Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická, s. r. o., Slovácká 1a Břeclav IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Břeclav, PaedDr. Dana Neprašová ředitelka školy

2 Základní údaje o škole Název Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o. Ulice Slovácká 1a PSČ Místo Břeclav Tel./fax IČO IZO www Jednatelky s. r. o.: PaedDr. Dana Neprašová Ilona Reichmannová Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Výchovný poradce: Ekonomka školy: PaedDr. Dana Neprašová Ing. Šárka Kamenská Mgr. Jana Trubačová Ilona Reichmannová Školská rada: za zřizovatele Ing. Viera Sucháčová za pedagogický sbor Ing. Oldřich Jankovič za zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Veronika Jajcayová

3 Vzdělávací programy V souvislosti s transformací vzdělávacích programů je vzdělávací program Obchodní manager od vyučován v 1. a v 2. ročníku dle schváleného RVP Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager), vyšší ročníky dle schválených učebních dokumentů. Program vzdělávání Zdravotnický asistent od vyučován v 1. ročníku dle schváleného RVP Zdravotnický asistent, vyšší ročníky dle schválených učebních dokumentů M/01 Zdravotnický asistent 1. ročník M/007 Zdravotnický asistent ročník M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager) ročník M/033 Obchodní manager ročník forma vzdělávání: denní studium Počet žáků ve třídách Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem 8 133

4 M/033 Obchodní manager M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager) Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou ekonomickou kvalifikací. Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu. Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, na tvůrčí myšlení, pohotové rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci ve dvou cizích jazycích, práci s počítači a internetovou sítí, ovládání zásad účetnictví a principů managementu a marketingu. Praktická část se organizuje formou odborné praxe. Absolvent se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: recepční, sekretářka, asistent, účetní, mzdový účetní, fakturant, export manager, product manager, obchodní zástupce, nákupčí, logistik, obchodní referent, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník. Absolvent má rovněž poznatky pro realizaci vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole (zvláště se zaměřením na management, marketing a ekonomiku) M/ M/01 Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou zdravotnickou kvalifikací. Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního zdravotnického pracovníka. Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, pohotové rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci v jednom cizím jazyce, práci s počítači. Praktická část se organizuje formou odborné praxe. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka. Má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu a v oblasti domácí a hospicové péče. V sociálních službách může pracovat především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory nebo ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením. Absolvent je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných a ošetřovatelských činnostech u dětí i dospělých v rozsahu své odborné způsobilosti. Tyto činnosti vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře. Absolvent získá nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také dostatečné všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další studium na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole se zdravotním nebo sociálním zaměřením.

5 Ekonomika a podnikání / Obchodní manažer ročník M/01 vzdělávací program Ekonomika a podnikání školní vzdělávací program Obchodní manager ročník M/033 obor vzdělání Obchodní manager Zkratka vyučovacích Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy předmětů Ročník A.Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk PCL 4 / 3 4 / Německý jazyk DCJ 3 / 4 3 / Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV 2 f+ch 2 e+b - - Tělesná výchova TEV B.Odborné předměty Ekonomika EKO Hospodářský zeměpis HOZ Zahraniční obchod ZOB Účetnictví UCE Technika administrativy TA Informační technologie IT Informační technologie INT Management MAN Marketing MAR Psychologie PSY Právní nauka PRN Zbožíznalství ZBO Odborná praxe ODP - 2 týdny 2 týdny - C.Volitelné předměty Konverzace v cizím jazyce KJA/KJN / 1 1 / 1 D.Nepovinné předměty Cvičení z matematiky CMAT

