Základní škola a Mateřská škola Krčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Krčín"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují IČO TELEFON: FAX: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010

2 1. Základní údaje o škole Škola je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Od byla škola zařazena do sítě škol pod názvem Základní škola a Mateřská škola Krčín s účinností od identifikačním číslem (IZO) na adrese Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují. Zřizovatelem školy je město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují.Nová organizace vznikla splynutím Základní školy a Mateřské školy. Statutárním orgánem organizace je od ředitelka školy Mgr. Jana Vitverová, která byla jmenována zřizovatelem podle 166 školského zákona. Pravomoci a povinnosti ředitelky organizace vyplývají z 35 a dále z 164 až 168 školského zákona. Ředitelka jmenovala svým zástupcem Mgr. Miroslava Hojného, který je v době její nepřítomnosti oprávněn jednat za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění. Bližší informace o škole si široká veřejnost může zjistit na adrese Podle Školského zákona č.561/2004 Sb. 168 pracuje při škole Školská rada. Od ustavující schůze pracuje v tomto složení: Předseda ŠR: Mgr. Martin Volf Členové z řad rodičů: Marie Petruželková, Eva Habrmanová, Marie Donajová Členové z řad učitelů: Mgr. Martin Volf, Ing. Lenka Dubnová, Mgr. Romana Minaříková Členové delegovaní městem: Jiří Hladík, Irena Voříšková, Ing. Jiří Novák 2. Přehled oborů vzdělání Základní škola a Mateřská škola Krčín vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny a školní jídelny výdejny a je s účinností od zapsána do školského rejstříku k č. j / Hlavním účelem je vzdělávání a výchova dětí a žáků. V oblasti činnosti základní školy uskutečňuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o svém profesním uplatnění Základní škola je úplná s pěti třídami 1. stupně (po jedné v každém ročníku) a osmi třídami 2. stupně (dvě třídy v každém ročníku). Poskytuje základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), se zákonem č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a prováděcími předpisy MŠMT ČR. Vytváří podmínky pro rozvoj schopností a talentu žáků, jako škola bezbariérová nabízí výuku žáků zdravotně postižených. Nabídkou a organizací kroužků umožňuje vyplnění volného času dětí. Školní družina zabezpečuje děti mladšího školního věku v době před a po ukončení pravidelné výuky. Školní jídelna umožňuje společné stravování žákům, zaměstnancům organizace a za určitých podmínek i osobám cizím.

3 Škola organizuje doplňkovou činnost v souladu se Zřizovací listinou. Základní škola je plně organizovaná. První stupeň, kde je pět kmenových tříd, navštěvují převážně děti z Krčína a Spů, jen ojediněle z jiné spádové oblasti. Na 2. stupeň, kde jsou v každém ročníku dvě třídy, přicházejí děti z okolních vesnic: Provodova, Šonova, Bohuslavic, Černčic a Nahořan. V září 2009 nastoupilo do Základní školy Krčín 267 žáků, během školního roku 5 žáků přibylo, takže stav k byli 272 žáci. Při škole jsou otevřena dvě oddělení školní družiny, ve kterých bylo zapsáno 47 žáků. V tomto školním roce pracovalo ve škole 21 zájmových kroužků (včetně jednoho při školní družině). Kroužky mají náplň sportovní, výtvarnou, dramatickou i vzdělávací. Přehled učebních plánů a) Vzdělávací programy RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (v 1. a 2.. a 6.a 7. ročníku) Název ŠVP: Ruku v ruce za vzděláním Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav (v ostatních ročnících) b) Učební plán školy Vzdělávací programy 2009/10 RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (v a ročníku) Název ŠVP: Ruku v ruce za vzděláním, č.j. ZŠ Kr 42/2008 Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav (v ostatních ročnících) Učební plán školy 2009/10 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka 3 Svět kolem nás 2 2 Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova 1

