Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická, s. r. o., Slovácká 1a Břeclav IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Břeclav, PaedDr. Dana Neprašová ředitelka školy

2 Základní údaje o škole Název Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o. Ulice Slovácká 1a PSČ Místo Břeclav Tel./fax IČO IZO www Jednatelky s. r. o.: PaedDr. Dana Neprašová Ilona Reichmannová Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Výchovný poradce: Ekonomka školy: PaedDr. Dana Neprašová Ing. Šárka Kamenská Mgr. Jana Trubačová Ilona Reichmannová Školská rada: za zřizovatele Ing. Viera Sucháčová za pedagogický sbor Ing. Oldřich Jankovič za zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Veronika Jajcayová

3 Vzdělávací programy V souvislosti s transformací vzdělávacích programů je vzdělávací program Obchodní manager od vyučován v 1. a v 2. ročníku dle schváleného RVP Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager), vyšší ročníky dle schválených učebních dokumentů. Program vzdělávání Zdravotnický asistent od vyučován v 1. ročníku dle schváleného RVP Zdravotnický asistent, vyšší ročníky dle schválených učebních dokumentů M/01 Zdravotnický asistent 1. ročník M/007 Zdravotnický asistent ročník M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager) ročník M/033 Obchodní manager ročník forma vzdělávání: denní studium Počet žáků ve třídách Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem 8 133

4 M/033 Obchodní manager M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodní manager) Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou ekonomickou kvalifikací. Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu. Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, na tvůrčí myšlení, pohotové rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci ve dvou cizích jazycích, práci s počítači a internetovou sítí, ovládání zásad účetnictví a principů managementu a marketingu. Praktická část se organizuje formou odborné praxe. Absolvent se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: recepční, sekretářka, asistent, účetní, mzdový účetní, fakturant, export manager, product manager, obchodní zástupce, nákupčí, logistik, obchodní referent, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník. Absolvent má rovněž poznatky pro realizaci vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole (zvláště se zaměřením na management, marketing a ekonomiku) M/ M/01 Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Vzdělávací program vymezuje vytváření předpokladů pro získání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou zdravotnickou kvalifikací. Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního zdravotnického pracovníka. Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, pohotové rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci v jednom cizím jazyce, práci s počítači. Praktická část se organizuje formou odborné praxe. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka. Má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu a v oblasti domácí a hospicové péče. V sociálních službách může pracovat především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory nebo ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením. Absolvent je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných a ošetřovatelských činnostech u dětí i dospělých v rozsahu své odborné způsobilosti. Tyto činnosti vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře. Absolvent získá nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také dostatečné všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další studium na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole se zdravotním nebo sociálním zaměřením.

5 Ekonomika a podnikání / Obchodní manažer ročník M/01 vzdělávací program Ekonomika a podnikání školní vzdělávací program Obchodní manager ročník M/033 obor vzdělání Obchodní manager Zkratka vyučovacích Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy předmětů Ročník A.Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk PCL 4 / 3 4 / Německý jazyk DCJ 3 / 4 3 / Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV 2 f+ch 2 e+b - - Tělesná výchova TEV B.Odborné předměty Ekonomika EKO Hospodářský zeměpis HOZ Zahraniční obchod ZOB Účetnictví UCE Technika administrativy TA Informační technologie IT Informační technologie INT Management MAN Marketing MAR Psychologie PSY Právní nauka PRN Zbožíznalství ZBO Odborná praxe ODP - 2 týdny 2 týdny - C.Volitelné předměty Konverzace v cizím jazyce KJA/KJN / 1 1 / 1 D.Nepovinné předměty Cvičení z matematiky CMAT

