ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY"

Transkript

1 ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc. 1), Ing. Jaroslav Hedbávný 2), Milan Drda 3) 1) 2) 3) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, Brno, telefon: , VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, Třebíč, telefon: , ENVI-PUR, s.r.o. Kpt. Jaroše 358, Tábor, telefon: , Úpravna vody ve Štítarech upravuje povrchovou vodu z vodárenského zdroje - vodní nádrže Vranov na řece Dyji (říční km 174,450). Přehrada byla vybudována a uvedena do trvalého provozu v roce Víceúčelová nádrž slouží jako akumulace vody pro vodárenský odběr úpravny vody Štítary, k nalepšení průtoků pro úpravnu vody ve Znojmě a k zabezpečení průtoků v průměrném ročním množství 2,05 m 3 /s do Mlýnského náhonu, k zajištění odběrů pro závlahový kanál Krhovice-Hevlín, plní funkci protipovodňové ochrany, slouží pro výrobu el. energie ve špičkové vodní elektrárně Vranov. Významnou funkcí vodní nádrže je i rekreační využití v regionu. Odběr vody z řeky Dyje z vodní nádrže Vranov v množství Q max = 200 l/s byl povolen vodoprávním povolením referátu ŽP Okresního úřadu Znojmo č.j. Vod 1572/231.2/98- Ko ze dne , které změnilo původní rozhodnutí ONV v Třebíči ze dne Na úpravnu vody je voda dopravována z čerpací stanice na břehu přehradní nádrže Vranov nad Dyjí, čerpadla jsou umístěna na plovoucím rameni, kterým se vyrovnává kolísání vodní hladiny. Technologické vystrojení ČS tvoří 6 ks ponorných čerpadel, která jsou rozdělena do 2 větví po 3 ks čerpadel, z nichž každé má jmenovitý výkon Q = 50 l/s. V současnosti je v provozu vždy pouze jedna větev, regulace výkonu se děje pouze připínáním a odpojováním čerpadel z téže větve. Při vysoké hladině v přehradní nádrži vlivem nižší ztráty je společný výkon jedné trojice čerpadel až 170 l/s, což tvoří současný maximální výkon úpravny vody, přestože technologie může dosáhnout vyššího výkonu. Obě výtlačné větve se spojují do jednoho výtlaku v armaturním prostoru ČS a tímto potrubím je surová voda dopravována do budovy ÚV Štítary, která je vzdálena cca 2 km. Objekt čerpací stanice je napájen el. energií ze samostatné trafostanice. Objekt ČS je oplocen a je k němu zřízena příjezdná cesta. Úpravna vody Štítary - současný stav Maximální výkon - čerpaná surová voda l/s Maximální výkon - technologie úpravny vody l/s Minimální výkon l/s Skutečná výroba - průměr l/s 95

2 Úpravna vody Štítary je situována při silnici č. 408 Šumná - Jemnice. Úpravna je tvořena hlavní technologickou halou, ve které jsou symetricky uspořádány dvě totožné technologické linky a budovou pomocných provozů a chemického hospodářství umístěnou kolmo k technologickým halám. Úpravna vody byla budována v etapách. V sedmdesátých letech 20. stol. byla vystavěna první technologická linka s provozní budovou (v tomto projektu ozn. "A"). V 80. letech byla v rámci 2. etapy přistavěna druhá technologická linka a úpravna dosáhla dnešní kapacity ("B"). Následně byla v 90. letech v rámci rekonstrukce vybudována linka finálního zpracování kalu a zrekonstruována čerpací stanice surové vody. Technologická linka před rekonstrukcí byla dvoustupňová, obsahovala následující technologické uzly: čerpací stanice surové vody (ČS Vranov) první separační stupeň - flokulace s hydraulickým mícháním pomocí pevných vestaveb (4 nádrže) - sedimentace (4 nádrže propojené s flokulacemi) druhý separační stupeň - otevřené pískové rychlofiltry s mezidnem (12 ks, celková filtrační plocha 216 m 2 ) akumulace upravené vody (4 nádrže, celk. akumulační objem m 3 ) chemické hospodářství - dávkování koagulantu (síran železitý, 1 soubor, dávkovací místo přivaděč surové vody) - dávkování vápenného mléka (2 soubory, dávk. místo přelivné žlaby sedimentací) - zdravotní zabezpečení (plynný chlór, 2 soubory, dávk. místo nátok do akumulace) kalové hospodářství - kalové nádrže - zahušťování kalů - kalolis - mezideponie odvodněných vodárenských kalů distribuce do spotřební sítě - rozvod tlakové vody pro provoz úpravny (ATS) - čerpací stanice Jemnice - zásobovací řad Častohostice Produkovaná upravená voda slouží k hromadnému zásobování obyvatel napojených na Skupinový vodovod Třebíčsko, který zajišťuje zásobení pitnou vodou na území okresů Třebíč a částečně Znojmo. Rekonstrukce je prováděna po stránce stavební, technologické a elektrotechnické. Součástí řešení je i zavedení bezpečnostního kamerového systému na ČS Vranov. Hlavní důvody rekonstrukce ÚV Štítary Strategickým cílem projektu "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZ Moravy, region Třebíčsko" je zajištění jakosti a množství pitné vody pro obyvatelstvo tak, aby byly splněné hodnoty podle platných hygienických předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 80/788/EEC Pitná voda a Směrnice Rady č. 98/83/ES O jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. 96

