Základní škola a Mateřská škola Krčín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Krčín"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují IČO TELEFON: FAX: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010

2 1. Základní údaje o škole Škola je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Od byla škola zařazena do sítě škol pod názvem Základní škola a Mateřská škola Krčín s účinností od identifikačním číslem (IZO) na adrese Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují. Zřizovatelem školy je město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují.Nová organizace vznikla splynutím Základní školy a Mateřské školy. Statutárním orgánem organizace je od ředitelka školy Mgr. Jana Vitverová, která byla jmenována zřizovatelem podle 166 školského zákona. Pravomoci a povinnosti ředitelky organizace vyplývají z 35 a dále z 164 až 168 školského zákona. Ředitelka jmenovala svým zástupcem Mgr. Miroslava Hojného, který je v době její nepřítomnosti oprávněn jednat za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění. Bližší informace o škole si široká veřejnost může zjistit na adrese Podle Školského zákona č.561/2004 Sb. 168 pracuje při škole Školská rada. Od ustavující schůze pracuje v tomto složení: Předseda ŠR: Mgr. Martin Volf Členové z řad rodičů: Marie Petruželková, Eva Habrmanová, Marie Donajová Členové z řad učitelů: Mgr. Martin Volf, Ing. Lenka Dubnová, Mgr. Romana Minaříková Členové delegovaní městem: Jiří Hladík, Irena Voříšková, Ing. Jiří Novák 2. Přehled oborů vzdělání Základní škola a Mateřská škola Krčín vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny a školní jídelny výdejny a je s účinností od zapsána do školského rejstříku k č. j / Hlavním účelem je vzdělávání a výchova dětí a žáků. V oblasti činnosti základní školy uskutečňuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o svém profesním uplatnění Základní škola je úplná s pěti třídami 1. stupně (po jedné v každém ročníku) a osmi třídami 2. stupně (dvě třídy v každém ročníku). Poskytuje základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), se zákonem č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a prováděcími předpisy MŠMT ČR. Vytváří podmínky pro rozvoj schopností a talentu žáků, jako škola bezbariérová nabízí výuku žáků zdravotně postižených. Nabídkou a organizací kroužků umožňuje vyplnění volného času dětí. Školní družina zabezpečuje děti mladšího školního věku v době před a po ukončení pravidelné výuky. Školní jídelna umožňuje společné stravování žákům, zaměstnancům organizace a za určitých podmínek i osobám cizím.

3 Škola organizuje doplňkovou činnost v souladu se Zřizovací listinou. Základní škola je plně organizovaná. První stupeň, kde je pět kmenových tříd, navštěvují převážně děti z Krčína a Spů, jen ojediněle z jiné spádové oblasti. Na 2. stupeň, kde jsou v každém ročníku dvě třídy, přicházejí děti z okolních vesnic: Provodova, Šonova, Bohuslavic, Černčic a Nahořan. V září 2009 nastoupilo do Základní školy Krčín 267 žáků, během školního roku 5 žáků přibylo, takže stav k byli 272 žáci. Při škole jsou otevřena dvě oddělení školní družiny, ve kterých bylo zapsáno 47 žáků. V tomto školním roce pracovalo ve škole 21 zájmových kroužků (včetně jednoho při školní družině). Kroužky mají náplň sportovní, výtvarnou, dramatickou i vzdělávací. Přehled učebních plánů a) Vzdělávací programy RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (v 1. a 2.. a 6.a 7. ročníku) Název ŠVP: Ruku v ruce za vzděláním Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav (v ostatních ročnících) b) Učební plán školy Vzdělávací programy 2009/10 RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (v a ročníku) Název ŠVP: Ruku v ruce za vzděláním, č.j. ZŠ Kr 42/2008 Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav (v ostatních ročnících) Učební plán školy 2009/10 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka 3 Svět kolem nás 2 2 Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova 1

