Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì."

Transkript

1

2 Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodržovat. V tomto dokumentu najdete rovnìž vše, co potøebujete vìdìt o údržbì a ošetøování vozidla, abyste si osvojili všechny poznatky tak, aby byla zajištìna bezpeènost používání a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

3 Peèlivé prostudování tohoto návodu k použití je nezbytným pøedpokladem pro správné používání Vašeho automobilu CITROËN. Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem, který je pøipraven zodpovìdìt Vaše otázky. Pøejem Vám š astnou cestu s vozidly CITROËN. Návod k použití je integrální souèástí vozidla. Ponechejte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli k dispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2002

4 M49. CS-7002

5 OBSAH 1 Kapitola I Kapitola II Kapitola III Strana 3 Strana 45 Strana 51 SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM OVLÁDÁNÍ KOMFORT Kapitola IV Kapitola V Kapitola VI Strana 63 Strana 77 Strana 99 ÚDRŽBA PRAKTICKÉ RADY CHARAKTERISTIKY Kapitola VII ABC ABECEDNÍ REJSTØÍK Strana 106 VŠEOBECNÁ DOPORUÈENÍ Strana I

6 2

7 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM 3 1 Klíèe, dálkové ovládání - Výmìna baterie dálkového ovládání Otevírání pøedních, boèních a zadních dveøí Páka pro otevírání víka motoru 14 4 Otevírání zadního dílu støechy, opìrná tyè Palivová nádrž 17 6 Sedadla 18 7 Seøízení polohy volantu 19 8 Systém vzduchových vakù 20 9 Zádržné prostøedky pro dìti Pøístup k zadním sedadlùm Zadní sedadla Kryt zavazadel Ochranná sí Ovládání oken Zpìtná zrcátka Místo øidièe Pøístroje palubní desky Svìtelné kontrolky Signalizace Výhled z vozidla 43-44

8 4 KLÍÈE, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* I-1 Klíè od vozidla Umožòuje ovládat zámky dveøí, odemykat zátku nádrže, aktivovat nebo deaktivovat vzduchový vak spolujezdce*, odemknout øízení, zapnout klíè a aktivovat spouštìè. Centrální zamykání pomocí klíèe* Klíè s integrovaným dálkovým ovládáním, umožòuje pomocí pøedních dveøí uzamykání a odemykání veškerých dveøí od vozidla. Pokud budou nìkteré z pøedních dveøí otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nebude centrální zamykání fungovat. Výkon dálkového ovladaèe Vám umožní odemknutí nebo uzamknutí vozidla na znaènou vzdálenost. Náhodná manipulace s ovladaèem napø. v kapse mùže vyvolat nechtìné odemknutí dveøí. * Podle provedení vozidla

9 I-1 KLÍÈE, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* 5 Dálkové ovládání Dálkové ovládání využívá VF vysílaè, který má následující výhody: - Pøijímaè vozidla nemusí být viditelný. - Je funkèní napøíè rùznými materiály (plech, náklad). - Velký dosah. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním. Dálkové ovládání umožòuje uzamknutí a odemknutí dveøí a zadních výklopných dveøí. Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B odemknout. Pokud zùstane stisknutí tlaèítka bez odezvy, je tøeba stisknutí opakovat. Funkce centrálního zamykání je signalizována pomocí smìrových svìtel: - Uzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund. - Odemknutí = Rychlé zablikání. A B Pokud jsou nìkteré dveøe otevøeny nebo nesprávnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. Maèkání tlaèítka je v tomto pøípadì neúèinné. V pøípadì nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Viz následující odstavec Výmìna baterie dálkového ovládání. Pro pøípad ztráty nebo poruchy dálkového ovládání zùstává zachována možnost otevøení pomocí klíèe. Klíè s dálkovým ovládáním je koncipován jako klíè rozložitelný. V pøípadì potøeby dojde k oddìlení klíèe tak, aby nedošlo k poranìní kolen. Odemknutí vozidla vyvolá rozsvícení stropního osvìtlení. Klíè s elektronickou blokací startování Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI STARTOVÁNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém je aktivován automaticky po vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Vaše vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vašich klíèù od vozidla. Zasuòte klíè do spínací skøíòky. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. POZNÁMKA: Souèasné používání jiných VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy...) mùže doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Viz Výmìna baterie dálkového ovládání. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

10 6 KLÍÈE, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* I-1 Kódová karta Kódová karta je dodávána s vozidlem. Na této kartì je uveden skrytý pøístupový kód, umožòující pracovníkùm sítì CITROËN provádìní oprav systému elektronické blokace startování. V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdržet rovnìž kódovou kartu vozidla. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Nikdy ji nenechávejte ve vozidle. Utajenou zónu karty nechte zakrytou, její neporušenost chrání Váš systém elektronické blokace spouštìní. Pokud dojde ke ztrátì karty, nelze dále zajistit úèinnost Vašeho elektronického systému blokace spouštìní. Doporuèení Peèlivì si zapište èísla klíèù a dálkového ovládání. U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uložte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty lze pouze ve znaèkové síti CITROËN získat náhradní klíèe nebo dálkové ovládání podle jejich èísel. Veškeré operace s klíèi, (pøidání, zrušení nebo výmìna) lze provádìt u zástupce znaèky, kterému pøedložíte zákaznickou kartu. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR! V žádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickém obvodu elektronického systému blokace spouštìní motoru, protože to mùže zpùsobit nemožnost používání vozidla. Ztráta kódové karty vyžaduje ze strany sítì CITROËN provedení rozsáhlejší opravy.