4 Rodinná výchova 1 Obč.a rod. výchova Hudební výchova Informatika 1 Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Popis personálního zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací proces zabezpečovalo během školního roku 27 pedagogických pracovníků. Z toho 15 plně kvalifikovaných učitelů, 5 nekvalifikovaných učitelů, 5 asistentek pedagoga a 2 vychovatelky ŠD.V oblasti výuky AJ jsme využili rodilého mluvčího. 4. Údaje o přijímacím řízení K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011, který se konal a , se dostavilo 35 dětí, zapsáno bylo 35 dětí a 9 rodičů podalo žádost o odklad školní docházky o jeden rok. Povinnou školní docházku ukončilo 47 žáků, z toho 45 v 9. ročníku a z 5. ročníku odešel na víceleté gymnázium 1 žák a 1 žák na sportovní školu. Vycházející žáci 2009/2010 Druh školy Délka studia Počet žáků Žáci devátých ročníků SOU 3 9 SPŠ 4 13 SOŠ 4 10 SzŠ (zdravotnické) 4 4 OA 4 3 Gymnázium 4 6 Žáci pátého ročníku Sportovní škola 1 Gymnázium 1

5 5. Údaje o výsledcích vzdělávání

6

7

8

9 V oblasti výchovného poradenství bylo poskytování služeb zaměřeno převážně na volbu povolání. V listopadu se všichni žáci 9. tříd zúčastnili veletrhu vzdělávání středních škol náchodského regionu a ve stejném měsíci proběhla beseda rodičů vycházejících žáků s náborovými pracovníky středních škol. V rámci konzultačních hodin výchovného poradce proběhla řada individuálních pohovorů s rodiči i žáky o volbě povolání. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, dyslektickou asistentkou, pracovnicemi PPP v Náchodě a učiteli jednotlivých předmětů zpracovávali studijní plány pro žáky individuálně integrované v naší škole. S rodiči byly tyto plány konzultovány a byly probrány zásady práce s těmito žáky. K bylo na naší škole individuálně integrováno 49 žáků, z toho 16 dívek, 45 žáků má vývojové poruchy učení a chování, jeden žák má mentální postižení a tři žáci mají postižení s více vadami. Žáci se speciálními poruchami učení pravidelně navštěvují hodiny reedukace, které jsou zaměřeny na odstraňování problémů v učení. Pomocí rozličných metod se snaží o zlepšení čtení, grafomotoriky i chyb v pravopisu. Každý měsíc probíhaly ve škole konzultace s pracovnicemi PPP Náchod, při kterých se řešily aktuální problémy spojené s integrací žáků. Pedagogické asistentky a třídní učitelé žáků s kombinovanými vadami spolupracují s SPC Náchod. V září 2009 jsme opět zorganizovali pro žáky 6. ročníků adaptační kurz, který měl za úkol předejít špatným vztahům ve třídě a tím také projevům šikany. Byl zaměřený na spolupráci, komunikaci, pomoc druhému a jeho nezbytnou součástí byla tvorba pravidel třídy. Ve všech ročnících se tělesná výchova vyučuje 2 hodiny týdně. Dále mají žáci možnost vybrat si z nabídky volitelných předmětů sportovní činnosti (2 hodiny týdně), případně se přihlásit do sportovního zájmového kroužku (florbal, odbíjená, sálová kopaná,dance aerobic, sportovně taneční kroužek, basketbal). Každoročně probíhá v zimních měsících výuka tělesné výchovy na zimním stadionu, kde děti 1. a 2. třídy získávají základy bruslení a ostatní se v bruslařských dovednostech zdokonalují. Žáci 1. až 4. ročníku absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Dobrušce a v Novém Městě nad Metují. Žáci 7. ročníku se zúčastnili týdenního lyžařského kurzu na chatě Hořec na Pomezních boudách v Krkonoších od do Již třetím rokem byla zařazena výuka jízdy na snowboardu. Volitelné předměty se vyučovaly ve dvou hodinách, do 7. ročníku byla navíc zařazena třetí hodina. Z nabízených předmětů si vybírali žáci ročníků. Vyučovaly se tyto předměty: konverzace v anglickém jazyce a ruském jazyce, přírodovědný seminář, cvičení z českého jazyka a matematiky, informatika, technické kreslení, výtvarné činnosti, domácnost a sportovní činnosti. Dále se na naší škole vyučovaly tyto nepovinné předměty: práce s počítačem, sborový zpěv, zdravotní tělesná výchova, sportovní činnosti, náboženství. Všechny nepovinné předměty měly jednohodinovou dotaci, pouze sborový zpěv se vyučoval v dvouhodinových blocích. Vzdělávací oblast výchova k volbě povolání je součástí vzdělávacího programu naší školy. Jednotlivé obsahové okruhy (podle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání) jsou začleněny především do povinných předmětů, které mají k dané problematice nejblíže (zvláště občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti). Potřebnou koordinaci aktivit souvisejících se zaváděním výchovy k volbě povolání do výuky prováděl výchovný poradce.velmi důležitá je v této oblasti spolupráce s Úřadem práce v Náchodě, kde je každoročně na podzim připravena beseda se žáky 9. ročníků, žáci dostávají brožury s informacemi o možnostech studia na středních

