Vzorce sloučenin. 1. Stechiometrický/empirický vzorec. 2. Molekulový/souhrnný/sumární vzorec. 3. Strukturní konstituční vzorce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorce sloučenin. 1. Stechiometrický/empirický vzorec. 2. Molekulový/souhrnný/sumární vzorec. 3. Strukturní konstituční vzorce"

Transkript

1 1. Stechiometrický/empirický vzorec Vzorce sloučenin 2 O benzen fenol 6 6 O Molekulový/souhrnný/sumární vzorec 2 O benzen fenol 6 6 O 3 3. Strukturní konstituční vzorce rozvinuté ( strukturní ) O fenol racionální O funkční 6 5 -O O 6 5 O O 4 3. Strukturní konstituční vzorce 4. Strukturní konfigurační vzorce elektronový O geometrický (prostorový) O cis-but-2-en trans-but-2-en 5 6 1

2 5. Strukturní konformační vzorce vaničková židličková Anorganická chemie Názvosloví založeno na oxidačním čísle atomů/iontů konformace cyklohexanu 7 8 Kladné oxidační číslo prvku Oxidační Zakončení názvu číslo kationtu kyslíkaté kyseliny její soli I -ný -ná -nan II -natý -natá -natan III -itý -itá -itan IV -ičitý -ičitá -ičitan V -ečný/-ičný -ečná/-ičná -ečnan/-ičnan VI -ový -ová -an VII -istý -istá -istan VIII -ičelý -ičelá -ičelan 9 Záporné oxidační číslo prvku -id halogenid X -I (fluorid, chlorid, ) oxid nitrid karbid O -II N -III -IV hydroxid O - peroxid O 2-2 kyanid N - azid N Názvosloví kationtů Názvosloví aniontů Na + Sb 3+ N + 4 kation sodný 3+ kation antimonitý itý 3 O + kation kation hydroxoniový l - NO NO - 2 S 2- S - S 2-2 O 2-2 O - N - N - 2 anion chlorid anion dusitan itanový anion sulfid anion hydrogensulfid anion anion anion hydroxid anion kyanid anion

3 Iontové hydridy Názvosloví hydridů Kovalentní hydridy a 2 hydrid vápenatý (di-,, tri-,, ) mezinár.. název prvku -an Kovalentní hydridy Si 4 P 3 B 3 Al 3 Sb 3 2 S 2 Te silan Si 2 6 disil silan Si n 2n+2 Si 4 10 tetrasil silan fosfan P 2 4 difosf fosfan boran B dekabor boran alan an sulfan Triviální názvy kovalentních hydridů 2 O 2 O 2 2 S N 3 N 2 4 N 3 X sirovodík amoniak halogenovodík (fluorovodík, chlorovodík, bromovodík, jodovodík) Monomer SO 3 NO 2 Názvosloví polymerních oxidů oxid sírový oxid dusičitý P 2 O 5 oxid fosforečný Polymer (SO 3 ) n N 2 O 4 P 4 O 10 oxid sírový (polymerní) tetraoxid dekaoxid tetrafosforečný N kyanovodík X Názvosloví bezkyslíkatých kyselin bezkyslíkaté kyseliny = N 2 S kyselina halogenovodíková (X = F fluoro-, l chloro-, Br bromo-, I jodo-) kyselina kyanovodíková kyselina sirovodíková Názvosloví kyslíkatých kyselin x A y O z 3 PO 4 orthofosforečná A = kyselinotvorný prvek ox.. č. V (PO 3 ) n n = 1, 2,... metafosforečná trihydrogenfosforečná hydrogenfosforečná

4 x A y O z Dikyseliny Př. kyselina difosforečná 3 PO PO 4 6 P 2 O 8-2 O 4 P 2 O 7 Isopolykyseliny y = 2, 3, A se stejným oxidačním číslem 19 Názvosloví aniontů/solí od oxokyselin 3 PO 4 PO PO 4 3- PO PO - 4 kyselina trihydrogenfosforečná anion fosforečnanový a 3 (PO 4 ) 2 fosforečnan vápenatý apo 4 a( 2 PO 4 ) 2 anion hydrogenfosforečnanový hydrogenfosforečnan vápenatý anion dihydrogenfosforečnanový dihydrogenfosforečnan vápenatý 20 Názvosloví thiokyselin jeden nebo více kyslíků nahrazeno sírou 2 SO 4 kyselina sírová Názvosloví podvojných solí názvy kationtů v pořadí rostoucích oxidačních čísel (s výjimkou vodíku) a odděleny spojovníkem KAl(SO 4 ) 2 soli s různými kationty síran draselno-hlinitý 2 S 2 O 3 kyselina při stejném ox. č. v abecedním pořadí značek prvků Na 2 S 2 O 3 sodný amg(o 3 ) 2 uhličitan víceatomové kationty poslední ve skupině kationtů téhož ox. č. NaN 4 PO 4 hydrogenfosforečnan Názvosloví smíšených solí soli s různými anionty Názvosloví hydrátů solí soli s molekulami vody v krystalové struktuře názvy aniontů v abecedním pořadí značek prvků (centrálních atomů) odděleny spojovníkem aso 4.½ 2 O aso O síranu vápenatého dihydrát síranu vápenatého Mgl(O) Bil(O) chlorid-hydroxid hořečnatý bismutitý KAlSO O N 4 MgPO O dodekahydrát síranu draselno-hlinitého hexahydrát fosforečnanu amonno-hořečnatého al(lo) chlorid-chlornan vápenatý

