Usnesení z 66. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí"

Transkript

1 Usnesení z 66. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise RM 13/066/005/01/00 - Zápis z jednání Komise sociálně a zdravotní RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne /066/005/02/00 - Zápis z jednání Komise kulturní RM bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní ze dne vč. jeho příloh. 13/066/005/03/00 - Zápis z jednání Komise dopravy a BESIP RM bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravy a BESIP ze dne /066/006/01/00 RM schvaluje podání podnětu Lesům ČR, aby bylo na komunikaci mezi obcemi Hoštejn a Jedlí závod bývalý MEZ obnoveno původní dopravní značení omezení rychlosti a v úseku okolo rybníka bylo umístěno dopravního značení Pozor žáby. Odbor sociálních věcí 13/066/991/01/00 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Zábřeh, garsoniéra RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 113, vel. 1+0 s příslušenstvím, v Domě s pečovatelskou službou, v Zábřehu s paní, trvale bytem v Zábřehu, za podmínek stanovených dle Zásad pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh nájemné ve výši 36,40 Kč/m2 započitatelné plochy bytu/měsíčně s možností jeho aktualizace dle rozhodnutí RM, nájem na dobu neurčitou, kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je vyrovnání případných veškerých závazků vůči městu Zábřeh. 13/066/991/02/00 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Zábřeh, 2+1 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 109, vel. 2+1 s příslušenstvím, v Domě s pečovatelskou službou, v Zábřehu s paní a panem trvale bytem v Zábřehu, za podmínek stanovených dle Zásad pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh nájemné ve výši 36,40 Kč/m2 započitatelné plochy bytu/měsíčně s možností jeho aktualizace dle rozhodnutí RM, nájem na dobu neurčitou, kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je vyrovnání případných veškerých závazků vůči městu Zábřeh. 13/066/991/03/00 - Změna výše úhrady za ubytování, změna provozních řádů a smluv o ubytování v krizovém a sociálním bytě, Zábřeh 13/066/991/03/01 RM schvaluje úhradu za ubytování v krizovém bytě, Zábřeh ve výši 132,00 Kč za každý den poskytnutí ubytování bez rozlišení počtu osob. 13/066/991/03/02 RM schvaluje úhradu za ubytování v sociálním bytě, Zábřeh ve výši 5 347,00 Kč za jeden kalendářní měsíc bez rozlišení počtu osob. Při kratším užívání bytu jak měsíc stanoví úhradu 178,00 Kč za každý den poskytnutí ubytování bez rozlišení počtu osob. 13/066/991/03/03 RM schvaluje provozní řád krizového bytu, Zábřeh dle předloženého návrhu. 1

2 13/066/991/03/04 RM schvaluje provozní řád sociálního bytu, Zábřeh dle předloženého návrhu. 13/066/991/03/05 RM schvaluje smlouvu o ubytování v krizovém bytě, Zábřeh dle předloženého návrhu. 13/066/991/03/06 RM schvaluje smlouvu o ubytování v sociálním bytě, Zábřeh dle předloženého návrhu. 13/066/991/04/00 - Sociální byt, Zábřeh RM schvaluje přidělení sociálního bytu na ulici Zábřeh panu nar., trvale bytem Zábřeh, a to na dobu 1 roku, tj. od do Výše měsíční úhrady za pronájem sociálního bytu činí 5 347,00 Kč měsíčně. 13/066/991/05/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 Hospic na Svatém Kopečku Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor finanční 13/066/931/01/00 - Hospodářská činnost stav k RM bere na vědomí stav hospodaření v rámci hospodářské činnosti města Zábřeh k /066/931/02/00 - Informace o změnách ve vedení účetnictví hospodářské činnosti města od Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 13/066/931/03/00 - Informace o budově ve vlastnictví města Zábřeh Jiráskova Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 13/066/931/04/00 - Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče se společností Interna Zábřeh s. r. o. na rok /066/931/04/01 RM doporučuje ZM vypovědět ve smyslu 582 odst. 1 občanského zákoníku, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče uzavřenou dne mezi městem Zábřeh a obchodní společností Interna Zábřeh s. r. o. Výpovědní lhůta činí tři měsíce ke konci kalendářního čtvrtletí, tzn., že konec lhůty připadá na poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém uplynou tři měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 13/066/931/04/02 RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sociální služby z rozpočtu města Zábřeh na rok 2014 uzavíranou mezi městem Zábřeh a společností Interna Zábřeh s.r.o. Příspěvek bude poskytnut v roce 2014 ve výši ,00 Kč a bude vyúčtován městu Zábřeh nejpozději do /066/931/05/00 - Smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) se společnostmi Zábřežská kulturní, s. r. o. a EKO servis Zábřeh s. r. o. 13/066/931/05/01 RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) uzavíranou mezi městem Zábřeh a společností Zábřežská kulturní, s.r.o., v předloženém znění. Službou obecného hospodářského zájmu neboli veřejnou službou se pro účely této smlouvy rozumí zajišťování kulturních akcí a služeb poskytovaných široké veřejnosti, zejména občanům města Zábřeh. Příspěvek bude poskytnut v roce 2014 maximálně ve výši ,00 Kč v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí této smlouvy, a konečné vyúčtování bude městu Zábřeh předloženo nejpozději do