3 Hodnocení kvality surové vody z vodárenského hlediska Z údajů o kvalitě surové vody vyplývají vždy zásadní poznatky pro návrh technologické linky úpravny. Předně je z dostupných dat zřejmé, že kvalita surové vody přitékající na úpravnu je v průběhu roku velmi proměnná a to v několika technologicky významných parametrech (např. CHSK(Mn), mangan). To pro budoucnost implikuje potřebu kontinuální analýzy několika klíčových technologicky významných parametrů kvality vody a provázání těchto parametrů s nastavením provozních režimů jednotlivých procesů zařazených do technologické linky úpravny. Chemické parametry kvality surové vody Při zhodnocení kvality vody dle 21 až 23 vyhlášky 428/2001 Sb. k zákonu 274/2001 Sb. ve smyslu směrnice 75/440/EHS jsou nejproblematičtější tyto parametry kvality vody: huminové látky barva po filtraci adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX) polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) fenoly jednosytné mangan nasycení kyslíkem Shrnutí kvalitativních parametrů a jejich vliv na koncepci rekonstruované technologické linky úpravny Na základě shrnutí všech dostupných informací o průběhu kvality upravované vody vyplynulo, že úpravna vyžaduje zásadní rekonstrukci. Některé kvalitativní parametry surové vody vyžadovaly doplnění technologické linky úpravny zejména o sorpci na aktivním uhlí a také o proces oxidace. Tyto procesy (sorpce a oxidace) nemají alternativu a nebylo je možné řešit jakoukoli intenzifikací či úpravami současné technologické linky, protože v ní nebyly zahrnuty. Do technologické linky nově zařazen oxidační stupeň zaměřený zejména na oxidaci manganu a zbylých rozkladných produktů z anaerobního prostředí v údolní nádrži. Tento oxidační krok bude realizován za použití manganistanu draselného. V tomto stupni je však nezbytné sladit potřeby oxidace s nebezpečím oxidační lyze buněk organismů, které se budou vyskytovat v surové vodě. Při příliš razantní oxidaci by docházelo k porušení jejich buněčných stěn a vylití obsahu do upravované vody. Tím by probíhal zcela nežádoucí proces zvyšování koncentrací rozpuštěných či koloidních organických látek ve vodě a možnost uvolňování například sinicových toxinů do volné vody a následná potřeba je likvidovat další oxidací a sorpcí. Pro dosažení vhodného ph pro oxidaci je navržena provozní alternativa s předalkalizací surové vody. V rámci rekonstrukce bylo dále nutné zajistit hygienické zabezpečení upravené vody. Stávající prostá desinfekce plynným chlorem přinášela nežádoucí efekty v podobě tvorby THM, přechod na oxid chloričitý se z obdobných důvodů (výskyt chloritanů) jevil rovněž problematickým. Nakonec byla vybrána varianta kombinace chloraminace a UV-záření s následným dochlorováním na přivaděčích (v případě potřeby). U chloraminace se jedná se o dávkování roztoku amonné soli (zde síranu amonného), na kterou se volný chlor naváže za vzniku monochloraminu a dichloraminu, které pak již výrazně méně reagují s organickými látkami - vznik nežádoucích THM je tak potlačen. Tato metoda skýtá ještě jednu výhodu, a tou je větší stálost tohoto desinfekčního prostředku, vhodná právě pro zabezpečení dlouhých přivaděčů. Určitým rizikem tohoto procesu může být nežádoucí vznik dusitanů. 97

