3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68"

Transkript

1 1. Základní zákony elektromagnetismu Zákon elektromagnetické indukce Spřažený tok vzduchové cívky Spřažený tok cívky s feromagnetickým jádrem Druhá Maxwellova rovnice Rotace vektoru E Stokesova věta První Maxwellova rovnice Proudová hustota Ampèrûv zákon Konstrukce první Maxwellovy rovnice Třetí Maxwellova rovnice Divergence vektoru D Konstrukce třetí Maxwellovy rovnice Gaussova věta Čtvrtá Maxwellova rovnice Biotův-Savartův zákon Elektromagnetické síly Vznik mechanických sil v elektromagnetickém poli Lorentzova síla Síla mezi dvěma dlouhými rovnoběžnými vodiči Topologické vlastnosti elektromagnetického pole Topologie diskrétních útvarů Základní pojmy teorie grafu Princip reciprocity v pasivních lineárních obvodech Princip reciprocity v pasivních nelineárních obvodech Počet stupňů volnosti pasivního mnohopólu Počet stupňů volnosti pasivního čtyřpólu Počet stupňů volnosti pasivního dvojbranu Popis dvojbranu pomocí matic typu Z, Y, H Přenosové parametry dvojbranu Princip reciprocity v elektromechanických soustavách Topologie spojitých útvarů Základní pojmy a definice Topologické operace Některé topologické věty Aplikace topologických vět na Maxwellovy rovnice Vzduchová cívka z topologického hlediska Cívka s feromagnetickým jádrem z topologického hlediska Neumannův vzorec pro výpočet vzájemné indukčnosti Princip reciprocity ve spojitě rozprostřených obvodech Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

2 3.2. Řešení vlnových rovnic Rovinná vlna v obecném prostředí Rovinná vlna ve vakuu a v izolantech Rovinná vlna v prostředí s malou vodivostí nebo při vysokých kmitočtech Rovinná vlna ve vodivém prostředí Povrchový jev, skinefekt Magnetický skinefekt v tenkém ocelovém plechu Sestavení a řešení diferenciální rovnice pro proměnnou H Rozložení magnetické indukce B Vířivé ztráty v plechu Ekvivalentní vířivý odpor jádra Závislost vířivých ztrát na kmitočtu při konstantní amplitudě indukce B Závislost vířivých ztrát na kmitočtu při konstantní amplitudě napájecího napětí Přesné náhradní zapojení vířivých ztrát Širokopásmové náhradní zapojení vířivých ztrát Přibližné náhradní zapojení vířivých ztrát Vířivé ztráty v asynchronním stroji napájeném z měniče kmitočtu Vířivé ztráty v tlumivce LC-filtru na výstupu trojfázového střídače Vířivé ztráty ve výstupní tlumivce stejnosměrného měniče Shrnutí poznatků o vířivých ztrátách Magnetický skinefekt v nelineárním feromagnetiku Hysterezní ztráty s uvažováním skinefektu Magnetický skinefekt v ocelové tyči kruhového průřezu Sestavení diferenciální rovnice pro proměnnou H - první způsob Sestavení diferenciální rovnice pro proměnnou H - druhý způsob Obecné řešení diferenciálních rovnic Besselova typu Řešení Besselovy diferenciální rovnice nultého řádu Řešení Kelvinovy rovnice Rozložení pole v tyči kruhového průřezu - první způsob výpočtu Rozložení pole v tyči kruhového průřezu - druhý způsob výpočtu Shrnutí jevů vyvolaných skinefektem v tyči kruhového průřezu Elektrický skinefekt v tenkém foliovém vodiči Sestavení a řešení diferenciální rovnice pro proměnnou H Rozložení proudové hustoty J Výkonové ztráty ve vodiči Ekvivalentní odpor vodiče Impedance vodiče na velmi vysokých kmitočtech Vliv skinefektu na vlastnosti bezindukčního bočníku Ï Elektrický skinefekt ve vodiči kruhového průřezu Sestavení diferenciální rovnice pro proměnnou E - první způsob Sestavení diferenciální rovnice pro proměnnou E - druhý způsob Rozložení proudové hustoty J Impedance vodiče Přibližovací jev, proximity-efekt 146

