HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/ České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/ České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP /2011

2 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ POUŽITÍ ZNAČENÍ POPIS BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POŽÁRNÍ OCHRANA PŘEHLED MOŽNÝCH OHROŽENÍ MONTÁŽ PROVOZOVÁNÍ MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY ZMĚNY NA VÝROBKU ZÁRUKY A REKLAMACE PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VS PŘÍSLUŠENSTVÍ VS PŘÍSLUŠENSTVÍ SODA MAKER DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ DOPRAVA SKLADOVÁNÍ PŘÍLOHY: Č. 1 OBVODOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ VÝROBNÍKU SODY SODA MAKER Č. 2 OBVODOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ VÝROBNÍKU SODY VS-23 Č. 3 OBVODOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ VÝROBNÍKU SODY VS-45 Č. 4 SCHÉMA VNĚJŠÍHO PŘIPOJENÍ VÝROBNÍKU SODY Č.5 DETAIL PŘIPOJENÍ FILTRU - 2 -

3 1. VŠEOBECNĚ 1.1 POUŽITÍ Výrobníky sody (VS) obr. 1 až 3 jsou určeny k výrobě sodové vody v provozech výrobních závodů, v kancelářích a na jiných pracovištích. Některé typy zařízení je možné využít také k chlazení, dochlazování a stáčení piva, nealkoholických nápojů a vína. Nápoj je ochlazován při průtoku zařízením. Chlazení nápoje zajišťuje nádoba s vodou, kde se tvoří led, z něhož se bere chladicí kapacita. Zásoba ledu umožňuje nárazově vychladit až dvojnásobek průběžné chladicí kapacity zařízení. U typů pracujících na principu suchého chlazení (SODA MAKER, VS-23) je nápoj v chladicím zařízení ochlazován při průtoku nerezovým vlnovcem, zalitým do hliníkového bloku. Výhodou chlazení s hliníkovým blokem je krátký náběh maximální chladicí kapacity. Tuto kapacitu však nelze v žádném případě překročit, protože zařízení má jen minimální akumulaci chladu. Sodová voda se vyrábí průběžně, sycením vychlazené vody oxidem uhličitým (CO 2 ). Zařízení se nesmí používat k výrobě ledu, k chlazení pevných látek v prostoru nádoby, ke kondenzování par apod ZNAČENÍ Bezpečnostní značky a nápisy na stroji udržujte v čitelném stavu. Při jejich poškození či nečitelnosti je uživatel povinen obnovit jejich stav v souladu s původním provedením. Nové složky vybavení a příslušenství, instalované během případné opravy musí mít bezpečnostní značky, tyto značky pak musí být připojeny k této součásti. Náhradní bezpečnostní značky získáte od výrobce (HOME plus service s.r.o.), nebo servisní firmy. Popis a umístnění štítků: UPOZORNĚNÍ! Před sejmutím krytu odpojit od sítě! (štítek je umístněn na krytu resp. na spodní straně zařízení) Typový štítek (štítek je umístněn na krytu resp. na spodní straně zařízení) Přichází do styku s potravinami. (štítek je umístněn na krytu resp. na spodní straně zařízení) 1.3 POPIS Základem výrobníku sody je chladicí okruh a okruh pro výrobu sodové vody. Chladicí okruh slouží k chlazení vody, které je nutné pro nasycení vody oxidem uhličitým. Chladicí okruh je sestaven z hermetického kompresoru, kondenzátoru, výparníku, škrticího členu a filtrdehydrátoru. Jako škrticí člen je použita kapilára. Výparník je vyroben z nerezové trubky a je umístěn v plastové zaizolované nádobě s vodou. Na výparníku kolem stěn nádoby se tvoří ledová banka. Maximální tloušťka ledu je elektronicky hlídána tak, aby nezamrzly vlnovce, kterými protéká vychlazovaný nápoj. Vlnovce jsou umístěny uprostřed nádoby. Vrtulka motorku víření zajišťuje pohyb vody v nádobě. Tím je zaručeno dostatečné prochlazení nápoje ve vlnovcích. U zařízení pracujících na - 3 -