4 Rodinná výchova 1 Obč.a rod. výchova Hudební výchova Informatika 1 Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Popis personálního zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací proces zabezpečovalo během školního roku 27 pedagogických pracovníků. Z toho 15 plně kvalifikovaných učitelů, 5 nekvalifikovaných učitelů, 5 asistentek pedagoga a 2 vychovatelky ŠD.V oblasti výuky AJ jsme využili rodilého mluvčího. 4. Údaje o přijímacím řízení K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011, který se konal a , se dostavilo 35 dětí, zapsáno bylo 35 dětí a 9 rodičů podalo žádost o odklad školní docházky o jeden rok. Povinnou školní docházku ukončilo 47 žáků, z toho 45 v 9. ročníku a z 5. ročníku odešel na víceleté gymnázium 1 žák a 1 žák na sportovní školu. Vycházející žáci 2009/2010 Druh školy Délka studia Počet žáků Žáci devátých ročníků SOU 3 9 SPŠ 4 13 SOŠ 4 10 SzŠ (zdravotnické) 4 4 OA 4 3 Gymnázium 4 6 Žáci pátého ročníku Sportovní škola 1 Gymnázium 1

5 5. Údaje o výsledcích vzdělávání

6

7

8

9 V oblasti výchovného poradenství bylo poskytování služeb zaměřeno převážně na volbu povolání. V listopadu se všichni žáci 9. tříd zúčastnili veletrhu vzdělávání středních škol náchodského regionu a ve stejném měsíci proběhla beseda rodičů vycházejících žáků s náborovými pracovníky středních škol. V rámci konzultačních hodin výchovného poradce proběhla řada individuálních pohovorů s rodiči i žáky o volbě povolání. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, dyslektickou asistentkou, pracovnicemi PPP v Náchodě a učiteli jednotlivých předmětů zpracovávali studijní plány pro žáky individuálně integrované v naší škole. S rodiči byly tyto plány konzultovány a byly probrány zásady práce s těmito žáky. K bylo na naší škole individuálně integrováno 49 žáků, z toho 16 dívek, 45 žáků má vývojové poruchy učení a chování, jeden žák má mentální postižení a tři žáci mají postižení s více vadami. Žáci se speciálními poruchami učení pravidelně navštěvují hodiny reedukace, které jsou zaměřeny na odstraňování problémů v učení. Pomocí rozličných metod se snaží o zlepšení čtení, grafomotoriky i chyb v pravopisu. Každý měsíc probíhaly ve škole konzultace s pracovnicemi PPP Náchod, při kterých se řešily aktuální problémy spojené s integrací žáků. Pedagogické asistentky a třídní učitelé žáků s kombinovanými vadami spolupracují s SPC Náchod. V září 2009 jsme opět zorganizovali pro žáky 6. ročníků adaptační kurz, který měl za úkol předejít špatným vztahům ve třídě a tím také projevům šikany. Byl zaměřený na spolupráci, komunikaci, pomoc druhému a jeho nezbytnou součástí byla tvorba pravidel třídy. Ve všech ročnících se tělesná výchova vyučuje 2 hodiny týdně. Dále mají žáci možnost vybrat si z nabídky volitelných předmětů sportovní činnosti (2 hodiny týdně), případně se přihlásit do sportovního zájmového kroužku (florbal, odbíjená, sálová kopaná,dance aerobic, sportovně taneční kroužek, basketbal). Každoročně probíhá v zimních měsících výuka tělesné výchovy na zimním stadionu, kde děti 1. a 2. třídy získávají základy bruslení a ostatní se v bruslařských dovednostech zdokonalují. Žáci 1. až 4. ročníku absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Dobrušce a v Novém Městě nad Metují. Žáci 7. ročníku se zúčastnili týdenního lyžařského kurzu na chatě Hořec na Pomezních boudách v Krkonoších od do Již třetím rokem byla zařazena výuka jízdy na snowboardu. Volitelné předměty se vyučovaly ve dvou hodinách, do 7. ročníku byla navíc zařazena třetí hodina. Z nabízených předmětů si vybírali žáci ročníků. Vyučovaly se tyto předměty: konverzace v anglickém jazyce a ruském jazyce, přírodovědný seminář, cvičení z českého jazyka a matematiky, informatika, technické kreslení, výtvarné činnosti, domácnost a sportovní činnosti. Dále se na naší škole vyučovaly tyto nepovinné předměty: práce s počítačem, sborový zpěv, zdravotní tělesná výchova, sportovní činnosti, náboženství. Všechny nepovinné předměty měly jednohodinovou dotaci, pouze sborový zpěv se vyučoval v dvouhodinových blocích. Vzdělávací oblast výchova k volbě povolání je součástí vzdělávacího programu naší školy. Jednotlivé obsahové okruhy (podle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání) jsou začleněny především do povinných předmětů, které mají k dané problematice nejblíže (zvláště občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti). Potřebnou koordinaci aktivit souvisejících se zaváděním výchovy k volbě povolání do výuky prováděl výchovný poradce.velmi důležitá je v této oblasti spolupráce s Úřadem práce v Náchodě, kde je každoročně na podzim připravena beseda se žáky 9. ročníků, žáci dostávají brožury s informacemi o možnostech studia na středních