6 Zdravotnický asistent 1. ročník M/01 vzd. program "Zdravotnický asistent" 2. až 4. ročník M/007 obor vzdělání "Zdravotnický asistent" Zkratka Počet týdenních vyučovacích vyučovacích hodin Kategorie a názvy předmětů Ročník A. Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk AJ/NJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Biologie a ekologie BIO 2 - Inf. a kom. technologie IT Technika administrativy TA Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Odborná latinská terminologie OLT Veř. zdrav. a vých. ke zdr. VZD - 1,5 - - Psychologie a komun. PSY Klinická propedeutika KLP Somatologie SOM Zákl. epidemiol. a hyg. ZEH Ošetřovatelství OSE Ošetřování nemocných OSN Odborná praxe ODP týdny - B.Výběrové a volitelné předměty Technická administrativa TA - 1,5 - - Komunitní a domácí ošetř. KDO Vnitřní lékařství VL Péče o duševní zdraví PDZ Ošetřovatelský proces OSP Konverzace v cizím jazyce KJA/KJN / 1 1 / 1 C. Nepovinné předměty Cvičení z matematiky CMAT

7 Materiálně technické zabezpečení školy Škola sídlí v samostatné budově a svou velikostí odpovídá provozním požadavkům pro výuku studentů střední odborné školy (nachází se zde 10 učeben). Každá třída má svou kmenovou učebnu, třídy OM1 a ZA1 mají společnou kmenovou třídu. Kmenové třídy jsou vybaveny počítačem, tabulí, nástěnkou, hodinami, květinami a odpovídajícím počtem lavic a židlí. Ve 4 třídách se nachází dataprojektor, ve 3 třídách jsou umístěny zpětné projektory, 1 třída je vybavena interaktivní tabulí. Malba byla opravena dle potřeby ve všech učebnách. Počítačová učebna je vybavena dataprojektorem a 21- ti počítači s pevným připojením na Internet a novými výškově nastavitelnými otočnými židlemi. Slouží nejenom k výuce informatiky a informační technologie, ale je využívána např. při výuce cizích jazyků, účetnictví, techniky administrativy apod., protože jsou zde nainstalovány podpůrné výukové programy pro rozšíření výuky. Učebna je k dispozici studentům v době přestávek a po vyučování pro přípravu domácích úkolů, samostudium a volný přístup na Internet. Jazyková učebna je specificky uspořádána pro přímou komunikaci mezi studenty a učitelem. K dispozici jsou nově zakoupené slovníky, časopisy, televize a videopřehrávač, DVD přehrávač a počítač. Odborná učebna pro studijní obor zdravotnický asistent je vybavená pomůckami pro výuku odborných předmětů ve formě simulačního pokoje, kde jsou umístěna dvě lůžka se základním vybavením, speciální zdravotní cvičná panna a kojence, odběrová ruka, kostra, modely znázorňující vnitřní orgány (srdce, mozek, ucho), koleno, nástěnné obrazy pro somatologii a biologii, noční a převazový stolek, skříň s pomůckami pro dezinfekci, hygienu, obvazový materiál a pomůcky pro speciální výkony jako je cévkování, klyzma, aplikaci injekcí, infuzí, odběry biologického materiálu. Na škole je zřízena knihovna, která je přístupná žákům i učitelům. Počet jednotlivých titulů zařazených do knihovny neustále roste, také díky podnětům a připomínkám ze strany samotných studentů. Počet svazků je 2025 titulů. Fondy jsou pravidelně doplňovány tak, aby odpovídaly novým poznatkům v obou studijních oborech. Knihovna obsahuje veškerou důležitou odbornou literaturu všech předmětů vyučovaných na této škole. Škola ze školní knihovny půjčuje žákům učebnice do matematiky, latinského jazyka, první pomoci, právní nauky, biologie, dějepisu, skripta do marketingu a zahraničního obchodu (vydané školou), atlasy světa, atlasy biologie člověka a slovníky německého a anglického jazyka. Součástí knihovny je také sbírka CD, DVD a videonahrávek se záznamy zajímavých školních akcí, filmů, dokumentů a výukových pořadů v českém, anglickém a německém jazyce, které učitelé využívají ve výuce českého jazyka a literatury, dějepisu, anglického a německého jazyka a při výuce odborných předmětů. Počet titulů je 104. Součástí knihovny jsou také nástěnné obrazy a mapy, v počtu 53 kusů. Šatna je vybavena věšáky a nově upravenými botníky v odpovídajícím počtu. Škola disponuje 1 pevnou linkou s faxem s 4 paralelními linkami (2x sborovna, 1x ředitelna, 1x zástupce ředitelky). Dále má škola k dispozici 2 mobilní telefony. Pro výuky jsou vyučujícím k dispozici 2 notebooky, vizualizér, 2 přenosné dataprojektory, 3 zpětné projektory, počítače, 1 tiskárna a 1 multifunkční tiskárna, fotoaparát, 2 CD přehrávače a 1 přehrávač na kazety umístěny ve sborovně. V ředitelně se nachází DDT pracoviště Cermatu (barevná tiskárna, počítač, skener). V kanceláři se nachází 2 počítače s přístupem na Internet, 1 tiskárna a 2 multifunkční tiskárny (z toho 1 barevná). V kanceláři zástupce ředitelky je umístněn 1 počítač s přístupem na Internet a 1 tiskárna. V jazykovém kabinetě se nachází 1 počítač s připojením k Internetu a 1 multifunkční tiskárna, 3 CD přehrávače a stopky. Na chodbách v přízemí bylo nainstalováno 6 nových magnetických zamykatelných nástěnek.

