2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE"

Transkript

1 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy INSERT, UPDATE, DELETE. Doba nutná k nastudování 1-2 hodiny Průvodce studiem Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že čtenář je obeznámen se základními pojmy jako tabulka, sloupec, databázový systém, výraz. 1. Příkaz SELECT Příkaz SELECT je nejčastěji využívaným příkazem jazyka SQL. Slouží totiž k získávání dat z databáze. Příkaz SELECT můžeme spouštět nad tabulkou, pohledem, tabulkovou funkcí a můžeme přes něj volat vestavěné funkce databázového serveru. Základní syntaxe příkazu SELECT zní: SELECT [ALL UNIQUE DISTINCT] <sloupce> FROM <tabulka> [WHERE <podmínka>] [GROUP BY <sloupce agregace> [HAVING <podmínka>]] [ORDER BY <sloupce řazení> [ASC DESC]]; Nyní si vysvětlíme jednotlivé části příkazu SELECT. ALL UNIQUE DISTINCT nepovinné parametry, které definují, zda bude ve výsledku naloženo s duplicitami. Podrobně si je vysvětlíme později. <sloupce> - seznam sloupců, které se zobrazí ve výsledku. Výčet všech sloupců může být nahrazen operátorem *. Ukážeme si na příkladu později. <tabulka> - identifikátor tabulky (pohledu, tabulkové funkce), nad kterou je prováděn příkaz SELECT. Může zde být obsaženo více tabulek oddělených čárkou, spojení tabulek nebo vnořený dotaz. WHERE <podmínka> příkaz slouží k omezení výstupní množiny dat. Do výsledku budou zahrnuty pouze ty řádky, které vyhovují podmínce <podmínka>. Podmínka může obsahovat jakýkoliv výraz, jehož výsledkem 1

2 je logická hodnota (PRAVDA, NEPRAVDA). Tato operace je nazývána restrikce. GROUP BY < sloupce agregace >, HAVING <podmínka> - konstrukce pro vytváření agregačních dotazů. Agregacím a souhrnným dotazům je věnován celý blok a nebudeme se jimi v této lekci zabývat. ORDER BY <sloupce řazení> - seznam sloupců, podle kterých se bude výsledek řadit. Ke každému sloupci je možné přidat ještě směr řazení ASC (vzestupně) a DESC (sestupně). V tomto bloku se budeme zabývat pouze zjednodušenou syntaxí příkazu SELECT bez konstrukcí agregačních dotazů (GROUP BY, HAVING) Projekce Se základní syntaxí příkazu SELECT jsme se již seznámili a než si ukážeme příklady, představíme si důležité základní pojmy. Prvním důležitým pojmem je pojem projekce. Pojem vychází z relační algebry a představuje, které sloupce z tabulky budeme příkazem SELECT zobrazovat. Mějme tabulku PRODUKTY, která má následující sloupce a data: Pokud budeme z tabulky chtít zobrazit sloupce oznaceni a cena říkáme, že provádíme projekci sloupce oznaceni a cena. V relační algebře bychom zapsali jako PRODUKTY[oznaceni, cena]. 2

3 Obrázek 1 - Grafické znázornění projekce 1.2. Restrikce Druhým důležitým pojmem vycházejícím z relační algebry, je pojem restrikce ( v literatuře někdy označován jako selekce). Restrikce definuje řádky, které budou obsaženy ve výsledku. Jedná se tedy o podmínky a uvádí se za klauzulí WHERE. Příklad si ukážeme na již zmíněné tabulce PRODUKTY. Zobrazíme ty řádky, kde cena > V relační algebře zapíšeme jako PRODUKTY(cena>20000). Ke spojování podmínek v restrikci se používají logické operátory (AND, OR, NOT), kterým je věnován jeden celý blok a také operátory LIKE a EXISTS, které budou také probrány později. Projekce a restrikce je možné samozřejmě kombinovat. Obrázek 2 - Grafické znázornění restrikce Pojmy projekce a restrikce jsme si objasnili a můžeme si tedy zapsat znovu syntaxi příkazu SELECT s použitím těchto pojmů ve zjednodušené formě jako: SELECT [ALL UNIQUE DISTINCT] <projekce> FROM <tabulka> [WHERE <restrikce>] [ORDER BY <sloupce řazení> [ASC DESC]]; 3

4 1.3. Použití příkazu SELECT Prakticky si nyní ukážeme použití příkazu SELECT. Jak již bylo řečeno, příkaz slouží k získávání dat a není možné jím jakkoliv data ve zdrojovém umístění měnit. Ukážeme si nejjednodušší použití příkazu, které je možné. Zobrazte všechna data z tabulky PRODUKTY. SELECT * FROM produkty; V příkladu jsme využili pouze povinné části příkazu SELECT. Vynechali jsme restrikce i řazení. Projekci jsme provedli nad všemi sloupci tabulky a pro zjednodušení jsme použili operátor *. Stejný příklad je možné zapsat jako: SELECT produkt_id, oznaceni, dodavatel_id, cena FROM produkty; Další příklad si uvedeme již včetně restrikcí. Zobrazte všechny produkty z tabulky PRODUKTY, které mají cenu větší než , data seřaďte podle nejdražšího produktu. SELECT produkt_id, oznaceni, dodavatel_id, cena FROM produkty WHERE cena > ORDER BY cena DESC; 4

