V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: , IZ: (IZO: ) Tel., fax: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012

2 O b s a h: I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy, sídlo školy 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele 3. Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a cílová kapacita 5. Obory vzdělání 6. Změna ve skladbě oborů vzdělání 7. Místa poskytovaného vzdělávání 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení 9. Školská rada II. Pracovníci školy 1. Přehled pracovníků školy 2. Věková struktura 3. Kvalifikace 4. Další vzdělávání 5. Nepedagogičtí pracovníci III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Výsledky maturitních zkoušek 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 9. Vzdělávání nadaných žáků 10. Ověřování výsledků vzdělávání 11. Školní vzdělávací programy 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora IV. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství 2. Prevence sociálně patologických jevů 3. Ekologická výchova a environmentální výchova 4. Multikulturní výchova 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 7. Mezinárodní spolupráce, zapojení do mezinárodních programů 8. Spolupráce školy s partnery 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 10. Další aktivity, prezentace 11. Využití školských zařízení v době školních prázdnin V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce VI. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy 2

3 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy, sídlo školy Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. Žerotínova 1100/36, Praha 3 - Žižkov Telefon, fax: Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel školy: PhDr. Jan Lepeška tel.: mob.: Zástupce pro VVP: Mgr. Ivana Kleinová tel.: mob.: Zástupce pro OTŘ: Monika Falovičová tel.: K 1. lednu 2012 byl odvolán z funkce ředitele školy PhDr. Jan Lepeška. Ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Ivana Kleinová tel.: mob.: Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. Identifikátor právnické osoby: IZO: IČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným Adresa: Žerotínova 1100/36, Praha 3 Žižkov Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: Obory vzdělání Kód oboru Název oboru vzdělání Cílová kapacita: Poznámka M/036 Management obchodu (MO) 0 Dobíhající obor L/515 Obchodně podnikatelské činnosti (OPČ) 0 Dobíhající obor (dálk. nástavb. stud.) /04 Podnikání a management (Podnikání) 0 Dobíhající obor (dálk. nástavb. stud.) L/851 Podnikání a management (Podnikání) 40 ŠVP Podnikání a management denní nástavbové studium L/51 Podnikání a management (Podnikání) 120 ŠVP Podnikání a management dálkové nástavbové studium M/01 Ekonomika a podnikání 144 ŠVP Management sportu M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Management obchodu a služeb Nejvyšší povolený počet žáků ve škole činí celkem 250. (Stanoveno Rozhodnutím MŠMT 3

4 č. j / ze dne s účinností od Předpoklad realizace cílové kapacity nastane ukončením dobíhajících oborů (dálkové nástavbové studium Obchodně podnikatelské činnosti) od září Obory podle kmenových oborů a RVP M Ekonomika a podnikání byly zapsány Rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne s účinností od Zároveň byl zapsán obor M/036 Management obchodu jako obor dobíhající. Rozhodnutím č. j / ze dne s účinností od byly obory L/504 Podnikání a management a obor L/515 Obchodně podnikatelské činnosti zapsány jako dobíhající, nově pak zapsány obory L/51 Podnikání (denní a dálková forma vzdělávání). 5. Změna ve skladbě oborů vzdělání Ve školním roce 2011/2012 nedošlo ke změnám ve skladbě oborů vzdělání - vzdělávacích programů. Nebyly realizovány nové školní vzdělávací programy, nebyly zrušeny obory vzdělávání. 6. Místa poskytovaného vzdělávání Praha 3 Žižkov, Žerotínova 1100/36 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení Od září 2009 sídlí škola v budově základní školy v ulici Žerotínova 1100/36, Praha 3, kde má pronajaté prostory 3. patra a části 1. patra. Využívá postranního vchodu do budovy z Koldínovy ulice. Budova pochází z počátku minulého století, a tak jsou prostory postupně upravovány a modernizovány tak, aby odpovídaly současným pedagogickým trendům a vyhovovaly hygienickým požadavkům. Čtyři učebny byly vzhledem k velkému rozměru v porovnání s počtem žáků ve třídách rozděleny příčkami, a tak došlo ke zvýšení počtu učeben, přičemž menší z nich se využívají především pro dělenou výuku cizích jazyků. Ve sborovně byla upravena pracovní místa pro vyučující. Škola má k dispozici 13 kmenových učeben, dvě počítačové učebny, sekretariát, ředitelnu, sborovnu, skladové prostory, prostory pro archiv a dvě WC. V každé počítačové učebně se nachází 12 pracovišť. Do největší učebny, která je rovněž využívána jako přednáškový sál, byla instalována interaktivní tabule. Pro zkvalitnění výuky byla doplněna reprodukční a reprografická technika. Výuka tělesné výchovy probíhala v tělocvičně v pronajatých prostorách ZŠ, včetně venkovního hřiště. Školní stravování je pro žáky i pedagogy zajištěno ve školní jídelně v budově školy. Žáci i zaměstnanci školy mohou využívat samoobslužné automaty s nápoji a drobným občerstvením, zdarma pak samoobslužné automaty s pitnou vodou. Pro zajištění větší bezpečnosti žáků a zaměstnanců a zamezení krádežím je v prostorách školy instalován elektronický vstupní a kamerový systém. 8. Školská rada V souladu s ustanovením 167 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla 5. září 2011 zřízena ředitelem školy pětičlenná školská rada ve složení: Mgr. Zdeněk Portych (předseda), Tomáš Tausch, Pavel Tahal, Milan Štěrba, Stanislav Zimmer. 4