5 2 O N 3 O NO F - N - O - - Názvosloví koordinačních sloučenin Ligandy aqua ammin karbonyl nitrosyl fluorokyanohydroxohydrido- [u(n 3 ) 4 ] 2+ kation tetraamminmědnatý [Ni(O) 4 ] [Al(O) 4 ] - tetrahydroxohlinitan Li[B 4 ] tetrahydridoboritan lithný 25 Zastoupení prvků ve vesmíru a na zemi Prvek Vesmír (hmotn. %) 2 88,6 e 11,3 Ostatní prvky 0,1 Jádro země (~99,6 % hmotnosti země) Fe, Ni, o, r, Mn, P, Si, S Prvek Země* (hmotn. %) O 50 Si 26 Al 7,5 Fe 4,7 a 3,4 Na 2,6 K 2,4 Mg 1,9 *zemská kůra + hydrosféra + atmosféra 26 Složení suchého vzduchu Zastoupení prvků v lidském těle Prvek Vzduch (obj. %) N 2 78 O 2 21 Ar 0,93* O 2 0,03 2 < 0,01 *vzácné plyny celkem 1 % Prvek Lidské tělo (hmotn. %) O N 3,3 a 1,5 P 1,0 Ostatní prvky 1,2 S, K, l, Na, Mg, Fe, Zn, F, Si, Br, u, I, Se, Mn, Mo, o, r Biogenní prvky (bioprvky) nekovy Toxické prvky a jejich sloučeniny (g,, ) Iontové hydridy Anorganická chemie Vybrané prvky, některé jejich vlastnosti a sloučeniny sloučeniny vodíku s s 1 a s 2 -prvky pevné látky, T t silná redukční činidla reakce s vodou: O 2 (g) + O

6 Kovalentní hydridy Kovové hydridy sloučeniny vodíku s p 1 a p 5 -prvky těkavé (kromě 2 O) reakce s vodou: - hydridy s výrazně polární vazbou (X, 2 O, 2 S) X + 2 O 3 O + + X - - hydridy s méně polární vazbou (N 3, P 3 ) N O N O - - uhlovodíky nereagují 31 sloučeniny vodíku s mnoha d a f-prvky proměnlivé složení pevné látky (kovový vzhled) elektricky vodivé/polovodivé 32 ydridové komplexy Iontové oxidy hydr ligand - redukční činidla [B 4 ] - tetrahydridoboritany (Li +, Na +, Al 3+ ) [Al 4 ] - tetrahydridohlinitan (Li + ) prvky elektronegativitou < 1,1 (kovy alkálií, kovů alkalických zemin, lanthanoidy) netěkavé, krystaly (v mřížce O 2 - a M n+ ) O O 2 O - zásadotvorné Kovalentní oxidy Kovalentní oxidy a) molekulové oxidy (nízkomolekulární) většina nekovů (O, O 2, P 4 O 10,...) některé d-prvky s nejvyššími ox.. č. (Mn 2 O 7, OsO 4 ) velmi těkavé, mnohé (g)( ) nebo (l)( zpravidla s vodou kyseliny = kyselinotvorné Netečné oxidy (O,( N 2 O, lo 2 ) nereagují s 2 O ani s O - 35 b) polymerní oxidy (oxidy s atomovou strukturou, vysokomolekulární) většina kovů (TiO 2, go, ro 3, WO 3, Al 2 O 3, ) některé nekovy (SO 3, SeO 2 ) a polokovy (SiO 2 ) málo těkavé, často značně tvrdé (SiO 2,TiO 2 ) některé zásadotvorné (go, uo) většina z amfoterních oxidů (r 2 O 3, ZnO, Al 2 O 3, SnO, PbO, As 2 O 3, Sb 2 O 3 ) 36 6