5 Restrikce zajistila, že do výstupu se dostaly pouze ty řádky, které ve sloupci cena mají hodnotu větší než ALL, UNIQUE, DISTINCT Klíčová slova ALL, UNIQUE a DISTINCT slouží k definování způsobu práce s duplicitními řádky ve výsledku. Než si vysvětlíme význam jednotlivých příkazů, zobrazíme si část tabulky PRODKUTY. Konkrétně provedeme projekci na sloupec dodavatel_id. SELECT dodavatel_id FROM produkty; Z výstupu je patrné, že ve výsledku máme duplicitní řádky. V některých aplikacích potřebujeme, aby výstupní množina dat obsahovala každý řádek pouze jednou. K tomuto účelu slouží klauzule DISTINCT. Doplníme ji tedy do předchozího dotazu a znovu si zobrazíme výsledek. SELECT DISTINCT dodavatel_id FROM produkty; Každý řádek výstupu je nyní unikátní. Stejnou službu nám poskytne i klauzule UNIQUE, který je synonymem pro klauzuli DISTINCT. SELECT UNIQUE dodavatel_id FROM produkty; 5

6 Klauzule ALL je defaultní, pokud není zvolena žádná ze zde jmenovaných. Následující příkaz zobrazí kompletně všechna data bez ohledu na duplicity: SELECT ALL dodavatel_id FROM produkty; 6

7 2. Příkazy INSERT, UPDATE, DELETE Základní práci a pochopení příkazu SELECT máme za sebou a nyní si představíme další rozšířené příkazy jazyka SQL. Jedná se o příkazy souhrnně označované jako DML (Data Manipulation Language), tedy příkazy pro manipulaci s daty. Mezi tyto příkazy patří INSERT, UPDATE a DELETE. Pomocí DML operací je možné upravovat data v tabulkách a za jistých podmínek také v pohledech INSERT Příkaz INSERT slouží ke vkládání dat do jedné nebo do více tabulek zároveň. Základní syntaxe příkazu pro vkládání dat do jedné tabulky zní: INSERT INTO <tabulka>(<sloupec> [, <sloupec2>]) VALUES (DEFAULT <data> [, DEFAULT <data2>]); <tabulka> - identifikátor tabulky (nebo pohledu), do které budeme vkládat <sloupec> - definuje sloupec tabulky, do kterého budeme vkládat. Pokud vkládáme zároveň do více sloupců, oddělujeme pomocí čárek. DEFAULT <data> - do sloupce můžeme vložit buď vlastní hodnotu (<data>) nebo defaultní hodnotu sloupce (DEFAULT), pokud je zadaná v definici tabulky. Data pro jednotlivé sloupce oddělujeme čárkou. Na ukázku si vložíme řádek do tabulky PRODUKTY a celý obsah tabulky si následně vypíšeme. INSERT INTO produkty (produkt_id, oznaceni, dodavatel_id, cena) VALUES (11, 'Notebook2', 3, 32000); SELECT * FROM produkty; 7

8 Řádek se do tabulky úspěšně vložil. Příkaz INSERT je možné použít pro vkládání jednotlivých řádků, ale také pro vkládání hodnot přímo z výsledku příkazu SELECT. Syntaxe takového případu je potom: INSERT INTO <cilova_tabulka>(<sloupec> [, <sloupec2>]) SELECT <projekce> FROM <zdrojova_tabulka> [WHERE <restrikce>]; Tento způsob vkládání dat si ukážeme přímo na příkladu. Opět vložíme data do tabulky PRODUKTY. Data, která budeme vkládat, budou modifikovaná data z téže tabulky. Výsledný obsah tabulky si opět zobrazíme. INSERT INTO produkty (produkt_id, oznaceni, dodavatel_id, cena) SELECT produkt_id+10, oznaceni ' NEW', dodavatel_id, cena*0.7 FROM produkty; SELECT * FROM produkty; Pro využívání této konstrukce je nutné pochopit, jak je takový příkaz databázovým systémem zpracováván. Nejdříve je vyhodnocen příkaz SELECT a teprve potom jsou data použita do příkazu INSERT. Není tedy možné, aby se cyklicky přidávaly řádky pro každý přidaný řádek. 8