3 13/066/931/05/02 RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) uzavíranou mezi městem Zábřeh a společností EKO servis Zábřeh s.r.o., v předloženém znění. Službou obecného hospodářského zájmu neboli veřejnou službou se pro účely této smlouvy rozumí zajišťování činností spojených s provozováním sportovního zařízení města - městského plaveckého bazénu pro potřeby sportovního vyžití, zejména občanů města Zábřeh. Příspěvek bude poskytnut v roce 2014 ve výši maximálně ,00 Kč v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí této smlouvy, a konečné vyúčtování bude městu Zábřeh předloženo nejpozději do /066/931/06/00 - Odpisový plán majetku města Zábřeh pro rok 2013 aktualizace přílohy č. 1 ke dni /066/931/06/01 RM schvaluje přílohu č. 1 Odpisového plánu města Zábřehu pro rok 2013 aktualizovanou ke dni o změny dlouhodobého majetku za období červenec - září /066/931/06/02 RM schvaluje změnu v textu Odpisového plánu pro rok 2013 v části druhé, odst. 2 rozšíření majetku s jinou dobou používání než dle příloh č. 1, 2 a 3 Českého účetního standardu, a to rozšíření o: Inv. č houpačka WOOD v Hněvkově ostatní stavby doba odepisování 10 let Inv. č houpačka WOOD ve Václavově ostatní stavby doba odepisování 10 let 13/066/931/07/00 - Návrh X. rozpočtové změny roku 2013 RM schvaluje v souladu se zmocněním ZM X. změnu rozpočtu města roku 2013 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. 13/066/931/08/00 - Návrh XI. rozpočtové změny roku 2013 a aktualizace rozpočtového výhledu města Zábřeh na roky /066/931/08/01 RM doporučuje ZM schválit XI. změnu rozpočtu města roku 2013 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. 13/066/931/08/02 RM doporučuje ZM schválit aktualizaci rozpočtového výhledu města Zábřeh na roky 2014 a 2015, který je součástí SPD, a to dle předloženého návrhu. RM doporučuje ZM současně vzít na vědomí, že do rozpočtů a RV následujících let bude zahrnován závazek splácení 1) úvěrového limitu ve výši ,00 Kč určeného na financování nákladů realizace rekonstrukce a výstavby kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa a s tím spojených splátek jistin a úroků, a to na období do ) úvěrového limitu ve výši ,00 Kč určeného na financování nákladů realizace rekonstrukce a výstavby kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa a s tím spojených splátek jistin a úroků, a to na období do /066/931/09/00 - Smlouva EPC oznámení o postoupení pohledávek RM doporučuje ZM vzít na vědomí oznámení společnosti AB Facility a. s. vyplývající ze Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne ve vybraných objektech v majetku města Zábřeh na Moravě, na základě kterého společnost AB Facility a. s. postoupila dne pohledávku vyplývající z ceny za realizaci úsporných opatření a pohledávku vyplývající z ceny za poskytnutí dodavatelského úvěru společnosti Factoring KB, a. s. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 13/066/951/01/00 - Vedení účetnictví v plném rozsahu u PO Zábřeh od /066/951/01/01 RM schvaluje, aby školské příspěvkové organizace zřizované městem Zábřeh vedly od účetnictví v plném rozsahu. 3

