V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: , IZ: (IZO: ) Tel., fax: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012

2 O b s a h: I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy, sídlo školy 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele 3. Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a cílová kapacita 5. Obory vzdělání 6. Změna ve skladbě oborů vzdělání 7. Místa poskytovaného vzdělávání 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení 9. Školská rada II. Pracovníci školy 1. Přehled pracovníků školy 2. Věková struktura 3. Kvalifikace 4. Další vzdělávání 5. Nepedagogičtí pracovníci III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Výsledky maturitních zkoušek 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 9. Vzdělávání nadaných žáků 10. Ověřování výsledků vzdělávání 11. Školní vzdělávací programy 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora IV. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství 2. Prevence sociálně patologických jevů 3. Ekologická výchova a environmentální výchova 4. Multikulturní výchova 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 7. Mezinárodní spolupráce, zapojení do mezinárodních programů 8. Spolupráce školy s partnery 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 10. Další aktivity, prezentace 11. Využití školských zařízení v době školních prázdnin V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce VI. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy 2

3 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy, sídlo školy Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. Žerotínova 1100/36, Praha 3 - Žižkov Telefon, fax: Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel školy: PhDr. Jan Lepeška tel.: mob.: Zástupce pro VVP: Mgr. Ivana Kleinová tel.: mob.: Zástupce pro OTŘ: Monika Falovičová tel.: K 1. lednu 2012 byl odvolán z funkce ředitele školy PhDr. Jan Lepeška. Ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Ivana Kleinová tel.: mob.: Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. Identifikátor právnické osoby: IZO: IČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným Adresa: Žerotínova 1100/36, Praha 3 Žižkov Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: Obory vzdělání Kód oboru Název oboru vzdělání Cílová kapacita: Poznámka M/036 Management obchodu (MO) 0 Dobíhající obor L/515 Obchodně podnikatelské činnosti (OPČ) 0 Dobíhající obor (dálk. nástavb. stud.) /04 Podnikání a management (Podnikání) 0 Dobíhající obor (dálk. nástavb. stud.) L/851 Podnikání a management (Podnikání) 40 ŠVP Podnikání a management denní nástavbové studium L/51 Podnikání a management (Podnikání) 120 ŠVP Podnikání a management dálkové nástavbové studium M/01 Ekonomika a podnikání 144 ŠVP Management sportu M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Management obchodu a služeb Nejvyšší povolený počet žáků ve škole činí celkem 250. (Stanoveno Rozhodnutím MŠMT 3

4 č. j / ze dne s účinností od Předpoklad realizace cílové kapacity nastane ukončením dobíhajících oborů (dálkové nástavbové studium Obchodně podnikatelské činnosti) od září Obory podle kmenových oborů a RVP M Ekonomika a podnikání byly zapsány Rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne s účinností od Zároveň byl zapsán obor M/036 Management obchodu jako obor dobíhající. Rozhodnutím č. j / ze dne s účinností od byly obory L/504 Podnikání a management a obor L/515 Obchodně podnikatelské činnosti zapsány jako dobíhající, nově pak zapsány obory L/51 Podnikání (denní a dálková forma vzdělávání). 5. Změna ve skladbě oborů vzdělání Ve školním roce 2011/2012 nedošlo ke změnám ve skladbě oborů vzdělání - vzdělávacích programů. Nebyly realizovány nové školní vzdělávací programy, nebyly zrušeny obory vzdělávání. 6. Místa poskytovaného vzdělávání Praha 3 Žižkov, Žerotínova 1100/36 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení Od září 2009 sídlí škola v budově základní školy v ulici Žerotínova 1100/36, Praha 3, kde má pronajaté prostory 3. patra a části 1. patra. Využívá postranního vchodu do budovy z Koldínovy ulice. Budova pochází z počátku minulého století, a tak jsou prostory postupně upravovány a modernizovány tak, aby odpovídaly současným pedagogickým trendům a vyhovovaly hygienickým požadavkům. Čtyři učebny byly vzhledem k velkému rozměru v porovnání s počtem žáků ve třídách rozděleny příčkami, a tak došlo ke zvýšení počtu učeben, přičemž menší z nich se využívají především pro dělenou výuku cizích jazyků. Ve sborovně byla upravena pracovní místa pro vyučující. Škola má k dispozici 13 kmenových učeben, dvě počítačové učebny, sekretariát, ředitelnu, sborovnu, skladové prostory, prostory pro archiv a dvě WC. V každé počítačové učebně se nachází 12 pracovišť. Do největší učebny, která je rovněž využívána jako přednáškový sál, byla instalována interaktivní tabule. Pro zkvalitnění výuky byla doplněna reprodukční a reprografická technika. Výuka tělesné výchovy probíhala v tělocvičně v pronajatých prostorách ZŠ, včetně venkovního hřiště. Školní stravování je pro žáky i pedagogy zajištěno ve školní jídelně v budově školy. Žáci i zaměstnanci školy mohou využívat samoobslužné automaty s nápoji a drobným občerstvením, zdarma pak samoobslužné automaty s pitnou vodou. Pro zajištění větší bezpečnosti žáků a zaměstnanců a zamezení krádežím je v prostorách školy instalován elektronický vstupní a kamerový systém. 8. Školská rada V souladu s ustanovením 167 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla 5. září 2011 zřízena ředitelem školy pětičlenná školská rada ve složení: Mgr. Zdeněk Portych (předseda), Tomáš Tausch, Pavel Tahal, Milan Štěrba, Stanislav Zimmer. 4