3 5. Magnetické obvody Třídění magnetických obvodů Lineární magnetický obvod Lineární diskrétní magnetický obvod - Hopkinsonův zákon Indukčnost lineárního diskrétního magnetického obvodu Elektromagnetický návrh lineárního diskrétního magnetického obvodu Hopkinsonovy činitele rozptylu Výpočet indukovaného napětí v lineárním magnetickém obvodu Energie lineárního magnetického obvodu Nelineárni magnetický obvod Výpočet indukovaného napětí v nelineárním magnetickém obvodu Energie nelineárního magnetického obvodu Hysterezní ztráty Nelineární parametrický magnetický obvod Výpočet indukovaného napětí v nelineárním parametrickém obvodu Energie nelineárního parametrického magnetického obvodu Elektromagnet Elektromagnet jako reluktanční stroj Síla ve vzduchové mezeře elektromagnetu Princip reciprocity u elektromagnetu Matematický model levitačního elektromagnetu Magnetické materiály Fyzikální veličiny vhodné k popisu magnetických jevů v materiálu Ampèrûv magnetický moment m µ Princip permanentního magnetu Magnetická polarizace J Magnetizace M Permeabilita µ a magnetická susceptibilita Nastavení pracovního bodu permanentního magnetu Převodní tabulka jednotek magnetických veličin Základní pojmy a názvosloví magnetických vlastností Magnetizační křivka feromagnetika Bod nasycení feromagnetika Maximální použitelná (špičková) pracovní indukce Prvotní stav feromagnetika Křivka prvotní magnetizace Hysterezní smyčka feromagnetika Maximálni hysterezní smyčka Statická hysterezní smyčka Dynamická hysterezní smyčka Amplitudová magnetizační křivka Amplitudová permeabilita Diferenciální permeabilita Relativní permeabilita Komplexní permeabilita 186

4 Curieova teplota Třídění látek podle magnetických vlastností Látky diamagnetické Látky paramagnetické Látky feromagnetické Látky antiferomagnetické Látky ferimagnetické Ferity Magneticky tvrdé slitiny kovů Magneticky tvrdé slitiny ze vzácných zemin Fyzikální podstata feromagnetismu Magnetické vlastnosti atomu Analytický výpočet magnetizační křivky feromagnetika Matematické modely feromagnetické hystereze Horní mezní kmitočet feritových materiálů - komplexní permeabilita Užitné vlastnosti feromagnetických materiálů Ferity manganato-zinečnaté Ferity nikelnato-zinečnaté Křemíková ocel izotropní - válcovaná zatepla Křemíková ocel izotropní - válcovaná zastudena - finálně žíhaná Křemíková ocel anizotropní, magneticky orientovaná - válcovaná zastudena Slitiny niklu a železa - permalloy Slitiny kobaltu a železa Slitiny hliníku a železa Amorfní kovy Ultratenké plechy Práškové železo Měření feromagnetických materiálů Měření hysterezní smyčky Měření dynamické hysterezní smyčky Měření statické hysterezní smyčky Měření magnetizační charakteristiky Měření amplitudové magnetizační charakteristiky Měření křivky prvotní magnetizace Měření celkových magnetických ztrát Měření vířivých ztrát impulsní metodou Činitel plnění železa v jádře Činitel plnění u jader složených z plechů Činitel tvaru u jader s odstupňovaným průřezem Ideální kruhový sloupek Sloupek s 5krát odstupňovaným průřezem Sloupek se 4krát odstupňovaným průřezem Sloupek se 3krát odstupňovaným průřezem Sloupek s 2krát odstupňovaným průřezem 242

5 Sloupek se čtvercovým průřezem a kruhovou kostrou Sloupek se čtvercovým průřezem a čtvercovou kostrou Činitel plnění u jader z práškového železa Objemový činitel plnění Ekvivalentní délka vzduchové mezery jádra z práškového železa Ekvivalentní průřez jádra z práškového železa Ekvivalentní permeabilita jádra z práškového železa Činitel plnění vinutí Celkový činitel plnění Činitel tvaru Činitel izolace Činitel přídavný Tepelné poměry ve vinutí Zatěžovací činitel Tlumivka ve výstupním LC-íiltru stejnosměrných pulsních měničů Tlumivka v obvodu střídavého sinusového proudu Stejnosměrná tlumivka v proměnném zatěžovacím režimu Proudová hustota ve vodiči Ztrátový výkon ve vinutí Činitel přestupu tepla z tělesa do okolí Závislost proudové hustoty na velikosti vinutí Teplotní závislost měrného odporu mědi a hliníku Obecné principy minimalizace tlumivek a transformátorů Minimalizace - při zvolené proudové hustotě Základní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Absolutní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Základní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Absolutní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Celkový objem n dílčích tlumivek Celkový objem n dílčích transformátorů Tlumivka s feromagnetickým jádrem a vzduchovou mezerou Základní elektromagnetický návrh tlumivky Určení počtu závitů Délka vzduchové mezery Rozptyl magnetického pole na okrajích vzduchové mezery Minimalizace tlumivky Základní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Postup při návrhu tlumivky Tlumivka na jádře typu El a x a" Základní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Základní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí 284

