Příklad dobré praxe VI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe VI"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe VI z realizace kariérového poradenství Mgr. Věra Havelková

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ ŽÁKŮM I VEŘEJNOSTI V RÁMCI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE Kariérové poradenství na střední škole je podle mé vlastní několikaleté zkušenosti především o shromažďování a předávání velkého množství potřebných informací. Způsoby prezentace informací jsem rozdělila do těchto dvou skupin: 1. Přímá informovanost osobní kontakt s výchovným poradcem 2. Nepřímá informovanost informační zdroje přístupné žákům i veřejnosti bez nutného osobního kontaktu s výchovným poradcem 1. PŘÍMÁ INFORMOVANOST Přímý kontakt člověka s člověkem je nenahraditelný. Vzhledem k časové vytíženosti výchovných poradců na školách však bohužel poměrně omezený. Není možné, aby výchovný poradce strávil s každým žákem, který o pomoc požádá, či který sice nepožádá, ale evidentně ji potřebuje, tolik času, kolik je zapotřebí. Všichni, kteří v této funkci pracujeme delší dobu víme, že snížení úvazku o 1 4 hodiny je naprosto nedostatečné a že pokud chceme svoji práci odvádět kvalitně a být tvůrčí, věnujeme jí času daleko více. Navíc většinu času pro osobní kontakt s žákem věnujeme spíše pomoci při řešení studijních či výchovných problémů, které svojí kvantitou převažují nad problémy spojenými s kariérovým poradenstvím. Proto je třeba určený čas opravdu efektivně využít. Na základě svých zkušeností mohu říci, že se mi velmi osvědčilo následující: 1.1. Samostatný kabinet výchovného poradce 1.2. Konzultační hodiny rozložené do celého pracovního dne i týdne 1.3. Využití času stráveného na chodbě při dozoru 1.4. Osobní účast na školních akcích, na nichž se účastní i zákonní zástupci žáků 1.5. Osobní účast na veřejných akcích 1.6. Včlenění kariérového poradenství do výuky 1.7. Tématicky zaměřené besedy mimo vyučovací hodiny 1.1. Kabinet výchovného poradce Po několika letech se mi na vedení školy podařilo vydobýt si malou místnost pro samostatný kabinet. Při působení v kabinetu se třemi dalšími kolegy často docházelo k situacím, kdy žák zaklepal, vstoupil, zjistil, že je nás tam víc a s omluvou, že přijde jindy, zase odešel. Málokdy skutečně přišel znovu. Pro žáky v pubertálním období je řešení jakéhokoliv problému s dospělou osobou často nesnadnou záležitostí. Pokud se však rozhodnou, že přeci jen o pomoc požádat přijdou, pak u toho rozhodně nechtějí mít publikum dalších učitelů (zvlášť, když sedím s matikářkou, kterou nesnáší ). Od doby, kdy 2