5 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Školská rada se ve školním roce především projednávala a schvalovala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok , úpravy školního řádu, byla seznámena s výsledky inspekční činnosti a organizací maturitních zkoušek. II. Pracovníci školy 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob SOŠP PROFIT , ,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SOŠP PROFIT počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 4 16 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 2 asertivní jednání 1 FF UK Praha doplňkové pedagogické studium 1 pedagogika 1 VŠE Praha školský management rozšiřování aprobace 1 dějepis 1 PdF UK jiné (uvést jaké) 7 zadavatel, hodnotitel 3 CERMAT d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 5 3 rodilý mluvčí 1 2 5

6 2. Nepedagogičtí pracovníci a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 4 2,3 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 1 matrika (Bakaláři) 1 Služba škole MB jiné (uvést jaké) 1 účetnictví 1 ECO Audit Praha III. Údaje o žácích a výsledky vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků Denní vzdělávání Počet tříd celkem Počet žáků Změny v počtech žáků denního studia: přerušili vzdělávání: 2 nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 sami ukončili vzdělávání: 5 vyloučeni ze školy: 3 nepostoupili do vyššího ročníku: 3 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 51 přestoupili na jinou školu: 2 jiný důvod změny: 0 Vzdělávání při zaměstnání Počet tříd celkem Počet žáků 3 60 Změny v počtech žáků dálkového studia: přerušili vzdělávání: 0 nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 sami ukončili vzdělávání: 6 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 2 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny: 0 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele Forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele Denní vzdělávání 20,25 7,3 Vzdělávání při zaměstnání 20 2,7 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji K r a j Počty dojíždějících žáků Počet Z toho: nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Údaje o výsledcích vzdělávání denní forma vzdělávání Celkový počet žáků 162 Prospělo s vyznamenáním 15 Neprospělo 13 Opakovalo ročník 5 Počet žáků s uzavřenou klasifikací do Tj. % z celkového počtu žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka Z toho neomluvených

8 b) Údaje o výsledcích vzdělávání dálková forma vzdělávání Celkový počet žáků 60 Prospělo s vyznamenáním 11 Neprospělo 8 Opakovalo ročník 1 Počet žáků s uzavřenou klasifikací do Tj. % z celkového počtu žáků 100 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 0 Z toho neomluvených 0 5. Výsledky maturitních zkoušek Jarní termín maturitních zkoušek Písemná část maturitní zkoušky probíhala ve dnech Ústní část maturitních zkoušek se konala v době od V tomto termínu konalo maturitní zkoušku celkem 76 žáků: MO4 celkem 27 žáků PM2 celkem 19 žáků OPČ3 celkem 30 žáků. Z toho opakovaně konalo zkoušku celkem 9 žáků: MO4 celkem 3 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 4 žáci. K maturitní zkoušce v řádném termínu nebylo připuštěno celkem 13 žáků: MO4 celkem 11 žáků OPČ3 celkem 2 žáci. S vyznamenáním prospělo celkem 5 žáků: MO4 celkem 2 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 1 žák. Prospělo celkem 58 žáků: MO4 celkem 19 žáků PM2 celkem 15 žáků OPČ3 celkem 24 žáků. Neprospělo celkem 13 žáků: MO4 celkem 6 žáků PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. 8