4 13/066/951/01/02 RM ruší usnesení č. 09/085/151/01/00 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dnem /066/951/02/00 - Odpisové plány PO škol a školských organizací 13/066/951/02/01 RM schvaluje předložené odpisové plány na rok 2014 pro následující PO: MŠ POHÁDKA, Zábřeh,, MŠ SEVERÁČEK, Zábřeh,, MŠ Zábřeh, Zahradní MŠ Zábřeh, Strejcova, ZŠ Zábřeh, Školská, ZŠ Zábřeh, Severovýchod, ZŠ Zábřeh, Boženy Němcové, ZŠ a MŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů ŠJ Zábřeh, Boženy Němcové ŠJ Zábřeh, Severovýchod a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh. 13/066/951/02/02 RM schvaluje předložený upravený odpisový plán na rok 2013 pro Základní školu Zábřeh, Školská, okres Šumperk. 13/066/951/02/03 RM schvaluje předložený upravený odpisový plán na rok 2013 pro Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh. 13/066/952/03/00 - Hnízdo finanční příspěvek RM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč HNÍZDU, Mateřskému a rodinnému centru Zábřeh, o. s., Zábřeh na činnost s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do /066/952/04/00 - Kniha Zábřeh na starých pohlednicích RM schvaluje zakoupení 300 kusů knihy Zábřeh na starých pohlednicích od nakladatelství a vydavatelství Pavel Ševčík VEDUTA,, Štíty za cenu 280 Kč za 1 kus včetně DPH. 13/066/951/05/00 - Dohoda o provedení práce RM schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s odměnou Kč za zpracování monitorovacích zpráv a s odměnou Kč za vypracování digitálních učebních materiálů (DUM 2 sady) v rámci projektu EU peníze školám. 13/066/953/06/00 - EKO servis Dohoda o spolupráci RM schvaluje Dohodu o spolupráci uzavřenou mezi EKO servis Zábřeh s. r. o. se sídlem, Zábřeh a Městem Zábřeh v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem. 13/066/953/07/00 - Plavecký klub Zábřeh finanční příspěvek RM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč Plaveckému klubu Zábřeh, který zastupuje předseda s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do /066/951/08/00 - ZŠ B. Němcové neinvestiční transfer RM schvaluje účelový neinvestiční transfer ve výši Kč na elektroinstalační práce a malování Základní škole Zábřeh, Boženy Němcové, okres Šumperk s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do /066/952/09/00 - ZK, s. r. o. prezentace města prostřednictvím projektu multimediálního informačního a orientačního systému firmy DARUMA spol. s r. o. RM schvaluje smlouvu o prezentaci města Zábřeh prostřednictvím panelu firmy Daruma spol. s r. o. Plzeň umístěného v Šumperku na pěší zóně před obchodním domem od do za Kč v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem. 13/066/952/10/00 - Kulturní komise závěry 12. jednání 13/066/952/10/01 RM bere na vědomí materiál k přípravě oslav 760 let města Zábřeh. 13/066/952/10/02 RM schvaluje vyhlášení soutěže o logo oslav 760 let města Zábřeh. 4

5 13/066/952/10/03 RM bere na vědomí návrh kulturní komise na úseku kultury do rozpočtu města na rok 2014 dle předloženého znění. 13/066/952/10/04 RM schvaluje Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2014 a Podmínky pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Zábřeh na rok /066/952/10/05 RM schvaluje změnu ve vzorové Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Zábřeh na rok., spočívající v nahrazení logo města za logo oslav 760 let města, pro rok /066/953/11/00 - Požadavky na finanční příspěvky pro rok 2014 SK, TJ Sokol, TJ Sokol Václavov 13/066/953/11/01 RM bere na vědomí žádost o začlenění finančního příspěvku do rozpočtu města Zábřeh na rok 2014 pro Sportovní kluby Zábřeh ve výši Kč a přihlédne k ní při návrhu rozpočtu. 13/066/953/11/02 RM bere na vědomí žádost o začlenění finančního příspěvku do rozpočtu města Zábřeh na rok 2014 pro TJ Sokol Zábřeh ve výši Kč a přihlédne k ní při návrhu rozpočtu. 13/066/953/11/03 RM bere na vědomí žádosti o začlenění finančních příspěvků do rozpočtu města Zábřeh na rok 2014 pro TJ SOKOL Václavov ve výši Kč na údržbu hřiště a ve výši Kč jako příspěvek na zakoupení malotraktoru a přihlédne k nim při návrhu rozpočtu. 13/066/951/12/00 - ZŠ Školská, ZŠ Severovýchod neinvestiční transfer 13/066/951/12/01 RM neschvaluje účelový neinvestiční transfer ve výši Kč na opravu opěrné zídky na školním pozemku Základní škole Zábřeh, Školská, okres Šumperk s ohledem na omezené množství finančních prostředků vyčleněných na tyto akce v roce Vaší žádostí se budeme opětovně zabývat při sestavování rozpočtu na rok /066/951/12/02 RM neschvaluje účelový neinvestiční transfer ve výši Kč na výměnu vnitřních skel za skla bezpečnostní Základní škole Zábřeh, Severovýchod, okres Šumperk s ohledem na omezené množství finančních prostředků vyčleněných na tyto akce v roce Vaší žádostí se budeme opětovně zabývat při sestavování rozpočtu na rok /066/951/13/00 - ZŠ Severovýchod školská rada RM bere na vědomí informaci, že se novou členkou z řad rodičů školské rady Základní školy Zábřeh, Severovýchod, okres Šumperk stala paní za paní... 13/066/952/14/00 - Požadavky na finanční příspěvky pro rok 2014 Sportovní klub SULKO, Spolek Metoděj 13/066/952/14/01 RM bere na vědomí žádost o začlenění finančního příspěvku do rozpočtu města Zábřeh na rok 2014 pro Sportovní klub SULKO - Zábřeh o. s. ve výši Kč a přihlédne k ní při návrhu rozpočtu. 13/066/952/14/02 RM bere na vědomí žádost o začlenění finančního příspěvku do rozpočtu města Zábřeh na rok 2014 pro Spolek Metoděj, o. s. ve výši Kč a přihlédne k ní při návrhu rozpočtu. 13/066/902/01/00 - Prodej pozemků v Zábřehu Oddělení majetkoprávní RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě částí p. č. 4892, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 4893, trvalý travní porost, dle GP č /2013 se jedná o díl 5