6 12.4. Tlumivka na rámovém jádře Základní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Absolutní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Tlumivka na jádře z práškového feromagnetika Základní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Určení počtu závitů Délka vzduchové mezery Trojfázová tlumivka s feromagnetickým jádrem a vzduchovou mezerou Magnetický obvod trojfázové tlumivky Minimalizace trojfázové tlumivky Základní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Základní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Absolutní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Proudově kompenzované odrušovací tlumivky Princip vzniku rušivých vf. proudů v napájecí síti Trojfázová kompenzovaná odrušovací tlumivka Jednofázová kompenzovaná odrušovací tlumivka Přesytka Odlehčovací obvod pro odlehčení zapínacího děje v tranzistoru Návrh magnetického obvodu přesytky Návrh přesytky se vzduchovou mezerou Návrh přesytky bez vzduchové mezery Vzduchové cívky Velmi dlouhý vzduchový solenoid První způsob výpočtu indukčnosti dlouhého solenoidu Druhý způsob výpočtu indukčnosti dlouhého solenoidu Jednovrstvá válcová vzduchová cívka Toroidní vzduchová cívka Helmholtzovy cívky Výpočet magnetického pole pomocí Biotova-Savartova zákona Základní uspořádání Helmholtzových cívek První modifikace Helmholtzových cívek Druhá modifikace Helmholtzových cívek Indukčnost sendvičových spojů Kotoučová vzduchová cívka Absolutní minimalizace kotoučové cívky Návrh kotoučové cívky při zadané indukčnosti a proudu Návrh kotoučové cívky při zadané indukčnosti a odporu vinutí Jednovrstvá spirálová vzduchová cívka Horní mezní kmitočet cívek - parazitní kapacita vinutí Měření parazitní kapacity vinutí 337

7 Výpočet parazitní kapacity vinutí Teorie transformátoru Transformátor jako lineární pasivní dvojbran Předpoklady analýzy Princip reciprocity u transformátoru Počet stupňů volnosti transformátoru Klasifikace a názvosloví transformátorů Matematické modely lineárního transformátoru Základní model transformátoru ve tvaru impedanční Z-matice Názvosloví modelů Klasifikace přípustných modelů transformátoru Model transformátoru napětí ve tvaru hybridní H^-matice Model transformátoru proudu ve tvaru hybridní H^matice Ekvivalentní zapojení transformátoru Experimentální identifikace parametrů transformátoru Náhradní zapojení transformátoru Syntéza náhradního zapojení metodou přímé separace rozptylových indukčností Syntéza náhradního zapojení metodou stejné vstupní impedance Činitel vazby k Vztah mezi činitelem vazby k a Hopkinsonovými činiteli rozptylu v Výpočet rozptylu primárního vinutí z geometrie transformátoru Výpočet rozptylu sekundárního vinutí z geometrie transformátoru Rozptyl způsobený izolační mezerou mezi vinutími Výpočet rozptylové indukčnosti transformátoru z dílčích rozptylů Výpočet činitele vazby k z geometrie transformátoru Transformátor jako nelineární pasivní dvojbran Matematické modely nelineárního transformátoru Vliv nelinearity feromagnetika na napěťový přenos transformátoru Matematický model transformátoru napětí s nelineárním magnetickým obvodem Matematický model transformátoru proudu s nelineárním magnetickým obvodem Shrnutí poznatků o transformátoru Jednofázový síťový transformátor Určení počtu primárních závitů Výpočet magnetizačního proudu Ztráty, účinnost, proud naprázdno, celkový primární proud Minimalizace transformátoru Základní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Postup při návrhu transformátoru Transformátor na jádře El a x a" Základní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Základní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Transformátor na rámovém jádře Základní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Absolutní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí 396