9 SOŠP PROFIT denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Podzimní termín maturitních zkoušek Písemná část maturitních zkoušek se konala ve dnech ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní Masná 18 v Praze 1. Ústní zkoušky probíhaly ve dnech 11. a v místě sídla naší školy. Podzimního termínu se zúčastnilo celkem 18 žáků: MO4 celkem 10 žáků PM2 celkem 3 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. Z toho opakovaně konalo zkoušku celkem 11 žáků: MO4 celkem 4 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. Neprospěli celkem 3 žáci: MO4 celkem 1 žák PM2 celkem 2 žáci. K maturitní zkoušce v podzimním termínu se 1 žák nedostavil. maturitní zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 11 9 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 11 2 prospěl s vyznamenáním 4 1 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl neprospěl 11 5 Úspěšnost u maturitních zkoušek žáků školy činila ve školním roce 2011/12 83%. 9

10 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku Studijní obor M/01 Ekonomika a podnikání L/51 PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT (denní nástavbové) L/51 PPODNIKÁNÍ A MANAGEMENT (dálkové nástavbové) 1. kolo 2. kolo Počet Počet přihlášených Počet přijatých přihlášených Počet přijatých Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce se na naší škole vzdělávalo 26 cizinců v následujícím zastoupení: Albánie 1 Čína 1 Rusko 6 Slovensko 1 Vietnam 2 Ukrajina 15 Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu cizinců o studium na středních školách v České republice věnuje i naše škola oblasti vzdělávání cizinců výraznou pozornost a snaží se vytvářet co nejoptimálnější podmínky pro jejich integraci. Jak vyplývá z výše uvedených údajů, z cizinců převažují žáci ze států bývalého Sovětského svazu. Jejich integrace se jeví jako nejméně problémová, neboť jazyková bariéra u nich není tak znatelná jako v případě žáků vietnamské či čínské národnosti. Jedním ze stěžejních úkolů v oblasti vzdělávacího procesu bylo dlouhodobé monitorování průběhu vzdělávání žáků cizí národnosti. Ukázalo se, že u většiny žáků je nutné věnovat zvláštní pozornost rozvoji ústního i písemného projevu v českém jazyce, což je nezbytným předpokladem pro porozumění výkladu ve všeobecných i odborných předmětech. Škola umožnila žákům využívat pravidelného doučování v českém jazyce pod vedením Mgr. Terezy Procházkové. Hlavní pozornost byla soustředěna na procvičování gramatiky a pravopisu českého jazyka, rozvíjení slovní zásoby a porozumění textu. Integrace žáků romské národnosti se v porovnání s integrací žáků-cizinců jeví v obecné míře jako více problémová. I na naší škole se setkáváme s faktem, že romští žáci patří do skupiny žáků s nižší mírou vnitřní motivace k učení. Škola uplatňuje individuální přístup k těmto žákům a zajišťuje spolupráci s občanským sdružením SLOVO 21, jehož hlavní náplní je podpora vzdělání a integrace romských žáků ve školách. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce v naší škole neprobíhalo vzdělávání ve speciálních třídách. Žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a žáci se specifickými poruchami učení studují v běžných třídách společně s ostatními žáky. Vyučující při výuce a hodnocení žáků s rozpoznanou dysfunkcí, dyslexií, dysgrafií, dysortografií, vycházejí z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, na základě jejího doporučení poskytují úlevy v oblastech, které diagnostikovaná dysfunkce negativně ovlivňuje, a přistupují k těmto žákům individuálně ve snaze o zajištění plnohodnotných studijních podmínek. Studentům se specifickými poruchami učení se věnuje výchovný poradce a školní 10

