Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec ---

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec ---"

Transkript

1 Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec --- Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ Husinec MŠ PSČ ŠJ IČO Žákovu práci usnadníš, jestliže mu ve všem, čemu ho budeš učit ukážeš, jak se to užívá v denním životě. Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu Jan Ámos Komenský Základní požadavky výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2012/2013 1) Vzdělávací program i pedagogická činnost učitelů budou směřovat k tomu, aby si žáci osvojili poznatky, dovednosti, pracovní techniky, návyky a kompetence, které tvoří základ jejich všeobecné vzdělanosti, morálky a kulturnosti. 2) Vyučující budou respektovat zvolenou vzdělávací koncepci školy a k tomu vytvořené učební plány jednotlivých předmětů, personální plán sebevzdělávání a sledování nových poznatků i informací v oblasti vzdělávací a výchovné práce. V průběhu školního roku 2012/2013, vedle realizovaného ŠVP ZV Komunitní škola v 1.až 9. ročníku, bude pokračovat úprava vnitřní struktury předmětů dle provedené úpravy učebního plánu (viz příloha ŠVP ZV školy). 3) Pracovníci školy se budou řídit pracovním, organizačním a provozním řádem školy, žáky povedou k dodržování školního řádu a koncepčně posilovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a rodiči. Důraz bude nadále kladen na bezpečnost a harmoničnost prostředí, které jsou garantem otevřenosti a spolupráce uvnitř i vně školy a tak vytvářet předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas, adekvátně a na odborné úrovni, případné nežádoucí jevy mezi žáky školy. 4) Vedle realizované náplně ŠVP ZV je nadále dominantou projekt Peníze školám, s podporou zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ a pokračování projektu RŠM-VIP II., podporujícího odbornou, personální (speciální pedagog) a materiální práci školního poradenského pracoviště. Oba projekty jsou spolufinancovány EU a rozpočtem ČR. 5) Žákovskou participací na chodu školy, ovlivňující její život a rozhodování o věcech společného zájmu, bude práce žákovské samosprávy (zástupci ročníku). 6) Mimořádný zřetel budeme klást: na formování charakterových a mravních vlastností žáků, které vedou ke vzájemným kladným mezilidským vztahům a odpovědnému životu 1

2 na program preventivní péče z hlediska rizikového chování žáků (záškoláctví, násilí, šikana, drogová problematika a další nežádoucí jevy na systematické prohlubování spolupráce s veřejností, zvláště pak s rodiči žáků a na výchovu žáků k identifikaci s vlastní zemí, která dlouhodobě vykazuje rezervy, její historii, evropanství a evropské myšlení v učebních osnovách společensko vědních předmětů nebude opomenuta výchova k toleranci a proti rasismu, etická výchova a každodenní výchovně vzdělávací působení v rámci Úmluvy o právech dítěte, včetně respektování kulturních zvyků a tradic v dodržování náboženských svátků., včetně významných kulturních a společenských priorit (2013 Cyrilometodějská inspirace let od příchodu Cyrila a Metoděje). bezpečnost a výchovu dětí a žáků ke zdraví sexuální výchovu environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti finanční gramotnost na volný čas žáků z hlediska poznávacích, estetických a sportovních aktivit. 7) Školní družina bude i nadále základním článkem výchovy mimo vyučování a spoluorganizátorem kulturně vzdělávacích, rekreačních a sportovních akcí školy. Vzhledem k materiálnímu a prostorovému zázemí školního objektu bude preferovat zejména činnosti sportovně pohybové, výtvarně praktické, dramaticko rytmické, zdravotně praktické a osvětové. Koncepčně budou mít tyto aktivity své místo v týdenním programu, a to v kombinaci s programem momentálního zájmu žáků. 8) Činnost mateřské školy se bude řídit ŠVP pro předškolní vzdělávání Naše školička je plná sluníčka, zaměřeného na prohlubování znalostí dětí o přírodních jevech, postupném získávání elementárního povědomí o okolním světě, jeho dění, včetně vytvoření základů pro otevřený a odpovědný postoj člověka k potřebným životním dovednostem. V průběhu školního roku bude aktualizován. 8) Školní exkurze, poznávací akce, projekty a výlety se nadále budou uskutečňovat podle návrhů vyučujících jednotlivých předmětů a zájmu žáků. Základem realizace budou možnosti školy, rodiny, vzdělávací a praktický přínos žákům. Součástí výchovné koncepce a výchovně vzdělávací práce budou nadále prvky zdravé a komunitní školy : - orientace na zdravý životní styl, kultivaci vztahů uvnitř školy, neformální spolupráci s rodiči a městem, citlivé zavádění nových výukových metod, vytváření bezpečného prostředí pro žáky a důsledné řešení nevhodného chování žáků. Etická výchova bude samozřejmou součástí výchovného působení ve všech předmětech s ohledem na věkovou skladbu žáků. Prevence sociálně drogové problematiky a sociálně patologických jevů se dotýká všech pedagogických pracovníků školy. O zmíněných tématech této pro- 2