8 Škola nemá vlastní tělocvičnu a ve školním roce 2010/2011 měla uzavřenou dohodu na využití tělocvičny ZŠ Sovadinova Břeclav. Počítačová učebna Jazyková učebna Zdravotnická učebna třída Zdravotnická učebna simulační pokoj Kmenová třída

9 Pedagogický sbor školy Interní učitelé PaedDr. Neprašová Dana Ing. Kamenská Šárka Mgr. Bortlíková Irena Mgr. Ciprysová Hana Mgr. Dlapalová Markéta Ing. Jankovič Oldřich Mgr. Maděřičová Lenka Mgr. Manková Zuzana Mgr. Ottová Hana Mgr. Podkalská Jitka Mgr. Schubertová Hana Ing. Sucháčová Viera Mgr. Ševčíková Jitka Mgr. Trubačová Jana Ředitelka školy, MAT Zástupkyně ředitelky, UCE, MAR, ZOB, ZPV ČJL, OBN, třídní učitelka OM4 SOM, OSE, OSN, VL, třídní učitelka ZA4 AJ, PCJ, JAK IT, INF, FYZ, CHE, ZPV, správce školní sítě MAT, CHE, CMAT, třídní učitelka ZA3 NJ, DCJ OSE, OSN, PDZ, PSY, ZEH, KDO OSE, OSN, VZD, KLP AJ, PCJ, KAJ, třídní učitelka OM3 EKO, MAN, TA, třídní učitelka OM2 OSE, OSN, OLT, OSP, třídní ZA2 HOZ, ZBO, TA, OBN, PRN, třídní učitelka OM1/ZA1, výchovný poradce a metodik prevence Externí učitelé Mgr. Čapková Anna Mgr. Kolibová Olga Mgr. Kotík Pavel Mgr. Mužíková Taťana Pammer Helen Bc. Úlehlová Ivana TEV DEJ PSY BIO Rodilá mluvčí, K NJ OSN Počty pracovníků školy Funkce Počet Pedagogičtí pracovníci interní 14 z toho ředitelka 1 zástupce ředitelky 1 vých. poradce a metodik prevence 1 Pedagogičtí pracovníci externí 6 Nepedagogičtí pracovníci 3

10 Věkové složení pedagogických pracovníků interních Věk Počet Muži Ženy do 35 let let 1 10 nad 50 let 0 1 důchodci 0 0 Celkem 1 13 Věkové složení pedagogických pracovníků externích Věk Počet Muži Ženy do 35 let let 0 2 nad 50 let 1 2 důchodci 0 0 Celkem 1 5 Kvalifikovanost učitelů Pedagogičtí pracovníci Celkem Kvalifikovanost interní učitelé externí učitelé 6 4 Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků Na škole v tomto školním roce působilo celkem 14 interních učitelů. Učitelé absolvovali celkem 45 seminářů, kurzů a školení v rámci DVPP, z toho 10 školení bylo zaměřeno na společnou část maturitní zkoušky, 3 školení na zvýšení kompetencí ICT, ostatní školení byla zaměřena na zvýšení odborných, pedagogicko-psychologický a řídících dovedností a schopností. 1 vyučující dokončila rozšíření kvalifikace. 2 vyučující byly autorkou a spoluautorkou e-learningového kurzu v oboru se zdravotnickou tématikou. Hospitační činnost Ve školním roce 2010/2011 bylo provedenou vedením školy celkem 25 hospitací, z toho 11 x byla hodina hodnocena jako tvořivá, 14 x jako tradiční.