11 psycholog. O přiznání uzpůsobení podmínek společné části maturitní zkoušky v jarním termínu žádali v uplynulém školním roce dva žáci. 9. Vzdělávání nadaných žáků V uplynulém školním roce se na naší škole nevzdělával žádný mimořádně nadaný žák, tzn. žák, který by splňoval kritéria, jež stanoví vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. U některých žáků byly zaznamenány nadprůměrné schopnosti pouze v některých předmětech. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V rámci snahy o zjištění úrovně vědomostí a o motivaci k přípravě na maturitní zkoušku byla pro žáky tříd MO3, MS3 a PM1 uspořádána ve dnech akce Maturita na nečisto, která byla koncipována jako věrná podoba písemné a ústní části státní maturitní zkoušky. Žáci si měli možnost prověřit své znalosti v českém, anglickém a německém jazyce a v matematice. 11. Školní vzdělávací programy Vedle školních vzdělávacích programů Management obchodu a služeb a Management sportu, které byly vytvořeny na základě rámcově vzdělávacího programu M/01 Ekonomika a podnikání, jsme v uplynulém školním roce zahájili výuku na denním i dálkovém nástavbovém studiu podle školního vzdělávacího programu Podnikání a management, jenž vychází z rámcově vzdělávacího programu L/51 Podnikání. Funkci koordinátorky ŠVP Management obchodu a služeb a Management sportu vykonávala Mgr. Eva Metelková, koordinátorkou ŠVP Podnikání a management pro denní a dálkovou formu byla Mgr. Tereza Procházková. ŠVP považujeme za otevřený dokument, který je ve vzdělávacím procesu soustavně ověřován a na základě zpětné vazby průběžně upravován. Za obsahové zpracování ŠVP zodpovídají předsedové jednotlivých předmětových komisí, kontrolu plnění ŠVP provádějí společně s vedením školy. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školním roce se na naší škole vyučoval anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žáci čtyřletého denního studia se učí povinně dva jazyky. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, který se vyučuje ve čtyřhodinové týdenní dotaci. Druhý cizí jazyk se vyučuje dvě hodiny týdně a žáci si mohou zvolit mezi německým, španělským a ruským jazykem. Žáci denního i dálkového nástavbového studia mají v učebním plánu stanoven jeden cizí jazyk, a to anglický. U žáků denního nástavbového studia je výuka anglického jazyka posílena o jednu hodinu, tzn., vyučuje se 5 hodin týdně. V dálkové formě studia se vyučuje v každém ročníku 30 hodin ročně. S ohledem na koncepci státní maturity, která stanovuje pro školní rok povinnou maturitu z cizího jazyka, bylo vyhověno přání několika studentů nástavbového studia, kteří upřednostnili jiný cizí jazyk než anglický, a tak se v těchto třídách vyučuje také německému a ruskému jazyku. Žáci čtyřletého denního studia, kteří chtějí více rozvíjet své jazykové schopnosti, si mohou ve 3. a 4. ročníku zvolit výběrový seminář Konverzace v cizím jazyce, kterému se vyučuje 4 hodiny týdně. 11

12 Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Pro zajištění co nejefektivnější výuky anglického jazyka byly třídy rozděleny na dvě skupiny podle úrovně dosažených jazykových schopností. V 1. ročníku (třída EP1) se kromě anglického vyučoval jen německý jazyk, ve 2., 3. a 4. ročníku (třídy MO2, MS2, MO3, MS3, MO4) také španělský jazyk, ve 3. ročníku navíc ruský jazyk. Před začátkem školního roku učitelé upravili výběr učebních materiálů pro žáky tak, aby výuka odpovídala moderním trendům. Zvláště vyučující anglického a německého jazyka zpestřovali vyučovací hodiny poslechy textu a výukovými programy na počítači. V předvánočním čase se žáci ročníku za doprovodu Bc. Evy Čížové zúčastnili večerního představení v anglickém jazyce s názvem A Christmas Carol (Vánoční koleda) od Charlese Dickense v divadle Reduta. O měsíc později zhlédli další divadelní představení v anglickém jazyce - The Detectives (Detektivové). S příznivým ohlasem se setkala přednáška v anglickém jazyce o životě v zemích Latinské Ameriky, o Hondurasu a Guatemale. Výklad amerických učitelů Mirka a Valli Katzlových byl doplněn ukázkou honduraských ručně vyrobených předmětů, fotografiemi zdejší flóry a fauny. V uplynulém školním roce nebyl uspořádán žádný výměnný pobyt ani zájezd do zahraničí, avšak intenzivně se pracovalo na zapojení školy do projektu Comenius, který umožňuje spolupráci mezi školami na mezinárodní úrovni IV. Další aktivity a prezentace školy na veřejnost 1. Výchovné a kariérní poradenství V oblasti výchovného poradenství škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, sídlící v Lucemburské ulici č. p. 40 v Praze 3. S žáky komunikují především jejich třídní učitelé, případné problémy řeší učitelé či žáci, popřípadě jejich zákonní zástupci, s výchovným poradcem a profesionálním psychologem, který ve škole působí. Výchovné problémy představují ve většině případů především vysokou absenci žáků, pozdní omlouvání absencí a pozdní příchody do vyučování. Výraznější výchovné problémy tohoto typu se objevily ve třídě MO2, MO3 a MO4. Třídní učitelé je řešili individuálními pohovory, došlo k úpravě školního řádu ve smyslu zpřísnění podmínek pro klasifikaci v 1. pololetí a závěrečnou klasifikaci. I přes soustavné působení třídních učitelů i učinění opatření ze strany vedení školy se příliš nedaří tento v současné společnosti velice častý jev výrazně změnit. 12