6 a o vým. 49 m 2 z p. č a díl b o vým. 15 m 2 z p. č. 4893, do společného jmění manželům, oba trvalým pobytem Zábřeh, za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/02/00 - Sokolská ulice prodej pozemků v Zábřehu, pronájem pozemku 13/066/902/02/01 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4401/33, dle geometrického plánu č /2013: p. č. 4401/33 o vým. 49 m 2 do společného jmění manželům, oba trvalým pobytem Zábřeh za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč p. č. 4401/38 o vým. 26 m 2 do vlastnictví trvalým pobytem, Zábřeh za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč p. č. 4401/39 o vým. 27 m 2 do vlastnictví trvalým pobytem, Zábřeh za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč p. č. 4401/41 o vým. 27 m 2 do společného jmění manželům, oba trvalým pobytem Zábřeh za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč p. č. 4401/42 o vým. 28 m 2 do společného jmění manželům, oba trvalým pobytem Zábřeh za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč p. č. 4401/43 o vým. 27 m 2 do vlastnictví trvalým pobytem Zábřeh za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč p. č. 4401/44 o vým. 27 m 2 do vlastnictví trvalým pobytem Zábřeh, za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč p. č. 4401/45 o vým. 26 m 2 do vlastnictví trvalým pobytem Zábřeh za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem Kč, s podmínkou, že na základě požadavku kupujících o prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny, musí být tyto uhrazeny nejpozději do 6 měsíců od schválení prodeje v ZM, tj. do , a pověřit starostu města uzavřením kupní smlouvy. 13/066/902/02/02 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4401/33, dle GP č /2013 se jedná o p. č. 4401/40 o vým. 28 m 2 manželům, oba trvalým pobytem Zábřeh, za účelem užívání pozemku jako vjezd a vstup do domu. 13/066/902/03/00 - Směna pozemků v Pivoníně RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Pivonín: - p. č. 236/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 32 m 2 a části p. č. 509/1 (dle GP č /2013) se jedná o pozemek p. č. 509/9 o vým. 229 m 2, z vlastnictví města Zábřeh do společného jmění manželům, oba trvalým pobytem Zábřeh, za kupní cenu 20 Kč/m 2, celkem Kč, - za část p. č. st. 9, dle GP č /2013 se jedná o díl a z p. č. st. 9 o vým. 11 m2 ze společného jmění manželů, oba trvalým pobytem Zábřeh, do vlastnictví města Zábřeh, za kupní cenu 20 Kč/m 2, celkem 220 Kč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/04/00 - Žádost o prodej pozemku v Zábřehu RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č podle žádosti trvalým pobytem Zábřeh. 13/066/902/05/00 - Směna pozemků ve Václavově RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Václavov u Zábřeha: - části p. č. 808/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č /2013 se jedná o p. č. 808/8 o vým. 26 m 2, z vlastnictví města Zábřeh do vlastnictví, trvalým pobytem Zábřeh, za kupní cenu 40 Kč/m 2, celkem Kč - za část p. č. 755, zahrada, dle geometrického plánu č /2013 se jedná o p. č. 755/2 o vým. 7 m 2 z vlastnictví, trvalým pobytem Zábřeh, do vlastnictví města Zábřeh, za kupní cenu 40 Kč/m 2, celkem 280 Kč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/06/00 - Zahrádková osada Vápeníky II žádost o prodej pozemků v Zábřehu žádost o snížení kupní ceny žádost o převod práva koupě 6

