, na tvůrčí myšlení, pohotové rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci ve dvou cizích jazycích, práci s počítači a internetovou sítí, ovládání zásad účetnictví a principů managementu a marketingu. Praktická část se organizuje formou odborné praxe. Absolvent se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: recepční, sekretářka, asistent, účetní, mzdový účetní, fakturant, export manager, product manager, obchodní zástupce, nákupčí, logistik, obchodní referent, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník. Absolvent má rovněž poznatky pro realizaci vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole (zvláště se zaměřením na management, marketing a ekonomiku) M/ M/01 Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou zdravotnickou kvalifikací. Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního zdravotnického pracovníka. Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, pohotové rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci v jednom cizím jazyce, práci s počítači. Praktická část se organizuje formou odborné praxe. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka. Má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu a v oblasti domácí a hospicové péče. V sociálních službách může pracovat především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory nebo ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením. Absolvent je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných a ošetřovatelských činnostech u dětí i dospělých v rozsahu své odborné způsobilosti. Tyto činnosti vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře. Absolvent získá nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také dostatečné všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další studium na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole se zdravotním nebo sociálním zaměřením.

5 Ekonomika a podnikání / Obchodní manažer ročník M/01 vzdělávací program Ekonomika a podnikání školní vzdělávací program Obchodní manager ročník M/033 obor vzdělání Obchodní manager Zkratka vyučovacích Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy předmětů Ročník A.Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk PCL 4 / 3 4 / Německý jazyk DCJ 3 / 4 3 / Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV 2 f+ch 2 e+b - - Tělesná výchova TEV B.Odborné předměty Ekonomika EKO Hospodářský zeměpis HOZ Zahraniční obchod ZOB Účetnictví UCE Technika administrativy TA Informační technologie IT Informační technologie INT Management MAN Marketing MAR Psychologie PSY Právní nauka PRN Zbožíznalství ZBO Odborná praxe ODP - 2 týdny 2 týdny - C.Volitelné předměty Konverzace v cizím jazyce KJA/KJN / 1 1 / 1 D.Nepovinné předměty Cvičení z matematiky CMAT

6 Zdravotnický asistent 1. ročník M/01 vzd. program "Zdravotnický asistent" 2. až 4. ročník M/007 obor vzdělání "Zdravotnický asistent" Zkratka Počet týdenních vyučovacích vyučovacích hodin Kategorie a názvy předmětů Ročník A. Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk AJ/NJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Biologie a ekologie BIO 2 - Inf. a kom. technologie IT Technika administrativy TA Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Odborná latinská terminologie OLT Veř. zdrav. a vých. ke zdr. VZD - 1,5 - - Psychologie a komun. PSY Klinická propedeutika KLP Somatologie SOM Zákl. epidemiol. a hyg. ZEH Ošetřovatelství OSE Ošetřování nemocných OSN Odborná praxe ODP týdny - B.Výběrové a volitelné předměty Technická administrativa TA - 1,5 - - Komunitní a domácí ošetř. KDO Vnitřní lékařství VL Péče o duševní zdraví PDZ Ošetřovatelský proces OSP Konverzace v cizím jazyce KJA/KJN / 1 1 / 1 C. Nepovinné předměty Cvičení z matematiky CMAT