9 2.2. UPDATE Data, která se v tabulce již nachází, musí být možné nějakým způsobem upravovat. K úpravě dat v tabulce slouží příkaz UPDATE. Obecná syntaxe příkazu UPDATE vypadá následovně: UPDATE <tabulka> SET <sloupec>=<hodnota> [, <sloupec2>=<hodnota2>] [WHERE <restrikce>]; <tabulka> - identifikátor tabulky (nebo pohledu), v níž budeme upravovat data. <sloupec>=<hodnota> - přiřazení nové hodnoty (<hodnota>) sloupci (<sloupec>). Při současné úpravě více sloupců, oddělujeme uspořádané dvojice čárkou. WHERE <restrikce> - nepovinná část příkazu. Restrikce definuje, na které řádky se změna promítne. Příkaz UPDATE si ukážeme na praktickém příkladu. Provedeme změnu v tabulce PRODUKTY a to takovou, že zdražíme produkty o 15% u odběratele s id=2. Nakonec zobrazíme upravený obsah tabulky. UPDATE produkty SET cena=1.15*cena WHERE dodavatel_id=2; SELECT * FROM produkty; 9

10 2.3. DELETE Dosud jsme si představili příkaz pro vkládání a upravování. Do skupiny DML operací chybí ještě příkaz DELETE, který slouží k mazání záznamů z tabulky. Obecná syntaxe příkazu DELETE zní: DELETE FROM <tabulka> [WHERE <restrikce>]; <tabulka> - identifikátor tabulky (nebo pohledu), odkud budeme mazat data. WHERE <restrikce> - nepovinná část příkazu. Restrikce definuje, které řádky budou smazány. Příkaz DELETE si ukážeme nad tabulkou PRODUKTY, kde odstraníme ty řádky, který mají id > 10, kromě id = 17. Výsledný obsah tabulky si zobrazíme. DELETE FROM produkty WHERE produkt_id >= 10 AND produkt_id <> 17; SELECT * FROM produkty; 2.4. Hodnota NULL Ve výsledcích příkazů SELECT v této lekci můžete u některých produktů pozorovat ve sloupcích dodavatel_id a cena hodnotu NULL ve výsledku z SQL Developeru, kde jsou generovány výsledky pro praktické ukázky, se zobrazuje jako (null). Jde o takzvanou prázdnou, tj. chybějící neboli neznámou hodnotu. Znamená to, že neznáme, který dodavatel daný produkt dodává nebo za jakou cenu. V databázích se s hodnotami NULL budeme pravidelně setkávat a nepochopení jejich významu nebo nevhodná práce s touto hodnotou vede k častým chybám. Nejdříve je nezbytné pochopit rozdíl mezi hodnotou NULL a hodnotou 0 (nula). Nulová hodnota například v případě ceny udává, že produkt je možné získat za 0 peněz, tedy bezplatně. Hodnota NULL však neudává cenu, ale pouze označuje položku, jejíž hodnota není udána. 10

11 Databázový řídící systém s hodnotou NULL pracuje odlišně, než s jinými hodnotami. Tyto hodnoty neovlivňují některé matematické operace, například počítání součtu nebo počtu hodnot. Také logické funkce AND, OR a NOT musí s tímto třetím nedefinovaným stavem pracovat Vytvoření tabulky příkazem CREATE TABLE V předchozích kapitolách jsme se seznámili s příkazy DML. Nyní si řekneme něco o příkazech DDL. Zkratka DDL (Data Definition Language) zastupuje příkazy, které slouží k definici databázových objektů. Jedná se o příkazy pro vytvoření, zrušení a modifikaci tabulek a všech dalších databázových objektů. V této kapitole si představíme základní DDL příkaz pro vytvoření nové tabulky. Základní syntaxe vytvoření tabulky zní: CREATE TABLE [<schema>.]<název tabulky> ( <nazev sloupce> <datový typ> [NOT NULL][DEFAULT <hodnota>][unique] [PRIMARY KEY] [CONSTRAINT <název pravidla> { NOT NULL CHECK (<pravidla>) }] [CHECK <pravidla>] [,<nazev sloupce> <datový typ> [NOT NULL][DEFAULT <hodnota>][unique] [PRIMARY KEY] [CONSTRAINT <název pravidla> { NOT NULL CHECK (<pravidla>) }] [CHECK <pravidla>]] [,CONSTRAINT <nazev pravidla> { PRIMARY KEY (<sloupce>) CHECK (<pravidla>) FOREIGN KEY (<sloupce>) REFERENCES [schema.]<tabulka>(<sloupce>)}] ); <název tabulky> - název vytvářené tabulky. Před název je možné ještě specifikovat schéma, do kterého se tabulky vytvoří. Pokud schéma nespecifikujeme, vytvoří se do aktuálního schématu. <nazev sloupce> <datový typ> - název jednoho sloupce tabulky a jeho datový typ (např. id NUMBER(10)). NOT NULL omezení, které definuje, že hodnota ve sloupci musí být vždy zadána (nesmí být NULL). 11