10 školách. Vycházející žáci se rovněž zúčastnili veletrhu středních škol okresu Náchod, pro jejich rodiče byla v prosinci zorganizována schůzka se zástupci středních škol z okolí Nového Města nad Metují. Cíle výchovy k volbě povolání se daří plnit. O tom svědčí celkem bezproblémové umísťování našich žáků do středních škol a středních odborných učilišť. Výchovný poradce klade velký důraz na to, aby žáci a jejich rodiče při vybírání středních škol brali v úvahu perspektivu studijního nebo učebního oboru a možnosti dalšího uplatnění po absolvování stření školy. Oblast ochrany člověka za mimořádných situací je pro naši školu obzvlášť důležitá vzhledem k tomu, že se budovy školy nacházejí v těsné blízkosti zimního stadionu, v jehož chladícím systému je uskladněno značné množství čpavku. V případě havárie by byli žáci i zaměstnanci školy bezprostředně ohroženi. V červnu proběhl ve škole cvičný požární poplach, kdy všichni žáci pod vedením vyučujících museli urychleně danými únikovými cestami opustit co nejrychleji školu na daná stanoviště podle evakuačního plánu. Tam vyčkali dalších pokynů vedení školy. Všechno proběhlo organizačně bez problémů. Tématika ochrana člověka za mimořádných událostí byla zařazena do tříhodinového bloku, který se uskutečnil v listopadu, danou problematiku vyučovali třídní učitelé, v červnu se uskutečnila druhá část výuky. Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků se zaměřením na: Rozpoznání varovného signálu všeobecná výstraha a činnost po jeho vyhlášení, Používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků, Přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, Činnost integrovaného záchranného systému, Poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. Obsah byl zaměřen na tematiku ochrany osob před následky živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, atmosférické poruchy, požár), úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností, použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky. Kromě toho je tématika ochrana člověka za mimořádných událostí zařazována do tématických plánů různých předmětů a děti se s touto problematikou setkávají přiměřeně svému věku již od prvního ročníku zvláště v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda. Od šestého ročníku jsou pak jednotlivá témata probírána hlavně v předmětech zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie a rodinná výchova. Tuto problematiku také podporuje pravidelnými spoty Školní informační kanál, jehož služby ve škole plně využíváme. Děti mohou v pravidelném každodenním vysílání získat informace i najít pomoc. Obrazovka je umístěna ve vestibulu školy. V rámci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2009/2010 jsme pokračovali v projektu Čistá škola (neboli čistá hlava, čisté tělo, čisté prostředí). Ve všech kmenových učebnách jsou umístěny koše na tříděný odpadu (směs, papír, plast). Žáci odnášejí tříděný odpad do určených kontejnerů u školy. V rámci společného setkání žáků, rodičů i učitelů na akci ku příležitosti Dne dětí pod názvem Zahradní radovánky učí zábavnou formou třídit odpad děti i své rodiče a prarodiče a vyprávějí si o významu třídění odpadu. Zejména naše lesy se učí také žáci chránit při sběru papíru, který pro školu organizují dvakrát ve školním roce rodiče. Problematika enviromentální výchovy jsme v tomto školním roce podpořili i zapojením se do ekologického projektu s naší partnerskou školou v polské Strzegomi.Dále je tato tematika zařazována do výuky všech předmětů, zvláště přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy, rodinné výchovy, pracovních činností, na prvním stupni pak prvouky, přírodovědy a vlastivědy.