4 principu suchého chlazení jsou výparník a nápojové vlnovce zality do hliníkového bloku, ve kterém je nápoj ochlazován.vlnovce jsou vyrobeny z trubky z nerezové oceli DIN Okruh pro výrobu sodové vody je sestaven z pumpy, chladicího vlnovce, saturátoru a stáčecích kohoutů, resp. ventilů. Okruh je dále vybaven presostatem, resp.elektronickou deskou, která chrání pumpu před chodem nasucho. Vnější plášť zařízení je zhotoven z nerezového plechu, resp. plechu povrchově upraveného plastovou fólií, plastu nebo dřeva ve tvaru soudku, nosná konstrukce z pozinkovaného plechu a víko je plastové, nebo z plechu. Vstupy do zařízení jsou ukončeny rychlospojkami John Guest (J- G) 3/8. Součástí výrobníku sody může být premixový okruh pro chlazení piva, nealkoholických nápojů a vína. Na obrázku č. 4 jsou ovládací prvky chlazení VS-45. Zařízení se spouští zapnutím hlavního vypínače (zelený) poz. 1 a je připraveno pro provoz po 1 hodině, k plnému výkonu po 3 hodinách. Přepínačem poz. 2 je možno přepínat mezi letním a zimním provozem. Po přepnutí na zimní provoz se intenzita chlazení teplota vody v nádobě - nastavuje regulačním termostatem poz 3. Při letním provozu je chlazení automaticky nastaveno na maximum vypne po dosažení maximální tloušťky ledu a zapne při jeho minimálním úbytku. Výrobník sody VS-23 a SODA MAKER se spouští připojením na elektrickou síť pomocí pohyblivého přívodu s jednofázovou vidlicí s ochranným kontaktem. K provozu je připraveno po minutách. Teplotu nápoje je možno nastavit regulačním termostatem. Pumpa je proti chodu nasucho chráněna časovým spínačem, který při nedostatku vody na vstupu pumpu vypne. Po zajištění dostatečného průtoku vody na vstupu se pumpa zapne stisknutím (po dobu 3 vteřin) tlačítka reset. Tlačítko je umístěno na zadní stěně výrobníku sody, u SODA MAKERU na spodní straně základové desky, vpředu v levé části. Výrobníky sody jsou zařízení nepřenosná, jsou určena pro umístění na výčepní pult, nebo do kanceláří a jiných pracovišť

5 SODA MAKER 1 - TLAČÍTKO SODA 4 - VSTUP - CO RESET 2 - TLAČÍTKO VODA 5 - VSTUP - NÁPOJ 3 - ODKAP 6 - VSTUP VODA obr

6 VS VSTUP- CO KOHOUT- SODA 7 - RESET 2 - VSTUP VODA 5 - KOHOUT- NÁPOJ 8 - ODKAP 3 - VSTUP - NÁPOJ 6 - KNOFLÍK- TERMOSTATU obr

7 1 - VS PŘEPAD + VODOZNAK 7 - ODKAP 2 - KOHOUT 5 - ZEMNÍCÍ ŠROUB 3 - VSTUPY CO 2 + H 2 O + PŘEPAD 6 - VÍKO obr HLAVNÍ VYPÍNAČ 2 - PŘEPÍNAČ LETNÍ - ZIMNÍ PROVOZ 3 - TERMOSTAT obr