13 Kariérní poradenství je ve škole realizováno průběžně jednak příslušnými třídními učiteli, jednak profesionálním psychologem školy. Žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků, si mohou k této problematice dohodnout individuální konzultaci s výchovným poradcem. Škola využívá i návštěvy různých akcí, na nichž si mohou žáci rozšířit obzor v možnostech dalšího vzdělávání či pracovního uplatnění po ukončení střední školy. Zájemci z tříd MO2, MO4, PM1 a PM2 se pod vedením Ing. Dlapové zúčastnili pracovního veletrhu Profesia Days, na kterém studenti měli možnost osobního kontraktu se zajímavými zaměstnavateli z různých odvětví, seznámit se s jejich firemní kulturou, vyslechnout si přednášky od odborníků, osobně se prezentovat a v neposlední řadě získat větší přehled o možnostech, které trh práce nabízí. Studenti třídy PM2 navštívili dne veletrh vzdělávacích a studijních příležitostí Central European Student Fair. Dne se žáci třídy MO3 a PM1 za doprovodu Ing. Aleny Dlapové zúčastnili přehlídky a nabídky pražských středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru. Studenti PM1, PM2 a MO4 za doprovodu Mgr. Terezy Procházkové a Mgr. Moniky Seidlové navštívili veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2012, který se konal v Křižíkových pavilonech na Výstavišti v Praze Holešovicích. Dne žáci téměř celé naší školy navštívili na pražském výstavišti v Holešovicích mezinárodní veletrh Lingua show. Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný program: víc jak 70 seminářů a workshopů, přednášky o studiu a stážích v zahraničí, bezplatné výukové minilekce a testy v několika cizích jazycích. 2. Prevence sociálně patologických jevů V souvislosti se studijním oborem Management sportu věnuje naše škola velkou pozornost také podpoře zdravého životního stylu. S touto problematikou se žáci studující tento obor setkávají zejména v hodinách biologie, psychologie a pedagogiky. Všichni žáci se v rámci předmětu základy společenských věd v oblasti sociologie podrobně zabývají sociálně patologickými jevy, mezi něž patří i různé druhy závislostí, a jejich předcházení. V oblasti prevence sociálně patologických jevů kromě zařazování uvedených témat do výuky dbáme rovněž na informovanost pedagogických pracovníků a pořádáním mimoškolních akcí se snažíme motivovat žáky ke smysluplnému využívání volného času. V souvislosti s problematikou drogových závislostí jsou žáci rovněž upozorňováni na nebezpečí přenosných chorob včetně AIDS. Nezastupitelnou roli sehrávají třídní učitelé, kteří monitorují situaci ve třídě a v případě vyskytnuvších se problémů informují výchovného poradce. Funkci drogového preventisty vykonával v uplynulém školním roce Ing. Petr Jarkovský. 1. Ekologická výchova a environmentální výchova S problematikou ochrany životního prostředí se žáci setkávají zejména v předmětech základy přírodních věd a zeměpis a dále v odborných ekonomických předmětech. Environmentální vzdělávání nad rámec učebních osnov probíhá především formou návštěv ekologicky zaměřených výstav a následných besed. Škola se snaží podporovat i další vzdělávání učitelů v této oblasti. V uplynulém školním roce absolvovala Mgr. Tereza Procházková seminář Seznamte se s Ekoškolou. 13