5 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Školská rada se ve školním roce především projednávala a schvalovala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok , úpravy školního řádu, byla seznámena s výsledky inspekční činnosti a organizací maturitních zkoušek. II. Pracovníci školy 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob SOŠP PROFIT , ,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SOŠP PROFIT počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 4 16 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 2 asertivní jednání 1 FF UK Praha doplňkové pedagogické studium 1 pedagogika 1 VŠE Praha školský management rozšiřování aprobace 1 dějepis 1 PdF UK jiné (uvést jaké) 7 zadavatel, hodnotitel 3 CERMAT d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 5 3 rodilý mluvčí 1 2 5

6 2. Nepedagogičtí pracovníci a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 4 2,3 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 1 matrika (Bakaláři) 1 Služba škole MB jiné (uvést jaké) 1 účetnictví 1 ECO Audit Praha III. Údaje o žácích a výsledky vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků Denní vzdělávání Počet tříd celkem Počet žáků Změny v počtech žáků denního studia: přerušili vzdělávání: 2 nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 sami ukončili vzdělávání: 5 vyloučeni ze školy: 3 nepostoupili do vyššího ročníku: 3 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 51 přestoupili na jinou školu: 2 jiný důvod změny: 0 Vzdělávání při zaměstnání Počet tříd celkem Počet žáků 3 60 Změny v počtech žáků dálkového studia: přerušili vzdělávání: 0 nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 sami ukončili vzdělávání: 6 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 2 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny: 0 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele Forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele Denní vzdělávání 20,25 7,3 Vzdělávání při zaměstnání 20 2,7 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji K r a j Počty dojíždějících žáků Počet Z toho: nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Údaje o výsledcích vzdělávání denní forma vzdělávání Celkový počet žáků 162 Prospělo s vyznamenáním 15 Neprospělo 13 Opakovalo ročník 5 Počet žáků s uzavřenou klasifikací do Tj. % z celkového počtu žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka Z toho neomluvených

8 b) Údaje o výsledcích vzdělávání dálková forma vzdělávání Celkový počet žáků 60 Prospělo s vyznamenáním 11 Neprospělo 8 Opakovalo ročník 1 Počet žáků s uzavřenou klasifikací do Tj. % z celkového počtu žáků 100 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 0 Z toho neomluvených 0 5. Výsledky maturitních zkoušek Jarní termín maturitních zkoušek Písemná část maturitní zkoušky probíhala ve dnech Ústní část maturitních zkoušek se konala v době od V tomto termínu konalo maturitní zkoušku celkem 76 žáků: MO4 celkem 27 žáků PM2 celkem 19 žáků OPČ3 celkem 30 žáků. Z toho opakovaně konalo zkoušku celkem 9 žáků: MO4 celkem 3 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 4 žáci. K maturitní zkoušce v řádném termínu nebylo připuštěno celkem 13 žáků: MO4 celkem 11 žáků OPČ3 celkem 2 žáci. S vyznamenáním prospělo celkem 5 žáků: MO4 celkem 2 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 1 žák. Prospělo celkem 58 žáků: MO4 celkem 19 žáků PM2 celkem 15 žáků OPČ3 celkem 24 žáků. Neprospělo celkem 13 žáků: MO4 celkem 6 žáků PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. 8

