Doprovodný program mezinárodního veletrhu Venia 2007 Brno. Databáze pohřebišť. Motto:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprovodný program mezinárodního veletrhu Venia 2007 Brno. Databáze pohřebišť. Motto:"

Transkript

1 Doprovodný program mezinárodního veletrhu Venia 2007 Brno Databáze pohřebišť Motto: Ukažte mi vězení a hřbitovy a já vám řeknu, jaká je vaše společnost. Winston Churchill Tomáš Kotrlý & Jiří Svoboda

2

3 Nejčastěji kladené otázky Co je to pohřebiště? Souhrnný název území, využívaných jako pohřebiště, se odvinul od úpravy provedené na základě zákona č. 4/1952 Sb. nařízením ministra zdravotnictví č. 8/1955 Sb., kdy se z propůjčení místa na hřbitově stala služba, poskytovaná místním národním výborem. Byla obdobná službám, poskytovaným jinými obecně prospěšnými zařízeními jako parkoviště, tržiště, tábořiště, koupaliště, pod která se zařadily vedle hřbitovů i krematoria, urnové háje, kolumbária a rozptylové loučky. Dnes podle 2 písm. d) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPohř), je pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace. První evropská norma (ČSN EN 15017) o požadavcích na pohřební služby z roku 2005 (v ČR účinná od 6/2006) termín pohřebiště (burial place) nedefinuje. Během poradenství o typech pohřbů však norma doporučuje, aby klienty pohřební služba informovala i o příslušných podrobnostech ohledně možnosti vybrat si z více hřbitovů (burial grounds). Co je to nezrušené pohřebiště? Jiný názor bude mít právník, jiný historik, jiný archeolog a jiný provozovatel pohřebiště. Naše pracovní definice není doposud uzavřená, té které se přikláníme, a která se při vydání publikace myslela sama sebou je tato: Nezrušené pohřebiště je takový prostor, který se nachází na alespoň jedné parcele, která má ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno využití jako hřbitov nebo urnový háj. Proto bylo nutné u každého nezrušeného pohřebiště uvést číslo parcel(y). Pokud leží pohřebiště na plochách parcel s využitím např. jiná zeleň, les, stavba, zemědělské využití apod. je jich v našem tištěném Přehledu vyjmenováno celkem 48 hned na straně 16 (odstavec pátý) a jedná se o pohřebiště zrušené. Jde o zrušení právně administrativní, nikoli prakticko funkční. I na takových pohřebištích se pohřbívá, územně příslušný krajský úřad schvaluje řád pohřebiště a provozovatel jej provozuje podle zákona o pohřebnictví.

4 Lze vést evidenci o každém úložišti jednotlivé urny? Už archaické římské právo nepovažovalo místo pohřbení popela zemřelého za místo posvátné (locus religiosae). Hrobové místo získalo posvátný charakter a podléhalo ochraně ze zákona pohřbením alespoň určité nezpopelněné části nebo kosti z mrtvého těla. Pokud se dnes úložiště jednotlivých uren nebo rozptylová louka provozuje podle zákona o pohřebnictví, pak jsou tyto prostory evidovány v databázi pohřebišť. Ke změně provozovatele je, v souladu s 18 odst. 3 ZPohř, nutný předchozí souhlas územně příslušného krajského úřadu. Jsou to tedy krajské úřady, které se na aktualizaci databáze budou významnou měrou podílet. Bude MMR evidovat i soukromá pohřebiště a jednotlivé hroby? Jde-li o pohřbení do země, zákon o pohřebnictví nepřipouští možnost pohřbít lidské pozůstatky mimo veřejná pohřebiště, ledaže jde o pohřbení do neveřejných pohřebišť církví a náboženských společností (včetně řeholních) a neveřejných pohřebišť zřízených před datem účinnosti zákona (tj. k ). Tato neveřejná pohřebiště jsou součástí databáze. Do úrovně jednotlivých hrobů lze samozřejmě vytvářet databáze u každého správce pohřebiště. Databáze bude doplněna i o pietní místa a válečné hroby, jejichž evidence je podle zákona č. 122/2004 Sb. zajišťována Ministerstvem obrany. Proč se databáze výrazně liší v počtu židovských hřbitovů? Předně je třeba uvést, že v neobyčejně rozsáhlém encyklopedickém díle Židovského muzea v Praze je uvedeno kolem 400 židovských hřbitovů v ČR, jejíž evidence se vede více než 30 let. Poskytuje jedinečné srovnání s naší databází. Není nikde řečeno, že výzkum MMR je zcela dokonalý, ale jako každý vědecký počin i tato databáze je otevřena dalšímu doplňování a vylepšování: předně některé údaje nebylo možno dohledat, dále mohl být nějaký pozemek s hroby nevyužívaný již jako pohřebiště nedohledán nebo lidskou chybou přehlédnut. Dvouletý terénní výzkum nemohl zdokumentovat taková pohřebiště, u kterých se zachovala pouze část zdiva, plotu nebo několik desítek náhrobků. Pokud bylo pohřebiště úředně zrušeno (viz definici výše) a zůstala po něm pouze písemná stopa v podobě různých archivních záznamů a historických map, takové pohřebiště čeká na zařazení do evidence v dalších fázích tvorby databáze.