12 UNIQUE hodnoty v celém sloupci musí být unikátní. Žádná hodnota se nesmí opakovat. DEFAULT předdefinovaná hodnota (např. datum DATE DEFAULT sysdate pokud není vyplněno datum, použij aktuální systémové datum). CONSTRAINT <název pravidla> - definice pravidla CHECK <pravidla> - podmínka pro hodnoty ve sloupci (např. ID INTEGER CHECK ID BETWEEN 0 AND 100) PRIMARY KEY (<sloupce>) definuje primární klíč tabulky (hodnoty ve sloupci musí být vyplněny a musí být unikátní). FOREIGN KEY (<sloupce>) REFERENCES <tabulka>(<sloupce>) definice cizího klíče (odkazuje na sloupec jiné tabulky podpora pro udržení integrity dat). Pro názornost popsaných pravidel, si ukážeme několik příkladů vytvoření tabulek s použitím popsaných pravidel. CREATE TABLE dodavatele ( dodavatel_id NUMBER(4) NOT NULL, nazev VARCHAR2(100) NOT NULL, zastoupeni VARCHAR2 (100), CONSTRAINT dodavatel_pk PRIMARY KEY (dodavatel_id) ); CREATE TABLE produkty ( produkt_id NUMBER (8) NOT NULL, oznaceni VARCHAR2 (30) NOT NULL, dodavatel_id NUMBER (4) NOT NULL, cena NUMBER (6), CONSTRAINT fk_dodavatele FOREIGN KEY (dodavatel_id) REFERENCES dodavatele(dodavatel_id) ); V uvedeném příkladu jsou vytvořeny dvě tabulky. Tabulka dodavatele, která má 3 sloupce a jedno omezení. Omezení je definováno jako primární klíč nad sloupcem dodavatel_id. Druhá tabulka je produkty. Tato tabulka má definovány čtyři sloupce a jedno omezení cizího klíče. Sloupec dodavatel_id je napojen na stejně nazvaný sloupec tabulky dodavatele. 12

13 CREATE TABLE ZAMESTNANCI_DEMO ( zamestnanec_id NUMBER(6) PRIMARY KEY, jmeno VARCHAR2(20), prijmeni VARCHAR2(25) CONSTRAINT zam_prijmeni_nn NOT NULL, VARCHAR2(50) CONSTRAINT zam_ _nn NOT NULL, mobil VARCHAR2(15), datum_nastupu DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT zam_datum_nastupu_nn NOT NULL, pozice_id VARCHAR2(10) CONSTRAINT zam_pozice_nn NOT NULL, mzda NUMBER(8,2) CONSTRAINT zam_mzda_nn NOT NULL, provize_pct NUMBER(2,2), manazer_id NUMBER(6), oddeleni_id NUMBER(4), CONSTRAINT zam_mzda_min CHECK (mzda > 0), CONSTRAINT zam_ _uk UNIQUE ( ) ); Druhý, již komplexnější příklad, vytváří tabulku s 11 sloupci. Sloupec zamestnanec_id je definován jako primární klíč. Sloupce prijmeni, , datum_nastupu, pozice_id a mzda nemohou obsahovat hodnoty NULL. V závěru jsou vytvořena dvě pravidla. Jedno pro sloupec mzda, které definuje, že plat musí být větší než 0. Další je pro sloupec a definuje, že hodnoty tohoto sloupce musí být v celé tabulce unikátní. Strukturu tabulek si můžeme nechat vypsat pomocí příkazu DESC <název tabulky>. DESC produkty; DROP TABLE <název tabulky>; Odstraní z databáze tabulku s daným jménem, tj. všechny řádky tabulky, celou strukturu, všechny nad ní definované databázové objekty (např. indexy a všechna případná omezení definovaná nad sloupci či celou tabulkou). 13

14 Tabulku již umíme vytvořit i odstranit. Poslední operace, kterou ještě schází představit, je úprava tabulky. Syntaxe pro přidání sloupce či omezení do tabulky zní: ALTER TABLE <název tabulky> ADD ( {<název sloupce> <datový typ> [<omezení sloupce>]} { <omezení tabulky> } ); Přidání sloupce do tabulky si ukážeme na jednoduchých příkladech. ALTER TABLE dodavatele ADD mesto varchar2(50); ALTER TABLE dodavatele ADD ( ulice varchar2(50), telefon varchar2(13) ); V prvním příkladu byl do tabulky dodavatele přidán sloupec mesto. Ve druhém příkladu jsou do tabulky přidány hned dva sloupce, ulice a telefon. Se sloupci tabulky je samozřejmě možné provádět i další operace, jako je přejmenování, úprava a odstranění. Syntaxe pro přejmenování sloupce zní: ALTER TABLE <název tabulky> RENAME COLUMN <název> TO <nový název>; ALTER TABLE dodavatele RENAME COLUMN mesto to sidlo_mesto; Změna sloupce tabulky se provádí také příkazem ALTER s následující syntaxí: ALTER TABLE <název tabulky> MODIFY (<sloupec> <specifikace sloupce>); ALTER TABLE dodavatele MODIFY sidlo_mesto VARCHAR2(45) NOT NULL; Poslední možností úpravy struktury je odstranění sloupce s následující syntaxí: ALTER TABLE <název tabulky> DROP COLUMN <sloupec>; ALTER TABLE dodavatele DROP COLUMN sidlo_mesto; 14