6 Zdravotnický asistent 1. ročník M/01 vzd. program "Zdravotnický asistent" 2. až 4. ročník M/007 obor vzdělání "Zdravotnický asistent" Zkratka Počet týdenních vyučovacích vyučovacích hodin Kategorie a názvy předmětů Ročník A. Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk AJ/NJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Biologie a ekologie BIO 2 - Inf. a kom. technologie IT Technika administrativy TA Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Odborná latinská terminologie OLT Veř. zdrav. a vých. ke zdr. VZD - 1,5 - - Psychologie a komun. PSY Klinická propedeutika KLP Somatologie SOM Zákl. epidemiol. a hyg. ZEH Ošetřovatelství OSE Ošetřování nemocných OSN Odborná praxe ODP týdny - B.Výběrové a volitelné předměty Technická administrativa TA - 1,5 - - Komunitní a domácí ošetř. KDO Vnitřní lékařství VL Péče o duševní zdraví PDZ Ošetřovatelský proces OSP Konverzace v cizím jazyce KJA/KJN / 1 1 / 1 C. Nepovinné předměty Cvičení z matematiky CMAT

7 Materiálně technické zabezpečení školy Škola sídlí v samostatné budově a svou velikostí odpovídá provozním požadavkům pro výuku studentů střední odborné školy (nachází se zde 10 učeben). Každá třída má svou kmenovou učebnu, třídy OM1 a ZA1 mají společnou kmenovou třídu. Kmenové třídy jsou vybaveny počítačem, tabulí, nástěnkou, hodinami, květinami a odpovídajícím počtem lavic a židlí. Ve 4 třídách se nachází dataprojektor, ve 3 třídách jsou umístěny zpětné projektory, 1 třída je vybavena interaktivní tabulí. Malba byla opravena dle potřeby ve všech učebnách. Počítačová učebna je vybavena dataprojektorem a 21- ti počítači s pevným připojením na Internet a novými výškově nastavitelnými otočnými židlemi. Slouží nejenom k výuce informatiky a informační technologie, ale je využívána např. při výuce cizích jazyků, účetnictví, techniky administrativy apod., protože jsou zde nainstalovány podpůrné výukové programy pro rozšíření výuky. Učebna je k dispozici studentům v době přestávek a po vyučování pro přípravu domácích úkolů, samostudium a volný přístup na Internet. Jazyková učebna je specificky uspořádána pro přímou komunikaci mezi studenty a učitelem. K dispozici jsou nově zakoupené slovníky, časopisy, televize a videopřehrávač, DVD přehrávač a počítač. Odborná učebna pro studijní obor zdravotnický asistent je vybavená pomůckami pro výuku odborných předmětů ve formě simulačního pokoje, kde jsou umístěna dvě lůžka se základním vybavením, speciální zdravotní cvičná panna a kojence, odběrová ruka, kostra, modely znázorňující vnitřní orgány (srdce, mozek, ucho), koleno, nástěnné obrazy pro somatologii a biologii, noční a převazový stolek, skříň s pomůckami pro dezinfekci, hygienu, obvazový materiál a pomůcky pro speciální výkony jako je cévkování, klyzma, aplikaci injekcí, infuzí, odběry biologického materiálu. Na škole je zřízena knihovna, která je přístupná žákům i učitelům. Počet jednotlivých titulů zařazených do knihovny neustále roste, také díky podnětům a připomínkám ze strany samotných studentů. Počet svazků je 2025 titulů. Fondy jsou pravidelně doplňovány tak, aby odpovídaly novým poznatkům v obou studijních oborech. Knihovna obsahuje veškerou důležitou odbornou literaturu všech předmětů vyučovaných na této škole. Škola ze školní knihovny půjčuje žákům učebnice do matematiky, latinského jazyka, první pomoci, právní nauky, biologie, dějepisu, skripta do marketingu a zahraničního obchodu (vydané školou), atlasy světa, atlasy biologie člověka a slovníky německého a anglického jazyka. Součástí knihovny je také sbírka CD, DVD a videonahrávek se záznamy zajímavých školních akcí, filmů, dokumentů a výukových pořadů v českém, anglickém a německém jazyce, které učitelé využívají ve výuce českého jazyka a literatury, dějepisu, anglického a německého jazyka a při výuce odborných předmětů. Počet titulů je 104. Součástí knihovny jsou také nástěnné obrazy a mapy, v počtu 53 kusů. Šatna je vybavena věšáky a nově upravenými botníky v odpovídajícím počtu. Škola disponuje 1 pevnou linkou s faxem s 4 paralelními linkami (2x sborovna, 1x ředitelna, 1x zástupce ředitelky). Dále má škola k dispozici 2 mobilní telefony. Pro výuky jsou vyučujícím k dispozici 2 notebooky, vizualizér, 2 přenosné dataprojektory, 3 zpětné projektory, počítače, 1 tiskárna a 1 multifunkční tiskárna, fotoaparát, 2 CD přehrávače a 1 přehrávač na kazety umístěny ve sborovně. V ředitelně se nachází DDT pracoviště Cermatu (barevná tiskárna, počítač, skener). V kanceláři se nachází 2 počítače s přístupem na Internet, 1 tiskárna a 2 multifunkční tiskárny (z toho 1 barevná). V kanceláři zástupce ředitelky je umístněn 1 počítač s přístupem na Internet a 1 tiskárna. V jazykovém kabinetě se nachází 1 počítač s připojením k Internetu a 1 multifunkční tiskárna, 3 CD přehrávače a stopky. Na chodbách v přízemí bylo nainstalováno 6 nových magnetických zamykatelných nástěnek.