8 19. Trojfázový síťový transformátor Magnetický obvod trojfázového transformátoru Určení počtu primárních závitů Výpočet magnetizačního proudu Ztráty, účinnost, proud naprázdno, celkový primární proud Minimalizace trojfázového transformátoru Základní minimalizace - při zvolené proudové hustotě Základní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Absolutní minimalizace - při zvoleném oteplení vinutí Porovnání objemů trojfázového a jednofázového transformátoru Jednočinný propustný měnič s impulsním transformátorem Jednočinný propustný měnič - základní zapojení Návrh transformátoru Poznámky ke konstrukci transformátoru Otázka rozdělení celkového výkonu měniče na n dílčích měničů s n transformátory Poznámka k realizaci transformátoru na extrémně velké proudy Vliv rozptylové indukčnosti transformátoru na funkci měniče Jednočinný propustný měnič s demagnetizačním vinutím Dva jednočinné propustné měniče pracující v protitaktu Vliv synchronního rušení na nesymetrii řídicích signálů Obvodové možnosti potlačení vlivu nesymetrie řídicích signálů Jednočinný propustný měnič s demagnetizací do Zenerovy diody Návrh transformátoru měniče Využití měniče pro galvanické oddělení řídicích impulsů Dvojčinný propustný měnič s impulsním transformátorem Dvojčinný propustný měnič - celý můstek První řídicí algoritmus celého můstku Druhý řídicí algoritmus celého můstku Návrh transformátoru Otázka rozdělení celkového výkonu měniče na n dílčích měničů s n transformátory Poznámka k realizaci transformátoru na extrémně velké proudy Vliv rozptylové indukčnosti transformátoru na funkci měniče Sekundární usměrňovače dvojčinných měničů Dvojcestný můstkový usměrňovač Dvojcestný uzlový usměrňovač s nulovou diodou Dvojcestný uzlový usměrňovač bez nulové diody Proudový zdvojovač Dvojčinný propustný měnič - poloviční můstek Vlastnosti měniče Návrh transformátoru Dvojčinný propustný měnič - push-pull Vlastnosti měniče Návrh transformátoru Problém stejnosměrné magnetizace transformátoru u dvojčinných měničů 463

9 Vliv synchronního rušení na nesymetrii řídicích signálů Odstranění stejnosměrné složky primárního napětí pomocí kondenzátoru Návrh výstupního filtru propustných měničů Návrh filtrační tlumivky Návrh filtračního kondenzátoru Kmitočtová charakteristika LC-filtru Zatěžovací charakteristika v režimu spojitých proudů Zatěžovací charakteristika v režimu přerušovaných proudů Porovnání propustných měničů Porovnání měničů z hlediska počtu tranzistorů Porovnání jednočinného a dvojčinného propustného měniče Porovnání dvou jednočinných měničů, pracujících v protitaktu, s měničem dvojčinným Porovnání celého můstku s měničem push-pull Jednočinný blokující měnič s impulsním transformátorem Vlastnosti měniče Návrh transformátoru Ochrana tranzistoru proti přepětí Řídicí obvody spínaných zdrojů Problém galvanického oddělení primární a sekundární strany zdroje Systém s řídicími obvody na sekundární straně Systém s řídicími obvody na primární straně Pulsní šířkové modulátory, PWM Zpětnovazební regulace výstupních veličin spínaných zdrojů Přímá regulace výstupního napětí Přímá regulace výstupního proudu - proudová smyčka Kaskádní regulace výstupního napětí s podřízenou proudovou smyčkou Rovnoměrné rozdělení proudů při paralelním řazení více zdrojů Regulace nabíječek akumulátorů Regulace na konstantní výkon Snímače střídavého proudu Měřicí transformátor proudu Třídy přesnosti měřicích transformátorů proudu Analýza chyb měřícího transformátoru proudu Chyby nízkofrekvenčního transformátoru proudu Chyby vysokofrekvenčního transformátoru proudu Návrh transformátoru proudu Měřicí transformátor proudu s elektronickým zkratem na výstupu Snímání jednopolaritních impulsů transformátorem proudu Měřicí transformátor proudu se zpětnovazební kompenzací 518