15 2.6. Úvod do transakcí V souvislosti s příkazy INSERT, UPDATE a DELETE, tedy příkazy, které modifikují obsah tabulek, je vhodné upozornit na skutečnost, že databázové systémy jsou obvykle implementovány tak, že změny v tabulkách je nutné následně buď potvrdit, nebo zamítnout. Hovoříme o takzvaném transakčním zpracování příkazů, kterému bude věnována samostatná lekce. V tuto chvíli je pro nás důležité, že veškeré změny provedené příkazy DML v tabulkách je nutné potvrdit příkazem COMMIT, případně odvolat příkazem ROLLBACK. Pokud ani jednu z těchto operací neprovedeme, dojde buď: a) K implicitnímu potvrzení transakce (COMMIT) při a. Úspěšném ukončení připojení k databázovému serveru b. Před provedením příkazu DDL b) K implicitnímu odrolování transakce (ROLLBACK) při nenormálním ukončení připojení k databázovému serveru (například při přerušení spojení) 15

16 Pojmy k zapamatování Příkazy a funkce: Příkazy SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE Problém: základní užití příkazů SELECT, vymezení pojmů restrikce a projekce, seznámení s DML příkazy Shrnutí V této lekci jste se seznámili s příkazem SELECT a DML příkazy. Příkaz SELECT slouží k získávání dat z tabulek. Pomocí projekce a restrikce definujeme oblast dat, kterou chceme zobrazit. DML operace slouží pro manipulaci s daty. Otázky na procvičení 1. K čemu slouží příkaz SELECT? 2. Jaký je rozdíl mezi výstupy následujících příkazů? SELECT DISTINCT FROM SELECT FROM 3. Co znamená pojem restrikce a kam do příkazu SELECT se zapisuje? 4. Jaké jsou základní DML příkazy? 5. K čemu se používá příkaz COMMIT? Odkazy a další studijní prameny (syntaxe příkazů SQL jazyka a funkcí) (interaktivni SQL trénink) (dokumentace k databázové platformě Oracle) (seriál Databáze standardu SQL z časopisu CHIP) Odkazy a další studijní prameny ŠIMŮNEK, M. SQL, kompletní kapesní průvodce. Grada Publishing, ISBN STEPHENS, K.R., PLEW, R.R. Naučte se SQL za 21 dní. Praha: Computer Press, ISBN GROFF, J.R., WEINBERG, P.N. SQL - kompletní průvodce. Praha: Computer Press, ISBN

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

4. blok část A Logické operátory

4. blok část A Logické operátory 4. blok část A Logické operátory Studijní cíl Tento blok je věnován představení logických operátorů AND, OR, NOT v jazyce SQL a práce s nimi. Doba nutná k nastudování 1-2 hodiny Průvodce studiem Při studiu

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

1. Relační databázový model

1. Relační databázový model 1. Relační databázový model Poprvé představen 1969 (Dr. Edgar F. Codd) IBM Založeno na Teorii množin Predikátové logice prvního řádu Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat základ pro zvládnutí sémantiky

Více

6. SQL složitější dotazy, QBE

6. SQL složitější dotazy, QBE 6. SQL složitější dotazy, QBE Příklady : Veškeré příklady budou dotazy nad databází KONTAKTY nebo KNIHOVNA nebo FIRMA Databáze KONTAKTY OSOBA (Id_osoba, Příjmení, Jméno, Narození, Město, Ulice, PSČ) EMAIL

Více

KIV/ZIS - SQL dotazy. stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb. SQL dotazy. budeme probírat pouze SELECT

KIV/ZIS - SQL dotazy. stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb. SQL dotazy. budeme probírat pouze SELECT KIV/ZIS - SQL dotazy stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb SQL dotazy textové příkazy pro získání nebo manipulaci s daty SELECT - výběr/výpis INSERT - vložení UPDATE - úprava DELETE - smazání

Více

Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza

Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hksza, Ph.D. http://siret.cz/hksza Osnva Seznámení s SQL Server Management Studiem (SSMS) Základní architektura

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I Databázové systémy I Přednáška č. 8 Ing. Jiří Zechmeister Fakulta elektrotechniky a informatiky jiri.zechmeister@upce.cz Skupinové a souhrnné dotazy opakování Obsah Pohledy syntaxe použití význam Vnořené

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd.

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. PL/SQL Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. Rozšířením jazyka SQL o proceduralitu od společnosti ORACLE je jazyk

Více

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce Databázové systémy 2 Jméno a příjmení: Jan Tichava Osobní číslo: Studijní skupina: čtvrtek, 4 5 Obor: ININ SWIN E-mail: jtichava@students.zcu.cz Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008 Zadání semestrální

Více

Vkládání, aktualizace, mazání

Vkládání, aktualizace, mazání Kapitola 4 Vkládání, aktualizace, mazání Tématem několika předchozích kapitol byly základní techniky pokládání dotazů, které se všechny zaměřovaly na zisk dat z databáze. V kapitole čtvrté půjde o něco

Více

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years SQL v14 4D Developer konference Obsah části SQL Porovnání 4D a SQL Nové příkazy SQL Upravené příkazy SQL Optimalizace SQL SQL v14 porovnání Definice dat - struktury Manipulace s daty Definice dat Vytvoření