7 Kyselinotvorné oxidy Zásadotvorné oxidy molekulové oxidy (s výjimkou netečných oxidů) oxidy kovů s ox.. č. > V (r, Mo,, W, Mn) iontové oxidy oxidy kovů s ox.. č. < IV s 2 O kyslíkat katé kyseliny 3 NO 2 (g) + 2 O(l) 2 NO 3 (l) + NO(g) 2 NO(g) + O 2 (g) 2 NO 2 (g) ve vodě nerozpustné oxidy s O - soli SiO NaO Na 2 SiO O 37 iontové oxidy s 2 O hydroxidy ao + 2 O a(o) 2 ve vodě nerozpustné oxidy s 3 O + soli MgO + 2 l Mgl O 38 Amfoterní oxidy/hydroxidy d-prvky některé kovalentní polymerní oxidy s nízkými ox. č. reakce s 3 O + ZnO O + Zn O Zn(O) O + Zn O reakce s O - ZnO + 2 O O [Zn(O) 4 ] 2- kovy vysoká hustota, T t, T v dobrá vodivost tepla a elektřiny mnohé prvky a jejich sloučeniny katalyzátory Zn(O) O - [Zn(O) 4 ] 2- tetrahydroxozinečnatan d-prvky d-prvky chování v magnetickém poli diamagnetické kovy (odpuzovány z magn. pole) - spárované všechny valenční e - paramagnetické kovy (vtahovány do magn. pole) - nespárované valenční e - feromagnetické kovy (zesilují vnější magn. pole a po jeho vymizení samy jsou magnety) -některé z paramagnetických kovů 41 různá oxidační čísla ve sloučeninách s rostoucím ox. č. se zesilují kyselé vlastnosti prvku Mn II mírně zásaditý MnO Mn III, Mn IV amfoterní MnO 2 Mn VI slabě kyselý K 2 MnO 4 Mn VII silně kyselý Mn 2 O

8 d-prvky Apatit barevnost iontů r Mn 2+ ro 2-4 MnO r 2 O 2-7 MnO Fe u + MnO 2-4 Fe u a 3 (PO 4 ) 2 a 3 (PO 4 ) 2 a O - hydroxy- O 3 2- karbonát- komplexní sloučeniny 2 F - fluoro- [u( 2 O) 4 ] 2+ ; [u(n 3 ) 4 ] 2+ hem (hemoglobin, myoglobin, cytochromy) Fe vitamin B 12 o a 3 (PO 4 ) a 3 (PO 4 ) 2. ax 2 X - jednomocný anion 44 Slitiny Brozn Sn + u tvrdý, pevný, dobře slévatelný Mosaz Zn + u dobře se slévá, lisuje Pájky Sn + Pb pájení kovů Zlato slitina Au + Ag + u ryzí zlato = 24karátové Vypočtěte hmotnostní zlomek zlata ve slitině 18karátového zlata? Sklo Sklo sodnovápenaté (tabulové a lahvové) Tvrdost vody rozpustné soli a 2+ a Mg 2+ (příp. Fe 3+ ) Na 2 O.aO.nSiO 2 Vodní sklo vodný roztok M 3 SiO 4, M 2 2 SiO 4, M 3 SiO 4 kde M = Na, K Přechodná O 3 - změkčení vody např. povařením Trvalá SO 2-4 např. přídavkem Na 2 O 3, K 2 O 3 nebo ionexy (katexy) a O 3 - ao 3 (s) + 2 O(l) + O 2 (g)

9 Čistá Kyseliny halogenovodíkové Destilací Ionexy (měniče iontů) katexy - váží z roztoku kationty a uvolňují 3 O + nebo Na + silné kyseliny, kromě fluorovodíkové (pk A = 3) kyselina chlorovodíková (solná) koncentrovaná až 37 % složka žaludeční šťávy (c 0,1 mol/l) přírodní křemičitany (zeolity) syntetické pryskyřice anexy - váží anionty a uvolňují O Kyslíkaté kyseliny halogenů s rostoucím ox.. číslem oxokyselin/jejich solí klesá jejich oxidační schopnost roste jejich síla bezvodé kyseliny pouze chloristá lo 4 (l) jodistá IO 4 (s) pentahydrogenjodistá 5 IO 6 (s) jodičná IO 3 (s) 51 konc. (68 %) Kyselina dusičná NO 3 na světle se rozkládá 4 NO 3 4 NO O + O 2 oxiduje všechny kovy, (kromě Au, Pt - rozpustné v lučavce královské směs konc. NO 3 a l 1:3, v/v) Fe, Al a r se rozpouští pouze ve zředěné NO 3 (v konc. NO 3 pasivace kovu) 52 Kyselina sírová 2 SO 4 Dezinfekční prostředky oleum, dýmavá sírová kyselina (převládá kyselina disírová) konc. (98,3 %) silně hygroskopická s dehydratačními účinky oxiduje všechny kovy, hlavně za vyšší T (kromě Au, Pt, Pb) zředěná reaguje jen s neušlechtilými kovy ztráta oxidačních vlastností chlor (dezinfekce vody) jod (dezinfekce kůže a sliznic) jodová tinktura: I 2 + ethanol Lugolův roztok: I 2 + KI + 2 O chlornan sodný chlorid-chlornan vápenatý (chlorové vápno) vodný roztok 2 O 2 (w = 3 %, dezinfekce kůže) velmi zředěný roztok KMnO

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl 13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl ACH 05 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více