7 Materiálně technické zabezpečení školy Škola sídlí v samostatné budově a svou velikostí odpovídá provozním požadavkům pro výuku studentů střední odborné školy (nachází se zde 10 učeben). Každá třída má svou kmenovou učebnu, třídy OM1 a ZA1 mají společnou kmenovou třídu. Kmenové třídy jsou vybaveny počítačem, tabulí, nástěnkou, hodinami, květinami a odpovídajícím počtem lavic a židlí. Ve 4 třídách se nachází dataprojektor, ve 3 třídách jsou umístěny zpětné projektory, 1 třída je vybavena interaktivní tabulí. Malba byla opravena dle potřeby ve všech učebnách. Počítačová učebna je vybavena dataprojektorem a 21- ti počítači s pevným připojením na Internet a novými výškově nastavitelnými otočnými židlemi. Slouží nejenom k výuce informatiky a informační technologie, ale je využívána např. při výuce cizích jazyků, účetnictví, techniky administrativy apod., protože jsou zde nainstalovány podpůrné výukové programy pro rozšíření výuky. Učebna je k dispozici studentům v době přestávek a po vyučování pro přípravu domácích úkolů, samostudium a volný přístup na Internet. Jazyková učebna je specificky uspořádána pro přímou komunikaci mezi studenty a učitelem. K dispozici jsou nově zakoupené slovníky, časopisy, televize a videopřehrávač, DVD přehrávač a počítač. Odborná učebna pro studijní obor zdravotnický asistent je vybavená pomůckami pro výuku odborných předmětů ve formě simulačního pokoje, kde jsou umístěna dvě lůžka se základním vybavením, speciální zdravotní cvičná panna a kojence, odběrová ruka, kostra, modely znázorňující vnitřní orgány (srdce, mozek, ucho), koleno, nástěnné obrazy pro somatologii a biologii, noční a převazový stolek, skříň s pomůckami pro dezinfekci, hygienu, obvazový materiál a pomůcky pro speciální výkony jako je cévkování, klyzma, aplikaci injekcí, infuzí, odběry biologického materiálu. Na škole je zřízena knihovna, která je přístupná žákům i učitelům. Počet jednotlivých titulů zařazených do knihovny neustále roste, také díky podnětům a připomínkám ze strany samotných studentů. Počet svazků je 2025 titulů. Fondy jsou pravidelně doplňovány tak, aby odpovídaly novým poznatkům v obou studijních oborech. Knihovna obsahuje veškerou důležitou odbornou literaturu všech předmětů vyučovaných na této škole. Škola ze školní knihovny půjčuje žákům učebnice do matematiky, latinského jazyka, první pomoci, právní nauky, biologie, dějepisu, skripta do marketingu a zahraničního obchodu (vydané školou), atlasy světa, atlasy biologie člověka a slovníky německého a anglického jazyka. Součástí knihovny je také sbírka CD, DVD a videonahrávek se záznamy zajímavých školních akcí, filmů, dokumentů a výukových pořadů v českém, anglickém a německém jazyce, které učitelé využívají ve výuce českého jazyka a literatury, dějepisu, anglického a německého jazyka a při výuce odborných předmětů. Počet titulů je 104. Součástí knihovny jsou také nástěnné obrazy a mapy, v počtu 53 kusů. Šatna je vybavena věšáky a nově upravenými botníky v odpovídajícím počtu. Škola disponuje 1 pevnou linkou s faxem s 4 paralelními linkami (2x sborovna, 1x ředitelna, 1x zástupce ředitelky). Dále má škola k dispozici 2 mobilní telefony. Pro výuky jsou vyučujícím k dispozici 2 notebooky, vizualizér, 2 přenosné dataprojektory, 3 zpětné projektory, počítače, 1 tiskárna a 1 multifunkční tiskárna, fotoaparát, 2 CD přehrávače a 1 přehrávač na kazety umístěny ve sborovně. V ředitelně se nachází DDT pracoviště Cermatu (barevná tiskárna, počítač, skener). V kanceláři se nachází 2 počítače s přístupem na Internet, 1 tiskárna a 2 multifunkční tiskárny (z toho 1 barevná). V kanceláři zástupce ředitelky je umístněn 1 počítač s přístupem na Internet a 1 tiskárna. V jazykovém kabinetě se nachází 1 počítač s připojením k Internetu a 1 multifunkční tiskárna, 3 CD přehrávače a stopky. Na chodbách v přízemí bylo nainstalováno 6 nových magnetických zamykatelných nástěnek.