Více

- sloupcové integritní omezení

- sloupcové integritní omezení CREATE TABLE - CREATE TABLE = definice tabulek a jejich IO - ALTER TABLE = změna definice schématu - aktualizace - INSERT INTO = vkládání - UPDATE = modifikace - DELETE = mazání CREATE TABLE Základní konstrukce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II

12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II 12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II Studijní cíl Tento blok je věnován pokročilým konstrukcím SQL dotazů, které umožní psát efektivní kód. Pozornost je věnována vytváření pohledů v rámci

Více

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný DJ2 rekurze v SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jaroslav Pokorný 1 Obsah 1. Úvod 2. Tvorba rekurzívních dotazů 3. Počítaní v rekurzi 4. Rekurzívní vyhledávání 5. Logické hierarchie 6. Zastavení rekurze 7.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz Databáze čajových sáčků Martina Málková Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky Databázové systémy 2 9. června 2007 krovacek@students.zcu.cz 1 1 Datová analýza V původním

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle

Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 22. dubna 2015 Marek Rychlý

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Lenka Koutná UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lenka

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT

FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Josef Gruber Pavel Kopecký Akademický

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Marian Kamenický. Syntea software group a.s. marian.kamenicky. kamenicky@syntea.cz. MFFUK Praha 2012/13

Marian Kamenický. Syntea software group a.s. marian.kamenicky. kamenicky@syntea.cz. MFFUK Praha 2012/13 Datové a procesní modely Relační databáze Přednáška 5 Marian Kamenický Syntea software group a.s. marian.kamenicky kamenicky@syntea.cz MFFUK Praha 2012/13 1 Poddotazy OsoReg Jm Poh St Pepa m CZ Franz m

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Pátá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Pátá přednáška SQL - DDL - dokončení SQL - DCL Vlastnosti relačních databázových systémů. Princip

Více

MySQL manuál. Copyright: Adam Jun 2003 E-mail: jun@gene.cz Stránky manuálu: http://mm.gene.cz/

MySQL manuál. Copyright: Adam Jun 2003 E-mail: jun@gene.cz Stránky manuálu: http://mm.gene.cz/ MySQL manuál Copyright: Adam Jun 2003 E-mail: jun@gene.cz Stránky manuálu: http://mm.gene.cz/ 1. ÚVOD - MySQL je relační databázový systém skládající se z jedné nebo více databází - databáze je tvořena

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Structured Query Language SQL

Structured Query Language SQL Structured Query Language SQL Spouště DML Řízení transakcí Vložené a dynamické SQL SQL DDL Spouště Integritní omezení Bezpečnost Přístupová práva SQL SEQUEL-XRM, IBM v roce 1974 Neprocedurální jazyk říkáme

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Kapitola 6: Omezení integrity. Omezení domény

Kapitola 6: Omezení integrity. Omezení domény - 6.1 - Omezení domény Referenční integrita Aserce Spouštěče (Triggers) Funkční závislosti Kapitola 6: Omezení integrity Omezení domény Omezení integrity zabraňují poškození databáze; zajišťují, že autorizované

Více

Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury. Karel Kohout karel@kohout.se FIS VŠE

Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury. Karel Kohout karel@kohout.se FIS VŠE Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury karel@kohout.se 25. února 2011 Obsah 1 Zadání 2 2 SQL 6 2.1 Definice tabulek............................ 6 2.2 Definice indexů............................

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

Univerzita Pardubice. Centrální správa dokumentů

Univerzita Pardubice. Centrální správa dokumentů Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Centrální správa dokumentů Martina Bendová Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Zadání. Slovníček pojmů. Otázka 18 A7B36DBS

Zadání. Slovníček pojmů. Otázka 18 A7B36DBS Otázka 18 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Dotazovací jazyky... 2 QBE... 28 DDL... 41 DML... 42 Entitní... 44 Doménové... 44 Referenční... 44 Aktivní referenční integrita... 45 Ošetření IO...

Více

2. blok Zabezpečení a ochrana dat

2. blok Zabezpečení a ochrana dat 2. blok Zabezpečení a ochrana dat Studijní cíl Tento blok je věnován základům zabezpečení a ochrany dat uložených v relačních databázích, tj. uživatelským účtům, systémovým a objektovým oprávněním a rolím.