4 Navržený postup byl odzkoušen zkušebním provozem chloraminace. Po získání kladného stanoviska KHS a po nezbytné provozní přípravě bylo zkušební dávkování síranu amonného zahájeno. Dávkovací technika dávkovací čerpadla DC 60, rozpouštěcí nádrže o objemu 700 l, potřebné armatury a potrubí, které bylo zaústěno před dávkování plynného chloru. Pro zahájení dávkování byl použit 1% - ní roztok síranu amonného a dávka 1 g/m3. Hned po zprovoznění dávkování byla zahájena laboratorní kontrola (denně na úpravně, týdně ve vybraných místech distribuční sítě) s cílem monitorovat obsah amonných iontů, forem chloru a případných dusitanů. Souběžně byla prováděna pravidelná kontrola přesnosti dávkování objemovou metodou. Je třeba zdůraznit, že dle zmíněné vyhlášky č. 252/2004 Sb. se v případě používání chloraminace musí udržovat koncentrace celkového aktivního chloru do 0,4 mg/l. Již po několika dnech se objevily první efekty choraminace - pokles koncentrace volného chloru postupně až na hranici detekce a růst koncentrace chloru celkového do té míry, že musela být postupně snižována jeho dávka jak na úpravně, tak při dochlorování na síti. Výskyt nežádoucích dusitanů nebyl registrován, obsah amonných iontů se nejčastěji pohyboval kolem 0,20-0,25 mg/l, výjimečně bylo dosaženo hodnoty 0,40 mg/l. Spotřeba chloru pro desinfekci se postupně mohla snížit až na 1/3 původního množství, což po ekonomické stránce kompenzuje náklady na nákup síranu amonného. Přibližně po třech týdnech aplikace síranu amonného byly z upravené vody na ÚV a třech vybraných míst distribuční sítě odebrány první orientační vzorky na stanovení chloroformu. Přinesly příjemné překvapení v podobě výrazného snížení jeho obsahu na hodnoty do 10 mg/l. Od počátku roku 2006 byly ve třech- až čtyř-týdenních intervalech odebírány ve sledovaných profilech další vzorky na stanovení chloroformu. Výsledky těchto rozborů jsou více než uspokojivé. Souběžně probíhala kontrola obsahu amonných iontů a dusitanů, která potvrdila dříve získané poznatky. Je možno konstatovat, že zkušební provoz chloraminace potvrdil výrazné snížení koncentrace chloroformu ve všech sledovaných místech, z nichž nejvzdálenější od ÚV je Náměšť nad Oslavou (cca 60 km). Z těchto důvodů povolil hygienický orgán trvalé používání chloraminace, která se tak mohla stát významnou součástí inovované technologie ÚV Štítary a účinným nástrojem pro snížení až zamezení tvorby nežádoucích THM. Popsaná koncepce tak byla zapracována do projektu celkové rekonstrukce ÚV Štítary. Upravená voda po filtraci bude nejprve vystavena UV-záření, následně bude ještě před vstupem do akumulace dávkován roztok síranu amonného a potom plynný chlor. Cíle v zásobování pitnou vodou Cílem rekonstrukce ÚV Štítary je zajištění kvality pitné vody vyhovující limitům Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a to v množství kapacitního výkonu ÚV Q max = 200 l/s a průměrného výkonu úpravny Q prům = 150 l/s. Architektonické a výtvarné řešení rekonstrukce Objekt úpravny vody se pohledově nemění a vzhled je poplatný době jejího vzniku. U budovy úpravny dojde ke změně architektonického řešení pouze změnou způsobu zastřešení vybudováním nové střechy valbového typu místo stávající ploché. Navržené řešení vzhledem a materiálovým vyhotovením bude odpovídat místním podmínkám. Převážný objem rekonstrukčních prací se bude týkat technologických zařízení, jejichž rekonstrukce se bude provádět uvnitř stávajících budov, z architektonického hlediska nebude žádný vliv na okolní zástavbu a změnu vzhledu krajiny. 98