3 mám samostatný kabinet, se mohu věnovat žákům kdykoliv zaklepou. A oni to dobře vědí, takže počet osobních kontaktů se podstatně zvýšil. Velmi důležité je také to, že se mi podařilo si nechat zřídit přímou telefonní linku, což mi umožňuje i během krátké pětiminutové přestávky kontakt s osobami, jež mne požádaly o radu jinak než osobně a podávané informace vyžadují osobní rozhovor. Jinak bych totiž musela stihnout doběhnout k sekretářce, vystát frontu na telefon a vést jednání za účasti dalších nezasvěcených osob, které se v místnosti neustále vyskytují. Místo v samostatném kabinetě mi také umožnilo si k sobě ze školní knihovny stáhnout veškerou literaturu související nejen s kariérovým poradenstvím, takže nemusím při osobním kontaktu odbíhat pryč, abych si přinesla podklad, který zrovna potřebuji. Stejně tak je velkou výhodou vlastní počítač, což je obrovský informační zdroj opět přímo využitelný při přímé práci s klientem. Bez ohledu na to, že se dá využít také k testování žáka v souvislosti s jeho kariérovým zaměřením. Samostatný kabinet výchovného poradce s vybavením = obrovská úspora času využitelného pro osobní jednání Konzultační hodiny První rok svého působení jsem si konzultační hodiny určila tak, jak to vyhovovalo mému rozvrhu hodin. Tedy především do volných oken mezi vyučovanými hodinami, popřípadě ráno před vyučováním. Zjistila jsem však, že tyto hodiny zůstávaly k osobním kontaktům nevyužity a naopak, poměrně pravidelně jsem byla nucena zůstávat k jednáním v jinou dobu. Po analýze této doby jsem si další školní rok určila konzultační hodiny s ohledem na jejich skutečnou využitelnost pro žáky i veřejnost. Tzn. především v době před 1. a 2. vyučovací hodinou a po vyučování. Rozložila jsem je také rovnoměrně v rámci týdne. Výsledkem bylo, že se skutečně podstatně zvýšila návštěvnost přímo v konzultačních hodinách a já mohla zbylý čas více využít pro svou individuální práci výchovného poradce Čas dozoru na chodbách V letošním školním roce vyšlo na naší škole na každého učitele jeden a půl dne dozoru na chodbách (jednou za 14 dní). Je to skvělý čas, který může výchovný poradce využít nejen k neformálnímu rozhovoru s žákem, ale k navázání kontaktu s žákem vůbec. Nehledě na to, že si žáci zvykli na skutečnost, že tam pravidelně každé sudé pondělí a lichou středu stojím a chodí si ke mně na radu přímo na chodbu. Případně mi třeba vrátí vypůjčené materiály či mne informují o výsledcích opatření, které jsme spolu dříve probírali Osobní účast na akcích školy Osobní účast výchovného poradce na školních akcích se dá využít nejen ke zviditelnění své osoby pro zákonné zástupce žáků a osobní nabídnutí pomoci v otázkách kariérového rozhodování se jejich dětí, ale také k dalšímu neformálnímu kontaktu přímo s žáky. V prvním roce své práce jsem například na třídní schůzky rodičů vypracovala leták s nabídkou svých služeb a požádala třídní učitele, aby jej rodičům předali. Zpětně se mi od rodičů nedostávalo téměř žádné odezvy. V současné době si termín třídních schůzek své třídy vždy posunu na později a především první ročníky navštívím osobně a ve stručnosti vysvětlím, jaké pomocné služby mohu nabídnout. Zároveň s tím jim rozdám vypracovaný 3

4 materiál s informacemi a kontakty. Stejně tak to dělám na společném shromáždění žáků a rodičů při slavnostním zahájení školního roku. Všichni zúčastnění pak vědí, na koho se v případě potřeby soustředit. Existuje totiž skupina lidí, kteří když neví, na koho se přímo obrátit, tak problém raději neřeší vůbec Osobní účast na veřejných akcích Jako výchovný poradce se ráda účastním především burz škol. Vyskytuje se tam vždy poměrně početná skupina potencionálních žáků, kteří často vlastně vůbec neví, co by v životě chtěli dělat, či kterým směrem se zaměřit. Občas mi bývá skutečně smutno, když vidím, že se naprosto bezradně rozhodují mezi zcela odlišnými typy škol a jsou velmi překvapeni, když jim podám základní informace o tom, co vše je možné zjistit a podle čeho se orientovat Kariérové poradenství ve výuce Včleněním prvků kariérového poradenství nemyslím pouze přímo cílené vyučovací hodiny zahrnuté v tématickém plánu vhodného předmětu. Myslím spíše krátký neformální rozhovor s žáky v rámci kteréhokoliv předmětu. Využití momentální situace. Vždyť přeci v každém předmětu se nachází spousta osobností o jejichž např. zajímavé minulosti související s oborem, ve kterém se proslavily, je možné pohovořit a tím ukázat příklad, jak se může profese měnit, jaké omyly např. vznikaly při nesprávné volbě vzdělání či povolání, jak se vyvíjela kariéra lidí, kteří by mohli být vzorem Tématicky zaměřené besedy Nejtypičtějším a velmi vhodným příkladem osobního předávání informací prostřednictvím besed jsou návštěvy informačního centra Úřadu práce. Mimo jiné také proto, že zde dochází k navázání kontaktů s institucí, o níž se žáci většinou mylně domnívají, že je dobrá jen k povinné registraci lidí bez práce. Všichni víme, že to není pravda, že právě informační centra mohou poskytnou velmi kvalitní služby v oblasti kariérového poradenství. Kromě těchto akcí také realizujeme besedy přímo ve škole. Jedná se většinou o setkání se zástupci škol, které projevily zájem se našim žákům představit přímo v osobním kontaktu. Jsem ráda, že se tato činnost škol, která v předchozích létech ustala, znovu objevuje. V letošním školním roce jsem ze strany škol zaznamenala velmi zvýšený zájem o tento způsob komunikace s potenciálními studenty a také musím říct, že prezentace bývají velmi kvalitní a zajímavé. V neposlední řadě musím také zmínit besedy se zajímavými osobnostmi, které mohou mít motivační charakter nejen ve směru výběru budoucího povolání či dalšího vzdělávání, ale také často motivují ke změně postoje žáků ke svým současným studijním výsledkům a celkovému přístupu ke studiu vůbec. 2. NEPŘÍMÁ INFORMOVANOST Znovu opakuji, že přímý kontakt výchovného poradce s klientem je nenahraditelný. Ale existuje i spousta informací, ve kterých se klienti dokážou orientovat sami. A především, ke kterým si mohou někde v klidu sednout a věnovat neomezený čas tomu, aby popřemýšleli, 4