11 I-1 KLÍÈE, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* 7 Pravidla pro zajištìní blokace startování Pøed opuštìním vozidla: - Dokonale uzavøete všechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì žádné pøedmìty. - Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a dveøe od vozidla. Výmìna baterií dálkového ovládání Otevøete tìleso klíèe. Baterie jsou dvì s oznaèením: CR V. Po výmìnì baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání. Proto po zapnutí klíèe aktivujte dálkové ovládání. * Podle provedení vozidla POUŽITÉ BATERIE NEVYHAZUJTE. ODEVZDEJTE JE V NEJBLIŽŠÍ ZNAÈKOVÉ SÍTI CITROËN NEBO NA JINÉ SBÌRNÉ MÍSTO (fotosbìrna, apod.).

12 8 VSTUPY DO VOZIDLA I-2 PØEDNÍ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Pøi odemykání zámku pøedních dveøí zasuòte klíè zcela do zámku a pak s ním otoète smìrem k pøední èásti vozidla nebo odemknìte pomocí dálkového ovládání. Zatáhnìte páèku smìrem k sobì. Otevøení zevnitø Zatáhnìte za kliku smìrem k sobì, dveøe mohou a nemusí být uzamknuty. Uzamknutí vozidla zevnitø Ovládací táhlo na dveøích øidièe umožòuje po jeho zatlaèení smìrem dolù aktivaci systému centrálního zamykání, pokud jsou pøední dveøe vozidla uzavøeny.

13 I-2 VSTUPY DO VOZIDLA 9 BOÈNÍ POSUVNÉ DVEØE* Otevøení z vnìjšku vozidla Zámek posuvných dveøí odemknìte pomocí dálkového ovládání. Pøi otevírání zatlaète rukoje kliky smìrem k zadní èásti vozidla a odsuòte dveøe až k pøidržovacímu dorazu. Posuvné dveøe se zablokují, ale neuzamknou pøi stání na svahu. Pøi zavírání zatáhnìte za kliku smìrem dopøedu a dveøe zasuòte. A Otevøení zevnitø Pøi otevøení stisknìte tlaèítko pro odblokování A umístìné na rukojeti a posuòte dveøe smìrem k zadní èásti vozidla. Pøi uzavøení stisknìte tlaèítko A pro odblokování dorazu a posuòte dveøe smìrem k pøední èásti vozidla. Nejezdìte s otevøenými boèními posuvnými dveømi. * Podle vybavení nebo zemì prodeje

14 10 VSTUPY DO VOZIDLA I-2 BOÈNÍ POSUVNÉ DVEØE* Dìtská pojistka Znemožòuje otevøení boèních posuvných dveøí zevnitø. Pootoète ovladaè o ètvrt otáèky pomocí klíèe od vozidla. Zaøízení je nezávislé na systému centrálního zamykání. Uzamknutí vozidla zevnitø Pomocí táhla A lze po jeho posunutí dolu nebo nahoru uzamknout nebo odemknout boèní dveøe zevnitø. A Nejezdìte s otevøenými boèními posuvnými dveømi. Pokud je vyjmuta zátka palivové nádrže, nelze pravé boèní posuvné dveøe otevøít.

15 I-2 VSTUPY DO VOZIDLA 11 Otevírání zadních dveøí zvenèí Zadní pravé dveøe Odemknutí zadních dveøí vozidla lze dosáhnout po úplném zasunutí klíèe do zámku a jeho pootoèením (doprava), nebo pomocí dálkového ovládání. Zatáhnìte páèku smìrem k sobì. Otevøení zadních dveøí o 90 Pøesvìdète se o správném zajištìní dveøí. Zadní levé dveøe Zatažením za rukoje A odblokujte dveøe. Otevøení zadních dveøí o 180 Pøi èásteèném otevøení dveøí uvolnìte táhlo B zatažením smìrem k sobì. Po uzavøení dveøí dojde k jejich automatickému zajištìní pøíslušným háèkem.

16 12 VSTUPY DO VOZIDLA I-2 Otevírání zadních dveøí zevnitø B B 1 2 Dveøe lze otevøít nadzdvihnutím páèky B. PØI ZAVÍRÁNÍ UZAVØETE NEJPRVE DVEØE 1 A POTOM DVEØE 2. POZOR! Pøi nakládání vozidla nechte volný prostor pro pohyb páèek levých i pravých dveøí.

