- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná"

Transkript

1 Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná 2) podle obsahu nečistot o pitná o užitková o odpadní Destilovaná získáme destilací t. tání 0 C, t. varu 100 C (za normálního tlaku) ς= 1g/cm 3 v laboratořích, napař. žehličkách, chladiče... Měkká obsahuje velice málo rozpuštěných látek děšťová voda, v řekách a potocích Tvrdá obohacená minerály z vrstev zemské kůry obsahuje větší množství minerálních látek Minerální značné množství minerálních látek, ale i rozpuštěných plynů (CO2) Slaná 97% všech vod obsahuje 3,5% rozpuštěných látek o Pitná voda zdravotně nezávadná z podzemí nebo povrchové vody úpravou ve vodárnách (usazování, filtace pískové filtry, desinfekcechlor, ozón, UVzáření) pití, vaření, potravinářství

2 o Užitková voda podzemní nebo povrchové zdroje neobsahuje látky poškozující zdraví koupání, praní, mytí, napájení zvířat průmysl o Odpadní voda vzniká činností člověka v domácnostech, průmyslu, zemědělství, laboratořích atd... čistí se v ČOV (usazování, chemické a biologické čístění) Vzduch Atmosféta = plynný obal země Složení atmosféry : dusík N 78% kyslík O 21% jiné plynné látky 1% (vzácné plyny : neon, argon a oxid uhličitý= CO2) Znečíštění vzduchu Vzduch běžně obsahuje nečistoty jako mikroorganismy, částečky prachu, jiné nečistoty a vodní páru Tyto nečistoty způsobují : 1) Teplárny, tepelné elektrárny na tuhá paliva 2) Průmysl 3) Automobilová doprava! Nutno znečištění vzduchu minimalizovat! Významná průmyslová surovina vzduch zkapalníme a destilací získáme : 1) KYSLÍK (modrý pruh) 2) DUSÍK (zelený pruh) 3) VZÁCNÉ PLYNY S nadmořskou výškou klesá tlak a teplota N2 O2 získáme frakční destilací vzduchu t. varu = 196 C bezbarvý plyn bez zápachu, nereaktivní výroba čpavku NH3 ochranná atmosféra potravin získáváme frakční destilací vzduchu t. varu = 183 C bezbarvý plyn bez zápachu kyslíkové bomby : o v lékařství

3 O3 o hasiči, výroba oceli o pohon raket, řezání a sváření kovů i škodí : koroze kovů tlení dřeva, kazí potraviny = ozon vrstva ozonu ve vzduchu chrání před UV zářením namodralý plyn, štiplavý zápach jedovatý ničen freony ozonová díra vznik vlivem slunečního záření a el. výbojů Hoření = chemická reakce, při které vzniká teplo, světlo a jiné látky než původní (např. ze dřeva vznikne : plynné látky (CO2, H2O) a popel) Plamen sloupec hořících plynů Hořlaviny látky, které prudce hoří se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene! Bezpečné zacházení s hořlavinami! Teplota vznícení nejnižší teplota, při které hořlavá látka vzplane a hoří nejméně 5 sekund Oheň kontrolované hoření Požár nekontrolovaný oheň Hasiči Hasící prostředky HASÍCÍ PROSTŘEDEK HASÍME NELZE HASIT voda pevné látky (dřevo, uhlí..) el. zařízení pod napětím, benzín písek všechno, malé požáry CO2 = sněhový el. zařízení pod napětím, kapaliny, plyny lehké kovy a peníze, živé tvory (150 C) pěna = pěnový pevné látky, kapaliny el. zařízení pod napětím (benzín, nafta) prášky = práškový knihovny, el. zařízení pod jemná mechanika a elektronika napětím, kapaliny, plyny halony = halonový el. zařízení pod napětím, kapaliny, plyny jedovaté zplodiny hasit v dostatečném prostoru! ničí ozon!! Každé hašení plamene je založeno na ochlazení hořící látky pod teplotu vznícení nebo zamezení přístupu kyslíku!