10 26.5. Rogowského cívka Matematický popis Rogowského cívky Rogowského cívka s co nejmenším dolním mezním kmitočtem Rogowského cívka pro měření ve vysokofrekvenční oblasti Rogowského cívka jako vysokofrekvenční transformátor proudu Snímače stejnosměrného proudu Hallova sonda Snímač stejnosměrného proudu s Hallovou sondou, se zpětnovazební kompenzací Snímač stejnosměrného proudu s Hallovou sondou, bez zpětnovazební kompenzace Bočníky pro snímání proudu Kmitočtová kompenzace vysokofrekvenčního bočníku Koaxiální bezindukční bočník Fóliový bezindukční bočník Snímače střídavého napětí Měřicí transformátor napětí Snímače stejnosměrného napětí Snímač stejnosměrného napětí s Hallovou sondou, se zpětnovazební kompenzací Snímač stejnosměrného napětí s Hallovou sondou, bez zpětnovazební kompenzace Literatura 552

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 ) ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 1) Uveďte charakteristické parametry magnetických látek Existence magnetického momentu: základním předpoklad, aby látky měly magnetické vlastnosti tvořen součtem orbitálního

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME PŘEDMĚT: INSTALACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Okruh č. 1 DRUHY

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3. Demodulátory Demodulace Jako demodulace je označován proces, při kterém se získává z modulovaného vysokofrekvenčního

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. STATICKÁ TAHOVÁ ZKOUŠKA a) zkušební zařízení a zkušební vzorky b) pracovní

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ USMĚRŇOVAČE Usměrňovače sloužá k usměrněná střádavâch proudů na proudy stejnosměrnã. K vlastnámu usměrněná se použávajá diody, ať již elektronky, či polovodičovã. Elektronkovã usměrňovače - tzv.eliminçtory-

Více

3.2 Snímače polohy, rychlosti a zrychlení

3.2 Snímače polohy, rychlosti a zrychlení 3.2 Snímače polohy, rychlosti a zrychlení Snímače kinematických veličin poskytují informaci o fyzikálních veličinách řízeného procesu odvozených od mechanického pohybu. Rozdělujeme je podle těchto kritérií:

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy na prvním stupni.

Více

Problémy elektrické kompatibility kolejových obvodů

Problémy elektrické kompatibility kolejových obvodů Václav Chudáček, Ivan Konečný, Karel Stoll Problémy elektrické kompatibility kolejových obvodů Klíčová slova: kolejový obvod, ohrožující vliv, rušení, kompatibilita, hnací vozidla, trakce, ukolejnění.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 1 Snímač

Více

Měření elektrického proudu

Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu proud měříme ampérmetrem ampérmetrřadíme vždy do sériově k měřenému obvodu ideální ampérmetr má nulový vnitřní odpor na skutečném ampérmetru vzniká

Více

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf Transformátory EI plechy Toroidní jádro Hrníčkové jádro Porovnání EI a toroidních transformátorů Schématické značky Rozdělení transformátorů

Více

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský Po stavbě svých prvních dvou-pásmových reproduktorových soustav s pasivní LC výhybkou v konfiguraci ARN-226-00/8Ω (basový reproduktor)

Více

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006 Přístroje a metody pro měření elektrických veličin Skripta Školní rok : 2005/ 2006 Modul: Elektrické měření skripta 3 MĚŘENÍ VELIČIN Obor: 26-46-L/001 - Mechanik elektronik --------------------------------------------

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY 1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY 1.1 Úvod Úkolem této úlohy je seznámení se s principy, vlastnostmi a některými obvodovými realizacemi spínaných zdrojů. Pro získání teoretických znalostí k úloze

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového

Více

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013 VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu krokového motoru a jeho řízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické

Více

Učební osnovy Fyzika 6

Učební osnovy Fyzika 6 Učební osnovy Fyzika 6 Výstup Doporučené učivo Ročníkový výstup 1. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 2. změří vhodně zvolenými

Více

Rušení ší ící se po vedení

Rušení ší ící se po vedení 1 Potla ení vysokofrekven ního rušení spínaných zdroj Spínané zdroje generují vysokofrekven ní rušení vlivem spínání o vysoké frekvenci. Toto rušení se ší í vzduchem pomocí elektromagnetického pole nebo

Více

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod 1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod Cíl měření: Ověření základních vlastností výkonových diod. Měřením porovnejte vlastnosti výkonových diod s běžně používanými diodami mimo oblast výkonové