17 I-2 VSTUPY DO VOZIDLA 13 Otevøení zadního víka * Pøi otevírání zadního víka zasuòte klíè a nadzdvihnìte páèku. Dávejte pozor na výšku, která je k dispozici nad Vaším vozidlem. Elektrické støešní okno* Stisknutím ovládacího tlaèítka vpøedu nebo vzadu lze otevøít nebo zavøít støešní okno. POZOR! Montáž støešních nosièù nebo zahrádky mùže omezit používání støešního okna. * Podle provedení vozidla

18 14 VSTUPY DO VOZIDLA I-3 Víko motorového prostoru Odjištìní lze provést pøitažením èerveného táhla, umístìného vlevo pod palubní deskou, smìrem k sobì. Zasuòte ruku pod víko vlevo od støedu. Zatlaète páèku 1 pod víkem motoru smìrem doprava. Zvednìte víko motoru. Zajistìte jej pomocí vzpìry dle obrázku. Zavírání Nejprve zatlaète vzpìru do jejího uložení. Víko sklopte dolù a v poslední èásti dráhy jej nechte volnì dopadnout. Zkontrolujte uzamèení. Víko motoru je vybaveno hlukovou izolací, POZOR na jeho hmotnost pøi sklápìní.

19 I-4 VSTUPY DO VOZIDLA 15 Vyklápìcí zadní díl støechy* Pøi otevírání zadního dílu støechy zatáhnìte za páèku A. A B Nadzdvihnìte zadní díl støechy, pøekonejte bod odporu až dojde k automatickému zajištìní vzpìr B. Pøi uzavøení, zkontrolujte správné zajištìní opìry (viz Opìra pro dlouhé pøedmìty ). Uzavøete støechu a zajistìte. * Podle provedení nebo vybavení

20 16 VSTUPY DO VOZIDLA I-4 Opìra pro dlouhé pøedmìty Pro možnost pøevozu dlouhých pøedmìtù pøesahujících výšku støechy je urèen opìrný nosník. Na nìm spoèívá váha pøevážených pøedmìtù. Lze jej sklopit po nadzdvihnutí páky A. Uložte jej podél sloupku dveøí. Zùstane sklopen na jedné stranì. Mùžete pøidržovat dlouhé pøedmìty a souèasnì jednou rukou namontovat opìru. A Pøesvìdète se o jejím dokonalém zajištìní. Žádné pøevážené pøedmìty nikdy neopírejte pøímo o dveøe. Boèní otvory mohou být použity jako vázací body. Zadní nárazník je dimenzován tak, že mùže sloužit jako stupaèka. POZOR! Nikdy nejezdìte bez namontované opìry. Zadní dveøe lze øádnì uzavøít pouze pokud je opìrný nosník øádnì namontován. Pøi otevøení zadního dílu støechy je tøeba dávat pozor na zvìtšenou výšku vozidla. Pro veškeré náklady pøesahující vozidlo o více než 1 metr použijte pøedepsané oznaèení.

21 I-5 PALIVOVÁ NÁDRŽ 17 Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi otevøení otoète klíèem o ètvrt otáèky smìrem k zadní èásti vozidla. POZOR! Zátka sleduje povrch karoserie, proto je tøeba ji správnì umístit podle obrázku. Pokud je zátka vyjmuta, nelze otevøít pravé boèní dveøe*. Objem nádrže: Pøibližnì 55 litrù benzínu. Pøibližnì 60 litrù nafty. Kvalita paliva* Samolepicí štítek umístìný v blízkosti plnicího hrdla palivové nádrže indikuje povolený druh paliva. NAFTA BEZOLOVNATÝ BENZÍN* Zážehové motory jsou konstruovány pro použití paliva RON 95, pro zlepšení jízdních vlastností vozidla (se zážehovým motorem) Vám doporuèujeme používat palivo RON 98. * Podle vybavení nebo zemì prodeje POZOR: Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrže døíve, než dojde ke spuštìní motoru.

22 18 SEDADLA I-6 Náklon opìradla* Pøi seøizování sklonu opìradla stlaète smìrem dozadu ovládací páèku (na vnitøní stranì sedadel) až je dosaženo požadovaného sklonu. Opìrky hlavy Výškové seøízení je možné vysunutím. Opìrky jsou vybaveny zámkem. Opìrku je tøeba vytáhnout smìrem vzhùru až na az a pak ji odjistit. Pøístup k zadním sedadlùm Viz PØÍSTUP K ZADNÍM SEDADLÙM. Podélný posuv sedadla Nadzdvihnìte rukoje na pravé stranì a posuòte sedadlo do požadované polohy. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Umístìní vozové dokumentace Schránka nad zásuvkou pod sedadlem øidièe. Zásuvka pod sedadlem Pøi otevírání nadzdvihnìte lehce její pøední èást a vytáhnìte ji smìrem dopøedu. Vyhøívání sedadel * (viz MÍSTO ØIDIÈE ).