11 Výsledky vzdělávání třída počet hodnocení prospěchu absence na žáka třídní učitel žáků V P 5 N celkem neomluvená OM ,30 12,80 Mgr. Jana Trubačová ZA ,08 1,54 Mgr. Jana Trubačová celkem za 1. ročník OM ,91 0 Ing. Viera Sucháčová ZA ,91 7,36 Mgr. Jitka Ševčíková celkem za 2. ročník OM ,95 1,24 Mgr. Hana Schubertová ZA ,95 0,84 Mgr. Lenka Maděřičová celkem za 3. ročník OM ,58 0 Mgr. Irena Bortlíková ZA ,23 0 Mgr. Hana Ciprysová celkem za 4. ročník celkem pozn. V = prospěl s vyznamenáním P = prospěl 5 = neprospěl N = nehodnocen

12 Jarní termín Výsledky maturitních zkoušek Obor vzdělávání počet žáků ve třídách prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nepřipuštěni ke zkoušce Obchodní manager Zdravotnický asistent Celkem za školu Podzimní termín Obor vzdělávání počet žáků ve třídách z toho řádný opravný termín prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Obchodní manager * Zdravotnický asistent ** Celkem za školu Pozn.: * 1 žákyně oboru Obchodní manager v 1. opravném termínu prospěla u ústní maturitní zkoušky z AJ, didaktický test a písemnou práci nekonala z důvodu nemoci ** z toho 2 žákyně konaly maturitní zkoušku v řádném termínu, 5 žákyň v 1. opravném termínu Srovnání výsledků společné části maturitní zkoušky Srovnání vychází z předběžných výsledků společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2011, které poskytl škole CERMAT. Počet přihlášek Pořadí školy v rámci ČR Předmět Obor Počet v tom v úrovni obtížnosti K - skór celkem základní vyšší pozice z celkem ČJL S-EK , MAT S-EK NZ NZ 2120 CJ S-EK , ČJL S-ZD , MAT S-ZD , CJ S-ZD , ČJL = český jazyk a literatura MAT = matematika CJ = cizí jazyk S-EK = ekonomické obory S-ZD = zdravotnické obory NZ = výsledky zkoušek nebyly hodnoceny pro malý počet maturujících žáků K-skór = je váženým průměrem konsolidovaných průměrných skór za obě úrovně úspěšnosti zkoušky

13 Přehled uplatnění absolventů k Obor vzdělávání Počet absolventů v oboru V zaměstnání VŠ VOŠ Jazyk škola mimo nezjištěno v oboru mimo nezjištěno v oboru mimo nezjištěno obor obor obor Pobyt v zahra ničí Evid. na ÚP Jiné uplat nění nezjiš těno Obchodní manažer Zdravotnický asistent Ve školním roce 2010/2011 absolvovalo celkem 25 absolventů z obou programů vzdělávání.

14 Údaje o přijímacím řízení Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2010/2011 Žáci byli přijati po ukončení 9. ročníku ZŠ na základě pořadí sestaveného podle studijního průměru dosaženého na vysvědčení I. pololetí 9. ročníku ZŠ a přijati byli nejlepší do zveřejněného počtu přijímaných žáků (tj. 1 třída z každého oboru). Při rovnosti pořadí více uchazečů měl přednost uchazeč se ZTP a následně ten, který má lepší známkou z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk (pro obor Obchodní manager), český jazyk, biologie a cizí jazyk (pro obor Zdravotnický asistent). Pro studijní obor Zdravotnický asistent bylo nutno k přihlášce přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu potvrzenou praktickým lékařem. V případě nenaplnění kapacity tříd bylo vypsáno další kolo přijímacího řízení. Údaje z přijímacího řízení: Výsledky přijímacího řízení Vzdělávací program Obchodní manager Zdravotnický asistent Přijato v 1. kole př. řízení Přijato v dalších kolech př. řízení 1 10 Nepřijato celkem 0 0 Zaevidováno zápisových lístků celkem Vráceno zápisových lístků celkem 5 2 Nastoupilo přijetí do 1. Ročníku Nastoupilo přestup z jiné SŠ 0 3 Stav k