5 Které z institucí projevily o databázi zájem? Dostupností dat byla zvýšena kontrola krajských úřadů nad zřizovateli a provozovateli pohřebišť. Z hlediska celého území ČR má databáze pohřebišť jedinečný význam pro řešení mnoha závažných krizových událostí až po katastrofy největšího rozsahu. Generální ředitelství Hasičských záchranných sborů ČR na Ministerstvu vnitra se z výše zmíněného důvodu stalo prvním uživatelem centrální databáze veřejných pohřebišť ve státní správě. Ze státních institucí dále databázi využívá oddělení specifických statistik obyvatelstva ČSÚ, Ministerstvo informatiky (databanka bude importována do portálu veřejné správy), Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, odbor církví na Ministerstvu kultury a některé památkové ústavy. Databáze přispívá ke zkvalitnění umělecko historické topografie sepulkrálních památek. Poloha GPS pohřebiště se může objevit ještě v roce 2007 v projektu uměleckých památek Prahy realizovaným Ústavem dějin umění, který vyústí ve vydání dvoudílného podrobného popisu všech pražských hřbitovů. Dále si databázi vyžádal Národní archiv a některé státní oblastní archivy, univerzitní pracoviště, Židovské muzeum v Praze atd. Z podnikatelských subjektů je dost nesnadné nezmínit zájem o databázi ze strany geodetické a kartografické kanceláře firmy Gekon spol. s.r.o. nebo bezplatného navigačního systému Monavix společnosti w2n s.r.o. Proč MMR centrální databázi pohřebišť již dávno nezavedlo? Zákon o pohřebnictví tuto povinnost Ministerstvu pro místní rozvoj ani krajským úřadům neukládá. Vybrané regionální statistiky, které jsou nutné pro vedení centrální evidence všech pohřebišť a činnost regionálních aktérů (kraj, obce, registrované církve a náboženské společnosti, provozovatelé pohřebišť, pohřební služby a další), nejsou dosud komplexní a metodicky jednotné. Každý veřejný subjekt sleduje o pohřebišti rozdílná data, bylo nejdříve nutné najít jejich společného jmenovatele (polohu, katastrální území, parcelu, vlastníka, velikost). MMR jako ústřední orgán státní správy na úseku pohřebnictví zadalo nejprve zpracování přehledu pohřebišť zaniklých v souvislosti s odsunem občanů německé národnosti, který v letech realizoval Ústav územního rozvoje v Brně. V roce 2004 MMR získalo finanční prostředky na vědu a výzkum pro potřeby státní správy a ve veřejné soutěži Problémy regionálních a místních správ uspěla Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se svým návrhem hledat přímo v terénu nejen ztracená pohřebiště veřejná, ale i pohřebiště neveřejná - provozovaná církvemi a náboženskými společnostmi.

6 Jak hodlá databázi využít Ministerstvo pro místní rozvoj? Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje analýzu územních nároků na ochranu, zřizování nebo rozšiřování veřejných pohřebišť v ČR. Postupným zavedením trvalého a systematického sledování určitých dat o veřejných a neveřejných pohřebištích v obcích bude možné tyto data převzít k další práci: k analýzám (rozborům). Cílem projektu je upozornit pořizovatele územně analytických podkladů na nároky území pro zřizování nebo rozšiřování veřejných pohřebišť a nalézt teoretická východiska pro rozvojovou a disparitní složku ochranných pásem veřejných pohřebišť ČR. Jakou roli hraje v územním plánování pohřebišť MMR? Otázka plánování pohřebišť je dílčím aspektem standardní činnosti obcí (je v samostatné působnosti obcí), jehož průmět do území katastru příslušné obce a tedy i do územního plánu obce je nutný. Obecné metodologie územního plánování (jako výkonu státní správy v přenesené působnosti) se týká do té míry, do jaké je schopna shrnout přínos zásad územního rozvoje (územního plánu) k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby pohřbívání současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek pohřbívání generací budoucích. Jednoduše řečeno, stát by měl mít zájem stanovit poměr mezi obnovou existujících veřejných pohřebišť a mírou jejich nového rozvoje. Obec na svém území o pohřebišti rozhoduje přímo, ale jisté samoregulativní zásahy ze strany státu potřebuje. Nadřízený orgán územního plánování do samostatné působnosti obce státní regulací zasahovat nemůže. Bude MMR zjišťovat kapacitu každého hřbitova v ČR? Ne všechny obce jsou natolik rozpočtově silné, aby hydrogeologické průzkumy bez problémů pořídily a prováděly revitalizaci hrobových míst, které nemají majitele (o které se nikdo nezajímá a nestará). Je zapotřebí sledovat především dobu tlení lidských ostatků, aby bylo možno naplánovat využití hrobu jako pohřebního místa pro další pohřeb. Není jistě vhodné absenci volných hrobových míst řešit stavbou kolumbárií, která jsou, zejména na venkovských hřbitovech, neestetickým prvkem (ne nadarmo se jim říká posmrtné paneláky). Nenásilnými a postupnými změnami se zlepší kapacita i vzhled každého hřbitova. Tendencí může být například travnatý hřbitov, který současně zajišťuje nejlepší provětrávání hrobu, rozhodující pro správný proces rozkladu. Kromě nadměrného používání kamene na hřbitovech lze omezit i asfaltování a dláždění a vytvořit plochy zeleně.