4 Atom aneb z čeho jsou látky složeny? nejmenší částice látky, ke které dospějeme chemickým dělením významní vědci o DÉMOKRITOS (atom=nedělitelný o JOHN DALTON (19. st atom=nedělitelná částice) o ERNEST RUTHERFORD (1911 objevil jádro a el. obal s e 1920 v jádře p + ) o JAMES CHADWICK (1932 objev neutronu) průměr atomu je m jádro atomu je mnohem menší než celý atom mprotonu (mneutronu) : melektronu je 2000 :1 můžeme melektronu zanedbat! počet e v obalu je stejný jako počet p v jádře atom je elektricky neutrální! Látky jsou tvořeny z částic (např. atomů), které jsou v neustálém pohybu (BROWNŮV POHYB)DIFŮZEmezi částice látky druhé

5 Z velikosti a uspořádání částic v látce lze odvodit např. 1. vlastnosti látek v plynném, kapalném a pevném skupenství Pevné částice těsně u sebe udržuje svůj tvar obtížně stlačitelné Kapalné částice blízko u sebe volně pohyblivé má tvar nádoby obtížně stlačitelné Plynné částice volně pohyblivé má tvar nádoby dobře stlačitelné Skupenství 2. úbytek objemu při míchání kapalin (částice různých látek se liší velikostí a smícháním se lépe vyplní prostor) Model atomu např. 11Na jádro 11 protonů 1. elektronová vrstva (2e mají nejmenší energii) 2. elektronová vrstva (8e ) 3. elektronová vrstva v poslední el. vrstvě (nejdál od jádra) jsou velenční e elektrony (náš prvek má 1 valenční e ) mají největší energii, ovlivňují vlastnosti atomů

6 Látky Chemické látky Směsi jsou tvořeny z částic vyznačují se stálým složením a různorodé stejnorodé a hodnoty jejich fyzikálních veličin heterogenní homogenní jsou stálé PRVKY SLOUČENINY ČÁSTICE ATOM IONT MOLEKULA známe 107 druhů aniont=záporný iont molekula kyslíku O2 111Rg roentgenium kationt=kladný iont síry S8, vody H2O Prvek např. látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo Molekula Na A Z X symbol prvku Z protonové číslo (počet p + v jádře a e v obalu) A hmotnostní číslo (relativní atomová hmotnost) součet p + a n o v jádře = nukleonové číslo 11 natrium = sodík (název prvku) prvek sodík je tvořen atomy s protonovým číslem 11 má 11 p + a 11 e částice tvořená sloučením dvou nebo více atomů 1. jednoho prvku např. molekula dusíku N2 kyslíku O2 síry S8 2. dvou nebo více prvků chemická sloučenina např. molekula vody H2O chlorovodíku HCl kys. sírové H2SO4 ( 7 atomů, 3 prvky)

7 Chemický vzorec sumární chemický vzorec složení molekul vyjádřené značkami prvků a číslicemi např. H2SO4 : kys. sírová (chem vzorec) (název sloučeniny) 2 H2SO4 : dvě molekuly kys. sírové (chem vzorec) (název sloučeniny) Chemická rovnice je zápis chemické reakce vyjádřený značkami a vzorci chemických látek např. schéma : H2 + O2 H2O na chem. rovnici : 2 H2 + O2 2 H2O směr výchozí látky reakce vzniklé látky (produkty)! Počet atomů na obou stranách rovnice musí být stejný! např. H2 + Cl2 2 HCl chemické slučování ˇ 4 Fe + 3 O2 2 FeO3 2 H2O 2 H2 + O2 chemický rozkladˇˇ ˇ= z jednodušších látek vznikají látky složitější ˇˇ= vznikají látky jednodušší Chemické prvky uspořádány podle periodického zákona v chemické tabulce prvků nejjednodušší prvek = VODÍK Vodík jeho atomů je nejvíce na Zemi a ve vesmíru asi 15 % atomů všech prvků na Zemi vlastnosti o 14,5 x menší ς než vzduch, bezbarvý plyn o se vzduchem tvoří výbušnou směs o hořením se vzdušným kyslíkem vzniká voda 2 H2 + O2 2 H2O o tvoří dvouatomové molekuly H2 využití svařování a řezání kovů (kyslíkový plamen až 3000 C) výroba amoniaku (NH3) výroba chlorovodíku (HCl)