8 Škola nemá vlastní tělocvičnu a ve školním roce 2010/2011 měla uzavřenou dohodu na využití tělocvičny ZŠ Sovadinova Břeclav. Počítačová učebna Jazyková učebna Zdravotnická učebna třída Zdravotnická učebna simulační pokoj Kmenová třída

9 Pedagogický sbor školy Interní učitelé PaedDr. Neprašová Dana Ing. Kamenská Šárka Mgr. Bortlíková Irena Mgr. Ciprysová Hana Mgr. Dlapalová Markéta Ing. Jankovič Oldřich Mgr. Maděřičová Lenka Mgr. Manková Zuzana Mgr. Ottová Hana Mgr. Podkalská Jitka Mgr. Schubertová Hana Ing. Sucháčová Viera Mgr. Ševčíková Jitka Mgr. Trubačová Jana Ředitelka školy, MAT Zástupkyně ředitelky, UCE, MAR, ZOB, ZPV ČJL, OBN, třídní učitelka OM4 SOM, OSE, OSN, VL, třídní učitelka ZA4 AJ, PCJ, JAK IT, INF, FYZ, CHE, ZPV, správce školní sítě MAT, CHE, CMAT, třídní učitelka ZA3 NJ, DCJ OSE, OSN, PDZ, PSY, ZEH, KDO OSE, OSN, VZD, KLP AJ, PCJ, KAJ, třídní učitelka OM3 EKO, MAN, TA, třídní učitelka OM2 OSE, OSN, OLT, OSP, třídní ZA2 HOZ, ZBO, TA, OBN, PRN, třídní učitelka OM1/ZA1, výchovný poradce a metodik prevence Externí učitelé Mgr. Čapková Anna Mgr. Kolibová Olga Mgr. Kotík Pavel Mgr. Mužíková Taťana Pammer Helen Bc. Úlehlová Ivana TEV DEJ PSY BIO Rodilá mluvčí, K NJ OSN Počty pracovníků školy Funkce Počet Pedagogičtí pracovníci interní 14 z toho ředitelka 1 zástupce ředitelky 1 vých. poradce a metodik prevence 1 Pedagogičtí pracovníci externí 6 Nepedagogičtí pracovníci 3

10 Věkové složení pedagogických pracovníků interních Věk Počet Muži Ženy do 35 let let 1 10 nad 50 let 0 1 důchodci 0 0 Celkem 1 13 Věkové složení pedagogických pracovníků externích Věk Počet Muži Ženy do 35 let let 0 2 nad 50 let 1 2 důchodci 0 0 Celkem 1 5 Kvalifikovanost učitelů Pedagogičtí pracovníci Celkem Kvalifikovanost interní učitelé externí učitelé 6 4 Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků Na škole v tomto školním roce působilo celkem 14 interních učitelů. Učitelé absolvovali celkem 45 seminářů, kurzů a školení v rámci DVPP, z toho 10 školení bylo zaměřeno na společnou část maturitní zkoušky, 3 školení na zvýšení kompetencí ICT, ostatní školení byla zaměřena na zvýšení odborných, pedagogicko-psychologický a řídících dovedností a schopností. 1 vyučující dokončila rozšíření kvalifikace. 2 vyučující byly autorkou a spoluautorkou e-learningového kurzu v oboru se zdravotnickou tématikou. Hospitační činnost Ve školním roce 2010/2011 bylo provedenou vedením školy celkem 25 hospitací, z toho 11 x byla hodina hodnocena jako tvořivá, 14 x jako tradiční.