14 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je obsažena ve vyučovaných tématech Školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělávání na naší škole, zvláště v humanitních předmětech. Multikulturní výchovu chápeme jako vzájemnou interakci mezi majoritní a minoritní skupinou. Vztahy mezi oběma skupinami mohou být pozitivní, žádoucí a prospěšné - založené na vzájemném obohacování, spolupráci a dialogu, ale také negativní spočívající v segregaci, diskriminaci některých skupin (menšin) a dalších nežádoucích jevech, které nejsou prospěšné pro žádnou ze zúčastněných skupin a přinášejí velké celospolečenské problémy. S ohledem na různorodé národnostní složení tříd na naší škole se snažíme působit na obě skupiny a vytvářet podmínky pro to, aby mezi nimi docházelo ke vzájemnému porozumění a pochopení. Základním cílem MKV a její podstatou je naučit žáky porozumět lidem s odlišností, jinakostí (která může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod.) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Obsahově se MKV zabývá různými tematickými okruhy, ale základní problematikou je vždy soužití majoritní společnosti s menšinami a naopak, tedy jejich vzájemný vztah. (Problematika etnických menšin, zkušenostních menšin, sociokulturních menšin, pohlaví a gender, homosexuality, subkultur apod.). V rámci seznamování se s jinými kulturami se žáci naší školy zúčastnili 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, kde zhlédli kanadský dokumentární film Holky v ringu, který pojednává o životě mládeže v Afghanistanu. Přínosem pro účastníky pořadu nebylo jen zhlédnutí filmu, ale také následná diskuse o životě, přetrvávajících tradicích, kultuře a životním stylu této země. 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Dne byl pro žáky všech tříd uspořádán jednodenní zájezd do Weidenu. Předvánoční atmosféra výletu byla spojena se seznámením s historií porcelánky, výroby průmyslového skla ve městě Weiden v Bavorsku. Studenti měli možnost vánočních nákupů, návštěvy vánočních trhu a individuálních procházek po městě. V posledním červnovém týdnu zorganizovaly Ing. Jitka Botheová a Ing. Alena Dlapová pro žáky 2. a 3. ročníku 2 poznávací zájezdy. První byl zaměřen na prohlídku zámku a zahrad v Dobříši, druhý výlet byl uspořádán do Mělníka, spojený s prohlídkou hradu a zdejšího muzea. Lyžařský výcvik, plánovaný pro 1. ročník, se v uplynulém školním roce neuskutečnil z důvodu nízkého zájmu ze strany žáků. 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) účast na konferenci Můžu ti pomoct? (třída MO3) návštěvy výstav: - výstava Vylodění ve Smečkách, věnovaná 120. výročí od založení Městské knihovny (třídy EP1, PM1) - výstava Terakotová armáda (třída EP1) - výstava kolekce diamantů a diamantových šperků společnosti DIC / Diamonds International Corporation (žáci různých tříd) - výstava Blanky Matragi spojená s procházkou Královskou cestou (PM1) 14

15 návštěvy divadelních představení: - divadelní představení Evžen Oněgin divadlo Ypsilon (žáci z různých tříd) - divadelní představení Romeo a Julie v Divadle v Dlouhé (žáci z různých tříd) vánoční koncert To nej z klasiky a vánoční písně a koledy (EP1-12 žáků, MO2-7 žáků, MO3-10 žáků, PM1-10 žáků, PM2-12 žáků) Vánoční halový turnaj chlapců v malé kopané (třídy EP1, MS2, MS3, MO4 a PM2) Sportovní den ve Sportovním areálu Hamr Záběhlice (třída EP1) účast na 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - projekce kanadského filmu Holky v ringu (třídy EP1, PM1) návštěva Veletrhu knihy 2012 (třída PM1) návštěva Národní galerie (třída PM1) Den příběhů bezpráví - Nová scéna ND (třída EP1) návštěva ZOO Praha (třída EP1, PM1) 7. Mezinárodní spolupráce, zapojení do mezinárodních programů V oblasti mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů má naše škola značné rezervy. Ve školním roce se škola nezúčastnila žádného rozvojového nebo mezinárodního programu, byla však zahájena intenzivní příprava na zapojení do mezinárodního projektu Comenius. 8. Spolupráce školy s partnery V souladu s 65 zákona č. 561/2004 sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě příkazních smluv dochází u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné praxe. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky. Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Škola zřídila konzultační a rekvalifikační centrum ve Zdounkách u Kroměříže. Hlavním posláním Konzultačního a rekvalifikačního střediska (dále jen KRS ) je umožnit každému občanů zdouneckého regionu permanentní celoživotní vzdělávání. P Ř E H L E D R E A L I Z O V A N Ý C H V Z Ě L Á V A C Í C H A K T I V I T Kurz základy práce s počítačem: délka kurzů 11 týdnů po 2 vyučovacích hodinách. Kurz práce s osobním počítačem: délka kurzů 11 týdnů po 2 vyučovacích hodinách. Kurz anglického jazyka: délka kurzu 43 týdnů, jeden školní rok po 2 vyučovacích hodinách. Kurz účetnictví: délka kurzu 24 týdnů, po 2 vyučovacích hodinách. Semináře z psychologie: 1. Účinná komunikace: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 2. Syndrom vyhoření: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 3. Náročné životní situace a jejich řešení: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 4. Řešení konfliktů: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test. Na závěr každé vzdělávací aktivity byly realizovány zkoušky a bylo vydáno absolventům osvědčení o absolutoriu. 15