Více

Zobrazování dat pomocí tabulek

Zobrazování dat pomocí tabulek 4 Zobrazování dat pomocí tabulek Nyní už umíte využít spojené síly PHP a MySQL ke tvorbě dynamických stránek. Co však dělat v případě, chcete-li zobrazit opravdu velké množství řádků? Musíte mít nějaký

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

MySQL. mysql> CREATE DATABASE nova CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs; Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

MySQL. mysql> CREATE DATABASE nova CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs; Query OK, 1 row affected (0.02 sec) MySQL přes MySQL Command Line Client Zobrazení existujících databází mysql> SHOW DATABASES; Database test Vytvoření databáze mysql> CREATE DATABASE krouzek; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> SHOW

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů Cvičení 5 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz Ostrava, 2014 Opakování K čemu se používají

Více

Stručný obsah Úvod Úvod do SQL 1. Seznámení s jazykem SQL 2. Začínáme s dotazy 3. Výrazy, podmínky a operátory

Stručný obsah Úvod Úvod do SQL 1. Seznámení s jazykem SQL 2. Začínáme s dotazy 3. Výrazy, podmínky a operátory Stručný obsah Úvod 25 ČÁST I Úvod do SQL 29 1. Seznámení s jazykem SQL 31 2. Začínáme s dotazy 45 3. Výrazy, podmínky a operátory 61 4. Klauzule v dotazech jazyka SQL 103 5. Spojování tabulek 135 6. Vkládání

Více

10. blok Logický návrh databáze

10. blok Logický návrh databáze 10. blok Logický návrh databáze Studijní cíl Tento blok je věnován převodu konceptuálního návrhu databáze na návrh logický. Blok se věnuje tvorbě tabulek na základě entit z konceptuálního modelu a dále

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata Databáze Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu Bedřich Košata K čemu jsou databáze Ukládání dat ve strukturované podobě Možnost ukládat velké množství dat

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

Měřící systém se vzdáleným přístupem. Databáze

Měřící systém se vzdáleným přístupem. Databáze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Měřící systém se vzdáleným přístupem Databáze Jiří Javůrek 2003/2005 0. Obsah 0. Obsah...1 1. Požadavky...2 2. Struktura databáze...2

Více

Užití SQL ve 4D v14-15

Užití SQL ve 4D v14-15 Užití ve v14-15 Úvod Definice dat a přístup k datům jsou kritické momenty v řízení databází. Uživatelé potřebují schopnost definovat strukturu pro ukládání dat. Uživatelé také chtějí možnost přistupovat

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language Referenční příručka Zdeněk Šerý OBSAH 1. Základní informace...2 2. SQL.17 2.1. Proč používat SQL. 17 2.1.1. Relační operátory.. 17 2.1.2. Rekurze.21 2.1.3. Propojení (relace)..

Více

SQL SQL-SELECT. Informační a znalostní systémy. Informační a znalostní systémy SQL- SELECT

SQL SQL-SELECT. Informační a znalostní systémy. Informační a znalostní systémy SQL- SELECT -SELECT Informační a znalostní systémy 1 - Structured Query Language norma pro dotazování nad relačními databáze díky přenositelnosti- rozmach relačních databází zahrnuje jak dotazování na data, tak změny

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

3. Jazyky relačních databázových systémů

3. Jazyky relačních databázových systémů 3. Jazyky relačních databázových systémů 3.1. Tabulky ilustračního příkladu - Spořitelna... 3 3.2. Jazyk SQL... 5 3.2.1. Úvod... 5 3.2.2. Definice dat... 7 3.2.3. Manipulace s daty... 14 3.2.4. Pohledy...

Více

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports , Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 9. dubna 2014 Marek Rychlý Stored Procedures & Database Triggers, Demo-cvičení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

8. Posloupnosti, vektory a matice

8. Posloupnosti, vektory a matice . jsou užitečné matematické nástroje. V Mathcadu je často používáme například k rychlému zápisu velkého počtu vztahů s proměnnými parametry, ke zpracování naměřených hodnot, k výpočtům lineárních soustav

Více

MS Access Dotazy SQL

MS Access Dotazy SQL MS Access Dotazy SQL Dotaz SELECT opakování ŘEŠENÍ Michal Nykl Materiály pro cvičení KIV/ZIS 2012 Červeně značené výsledky odpovídají souboru cv6_testovacidb-pekarna150412.accdb Pro některé z otázek lze

Více

Databázové systémy Tomáš Skopal

Databázové systémy Tomáš Skopal Databázové systémy Tomáš Skopal - SQL * úvod * dotazování SELECT Osnova přednášky úvod do SQL dotazování v SQL příkaz SELECT třídění množinové operace 2 SQL 3 structured query language standardní jazyk

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS STANISLAV SEHNAL

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS STANISLAV SEHNAL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS WEBOVÉ ROZHRANÍ

Více

D O K U M E N T A C E

D O K U M E N T A C E ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie D O K U M E N T A C E Úvod do zpracování prostorových dat (153UZPD) Skupina D: Marie Fuňáková Tomáš Vojtěchovský Chrudoš

Více

1GIS2. Přednáška 3. Databáze vývoj, vlastnosti, přístupy ke zpracování informací, databázové modely, základy SQL FŽP UJEP

1GIS2. Přednáška 3. Databáze vývoj, vlastnosti, přístupy ke zpracování informací, databázové modely, základy SQL FŽP UJEP 1GIS2 Přednáška 3 Databáze vývoj, vlastnosti, přístupy ke zpracování informací, databázové modely, základy SQL FŽP UJEP Historie SŘBD papírové kartotéky uspořádávání dat podle různých kritérií zatřiďování