9 SOŠP PROFIT denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Podzimní termín maturitních zkoušek Písemná část maturitních zkoušek se konala ve dnech ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní Masná 18 v Praze 1. Ústní zkoušky probíhaly ve dnech 11. a v místě sídla naší školy. Podzimního termínu se zúčastnilo celkem 18 žáků: MO4 celkem 10 žáků PM2 celkem 3 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. Z toho opakovaně konalo zkoušku celkem 11 žáků: MO4 celkem 4 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. Neprospěli celkem 3 žáci: MO4 celkem 1 žák PM2 celkem 2 žáci. K maturitní zkoušce v podzimním termínu se 1 žák nedostavil. maturitní zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 11 9 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 11 2 prospěl s vyznamenáním 4 1 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl neprospěl 11 5 Úspěšnost u maturitních zkoušek žáků školy činila ve školním roce 2011/12 83%. 9

10 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku Studijní obor M/01 Ekonomika a podnikání L/51 PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT (denní nástavbové) L/51 PPODNIKÁNÍ A MANAGEMENT (dálkové nástavbové) 1. kolo 2. kolo Počet Počet přihlášených Počet přijatých přihlášených Počet přijatých Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce se na naší škole vzdělávalo 26 cizinců v následujícím zastoupení: Albánie 1 Čína 1 Rusko 6 Slovensko 1 Vietnam 2 Ukrajina 15 Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu cizinců o studium na středních školách v České republice věnuje i naše škola oblasti vzdělávání cizinců výraznou pozornost a snaží se vytvářet co nejoptimálnější podmínky pro jejich integraci. Jak vyplývá z výše uvedených údajů, z cizinců převažují žáci ze států bývalého Sovětského svazu. Jejich integrace se jeví jako nejméně problémová, neboť jazyková bariéra u nich není tak znatelná jako v případě žáků vietnamské či čínské národnosti. Jedním ze stěžejních úkolů v oblasti vzdělávacího procesu bylo dlouhodobé monitorování průběhu vzdělávání žáků cizí národnosti. Ukázalo se, že u většiny žáků je nutné věnovat zvláštní pozornost rozvoji ústního i písemného projevu v českém jazyce, což je nezbytným předpokladem pro porozumění výkladu ve všeobecných i odborných předmětech. Škola umožnila žákům využívat pravidelného doučování v českém jazyce pod vedením Mgr. Terezy Procházkové. Hlavní pozornost byla soustředěna na procvičování gramatiky a pravopisu českého jazyka, rozvíjení slovní zásoby a porozumění textu. Integrace žáků romské národnosti se v porovnání s integrací žáků-cizinců jeví v obecné míře jako více problémová. I na naší škole se setkáváme s faktem, že romští žáci patří do skupiny žáků s nižší mírou vnitřní motivace k učení. Škola uplatňuje individuální přístup k těmto žákům a zajišťuje spolupráci s občanským sdružením SLOVO 21, jehož hlavní náplní je podpora vzdělání a integrace romských žáků ve školách. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce v naší škole neprobíhalo vzdělávání ve speciálních třídách. Žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a žáci se specifickými poruchami učení studují v běžných třídách společně s ostatními žáky. Vyučující při výuce a hodnocení žáků s rozpoznanou dysfunkcí, dyslexií, dysgrafií, dysortografií, vycházejí z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, na základě jejího doporučení poskytují úlevy v oblastech, které diagnostikovaná dysfunkce negativně ovlivňuje, a přistupují k těmto žákům individuálně ve snaze o zajištění plnohodnotných studijních podmínek. Studentům se specifickými poruchami učení se věnuje výchovný poradce a školní 10