11 Výsledky vzdělávání třída počet hodnocení prospěchu absence na žáka třídní učitel žáků V P 5 N celkem neomluvená OM ,30 12,80 Mgr. Jana Trubačová ZA ,08 1,54 Mgr. Jana Trubačová celkem za 1. ročník OM ,91 0 Ing. Viera Sucháčová ZA ,91 7,36 Mgr. Jitka Ševčíková celkem za 2. ročník OM ,95 1,24 Mgr. Hana Schubertová ZA ,95 0,84 Mgr. Lenka Maděřičová celkem za 3. ročník OM ,58 0 Mgr. Irena Bortlíková ZA ,23 0 Mgr. Hana Ciprysová celkem za 4. ročník celkem pozn. V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = nehodnocen

12 Jarní termín Výsledky maturitních zkoušek Obor vzdělávání počet žáků ve třídách prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nepřipuštěni ke zkoušce Obchodní manager Zdravotnický asistent Celkem za školu Podzimní termín Obor vzdělávání počet žáků ve třídách z toho řádný opravný termín prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Obchodní manager * Zdravotnický asistent ** Celkem za školu Pozn.: * 1 žákyně oboru Obchodní manager v 1. opravném termínu prospěla u ústní maturitní zkoušky z AJ, didaktický test a písemnou práci nekonala z důvodu nemoci ** z toho 2 žákyně konaly maturitní zkoušku v řádném termínu, 5 žákyň v 1. opravném termínu Srovnání výsledků společné části maturitní zkoušky Srovnání vychází z předběžných výsledků společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2011, které poskytl škole CERMAT. Počet přihlášek Pořadí školy v rámci ČR Předmět Obor Počet v tom v úrovni obtížnosti K - skór celkem základní vyšší pozice z celkem ČJL S-EK , MAT S-EK NZ NZ 2120 CJ S-EK , ČJL S-ZD , MAT S-ZD , CJ S-ZD , ČJL = český jazyk a literatura MAT = matematika CJ = cizí jazyk S-EK = ekonomické obory S-ZD = zdravotnické obory NZ = výsledky zkoušek nebyly hodnoceny pro malý počet maturujících žáků K-skór = je váženým průměrem konsolidovaných průměrných skór za obě úrovně úspěšnosti zkoušky

13 Přehled uplatnění absolventů k Obor vzdělávání Počet absolventů v oboru V zaměstnání VŠ VOŠ Jazyk škola mimo nezjištěno v oboru mimo nezjištěno v oboru mimo nezjištěno obor obor obor Pobyt v zahra ničí Evid. na ÚP Jiné uplat nění nezjiš těno Obchodní manažer Zdravotnický asistent Ve školním roce 2010/2011 absolvovalo celkem 25 absolventů z obou programů vzdělávání.

14 Údaje o přijímacím řízení Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2010/2011 Žáci byli přijati po ukončení 9. ročníku ZŠ na základě pořadí sestaveného podle studijního průměru dosaženého na vysvědčení I. pololetí 9. ročníku ZŠ a přijati byli nejlepší do zveřejněného počtu přijímaných žáků (tj. 1 třída z každého oboru). Při rovnosti pořadí více uchazečů měl přednost uchazeč se ZTP a následně ten, který má lepší známkou z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk (pro obor Obchodní manager), český jazyk, biologie a cizí jazyk (pro obor Zdravotnický asistent). Pro studijní obor Zdravotnický asistent bylo nutno k přihlášce přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu potvrzenou praktickým lékařem. V případě nenaplnění kapacity tříd bylo vypsáno další kolo přijímacího řízení. Údaje z přijímacího řízení: Výsledky přijímacího řízení Vzdělávací program Obchodní manager Zdravotnický asistent Přijato v 1. kole př. řízení Přijato v dalších kolech př. řízení 1 10 Nepřijato celkem 0 0 Zaevidováno zápisových lístků celkem Vráceno zápisových lístků celkem 5 2 Nastoupilo přijetí do 1. Ročníku Nastoupilo přestup z jiné SŠ 0 3 Stav k