11 Pro zlepšení vztahu žáků k životnímu prostředí se při vyučování různých předmětů využívá i školní zahrada, kdy se žáci učí o okrasnou zeleň pečovat. 6. Prevence sociálně patologických jevů Vytyčené cíle v oblasti prevence patologických jevů byly v úplném rozsahu splněny v souladu s Minimálním preventivním programem. Akce, které proběhly jsou uvedeny v tabulce akcí v bodě č. 8. V rámci prevence také rodiče využívají možností konzultací s výchovným poradcem, metodikem prevence i pravidelných setkání jedenkrát za pololetí ve složení učitel žák rodič. 7. Vzdělávání pedagogických pracovníků Priority ve vzdělávání pedagogických pracovník ve školním roce 2009/2010 byly obdobné jako v minulých letech - vzdělávání vedoucích pracovníků, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky ve vzdělávání, vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti pedagogů ve specializaci, kterou vyučují a v neposlední řadě další vzdělávání koordinátorů ŠVP. Vedení školy podporovalo vzdělávání pedagogických pracovníků. Finanční prostředky na pokrytí nákladů na DVPP byly získány především z rozpočtu školy, dále z rezervního fondu školy a z doplňkové činnosti školy. Podrobné informace o použití finančních prostředků na DVPP jsou součástí výroční zprávy o hospodaření školy. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti V průběhu školního roku se naši žáci zúčastnili řady soutěží, ze kterých si přivezli nejen ocenění, ale i potřebné zkušenosti. Největších úspěchů jsme dosáhli v okresním finále basketbalu dívek 8. a 9. ročníků v Jaroměři 2. místo a v okresním kole ve florbale ve Velkém Poříčí se umístili žáci 4. a 5. ročníku na 2. místě. Kroužek tanečně-sportovní získal ve sportovně taneční soutěži Raz, dva, tři v Novém Městě nad Metují 2. místo s tematickou skladbou Kuchaři. Výborně nás ve sportovních aktivitách reprezentovala i Školní družina. Na lehkoatletických závodech získali žáci několik předních umístění. Žáci 1. stupně se zúčastnili výtvarných soutěží.děti z 1. třídy získaly 1. a 3. místo ve výtvarné soutěži uspořádané u příležitosti Malé prima sezóny v Náchodě. V dalších výtvarných soutěžích uspořádaných Novoměstským klubem, vyhlášené v rámci Novoměstského hrnce smíchu, obsadili žáci 4. třídy 1., 2. a 3. místo ve dvou kategoriích.1. a 3. místo získali žáci 3. třídy ve výtvarné soutěži vyhlášené DDM Stonožka v Novém Městě nad Metují. Děti v 1. a ve 2. třídě se v kroužku hravou formou seznamují s anglickým jazykem a od třetí třídy si v kroužku prohlubují své jazykové vědomosti z běžných hodin.

12 Akce pro školní rok 2009/2010 datum typ akce místo konání Slavnostní uvítání prvňáčků Kino Dny Evropského kulturního dědictví Průvod Nové Město n.m Adaptační pobyt VI.A Dlouhé - Rzy Adaptační pobyt VI.B Dlouhé - Rzy Kouzla králů kino Dětské dopravní hřiště Náchod 4.A Náchod Veni, vidi, vici filmové představení kino Vystoupení Ter. berušek Novom. Hrnec smíchu Kino 70 N.M.n.M Pohár starostů dopravní soutěž Náchod Víkendovka 7.A, 7.B ZŠ Krčín Od osvobozeného dívadla k semaforu 8.AB, 9.AB 20, Policie ČR - beseda Učebna Hv Beseda Steve Lichtag žralok bílý Kino Soutěž zručnosti SPŠ stavební Náchod Víkend se Shakespearem ZŠ Krčín Okrskové kolo florbal chlapci 6.-7.roč. Sokolovna NM Okrskové kolo soutěže zručnosti chlapci 9. roč SOU Jaroměř Okrskové kolo florbal chlapci 8.-9.roč. Sokolovna NM Víkend se sborem Terénní berušky ZŠ a MŠ Krčín Exkurze do Eltonu Nové Město n.m Exkurze Praha A Památky Prahy Vánoce na zámku - 1. stupeň Náchod Vývoj světového rocku tělocvična Víkend s Notičkami a Dramaťáčkem ZŠ Krčín Vánoční koncert Ter. Berušky a Stavostrojka Kino 70 N.M.n.M Okresní finále florbal 4.-5.roč. Velké Poříčí Úřad práce Náchod 9.A ÚP Náchod Dějepisná olympiáda školní kolo ZŠ Krčín Vánoce s květinou vystoupení Literármě dramatického kroužku + Notičky Zámek N.M.n.M Vánoční koncert Ter. berušek v Šonově Šonov orelna Úřad práce v Náchodě 9.B Vánoční nadílka Ter. berušek ZŠ a MŠ Krčín