10 školách. Vycházející žáci se rovněž zúčastnili veletrhu středních škol okresu Náchod, pro jejich rodiče byla v prosinci zorganizována schůzka se zástupci středních škol z okolí Nového Města nad Metují. Cíle výchovy k volbě povolání se daří plnit. O tom svědčí celkem bezproblémové umísťování našich žáků do středních škol a středních odborných učilišť. Výchovný poradce klade velký důraz na to, aby žáci a jejich rodiče při vybírání středních škol brali v úvahu perspektivu studijního nebo učebního oboru a možnosti dalšího uplatnění po absolvování stření školy. Oblast ochrany člověka za mimořádných situací je pro naši školu obzvlášť důležitá vzhledem k tomu, že se budovy školy nacházejí v těsné blízkosti zimního stadionu, v jehož chladícím systému je uskladněno značné množství čpavku. V případě havárie by byli žáci i zaměstnanci školy bezprostředně ohroženi. V červnu proběhl ve škole cvičný požární poplach, kdy všichni žáci pod vedením vyučujících museli urychleně danými únikovými cestami opustit co nejrychleji školu na daná stanoviště podle evakuačního plánu. Tam vyčkali dalších pokynů vedení školy. Všechno proběhlo organizačně bez problémů. Tématika ochrana člověka za mimořádných událostí byla zařazena do tříhodinového bloku, který se uskutečnil v listopadu, danou problematiku vyučovali třídní učitelé, v červnu se uskutečnila druhá část výuky. Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků se zaměřením na: Rozpoznání varovného signálu všeobecná výstraha a činnost po jeho vyhlášení, Používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků, Přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, Činnost integrovaného záchranného systému, Poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. Obsah byl zaměřen na tematiku ochrany osob před následky živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, atmosférické poruchy, požár), úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností, použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky. Kromě toho je tématika ochrana člověka za mimořádných událostí zařazována do tématických plánů různých předmětů a děti se s touto problematikou setkávají přiměřeně svému věku již od prvního ročníku zvláště v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda. Od šestého ročníku jsou pak jednotlivá témata probírána hlavně v předmětech zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie a rodinná výchova. Tuto problematiku také podporuje pravidelnými spoty Školní informační kanál, jehož služby ve škole plně využíváme. Děti mohou v pravidelném každodenním vysílání získat informace i najít pomoc. Obrazovka je umístěna ve vestibulu školy. V rámci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2009/2010 jsme pokračovali v projektu Čistá škola (neboli čistá hlava, čisté tělo, čisté prostředí). Ve všech kmenových učebnách jsou umístěny koše na tříděný odpadu (směs, papír, plast). Žáci odnášejí tříděný odpad do určených kontejnerů u školy. V rámci společného setkání žáků, rodičů i učitelů na akci ku příležitosti Dne dětí pod názvem Zahradní radovánky učí zábavnou formou třídit odpad děti i své rodiče a prarodiče a vyprávějí si o významu třídění odpadu. Zejména naše lesy se učí také žáci chránit při sběru papíru, který pro školu organizují dvakrát ve školním roce rodiče. Problematika enviromentální výchovy jsme v tomto školním roce podpořili i zapojením se do ekologického projektu s naší partnerskou školou v polské Strzegomi.Dále je tato tematika zařazována do výuky všech předmětů, zvláště přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy, rodinné výchovy, pracovních činností, na prvním stupni pak prvouky, přírodovědy a vlastivědy.