Více

Proudový chránič se zásuvkou

Proudový chránič se zásuvkou http://www.coptkm.cz/ Proudový chránič se zásuvkou Popis zapojení Zásuvka je na vstupu vybavena jističem 10 A. Jednak s ohledem na použitá relé a za druhé z důvodu jištění zásuvkových okruhů většinou jističem

Více

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM 12 SYNCHRONNÍ MOTOR S DOJÍM NPÁJENÍM 12.1 ÚKOL MĚŘENÍ a) Zapojit úlohu dle schématu zapojení. Zapojení provádějí dvě skupiny odděleně. b) Sfázování stojícího rotoru asynchronního motoru s rotorem synchronního

Více

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Elektromagnet, elektromotor

Elektromagnet, elektromotor 1. Elektromagnet Elektromagnet, elektromotor cívka s jádrem z magneticky měkké oceli jádro zesiluje MP (magnetické pole) výhody elektromagnetu (oproti permanentním magnetům): MP je možné vypnout a zapnout

Více

Analýza metod pro výpočet tepelných ztrát jednofázového vodiče

Analýza metod pro výpočet tepelných ztrát jednofázového vodiče Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 011 13 4 Analýza metod pro výpočet tepelných ztrát jednofázového vodiče Analysis of methods for calculating the thermal losses of single phase wires Zbyněk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: kvarta Očekávané výstupy Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického

Více

Pasivní součástky. rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Pasivní součástky. rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Pasivní součástky rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory Pasivní součástky (passive components) jednoduché stavební prvky jednobrany, vícebrany elektrické vlastnosti vyjádřitelné prvky se soustředěnými

Více

AUTOREFERÁT. dizertační práce

AUTOREFERÁT. dizertační práce AUTOREFERÁT dizertační práce PLZEŇ, 2011 Ing. Antonín Předota Ing. Antonín Předota Modelování rázových jevů ve vinutí transformátoru obor Elektrotechnika Autoreferát dizertační práce k získání akademického

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

BEZKONTAKTNÍ PROUDOVÝ SENZOR DC A AC PROUDU NÍZKÝCH KMITOČTŮ S VYUŽITÍM WIEGANDOVA EFEKTU

BEZKONTAKTNÍ PROUDOVÝ SENZOR DC A AC PROUDU NÍZKÝCH KMITOČTŮ S VYUŽITÍM WIEGANDOVA EFEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Elektroakustické a elektromechanické měniče s elektrickým polem

Elektroakustické a elektromechanické měniče s elektrickým polem Elektroakustické a elektromechanické měniče s elektrickým polem Elektroakustické a elektromechanické měniče Zařízení pro přeměnu energie elektromagnetického pole na energii pole akustického nebo naopak

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 7.5.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: - Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je studováno šíření vln volným

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 7.5.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: - Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je studováno šíření vln volným

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií: Digitální multimetry Digitální multimetr M300 Miniaturní měřící přístroj s m displejem, 4-polohovým posuvným přepínačem a otočným voličem. Umožňuje měření napětí, jednosměrného proudu, odporu, jako i zkoušení

Více

ORGANIZACE KONFEKČNÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

ORGANIZACE KONFEKČNÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY ORGANIZACE KONFEKČNÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY 1 ORGANIZACE KONFEKČNÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY Organizace výroby prostorové rozmístění výrobní techniky s využitím mezioperační dopravy Racionalizace uspořádání pracovních

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Indukční ohřevy ve strojírenství Miroslav Uhlíř 2012 1 2 Abstrakt Tato bakalářská

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ]

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ] Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC

Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC LINIOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY (STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY) 1. Navrhování železniční trasy (geometrické parametry koleje, vozidlo a kolej, průjezdný průřez, trasování) 2. Navrhování tělesa železničního spodku (navrhování

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ 1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního

Více

Impulzní paměťová relé - tichá. Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem. Výkonová impulzní relé s I th

Impulzní paměťová relé - tichá. Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem. Výkonová impulzní relé s I th Minia mpulzní paměťová relé - tichá Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem. Výkonová impulzní relé s th do 63 A a ovládacím napětím AC 24 V a AC 23 V. Především k ovládání světelných obvodů z

Více

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Z injekční stříkačky je skrze jehlu vytlačovaná voda. Průměr stříkačky je D, průměr jehly d. Určete výtokovou rychlost,

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami. L A S E R Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami Stimulovaná emise Princip laseru Specifické vlastnosti laseru jako zdroje

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

13/sv. 3 (76/891/EHS)