16 C E L K O V É P O Č T Y A B S O L V E N T Ů Název vzdělávací aktivity Počet absolventů Kurzy PC 32 Kurz anglického jazyka 16 Kurz účetnictví 12 Semináře z psychologie 41 Celkem: 101 Vzdělávacích aktivit se účastnili zejména občané ze Zdounek (60%), z Koryčan (25%), Střílek (10%), Zborovic (5%). Z celkového počtu bylo 67% žen. Průměrné věkové složení účastníků vzdělávacích aktivit bylo 38 let. (Nejstaršímu účastníkovi bylo 74 let, a nejmladšímu 19 let.) MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ KRS Pro vzdělávací aktivity je k dispozici jedna učebna, cca 40 m 2 s kapacitou pro 18 studentů. Učebna je vybavena standardním školním nábytkem, školní tabulí, datovým projektorem a PC. V počítačové učebně, je celkem 6 počítačových pracovišť, tiskárna, datový projektor. Pracoviště jsou připojena na Internet pomocí ISDN linky a všechna používají legální operační systém Windows XP. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ KRS Vzdělávací aktivity jsou realizovány plně kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, s ohledem na specifičnost KRS se jedná výhradně o pedagogy externí. Ředitelka KRS, která zároveň působí i jako lektorka kurzů PC je interní zaměstnanec. KRS Zdounky představuje kvalitní alternativou na trhu vzdělání ve Zdounkách. Vedle svého hlavního poslání, realizace vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit se chce též výrazně podílet na poradenské, propagační a osvětové činnosti. Přednost školy vidíme zejména v permanentním zvyšování jazykové a informačně-technologické připravenosti občanů zdouneckého regionu 16

17 10. Další aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti projektový den Významné mezníky našich dějin - návštěva Národního památníku na Vítkově (Expozice Křižovatky české a československé státnosti), přednáška s filmovými ukázkami, zpracování témat formou pracovních listů, zhodnocení práce žáků a průběhu celého projektu v hodinách ZSV (účast všech tříd a interních učitelů), projekt Středověké umění v Čechách - návštěva stálé expozice s názvem Středověké umění v Čechách a střední Evropě v klášteře sv. Anežky české, výklad a prezentace o gotické kultuře a o literatuře té doby, řešení úkolů a zpracování tématu do pracovních listů, zhodnocení projektu v předmětu literatura a dějiny kultury (třídy EP1, PM1), školní akce spojené s prohlubováním výuky ekonomických předmětů: - přednáška Finanční gramotnost - přihlášení do celostátní soutěže s názvem Bussiness Point určené pro týmy středoškolských žáků, kteří soutěží o nejlepší projekty na daná manažersko - marketingová témata, - návštěva internetového obchodu, analýza a předpokládané cíle firmy, zmapování konkurence vypracování vlastní komplexní marketingové analýzy (třída MO2) přednáška organizovaná společností DIC - investování do diamantů, optimální zajištěn investičních prostředků proti politickým, ekonomickým a přírodním vlivům, investiční portfolio: rozložení majetku a investic (žáci všech tříd), exkurze do Městské knihovny na Mariánském náměstí (třídy EP1, PM1) doplnění výuky předmětu literatura a dějiny kultury s cílem působit na zvýšení čtenářské gramotnosti u žáků, projekt Fiktivní firmy (třídy MO2, MO3) v rámci předmětu praxe účast na 6. ročníku Veletrhu fiktivních firem OA Vinohradská účast na 18. mezinárodním veletrhu fiktivních firem 2012 Veletrhu fiktivních firem a mezinárodního veletrhu se se svým projektem fiktivní firmy Grandhotel Platinum, s. r. o. zúčastnila třída MO2 pod vedením Ing. Aleny Dlapové. 11. Využití školských zařízení v době prázdnin V období školních prázdnin probíhaly v budově školy úpravy interiéru v sekretariátu školy a ve sborovně. Byla zařízena nová multifunkční učebna vybavená počítači a interaktivní tabulí a byly provedeny rekonstrukce skříněk pro žáky, úklid a drobné opravy v učebnách. V. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a dalších kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce Česká školní inspekce navštívila naši školu 4. října Předmětem inspekční činnosti bylo prošetření 3 stížností, anonymních nebo s utajením jména stěžovatele, které byly v předchozím období doručeny Pražskému inspektorátu. Stížnost byla šetřena v sedmi bodech, přičemž ve třech bodech byla shledána jako nedůvodná, v jednom bodě jako neprokazatelná a ve třech bodech jako důvodná. K bodům stížnosti, které byly označeny za důvodné, přijala škola náležitá opatření k nápravě, včetně odvolání ředitele školy. Při následné kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce Dne byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Předmětem kontroly bylo ověření správného pojistného a plnění úkolů, souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění za období od do Nedostatky nebyly zjištěny. 17