11 psycholog. O přiznání uzpůsobení podmínek společné části maturitní zkoušky v jarním termínu žádali v uplynulém školním roce dva žáci. 9. Vzdělávání nadaných žáků V uplynulém školním roce se na naší škole nevzdělával žádný mimořádně nadaný žák, tzn. žák, který by splňoval kritéria, jež stanoví vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. U některých žáků byly zaznamenány nadprůměrné schopnosti pouze v některých předmětech. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V rámci snahy o zjištění úrovně vědomostí a o motivaci k přípravě na maturitní zkoušku byla pro žáky tříd MO3, MS3 a PM1 uspořádána ve dnech akce Maturita na nečisto, která byla koncipována jako věrná podoba písemné a ústní části státní maturitní zkoušky. Žáci si měli možnost prověřit své znalosti v českém, anglickém a německém jazyce a v matematice. 11. Školní vzdělávací programy Vedle školních vzdělávacích programů Management obchodu a služeb a Management sportu, které byly vytvořeny na základě rámcově vzdělávacího programu M/01 Ekonomika a podnikání, jsme v uplynulém školním roce zahájili výuku na denním i dálkovém nástavbovém studiu podle školního vzdělávacího programu Podnikání a management, jenž vychází z rámcově vzdělávacího programu L/51 Podnikání. Funkci koordinátorky ŠVP Management obchodu a služeb a Management sportu vykonávala Mgr. Eva Metelková, koordinátorkou ŠVP Podnikání a management pro denní a dálkovou formu byla Mgr. Tereza Procházková. ŠVP považujeme za otevřený dokument, který je ve vzdělávacím procesu soustavně ověřován a na základě zpětné vazby průběžně upravován. Za obsahové zpracování ŠVP zodpovídají předsedové jednotlivých předmětových komisí, kontrolu plnění ŠVP provádějí společně s vedením školy. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školním roce se na naší škole vyučoval anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žáci čtyřletého denního studia se učí povinně dva jazyky. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, který se vyučuje ve čtyřhodinové týdenní dotaci. Druhý cizí jazyk se vyučuje dvě hodiny týdně a žáci si mohou zvolit mezi německým, španělským a ruským jazykem. Žáci denního i dálkového nástavbového studia mají v učebním plánu stanoven jeden cizí jazyk, a to anglický. U žáků denního nástavbového studia je výuka anglického jazyka posílena o jednu hodinu, tzn., vyučuje se 5 hodin týdně. V dálkové formě studia se vyučuje v každém ročníku 30 hodin ročně. S ohledem na koncepci státní maturity, která stanovuje pro školní rok povinnou maturitu z cizího jazyka, bylo vyhověno přání několika studentů nástavbového studia, kteří upřednostnili jiný cizí jazyk než anglický, a tak se v těchto třídách vyučuje také německému a ruskému jazyku. Žáci čtyřletého denního studia, kteří chtějí více rozvíjet své jazykové schopnosti, si mohou ve 3. a 4. ročníku zvolit výběrový seminář Konverzace v cizím jazyce, kterému se vyučuje 4 hodiny týdně. 11

12 Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Pro zajištění co nejefektivnější výuky anglického jazyka byly třídy rozděleny na dvě skupiny podle úrovně dosažených jazykových schopností. V 1. ročníku (třída EP1) se kromě anglického vyučoval jen německý jazyk, ve 2., 3. a 4. ročníku (třídy MO2, MS2, MO3, MS3, MO4) také španělský jazyk, ve 3. ročníku navíc ruský jazyk. Před začátkem školního roku učitelé upravili výběr učebních materiálů pro žáky tak, aby výuka odpovídala moderním trendům. Zvláště vyučující anglického a německého jazyka zpestřovali vyučovací hodiny poslechy textu a výukovými programy na počítači. V předvánočním čase se žáci ročníku za doprovodu Bc. Evy Čížové zúčastnili večerního představení v anglickém jazyce s názvem A Christmas Carol (Vánoční koleda) od Charlese Dickense v divadle Reduta. O měsíc později zhlédli další divadelní představení v anglickém jazyce - The Detectives (Detektivové). S příznivým ohlasem se setkala přednáška v anglickém jazyce o životě v zemích Latinské Ameriky, o Hondurasu a Guatemale. Výklad amerických učitelů Mirka a Valli Katzlových byl doplněn ukázkou honduraských ručně vyrobených předmětů, fotografiemi zdejší flóry a fauny. V uplynulém školním roce nebyl uspořádán žádný výměnný pobyt ani zájezd do zahraničí, avšak intenzivně se pracovalo na zapojení školy do projektu Comenius, který umožňuje spolupráci mezi školami na mezinárodní úrovni IV. Další aktivity a prezentace školy na veřejnost 1. Výchovné a kariérní poradenství V oblasti výchovného poradenství škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, sídlící v Lucemburské ulici č. p. 40 v Praze 3. S žáky komunikují především jejich třídní učitelé, případné problémy řeší učitelé či žáci, popřípadě jejich zákonní zástupci, s výchovným poradcem a profesionálním psychologem, který ve škole působí. Výchovné problémy představují ve většině případů především vysokou absenci žáků, pozdní omlouvání absencí a pozdní příchody do vyučování. Výraznější výchovné problémy tohoto typu se objevily ve třídě MO2, MO3 a MO4. Třídní učitelé je řešili individuálními pohovory, došlo k úpravě školního řádu ve smyslu zpřísnění podmínek pro klasifikaci v 1. pololetí a závěrečnou klasifikaci. I přes soustavné působení třídních učitelů i učinění opatření ze strany vedení školy se příliš nedaří tento v současné společnosti velice častý jev výrazně změnit. 12