Více

Úvod do databázových systémů 3. cvičení

Úvod do databázových systémů 3. cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů 3. cvičení Ing. Petr Lukáš petr.lukas@nativa.cz Ostrava, 2012 Klauzule příkazu Klauzule

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.20 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 20 PHP- Základy práce s databází PHP 3. část MySQL (výběrové dotazy) DUM je žákům průvodcem v základech tvorby výpisů

Více

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE Upozornění: Pro práci s RDF Oracle daty je třeba mít nainstalován Oracle Spatial Resource Description Framework (RDF). 1. Vytvoření tabulkového

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

Základy SQL a databáze PostgreSQL

Základy SQL a databáze PostgreSQL Základy SQL a databáze PostgreSQL 153GIT2 Aleš Čepek 153GIT2 2015-10-06 Aleš Čepek (153GIT2) Základy SQL a databáze PostgreSQL 2015-10-06 1 / 300 Copyright c 2009-2013 Aleš Čepek Permission is granted

Více

Změny v Tabulce ALTER TABLE nazev_tabulky prikaz1, prikaz2, prikaz3,..., prikazn; -provede změny ve stávající tabulce s názvem "nazev_tabulky"

Změny v Tabulce ALTER TABLE nazev_tabulky prikaz1, prikaz2, prikaz3,..., prikazn; -provede změny ve stávající tabulce s názvem nazev_tabulky M y S Q L SHOW DATABASES; -zobrazení jmen databází ve vašem spuštěném MySQL CREATE DATABASE nazev_databaze; -vytvoří databázi se jménem "nazev_databaze" (délka názvu může být max. 65 znaků) -třeba vytvořit

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY MYSQL. Sestavil Mgr. Jan Kubrický. Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY MYSQL. Sestavil Mgr. Jan Kubrický. Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012 MYSQL DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012 Sestavil Mgr. Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADY DATABÁZÍ... 6 SOUČÁSTI DATABÁZE... 6 NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ MODELY DATABÁZÍ...

Více

DOKUMENTACE. Úvod do zpracování prostorových dat (153UZPD) PROJEKT

DOKUMENTACE. Úvod do zpracování prostorových dat (153UZPD) PROJEKT DOKUMENTACE Úvod do zpracování prostorových dat (153UZPD) PROJEKT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program: Geodézie a kartografie Studijní obor: Geoinformatika skupina D

Více

Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz

Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz Základy jazyka SQL 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz a databázový server na něj odpoví, obvykle tím, že vygeneruje nějakou množinu výstupních

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita OBSAH 1 Databázové struktury v Oracle... 4 1.1 Tabulky... 4

Více

Nastavení propojení s eshopem

Nastavení propojení s eshopem Nastavení propojení s eshopem Vytvoření párovacích polí na databázi eshopu! Není nutné upravovat databázi pro použití zkušební verze programu. Tento krok můžete při použití zkušební verze přeskočit. Pro

Více

1. blok Systémový katalog

1. blok Systémový katalog 1. blok Systémový katalog Studijní cíl Tento blok je věnován seznámení se systémovým katalogem z pohledu ANSI/ISO SQL2, ale i s reálným řešením systémového katalogu v databázích Oracle. Doba nutná k nastudování

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3

Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3 Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3 Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části základního okna 2.1. Menu 2.1.1. Connection 2.1.2. Help 2.1.3. Languages 2.2. Nástrojová lišta 2.3. Strom

Více

NÁVRH A TVORBA HUDEBNÍ DATABÁZE

NÁVRH A TVORBA HUDEBNÍ DATABÁZE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT NÁVRH A TVORBA HUDEBNÍ DATABÁZE Michael Mašek EDUCAnet - gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o.

Více

3.1 Výběrové dotazy z jedné tabulky

3.1 Výběrové dotazy z jedné tabulky Kapitola 3: Dotazy 47 3. Dotazy Výběrové dotazy! Encian.mdb S31a Dotaz Nový dotaz 3.1 Výběrové dotazy z jedné tabulky Předpokládejme, že jsme připravili strukturu i obsah všech tabulek dle kap. 2.4. Nyní

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

DATABÁZOVÉ TECHNOLOGIE (DB) PŘÍPRAVA NA SZZ

DATABÁZOVÉ TECHNOLOGIE (DB) PŘÍPRAVA NA SZZ DATABÁZOVÉ TECHNOLOGIE (DB) PŘÍPRAVA NA SZZ 1. Relační model dat, relační algebra, tvorba dotazů pomocí relační algebry Existují 2 modely dat k dané struktuře síťový (založen na principu spojky mezi daty)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

Popis souboru pro generování reportů *.report

Popis souboru pro generování reportů *.report Popis souboru pro generování reportů *.report [Main]... 1 Create... 1 Description... 1 Protect... 1 Nazev... 2 PopisX... 2 PopisY... 2 GRAFDATAOD... 2 GRAFDATADo... 2 GRAFOSAX... 2 TYP_GRAFU... 2 GRAF_VEDLEJSI_OSA...

Více