23 I-7 SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU 19 Volant lze výškovì seøizovat. U stojícího vozidla seøiïte nejprve Vaše sedadlo do optimální polohy. (Viz POLOHA ØIDIÈE PØI ØÍZENÍ ). Odblokujte volant zatlaèením ovládací páky smìrem dopøedu. Nastavte volant do požadované výšky a zajistìte jej pøitáhnutím ovládací páky smìrem k sobì. Dbejte na dobrou viditelnost na pøístroje a kontrolky pøístrojové desky. DÙLEŽITÉ: Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

24 20 SYSTÉM VZDUCHOVÝCH VAKÙ* I-8 Neumis ujte na sedadlo spolujezdce dìtskou sedaèku pokud je vozidlo vybaveno vzduchovým vakem spolujezdce, který je aktivní. Vzduchový vak spolujezdce mùže být odpojen v závislosti na použitém vybavení (viz níže). A Odpojení vzduchového vaku spolujezdce* - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy OFF a vzduchový vak spolujezdce bude odpojen. - Kontrolka na palubní desce se rozsvítí trvale po zapnutí klíèe (blikání kontrolky signalizuje poruchu). Obnovení funkce vzduchového vaku spolujezdce - Nezapomeòte funkci vzduchového vaku opìt obnovit následujícím zpùsobem: - Otoète klíè do polohy ON a vzduchový vak spolujezdce je opìt aktivován. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe rozsvítí na šest sekund. * Podle vybavení Používáni bezpeènostních pásù je povinné a musí být dodržováno zejména v kombinaci s èelními vzduchovými vaky. Nikdy nevypínejte vzduchový vak spolujezdce pokud je spolujezdec pøítomen (s výjimkou dìtské sedaèky umis ované zády ke smìru jízdy).

25 I-9 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* 21 * Upevnìní dìtské sedaèky ISOFIX : Systém je k dispozici na zadních sedadlech, systém ISOFIX umožòuje upevnìní speciálnì homologovaných (UTAC) dìtských sedaèek pro vozidla CITROËN prodávané výhradnì ve vlastní síti. Zámky integrované do dìtských sedaèek se zasunou do úchytù ISOFIX a jednoduchým zpùsobem se snadno, rychle a kvalitnì zajistí. Souèasné použití bezpeènostního pásu je povinné u dìtských sedaèek montovaných èelem po smìru jízdy. Doporuèení pro montáž sedaèek ISOFIX na zadní sedadla: PP sedadlo musí být posunuto do polohy MAX. ZADNÍ, OPÌRADLO SKLOPENO. * Podle vybavení nebo zemì prodeje

26 PØÍSTUP K ZADNÍM SEDADLÙM I-10 Sedadlo s pamìtí polohy * Pøední sedadla jsou vybavena zaøízením, které zajistí jejich návrat do pùvodní polohy po nastoupení k zadním sedadlùm. Pøístup k zadním sedadlùm* Nadzdvihnìte ovládací páèku A nebo zatlaète smìrem smìrem vpøed páku B, sklopte opìradlo a posuòte sedadlo smìrem vpøed. Zajistìte správné zablokování sedadla a jeho opìradla v normální poloze. * Podle vybavení nebo zemì prodeje

27 I-11 ZADNÍ SEDADLO* 23 Zadní sedadlo* Pøed každou manipulací Uložte støední bezpeènostní pás do prostoru vytvoøeného k tomuto úèelu na opìradle (viz schéma) tak, aby bylo vylouèeno jakékoli poškození pásu. - Uložte opìrky hlavy. (viz SEDADLA ) - Odblokujte opìradlo posunutím ovladaèe A. - Pokud èervený pás zcela zmizí, je sedadlo správnì zajištìno. Opìradlo musíte zcela sklopit, aby bylo možné odblokovat sedák. Tímto manévrem dojde k uvolnìní pojistných hákù (viz schéma). Pøi zpìtné montáži sedadla zkontrolujte správné upevnìní pojistných hákù k podlaze a zda nic nepøekáží správnému uložení sedadla. K dispozici máte celkem 6 upevòovacích ok B rozmístìných na podlaze zavazadlového prostoru (vnitøní rozmìry, viz ROZMÌRY ). Podle zpùsobu používání mùžete Vaše vozidlo vybavit potøebným pøíslušenstvím pro zajištìní nákladu (møížkou, sí kou, atd.). Poznámka Mùžete uložit opìrky hlavy mezi opìradlo a sedák sklopeného zadního sedadla úplným zasunutím. Z dùvodu zajištìní bezpeènosti vždy øádnì pøipoutejte pøepravovaný náklad. * Podle vybavení nebo zemì prodeje