8 1.4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Bezpečnostní pokyny se týkají práce na zařízení při instalaci, montáži, uvedení do provozu, používání, manipulaci, skladování, dopravě, seřízení, údržbě, demontáži a likvidaci. Elektrické zařízení se připojuje pomocí pohyblivého přívodu s jednofázovou vidlicí s ochranným kontaktem na síť. Neživé části chladicího zařízení jsou spojeny s ochranným vodičem, čímž jsou chráněny proti úrazu elektrickým proudem samočinným odpojením od zdroje. Předpokladem správné funkce této ochrany je, že zásuvka, do níž je přístroj pomocí vidlice pohyblivého přívodu připojován, je opatřena ochranným kontaktem připojeným na ochranný vodič sítě. Zásuvka pro připojení zařízení na elektrickou síť musí být snadno přístupná obsluze, musí být provedena podle požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané zařízení vztahují. Zásuvka musí být jištěna jistícím prvkem maximálně 16A! Při nesprávném zapojení výrobku do elektrické sítě výrobce neodpovídá za škody způsobené osobám na zdraví a majetku. Zařízení jsou provozována na 230V- 50Hz. Změny napětí v síti větší než ±10% nominální hodnoty mohou poškodit elektrické části. Bezpečnostní značky a nápisy na stroji udržujte v čitelném stavu. Při jejich poškození či nečitelnosti je uživatel povinen obnovit jejich stav v souladu s původním provedením. Všechna místa, která se při provozu stroje zahřívají, je nutné pravidelně čistit od usedlého hořlavého prachu i jiných nečistot tak, aby tloušťka vrstvy nikdy nepřesáhla 1 mm. Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČBU č. 50/78 Sb. a seznámení se zařízením v potřebném rozsahu. Provozovatel je povinen dodržovat při práci se zařízením obecně platné bezpečnostní předpisy ve smyslu zákoníku práce. Zařízení je možno používat pouze k účelům, pro které je technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídá předpisům k zajištění bezpečnosti. Obsluha je povinna provádět pravidelné vizuální kontroly stavu zařízení a zajistit jeho základní ošetření. Provozovatel je povinen zajistit provádění pravidelné údržby, čištění a sanitaci. Čištění, údržbu a opravy je možné provádět až po odpojení zařízení od sítě, to je vytažením vidlice pohyblivého přívodu ze síťové zásuvky. Pokud není zařízení z jakýchkoli důvodů používáno, musí být odpojeno od elektrické sítě vytažením vidlice pohyblivého přívodu ze síťové zásuvky. Přívodní vodič kterým je zařízení opatřeno musí být kladen tak, aby nebyl vystaven mechanickému poškození, škodlivému působení prostředí a nepřekážel používání prostoru v němž bude použit. Poškozený síťový přívod musí být nahrazen pouze výrobcem, nebo servisním technikem. Zařízení neostřikujte vodou. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize podle ČSN Povinností provozovatele zařízení je, ve stanovených lhůtách, zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení dle ČSN

9 1.5 POŽÁRNÍ OCHRANA Povinností provozovatele zařízení je stanovit prostory ve kterých může být zařízení provozováno a obsluhu prokazatelně se zařízením seznámit. Zařízení se nevybavuje hasicími přístroji, proto je uživatel povinen zabezpečit objekt, ve kterém bude zařízení používáno vhodnými hasebními prostředky schváleného typu a v odpovídajícím množství. Obsluha musí být seznámena s jejich používáním. Elektrické zařízení se nesmí hasit vodou! V objektu musí být hasicí přístroj práškový, sněhový nebo halonový a obsluha musí být seznámená s jejich používáním. Pokud bude v objektu hasicí přístroj vodní nebo pěnový, lze jej použít až po vypnutí elektrického proudu. 1.6 PŘEHLED MOŽNÝCH OHROŽENÍ Elektrické ohrožení Nebezpečí při přímém, nebo nepřímém dotyku s částmi určenými pro vedení elektrického proudu (živé části), při odstranění krytů elektrických zařízení, nebo při poškození izolační části pohyblivého přívodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozenými částmi elektrického zařízení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nedodržení pokynů pro připojení zařízení na elektrickou síť. Mechanické ohrožení Nebezpečí poranění při demontáži. Nebezpečí poranění při neopatrném přemísťování. 1.7 MONTÁŽ Výrobník sody vyjmout z lepenkové krabice Výrobník sody se při manipulaci nesmí naklánět o více než 30 Vyjmout příslušenství uložené v lepenkové krabici a u VS-45 pod víkem zařízení U VS-45 do šroubení kohoutu poz. 3 (obr. 5) vložit difuzor poz. 2 a pomocí převlečné matice dotáhnout kohout poz. 1. Přišroubovat držák odkapu, do držáku vložit odkap a síto odkapu obr