15 Akce školy den akce třída charitativní sbírka Světluška ZA Den srdce v Nemocnici Břeclav ZA vzdělávací exkurze Praha OM4/ZA vzdělávací program Island OM1/OM maturitní generálka OM4/ZA vzdělávací exkurze LVA ročník odborná exkurze Gumotex OM2/OM veletrh vzdělávací nabídky SŠ Nekuřácký den ZA školní kolo olympiády v AJ stužkovací večírek ZA školní kolo olympiády v NJ stužkovací večírek OM Mikuláš v MŠ, na ZŠ a v nemocnici OM1/ZA vzdělávací exkurze Vídeň 3. a 4. roč divadelní představení v AJ roč Vánoční besídka soutěž Finanční gramotnost OM2/OM3/OM prezentace VŠ OM3/OM charitativní sbírka Labestra OM odborná exkurze Okresní soud OM soutěž "Sapere - vědět, jak žít" charitativní sbírka ošaceni pro Diakonii Broumov ples školy vzdělávací exkurze Městská knihovna Břeclav vzdělávací beseda - Drogy OM1/ZA soutěž SZŠ - "Psychologické dny ", Kyjov Ekonomicko-manažerská olympiáda Karneval v Utilisu ZA výhra v soutěži "Vyhraj si svou párty" se Studentskou pečetí, bowling žáci ZA2 a učitelé ZA charitativní sbírka "Květinový den proti rakovině" OM poslední zvonění ZA poslední zvonění OM Den Českého červeného kříže ZA charitativní sbírka "Srdíčkový den" OM odborná exkurze v ČOV charitativní sbírka Šance OM1/ZA Den dětí (+ IZS + nemocnice Břeclav) ZA Pálavské dráče OM2/ZA Předávání maturitního vysvědčení OM4/ZA soutěž SZŠ - "První pomoc", Jihlava ZA1/ZA Den mimořádných událostí Toulky po břeclavských památkách OM1/ZA odborná exkurze "R. jelínek Vizovice" OM školní výlety

16 Výsledky soutěží 2010/2011 Olympiáda ČJL školní kolo 1. místo - David Michlovský 2. místo - Michaela Nazarčuková okresní kolo 10. místo - Michlovský David OM2 11. místo - Michaela Nazarčuková OM2 Olympiáda AJ školní kolo 1. místo - Vaicenbacher Martin OM2 2. místo - Brantalík Lukáš OM3 3. místo - Vlašicová Dagmar ZA3/Reichmannová Dagmar OM3 okresní kolo 5. místo - Vaicenbacher Martin Olympiáda NJ školní kolo 1. místo - Navrátil Jakub OM1 2. místo - Nazarčuková Michaela OM2 3. místo Lysáková Lucie OM2 Sapere - vědět, jak žít školní kolo 1. místo - Ouhrabková Jana ZA4 2. místo - Francová Romana ZA4 3. místo - Matušek Marcel - ZA3 okresní kolo 1. místo - družstvo: Ouhrabková Jana, Francová Romana, Cafourková Jaroslava - ZA4 soutěž SZŠ - "Psychologické dny - téma Tolerance v životě", Kyjov školní kolo 1. místo - Švarcová Pavla - ZA3 - postup do krajského kola 2. místo - Laschková Zuzana ZA3 - postup do krajského kola Psaní na počítači školní kolo 1. místo - Kalabisová Sylva OM1 2. místo - Třináctá Michaela OM4 3. místo - Janulíková Michaela OM4 Finanční gramotnost školní kolo 1. místo - Maslo Lukáš OM4 2. místo - Huťová Darina OM3 3. místo - Barák Tomáš OM3 okresní kolo 1. místo - družstvo: Maslo OM4, Huťová OM3, Mráková OM3 EMO - Ekonomicko-manažerská olympiáda nejúspěšnější řešitelé v rámci celé ČR a SR Kubrický Tomáš - OM3 Turková Michaela - OM3 Vrba David - OM3 soutěž v první pomoci soutěž v pro SZŠ z celé ČR 15. místo - Hlaváčková - ZA2, Kuja - ZA2, Dobešová - ZA1, Brůčková - ZA2