8 Škola nemá vlastní tělocvičnu a ve školním roce 2010/2011 měla uzavřenou dohodu na využití tělocvičny ZŠ Sovadinova Břeclav. Počítačová učebna Jazyková učebna Zdravotnická učebna třída Zdravotnická učebna simulační pokoj Kmenová třída

9 Pedagogický sbor školy Interní učitelé PaedDr. Neprašová Dana Ing. Kamenská Šárka Mgr. Bortlíková Irena Mgr. Ciprysová Hana Mgr. Dlapalová Markéta Ing. Jankovič Oldřich Mgr. Maděřičová Lenka Mgr. Manková Zuzana Mgr. Ottová Hana Mgr. Podkalská Jitka Mgr. Schubertová Hana Ing. Sucháčová Viera Mgr. Ševčíková Jitka Mgr. Trubačová Jana Ředitelka školy, MAT Zástupkyně ředitelky, UCE, MAR, ZOB, ZPV ČJL, OBN, třídní učitelka OM4 SOM, OSE, OSN, VL, třídní učitelka ZA4 AJ, PCJ, JAK IT, INF, FYZ, CHE, ZPV, správce školní sítě MAT, CHE, CMAT, třídní učitelka ZA3 NJ, DCJ OSE, OSN, PDZ, PSY, ZEH, KDO OSE, OSN, VZD, KLP AJ, PCJ, KAJ, třídní učitelka OM3 EKO, MAN, TA, třídní učitelka OM2 OSE, OSN, OLT, OSP, třídní ZA2 HOZ, ZBO, TA, OBN, PRN, třídní učitelka OM1/ZA1, výchovný poradce a metodik prevence Externí učitelé Mgr. Čapková Anna Mgr. Kolibová Olga Mgr. Kotík Pavel Mgr. Mužíková Taťana Pammer Helen Bc. Úlehlová Ivana TEV DEJ PSY BIO Rodilá mluvčí, K NJ OSN Počty pracovníků školy Funkce Počet Pedagogičtí pracovníci interní 14 z toho ředitelka 1 zástupce ředitelky 1 vých. poradce a metodik prevence 1 Pedagogičtí pracovníci externí 6 Nepedagogičtí pracovníci 3

10 Věkové složení pedagogických pracovníků interních Věk Počet Muži Ženy do 35 let let 1 10 nad 50 let 0 1 důchodci 0 0 Celkem 1 13 Věkové složení pedagogických pracovníků externích Věk Počet Muži Ženy do 35 let let 0 2 nad 50 let 1 2 důchodci 0 0 Celkem 1 5 Kvalifikovanost učitelů Pedagogičtí pracovníci Celkem Kvalifikovanost interní učitelé externí učitelé 6 4 Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků Na škole v tomto školním roce působilo celkem 14 interních učitelů. Učitelé absolvovali celkem 45 seminářů, kurzů a školení v rámci DVPP, z toho 10 školení bylo zaměřeno na společnou část maturitní zkoušky, 3 školení na zvýšení kompetencí ICT, ostatní školení byla zaměřena na zvýšení odborných, pedagogicko-psychologický a řídících dovedností a schopností. 1 vyučující dokončila rozšíření kvalifikace. 2 vyučující byly autorkou a spoluautorkou e-learningového kurzu v oboru se zdravotnickou tématikou. Hospitační činnost Ve školním roce 2010/2011 bylo provedenou vedením školy celkem 25 hospitací, z toho 11 x byla hodina hodnocena jako tvořivá, 14 x jako tradiční.