8 přeprava stlačený v ocelových lahvích (červený pruh) Obyčejný vodík, deuterium a tritium jsou IZOTOPY vodíku 1 p + 1 p + 1 p + 0 n o 1 n o 2 n o 1 e 1 e 1 e Prvky dělíme např. na kovy Kovy nekovy polokovy tvoří většinu všech prvků vlastnosti o elektrická a tepelná vodivost o kovový lesk na očištěném povrchu o dobře opracovatelné (tažné, kujné) o koroze kovů nežádoucí reakce na povrchu za působení kyslíku, oxidu uhličitého, vodní páry... velké hospodářské ztráty (železo rez, měď měděnka) o pevné látky (! Hg = rtuť je kapalná!) slitiny kovů Ø bronz Cu a Sn Ø mosaz Cu a Zn Ø oceli Fe a jiné kovy Cr, Ni Ø pájky Pb a Sn Ø dural Al a Mg a jiné kovy významné kovy Hliník = Al stříbrolesklý kov malá ς dobrá el. vodivost stálý na vzduchu

9 el. vodiče využití odlehčené konstrukce, t. tání = 660 C Železo = Fe stříbrolesklý kov magnetický podléhá korozi využití konstrukce, stroje, nářadí t. tání = 1538 C Měď = Cu červenohnědý kov ς, stálá na vzduchu vynikající tepelná a el. vodivost využití el. vodiče, chladiče, varné nádoby t. tání = 1084 C Zinek = Zn šedobílý kov, snadno tavitelný stálý na vzduchu využití ochrana Fe proti korozi (pozinkování), výroba baterií t. tání = 422 C Olovo = Pb šedobílý kov, měkký, snadno tavitelný jeho rozpustné sloučeniny = jedy využití v akumulátorech t. tání = 327 C Cín = Sn stříbrolesklý kov, snadno tavitelný stálý na vzduchu využití ochrana proti korozi t. tání = 232 C Stříbro = Ag stříbrolesklý kov stálý na vzduchu nejlepší vodič el. proudu využití el. kontakty, šperky, fotomateriál t. tání = 961 C Zlato = Au žlutý, lesklý kov stálý na vzduchu ς a el. vodivost využití elektrotechnika, šperky, zubní lékařství

10 t. tání = 1063 C Hořčík = Mg šedobílý hořlavý kov ς, málo stálý na vzduchu využití slitiny (dural...) t. tání = 650 C lékařství Alkalické kovy např. Li, Na, K Rtuť = Hg kapalný, stříbrolesklý kov ς, odolná proti vnějším vlivům její rozpustné sloučeniny = jedy využití teploměry, zubní t. tání = 39 C velice nestálé (uchovávány v petroleji bez přistupu vzduchu) využití : hnojiva, sklo, mýdlo Dělení kovů např na : 1. lehké (Na, Mg, Al) těžké (Fe, Cu, Pb, Hg) 2. ušlechtilé (Pt, Au, Ag) neušlechtilé (Fe, Zn, Mg) 3. drahé (Pt, Au, Ag) ostatní (Al, Fe, Zn) Nekovy nemají kovový vzhled nevedou teplo a el. proud asi 20 prvků např. HALOGENY o mají podobné vlastnosti o tvoří dvoutomové molekuly (F2, Cl2, Br2, I2) o zapáchají a jsou jedovaté o ochotně regují s jinými prvky a sloučeninami Chlor = Cl žlutozelený zapáchající plyn 2,5 x větší ς než ςvzduchu poněkud rozpustný ve vodě využití :