7 13/066/902/06/01 RM doporučuje ZM vzít na vědomí žádost zahrádkářů z osady Vápeníky II o snížení kupní ceny za prodej pozemků v zahrádkové osadě Vápeníky II a nesouhlasit se snížením kupní ceny. 13/066/902/06/02 RM doporučuje ZM vzít na vědomí žádost o převedení práva na koupi zahrádky v osadě Vápeníky II na trvalým pobytem Zábřeh a souhlasit s převedením práva podle žádosti. 13/066/902/07/00 - Žádost o prodej pozemku v Zábřehu RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1428, ostatní plocha, zeleň o vým. 83 m 2 trvalým pobytem 13/066/902/08/00 - Žádost o prodej pozemku ve Václavově 13/066/902/08/01 RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Václavov u Zábřeha části p. č. 723/2 o vým. 18 m 2 podle žádosti trvalým pobytem Zábřeh. 13/066/902/08/02 RM schvaluje zvýšení nájemného za užívání pozemku v k. ú. Václavov u Zábřeha části p. č. 723/2 o vým. 18 m 2 podle nájemní smlouvy ze dne , uzavřené s trvalým pobytem Zábřeh, podle platných Sazeb nájemného nově na 9 Kč/m 2 /rok, celkem 162 Kč/rok, s účinností od a pověřuje starostu města uzavřením dodatku. 13/066/902/09/00 - žádost o prodej pozemku RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4936/139 o vým. max. 10 m 2 do vlastnictví trvalým pobytem, Zábřeh. 13/066/902/10/00 - Žádost o prodej pozemků RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě částí p. č. 17/2 a 17/4 podle žádosti trvalým pobytem Zábřeh. 13/066/902/11/00 - Agrodružstvo Zábřeh pronájem zemědělských pozemků 13/066/902/11/01 RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě v PZ Leštinská I - části p. č. 3965/1, orná o vým m 2, a pozemků p. č. 3965/8, orná o vým m 2, 3965/9, orná o vým. 209 m 2, 3965/12, orná o vým m 2, 3965/13, orná o vým m 2, 3965/14, orná o vým m 2, 3965/23, orná o vým m 2, 3965/24, orná o vým m 2, 3965/25, orná o vým m 2, 3965/26, orná o vým. 853 m 2, 3965/37, orná o vým m 2, 3965/38, orná o vým m 2, 3965/39, orná o vým m 2, 3965/40, orná o vým m 2, celkem m 2, Agrodružstvu Zábřeh, se sídlem Zábřeh, na dobu do , za sníženou cenu nájmu Kč z důvodu časového znevýhodnění doby nájmu, za účelem zemědělského obhospodařování a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/11/02 RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě na Humenci - částí p. č. 5288/1, trvalý travní porost o vým m 2, p. č. 5290/1 trvalý travní porost o vým m 2 a p. č. 5277/3, ostatní plocha, dobývací prostor o vým m 2, celkem m2, Agrodružstvu Zábřeh, se sídlem Zábřeh, na dobu určitou do , za cenu Kč/rok, za účelem zemědělského obhospodařování sečením a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/12/00 - EKO Servis Zábřeh rozšíření účelu nájmu RM schvaluje rozšíření účelu nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 3965/1 podle nájemní smlouvy ze dne uzavřené se společností EKO Servis Zábřeh, s. r. o., se sídlem Zábřeh, o skladování vytříděných surovin určených k expedici a umístění kontejnerů pro sběrný dvůr, a pověřuje starostu města uzavřením dodatku nájemní smlouvy. 13/066/902/13/00 - Pronájem pozemku RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č o vým. 47 m 2 trvalým pobytem Zábřeh, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 9 Kč/m 2 /rok, celkem 7