11 Výsledky vzdělávání třída počet hodnocení prospěchu absence na žáka třídní učitel žáků V P 5 N celkem neomluvená OM ,30 12,80 Mgr. Jana Trubačová ZA ,08 1,54 Mgr. Jana Trubačová celkem za 1. ročník OM ,91 0 Ing. Viera Sucháčová ZA ,91 7,36 Mgr. Jitka Ševčíková celkem za 2. ročník OM ,95 1,24 Mgr. Hana Schubertová ZA ,95 0,84 Mgr. Lenka Maděřičová celkem za 3. ročník OM ,58 0 Mgr. Irena Bortlíková ZA ,23 0 Mgr. Hana Ciprysová celkem za 4. ročník celkem pozn. V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = nehodnocen

12 Jarní termín Výsledky maturitních zkoušek Obor vzdělávání počet žáků ve třídách prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nepřipuštěni ke zkoušce Obchodní manager Zdravotnický asistent Celkem za školu Podzimní termín Obor vzdělávání počet žáků ve třídách z toho řádný opravný termín prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Obchodní manager * Zdravotnický asistent ** Celkem za školu Pozn.: * 1 žákyně oboru Obchodní manager v 1. opravném termínu prospěla u ústní maturitní zkoušky z AJ, didaktický test a písemnou práci nekonala z důvodu nemoci ** z toho 2 žákyně konaly maturitní zkoušku v řádném termínu, 5 žákyň v 1. opravném termínu Srovnání výsledků společné části maturitní zkoušky Srovnání vychází z předběžných výsledků společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2011, které poskytl škole CERMAT. Počet přihlášek Pořadí školy v rámci ČR Předmět Obor Počet v tom v úrovni obtížnosti K - skór celkem základní vyšší pozice z celkem ČJL S-EK , MAT S-EK NZ NZ 2120 CJ S-EK , ČJL S-ZD , MAT S-ZD , CJ S-ZD , ČJL = český jazyk a literatura MAT = matematika CJ = cizí jazyk S-EK = ekonomické obory S-ZD = zdravotnické obory NZ = výsledky zkoušek nebyly hodnoceny pro malý počet maturujících žáků K-skór = je váženým průměrem konsolidovaných průměrných skór za obě úrovně úspěšnosti zkoušky

13 Přehled uplatnění absolventů k Obor vzdělávání Počet absolventů v oboru V zaměstnání VŠ VOŠ Jazyk škola mimo nezjištěno v oboru mimo nezjištěno v oboru mimo nezjištěno obor obor obor Pobyt v zahra ničí Evid. na ÚP Jiné uplat nění nezjiš těno Obchodní manažer Zdravotnický asistent Ve školním roce 2010/2011 absolvovalo celkem 25 absolventů z obou programů vzdělávání.