5 vybrali, zjistili podrobnosti, zkonzultovali svůj výběr se zákonnými zástupci či dalším osobami. Při kariérovém poradenství je totiž důležité také podnítit samostatný zájem klienta. Informace předávané bezkontaktním způsobem bych rozdělila do následujících skupin: Informační letáky škol (buď jsou zasílány školami přímo či jsou získávány na prezentačních akcích škol) Přehledy knižních a elektronických zdrojů informací (tituly knih a dalších publikací, webové adresy) Přehledy poradenských institucí (rozsah a zaměření jejich činnosti, kontakty) Informace o možnostech studia pro žáky s nějakým omezením (speciální poruchy učení, tělesný či jiný zdravotní handicap) Přehledy o akcích nabízejících informace o školách (burzy škol, veletrhy vzdělávání, dny otevřených dveří, akce škol pro jejich propagaci na veřejnosti) Informace o povoláních, ve kterých se mohou se vzděláním získaným na naší škole uplatnit Za dobu mého působení ve funkci výchovného poradce se mi osvědčilo nepřímé předávání informací následujícími způsoby: 2.1. Informační nástěnky 2.2. Informační odpočinkový koutek 2.3. Informační koutek s veřejně dostupnými PC 2.4. Zapůjčování informačních materiálů klientům domů 2.5. Návštěvy veletrhů vzdělávání a jiných propagačních akcí škol 2.6. Vnitřní informační školní portál, webové stránky školy 2.1. Informační nástěnky Nástěnek mám několik. Kromě pevných se mi také osvědčily mobilní, které využívám pro sezónní informace. Základem je nástěnka s propagačními materiály škol. Součástí této nástěnky jsou kromě těchto materiálů také všeobecné informace druhy vzdělávání, typy škol, způsoby vyplňování přihlášek, způsoby psaní profesního životopisu, aj. Tuto nástěnku pak dále doplňuji mobilní nástěnkou s aktualitami, tj. především termíny dnů otevřených dveří škol či veletrhů vzdělávání. Další pevnou nástěnku jsem věnovala informacím o poradenských institucích. Zde si mohou žáci vyhledat, která instituce jim poradí s jejich konkrétním problémem a získají příslušný kontakt Informační odpočinkový koutek Žáci naší školy mají možnost se scházet a odpočívat v době přestávek ve vestibulu školy, kde mají k dispozici posezení u stolů. Pokud mi nějaká instituce pošle větší množství propagačních materiálů, dávám je k dispozici právě sem. Nejde mi pouze o jejich předání, ale 5