5 V areálu úpravny vody se dále rozšíří jedna ze dvou stávajících mezideponií odvodněných vodárenských kalů. Jedná se o plošný objekt se zachováním stávajícího charakteru provedení. Popis rekonstrukce ÚV Štítary Návrhový stav nové technologické linky vychází z výsledků laboratorních zkoušek, technologických poloprovozních zkoušek z provozních výsledků kvality surové a upravené vody dosažených na stávajících technologických zařízeních. V neposlední řadě také vychází návrh technologie z výsledků provozů na jiných úpravnách vod s podobnou kvalitou surové vody a obdobnou technologií úpravy, dále navazuje na bohaté zkušenosti s úpravou vody, jak projektantů, tak technologů. Další základ návrhu a upřesnění vychází z poloprovozních zkoušek na lokalitě (Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.). Celý provoz ÚV bude po rekonstrukci řízen z velína řídícím systémem. Surová voda je čerpána z přehrady v maximálním množství 170 l/s. Úpravna vody je dle požadavku investora rekonstruována na Qmax = 200 l/s. Zajištění možného přítoku surové vody do úpravny v kapacitním množství bude zajištěno technologickou úpravou řídícího programu v čerpací stanici surové vody Vranov. V úpravně vody bude surová voda přiváděna novým nerezovým potrubím DN 500 mm, kterým vstupuje v suterénu a po průchodu průtokoměrem se rozděluje na dvě stejné technologické větve. Rekonstrukce zahrnuje následující stavební a technologické soubory: Stavební: Stavební úpravy pro technologii Stavební úpravy budovy pomocných provozů Střecha ÚV Zdravotně-technické instalace Vzduchotechnika Přeložka zásobovacího řadu do Častohostic Mezideponie odvodněných vodárenských kalů Sklady filtračního písku Úložiště koncentrovaného síranu železitého Přístřešky Oprava povrchu komunikací v areálu úpravny vody Chodníky Oplocení a vjezdy Technologické: Trubní rozvody Homogenizace Sedimentace Písková filtrace Filtrace GAU Chemické hospodářství a zdravotní zabezpečení pitné vody Čerpací stanice pitné vody Kalové hospodářství Měření kvality vody Technologická elektroinstalace ASŘTP 99

6 Popis rekonstrukce technologie na ÚV Štítary Trubní rozvody Součástí rekonstrukce úpravny vody je výměna všech trubních rozvodů v budově úpravny vody. Stávající ocelové potrubí je nahrazováno potrubím z nerezové oceli. Po vstupu přívodního potrubí surové vody DN 500 je osazen hlavní vodoměr surové vody. Následně je provedeno rozdělení na dvě technologické větve úpravny vody. Na těchto větvích jsou nově osazeny dva rychlomísiče za kterými, před nátokem do flokulačních a usazovacích nádrží jsou umístěny nové průtokoměry. Tato část přívodního potrubí je zvětšena z DN 400 na DN 500, aby bylo možné hydraulicky dosáhnout požadovaného výkonu úpravny vody Q = 2 x 100 l/s. Odtok z usazovacích nádrží je veden dále potrubím z nerezového materiálu na filtry. Vzhledem k tomu, že je zde použit nový systém náhrady mezidna u vodárenských filtrů s dvousměrným průtokem pracích médií, jsou kompletně vybourána mezidna filtrů a sanovány stěny filtrů. Přívodní a odvodní potrubí je přizpůsobeno novému systému včetně prostupů. Podle požadavku provozovatele bude zrealizováno propojení levé a pravé technologické haly potrubím DN 400, které spojí obě technologické linky v místě nátoku na otevřené pískové rychlofiltry. Toto propojovací potrubí bude osazeno dvěma uzavíracími klapkami se servopohony a vypouštěcím potrubím s ruční uzavírací klapkou. V normálním režimu bude propojovací úsek uzavřen. V případě potřeby bude možno pomocí tohoto propojení provést přesměrování průtoku oběma polovinami úpravny vody. Při obnovení původního režimu průtoku každou polovinou úpravny budou obě servoklapky současně uzavřeny a zbylá voda z úseku vypuštěna výpustným potrubím s ruční uzavírací klapkou. Z pískových rychlofiltrů je potrubí vedeno gravitačně na filtry s náplní granulovaného aktivního uhlí. Trubní rozvody v těchto rychlofiltrech jsou přizpůsobeny opět navrženému filtračnímu systému. Z těchto rychlofiltrů voda přetéká přes UV lampy do akumulačních nádrží. Také je navrženo propojení akumulací obou větví do ČS. Z nerezové oceli jsou dále navržena odpadní potrubí, bezpečnostní přepady i rozvody technologické tlakové vody. Potrubnímu materiálu jsou přizpůsobeny veškeré podpůrné a doplňkové konstrukce, včetně spojovacího materiálu. Rozvody chemikálií jsou navrženy v plastovém potrubí s výjimkou trasy vápenné vody, která je vedena v gumových hadicích. Trasa hlavního koagulantu vede z místnosti pomocných provozů do rychlomísiče, zvlášť pro každou větev. Trasa pomocného koagulantu je zakončena na začátku flokulační komory. Vápenná voda je zaústěna do přelivových žlabů z usazovacích nádrží. Plynný chlór je dávkován za UV lampy na odtoku z filtru s náplní GAU. Chlorid amonný je potom dávkován do obou zásobovacích řadů na výstupu z úpravny v čerpací stanici. Materiálové provedení nově realizovaných potrubí je nerezová ocel předepsané tř Současně s výměnou potrubních rozvodů jsou měněny i všechny uzavírací armatury. Spoje nových potrubních tras jsou svařované a přírubové. Příruby montovaných spojů jsou hliníkové nebo nerezové podle konkrétních podmínek v místě osazení. Délková kompenzace větví je zabezpečena potrubními spojkami. Homogenizace Cílovým porekonstrukčním stavem jsou dva statické rychlomísiče, pro každou polovinu úpravny vody samostatný, neboť současné použití pouze jednoho homogenizátoru neumožňuje přesné řízení flokulačního procesu ve flokulačních nádržích a tím dochází ke vzniku vodárenských vloček na nevhodném místě ve flokulačních nádržích. 100