28 24 KRYT ZAVAZADEL* I-12 Kryt zavazadel Kryt zavazadel s navijákem umožòuje zakrytí zavazadlového prostoru. Pøitáhnìte jej smìrem k Vám. Výstupek na levé i pravé stranì upevnìte do pøipravených háèkù A. Pro navinutí Zatáhnìte lehce smìrem k sobì, uvolnìte úchyty a pomalu nechte kryt automaticky navíjet. Vyjmutí krytu zavazadel Stlaète konec navíjeèe. Nadzdvihnìte jej a vyjmìte. Kryt zavazadel mùže být použit v kombinaci se sítí. V tomto pøípadì musí být umístìn v poloze B. * Podle provedení vozidla

29 I-13 OCHRANNÁ SÍ * 25 Horní držák sítì je zakryt víèkem, které je tøeba odklopit. Do otvorù 1 upevnìte horní èást sítì pootoèením tyèe o ètvrt otáèky. Zkontrolujte správné umístìní koncù tyèe do kovového pouzdra. Popruhy upevnìte do otvorù vytvoøených k tomuto úèelu na podlaze vozidla. Sí napnìte pomocí dvou popruhù 2. Dva úchyty jsou umístìny na zadním sedadle a umožòují upevnìní sítì v normální i ve sklopené poloze sedadla. * Podle provedení vozidla

30 26 OVLÁDÁNÍ OKEN I-14 A B Ruèní ovládání Otáèením klièky lze dosáhnout pohybu okna nahoru nebo dolù. Elektrické ovládání* Spínaèe A a B umístìné na palubní desce umožòují otevírání nebo uzavírání oken u øidièe a u spolujezdce (pøi zapnutém klíèi a do 1 min. po jeho vypnutí). Sekvenèní ovládání Stiskem tlaèítka A lze posunout okno u øidièe do požadované polohy. Silnìjším stiskem lze dosáhnout úplného otevøení nebo uzavøení okna øidièe. Boèní okna Pøi otevírání boèních oken zatáhnìte za ovládací páèku a zatlaète na okno. Pøi zavírání nejprve zatáhnìte a pak zatlaète na ovládací páèku. POZOR! Z bezpeènostních dùvodù (dìti), vyjmìte klíè ze spínací skøíòky i pøi krátkodobém opuštìní vozidla. * Podle provedení vozidla Pozor na dìti pøi manipulaci s okny.

31 I-15 ZPÌTNÁ ZRCÁTKA 27 C Vnitøní zpìtné zrcátko Poloha proti oslnìní pøi jízdì v noci. Sklopte páèku smìrem k sobì. Ètení karet* Atermické èelní sklo je nad zpìtným zrcátkem vybaveno okénkem C pro optické ètení karet (vstupních, dálnièních apod.). Vnìjší zpìtná zrcátka Ruèní ovládání zrcátka Zevnitø, lze seøizovat ve všech smìrech. Sklápìní pøi parkování Zvenèí lze zrcátka sklápìt ruènì. Sklopení nemá žádný vliv na základní nastavení zrcátka. Elektrické ovládání Zrcátko na stranì spolujezdce Z místa øidièe lze pomocí ovladaèe naklápìní seøizovat zrcátko do všech stran. Rozmrazování zrcátek je ovládáno tlaèítkem pro rozmrazování zadního okna, které se nachází ve støedu palubní desky. * Podle provedení vozidla

32 28 MÍSTO ØIDIÈE* I-16

33 I-16 MÍSTO ØIDIÈE* 29 1 Levý vìtrací otvor 2 Levý reproduktor 3 Ovládací páèka: ï Zvuková houkaèka ï Osvìtlení ï Smìrová svìtla ï Zadní mlhové svìtlo 4 Sdružený pøístroj palubní desky 5 Ovládací páèka: ï Pøední stìraèe ï Zadní stìraè ï Ostøikovaèe 6 Centrální vìtrací otvory 7 Umístìní autorádia/komunikaèní zaøízení, rádiotelefon 8 Ovládací prvky: ï Elektrické ovládání oken ï Rozmrazování zadních oken/vnìjší zpìtná zrcátka ï Klimatizace ï Ovládání výstražných svìtel ï Vyhøívání sedadel 9 Pøihrádka nebo autorádio 12 Pravý reproduktor 13 Pravé boèní vìtrací otvory 14 Dolní odkládací schránka spolujezdce 15 Parkovací brzda 16 Popelník 17 Øadicí páka 18 Zapalovaè cigaret 19 Zámek øízení - Spínací skøíòka 20 Vzduchový vak øidièe 21 Seøízení polohy volantu 22 Víko pojistkové skøíòky 23 Ovládací prvky: ï Elektrické zpìtné zrcátko spolujezdce ï Seøizování polohy svìtlometù 24 Pøepínaè na klíè: ï Aktivace/odpojení vzduchového vaku spolujezdce 25 Vnitøní osvìtlení 10 Ovládání vytápìní 11 Horní odkládací schránka nebo vzduchový vak spolujezdce * Podle provedení vozidla