17 Pálavské dráče soutěž SŠ z ČR a Rakouska 11. místo - družstvo třídy OM2 a ZA2 Charitativní sbírka Světluška Vzdělávací exkurze Praha Vzdělávací exkurze LVA Veletrh vzdělávací nabídky Nekuřácký den Stužkovací večírek ZA4 Stužkovací večírek OM4 Mikuláš v nemocnici

18 Vzdělávací exkurze Vídeň Vánoční besídka Charitativní sbírka Labestra Reprezentační ples školy Ekonomicko-manažerská olympiáda Charitativní sbírka Květinový den Poslední zvonění ZA4 Poslední zvonění OM4

19 Praktická maturitní zkoušky ZA4 Praktická maturitní zkouška OM4 Slavnostní zahájení ústních MZ Ústní maturitní zkouška Charitativní sbírka Šance Pálavské dráče Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Den mimořádných událostí

20 Realizované projekty Do EU s ECDL Jedná se o grantový projekt Jihomoravského kraje, jehož realizátorem je Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav v rámci globálního grantu CZ.1.07/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti zvyšování kvality ve vzdělávání. Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí žáků středních škol v oblasti ICT. V tomto projektu jsou připravovány skupiny žáků naší školy v rámci výuky učiva ICT, nebo skupiny žáků jiných SŠ formou konzultací nebo přípravného kurzu na získání mezinárodního "Osvědčení ECDL Start" a "Certifikátu ECDL". Partnerem projektu je Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a SOU Břeclav. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Žáci se všeho účastní zdarma, včetně získání certifikátu. Škola je zároveň akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Do tohoto projektu mohou být zapojeni i učitelé vyučující na SŠ. Všeobecný sanitář škola získali akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávacího programu Všeobecný sanitář. V průběhu školního roku 2010/2011 jsme jej 2x realizovali, z toho jednou ve spolupráci s Úřadem práce v Břeclavi. Projekt Do EU s ECDL Všeobecný sanitář

21 Rozvoj mezinárodní i tuzemské spolupráce Rozvoj mezinárodní i tuzemské spolupráce, účast v projektech. A) Naše škola se zapojila do několika charitativních akcí: 1. Charitativní sbírka Světluška, která se uskutečnila za účasti třídy ZA2 2. Charitativní sbírka Labestra dne za účasti třídy OM2 3. Charitativní sbírka ošacení pro Diakonii Broumov dne účast celé školy 4. Charitativní sbírka Květinový den proti rakovině dne za účasti třídy OM3 5. Charitativní sbírka Srdíčkový den dne za účasti třídy OM2 6. Charitativní sbírka Šance dne za účasti tříd OM1, ZA1 B) V rámci podpory spolupráce s jinými vzdělávacími institucemi se naše škola podílela na: 1. Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol ve dnech Akce Mikuláš návštěva mateřských a základních škol Břeclav našimi žáky ZA1 3. Spolupráce se SZŠ Kyjov při psychologické soutěži za účasti Mgr. Ottové C) Spolupráce se zdravotnickými zařízeními: Kooperace s nemocnicí Břeclav - žáci oboru ZA v této nemocnici absolvují odbornou výuku pod vedením učitelek naší školy - září Den srdce, účast žáků ZA Dětský den v nemocnici- účast žáků ZA2 D) Spolupráce s policií ČR vzdělávací beseda k problematice Drogy a kriminalita mládeže (OM1, ZA1) E) Spolupráce s kulturními institucemi - spolupráce s Okresním muzeem v Břeclavi (zakoupená permanentka v rámci CJL, OBN, DEJ). F) Účast na divadelních představeních v anglickém a německém jazyce v Brně v Domina Theatre. G) Spolupráce s Okresní knihovnou v Břeclavi. H) Škola uskutečňuje grantový projekt Jihomoravského kraje,,do EU s ECDL. CH) Uskutečňován vzdělávací program,,všeobecný sanitář. I) Škola je zapojen do programu Recyklohraní - sběr elektrospotřebičů, baterií.