10 Zařízení umístit na vodorovnou plochu co možno nejdále od zdrojů tepla Všechny ventilační otvory v plášti zařízení musí být vzdáleny minimálně 200 mm od případných stěn a to tak, aby bylo zajištěno nasávání chladného a odvod teplého vzduchu. Není určeno k umístění do malého uzavřeného prostoru (do stolu, do skříně apod.) Na přípojku pitné vody namontovat uzavírací ventil s vnitřním závitem G 1/2 Na vstupu vody do výrobníku sody musí být filtr na vodu o stupni filtrace 0,5 5 μm Zařízení připojit pomocí rychlospojek John-Guest (J-G) a polyetylenových hadic Valpar průměru 9,5x6,7mm. Rychlospojky našroubovat na redukční ventil CO 2, na hlavu filtru a do ventilu přípojky pitné vody. Závity rychlospojek, které se šroubují do hlavy vodního filtru a do vodovodní přípojky omotat teflonovou páskou. Na láhev CO 2 našroubovat redukční ventil. Láhev CO 2 musí být zajištěna (např. řetízkem) proti pádu. Vstup vody na výrobníku sody propojit s filtrem na vodu a filtr s přípojkou pitné vody. Vstup CO 2 na výrobníku sody propojit s redukčním ventilem CO 2. Hadici zatlačit do rychlospojky cca 20 mm. Při demontáži zatlačit vnější kroužek do rychlospojky a vytáhnout hadici Instalaci výrobníku sody je vhodné, pro zajištění správné funkce zařízení, svěřit odborné servisní firmě 1.8 PROVOZOVÁNÍ Před spuštěním zařízení je nutné, aby se teplota zařízení vyrovnala s teplotou okolí U VS-45 - před spuštěním nalít do chladicí nádoby pitnou studenou vodu (nesmí se přidávat sůl, solanka apod.) - hladina vody musí dosahovat mezi rysky MIN-MAX na vodoznaku při manipulaci se zařízením musí být voda z chladicí nádoby vypuštěna. Musí být zajištěn odtok vody z přepadové hadice Tlak vody na vstupu do výrobníku sody zredukovat na 0,2 0,35 MPa Na výrobu sodové vody používat CO 2 určené k potravinářským účelům. Na redukčním ventilu nastavit tlak 0,4 0,5 MPa Na tlačení piva používat média k tomu určená (oxid uhličitý, DINAX, dusík, vzduch), tlak na redukčním ventilu nastavit podle druhu nápoje mezi 0,1 0,25 MPa Maximální tlak v nápojovém okruhu 1 MPa Maximální tlak v okruhu na výrobu sody 1,5 MPa Ideální teplota skladovaného piva je do 15 C Zařízení není vhodné na noc vypínat 1.9 MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ (1) Ve výrobníku sody cvaká Možná příčina Způsob odstranění Slabý tlak vody Zkontrolovat tlak na redukčním ventilu H 2 O Zanesená vložka vodního filtru Vyměnit vložku vodního filtru