34 30 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* I-17 Displej: ï Indikátor údržby. ï Indikátor množství oleje v motoru (naftový motor). ï Poèítadlo celkového poètu ujetých kilometrù. ï Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti. ï Digitální hodiny. Otáèkomìr Ukazatel teploty chladicí kapaliny Palivomìr Ovládání displeje: ï Poèítadlo celkového poètu ujetých kilometrù. ï Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti ï Nulování denního poèítadla ujeté vzdálenosti Reostat osvìtlení pøístrojové desky Viz I-17 Seøízení hodin Viz I-17 * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

35 I-17 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 31 Ukazatel teploty chladicí kapaliny. Normálnì ukazuje teplotu, která mùže dosáhnout až 100 C. V nároèných provozních podmínkách, zejména teplotních, se mùže pøibližovat èervené znaèce. Pokud se ruèièka pøístroje dostane do èervené zóny a kontrolka STOP bliká, okamžitì zastavte a vypnìte klíè, chladicí ventilátory budou pokraèovat v èinnosti po urèitou dobu. Nechte motor ochladit pøi dodržení doporuèení uvedených v kapitole IV Údržba - Hladiny, kontroly. Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Palivomìr Pokud stojí vozidlo na rovinì a trvale se rozsvítí kontrolka minimálního množství, znamená to, že v nádrži je pøibližnì 7 l paliva. Objem nádrže (litry): Zážehový motor: 55 litrù Vznìtový motor: 60 litrù * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

36 32 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* I-17 Po zapnutí klíèe displej postupnì zobrazuje hodnoty: Multifunkèní displej - Indikátor údržby Informuje o okamžiku, kdy dojde k uplynutí intervalu pro provedení následující údržby, v souladu s plánem údržby uvedeném v Servisní knížce vozidla. Oznámení aktivace systémù: Po zapnutí klíèe displej ukazuje poèet kilometrù (probìh), který zbývá do provedení pøíští údržby. Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet: Pokud do pøíští údržby zbývá ménì než km: Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet: 900 km. Po zapnutí klíèe a po dobu pìti sekund displej ukazuje: Pokud je interval údržby pøekroèen: Po každém zapnutí klíèe bude po dobu 5 sekund blikat symbol klíèe a údaj pøekroèení intervalu údržby. Pøíklad: interval údržby byl pøekroèen o 300 km. Servisní prohlídka Vašeho vozidla musí být provedena co nejdøíve. Po pìti sekundách se displej pøepne na normální zobrazení a ukazuje celkový nebo denní poèet ujetých kilometrù. Pìt sekund po zapnutí klíèe plní displej znovu svou pùvodní funkci a symbol klíèe zùstane trvale rozsvícen. Signalizuje blížící se termín další servisní prohlídky. Displej ukazuje údaje o celkovém a denním probìhu vozidla. Pìt sekund po zapnutí klíèe plní displej znovu svou pùvodní funkci a symbol klíèe zùstane trvale rozsvícen.

37 I-17 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 33 Interval údržby Pokud budete Vaše vozidlo používat ve zvláštì tìžkých podmínkách, je tøeba aplikovat zkrácený interval údržby (viz Servisní knížka). Poznámka: Pokud je pøekroèen èasový interval mezi dvìma výmìnami pøed ujetím potøebného poètu kilometrù, rozsvítí se symbol klíèe. Interval údržby lze zmìnit takto: - Vypnout klíè. - Stisknout tlaèítko 1 a držet je stisknuté. - Zapnout klíè. - Interval do pøíští prohlídky bliká. - Vzápìtí uvolnìte tlaèítko. - Zobrazí se interval údržby. - Krátkými stisky tlaèítka 1 lze interval údržby mìnit. 1 - Pokud se zobrazí požadovaný interval údržby, potvrïte jej stisknutím tlaèítka 1 na dobu 10 sekund (zvolený interval bude po dobu deseti sekund blikat). Volbu potvrïte stisknutím tlaèítka, pokud displej bliká. Nastavení nového intervalu Po provedení každé servisní prohlídky Vám tento úkon provede Váš prodejce CITROËN, který provádìl servisní prohlídku. Pokud budete provádìt servisní prohlídku sami, je tøeba pøi nulování dodržovat následující postup: - Vypnout klíè. - Stisknìte tlaèítko 1 a držet jej stisknuté. - Zapnout klíè. - Interval do pøíští prohlídky bliká. - Držte tlaèítko 1 stisknuté po dobu deseti sekund. - Displej ukazuje =0 a symbol klíèe zmizí. 1 1 * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