13 Vánoční koncert Notiček a Ter. berušek- domov důchodců Náchod Vánoční koncert Notiček a Ter. berušek pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Krčín Každý lichý čtvrtek Keramika pro veřejnost (od 24.9.) ZŠ a MŠ Krčín Josef Sekyra 1. Čech na jižním pólu Galerie Zázvorka NM Lyžování a zimní sporty v Olešnici v Orl.h. 9. roč. Olešnice v Orlických horách Přednáška Karel Čapek knihovna Okrskové kolo halová kopaná, chlapci 8.-9.roč. Jaroměř Noc ve škole s Aerobicem ZŠ Krčín Krkonoše Horní Malá Lyžařský výcvik VII.A, VII.B Úpa Muzikál Baron Prášil 7.A,B Praha 25.2:2010 Holokaust - přednáška ZŠ Krčín Ekologický projekt - Strzegom ZŠ Strzegom - Polsko Noc ve škole s Tanečním kroužkem ZŠ Krčín S radostí pro radost víkendovka 7.A,B ZŠ Krčín Okresní kolo recitační soutěže Náchod První pomoc Český červený kříž ZŠ Krčín Nestle basket cup, chlapci 6.-7.roč. Jaroměř Návštěva MÚ 6. ročník MěÚ Já muzikant představení Ateliér HV První pomoc Český červený kříž Hudební nástroje - vystoupení Ateliér HV Noc ve škole s Danceaerobicem ZŠ Krčín Víkend se sborem Terénní berušky ZŠ a MŠ Krčín Okresní finále basketbal dívky 8-9. ročník Jaroměř Noc ve škole s Tanečním kroužkem ZŠ Krčín Indiánské vyprávění 4.A beseda ZŠ Krčín Přednáška výchova k rodičovství 6.,7. roč. ZŠ Krčín Okresní finále basketbal chlapci 8.-9.ročník Náchod Víkend s 8.B ZŠ Krčín Divadelní představení Princezna a loupežníci Nové Město n.m Volejbalový turnaj smíšených družstev 8-9. roč. Teplice nad Metují Před školou ve škole předškoláci ZŠ Krčín Vystoupení tanečních kroužků na náměstí Nové Město n. M Den otevřených dveří ZŠ Krčín Návštěva ZUŠ- 5.A ZUŠ Nové Město n.m Den Země ZŠ Krčín

14 Taneční soutěž Taneční kroužky Sokol Nové Město n/m Holokaust a Terezín - Exkurze Terezín Notičky - víkendovka ZŠ Krčín Okresní kolo minifotbal Náchod Co vím o lese - soutěž Česká Skalice Katka filmové představení kino Před školou ve škole - předškoláci ZŠ Krčín Malujeme ve škole - výzdoba ZŠ Krčín Vystoupení taneč. kr. na oslavě Stonožky- 35 let Nové Město n/met Dětské dopravní hřiště O pohár starostů 4.A Náchod Víkend s Dramaťáčkem ZŠ Krčín Pojďte s námi do Josefova Josefov Výjezd do spádových škol Zahořany, Provodov, Černčice, Bohuslavice Festyn taneční kroužky + dramaťáček Polsko Strzegom Přednáška Včelařství ZŠ Krčín Zahradní radovánky ZŠ Krčín O Rtyňskou zvonici - taneční soutěž Rtyně Výtvarná výchova v ZUŠ 5.A Víkend 1.A příprava na slavnost slabikáře ZŠ Krčín Filmové představení Dešťová víla kino Návštěva žáků a učitelů ze spádových škol ZŠ Krčín Notičky a Terénní berušky pro MŠ koncert ZŠ Krčín Slavnost Slabikáře Ateliér HV Rozloučení s tanečními kroužky a Dramaťáčkem ZŠ Krčín Exkurze 5.A Václavice bitva 1856 Václavice Házená turnaj tříd Sokolovna Vystoupení s aerobikem pro 1. stupeň a MŠ tělocvična Školní akademie 9. ročník kino Sportovní den branball + volejbal sokolovna K dobrému jménu naší školy přispívá bohatá mimoškolní činnost.pěvecký sbor Terénní berušky za svého působení prošel mnoha vystoupeními, která byla určena pro diváky různých věkových skupin, od dětí mateřských škol až po seniory. Mezi nejúspěšnější patří vystoupení na novoměstském zámku, v kině, ale i účast na přehlídce školních pěveckých sborů Novoměstská písnička. Sbor již několikrát vystupoval na festivalu v polské Strzegomi. Repertoár sboru tvoří především upravené písně našich předních folkových autorů. K desátému výročí založení byl uspořádán sraz bývalých i současných členů a členek sboru v místním SOŠ a SOU řemesel a služeb, kterého se zúčastnilo více jak 170 návštěvníků.