7 Do rychlomísiče je přiveden hlavní koagulant ze zásobní nádrže chemického hospodářství, dávkovaný dávkovacími čerpadly koagulantu. Z homogenizátoru se potrubí surové vody v každé polovině úpravny vody rozděluje ještě do dalších dvou větví a natéká do čtyř flokulačních nádrží. Průtok v každém ze čtyř nátoků je měřen samostatným průtokoměrem. Flokulace a sedimentace Flokulační nádrže jsou v každé části úpravny dvě, celkem čtyři. Jejich půdorysné rozměry činí 6 x 6 m, hloubka je 3,50 m. Jsou navrženy na principu hydraulického míchání suspenze prostřednictvím pevných norných stěn opatřených deflektory. Nátok na každou flokulační komoru je přesně měřen průtokoměrem a nátok do nádrží je řízen klapkou se servopohonem. Flokulační nádrže zajišťují optimální průběh flokulace vodárenských vloček při optimálních středních gradientech rychlosti od 150 s-1 na vstupu a 20 s-1 na výstupu z flokulační nádrže. Každá nádrž je na dně opatřena shrabovákem, který kontinuálně stírá vodárenský kal do kalových komor společných s usazovacími nádržemi. Přetok vody z flokulační do usazovací nádrže je zajištěn přes nornou stěnu, která obě nádrže rozděluje. obr. 1 umístění flokulačních stěn a shrabovacího zařízení ve flokulaci Usazovací nádrže jsou celkem rovněž čtyři, jako flokulační nádrže. Voda natéká do usazovací nádrže pod nornou stěnou. Šířka nádrže je opět 6 m, délka 32 m a hloubka 3,5 m. Doba zdržení je v této nádrži od 2 do 4 h podle průtočného množství upravované vody. Každá nádrž je vybavena shrabovákem délky 30 m který v dolní poloze stírá dno do kalového prostoru a v horní poloze stírá hladinu do nově instalovaného žlabu. Dále je v nádrži umístěna norná stěna za kterou je nainstalován systém odtahových žlabů do kterých je zaústěn přívod vápenné vody. Tato voda pak přetéká gravitačně na pískové rychlofiltry. Shrabovák kalu bude kontinuálně v provozu na vyklízení vodárenského kalu. 101

8 Písková filtrace Z podélných usazovacích nádrží natéká voda gravitačně v obou větvích úpravny vody na pískové otevřené rychlofiltry. Těchto rychlofiltrů je 6 pro každou větev. Celkem se jedná o 12 kusů rychlofiltrů o půdorysných rozměrech jednoho filtru 3 x 6 m s celkovou filtrační plochou 216 m 2. Rychlofiltry jsou navrženy se systémem náhrady mezidna vodárenských filtrů Leopold s dvousměrným průtokem pracích médií. Filtrační náplň bude použita jednovrstvá, vodárenský písek zrnitosti 1 až 1,6 mm, výška filtrační náplně 1,50 m. Průměrná filtrační rychlost při funkci všech rychlofiltrů je cca 3,5 m/h což je takřka optimální při charakteru znečištění surové vody. V rámci rekonstrukce se provádí výměna obou pracích čerpadel a doplnění stávajícího dmychadla pracího vzduchu o další 1 ks shodných parametrů. Prací čerpadla a dmychadlo jsou navrženy s plynulým ovládáním výkonu pomocí frekvenčních měničů. Regenerace rychlofiltrů bude probíhat ve třech fázích tj. praní vzduchem, vzduchem a vodou a poslední fáze bude praní pouze vodou. Na potrubí prací vody za čerpadly bude instalován registrační průtokoměr, stejně jako na potrubí pracího vzduchu za dmychadly. Po praní každého rychlofiltru nastane zafiltrování a voda z této fáze regenerace je čerpána novým výkonnějším čerpadlem zpět do nátoku na otevřené pískové rychlofiltry. Tím bude zachováno výrazné snížení spotřeby technologické vody. Systém náhrady mezidna u vodárenských filtrů s dvousměrným průtokem pracích médií Drenážní systém firmy F. B. Leopold Company, Incorporated nahrazuje mezidno pískových filtrů patentovaným systémem zaručujícím rovnoměrné rozdělení pracího vzduchu po celé ploše filtrů. Tento systém zaručuje až 20% úsporu prací vody díky lepšímu vyprání filtrační náplně a tím dosažení větší kalové kapacity. Zároveň z důvodu odstranění mezidna umožňuje zvýšit filtrační vrstvu a tím ještě zvýšit účinnost filtrace i kalovou kapacitu filtru. Drenážní systém náhrady mezidna u vodárenských filtrů s dvousměrným průtokem pracích médií je tvořen speciálními plastovými výlisky, spojovanými při montáži pomocí zámků. Materiál výlisků i speciální krycí desky drenážního systému IMS Cap je vysokomolekulární polyetylén. Drenážní systém se pokládá přímo na dno filtru do speciální betonové směsi. Po osazení zaručuje drenážní systém rovnoměrné rozdělení pracího vzduchu po celé ploše dna filtru. 102