13 Kariérní poradenství je ve škole realizováno průběžně jednak příslušnými třídními učiteli, jednak profesionálním psychologem školy. Žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků, si mohou k této problematice dohodnout individuální konzultaci s výchovným poradcem. Škola využívá i návštěvy různých akcí, na nichž si mohou žáci rozšířit obzor v možnostech dalšího vzdělávání či pracovního uplatnění po ukončení střední školy. Zájemci z tříd MO2, MO4, PM1 a PM2 se pod vedením Ing. Dlapové zúčastnili pracovního veletrhu Profesia Days, na kterém studenti měli možnost osobního kontraktu se zajímavými zaměstnavateli z různých odvětví, seznámit se s jejich firemní kulturou, vyslechnout si přednášky od odborníků, osobně se prezentovat a v neposlední řadě získat větší přehled o možnostech, které trh práce nabízí. Studenti třídy PM2 navštívili dne veletrh vzdělávacích a studijních příležitostí Central European Student Fair. Dne se žáci třídy MO3 a PM1 za doprovodu Ing. Aleny Dlapové zúčastnili přehlídky a nabídky pražských středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru. Studenti PM1, PM2 a MO4 za doprovodu Mgr. Terezy Procházkové a Mgr. Moniky Seidlové navštívili veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2012, který se konal v Křižíkových pavilonech na Výstavišti v Praze Holešovicích. Dne žáci téměř celé naší školy navštívili na pražském výstavišti v Holešovicích mezinárodní veletrh Lingua show. Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný program: víc jak 70 seminářů a workshopů, přednášky o studiu a stážích v zahraničí, bezplatné výukové minilekce a testy v několika cizích jazycích. 2. Prevence sociálně patologických jevů V souvislosti se studijním oborem Management sportu věnuje naše škola velkou pozornost také podpoře zdravého životního stylu. S touto problematikou se žáci studující tento obor setkávají zejména v hodinách biologie, psychologie a pedagogiky. Všichni žáci se v rámci předmětu základy společenských věd v oblasti sociologie podrobně zabývají sociálně patologickými jevy, mezi něž patří i různé druhy závislostí, a jejich předcházení. V oblasti prevence sociálně patologických jevů kromě zařazování uvedených témat do výuky dbáme rovněž na informovanost pedagogických pracovníků a pořádáním mimoškolních akcí se snažíme motivovat žáky ke smysluplnému využívání volného času. V souvislosti s problematikou drogových závislostí jsou žáci rovněž upozorňováni na nebezpečí přenosných chorob včetně AIDS. Nezastupitelnou roli sehrávají třídní učitelé, kteří monitorují situaci ve třídě a v případě vyskytnuvších se problémů informují výchovného poradce. Funkci drogového preventisty vykonával v uplynulém školním roce Ing. Petr Jarkovský. 1. Ekologická výchova a environmentální výchova S problematikou ochrany životního prostředí se žáci setkávají zejména v předmětech základy přírodních věd a zeměpis a dále v odborných ekonomických předmětech. Environmentální vzdělávání nad rámec učebních osnov probíhá především formou návštěv ekologicky zaměřených výstav a následných besed. Škola se snaží podporovat i další vzdělávání učitelů v této oblasti. V uplynulém školním roce absolvovala Mgr. Tereza Procházková seminář Seznamte se s Ekoškolou. 13