22 Sociální partneři SPONZOŘI, které prezentujeme na webových stránkách: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace ALBA-METAL spol. s r.o. Ladná Klinmam czech spol. s r.o. Mikulov MAUTING spol. s r.o. Valtice Malby - nátěry, Národních hrdinů 22, Břeclav ČSOB Ing. arch. Petr Krejčí, Sokolovská 14, Břeclav Zahradní architektura Ing. Beáta Vájová, U Trati 921, Moravská Nová Ves Pöyry Environment a. s. Brno PARTNEŘI, se kterými spolupracujeme na projektech: Nemocnice Břeclav Úřad práce Břeclav Dům seniorů Břeclav Denní stacionář Utilis a integrační centrum pro dospělé JmKÚ Brno SOŠ průmyslová Edvarda Beneše a SOU Břeclav SOŠ a SOU Hustopeče Gymnázium Břeclav AKCE ŠKOLY pomáhají realizovat: PPP Břeclav MěÚ Břeclav K-centrum Břeclav Městská knihovna Břeclav Okresní soud Břeclav Muzeum Břeclav Charitativní nadace Šance Nadace Světluška Hotel Terezka Břeclav Občanské sdružení Život dětem Nemocnice Břeclav

23 ODBORNÉ PRAXE žáků jsme uskutečnili v těchto firmách: Nemocnice Břeclav Břeclav Styl Pro Brno Plastom s. r. o. Brno Alcaplast s. r. o. Břeclav Gumotex a. s. Břeclav Město Břeclav Břeclav MAVEL SPORT Břeclav Bron s. r. o. Břeclav Reality region s. r. o. Břeclav Českomor. stavební spořitelna Břeclav ZFP akademie a. s. Břeclav Celní ředitelství Brno Koliště 21 Břeclav Pioneer - Hi - Bred Northern Europe Břeclav Město Břeclav Břeclav Effect design s. r. o. Břeclav E. U. D. group a. s. Břeclav Regionální centrum provozu Brno Brno Dům kultury Hodonín Zelený dům pohody Hodonín TIPSPORT a.s. Hodonín Unicom servis Hodonín Vinařství Sedláčkovi Hustopeče WESTLAND spol. s r. o. Otrokovice Obec Petrov Petrov Fruta a. s. Podivín Sonberk a. s. Popice FARLEYN s.r.o. Praha Obec Rakvice Rakvice Obec Starovičky Starovičky Vinné sklepy Valtice a. s. Valtice Žaluzie Zaječí Spolupráce s RODIČI: - u přijímacích pohovorů - na třídních schůzkách - při projednávání výchovných a vzdělávacích potíží - při zajišťování odborné praxe žáků

24 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Termín inspekce: Předmět inspekce: Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávacích a školských služeb, vykonaná podle ustanovení 174 ods. 2 pís. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. a odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu ústní maturitní zkoušky. Hodnocení inspekční činnosti: viz. Protokol č.j. ČŠIB 1302/10-B Termín inspekce: Předmět inspekce: Monitoring zajištění připravenosti školy na maturitní zkoušku v roce Monitoring adaptace žáků 1. ročníku středního vzdělávání Hodnocení inspekční činnosti: ---