14 Údaje o přijímacím řízení Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2010/2011 Žáci byli přijati po ukončení 9. ročníku ZŠ na základě pořadí sestaveného podle studijního průměru dosaženého na vysvědčení I. pololetí 9. ročníku ZŠ a přijati byli nejlepší do zveřejněného počtu přijímaných žáků (tj. 1 třída z každého oboru). Při rovnosti pořadí více uchazečů měl přednost uchazeč se ZTP a následně ten, který má lepší známkou z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk (pro obor Obchodní manager), český jazyk, biologie a cizí jazyk (pro obor Zdravotnický asistent). Pro studijní obor Zdravotnický asistent bylo nutno k přihlášce přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu potvrzenou praktickým lékařem. V případě nenaplnění kapacity tříd bylo vypsáno další kolo přijímacího řízení. Údaje z přijímacího řízení: Výsledky přijímacího řízení Vzdělávací program Obchodní manager Zdravotnický asistent Přijato v 1. kole př. řízení Přijato v dalších kolech př. řízení 1 10 Nepřijato celkem 0 0 Zaevidováno zápisových lístků celkem Vráceno zápisových lístků celkem 5 2 Nastoupilo přijetí do 1. Ročníku Nastoupilo přestup z jiné SŠ 0 3 Stav k

15 Akce školy den akce třída charitativní sbírka Světluška ZA Den srdce v Nemocnici Břeclav ZA vzdělávací exkurze Praha OM4/ZA vzdělávací program Island OM1/OM maturitní generálka OM4/ZA vzdělávací exkurze LVA ročník odborná exkurze Gumotex OM2/OM veletrh vzdělávací nabídky SŠ Nekuřácký den ZA školní kolo olympiády v AJ stužkovací večírek ZA školní kolo olympiády v NJ stužkovací večírek OM Mikuláš v MŠ, na ZŠ a v nemocnici OM1/ZA vzdělávací exkurze Vídeň 3. a 4. roč divadelní představení v AJ roč Vánoční besídka soutěž Finanční gramotnost OM2/OM3/OM prezentace VŠ OM3/OM charitativní sbírka Labestra OM odborná exkurze Okresní soud OM soutěž "Sapere - vědět, jak žít" charitativní sbírka ošaceni pro Diakonii Broumov ples školy vzdělávací exkurze Městská knihovna Břeclav vzdělávací beseda - Drogy OM1/ZA soutěž SZŠ - "Psychologické dny ", Kyjov Ekonomicko-manažerská olympiáda Karneval v Utilisu ZA výhra v soutěži "Vyhraj si svou párty" se Studentskou pečetí, bowling žáci ZA2 a učitelé ZA charitativní sbírka "Květinový den proti rakovině" OM poslední zvonění ZA poslední zvonění OM Den Českého červeného kříže ZA charitativní sbírka "Srdíčkový den" OM odborná exkurze v ČOV charitativní sbírka Šance OM1/ZA Den dětí (+ IZS + nemocnice Břeclav) ZA Pálavské dráče OM2/ZA Předávání maturitního vysvědčení OM4/ZA soutěž SZŠ - "První pomoc", Jihlava ZA1/ZA Den mimořádných událostí Toulky po břeclavských památkách OM1/ZA odborná exkurze "R. jelínek Vizovice" OM školní výlety

16 Výsledky soutěží 2010/2011 Olympiáda ČJL školní kolo 1. místo - David Michlovský 2. místo - Michaela Nazarčuková okresní kolo 10. místo - Michlovský David OM2 11. místo - Michaela Nazarčuková OM2 Olympiáda AJ školní kolo 1. místo - Vaicenbacher Martin OM2 2. místo - Brantalík Lukáš OM3 3. místo - Vlašicová Dagmar ZA3/Reichmannová Dagmar OM3 okresní kolo 5. místo - Vaicenbacher Martin Olympiáda NJ školní kolo 1. místo - Navrátil Jakub OM1 2. místo - Nazarčuková Michaela OM2 3. místo Lysáková Lucie OM2 Sapere - vědět, jak žít školní kolo 1. místo - Ouhrabková Jana ZA4 2. místo - Francová Romana ZA4 3. místo - Matušek Marcel - ZA3 okresní kolo 1. místo - družstvo: Ouhrabková Jana, Francová Romana, Cafourková Jaroslava - ZA4 soutěž SZŠ - "Psychologické dny - téma Tolerance v životě", Kyjov školní kolo 1. místo - Švarcová Pavla - ZA3 - postup do krajského kola 2. místo - Laschková Zuzana ZA3 - postup do krajského kola Psaní na počítači školní kolo 1. místo - Kalabisová Sylva OM1 2. místo - Třináctá Michaela OM4 3. místo - Janulíková Michaela OM4 Finanční gramotnost školní kolo 1. místo - Maslo Lukáš OM4 2. místo - Huťová Darina OM3 3. místo - Barák Tomáš OM3 okresní kolo 1. místo - družstvo: Maslo OM4, Huťová OM3, Mráková OM3 EMO - Ekonomicko-manažerská olympiáda nejúspěšnější řešitelé v rámci celé ČR a SR Kubrický Tomáš - OM3 Turková Michaela - OM3 Vrba David - OM3 soutěž v první pomoci soutěž v pro SZŠ z celé ČR 15. místo - Hlaváčková - ZA2, Kuja - ZA2, Dobešová - ZA1, Brůčková - ZA2