14 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je obsažena ve vyučovaných tématech Školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělávání na naší škole, zvláště v humanitních předmětech. Multikulturní výchovu chápeme jako vzájemnou interakci mezi majoritní a minoritní skupinou. Vztahy mezi oběma skupinami mohou být pozitivní, žádoucí a prospěšné - založené na vzájemném obohacování, spolupráci a dialogu, ale také negativní spočívající v segregaci, diskriminaci některých skupin (menšin) a dalších nežádoucích jevech, které nejsou prospěšné pro žádnou ze zúčastněných skupin a přinášejí velké celospolečenské problémy. S ohledem na různorodé národnostní složení tříd na naší škole se snažíme působit na obě skupiny a vytvářet podmínky pro to, aby mezi nimi docházelo ke vzájemnému porozumění a pochopení. Základním cílem MKV a její podstatou je naučit žáky porozumět lidem s odlišností, jinakostí (která může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod.) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Obsahově se MKV zabývá různými tematickými okruhy, ale základní problematikou je vždy soužití majoritní společnosti s menšinami a naopak, tedy jejich vzájemný vztah. (Problematika etnických menšin, zkušenostních menšin, sociokulturních menšin, pohlaví a gender, homosexuality, subkultur apod.). V rámci seznamování se s jinými kulturami se žáci naší školy zúčastnili 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, kde zhlédli kanadský dokumentární film Holky v ringu, který pojednává o životě mládeže v Afghanistanu. Přínosem pro účastníky pořadu nebylo jen zhlédnutí filmu, ale také následná diskuse o životě, přetrvávajících tradicích, kultuře a životním stylu této země. 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Dne byl pro žáky všech tříd uspořádán jednodenní zájezd do Weidenu. Předvánoční atmosféra výletu byla spojena se seznámením s historií porcelánky, výroby průmyslového skla ve městě Weiden v Bavorsku. Studenti měli možnost vánočních nákupů, návštěvy vánočních trhu a individuálních procházek po městě. V posledním červnovém týdnu zorganizovaly Ing. Jitka Botheová a Ing. Alena Dlapová pro žáky 2. a 3. ročníku 2 poznávací zájezdy. První byl zaměřen na prohlídku zámku a zahrad v Dobříši, druhý výlet byl uspořádán do Mělníka, spojený s prohlídkou hradu a zdejšího muzea. Lyžařský výcvik, plánovaný pro 1. ročník, se v uplynulém školním roce neuskutečnil z důvodu nízkého zájmu ze strany žáků. 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) účast na konferenci Můžu ti pomoct? (třída MO3) návštěvy výstav: - výstava Vylodění ve Smečkách, věnovaná 120. výročí od založení Městské knihovny (třídy EP1, PM1) - výstava Terakotová armáda (třída EP1) - výstava kolekce diamantů a diamantových šperků společnosti DIC / Diamonds International Corporation (žáci různých tříd) - výstava Blanky Matragi spojená s procházkou Královskou cestou (PM1) 14

15 návštěvy divadelních představení: - divadelní představení Evžen Oněgin divadlo Ypsilon (žáci z různých tříd) - divadelní představení Romeo a Julie v Divadle v Dlouhé (žáci z různých tříd) vánoční koncert To nej z klasiky a vánoční písně a koledy (EP1-12 žáků, MO2-7 žáků, MO3-10 žáků, PM1-10 žáků, PM2-12 žáků) Vánoční halový turnaj chlapců v malé kopané (třídy EP1, MS2, MS3, MO4 a PM2) Sportovní den ve Sportovním areálu Hamr Záběhlice (třída EP1) účast na 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - projekce kanadského filmu Holky v ringu (třídy EP1, PM1) návštěva Veletrhu knihy 2012 (třída PM1) návštěva Národní galerie (třída PM1) Den příběhů bezpráví - Nová scéna ND (třída EP1) návštěva ZOO Praha (třída EP1, PM1) 7. Mezinárodní spolupráce, zapojení do mezinárodních programů V oblasti mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů má naše škola značné rezervy. Ve školním roce se škola nezúčastnila žádného rozvojového nebo mezinárodního programu, byla však zahájena intenzivní příprava na zapojení do mezinárodního projektu Comenius. 8. Spolupráce školy s partnery V souladu s 65 zákona č. 561/2004 sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě příkazních smluv dochází u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné praxe. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky. Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Škola zřídila konzultační a rekvalifikační centrum ve Zdounkách u Kroměříže. Hlavním posláním Konzultačního a rekvalifikačního střediska (dále jen KRS ) je umožnit každému občanů zdouneckého regionu permanentní celoživotní vzdělávání. P Ř E H L E D R E A L I Z O V A N Ý C H V Z Ě L Á V A C Í C H A K T I V I T Kurz základy práce s počítačem: délka kurzů 11 týdnů po 2 vyučovacích hodinách. Kurz práce s osobním počítačem: délka kurzů 11 týdnů po 2 vyučovacích hodinách. Kurz anglického jazyka: délka kurzu 43 týdnů, jeden školní rok po 2 vyučovacích hodinách. Kurz účetnictví: délka kurzu 24 týdnů, po 2 vyučovacích hodinách. Semináře z psychologie: 1. Účinná komunikace: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 2. Syndrom vyhoření: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 3. Náročné životní situace a jejich řešení: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 4. Řešení konfliktů: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test. Na závěr každé vzdělávací aktivity byly realizovány zkoušky a bylo vydáno absolventům osvědčení o absolutoriu. 15