11 (2) Soda je málo sycená Možná příčina Výrobník sody Způsob odstranění Nízký tlak CO 2 Zkontrolovat tlak na redukčním ventilu CO 2 Vyměnit láhev CO 2 Málo vychlazená voda Zajistit vychlazení vody (3) Nápoje nejsou vychlazeny Možná příčina Způsob odstranění Přerušen přívod napájení Zkontrolovat, zda je zásuvka pod napětím Znečistěný kondenzátor Silným proudem vzduchu jej vyčistit Nedostatečný přívod a odvod vzduchu Odstranit případnou překážku zamezující oběhu vzduchu chlazením Nesprávně nastavená teplota na termostatu Otočit termostatem do polohy MAX Vstupní teplota nápojů je příliš vysoká Zabezpečit teplotu nápojů max. do 20 0 C Překročená kapacita chlazení Nutné silnější chlazení (4) Z kohoutu sodové vody jde pouze CO2 Možná příčina Způsob odstranění Barel s vodou je prázdný Barel vyměnit za plný stisknout tlačítko reset (3 vteřiny) Slabý tlak vody Zkontrolovat tlak na redukčním ventilu H 2 O stisknout tlačítko reset (3 vteřiny) Zanesená vložka vodního filtru Vyměnit vložku vodního filtru stisknout tlačítko reset (3 vteřiny) (5) Pivo neteče Možná příčina Způsob odstranění Nenaražený nebo prázdný sud Narazit nový plný sud Mechanické překážka ve vedení Překážku odstranit Nízký tlak média sloužícího k tlačení nápoje Pokud bylo chlazení při proplachování vodou zapnuté, nebo v něm voda po propláchnutí zůstala, mohlo dojít k jejímu zamrznutí v okruhu Zajistit optimální tlak média sloužícího k tlačení nápoje (dle média a nápoje) Chlazení vypnout a nechat rozmrznout, případně po vytažení hadice vodoznaku z úchytů vypustit z nádoby vodu a nádobu prolévat vlažnou vodou až po úplné rozmražení 1.10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Před čištěním, mytím a veškerou údržbou je nutné zařízení vždy odpojit od elektrické sítě. Zařízení vyžaduje údržbu spočívající v povrchovém umytí běžnými saponátovými prostředky. Při nasávání vzduchu dochází k usazování prachu na chladicím kondenzátoru. Pro zajištění chladicí účinnosti a životnosti zařízení je nutné kondenzátor čistit profouknout vyšším tlakem vzduchu

12 Každý měsíc je nutné zkontrolovat množství vody v chladicí nádobě (VS-45 - hladina vody musí dosahovat mezi rysky MIN-MAX na vodoznaku). Výměnu vody provádět každých 6 měsíců. Velkou péči je nutno věnovat čištění a proplachu nápojových okruhů. Proplach premixového okruhu ( NÁPOJ ) pitnou vodou doporučujeme provádět po každém stočení pivního sudu. Proplach provést napojením pivního narážeče na speciální čistící matici, která je trvale připojena k vodovodnímu rozvodu. K propláchnutí lze použít také speciální čistící barel, do kterého nalijeme čistou vodu. Čistit je nutné i nátrubky kohoutů obr.6. Nátrubek se sejme a omyje teplou vodou. obr.6 U premixového okruhu ( NÁPOJ ) jedenkrát měsíčně provést chemické čistění (sanitaci) tak, že 3-5 litrů čistícího roztoku nalijete do čistícího barelu, na který se připojí narážeč. Okruh se čistí stáčením roztoku přes kohout. K čištění používat k tomu určené prostředky (krystalická soda, ALKON-12, DESANA apod.) a vždy se řídit návodem k jejich použití. Po každém chemickém čištění je nutno propláchnout nápojový okruh min. 20 litry pitné vody. Po propláchnutí nápojových okruhů vodou je nutno vodu vypustit, nebo vyfouknout hnacím médiem, aby se předešlo jejímu zamrznutí v okruhu. Čištění je vhodné svěřit specializované servisní firmě, záznamy o čištění nápojového okruhu je nutné uchovávat pro případ kontroly LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Chladivo obsažené v chladicím systému nesmí být vypouštěno do atmosféry. Při údržbových pracích na oběhovém systému chladiva musí být použity vhodné systémy pro jeho odsávání. Nepotřebné chladivo musí být odstraněno v souladu s příslušnými předpisy! Po skončení životnosti zařízení zajistí uživatel odbornou likvidaci v ČR prostřednictvím kolektivního systému RETELA. Sběrná místa lze najít na www stránkách firmy RETELA nebo kontaktováním výrobce