11 Pro zlepšení vztahu žáků k životnímu prostředí se při vyučování různých předmětů využívá i školní zahrada, kdy se žáci učí o okrasnou zeleň pečovat. 6. Prevence sociálně patologických jevů Vytyčené cíle v oblasti prevence patologických jevů byly v úplném rozsahu splněny v souladu s Minimálním preventivním programem. Akce, které proběhly jsou uvedeny v tabulce akcí v bodě č. 8. V rámci prevence také rodiče využívají možností konzultací s výchovným poradcem, metodikem prevence i pravidelných setkání jedenkrát za pololetí ve složení učitel žák rodič. 7. Vzdělávání pedagogických pracovníků Priority ve vzdělávání pedagogických pracovník ve školním roce 2009/2010 byly obdobné jako v minulých letech - vzdělávání vedoucích pracovníků, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky ve vzdělávání, vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti pedagogů ve specializaci, kterou vyučují a v neposlední řadě další vzdělávání koordinátorů ŠVP. Vedení školy podporovalo vzdělávání pedagogických pracovníků. Finanční prostředky na pokrytí nákladů na DVPP byly získány především z rozpočtu školy, dále z rezervního fondu školy a z doplňkové činnosti školy. Podrobné informace o použití finančních prostředků na DVPP jsou součástí výroční zprávy o hospodaření školy. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti V průběhu školního roku se naši žáci zúčastnili řady soutěží, ze kterých si přivezli nejen ocenění, ale i potřebné zkušenosti. Největších úspěchů jsme dosáhli v okresním finále basketbalu dívek 8. a 9. ročníků v Jaroměři 2. místo a v okresním kole ve florbale ve Velkém Poříčí se umístili žáci 4. a 5. ročníku na 2. místě. Kroužek tanečně-sportovní získal ve sportovně taneční soutěži Raz, dva, tři v Novém Městě nad Metují 2. místo s tematickou skladbou Kuchaři. Výborně nás ve sportovních aktivitách reprezentovala i Školní družina. Na lehkoatletických závodech získali žáci několik předních umístění. Žáci 1. stupně se zúčastnili výtvarných soutěží.děti z 1. třídy získaly 1. a 3. místo ve výtvarné soutěži uspořádané u příležitosti Malé prima sezóny v Náchodě. V dalších výtvarných soutěžích uspořádaných Novoměstským klubem, vyhlášené v rámci Novoměstského hrnce smíchu, obsadili žáci 4. třídy 1., 2. a 3. místo ve dvou kategoriích.1. a 3. místo získali žáci 3. třídy ve výtvarné soutěži vyhlášené DDM Stonožka v Novém Městě nad Metují. Děti v 1. a ve 2. třídě se v kroužku hravou formou seznamují s anglickým jazykem a od třetí třídy si v kroužku prohlubují své jazykové vědomosti z běžných hodin.