16 C E L K O V É P O Č T Y A B S O L V E N T Ů Název vzdělávací aktivity Počet absolventů Kurzy PC 32 Kurz anglického jazyka 16 Kurz účetnictví 12 Semináře z psychologie 41 Celkem: 101 Vzdělávacích aktivit se účastnili zejména občané ze Zdounek (60%), z Koryčan (25%), Střílek (10%), Zborovic (5%). Z celkového počtu bylo 67% žen. Průměrné věkové složení účastníků vzdělávacích aktivit bylo 38 let. (Nejstaršímu účastníkovi bylo 74 let, a nejmladšímu 19 let.) MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ KRS Pro vzdělávací aktivity je k dispozici jedna učebna, cca 40 m 2 s kapacitou pro 18 studentů. Učebna je vybavena standardním školním nábytkem, školní tabulí, datovým projektorem a PC. V počítačové učebně, je celkem 6 počítačových pracovišť, tiskárna, datový projektor. Pracoviště jsou připojena na Internet pomocí ISDN linky a všechna používají legální operační systém Windows XP. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ KRS Vzdělávací aktivity jsou realizovány plně kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, s ohledem na specifičnost KRS se jedná výhradně o pedagogy externí. Ředitelka KRS, která zároveň působí i jako lektorka kurzů PC je interní zaměstnanec. KRS Zdounky představuje kvalitní alternativou na trhu vzdělání ve Zdounkách. Vedle svého hlavního poslání, realizace vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit se chce též výrazně podílet na poradenské, propagační a osvětové činnosti. Přednost školy vidíme zejména v permanentním zvyšování jazykové a informačně-technologické připravenosti občanů zdouneckého regionu 16

17 10. Další aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti projektový den Významné mezníky našich dějin - návštěva Národního památníku na Vítkově (Expozice Křižovatky české a československé státnosti), přednáška s filmovými ukázkami, zpracování témat formou pracovních listů, zhodnocení práce žáků a průběhu celého projektu v hodinách ZSV (účast všech tříd a interních učitelů), projekt Středověké umění v Čechách - návštěva stálé expozice s názvem Středověké umění v Čechách a střední Evropě v klášteře sv. Anežky české, výklad a prezentace o gotické kultuře a o literatuře té doby, řešení úkolů a zpracování tématu do pracovních listů, zhodnocení projektu v předmětu literatura a dějiny kultury (třídy EP1, PM1), školní akce spojené s prohlubováním výuky ekonomických předmětů: - přednáška Finanční gramotnost - přihlášení do celostátní soutěže s názvem Bussiness Point určené pro týmy středoškolských žáků, kteří soutěží o nejlepší projekty na daná manažersko - marketingová témata, - návštěva internetového obchodu, analýza a předpokládané cíle firmy, zmapování konkurence vypracování vlastní komplexní marketingové analýzy (třída MO2) přednáška organizovaná společností DIC - investování do diamantů, optimální zajištěn investičních prostředků proti politickým, ekonomickým a přírodním vlivům, investiční portfolio: rozložení majetku a investic (žáci všech tříd), exkurze do Městské knihovny na Mariánském náměstí (třídy EP1, PM1) doplnění výuky předmětu literatura a dějiny kultury s cílem působit na zvýšení čtenářské gramotnosti u žáků, projekt Fiktivní firmy (třídy MO2, MO3) v rámci předmětu praxe účast na 6. ročníku Veletrhu fiktivních firem OA Vinohradská účast na 18. mezinárodním veletrhu fiktivních firem 2012 Veletrhu fiktivních firem a mezinárodního veletrhu se se svým projektem fiktivní firmy Grandhotel Platinum, s. r. o. zúčastnila třída MO2 pod vedením Ing. Aleny Dlapové. 11. Využití školských zařízení v době prázdnin V období školních prázdnin probíhaly v budově školy úpravy interiéru v sekretariátu školy a ve sborovně. Byla zařízena nová multifunkční učebna vybavená počítači a interaktivní tabulí a byly provedeny rekonstrukce skříněk pro žáky, úklid a drobné opravy v učebnách. V. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a dalších kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce Česká školní inspekce navštívila naši školu 4. října Předmětem inspekční činnosti bylo prošetření 3 stížností, anonymních nebo s utajením jména stěžovatele, které byly v předchozím období doručeny Pražskému inspektorátu. Stížnost byla šetřena v sedmi bodech, přičemž ve třech bodech byla shledána jako nedůvodná, v jednom bodě jako neprokazatelná a ve třech bodech jako důvodná. K bodům stížnosti, které byly označeny za důvodné, přijala škola náležitá opatření k nápravě, včetně odvolání ředitele školy. Při následné kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce Dne byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Předmětem kontroly bylo ověření správného pojistného a plnění úkolů, souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění za období od do Nedostatky nebyly zjištěny. 17