38 34 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* Po zapnutí klíèe displej postupnì zobrazuje hodnoty: - Ukazatele údržby. - Indikátor množství oleje v motoru (vznìtový motor). - Poèítadlo celkového poètu ujetých kilometrù. - Indikace èasu. Multifunkèní displej Indikátor množství oleje v motoru (vznìtový motor) Po zapnutí klíèe svítí nejprve nìkolik sekund indikátor údržby a pak se asi na 10 sekund rozsvítí údaj o množství oleje v motoru. Maxi Mini Pomocí ruèní mìrky zkontrolujte množství oleje v motoru. Kontrolu provádìjte na rovinì a alespoò 10 minut po zastavení motoru. Nedostatek oleje (blikání vodorovných èárek) Okamžitì doplòte olej. Je nebezpeèí poškození motoru. Blikání symbolu signalizuje funkèní poruchu. Navštivte co nejdøíve znaèkovou sí CITROËN. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

39 I-17 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 35 Celkový probìh vozidla a denní probìh A A A Krátkým stiskem tlaèítka A lze pøepínat zobrazení celkového a denního poètu ujetých kilometrù. Nulování denního poèítadla Po dlouhém stisku tlaèítka A, displej tøikrát zabliká a zobrazí 0. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

40 36 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* I-17 Digitální hodiny B 1 - Nastavení hodin se provádí pøi zapnutém klíèi a vypnutém motoru, kdy po stisku tlaèítka B delším než tøi sekundy zaène údaj o èase blikat. Seøízení hodin 2 - Krátký stisk tlaèítka B, pomalý posun. Po dlouhém stisku je posun rychlý. Pokud nedojde ke stisku bìhem pìti sekund, je hodinový údaj uložen do pamìti a údaj o minutách zaène blikat. Seøízení minut 3 - Krátký stisk tlaèítka B, pomalý posun. Po dlouhém stisku je posun rychlý. Pokud nedojde ke stisku bìhem pìti sekund, je minutový údaj uložen do pamìti. Poznámka: Zobrazení èasu je aktivováno pøi otevøení dveøí øidièe a zhasne jednu minutu po jejich uzavøení. Pokud zùstanou dveøe øidièe otevøeny, zhasne zobrazení hodin po deseti minutách. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

41 I-17 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 37 Reostat osvìtlení pøístrojù B Seøízení se provádí za chodu motoru pøi rozsvícených obrysových svìtlech stisknutím ovládacího tlaèítka B. - Postupnými stisky se osvìtlení palubní desky mìní po krocích. - Dlouhým stiskem se mìní osvìtlení rychle. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

42 38 SVÌTELNÉ KONTROLKY* I-18 Ukazatel smìru levý Viz SIGNALIZACE. Ukazatel smìru pravý Viz SIGNALIZACE. Kontrolky smìrových svìtel blikají souèasnì, pokud jsou zapnuta výstražná svìtla. Tlumená svìtla Viz SIGNALIZACE. Dálková svìtla Viz SIGNALIZACE. Zadní mlhové svìtlo Viz SIGNALIZACE. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Systém ABS Viz BRZDY. Kontrolka žhavení vznìtových motorù Viz zpùsoby spouštìní motoru (viz SPOUŠTÌN ).

43 I-18 SVÌTELNÉ KONTROLKY* 39 Kontrolka minimálního množství chladicí kapaliny Pokud kontrolka svítí, je tøeba okamžitì zastavit. Pøi dodržení bezpeènostních pravidel, zkontrolujte množství kapaliny (viz HLADINY, KONTROLY ). Kontrolka dobíjení akumulátoru Musí zhasnout po spuštìní motoru. Pokud se rozsvítí trvale, je tøeba navštívit nejbližšího zástupce znaèkové sítì CITROËN. Kontrolka okamžitého zastavení Rozsvítí se souèasnì s jinou výstražnou kontrolkou nebo pøi pøekroèení maximální teploty chladicí kapaliny. Kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny Indikuje zatažení nebo nedostateèné uvolnìní parkovací brzdy. Upozoròuje také na nedostateèné množství brzdové kapaliny. Viz BRZDY, HLADINY, KONT- ROLY. Kontrolka mùže rovnìž upozoròovat na poruchu elektronického rozdìlovaèe brzdného úèinku. Kontrolka chodu motoru (autodiagnostiky) Pokud zaène blikat nebo se trvale rozsvítí, hlásí poruchu funkce systému vstøikování, zapalování nebo systému snižování škodlivých emisí (podle zemì prodeje). Navštivte co nejdøíve znaèkovou sí CITROËN. Kontrolka otevøení dveøí Rozsvítí se po zapnutí klíèe. Zhasne pokud jsou všechny dveøe správnì uzavøeny. Kontrolka elektronického systému blokace startování Rozsvítí se po zapnutí klíèe, pokud není klíè identifikován. Kontrolka tlaku oleje vmotoru Pokud se rozsvítí za jízdy, zastavte motor, zkontrolujte množství oleje, (Viz HLADINY, KONTROLY.). Pokud bude svítit i pøesto, že je oleje v motoru dostatek, kontaktujte co nejdøíve zástupce servisní sítì. Kontrolka aktivace AIRBAGU (vzduchového vaku) Viz SYSTÉM VZDUCHOVÝCH VAKÙ. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Renault KADJAR. Uživatelská příručka