13 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY SODA MAKER VS-23 VS-45 Kapacita nádrže na vodu l Hmotnost zásoby ledu kg Chladicí výkon +55 /-10 0 C 155 W 175 W 384 W Teplota stáčených nápojů 4-7 C 4-7 C 4-7 C Počet stáčených nápojů: Rozměry: - výška 415 mm 424 mm 530 mm - šířka + odkap mm 350 mm 457 mm - hloubka + odkap mm mm mm Kapacita průběžná (okolí 28 0 C, nápoj 15 0 C) Kapacita maximální (okolí 28 0 C, nápoj 15 0 C) 18 l/h 23 l/h 35 l/h 18 l/h 23 l/h 70 l/h Hmotnost 27 kg 35 kg 45 kg Jmenovité napětí 1+PE+N 230V/50Hz 1+PE+N 230V/50Hz 1+PE+N 230V/50Hz Maximální příkon 250 W 370 W 580 W Příkon chladicího okruhu 200 W 200 W 330 W Jištění 6 A 6 A 6 A Prostředí normální normální normální Hodnota hluku 62 db(a) 62 db(a) 55,8 db(a) Chladivo R134a R134a R134a Množství chladiva 100 g 170 g 240 g Teplota okolí C C C Maximální tlak v nápojovém okruhu Maximální tlak v okruhu na výrobu sody 1 MPa 1 MPa 1 MPa 1,5 MPa 1,5 MPa 1,5 MPa 2.1 ZMĚNY NA VÝROBKU V zájmu vylepšení výrobku si výrobce vyhrazuje právo provést změny a úpravy na výrobku bez souhlasu odběratelů

14 3. ZÁRUKY A REKLAMACE Doba a rozsah záruky se řídí záručním listem. Reklamace budou řešeny v souladu se závaznými normami, tj. Obchodním nebo Občanským zákoníkem. 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ Příslušenství je uloženo v krabici u zařízení nebo pod jeho víkem Příslušenství VS-23 - návod k obsluze 1ks - záruční list 1ks - protokol o kusové zkoušce 1ks - kohouty 2ks - odkap 1ks - síto odkapu 1ks Příslušenství VS-45 - návod k obsluze 1ks - záruční list 1ks - protokol o kusové zkoušce 1ks - kohouty dle varianty - odkap 1ks - síto odkapu 1ks - držák odkapu 1ks - šroub M5x18 4ks - podložka pružná 5 4ks Příslušenství SODA MAKER - návod k obsluze 1ks - záruční list 1ks - protokol o kusové zkoušce 1ks - odkap 1ks - síto odkapu 1ks 5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 5.1 DOPRAVA Zařízení je nutno dopravovat jako křehké zboží v krytých dopravních prostředcích. Nesmí se naklánět o více než 30 a může být uloženo maximálně ve dvou vrstvách. 5.2 SKLADOVÁNÍ Zařízení je nutno skladovat v zastřešených prostorách při teplotách 0 40 C a vlhkosti do 75%

15 Příloha č. 1 Výrobník sody OBVODOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ SODA MAKER T - termostat P1 - pojistka M1 - kompresor M2 - motor ventilátoru M3 - pumpa SAT - saturátor S1 - reset S2 - tlačítko elektromagnetického ventilu ELM - elektromagnetický ventil

16 Příloha č. 2 Výrobník sody OBVODOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ VÝROBNÍKU SODY VS-23 T M1 M2 M3 SAT S1 - termostat - kompresor - motor ventilátoru - pumpa - saturátor - reset

17 Příloha č. 3 Výrobník sody OBVODOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ VÝROBNÍKU SODY VS-45 V S1 T M1 M2 - hlavní vypínač - přepínač letní zimní provoz - termostat - kompresor - motor ventilátoru M3 - pumpa M4 - motor víření P - presostat SAT - saturátor

18 Příloha č. 4 Výrobník sody SCHÉMA VNĚJŠÍHO PŘIPOJENÍ VÝROBNÍKU SODY 1 - redukční ventil CO 2 2 vodní filtr 3 hlava filtru 4 redukční ventil H 2 O 5 - rychlospojka J-G 6 - rychlospojka J-G 7 - rychlospojka J-G

19 Příloha č. 5 Výrobník sody DETAIL PŘIPOJENÍ FILTRU

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 1.3 POPIS... 3 1.4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

MOKRÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ

MOKRÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice MOKRÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ PCH-130 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP0499 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 1.3 POPIS...