15 Akce školy den akce třída charitativní sbírka Světluška ZA Den srdce v Nemocnici Břeclav ZA vzdělávací exkurze Praha OM4/ZA vzdělávací program Island OM1/OM maturitní generálka OM4/ZA vzdělávací exkurze LVA ročník odborná exkurze Gumotex OM2/OM veletrh vzdělávací nabídky SŠ Nekuřácký den ZA školní kolo olympiády v AJ stužkovací večírek ZA školní kolo olympiády v NJ stužkovací večírek OM Mikuláš v MŠ, na ZŠ a v nemocnici OM1/ZA vzdělávací exkurze Vídeň 3. a 4. roč divadelní představení v AJ roč Vánoční besídka soutěž Finanční gramotnost OM2/OM3/OM prezentace VŠ OM3/OM charitativní sbírka Labestra OM odborná exkurze Okresní soud OM soutěž "Sapere - vědět, jak žít" charitativní sbírka ošaceni pro Diakonii Broumov ples školy vzdělávací exkurze Městská knihovna Břeclav vzdělávací beseda - Drogy OM1/ZA soutěž SZŠ - "Psychologické dny ", Kyjov Ekonomicko-manažerská olympiáda Karneval v Utilisu ZA výhra v soutěži "Vyhraj si svou párty" se Studentskou pečetí, bowling žáci ZA2 a učitelé ZA charitativní sbírka "Květinový den proti rakovině" OM poslední zvonění ZA poslední zvonění OM Den Českého červeného kříže ZA charitativní sbírka "Srdíčkový den" OM odborná exkurze v ČOV charitativní sbírka Šance OM1/ZA Den dětí (+ IZS + nemocnice Břeclav) ZA Pálavské dráče OM2/ZA Předávání maturitního vysvědčení OM4/ZA soutěž SZŠ - "První pomoc", Jihlava ZA1/ZA Den mimořádných událostí Toulky po břeclavských památkách OM1/ZA odborná exkurze "R. jelínek Vizovice" OM školní výlety

16 Výsledky soutěží 2010/2011 Olympiáda ČJL školní kolo 1. místo - David Michlovský 2. místo - Michaela Nazarčuková okresní kolo 10. místo - Michlovský David OM2 11. místo - Michaela Nazarčuková OM2 Olympiáda AJ školní kolo 1. místo - Vaicenbacher Martin OM2 2. místo - Brantalík Lukáš OM3 3. místo - Vlašicová Dagmar ZA3/Reichmannová Dagmar OM3 okresní kolo 5. místo - Vaicenbacher Martin Olympiáda NJ školní kolo 1. místo - Navrátil Jakub OM1 2. místo - Nazarčuková Michaela OM2 3. místo Lysáková Lucie OM2 Sapere - vědět, jak žít školní kolo 1. místo - Ouhrabková Jana ZA4 2. místo - Francová Romana ZA4 3. místo - Matušek Marcel - ZA3 okresní kolo 1. místo - družstvo: Ouhrabková Jana, Francová Romana, Cafourková Jaroslava - ZA4 soutěž SZŠ - "Psychologické dny - téma Tolerance v životě", Kyjov školní kolo 1. místo - Švarcová Pavla - ZA3 - postup do krajského kola 2. místo - Laschková Zuzana ZA3 - postup do krajského kola Psaní na počítači školní kolo 1. místo - Kalabisová Sylva OM1 2. místo - Třináctá Michaela OM4 3. místo - Janulíková Michaela OM4 Finanční gramotnost školní kolo 1. místo - Maslo Lukáš OM4 2. místo - Huťová Darina OM3 3. místo - Barák Tomáš OM3 okresní kolo 1. místo - družstvo: Maslo OM4, Huťová OM3, Mráková OM3 EMO - Ekonomicko-manažerská olympiáda nejúspěšnější řešitelé v rámci celé ČR a SR Kubrický Tomáš - OM3 Turková Michaela - OM3 Vrba David - OM3 soutěž v první pomoci soutěž v pro SZŠ z celé ČR 15. místo - Hlaváčková - ZA2, Kuja - ZA2, Dobešová - ZA1, Brůčková - ZA2