12 Akce pro školní rok 2009/2010 datum typ akce místo konání Slavnostní uvítání prvňáčků Kino Dny Evropského kulturního dědictví Průvod Nové Město n.m Adaptační pobyt VI.A Dlouhé - Rzy Adaptační pobyt VI.B Dlouhé - Rzy Kouzla králů kino Dětské dopravní hřiště Náchod 4.A Náchod Veni, vidi, vici filmové představení kino Vystoupení Ter. berušek Novom. Hrnec smíchu Kino 70 N.M.n.M Pohár starostů dopravní soutěž Náchod Víkendovka 7.A, 7.B ZŠ Krčín Od osvobozeného dívadla k semaforu 8.AB, 9.AB 20, Policie ČR - beseda Učebna Hv Beseda Steve Lichtag žralok bílý Kino Soutěž zručnosti SPŠ stavební Náchod Víkend se Shakespearem ZŠ Krčín Okrskové kolo florbal chlapci 6.-7.roč. Sokolovna NM Okrskové kolo soutěže zručnosti chlapci 9. roč SOU Jaroměř Okrskové kolo florbal chlapci 8.-9.roč. Sokolovna NM Víkend se sborem Terénní berušky ZŠ a MŠ Krčín Exkurze do Eltonu Nové Město n.m Exkurze Praha A Památky Prahy Vánoce na zámku - 1. stupeň Náchod Vývoj světového rocku tělocvična Víkend s Notičkami a Dramaťáčkem ZŠ Krčín Vánoční koncert Ter. Berušky a Stavostrojka Kino 70 N.M.n.M Okresní finále florbal 4.-5.roč. Velké Poříčí Úřad práce Náchod 9.A ÚP Náchod Dějepisná olympiáda školní kolo ZŠ Krčín Vánoce s květinou vystoupení Literármě dramatického kroužku + Notičky Zámek N.M.n.M Vánoční koncert Ter. berušek v Šonově Šonov orelna Úřad práce v Náchodě 9.B Vánoční nadílka Ter. berušek ZŠ a MŠ Krčín

13 Vánoční koncert Notiček a Ter. berušek- domov důchodců Náchod Vánoční koncert Notiček a Ter. berušek pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Krčín Každý lichý čtvrtek Keramika pro veřejnost (od 24.9.) ZŠ a MŠ Krčín Josef Sekyra 1. Čech na jižním pólu Galerie Zázvorka NM Lyžování a zimní sporty v Olešnici v Orl.h. 9. roč. Olešnice v Orlických horách Přednáška Karel Čapek knihovna Okrskové kolo halová kopaná, chlapci 8.-9.roč. Jaroměř Noc ve škole s Aerobicem ZŠ Krčín Krkonoše Horní Malá Lyžařský výcvik VII.A, VII.B Úpa Muzikál Baron Prášil 7.A,B Praha 25.2:2010 Holokaust - přednáška ZŠ Krčín Ekologický projekt - Strzegom ZŠ Strzegom - Polsko Noc ve škole s Tanečním kroužkem ZŠ Krčín S radostí pro radost víkendovka 7.A,B ZŠ Krčín Okresní kolo recitační soutěže Náchod První pomoc Český červený kříž ZŠ Krčín Nestle basket cup, chlapci 6.-7.roč. Jaroměř Návštěva MÚ 6. ročník MěÚ Já muzikant představení Ateliér HV První pomoc Český červený kříž Hudební nástroje - vystoupení Ateliér HV Noc ve škole s Danceaerobicem ZŠ Krčín Víkend se sborem Terénní berušky ZŠ a MŠ Krčín Okresní finále basketbal dívky 8-9. ročník Jaroměř Noc ve škole s Tanečním kroužkem ZŠ Krčín Indiánské vyprávění 4.A beseda ZŠ Krčín Přednáška výchova k rodičovství 6.,7. roč. ZŠ Krčín Okresní finále basketbal chlapci 8.-9.ročník Náchod Víkend s 8.B ZŠ Krčín Divadelní představení Princezna a loupežníci Nové Město n.m Volejbalový turnaj smíšených družstev 8-9. roč. Teplice nad Metují Před školou ve škole předškoláci ZŠ Krčín Vystoupení tanečních kroužků na náměstí Nové Město n. M Den otevřených dveří ZŠ Krčín Návštěva ZUŠ- 5.A ZUŠ Nové Město n.m Den Země ZŠ Krčín