17 Pálavské dráče soutěž SŠ z ČR a Rakouska 11. místo - družstvo třídy OM2 a ZA2 Charitativní sbírka Světluška Vzdělávací exkurze Praha Vzdělávací exkurze LVA Veletrh vzdělávací nabídky Nekuřácký den Stužkovací večírek ZA4 Stužkovací večírek OM4 Mikuláš v nemocnici

18 Vzdělávací exkurze Vídeň Vánoční besídka Charitativní sbírka Labestra Reprezentační ples školy Ekonomicko-manažerská olympiáda Charitativní sbírka Květinový den Poslední zvonění ZA4 Poslední zvonění OM4

19 Praktická maturitní zkoušky ZA4 Praktická maturitní zkouška OM4 Slavnostní zahájení ústních MZ Ústní maturitní zkouška Charitativní sbírka Šance Pálavské dráče Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Den mimořádných událostí

20 Realizované projekty Do EU s ECDL Jedná se o grantový projekt Jihomoravského kraje, jehož realizátorem je Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav v rámci globálního grantu CZ.1.07/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti zvyšování kvality ve vzdělávání. Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí žáků středních škol v oblasti ICT. V tomto projektu jsou připravovány skupiny žáků naší školy v rámci výuky učiva ICT, nebo skupiny žáků jiných SŠ formou konzultací nebo přípravného kurzu na získání mezinárodního "Osvědčení ECDL Start" a "Certifikátu ECDL". Partnerem projektu je Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a SOU Břeclav. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Žáci se všeho účastní zdarma, včetně získání certifikátu. Škola je zároveň akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Do tohoto projektu mohou být zapojeni i učitelé vyučující na SŠ. Všeobecný sanitář škola získali akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávacího programu Všeobecný sanitář. V průběhu školního roku 2010/2011 jsme jej 2x realizovali, z toho jednou ve spolupráci s Úřadem práce v Břeclavi. Projekt Do EU s ECDL Všeobecný sanitář

21 Rozvoj mezinárodní i tuzemské spolupráce Rozvoj mezinárodní i tuzemské spolupráce, účast v projektech. A) Naše škola se zapojila do několika charitativních akcí: 1. Charitativní sbírka Světluška, která se uskutečnila za účasti třídy ZA2 2. Charitativní sbírka Labestra dne za účasti třídy OM2 3. Charitativní sbírka ošacení pro Diakonii Broumov dne účast celé školy 4. Charitativní sbírka Květinový den proti rakovině dne za účasti třídy OM3 5. Charitativní sbírka Srdíčkový den dne za účasti třídy OM2 6. Charitativní sbírka Šance dne za účasti tříd OM1, ZA1 B) V rámci podpory spolupráce s jinými vzdělávacími institucemi se naše škola podílela na: 1. Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol ve dnech Akce Mikuláš návštěva mateřských a základních škol Břeclav našimi žáky ZA1 3. Spolupráce se SZŠ Kyjov při psychologické soutěži za účasti Mgr. Ottové C) Spolupráce se zdravotnickými zařízeními: Kooperace s nemocnicí Břeclav - žáci oboru ZA v této nemocnici absolvují odbornou výuku pod vedením učitelek naší školy - září Den srdce, účast žáků ZA Dětský den v nemocnici- účast žáků ZA2 D) Spolupráce s policií ČR vzdělávací beseda k problematice Drogy a kriminalita mládeže (OM1, ZA1) E) Spolupráce s kulturními institucemi - spolupráce s Okresním muzeem v Břeclavi (zakoupená permanentka v rámci CJL, OBN, DEJ). F) Účast na divadelních představeních v anglickém a německém jazyce v Brně v Domina Theatre. G) Spolupráce s Okresní knihovnou v Břeclavi. H) Škola uskutečňuje grantový projekt Jihomoravského kraje,,do EU s ECDL. CH) Uskutečňován vzdělávací program,,všeobecný sanitář. I) Škola je zapojen do programu Recyklohraní - sběr elektrospotřebičů, baterií.