17 Pálavské dráče soutěž SŠ z ČR a Rakouska 11. místo - družstvo třídy OM2 a ZA2 Charitativní sbírka Světluška Vzdělávací exkurze Praha Vzdělávací exkurze LVA Veletrh vzdělávací nabídky Nekuřácký den Stužkovací večírek ZA4 Stužkovací večírek OM4 Mikuláš v nemocnici

18 Vzdělávací exkurze Vídeň Vánoční besídka Charitativní sbírka Labestra Reprezentační ples školy Ekonomicko-manažerská olympiáda Charitativní sbírka Květinový den Poslední zvonění ZA4 Poslední zvonění OM4

19 Praktická maturitní zkoušky ZA4 Praktická maturitní zkouška OM4 Slavnostní zahájení ústních MZ Ústní maturitní zkouška Charitativní sbírka Šance Pálavské dráče Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Den mimořádných událostí

20 Realizované projekty Do EU s ECDL Jedná se o grantový projekt Jihomoravského kraje, jehož realizátorem je Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav v rámci globálního grantu CZ.1.07/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti zvyšování kvality ve vzdělávání. Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí žáků středních škol v oblasti ICT. V tomto projektu jsou připravovány skupiny žáků naší školy v rámci výuky učiva ICT, nebo skupiny žáků jiných SŠ formou konzultací nebo přípravného kurzu na získání mezinárodního "Osvědčení ECDL Start" a "Certifikátu ECDL". Partnerem projektu je Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a SOU Břeclav. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Žáci se všeho účastní zdarma, včetně získání certifikátu. Škola je zároveň akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Do tohoto projektu mohou být zapojeni i učitelé vyučující na SŠ. Všeobecný sanitář škola získali akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávacího programu Všeobecný sanitář. V průběhu školního roku 2010/2011 jsme jej 2x realizovali, z toho jednou ve spolupráci s Úřadem práce v Břeclavi. Projekt Do EU s ECDL Všeobecný sanitář

21 Rozvoj mezinárodní i tuzemské spolupráce Rozvoj mezinárodní i tuzemské spolupráce, účast v projektech. A) Naše škola se zapojila do několika charitativních akcí: 1. Charitativní sbírka Světluška, která se uskutečnila za účasti třídy ZA2 2. Charitativní sbírka Labestra dne za účasti třídy OM2 3. Charitativní sbírka ošacení pro Diakonii Broumov dne účast celé školy 4. Charitativní sbírka Květinový den proti rakovině dne za účasti třídy OM3 5. Charitativní sbírka Srdíčkový den dne za účasti třídy OM2 6. Charitativní sbírka Šance dne za účasti tříd OM1, ZA1 B) V rámci podpory spolupráce s jinými vzdělávacími institucemi se naše škola podílela na: 1. Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol ve dnech Akce Mikuláš návštěva mateřských a základních škol Břeclav našimi žáky ZA1 3. Spolupráce se SZŠ Kyjov při psychologické soutěži za účasti Mgr. Ottové C) Spolupráce se zdravotnickými zařízeními: Kooperace s nemocnicí Břeclav - žáci oboru ZA v této nemocnici absolvují odbornou výuku pod vedením učitelek naší školy - září Den srdce, účast žáků ZA Dětský den v nemocnici- účast žáků ZA2 D) Spolupráce s policií ČR vzdělávací beseda k problematice Drogy a kriminalita mládeže (OM1, ZA1) E) Spolupráce s kulturními institucemi - spolupráce s Okresním muzeem v Břeclavi (zakoupená permanentka v rámci CJL, OBN, DEJ). F) Účast na divadelních představeních v anglickém a německém jazyce v Brně v Domina Theatre. G) Spolupráce s Okresní knihovnou v Břeclavi. H) Škola uskutečňuje grantový projekt Jihomoravského kraje,,do EU s ECDL. CH) Uskutečňován vzdělávací program,,všeobecný sanitář. I) Škola je zapojen do programu Recyklohraní - sběr elektrospotřebičů, baterií.