18 VI. Z á k l a d n í ú d a j e o h o s p o d a ř e n í š k o l y Přehled příjmů školy P ř í j m y c e l k e m : z t o h o : - příjmy od žáků dotace ze státního rozpočtu*) sponzorské dary a vedlejší hospodářská činnost Poznámka: *) Čerpání státní dotace viz Vyúčtování v příloze. Příjmy tvořily příspěvky na úhradu školného od žáků školy a dotace ze státního rozpočtu. V příjmech z hospodářské činnosti jsou zahrnuty výnosy z pořádaných vzdělávacích kurzů a seminářů v Rekvalifikačním a vzdělávacím středisku ve Zdounkách. Příspěvek na školné ve školním roce činil: Obor: L/515 Obchodně podnikatelské činnosti (dobíhající obor): Kč/žák Obor: M/036 Podnikání (ŠVP: Management obchodu): Kč/žák Obor: M/036 Management obchodu (dobíhající obor): Kč/žák Obor: M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Management sportu a Management obchodu a služeb): Kč/žák. Přehled výdajů školy Investiční výdaje celkem 0,00 Neinvestiční výdaje celkem z t o h o: - náklady na platy zaměstnanců a OON zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění náklady na nájmy pronajatých prostor výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky výdaje na modernizaci učeben IT a software ostatní provozní náklady Výraznou položku v kategorii ostatní provozní náklady činily zejména opravy, údržba pronajatých prostor, adaptace kancelářských prostor, přestěhování a dovybavení učeben IT. V důsledku vzrůstajících požadavků na počítačové vybavení bylo nutno zásadně modernizovat stávající učebny výpočetní techniky aktualizovaným a novým software. Výsledky hospodaření školy za fiskální rok 2011 byly mírně ziskové. V souladu se zákonem 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR byl proveden 27. července 2012 audit společnosti, který konstatuje, že předložený účetní výkaz zisku a ztrát ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření školy k 31. prosinci 2011 v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními předpisy ČR. 18

19 Za rok 2011 vykazuje společnost zisk ve výši , 39 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření za účetní období roku 2011 a použití zisku za rok 2011 ve všech významných ohledech splňuje podmínky využití zisku na vzdělávání a školské služby. Výrok audit: bez výhrad. Z á v ě r Výroční zpráva školy byla zpracována dle metodického pokynu MHMP ze září Byla projednána a schválena školskou radou a valnou hromadou společnosti, v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Praha 12. října 2012 Mgr. Ivana Kleinová v. r. ředitelka školy Přílohy: 1. Učební plány vyučovaných oborů 2. Fotodokumentace z výchovně vzdělávacích akcí 3. Údaje o vyúčtování dotace za školní rok Ukazatele nákladovosti za školní rok Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací za školní rok Zápis z jednání Rady školy 19

20 P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 U Č E B N Í P L Á N Y V Y U Č O V A N Ý C H O B O R Ů A M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB délka a forma studia: čtyřleté denní studium Vyučované předměty I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Počet hodin celkem Povinné předměty Český jazyk a komunikace Literatura a dějiny kultury První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Základy společenských věd Matematika Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Dějepis Tělesná výchova Informační technologie a komunikace Obchodní korespondence Ekonomika Účetnictví a daně Management a marketing obchodu Praxe Povinně volitelné předměty První cizí jazyk - konverzace Matematický seminář Základy společenských věd Informatika Celkem hodin týdne

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-707/10-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-707/10-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-707/10-A Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o. Adresa: Žerotínova 36, 130 00 Praha 3 - Žižkov Identifikátor:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2013/2014 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 49 4. Textové a

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/217, 150 00 Praha 5 IČ : 25632141 IZO : 110 001 885 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více