3 blematiky je proto možné diskutovat ve všech předmětech. V rámci zapojení škol do výchovy dětí a mládeže k evropanství a evropskému myšlení bude škola dle pokračovat v písemném kontaktu s partnerskou školou v Beatenbergu (Švýcarsko) a realizaci akcí výtvarného a literárního projektu Evropa ve škole (Škole byl ponechán statut regionálního centra v rámci Jihočeského kraje (pověření NIDM MŠMT ČR a OŠ JčK). Vzdělávání pedagogických pracovníků Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je dána Plánem dalšího vzdělávání pracovníků školy. Na základě tohoto plánu je určeno zařazení v návaznosti na potřeby školy, organizace, průběh a podmínky institucionálních forem DVPP. Další formou vzdělávání je samostudium probíhající průběžně, a to se zřetelem k odborným a pedagogickým potřebám školy, nevyjímaje studijní zájmy a zaměření každého pedagogického pracovníka prospěšné škole. Vzdělávací aktivity budou u každého pedagogického pracovníka koncipovány do roviny vlastní aprobace a informatizace z oblastí profilových specifik výchov. Nezbytnou součástí DVPP v průběhu školního roku 2012 / 2013 budou vzdělávací akce zaměřené na metodické vzdělávání vytypovaných témat - šablon projektu Peníze školám, navazujícího u každého pedagogického pracovníka na tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů. 3

4 IV. Vzdělávací, společenská, odborná, kulturní a sportovní činnost školy - aktivity školy Realizace projektu Peníze školám (oblast - čtenářské, matematické a informační - využívání ICT, - přírodních věd a inkluzivního vzdělávání z hlediska zapojení speciálního pedagoga do procesu vzdělávání žáků se SVP (- spolufinancováno EU a rozpočtem ČR). Termín: průběžně 2012 /2013 Odpovídá: ŘŠ, pedag.sbor ZŠ Realizace projektu RŠM-VIP II. II.etapa, podporujícího školní poradenské pracoviště a práci speciálního pedagoga školy. Spolufinancováno EU a rozpočtem ČR. Termín: 2012/2013 Odpovídá: ŘŠ, p.linzmajerová p Absolventské práce žáků 9.ročníku - pokračování v projektu dědictví místa, kde žijeme ( Památky regionu v proměnách staletí, Významné osobnosti Husince a regionu ) Termín: 2012 / Odpovídá: vyučující ČJ,D, Z,VV Vzdělání a řemeslo návštěva veletrhu vzdělávání a školních pomůcek, účast na odborných akcích a přednáškách pedagogický sbor školy, žáci VII. VIII. IX. třídy. Termín: Odpovídá: E.Zemanová, R.Čechová Trh SŠ a SOU Prachatice Termín: 011/012 Odpovídá: E.Zemanová, R.Čechová Tématické exkurze, výlety,vycházky a další vzdělávací aktivity, Žáci a divadlo - návštěva představení organizovaných školou (škola, divadla Č.Budějovice, Prachatice, Praha), námětové a obsahové zaměření vzdělávacích oblastí, předmětů navazujících na ŠVP školy. Termín: průběžně Odpovídá: vedení školy, pedagogický sbor Školní časopis Pírko zpravodaj pro žáky a rodiče, publikační činnost ve zpravodaji města (podkladové materiály zabezpečí žáci a pověření učitelé). Termín: průběžně Odpovídá: ŘŠ, Z.Pojslová, M.Jungwirt, Vánoční rolničky Vánoce a lidové zvyky úprava prostředí školy, vánoční dílny a setkání s rodiči, výstavky, sportovní turnaje tříd, besídka MŠ, koncert PS slavnostní předvánoční oběd všech pedagogů, žáků a hostů Termín: prosinec