25 Prevence sociálně patologických jevů Výchovná poradkyně působila ve studijních oborech v souladu s Vyhláškou Ministerstva školství 130/1980 ve znění 233/2003: - věnovala zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování žáků v dalším studiu, - informovala rodiče žáků, popřípadě zletilé žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich služeb důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží, - žákům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytla individuální porady při řešení výchovných a výukových problémů konzultační den byla středa 14,10-14,50 hod. využito 16 žáky, - postupovala podle Plánu práce výchovného poradce, požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Na základě zkušeností z předešlých let se řídila zásadami služeb, tj. být vždy tam, kde je potřeba. Právě ony situace jsou často nepředvídatelné a je nutno je řešit tak, jak přicházejí. To, co bylo možné očekávat, bylo zahrnuto v Plánu práce výchovného poradce, který je taktéž zveřejněn na školních www stránkách Příprava a plánování vlastní činnosti Plán práce byl sestaven Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce výchovného poradce ve školním roce 2008/2009 Příprava a aktualizace nástěnky Nástěnka sloužila během celého školního roku a je umístěna v přízemí naproti hlavního vchodu. Její obsah byl zaměřen těchto hlavních oblastí: 1. poradenství seznámení s úskalími při zvládání nové látky, jak pomoci kamarádovi závislému na drogách, kde hledat pomoc atd., 2. další studium nabídka vyšších odborných a vysokých škol, různých kurzů 3. různé kulturní akce Schránka důvěry Schránka důvěry zůstala umístěna na školní knihovně v 1. patře. Stejně jako loni zůstala prázdná bez jediného dotazu. Problémy docházky Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle Metodického pokynu MŠMT č. j / ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Výchovná poradkyně se zúčastňovala 3 x výchovné komise, kde se projednávala vysoká absence žáků a z toho plynoucí jejich neklasifikování. O pohovorech byly sepsány zápisy. Prevence záškoláctví byla podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, či.: 14514/ rozpracována v Minimálním preventivním programu boje proti kriminalitě mládeže školy na školní rok 2009/2010.

26 Spolupráce s rodiči Poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována do tří oblastí: 1. řešení problémů školní docházky dětí, 2. poradenství volby dalšího pokračování ve studiu. ad 1. Jednání s rodiči o nepřítomnosti dětí ve škole probíhalo jednak při pohovorech žáků a třídních učitelů a jednak při rozborech absence na popud rodičů. ad 2. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu: pomoc rodičům žáků nespokojených se zvoleným studijním nebo učebním oborem (letos 1 případ ukončením studia a přestupem na méně náročný obor. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Třem žákům výchovná poradkyně doporučila konzultaci v PPP Břeclav. Poradenství žáků při pokračování ve studiu Pro žáky 4. ročníků, kteří projevili zájem o další studium, byly připraveny odkazy na internetové stránky s přehledem vyšších odborných, jazykových, vysokých a dalších škol, které byly také zveřejněny na nástěnce výchovného poradce. Celkem 8 žáků se na výchovnou poradkyni obrátilo s prosbou o pomoc s vyplněním přihlášky. Všichni žáci 4. ročníků mají ve třídách k dispozici informační materiály z různých vysokých škol. Pro žáky 3. a 4. ročníků byla zrealizováno 2 x setkání s učiteli a studenty brněnských vysokých škol v rámci jejich prezentace na naší škole. Aktivity výchovného poradce Výchovná komise: 3 x Řešení vysoké absence s třídním učitelem: 12 x Konzultace ke klasifikaci: 3 x Podezření na šikanu: 1x Konzultace k VŠ 20 x Přednáška - Drogová závislost AIDS první pomoc Holocaust květen - prezentace škol Newton college Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Z tohoto důvodu naše škola připravila a realizuj komplexní dlouhodobý program primární prevence se spoluprací ostatních podílející se subjektů. Minimální preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělání během celého školního roku. Vede k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivním změnám motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Cíl primární prevence je Zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. - prevence kriminality mládeže - prevence zneužívání - zaměření se na oblast zdravého životního stylu - ovlivňování postojů a chování dětí

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická, s. r. o., Slovácká 1a 690 02 Břeclav IČO: 25 315 811 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Břeclav, 30. 9. 2013 PaedDr. Dana Neprašová ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická, s. r. o., Slovácká 1a 69 2 IČO: 25 315 811 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 211/212, 27. 9. 212 PaedDr. Dana Neprašová ředitelka školy Základní údaje

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická, s. r. o., Slovácká 1a 690 02 Břeclav IČO: 25 315 811 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Břeclav, 4. 10. 2008 PaedDr. Dana Neprašová ředitelka

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ. Plán práce pro školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ. Plán práce pro školní rok 2016/2017 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz Členové školního poradenského pracoviště: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Plán práce pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více