7 Podpoříme realizaci několik případových studií, na kterých ukážeme, že lze dosáhnout na dotace z fondů EU pro zkvalitnění služeb na veřejných pohřebištích (např. v rámci většího projektu na vybudování Domova klidného stáří). Jaké jsou další cíle projektu MMR? Řešitelský tým se bude spolupodílet na tvorbě části učebnice pro výuku pohřebnictví a pro školy a vzdělávací instituce. Zájem již projevila Vyšší odborná škola Světlá nad Sázavou a Profit klub v Hradci Králové, které v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 379/2001 Sb., získaly akreditaci MŠMT pro specializovanou odbornou přípravu na úseku pohřebnictví. Na závěr výzkumu v roce 2011 je plánována příprava a uspořádání závěrečné mezinárodní konference, kde by vystoupili odborníci z EU provádějící podobný výzkum. Předpokládáme zřízení sektorové rady pro pohřebnictví v rámci dalšího vzdělávání, které s účinností od 1. srpna 2007 upravuje zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Proč databáze pohřebišť vyšla tiskem a nikoli na internetu? Databáze je výsledkem základního výzkumu, který byl časově i finančně omezen na dobu dvou let ( ). Současně (jako každý základní výzkum) otevírá celou řadu úkolů, které bude potřeba dořešit: tvorba metodiky k zavedení pravidelné aktualizace databáze, převedení do její internetové verze včetně vedení badatelské evidence provozovatelů pohřebišť, tj. plného znění řádů jednotlivých pohřebišť a podrobné digitální mapy ČR s přesnou lokalizací pohřebišť v katastru obce. Publikovaná databáze je v současné době k dispozici na internetu ve formátu PDF. Zpřístupnění na webových stránkách MMR v databázovém formátu je otázkou čistě formální.

8 Doprovodný program mezinárodního veletrhu Venia, Brno, 10. květen 2007 Prezentace první centrální databáze pohřebišť v ČR Mgr. Tomáš Kotrlý, hlavní řešitel, Mgr. Ing. Jiří Svoboda, webmaster

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje Zpracoval odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí

Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí Informační management je třeba na regionální a obecné úrovni chápat ze tří základních pohledů: 1. V širších souvislostech koncepčních dokumentů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice Vláda I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 Tento dokument je považován za pracovní. Dokument bude upraven v návaznosti na komentáře sekretariátu Výboru Rady ministrů a veřejné diskuse. Dokument bude podroben korektuře.

Více

V Praze dne 28. 5. 2015 Č. j.: ČMKOS-LR-096/2015/079/15 Vaše č. j.: MK 22359/2015. Vážený pane ministře,

V Praze dne 28. 5. 2015 Č. j.: ČMKOS-LR-096/2015/079/15 Vaše č. j.: MK 22359/2015. Vážený pane ministře, V Praze dne 28. 5. 2015 Č. j.: ČMKOS-LR-096/2015/079/15 Vaše č. j.: MK 22359/2015 Vážený pane ministře, sděluji Vám, že Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů projednala na své schůzi

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 1. Přehled případu D. H. a ostatní proti České republice... 2 2. Statistické

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko

Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko česky Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko Roman Sakhno Fotolia.com 2 Das Ziel 3-Projekt CROSS-DATA Předmluva 3 Předmluva Vážení čtenáři, Rozšířením Evropské unie v roce

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU

ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU ANALÝZA A ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY UBYTOVEN NA ÚZEMÍ SMO V KRÁTKODOBÉM A DLOUHODOBÉM HORIZONTU 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ACCENDO Centrum pro vědu

Více