8 423 Kč/rok, s účelem užívání jako chodník a pro umístění přístřešku na popelnice a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/14/00 - Zajištění přístupu k pozemku - staženo z jednání 64. RM, konané dne /066/902/14/01 RM nesouhlasí se zřízením věcného břemene přístupu a příjezdu k části pozemku p. č. 4090/1, trvalý travní porost podle žádosti trvalým pobytem Zábřeh. 13/066/902/14/02 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 4090/1, trvalý travní porost o vým. 3 m x 25 m, celkem 75 m 2, trvalým pobytem Zábřeh, s účelem užívání jako dočasný sjezd na pozemky ve vlastnictví žadatele do /066/902/15/00 - Žádost o zpřístupnění pozemků RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 4350, zahrada o vým. 151 m 2 a p. č. 4417/2, ostatní plocha jiná plocha o vým. 191 m 2 trvalým pobytem Zábřeh. 13/066/902/16/00 - Nová krytina s. r. o. žádost o pronájem pozemku RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 3143/1 o vým m 2 společnosti Nová krytina s. r. o., se sídlem Jestřebí, s účelem užívání jako vzorkovna střešních krytin. 13/066/902/17/00 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a o prominutí nájemného 13/066/902/17/01 RM schvaluje ukončení nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č podle nájemní smlouvy ze dne , uzavřené s trvalým pobytem, dohodou ke dni a prominutí poměrné části nájemného za rok 2013 ve výši Kč z důvodu stávající životní situace a tísnivé finanční situace nájemce za podmínky, že nájemce současně smlouvou daruje společnosti EKO servis Zábřeh s. r. o. oplocení a kompost, uložený na pozemku p. č. 5352, a pověřuje starostu města uzavřením dohody o ukončení nájmu. 13/066/902/17/02 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č o vým m 2 společnosti EKO servis Zábřeh, s. r. o., se sídlem Zábřeh, za účelem užívání jako kompostárna. 13/066/902/18/00 - Žádost o prodloužení nájmu pozemků RM souhlasí se zveřejněním oznámení o prodloužení nájmu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 747/1, 746/1 a 4913/13 o celkové vým. 228 m 2, užívaných jako provizorní příjezd podle nájemní smlouvy ze dne , uzavřené s, oba trvalým pobytem Zábřeh, na dobu určitou do /066/902/19/00 - ÚZSVM bezúplatný převod pozemků 13/066/902/19/01 RM doporučuje ZM neschválit úplatné nabytí pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5227/2, 5227/3, 5230/1 a 5230/2 ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Zábřeh. 13/066/902/19/02 RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5227/2, 5227/3, 5230/1 a 5230/2 ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví města Zábřeh a současně schvaluje omezující podmínky bezúplatného převodu, které tvoří přílohu usnesení a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/20/00 - Olomoucký kraj bezúplatný převod pozemků 8

9 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě částí p. č. 191/4, 5457/22, 5460/14, 5460/16 a 5501/6 (dle geometrického plánu č /2012 se jedná o pozemky p. č. 191/5 o vým. 2 m 2, p. č. 5457/46 o vým. 1 m 2, p. č. 5460/10 o vým m 2 a p. č. 5460/15 o vým. 76 m 2 ) ve vlastnictví města Zábřeh do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 13/066/902/21/00 - Věcná břemena: vodovodní přípojka přípojka vody a kanalizace RWE GasNet, s. r. o. plynovod a přípojky 13/066/902/21/01 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 3861/2 a 5451/28 ve prospěch bytem Týn nad Vltavou a bytem Zábřeh spočívající v uložení přípojky vody a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/21/02 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č ve prospěch oba bytem Zábřeh spočívající v uložení přípojky vody a splaškové kanalizace a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/21/03 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č a 5467/1 ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, (Obchodní centrum Zábřeh) spočívající v uložení STL plynovodu a plynovodních přípojek a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 13/066/902/22/00 - Zahrádky 13/066/902/22/01 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č o vým. 16 m 2 k. ú. Zábřeh na Moravě bytem Zábřeh, k zahrádkářským účelům a za předpokladu, že ke zveřejněnému záměru pronájmu nebude doručena žádná námitka, připomínka či jiná nabídka, pověřuje starostu města uzavřením dodatku k nájemní smlouvě. 13/066/902/22/02 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č o vým. 67 m 2 k. ú. Zábřeh na Moravě bytem Zábřeh, k zahrádkářským účelům a za předpokladu, že ke zveřejněnému záměru pronájmu nebude doručena žádná námitka, připomínka či jiná nabídka, pověřuje starostu města uzavřením dodatku k nájemní smlouvě. 13/066/902/22/03 RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č o vým m 2 k. ú. Zábřeh na Moravě bytem Zábřeh a bytem Zábřeh. 13/066/902/23/00 - Vlastivědné muzeum v Šumperku darování movitých věcí RM schvaluje darování movitých věcí dle přílohy v účetní hodnotě 915 Kč do vlastnictví Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizaci, se sídlem Šumperk. 13/066/902/24/00 - EKO servis Zábřeh s. r. o. žádost o souhlas s opravou v PAZ RM souhlasí s opravou městského majetku ve výši Kč, která byla provedena v souvislosti s čerpáním dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR, jejímž vyhlašovatelem byla MAS Horní Pomoraví o. p. s., na pořízení herních prvků a souvisejících oprav v Plaveckém areálu Zábřeh,, Zábřeh v celkové hodnotě Kč a pověřuje starostu města uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne se společností EKO servis Zábřeh s. r. o. se sídlem Zábřeh. Odbor technické správy 13/066/981/01/00 - ITEAD a. s. smlouva o poradenské činnosti 9