13/sv. 3 (76/891/EHS) 320 31976L0891 L 336/30 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4.12.1976 SMĚRNICE RADY ze dne 4. listopadu 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektroměrů (76/891/EHS) RADA

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko - fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Věra Koudelková. Jak fungují věci. Katedra didaktiky fyziky

Univerzita Karlova v Praze Matematicko - fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Věra Koudelková. Jak fungují věci. Katedra didaktiky fyziky Univerzita Karlova v Praze Matematicko - fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Věra Koudelková Jak fungují věci Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Peter Zilavý, PhD. Studijní obor: Učitelství

Více

27.11.2013, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Proudění tekutin. Principy měření průtoku

27.11.2013, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Proudění tekutin. Principy měření průtoku 7.11.013, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček Mechanika tekutin Proudění tekutin Ztráty při proudění tekutin ti Principy měření průtoku strana Rovnice kontinuity Při ustáleném proudění ideální kapaliny

Více

není transformátor jako transformátor

není transformátor jako transformátor 50 /ENERGIE KOLEM NÁS autor: Miroslav Kraus není transformátor jako transformátor Suché transformátory se zalitým vinutím se vyrábějí od 70. let 20. století. Po celém světě je v provozu několik stovek

Více

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013 Prostorová akustika Číslo dokum.: 13Zak09660 Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice Část: akustická studie Zpracoval: Ing.arch. Milan Nesměrák Datum: prosinec

Více

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23 Obsah PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD... 13 0.1. Jak teoreticky řešíme elektrotechnické projekty...13 0.2. Dvojí význam pojmu pole...16 0.3. Elektromagnetické pole a technické projekty...20 1. Základní pojmy a zákony

Více

Unipolární Tranzistory

Unipolární Tranzistory Počítačové aplikace 000 Unipolární Tranzistor aktivní součástka polovodičový zesilující prvek znám od r. 960 proud vedou majoritní nositelé náboje náznak teorie čtřpólů JFET MOS u i i Y Čtřpól - admitanční

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 > < 29 > MCS II je distribuovaný, multiprocesorový, parametrizovatelný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase s rozlišením na jednu milisekundu, využívající nejmodernější technologie a trendy. Jeden

Více

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače SB 272 VŠB TUO Ostrava Program 1. Analogové snímače Vypracoval: Crlík Zdeněk Spolupracoval: Jaroslav Zavadil Datum měření: 9.3.2006 Zadání 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 ULTRAZUKOVÉ VIDĚNÍ PRO ROBOTICKÉ APLIKACE Bc. Libor SMÝKAL Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín 23.

Více

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr. olovodiče - s jedním přechodem (dvojpóly) Dioda detekční, spínací a usměrňovací Zenerona dioda Kapacitní dioda LED (svíticí dioda) olovodičový LASER olovodič a přechod m.n. = elektrony m.n. = díry pohyb

Více

Jednokotoučové stroje BDP 43/450 C Adv. Vybavení: Síťový provoz. Technické údaje

Jednokotoučové stroje BDP 43/450 C Adv. Vybavení: Síťový provoz. Technické údaje Jednokotoučové stroje BDP 43/450 C Adv Velmi komfortní a účinný vysokorychlostní přístroj s planetovou převodovkou. K leštění. Vybavení: Síťový provoz Objednací číslo: 1.291-225.0 Technické údaje Pracovní

Více

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou

Více

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 Ing. Markéta Bolková, Ing. Karel Hoder, Ing. Karel Spá il MEgA M ící Energetické Aparáty, a.s. V uplynulém období bylo vyvinuto komplexní ešení pro sb r a analýzu dat protikorozní

Více

kapitola 85 - tabulková část

kapitola 85 - tabulková část 8500 00 00 00/80 ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI

Více

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena. SN č. 15/1989 Sachsenwerk ESWE 3 (1932) Zpracoval: Ing. Miroslav Beran Skříň: Dřevěná, tmavohnědě dýhovaná leštěná. Ovládací prvky: Levý horní knoflík = vazba s anténou (regulace hlasitosti), levý dolní

Více

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy: Míč na rotujícím válci Tato úloha představuje složitý mechatronický nelineární systém, který se řídí pomocí experimentálně navrženého regulátor. Cílem je udržet míč ve vertikální poloze, čehož je dosaženo

Více

Simulátor EZS. Popis zapojení

Simulátor EZS. Popis zapojení Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti

Více