14 Taneční soutěž Taneční kroužky Sokol Nové Město n/m Holokaust a Terezín - Exkurze Terezín Notičky - víkendovka ZŠ Krčín Okresní kolo minifotbal Náchod Co vím o lese - soutěž Česká Skalice Katka filmové představení kino Před školou ve škole - předškoláci ZŠ Krčín Malujeme ve škole - výzdoba ZŠ Krčín Vystoupení taneč. kr. na oslavě Stonožky- 35 let Nové Město n/met Dětské dopravní hřiště O pohár starostů 4.A Náchod Víkend s Dramaťáčkem ZŠ Krčín Pojďte s námi do Josefova Josefov Výjezd do spádových škol Zahořany, Provodov, Černčice, Bohuslavice Festyn taneční kroužky + dramaťáček Polsko Strzegom Přednáška Včelařství ZŠ Krčín Zahradní radovánky ZŠ Krčín O Rtyňskou zvonici - taneční soutěž Rtyně Výtvarná výchova v ZUŠ 5.A Víkend 1.A příprava na slavnost slabikáře ZŠ Krčín Filmové představení Dešťová víla kino Návštěva žáků a učitelů ze spádových škol ZŠ Krčín Notičky a Terénní berušky pro MŠ koncert ZŠ Krčín Slavnost Slabikáře Ateliér HV Rozloučení s tanečními kroužky a Dramaťáčkem ZŠ Krčín Exkurze 5.A Václavice bitva 1856 Václavice Házená turnaj tříd Sokolovna Vystoupení s aerobikem pro 1. stupeň a MŠ tělocvična Školní akademie 9. ročník kino Sportovní den branball + volejbal sokolovna K dobrému jménu naší školy přispívá bohatá mimoškolní činnost.pěvecký sbor Terénní berušky za svého působení prošel mnoha vystoupeními, která byla určena pro diváky různých věkových skupin, od dětí mateřských škol až po seniory. Mezi nejúspěšnější patří vystoupení na novoměstském zámku, v kině, ale i účast na přehlídce školních pěveckých sborů Novoměstská písnička. Sbor již několikrát vystupoval na festivalu v polské Strzegomi. Repertoár sboru tvoří především upravené písně našich předních folkových autorů. K desátému výročí založení byl uspořádán sraz bývalých i současných členů a členek sboru v místním SOŠ a SOU řemesel a služeb, kterého se zúčastnilo více jak 170 návštěvníků.