10 RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu vypracovanou k problematice poradenské činnosti, zastupování a zprostředkování pojistných smluv města Zábřehu společností ITEAD, a. s. a k postupu řešení pojistné události č paní bez dalších opatření. 13/066/981/02/00 - Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č na pojištění majetku podnikatelů RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku podnikatelů č s Českou pojišťovnou, a. s., Praha 1, kterým se z pojistné smlouvy vyjímá výkon veřejné služby a roční pojistné se snižuje na Kč, v předloženém znění. 13/066/981/03/00 - Zhodnocení a řešení stavu vzniklého zpoplatněním parkování v prostoru před nádražím RM bere na vědomí zprávu OTS o zpoplatnění parkování v přednádražím prostoru a ukládá OTS předložit na následujícím jednání RM návrh na změnu ceníku. 13/066/981/04/00 - Rozšíření sítě veřejného osvětlení ve městě ul. Bezručova RM schvaluje rozšíření sítě VO o 16 světelných míst na ul. Bezručova, přičemž po tomto rozšíření bude síť VO ve městě zahrnovat světelných míst a po již schváleném budoucím rozšíření o 4 světelná místa u Obchodního centra pak světelných míst. 13/066/981/05/00 - Plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků pro město Zábřeh 2013/2014 RM schvaluje Plán zimní údržby místních a účelových komunikací pro město Zábřeh na zimní období 2013/2014 v předloženém znění. 13/066/981/06/00 - Nájem hrobových míst na městském hřbitově Zábřeh, Skalička, Ráječek, Hněvkov a Pivonín RM schvaluje cenu nájmu hrobových míst na hřbitovech ve správě města Zábřehu pro smlouvy uzavřené v r ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok. 13/066/981/07/00 - Prodloužení smluv o nájmu bytu 13/066/981/07/01 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 7 v bytovém domě v Zábřehu s paní o dva roky od do /066/981/07/02 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v bytovém domě s paní o dva roky od do /066/981/07/03 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 021 v domě v Zábřehu s paní o dva roky od do /066/981/07/04 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3 v bytovém domě v Zábřehu s paní a paní o dva roky od do /066/981/08/00 - Přidělení volného bytu č. 2/III v bytovém domě Zábřeh RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu městského bytu č. 2/III, o vel. 1+3 s příslušenstvím, v bytovém domě v Zábřehu s paní trvale pobytem v Zábřehu, za podmínek stanovených dle Zásad pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh - neregulované nájemné ve výši 52,40 Kč/m 2 započitatelné plochy bytu s možností jeho aktualizace dle rozhodnutí RM, nájem na dobu určitou 2 roky s možností prodlužování v případě dodržování ustanovení smlouvy o nájmu bytu. Kauce ve výši Kč - trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je vyrovnání případných veškerých závazků vůči městu Zábřeh a vrácení bytu č. 14/III, velikosti 1+3, v bytovém domě Kosmonautů 258/3, Zábřeh, městu Zábřeh. 13/066/981/09/00 - Žádost o souhlas s přihlášením osoby za člena domácnosti 10