6 také o to, že žáci často začnou nad nabídkami diskutovat, sdělují si své zkušenosti, či si navzájem poradí Informační koutek s veřejně dostupnými PC V rámci zkvalitňování služeb vytvořila před několika lety naše škola žákům koutky s počítačem, připojené k Internetu a veřejně přístupné na chodbách areálu. Je o ně velký zájem a často se tam o přestávkách shromažďují diskutující skupiny žáků. Tyto koutky mne inspirovaly k tomu, abych nad stolky s počítači zavěsila nástěnky s nejrůznějšími webovými adresami adresy škol a poradenských institucí, odkazy na stránky se zajímavými osobnostními testy, stránky určené studentům a jejich aktivitám, stránky související s nabídkami práce, aj Zapůjčování informačních materiálů klientům domů Již jsem se tu jednou zmiňovala o tom, že klientům často vyhovuje možnost, si informační materiály odnést domů a v klidu beze spěchu si je prostudovat. Proto se vždy snažím těchto materiálů získat co nejvíce, abych je mohla půjčovat případně i rozdávat Návštěvy veletrhů vzdělávání a jiných propagačních akcí škol Za existencí především veletrhů vzdělávání a burz škol je nutno opravdu poděkovat. Je to skvělá příležitost pro získávání obrovského množství informací soustředěných do jednoho místa. Veletrhu vzdělávání se jako výchovný poradce účastním každý rok a vždy sebou beru skupinu žáků, kteří projeví o akci zájem. A musím říci, že je jich rok od roku více. Na tento informační zdroj si velice zvykli a již začátkem školního roku mi připomínají, že mám zase zorganizovat společnou návštěvu. Na burzy škol, dny otevřených dveří či případně další propagační akce škol uvolňujeme žáky individuálně. Pokud však zájem projeví větší skupina, není problém zorganizovat hromadnou návštěvu za doprovodu výchovného poradce či jiného pedagoga Vnitřní informační školní portál, webové stránky školy V době, když ještě neexistovaly rozsáhlejší webové stránky školy jsem vytvořila složku výchovného poradce přímo ve vnitřní školní počítačové síti. Velmi rychle se rozvíjející informační technologie naučily současnou veřejnost považovat elektronické zdroje za základ při vyhledávání informací. Je fakt, že spousta lidí raději sedne k počítači, než by sháněla literaturu či jiné papírové informace. Proto jsem chtěla, aby většina mnou poskytovaných všeobecných informací měla také elektronickou podobu běžně přístupnou žákům. Je fakt, že převést informace do elektronické podoby, vytvořit systém s jednoduše srozumitelnou strukturou a neustále všechna data aktualizovat a doplňovat je časově velmi náročné. Je to záležitost i několika let. Myslím však, že se to vyplatí. V současné době je již možnost školní webové stránky rozšiřovat a volně poskytovatelné informace zde zveřejňovat. Vybudovat tuto informační strukturu jsem si dala jako svůj současný cíl pro nejbližší dobu. 6

7 Závěr Při psaní tohoto přehledu o způsobech předávání informací jsem vycházela pouze z vlastní zkušenosti. Připouštím, že je možné, že existují ještě další možnosti, kterými by moje pojednání doplnili jiní mí kolegové ve funkcích výchovných poradců. Výsledky těchto mých zkušeností se dají jen stěží kvantifikovat do čísel úspěšnosti. Musím ale říci, že i bez statistik jsem zaznamenala zvýšený zájem o informace, jak ze strany žáků, tak jejich zákonných zástupců či veřejnosti. Když jsem ve funkci začínala, téměř nikdo netušil, že nějaký výchovný poradce na škole existuje. V současnosti jsem já, i mnou zprostředkovávané informace, pro žáky automatickou součástí jejich školního života. Vědí za kým jít, vědí kam jít, vědí proč tam jít a opravdu chodí. 7

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

SONDA DO PROBLEMATIKY PROPAGACE

SONDA DO PROBLEMATIKY PROPAGACE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Profesně poradenské centrum FF UP Wurmova 7, 771 11 Olomouc Tel.: +420 585 633 250 SONDA DO PROBLEMATIKY PROPAGACE VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH CENTER Závěrečná zpráva z

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo Autorka: Mgr. Hana Bílková Znojmo, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky Longauerová Zuzana Šteglová Dominika Psychologie speciální pedagogika II. ročník 2010/2011

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství EDITOŘI: Lada Šuláková Daniel Hůle AUTORSKÝ KOLEKTIV: Romana Bartůňková Simona Benešová Barbara

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007

Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007 Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA INFOLINKA Call centrum služeb zaměstnanosti vám pomáhá K VĚCI Syndrom vyhoření

Více

Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička

Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička www.asociacevp.cz Anketa mezi výchovnými poradci základních a středních škol na téma Informační a poradenská střediska úřadů práce

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více