22 Sociální partneři SPONZOŘI, které prezentujeme na webových stránkách: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace ALBA-METAL spol. s r.o. Ladná Klinmam czech spol. s r.o. Mikulov MAUTING spol. s r.o. Valtice Malby - nátěry, Národních hrdinů 22, Břeclav ČSOB Ing. arch. Petr Krejčí, Sokolovská 14, Břeclav Zahradní architektura Ing. Beáta Vájová, U Trati 921, Moravská Nová Ves Pöyry Environment a. s. Brno PARTNEŘI, se kterými spolupracujeme na projektech: Nemocnice Břeclav Úřad práce Břeclav Dům seniorů Břeclav Denní stacionář Utilis a integrační centrum pro dospělé JmKÚ Brno SOŠ průmyslová Edvarda Beneše a SOU Břeclav SOŠ a SOU Hustopeče Gymnázium Břeclav AKCE ŠKOLY pomáhají realizovat: PPP Břeclav MěÚ Břeclav K-centrum Břeclav Městská knihovna Břeclav Okresní soud Břeclav Muzeum Břeclav Charitativní nadace Šance Nadace Světluška Hotel Terezka Břeclav Občanské sdružení Život dětem Nemocnice Břeclav

23 ODBORNÉ PRAXE žáků jsme uskutečnili v těchto firmách: Nemocnice Břeclav Břeclav Styl Pro Brno Plastom s. r. o. Brno Alcaplast s. r. o. Břeclav Gumotex a. s. Břeclav Město Břeclav Břeclav MAVEL SPORT Břeclav Bron s. r. o. Břeclav Reality region s. r. o. Břeclav Českomor. stavební spořitelna Břeclav ZFP akademie a. s. Břeclav Celní ředitelství Brno Koliště 21 Břeclav Pioneer - Hi - Bred Northern Europe Břeclav Město Břeclav Břeclav Effect design s. r. o. Břeclav E. U. D. group a. s. Břeclav Regionální centrum provozu Brno Brno Dům kultury Hodonín Zelený dům pohody Hodonín TIPSPORT a.s. Hodonín Unicom servis Hodonín Vinařství Sedláčkovi Hustopeče WESTLAND spol. s r. o. Otrokovice Obec Petrov Petrov Fruta a. s. Podivín Sonberk a. s. Popice FARLEYN s.r.o. Praha Obec Rakvice Rakvice Obec Starovičky Starovičky Vinné sklepy Valtice a. s. Valtice Žaluzie Zaječí Spolupráce s RODIČI: - u přijímacích pohovorů - na třídních schůzkách - při projednávání výchovných a vzdělávacích potíží - při zajišťování odborné praxe žáků

24 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Termín inspekce: Předmět inspekce: Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávacích a školských služeb, vykonaná podle ustanovení 174 ods. 2 pís. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. a odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu ústní maturitní zkoušky. Hodnocení inspekční činnosti: viz. Protokol č.j. ČŠIB 1302/10-B Termín inspekce: Předmět inspekce: Monitoring zajištění připravenosti školy na maturitní zkoušku v roce Monitoring adaptace žáků 1. ročníku středního vzdělávání Hodnocení inspekční činnosti: ---