9 obr. 2 příčný řez systémem náhrady mezidna Leopold obr. 3 podélný řez systémem náhrady mezidna Leopold Filtrace GAU Přefiltrovaná voda z pískových rychlofiltrů přetéká gravitačně na otevřené rychlofiltry s náplní granulovaného aktivního uhlí (GAU). Tyto rychlofiltry jsou situovány do prostoru nevyužívaných nádrží pro ozonizaci. Pro každou větev jsou navrženy dva rychlofiltry opět s drenážním filtračním systémem typu Leopold. Výška filtrační náplně GAU je 2,0 m a doba zdržení na těchto filtrech se pohybuje od 10 do 20 minut podle okamžitého průtoku upravované vody. 103

10 obr. 4 podélný řez systémem náhrady mezidna Leopold u filtrů s GAU obr. 5 příčný řez systémem náhrady mezidna Leopold u filtrů s GAU Chemické hospodářství a zdravotní zabezpečení pitné vody Dávkování jednotlivých chemikálií má za cíl, aby probíhaly takové chemické a fyzikálně-chemické děje, které umožní dosáhnout požadované separační účinnosti technologické linky úpravny. Zdravotní zabezpečení UV zářením je moderním technologickým procesem, jehož účinnost významně převyšuje účinnost chlóru zejména při likvidaci rezistentních patogenních mikroorganismů, jakými jsou například prvoci Cryptosporidium a Giardia. Z UV zařízení přetéká voda do akumulace, kde je zdravotně zabezpečena dávkováním plynného chlóru v optimální dávce. Na výstupu z akumulací 104