11 RM souhlasí s přihlášením pana trvale pobytem Loučná nad Desnou, za člena domácnosti v městském bytě č. 2, který má v domě v Zábřehu v nájmu paní 13/066/981/10/00 - Kritická situace v bytu č. 4 RM bere na vědomí zprávu o OTS o problémovém a nebezpečném chování nájemce bytu č. 4 v BD a osob s ním bydlících. Odbor rozvoje a územního plánování 13/066/971/01/00 - Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod Zábřeh smlouva o poskytnutí podpory RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí podpory mezi městem Zábřeh a Státním fondem životního prostředí České republiky, Praha, číslo smlouvy , podepsáno zástupcem SFŽP dne , na projekt Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod 484/26, Zábřeh, reg. číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/ , který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, v celkové výši podpory Kč ,00 a souhlasit s přijetím podpory ve výši Kč ,00. 13/066/971/02/00 - Bezbariérové úpravy přechodu pro chodce na komunikaci I/44 (Ráječek) RM doporučuje ZM schválit Smlouvu č. 629/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 ve výši Kč ,- v souvislosti s realizací akce Bezbariérové úpravy přechodu pro chodce č. 2 na komunikaci I/44, ul. Olomoucká, Zábřeh Ráječek a souhlasit s přijetím podpory ve výši Kč ,--. Odbor informatiky 13/066/911/01/00 - Darovací smlouva - Ministerstvo vnitra ČR RM schvaluje předloženou Darovací smlouvu MV /KAP-2013 s Českou republikou - Ministerstvo vnitra, Praha 7, zastoupenou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 13/066/911/02/00 - Zajištění servisu multifunkčního zařízení RM schvaluje předložený text Servisní smlouvy č. D506 na stroj Gestetner MP201SPF s firmou LANIKO Morava s. r. o., Prostějov, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Odbor vnitřních věcí 13/066/901/01/00 - Vinkulace pojistného plnění u budovy (BD Kasárna) RM souhlasí s vinkulací pojistného plnění z pojistné události vzniklé na nemovitostech: budova pozemky parc. č. 1715, 1715/1, 1716/16, 1716/17, 1716/18, 1716/19 to vše v obci Zábřeh a k. ú. Zábřeh na Moravě podle pojistné smlouvy č s Českou pojišťovnou, a. s., ze dne ve prospěch Hypoteční banky, a. s., se sídlem Praha 5, ( úvěrující banka ), a to doby, než bude splněn dluh Bytového družstva Kasárna, se sídlem Zábřeh, vůči úvěrující bance podle smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č. 3500/ /04/01-001/00/R. 13/066/901/02/00 - Žádost o souhlas s použitím znaku města RM souhlasí s použitím znaku města na pozvánkách Českého červeného kříže pro oceněné bezpříspěvkové dárce krve. 13/066/901/03/00 - Informace z jednání osadního výboru Pivonín Bez usnesení, materiál informativního charakteru. 13/066/901/04/00 - Novelizace Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství vč. přílohy dle předloženého návrhu. 13/066/901/05/00 - Dohoda o narovnání se spol. RENOSTAV, spol. s r. o. 11

12 RM doporučuje ZM schválit narovnání sporných práv a povinností města Zábřeh s obchodní společností R E N O S T A V, spol. s r. o., se sídlem Brno. V rámci narovnání se město Zábřeh zavazuje zaplatit RENOSTAVU částku ,72 Kč nejpozději do 15 dnů poté, kdy řízení vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 7C 27/2011 bude usnesením uvedeného soudu pravomocně zastaveno pro zpětvzetí žalobního návrhu žalobkyně (RENOSTAVU). Uzavřením dohody o narovnání budou práva a povinnosti mezi nimi doposud sporné, jak se staly předmětem soudního řízení, zcela vypořádány a žádná ze stran nebude nikdy v budoucnu požadovat žádná další plnění, a to zejména, nikoliv však výlučně, zaplacení části ceny díla nebo úroků z prodlení. Narovnání se nevztahuje na případné úroky z prodlení, na které by RENOSTAVU vznikl nárok při porušení dohody o narovnání ze strany města. Narovnání se nevztahuje na uplatnění práv z odpovědnosti za vady podle smlouvy o dílo, která se podle této dohody výslovně vztahují i na práce, které byly předmětem návrhu dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo, a to včetně ujednaných smluvních pokut. Společnosti s majetkovou účastí města 13/066/006/02/00 - Notářské zápisy ze schůzí mimořádných valných hromad spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 13/066/006/02/01 RM bere na vědomí notářský zápis z mimořádné valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. ze dne , v předloženém znění. 13/066/006/02/02 RM bere na vědomí notářský zápis z mimořádné valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. ze dne , v předloženém znění. Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 13/066/002/01/00 - Smlouva o úschově mobilního podia RM schvaluje uzavření smlouvy o úschově mobilního podia se zastřešením mezi městem Zábřeh a Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, Zábřeh. V bodě Různé nebyla přijata žádná usnesení. Různé RNDr. Mgr. František John, Ph.D., v. r. starosta PaedDr. Karel Crhonek, v. r. místostarosta 12

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/031/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013

Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013 Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 28. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. v prostorách

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19)

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:12/19/1/01 - Schválení programu RM č. 19 RM schvaluje

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI 31.01. 981 Taj. 31.01. 983 Taj. (ONI) 31.01. 879 Taj. (ONI) 31.01. 1 OSVV 09.02. 1361

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/026/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 019/11/Pa U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 726/19-745/19 Rozdělovník - členové

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Omluveni: David Škopek

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech

U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více