Více

MOKRÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ

MOKRÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice MOKRÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ PCH-35 PCH-70 PCH-100 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP0499 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ...

Více

SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ

SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ SCH-23 SOUDEK SCH-23 KUFR SCH-35 SCH-60 SCH-100 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP0399 1/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3

Více

SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ

SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ SCH-23 V NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP0399 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 1.3

Více

SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ

SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ HOME plus service s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice SUCHÉ PRŮTOČNÉ CHLAZENÍ SCH-17 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP0399 1/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 1.3 POPIS...

Více

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM OBSAH 1. VŠEOBECNÝ POPIS. 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY. 3 3. ROZMĚRY A NÁZVOSLOVÍ 4 4. SCHÉMA ELEKTROZAPOJENÍ.. 5 5. POPIS

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY FDN-5 FHN-5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 Návod k obsluze EKOTEZ, spol. s r.o. 130 00 Praha 3 Koněvova 47 Česká republika tel.: + 420 222 582 291-4 fax: + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz edit 07/03/2007/t -

Více

Zařízení pro dezinfekci dojíren APD5

Zařízení pro dezinfekci dojíren APD5 1 z 29 Zařízení pro dezinfekci dojíren APD5 2 z 29 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Objednací číslo: SJS-APD5 - č. v - k. v - v. v (náhrada CEF) výkon vývěv počet vývěv výkon kompresoru počet kompresorů

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky, č. Osvědčení 1445, a homologován pod číslem E8 10R-04 7084.

Výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky, č. Osvědčení 1445, a homologován pod číslem E8 10R-04 7084. Malá siréna AZD 530 A/M Návod k použití a montáži Výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky, č. Osvědčení 1445, a homologován pod číslem E8 10R-04 7084. Vážený zákazníku,

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRŮTOKOVÉ KONTAKTNÍ CHLAZENÍ LINDR

NÁVOD K POUŽITÍ PRŮTOKOVÉ KONTAKTNÍ CHLAZENÍ LINDR ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ PRŮTOKOVÉ KONTAKTNÍ CHLAZENÍ LINDR LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP)

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP) Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP) Návod k obsluze a údržbě Tento výrobek je homologován pod číslem E8 10R-04 7084 a je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace... 2 2. Místo montáže, podmínky... 2 3. Vlastní montáž... 3 4. Uvedení do provozu... 5 5. Opravy, servis, odstavení z provozu... 6 6. Údržba... 6 7. Záruka... 7 8. Detailní

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH: Rozsah použití Popis použitých dílů Bezpečnostní pokyny Funkce odvlhčovače Poruchy a jejich odstranění Čištění Technické údaje Likvidace

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA ELITE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Používejte výhradně pramenitou

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY S O F T S M A R T STREAM

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY S O F T S M A R T STREAM NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY S O F T S M A R T STREAM SOFT a SMART STREAM Průtočné suché chlazení s výrobou sodovky TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V/50Hz Typ El. Příko n [W] Chl. Výkon [W]

Více

Domácí vodárna CALPEDA MXAM, MXPM, NGXM, TM, CTM, MXHM, NGM 400V původní návod k použití

Domácí vodárna CALPEDA MXAM, MXPM, NGXM, TM, CTM, MXHM, NGM 400V původní návod k použití Typ (štítkový údaj) Výrobní číslo (štítkový údaj) Vyskladněno z velkoobchodního skladu PUMPA Brno, a.s. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Domácí vodárna CALPEDA MXAM, MXPM, NGXM, TM, CTM, MXHM, NGM

Více

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 ČSN EN ISO 9001: 2009 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Stříkací pistole STFINIŠ H-868W

Stříkací pistole STFINIŠ H-868W NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŢBU Stříkací pistole STFINIŠ H-868W Zařízení je určeno pro profesionální pouţití. Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při lakování.