22 Sociální partneři SPONZOŘI, které prezentujeme na webových stránkách: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace ALBA-METAL spol. s r.o. Ladná Klinmam czech spol. s r.o. Mikulov MAUTING spol. s r.o. Valtice Malby - nátěry, Národních hrdinů 22, Břeclav ČSOB Ing. arch. Petr Krejčí, Sokolovská 14, Břeclav Zahradní architektura Ing. Beáta Vájová, U Trati 921, Moravská Nová Ves Pöyry Environment a. s. Brno PARTNEŘI, se kterými spolupracujeme na projektech: Nemocnice Břeclav Úřad práce Břeclav Dům seniorů Břeclav Denní stacionář Utilis a integrační centrum pro dospělé JmKÚ Brno SOŠ průmyslová Edvarda Beneše a SOU Břeclav SOŠ a SOU Hustopeče Gymnázium Břeclav AKCE ŠKOLY pomáhají realizovat: PPP Břeclav MěÚ Břeclav K-centrum Břeclav Městská knihovna Břeclav Okresní soud Břeclav Muzeum Břeclav Charitativní nadace Šance Nadace Světluška Hotel Terezka Břeclav Občanské sdružení Život dětem Nemocnice Břeclav

23 ODBORNÉ PRAXE žáků jsme uskutečnili v těchto firmách: Nemocnice Břeclav Břeclav Styl Pro Brno Plastom s. r. o. Brno Alcaplast s. r. o. Břeclav Gumotex a. s. Břeclav Město Břeclav Břeclav MAVEL SPORT Břeclav Bron s. r. o. Břeclav Reality region s. r. o. Břeclav Českomor. stavební spořitelna Břeclav ZFP akademie a. s. Břeclav Celní ředitelství Brno Koliště 21 Břeclav Pioneer - Hi - Bred Northern Europe Břeclav Město Břeclav Břeclav Effect design s. r. o. Břeclav E. U. D. group a. s. Břeclav Regionální centrum provozu Brno Brno Dům kultury Hodonín Zelený dům pohody Hodonín TIPSPORT a.s. Hodonín Unicom servis Hodonín Vinařství Sedláčkovi Hustopeče WESTLAND spol. s r. o. Otrokovice Obec Petrov Petrov Fruta a. s. Podivín Sonberk a. s. Popice FARLEYN s.r.o. Praha Obec Rakvice Rakvice Obec Starovičky Starovičky Vinné sklepy Valtice a. s. Valtice Žaluzie Zaječí Spolupráce s RODIČI: - u přijímacích pohovorů - na třídních schůzkách - při projednávání výchovných a vzdělávacích potíží - při zajišťování odborné praxe žáků

24 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Termín inspekce: Předmět inspekce: Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávacích a školských služeb, vykonaná podle ustanovení 174 ods. 2 pís. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. a odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu ústní maturitní zkoušky. Hodnocení inspekční činnosti: viz. Protokol č.j. ČŠIB 1302/10-B Termín inspekce: Předmět inspekce: Monitoring zajištění připravenosti školy na maturitní zkoušku v roce Monitoring adaptace žáků 1. ročníku středního vzdělávání Hodnocení inspekční činnosti: ---