18 VI. Z á k l a d n í ú d a j e o h o s p o d a ř e n í š k o l y Přehled příjmů školy P ř í j m y c e l k e m : z t o h o : - příjmy od žáků dotace ze státního rozpočtu*) sponzorské dary a vedlejší hospodářská činnost Poznámka: *) Čerpání státní dotace viz Vyúčtování v příloze. Příjmy tvořily příspěvky na úhradu školného od žáků školy a dotace ze státního rozpočtu. V příjmech z hospodářské činnosti jsou zahrnuty výnosy z pořádaných vzdělávacích kurzů a seminářů v Rekvalifikačním a vzdělávacím středisku ve Zdounkách. Příspěvek na školné ve školním roce činil: Obor: L/515 Obchodně podnikatelské činnosti (dobíhající obor): Kč/žák Obor: M/036 Podnikání (ŠVP: Management obchodu): Kč/žák Obor: M/036 Management obchodu (dobíhající obor): Kč/žák Obor: M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Management sportu a Management obchodu a služeb): Kč/žák. Přehled výdajů školy Investiční výdaje celkem 0,00 Neinvestiční výdaje celkem z t o h o: - náklady na platy zaměstnanců a OON zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění náklady na nájmy pronajatých prostor výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky výdaje na modernizaci učeben IT a software ostatní provozní náklady Výraznou položku v kategorii ostatní provozní náklady činily zejména opravy, údržba pronajatých prostor, adaptace kancelářských prostor, přestěhování a dovybavení učeben IT. V důsledku vzrůstajících požadavků na počítačové vybavení bylo nutno zásadně modernizovat stávající učebny výpočetní techniky aktualizovaným a novým software. Výsledky hospodaření školy za fiskální rok 2011 byly mírně ziskové. V souladu se zákonem 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR byl proveden 27. července 2012 audit společnosti, který konstatuje, že předložený účetní výkaz zisku a ztrát ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření školy k 31. prosinci 2011 v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními předpisy ČR. 18

19 Za rok 2011 vykazuje společnost zisk ve výši , 39 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření za účetní období roku 2011 a použití zisku za rok 2011 ve všech významných ohledech splňuje podmínky využití zisku na vzdělávání a školské služby. Výrok audit: bez výhrad. Z á v ě r Výroční zpráva školy byla zpracována dle metodického pokynu MHMP ze září Byla projednána a schválena školskou radou a valnou hromadou společnosti, v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Praha 12. října 2012 Mgr. Ivana Kleinová v. r. ředitelka školy Přílohy: 1. Učební plány vyučovaných oborů 2. Fotodokumentace z výchovně vzdělávacích akcí 3. Údaje o vyúčtování dotace za školní rok Ukazatele nákladovosti za školní rok Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací za školní rok Zápis z jednání Rady školy 19

20 P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 U Č E B N Í P L Á N Y V Y U Č O V A N Ý C H O B O R Ů A M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB délka a forma studia: čtyřleté denní studium Vyučované předměty I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Počet hodin celkem Povinné předměty Český jazyk a komunikace Literatura a dějiny kultury První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Základy společenských věd Matematika Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Dějepis Tělesná výchova Informační technologie a komunikace Obchodní korespondence Ekonomika Účetnictví a daně Management a marketing obchodu Praxe Povinně volitelné předměty První cizí jazyk - konverzace Matematický seminář Základy společenských věd Informatika Celkem hodin týdne

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-972/10-S Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Adresa: Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více