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Přesívač rs 400 1 Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Vážený zákazníku, Přejeme Vám mnoho radosti a úspěch

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4 kw/400 V Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 80 OKC 100 OKC 100/1m2 OKCE 100 OKC 125 OKC 125/1m2 OKCE 125 OKC 160 OKC 160/1m2 OKCE

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Závlahové systémy profesionálů TWIST II CLEAN. www.irimon.cz. Návod k použití 2013_08

Závlahové systémy profesionálů TWIST II CLEAN. www.irimon.cz. Návod k použití 2013_08 Závlahové systémy profesionálů TWIST II CLEAN Návod k použití 2013_08 Filtr TWIST II CLEAN je inline sítový filtr, který slouží pro zachycení jemných mechanických nečistot obsažených ve zdroji vody pro

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY L I M A S A M B A

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY L I M A S A M B A NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY L I M A S A M B A LIMA, SAMBA Průtočné suché chlazení s výrobou sodovky TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V/50Hz Typ Chl. Výkon l/h Počet nápojů Rozměry šxhxv [mm]

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÉ MYČKY NÁDOBÍ MODELY FI 280 FI 370 FI 460 FI 550 1 FI 280 D FI 280 I 2 FI 370 D FI 370 I 3 FI 460 D FI 460 I 4 FI 550 D FI 550 I A1: Přívod vody

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Kupující byl seznámen s použitelností výrobku : ano ne. Kupujícímu byl výrobek předveden : ano ne

ZÁRUČNÍ LIST. Kupující byl seznámen s použitelností výrobku : ano ne. Kupujícímu byl výrobek předveden : ano ne NIPO Tools s.r.o. Lipová 7, 763 26 LUHAČOVICE tel/fax: 577 131 357 ZÁRUČNÍ LIST Řezacího stroje PLASMA CUT 40-80 v.č. / Vyplní prodávající Razítko, podpis prodejce : Datum prodeje : Kupující byl seznámen

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UNM-STH 460-10-90 Obj. č. H 112 013 UNM-STH 650-10-90 Obj. č. H 200 099 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s

Více

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. člen skupiny International BEZ Group Rybničná 40, 835 54 Bratislava Slovenská republika Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo: 760/B

Více

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce Projekční data Kazetové jednotky Cassette-Geko Jednotky pro klima dobré spolupráce Obsah Cassette-Geko Velikosti.............................. 1.2 Konstrukční díly kazetové jednotky......................

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02 Odvlhčovač D 950 S - uživatelský návod na použití, verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava na spuštění

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 Číslo dokumentace 201 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PRŮTOČNÉHO CHLAZENÍ D E L T O N

NÁVOD NA POUŽITÍ PRŮTOČNÉHO CHLAZENÍ D E L T O N NÁVOD NA POUŽITÍ PRŮTOČNÉHO CHLAZENÍ D E L T O N DELTON Průtočné chlazení typu PRE-MIX TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V/50Hz TYP El. příkon [W] Chl.výkon pro 10 C [l/h] Chl.výkon s akumulací [l/h] Zásoba

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROFI JPF DN 125-200 Uschovejte pro budoucí použití Funkce: JUDO-Profi ochranný

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř

IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř IO 00359 OKC 611R, 911R, 912R Návod k obsluze CZ Kuchyňská digestoř Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 611R, OKC 911R, OKC 912R. Digestoř byla zaprojektována

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Výpočtové a určující veličiny...

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TALÍŘOVÝCH VENTILŮ" (dále jen ventilů) TVPM pro přívod vzduchu a TVOM pro odvod vzduchu 80, 100, 125, 150, 160, 200. Platí pro výrobu,

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze TopSpin č. 1835 Návod k obsluze ČESKY 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup přístroje k vrtání otvorů pro vodící čepy TopSpin, který představuje nový standard funkce, výkonu, bezpečnosti a tvaru.

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Elektrická fritéza řady WF

Elektrická fritéza řady WF Elektrická fritéza řady WF I. Úvod: Fritéza řady WF je nový druh elektricky vyhřívaného výrobku vyvinutého a později zdokonaleného naší společností. Fritéza této řady má v sobě zakomponovány stylové prvky

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax 241001090 POPIS DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov.

Více