25 Prevence sociálně patologických jevů Výchovná poradkyně působila ve studijních oborech v souladu s Vyhláškou Ministerstva školství 130/1980 ve znění 233/2003: - věnovala zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování žáků v dalším studiu, - informovala rodiče žáků, popřípadě zletilé žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich služeb důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží, - žákům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytla individuální porady při řešení výchovných a výukových problémů konzultační den byla středa 14,10-14,50 hod. využito 16 žáky, - postupovala podle Plánu práce výchovného poradce, požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Na základě zkušeností z předešlých let se řídila zásadami služeb, tj. být vždy tam, kde je potřeba. Právě ony situace jsou často nepředvídatelné a je nutno je řešit tak, jak přicházejí. To, co bylo možné očekávat, bylo zahrnuto v Plánu práce výchovného poradce, který je taktéž zveřejněn na školních www stránkách Příprava a plánování vlastní činnosti Plán práce byl sestaven Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce výchovného poradce ve školním roce 2008/2009 Příprava a aktualizace nástěnky Nástěnka sloužila během celého školního roku a je umístěna v přízemí naproti hlavního vchodu. Její obsah byl zaměřen těchto hlavních oblastí: 1. poradenství seznámení s úskalími při zvládání nové látky, jak pomoci kamarádovi závislému na drogách, kde hledat pomoc atd., 2. další studium nabídka vyšších odborných a vysokých škol, různých kurzů 3. různé kulturní akce Schránka důvěry Schránka důvěry zůstala umístěna na školní knihovně v 1. patře. Stejně jako loni zůstala prázdná bez jediného dotazu. Problémy docházky Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle Metodického pokynu MŠMT č. j / ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Výchovná poradkyně se zúčastňovala 3 x výchovné komise, kde se projednávala vysoká absence žáků a z toho plynoucí jejich neklasifikování. O pohovorech byly sepsány zápisy. Prevence záškoláctví byla podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, či.: 14514/ rozpracována v Minimálním preventivním programu boje proti kriminalitě mládeže školy na školní rok 2009/2010.

26 Spolupráce s rodiči Poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována do tří oblastí: 1. řešení problémů školní docházky dětí, 2. poradenství volby dalšího pokračování ve studiu. ad 1. Jednání s rodiči o nepřítomnosti dětí ve škole probíhalo jednak při pohovorech žáků a třídních učitelů a jednak při rozborech absence na popud rodičů. ad 2. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu: pomoc rodičům žáků nespokojených se zvoleným studijním nebo učebním oborem (letos 1 případ ukončením studia a přestupem na méně náročný obor. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Třem žákům výchovná poradkyně doporučila konzultaci v PPP Břeclav. Poradenství žáků při pokračování ve studiu Pro žáky 4. ročníků, kteří projevili zájem o další studium, byly připraveny odkazy na internetové stránky s přehledem vyšších odborných, jazykových, vysokých a dalších škol, které byly také zveřejněny na nástěnce výchovného poradce. Celkem 8 žáků se na výchovnou poradkyni obrátilo s prosbou o pomoc s vyplněním přihlášky. Všichni žáci 4. ročníků mají ve třídách k dispozici informační materiály z různých vysokých škol. Pro žáky 3. a 4. ročníků byla zrealizováno 2 x setkání s učiteli a studenty brněnských vysokých škol v rámci jejich prezentace na naší škole. Aktivity výchovného poradce Výchovná komise: 3 x Řešení vysoké absence s třídním učitelem: 12 x Konzultace ke klasifikaci: 3 x Podezření na šikanu: 1x Konzultace k VŠ 20 x Přednáška - Drogová závislost AIDS první pomoc Holocaust květen - prezentace škol Newton college Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Z tohoto důvodu naše škola připravila a realizuj komplexní dlouhodobý program primární prevence se spoluprací ostatních podílející se subjektů. Minimální preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělání během celého školního roku. Vede k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivním změnám motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Cíl primární prevence je Zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. - prevence kriminality mládeže - prevence zneužívání - zaměření se na oblast zdravého životního stylu - ovlivňování postojů a chování dětí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více