25 Prevence sociálně patologických jevů Výchovná poradkyně působila ve studijních oborech v souladu s Vyhláškou Ministerstva školství 130/1980 ve znění 233/2003: - věnovala zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování žáků v dalším studiu, - informovala rodiče žáků, popřípadě zletilé žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich služeb důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží, - žákům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytla individuální porady při řešení výchovných a výukových problémů konzultační den byla středa 14,10-14,50 hod. využito 16 žáky, - postupovala podle Plánu práce výchovného poradce, požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Na základě zkušeností z předešlých let se řídila zásadami služeb, tj. být vždy tam, kde je potřeba. Právě ony situace jsou často nepředvídatelné a je nutno je řešit tak, jak přicházejí. To, co bylo možné očekávat, bylo zahrnuto v Plánu práce výchovného poradce, který je taktéž zveřejněn na školních www stránkách Příprava a plánování vlastní činnosti Plán práce byl sestaven Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce výchovného poradce ve školním roce 2008/2009 Příprava a aktualizace nástěnky Nástěnka sloužila během celého školního roku a je umístěna v přízemí naproti hlavního vchodu. Její obsah byl zaměřen těchto hlavních oblastí: 1. poradenství seznámení s úskalími při zvládání nové látky, jak pomoci kamarádovi závislému na drogách, kde hledat pomoc atd., 2. další studium nabídka vyšších odborných a vysokých škol, různých kurzů 3. různé kulturní akce Schránka důvěry Schránka důvěry zůstala umístěna na školní knihovně v 1. patře. Stejně jako loni zůstala prázdná bez jediného dotazu. Problémy docházky Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle Metodického pokynu MŠMT č. j / ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Výchovná poradkyně se zúčastňovala 3 x výchovné komise, kde se projednávala vysoká absence žáků a z toho plynoucí jejich neklasifikování. O pohovorech byly sepsány zápisy. Prevence záškoláctví byla podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, či.: 14514/ rozpracována v Minimálním preventivním programu boje proti kriminalitě mládeže školy na školní rok 2009/2010.

26 Spolupráce s rodiči Poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována do tří oblastí: 1. řešení problémů školní docházky dětí, 2. poradenství volby dalšího pokračování ve studiu. ad 1. Jednání s rodiči o nepřítomnosti dětí ve škole probíhalo jednak při pohovorech žáků a třídních učitelů a jednak při rozborech absence na popud rodičů. ad 2. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu: pomoc rodičům žáků nespokojených se zvoleným studijním nebo učebním oborem (letos 1 případ ukončením studia a přestupem na méně náročný obor. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Třem žákům výchovná poradkyně doporučila konzultaci v PPP Břeclav. Poradenství žáků při pokračování ve studiu Pro žáky 4. ročníků, kteří projevili zájem o další studium, byly připraveny odkazy na internetové stránky s přehledem vyšších odborných, jazykových, vysokých a dalších škol, které byly také zveřejněny na nástěnce výchovného poradce. Celkem 8 žáků se na výchovnou poradkyni obrátilo s prosbou o pomoc s vyplněním přihlášky. Všichni žáci 4. ročníků mají ve třídách k dispozici informační materiály z různých vysokých škol. Pro žáky 3. a 4. ročníků byla zrealizováno 2 x setkání s učiteli a studenty brněnských vysokých škol v rámci jejich prezentace na naší škole. Aktivity výchovného poradce Výchovná komise: 3 x Řešení vysoké absence s třídním učitelem: 12 x Konzultace ke klasifikaci: 3 x Podezření na šikanu: 1x Konzultace k VŠ 20 x Přednáška - Drogová závislost AIDS první pomoc Holocaust květen - prezentace škol Newton college Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Z tohoto důvodu naše škola připravila a realizuj komplexní dlouhodobý program primární prevence se spoluprací ostatních podílející se subjektů. Minimální preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělání během celého školního roku. Vede k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivním změnám motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Cíl primární prevence je Zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. - prevence kriminality mládeže - prevence zneužívání - zaměření se na oblast zdravého životního stylu - ovlivňování postojů a chování dětí

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická, s. r. o., Slovácká 1a 690 02 Břeclav IČO: 25 315 811 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Břeclav, 7. 9. 2015 Ing. Šárka Kamenská ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více