15 Vedle sboru Terénní berušky pracuje již několik let na 1. stupni pěvecký sbor Notičky. V tomto školním roce pracoval opět ve dvou odděleních. Notičky I tvoří žáci 1. ročníku, Notičky II navštěvují žáci ročníku. Společně pracují s říkadly a s písničkami a připravují se na různá vystoupení, kterými rozdávají radost ve svém okolí. Pravidelně se účastní přehlídek dětských pěveckých sborů Novoměstská písnička a vystupuje v programu ke dni dětí Zahradní radovánky. Společně s Dramaťáčkem připravují program na řadu akcí pořádaných městem. Na školních kulturních akcích můžeme slyšet i kytaristy, kteří se přihlásili do kroužkuů Hry na kytaru od začátečníků až po pokročilé. Ve sportovní oblasti nás velmi dobře v našem městě, ale i za jeho hranicemi reprezentují naše skupiny aerobicu, které se svými působivými skladbami jsou součástí nejednoho novoměstského programu pro veřejnost. Školní časopis Krčíňoviny vydává redakce školního časopisu. Jedná se o občasník, který si klade za cíl přinášet především aktuální informace o dění ve škole, ale zároveň přinést zajímavé články pro pobavení i pro poučení. Redaktoři časopisu jsou žáci od 4. do 9. třídy, kteří se scházejí jednou týdně. Ve školním roce 2009/2010 měla redakce 14 členů, zastoupeny byly všechny ročníky. Redaktoři sami zpracovávají texty, připravují rozhovory, reportáže, doplňují fotografiemi. Poměrně široký věkový záběr redaktorů přinášel informace o dění jak na 1., tak na 2. stupni školy. Žáci zpracovávají i zajímavá témata dle vlastního výběru, ke kterým vyhledávají informace především na internetu. Starší zkušenější redaktoři pomáhají začátečníkům, kteří se prostřednictvím svých spolužáků seznamují s redaktorskou prací. Zařazovány jsou i příležitostné příspěvky ostatních žáků či učitelů školy a také slohové práce. Časopis vychází v tištěné verzi, kterou si mohou žáci za symbolickou cenu koupit, ale zároveň je ve všech třídách, školní knihovně a na nástěnce školní redakce, aby byl každému přístupný. V elektronické podobě je umístěn na internetových stránkách školy. K práci školní redakce patří také příprava pravidelných úterních hlášení školního rozhlasu. Žáci sami na základě podkladů informují o úspěších žáků školy na soutěžích, o nejbližších akcích na příslušný týden. Upozorňují na kulturní a sportovní události, kde mohou žáci povzbudit své spolužáky. Žáci i učitelé si zvykli na toto žákovské hlášení, které se stalo dobrým informačním zdrojem pro celou školu. V průběhu školního roku proběhla dvě kola soutěže mezi třídami ve sběru starého papíru, kterou zorganizovala Rada rodičů. Peníze utržené za sběr byly rozděleny jednotlivým třídám podle odevzdaných kilogramů papíru, které si rozhodnou o jejich využití. Zpráva o činnosti školního parlamentu Ve školním roce na naší škole pracoval dětský školní parlament.práce se účastnili členové, kteří byli zvoleni z každé třídy druhého stupně školy, jako pozorovatelé přicházeli na jednání i členové za čtvrtou a pátou třídu. Naším hlavním cílem bylo zlepšovat prostředí školy, zjednodušovat náš každodenní život, uspořádali jsme 2 soutěže, pomohli jsme vymyslet dovybavení naší školní zahrady. Co se povedlo: zajištění plastových lžiček ve školní jídelně, zrcadla v šatnách u tělocvičny prodej obložených baget ve školním bufetu, anketa na dovybavení žákovské knihovny, výzdoba chodby před jídelnou,