15 Vedle sboru Terénní berušky pracuje již několik let na 1. stupni pěvecký sbor Notičky. V tomto školním roce pracoval opět ve dvou odděleních. Notičky I tvoří žáci 1. ročníku, Notičky II navštěvují žáci ročníku. Společně pracují s říkadly a s písničkami a připravují se na různá vystoupení, kterými rozdávají radost ve svém okolí. Pravidelně se účastní přehlídek dětských pěveckých sborů Novoměstská písnička a vystupuje v programu ke dni dětí Zahradní radovánky. Společně s Dramaťáčkem připravují program na řadu akcí pořádaných městem. Na školních kulturních akcích můžeme slyšet i kytaristy, kteří se přihlásili do kroužkuů Hry na kytaru od začátečníků až po pokročilé. Ve sportovní oblasti nás velmi dobře v našem městě, ale i za jeho hranicemi reprezentují naše skupiny aerobicu, které se svými působivými skladbami jsou součástí nejednoho novoměstského programu pro veřejnost. Školní časopis Krčíňoviny vydává redakce školního časopisu. Jedná se o občasník, který si klade za cíl přinášet především aktuální informace o dění ve škole, ale zároveň přinést zajímavé články pro pobavení i pro poučení. Redaktoři časopisu jsou žáci od 4. do 9. třídy, kteří se scházejí jednou týdně. Ve školním roce 2009/2010 měla redakce 14 členů, zastoupeny byly všechny ročníky. Redaktoři sami zpracovávají texty, připravují rozhovory, reportáže, doplňují fotografiemi. Poměrně široký věkový záběr redaktorů přinášel informace o dění jak na 1., tak na 2. stupni školy. Žáci zpracovávají i zajímavá témata dle vlastního výběru, ke kterým vyhledávají informace především na internetu. Starší zkušenější redaktoři pomáhají začátečníkům, kteří se prostřednictvím svých spolužáků seznamují s redaktorskou prací. Zařazovány jsou i příležitostné příspěvky ostatních žáků či učitelů školy a také slohové práce. Časopis vychází v tištěné verzi, kterou si mohou žáci za symbolickou cenu koupit, ale zároveň je ve všech třídách, školní knihovně a na nástěnce školní redakce, aby byl každému přístupný. V elektronické podobě je umístěn na internetových stránkách školy. K práci školní redakce patří také příprava pravidelných úterních hlášení školního rozhlasu. Žáci sami na základě podkladů informují o úspěších žáků školy na soutěžích, o nejbližších akcích na příslušný týden. Upozorňují na kulturní a sportovní události, kde mohou žáci povzbudit své spolužáky. Žáci i učitelé si zvykli na toto žákovské hlášení, které se stalo dobrým informačním zdrojem pro celou školu. V průběhu školního roku proběhla dvě kola soutěže mezi třídami ve sběru starého papíru, kterou zorganizovala Rada rodičů. Peníze utržené za sběr byly rozděleny jednotlivým třídám podle odevzdaných kilogramů papíru, které si rozhodnou o jejich využití. Zpráva o činnosti školního parlamentu Ve školním roce na naší škole pracoval dětský školní parlament.práce se účastnili členové, kteří byli zvoleni z každé třídy druhého stupně školy, jako pozorovatelé přicházeli na jednání i členové za čtvrtou a pátou třídu. Naším hlavním cílem bylo zlepšovat prostředí školy, zjednodušovat náš každodenní život, uspořádali jsme 2 soutěže, pomohli jsme vymyslet dovybavení naší školní zahrady. Co se povedlo: zajištění plastových lžiček ve školní jídelně, zrcadla v šatnách u tělocvičny prodej obložených baget ve školním bufetu, anketa na dovybavení žákovské knihovny, výzdoba chodby před jídelnou,

16 uspořádání výtvarné soutěže se strašidelnou tematikou Školní parlament se scházel 1x za 14 dnů ve čtvrtek ráno. Pochopili jsme, že prosazovat některé věci je složité, na řešení dalších problémů budeme čekat dlouho, finanční prostředky je třeba shánět pomocí zdlouhavých a složitých dotací, mnoho návrhů je v plánech, ale bude trvat ještě dlouhou dobu, než se splní. Jsme rádi, že s našimi názory naše škola počítá, paní ředitelka se účastnila několika našich jednání a vysvětlila nám i některé hospodářské otázky fungování školy. Ve školním roce jsme pokračovali v zahraniční spolupráci s polskou školou ve Strzegomi. Polští učitelé a žáci do naší školy zavítali v září na Dny evropského dědictví. Svými kroji ozdobili průvod a spolu s našimi žáky vystoupili v kulturním odpoledním programu a navštívili památná místa v blízkém okolí. V zimě jsme se žáky 1. stupně zapojili do ekologického projektu, který jsme společně v únoru ve Strzegomi vyhodnotili. Veselé a radostné bylo květnové vystoupení dětí ze sportovně tanečního kroužku a dramatického kroužku na Festynu, v rámci kterého se představují kulturní soubory škol Strzegomi a další hosté. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce žádná inspekce na škole neproběhla. 10. Údaje o hospodaření školy Finanční ukazatelé Hlavní činnost Doplňková činnost Příjmy celkem /v Kč / , ,64 Z toho: příspěvek od zřizovatele (691) ,- dotace z KÚ (691) ,- služby:stravné: ,- školné MŠ: ,- pronájmy (tělocvična, učebny): ,- výukové kurzy: ,- stravné ŠJ Vrchoviny: ,- prodej zboží (školní bufet): ,- poplatek ŠD: ,-