11 je ještě zařazeno dávkovací místo dávkovacího souboru s chloraminací a takto ošetřená voda odtéká do spotřebiště. V rámci osazení tohoto hygienizačního stupně bude prováděna kontrola (denně na úpravně, týdně ve vybraných místech distribuční sítě) s cílem monitorovat obsah amonných iontů, forem chloru a případných dusitanů. Souběžně bude prováděna pravidelná kontrola přesnosti dávkování objemovou metodou, aby byla garantována koncentrace celkového aktivního chloru do 0,4 mg/l. Tím bude dosaženo úspory spotřeby chloru pro desinfekci až 2/3 původního množství, což po ekonomické stránce bude kompenzovat náklady na nákup síranu amonného. S další dezinfekcí vody se počítá až na trase dochlorovacími stanicemi podle momentální koncentrace chloru. Čerpací stanice pitné vody V čerpací stanici Jemnice se v rámci rekonstrukce vymění čerpadla, potrubí a armatury. Původní tři čerpadla budou demontována a nahrazena dvěma identickými novými, které umožní zvednout špičkové čerpané množství až na 15 l/s při zachování 100% rezervy. Plynulé ovládání výkonu obou nových čerpadel bude prostřednictvím frekvenčních měničů. Stávající AT stanice pro zásobení vlastního provozu úpravny vody zůstane zachována, provede se pouze její přemístění a trubní přepojení na nově rekonstruované tlakové rozvody úpravny vody a budovy pomocných provozů. Bude provedena výměna stávajícího čerpadla pro dopravu písku za nové. V budově pomocných provozů bude při rekonstrukci zrušeno strojní zařízení kompresorovny. Stávající kompresor pro kalolis bude doplněn dalším 1 ks shodných technických parametrů. Oba kompresory + 2 stojaté tlakové nádoby přemístěny do stávající strojovny v 1. PP technologické haly "A". Budou společně zásobovat vzduchem jak kalolis, tak i sila vápenného hospodářství. Nově je vybudováno vypouštění akumulací tak, aby vyhovovalo potřebám provozu a bylo možno každou akumulaci zvlášť v případě potřeby vypustit do zásobovacích řadů. Toto je řešeno nově navrženým propojením všech akumulací ze dna novým nerezovým potrubím DN 150, u každé akumulace bude instalována ruční uzavírací klapka. Všechna potrubí budou postupně spojena v jednu větev, která bude tvořit sání nově navrženého čerpadla. Tímto čerpadlem bude provedeno odčerpání zbytku vody v kterékoliv akumulační nádrži (při jejím odstavení od zbytku úpravny uzavíracími klapkami) do zásobovací větve směr Častohostice. Výkon čerpadla byl navržen tak, aby bylo možno provést vyčerpání poloviny objemu největší akumulace přibližně za 24 hodin. Kalové hospodářství V rámci rozšíření mezideponie odvodněných vodárenských kalů bude provedena i výměna čerpací techniky kalového hospodářství, která obsahuje 1 ks čerpadla odsazené vody. Také na kalových potrubních rozvodech bude vyměněno 6 klapek se servopohony za nové. Dle požadavku investora je nutné zvýšit kapacitu úložiště s výhledem minimálně 8 roků. Za tímto účelem bude rozšířena stávající mezideponie č. 2 z původní plochy m2 vznikne nová rozšířená mezideponie o ploše m2. Tím bude možné počítat s úložným objemem celkem cca m3. 105

12 Měření kvality vody Standardním měřením budou vybaveny jednotlivé linky dávkování chemikálií a další technologické provozy. Na dávkování chemikálií na společný výtlak za čerpadla budou doplněny hmotnostní průtokoměry pro hlídání průtoku a koncentrace roztoků. Nově budou zřízena odběrová místa vzorků kvality vody před a za každým dávkováním chemikálie do technologické linky. Odběrová místa budou zřízena také před a za UV výbojkou. obr. 1. Blokové schéma technologie ÚV Štítary obr. 6 - Blokové schéma technologie ÚV Štítary 106

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI Citace Látal M.: Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Lednice po rekonstrukci. Sborník konference Pitná voda 21, s. 229-234. W&ET Team, Č. Budějovice 21. ISBN 978-8-254-6854-8 VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Více

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Modernizace ÚV - PD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Citace Růžička J., lidarová M.: Přehled a zhodnocení provozních výsledků po rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 235-240. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8

Více

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU Ing. MUDr. Jindřich Šesták HYDROPROJEKT CZ a. s. Táborská 31, 140 16 Praha 4, e-mail: jindrich.sestak@hydroprojekt.cz

Více

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968 2008)

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968 2008) Citace Herčík L.: 40 let provozování umělé infiltrace v Káraném (1968-2008). Sborník konference Pitná voda 2008, s. 289-294. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ

Více

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Pavel Král, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 2) 1) Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, pavel.kral@khp.cz 2)

Více

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ Citace Stara J.: Vodovod Vyšší Brod: příklad obnovy a rozšíření vodních zdrojů. Sborník konference Pitná 2008, s. 301-306. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD

Více

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná 1 Filtrace o o vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná ve vodárenství se používá převážně objemová filtrace provoz filtrů je cyklický => fáze filtrace a praní

Více

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Obsahuje části obcí:, Šneky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.19.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 12162 (55474) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

Koupaliště Ládví. zak. č. subdodavatele: 809. G Technologie bazénů. 1 Všeobecně

Koupaliště Ládví. zak. č. subdodavatele: 809. G Technologie bazénů. 1 Všeobecně Koupaliště Ládví DRS zak. č. subdodavatele: 809 G Technologie bazénů 1 Všeobecně Dokumentace technologie bazénů byla zpracována na základě objednávky generálního projektanta. Řešení zdravotně technických

Více

Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o.

Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o. Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o. V rámci rekonstrukce úpravny vody Tlumačov, probíhající v letech 199 1997 došlo k radikální změně typu aeračního

Více

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Ing. Luboš Mazel 1), Ing. Radovan Křivský 1), Ing. Zdeněk Sviták 2) 1) VAS, a.s., divize Žďár nad

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Průvodní zpráva studie vč. propočtu

Průvodní zpráva studie vč. propočtu Havlíčkova 1/ 234 757 93 Valašské Meziříčí tel. 0651/622521, fax 0651/621109 Zakázkové číslo: 11052 Průvodní zpráva studie vč. propočtu Název stavby : REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov

Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov Ing. Oldřich Darmovzal, Ing. Miroslav Tomek, Ing. Pavel Adler, CSc. VODING HRANICE spol. s r. o. ÚVOD Při úpravě problematických vod (humínové

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění Intenzifikace ČOV Svitavy oznamovatel: Město Svitavy (únor 2008) Oznámení o hodnocení vlivů na životní

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sruby Kód části obce PRVK: 3611.5314.084.01 Název obce: Sruby Kód obce (IČOB): 15316 (580970) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY ( místní část: Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov ) Zpracovatel kanalizačního

Více

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Technika a technologie bioplynového hospodářství Technika a technologie bioplynového hospodářství Praha 2006 Hlavní komponenty zařízení: Přípravná část Zpravidla se jedná o soustavu nádrží, kde dochází k úpravě sušiny kejdy na požadovanou hodnotu. Současně

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí náměstí T. G. M. 3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 75257/2011 V Břeclavi dne: 21. 2. 2012 Spisová značka: MUBR-S 75257/2011 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková Telefon:

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 12. 03. 2013 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 ZPRÁVA o

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skuhrov Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.03 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2:

Více

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod Energetické systémy budov I 1 Decentrální čištění odpadních vod -domovní čistírna odpadních vod několik variant lišící se technologicky, ale

Více

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku Obsah: 1. Identifikační údaje Část technologická 1. Přehled výchozích podkladů 2. Popis vodních prvků 3. Popis technologie 1. Identifikační údaje název akce: název objektu: stupeň PD: Zodp. projektant:

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá Změna 2010 identifikační číslo obce 12568 kód obce 12568 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní řád čistírny

Více

STUDIE MOŽNOSTÍ VÝSTAVBY PŘÍRODNÍHO BIOTOPU S BROUZDALIŠTĚM V SOKOLSKÉ PLOVÁRNĚ U RYBNÍKU JORDÁN

STUDIE MOŽNOSTÍ VÝSTAVBY PŘÍRODNÍHO BIOTOPU S BROUZDALIŠTĚM V SOKOLSKÉ PLOVÁRNĚ U RYBNÍKU JORDÁN STUDIE MOŽNOSTÍ VÝSTAVBY PŘÍRODNÍHO BIOTOPU S BROUZDALIŠTĚM V SOKOLSKÉ PLOVÁRNĚ U RYBNÍKU JORDÁN JAMIprojekt Sokolská plovárna Dne 05.12.2015 Ing. Jaroslav Kršňák A. ÚVODNÍ ÚDAJE Projektant: JAMIprojekt

Více

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Lovosice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE Technologické celky TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE garant : Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Technologické celky Kapitoly z problematiky Technologické celky Problematika úpravy bazénové vody Problematika vnitřních

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice identifikační číslo obce 18312 kód obce 18312 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Regulační plán Horní Mísečky

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP

Více

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE 1. Úvod Petr Holomek Na sypaných přehradních hrázích je správně navržený a provedený drenážní systém jedním z nejdůležitějších prvků,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH Kurzy probíhají v prostorách bazénu Institutu Eda Robertse, ul. Milánská 471, Praha 10. vchod

Více

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Verměřovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.098.01 Název obce: Verměřovice Kód obce (IČOB): 18008 (581119) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou identifikační číslo obce 11820 kód obce 11820 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

Gravitaèní pískové filtry Interfilt SK Filtrace pitné vody, odpadních vod, prùmyslových vod

Gravitaèní pískové filtry Interfilt SK Filtrace pitné vody, odpadních vod, prùmyslových vod Gravitaèní pískové filtry Interfilt SK Filtrace pitné vody, odpadních vod, prùmyslových vod Printed by PROPERUS PT IF 001 04/10 CS Kvalita vody se dotýká všeho, všech Filtrace vody je dùležitým stupnìm

Více

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu. Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli.

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

Historie čištění odpadních vod ve městě Blansku a v blízkém okolí

Historie čištění odpadních vod ve městě Blansku a v blízkém okolí Historie čištění odpadních vod ve městě Blansku a v blízkém okolí Tento článek se věnuje téměř 50-ti leté historii čištění odpadních vod ve městě Blansku. Historie výstavby a rekonstrukcí ČOV Blansko První

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více