16 uspořádání výtvarné soutěže se strašidelnou tematikou Školní parlament se scházel 1x za 14 dnů ve čtvrtek ráno. Pochopili jsme, že prosazovat některé věci je složité, na řešení dalších problémů budeme čekat dlouho, finanční prostředky je třeba shánět pomocí zdlouhavých a složitých dotací, mnoho návrhů je v plánech, ale bude trvat ještě dlouhou dobu, než se splní. Jsme rádi, že s našimi názory naše škola počítá, paní ředitelka se účastnila několika našich jednání a vysvětlila nám i některé hospodářské otázky fungování školy. Ve školním roce jsme pokračovali v zahraniční spolupráci s polskou školou ve Strzegomi. Polští učitelé a žáci do naší školy zavítali v září na Dny evropského dědictví. Svými kroji ozdobili průvod a spolu s našimi žáky vystoupili v kulturním odpoledním programu a navštívili památná místa v blízkém okolí. V zimě jsme se žáky 1. stupně zapojili do ekologického projektu, který jsme společně v únoru ve Strzegomi vyhodnotili. Veselé a radostné bylo květnové vystoupení dětí ze sportovně tanečního kroužku a dramatického kroužku na Festynu, v rámci kterého se představují kulturní soubory škol Strzegomi a další hosté. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce žádná inspekce na škole neproběhla. 10. Údaje o hospodaření školy Finanční ukazatelé Hlavní činnost Doplňková činnost Příjmy celkem /v Kč / , ,64 Z toho: příspěvek od zřizovatele (691) ,- dotace z KÚ (691) ,- služby:stravné: ,- školné MŠ: ,- pronájmy (tělocvična, učebny): ,- výukové kurzy: ,- stravné ŠJ Vrchoviny: ,- prodej zboží (školní bufet): ,- poplatek ŠD: ,-

17 ostatní: , ,64 čerpání rezervního fondu (914/648): ,- čerpání fondu odměn (911/648): ,- Výdaje celkem /v Kč / , ,91 spotřeba materiálu (501) , ,25 z toho: kancelářské potřeby ,75 materiál na údržbu ,80 prostředky na úklid , ,25 pracovní oděvy, obuv ,90 učební pomůcky ,08 učební pomůcky integrovaní žáci ,- potřeby na výuku ,67 výtvarný materiál ,72 školní knihovna ,- učebnice ,60 DDHM do 3 tis. Kč ,99 DDHM 3 40 tis. Kč ,80 spotřeba potravin ŠJ ,75 spotřeba energie (502) , ,25 z toho: el. energie ,69 spotřeba vody ,- dodávka tepla PNT ,- spotřeba plynu MŠ ,45

18 prodané zboží (504) ,41 revize (511) ,- cestovné (512) ,- náklady na reprezentaci (513) 901,49 ostatní služby (518) ,34 z toho: zpracování mezd ,- telefony ,67 Internet ,47 školení ,- poštovné ,- doprava žáků ,40 plavecká výuka ,- správa PC sítě ,- opravy a údržba ,50 mzdové náklady (521) , ,- z toho: hrubé mzdy , ,- dohody , ,- zákonné sociální pojištění (524) , ,- z toho: sociální pojištění , ,- zdravotní pojištění , ,-

19 ostatní sociální pojištění (527) ,- nemocenská placená zaměstnavatelem (528) ,- ostatní pokuty a penále (542) 1.321,- jiné ostatní náklady (549) ,70 odpisy majetku (551) ,- Hospodářský výsledek z hlavní činnosti: ,43 Kč Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti: ,73 Kč Stav fondů k rozpočtového roku / v Kč / Fondy stav k 1.2. příjem Výdej stav k Rezervní fond , , , ,- Fond odměn , , ,- FKSP , , , ,76 Investiční fond , ,-

20 Vypořádání příspěvku od zřizovatele Příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2010 činil: ,- Kč Příspěvek organizace použila : - materiál kancelářské potřeby ,75 Kč materiál na údržbu materiál na úklid pracovní oděvy, obuv ,80 Kč ,95 Kč ,90 Kč učební pomůcky ,- Kč potřeby na výuku školní knihovna Zahradní radovánky DDHM do 3 tis. Kč DDHM 3 40 tis. Kč ,27 Kč ,- Kč ,- Kč ,96 Kč ,75 Kč - energie el. energie ,69 Kč spotřeba vody ,- Kč dodávka tepla PNT ,- Kč spotřeba plynu MŠ ,45 Kč - revize ,- Kč - služby zpracování mezd ,- Kč telefony Internet ,67 Kč ,47 Kč školení 8.280,- Kč poštovné ,- Kč doprava žáků ,40 Kč plavecká výuka pronájem ,- Kč správa PC sítě ,- Kč opravy a údržba ,50 Kč

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více