Renault KADJAR. Uživatelská příručka Renault KADJAR Uživatelská příručka výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Klimatizace a topení 51 Interiér 63 Zámky a alarm 73 Startování a jízda 83 Kola a pneumatiky

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ALFA 159 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 159 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

Váš manuál RENAULT CLIO http://sk.yourpdfguides.com/dref/2711042

Váš manuál RENAULT CLIO http://sk.yourpdfguides.com/dref/2711042 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Internetový návod na použití On-line prohlížení přířučky pro uživatele umožňuje seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení stránek

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44 6 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44... 44 Pøedstavujeme vozidlo Peugeot 306... 11 Bezpeènost pøedevším!... 12 Závady pøi startování motoru... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 Krátce... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 33 Úložné prostory... 54 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 78 Informační systém... 83 Klimatizace... 123 Řízení

Více

Návody k obsluze on-line

Návody k obsluze on-line Návody k obsluze on-line Návod k obsluze je k dispozici rovněž na webových stránkách společnosti Citroën, v části MyCitroën. Tento osobní prostor na míru umožňuje vytvořit přímý a upřednostňovaný kontakt

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Nissan Finance NISSAN SMART

Nissan Finance NISSAN SMART v NISSAN e-nv CENA BEZ DPH OD 720 000 Kč Nissan Finance 50 50 NISSAN SMART ZÁRUKA NA KAPACITU BATERIE 5 LET / 100 000 KM DODEJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ ŠŤÁVU KOMBINACÍ OCEŇOVANÝCH MODELŮ A LEAF JSME VYTVOŘILI

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení CENÍK LEXUS IS 1 STANDARDNÍ VÝBAVA Bezpečnost a zabezpečení Vybavení exteriéru ABS (protiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly) TRC (systém řízení trakční síly) VSC (řízení

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Sleva 17% 1.5 dci od 484 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu VŠESTRANNOST BEZ OMEZENÍ Chcete si udělat výlet k jezeru? Nebo pomoct příteli se stěhováním? Dovézt si na zahrádku spoustu mladých

Více

Technická specifika automobilů

Technická specifika automobilů Příloha č. 1 výzvy Technická specifika automobilů 2 ks automobilů ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční; počet dveří: minimálně 4; počet míst k sezení: 5; brzdy: pohon: 4x2,

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty (kupř. manuální

Více

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci.

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. 02 Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) CENÍK KE KAŽDÉ VERZI KOMPLETNÍ SERVIS OPTIWAY NA 2 ROKY NEBO 90.000 KM ZDARMA EURO6 Typ Motor POLOCOMBI (poloprosklené) 5-6 míst COMBI (prosklené) 5-6 / 8-9

Více

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel 14. Vykazuje-li přístroj či příslušenství poruchu či poškození, vyřaďte jej z provozu a nechte jej opravit v určeném servisu! 15. Vadný napájecí kabel ihned odpoje od zásuvky a vyměňte jej! Používání přístroje

Více

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE VÄLKOMMEN! Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu. STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA Uživatelská

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T L I N E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Linea. Sestavili jsme tento návod k použití

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-210

Hlasitý telefon Nokia HF-210 Hlasitý telefon Nokia HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 Vydání 1.2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-210 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10 9233639 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-7 shoduje s ustanoveními následující

Více

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny 1 Axorn 50/70 1. Bezpečnostní pokyny Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah soupravy 3. Popis řídící elektroniky 4. Postup montáže 5. Postup nastavení 6. Uložení vysílače dálkového ovládání 7. Automatický

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Obecné údaje o vozidle

Obecné údaje o vozidle Obecné údaje o vozidle BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 509 LISTOPAD 2000 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa 159 byla vyprojektována tak, aby maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou

Více

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

NOVÝ grand SceNic AKTUÁLNÍ AKCE. již od 394 900 Kč

NOVÝ grand SceNic AKTUÁLNÍ AKCE. již od 394 900 Kč NOVÝ grand SceNic již od 394 900 Kč AKTUÁLNÍ AKCE OOSLEVA 50 000 Kč na všechny verze OOExtra zvýhodněný úrok při financování Renault Finance VÝBAVA MOTOR CENÍK SLEVA AKČNÍ CENA 5místný 7místný (každá verze)

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu.

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

FORD MONDEO Rychlý průvodce

FORD MONDEO Rychlý průvodce FORD MONDEO Rychlý průvodce Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy

Více

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard 2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliquard. Tento zabezpečovací systém je určen pro hlídání objektů proti narušení

Více