5 Odpovídá: vedení ZŠ, MŠ, pedagogický sbor, vedoucí školní jídelny Adventní Husinec školní městské předvánoční setkání s lidovými zvyky Termín:.prosinec 2012 Odpovídá: vedení ZŠ, MŠ, pedagogický sbor, Sportovní kurzy a soutěže ( zajištění, příprava, organizace) - cykloturistický kurz 7.ročník Termín: květen plavecký kurz I.stupeň předplavecký kurz MŠ listopad okresní přebor ve vybíjené I.st.ZŠ 11. květen školní postupové soutěže basketbal,plavání, atletický čtyřboj, přespolní běh, stolní tenis, volejbal, dopravní soutěž, sálová kopaná, malá kopaná, flórbal Termín: - návaznost na harmonogram MŠMT Odpovídá: L.Filip,V.Filipová, M.Attendornová, J.Dvořáková Týden evropské kuchyně inspirující druhy a úpravy jídel evropských zemí, vydání mini receptáře Termín: - květen 2013 Odpovídá: vedoucí ŠJ, vyučující PČ, NJ, AJ. Když nevím, tak se zeptám schránka důvěry pro žáky školy, poradna pro dospívání, problematiku učení, přípravu na povolání, volný čas, problematiku zdraví a prevence. Termín: průběžně Odpovídá E.Zemanová, R.Čechová, V.Linzmajerová, třídní učitelé Tady jsme doma Den Země přírodovědné poznávací akce, soutěže,projekty vztahující se k místopisu regionu, flóře a fauně Šumavy (návaznost na spolupráci a vzdělávací akce žáků s NP a CHKO Šumava). Termín: průběžně říjen - květen Odpovídá: vedení školy, pedagogický sbor,lektoři NPŠ M.Jungvirt, L.Škopková, J.Jaroš, třídní učitelé Evropa ve škole školní a krajské kolo výtvarné a literární soutěže Termín: únor, březen 2013 Odpovídá: V.Kuneš Den dětí 2013 tradičně netradiční akce a hry dětí, průběžné kulturní, společenské a tvůrčí dny, sportovní den školy Termín: průběžně červen 2013 Odpovídá: pedagogický sbor ZŠ,MŠ 5

6 Husovy oslavy propagační, výstavní, programová a organizační spolupráce s Městem Husinec Termín: červen, červenec 2013 Odpovídá: vedení školy Modernizace a údržba školy Plán úprav a potřebné údržby bude upřesněn ve spolupráci se zřizovatelem Městem v návaznosti na provozní rozpočet roku Husinec, a to Plán inovace, modernizace a údržba materiálně technického vybavení a zázemí školy Budova školy ( interiéry) - generální rekonstrukce vodovodního řádu - generální rekostrukce elektroinstalace, osvětlení - rekostrukce podlahové krytiny v tělocvičně - půdní vestavba víceúčelová učebna- aula ( projekt zpracován ) - přístavba šaten pro žáky ( nelze řešit úpravami vzhledem k prostorovým podmínkám) - jídelna pro pracovníky školy - modernizace vybavení tříd - zateplení budovy školy, oprava fasády Exteriéry školy: - modernizace a úprava hřišť školy ( projekt zpracován) - oplocení školního areálu -průběžné dovybavení exteriérové učebny Přes řadu akcí z hlediska údržby a modernizace budovy školy v minulém období, zůstáva-jí vzhledem ke stáří budovy tyto důležité úkoly: - obnovení části instalačního řádu studené vody, - generální oprava elektroinstalace, - energetický audit, - oprava ventilace a odsávání ve školní kuchyni, - postupná modernizace hřišť a realizace půdní vestavby (víceúčelový sál učebna, aula ), hydrofobizace a zateplení fasády školy. Běžnou údržbu, opravy a revize zajišťuje škola ve spolupráci se zřizovatelem a odbornými organizacemi. Projednáno na zahajovací pedagogické radě dne 19.září Mgr.Václav Kuneš ředitel školy 6

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická ulice 227 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 4 1.1.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Obsah: 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Finanční zdroje 4. Průběh vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více