17 ostatní: , ,64 čerpání rezervního fondu (914/648): ,- čerpání fondu odměn (911/648): ,- Výdaje celkem /v Kč / , ,91 spotřeba materiálu (501) , ,25 z toho: kancelářské potřeby ,75 materiál na údržbu ,80 prostředky na úklid , ,25 pracovní oděvy, obuv ,90 učební pomůcky ,08 učební pomůcky integrovaní žáci ,- potřeby na výuku ,67 výtvarný materiál ,72 školní knihovna ,- učebnice ,60 DDHM do 3 tis. Kč ,99 DDHM 3 40 tis. Kč ,80 spotřeba potravin ŠJ ,75 spotřeba energie (502) , ,25 z toho: el. energie ,69 spotřeba vody ,- dodávka tepla PNT ,- spotřeba plynu MŠ ,45

18 prodané zboží (504) ,41 revize (511) ,- cestovné (512) ,- náklady na reprezentaci (513) 901,49 ostatní služby (518) ,34 z toho: zpracování mezd ,- telefony ,67 Internet ,47 školení ,- poštovné ,- doprava žáků ,40 plavecká výuka ,- správa PC sítě ,- opravy a údržba ,50 mzdové náklady (521) , ,- z toho: hrubé mzdy , ,- dohody , ,- zákonné sociální pojištění (524) , ,- z toho: sociální pojištění , ,- zdravotní pojištění , ,-

19 ostatní sociální pojištění (527) ,- nemocenská placená zaměstnavatelem (528) ,- ostatní pokuty a penále (542) 1.321,- jiné ostatní náklady (549) ,70 odpisy majetku (551) ,- Hospodářský výsledek z hlavní činnosti: ,43 Kč Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti: ,73 Kč Stav fondů k rozpočtového roku / v Kč / Fondy stav k 1.2. příjem Výdej stav k Rezervní fond , , , ,- Fond odměn , , ,- FKSP , , , ,76 Investiční fond , ,-

20 Vypořádání příspěvku od zřizovatele Příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2010 činil: ,- Kč Příspěvek organizace použila : - materiál kancelářské potřeby ,75 Kč materiál na údržbu materiál na úklid pracovní oděvy, obuv ,80 Kč ,95 Kč ,90 Kč učební pomůcky ,- Kč potřeby na výuku školní knihovna Zahradní radovánky DDHM do 3 tis. Kč DDHM 3 40 tis. Kč ,27 Kč ,- Kč ,- Kč ,96 Kč ,75 Kč - energie el. energie ,69 Kč spotřeba vody ,- Kč dodávka tepla PNT ,- Kč spotřeba plynu MŠ ,45 Kč - revize ,- Kč - služby zpracování mezd ,- Kč telefony Internet ,67 Kč ,47 Kč školení 8.280,- Kč poštovné ,- Kč doprava žáků ,40 Kč plavecká výuka pronájem ,- Kč správa PC sítě ,- Kč opravy a údržba ,50 Kč

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865. TELEFON: 491 474 171 www stránky:www.zskrcin.cz E-MAIL: zskrcin@zskrcin.

Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865. TELEFON: 491 474 171 www stránky:www.zskrcin.cz E-MAIL: zskrcin@zskrcin. Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 www stránky:www.zskrcin.cz E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více