11 Další NEKOVY o desinfekční činidlo (ničí bakterie a choroboplodné zárodky ve vodě) o k výrobě plastů (PVC) a chlotovodíku (HCl) zneužití : bojová chemická látka Fluor = F nažloutlý plyn využití : výroba plastů (teflon) Brom = Br hnědá kapalina využití : výroba fotografických materiálů, barviv, léčiv Jod = I fialová pevná látka využití : výroba fotografických materiálů, barviv, léčiv Uhlík = C výskyt o diamant a grafit (tuha) o obsažen v uhlí, ropě, zemním plynu, v tělech organismů využití : o diamant šperkářství, broušení, vrtání o grafit výroba elektrod, tužek uměle vyrobené formy uhlíku = saze (pneumatiky, plasty) koks (výroba železa) aktivní uhlí (má velký povrch užití jako filtry ochranných masek, absorbční činidlo, v lékařství) Síra = S výskyt o jako volný prvek ložiska v USA o ve sloučeninách vlastnosti o pevná žlutá látka o tvoří osmiatomové krystaly S8 užití o výroba kyseliny sírové (H2SO4) o výroba sirouhlíku (CS2)... Fosfor = P výskyt o pouze ve sloučeninách! o jako prvek jej musíme vyrobit Bílý fosfor o nebezpečný jed! o samozápalný, pevná látka, velice reaktivní Červený fosfor

12 o nejedovatý, méně reaktivní o výroba zápalek Významné polokovy křemík = Si výskyt o v přírodě pouze ve sloučenincáh (SiO2, písky... ) užití o výroba polovodičů o v elektrotechnice Chemická vazba atomy v molekulách jsou spojeny chemickou vazbou je tvořena elektronovým párem (2 elektrony) Elektronegativita schopnost atomu prvku přitahovat k sobě elektrony chem, vazby je v tabulkách (PSP) Typy vazeb nepolární o = stejná elektronegativita např. Cl2 polární o el. pár přitažen k více elektronegativnímu prvku např. HCl iontová o rozdíl elektronegativit > 1,7 např. NaCl IONTY Kationty kladný náboj má méně e než p + např. K +, Ca 2+, Fe 3+ 19K má 19 p + a 19 e 19K + má 19 p + a 18 e Periodické zákony Anionty záporný náboj má více e než p + např. F,Br,S 2 16S má 16 p + a 16 e 16S má 16 p + a 18 e vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle jejich atomů PERIODICKÁ TABULKA prvků je grafický znázorněním periodického zákona PERIODY 7 vodorovných řad udává počet vrstev elektronů SKUPINY svislé sloupce prvky podobných vlastností

13 Látkové množsví n základní veličina v chemii udává počet částic (atomů, iontů, molekul...) v určité soustavě (např. buňka, krystal, soli...) jednotka látkového množství je mol (značka je mol) 1 mol chemické látky 6, částic což je Avogadrova konstanta Na Na = 6, mol 1 Na = 6, /mol Molární Hmotnost udává hmotnost 1 molu dané látky (udává kolikrát je 1 mol dané látky těžší než 1 molu C ) je v tabulce prvků jednotka g/mol např. M(H) = 1,008 g/mol M(Cl) = 35,45 g/mol M(HCl) = M(H) + M(Cl) = 1, ,45 = 36,458 g/mol M(HCl) = 36,458 g/mol M = M... molární hmotnost [g/mol] m... hmotnost [g] n... látkové množství [mol] Co ovlivňuje průběh chemické reakce 1. Teplota výchozích látek 2. Druh reagujících látek 3. Koncentrace reagujících látek 4. Velikost povrchu pevných reagujících látek

14 5. Katalyzátor = látka, která ovlivňuje rychlost chemické reakce, ale sama je po reakci nezměněna např. hoření cukru cukr hoří jen za přítomnosti katalyzátoru (např. cigaretový popel). Cukr sám nehoří 2 H2O2 2 H2O + O2 pomalá reakce peroxid vodíku 2 H2O2 2 H2O + O2 pomaleji čpavek NH 3 2 H2O2 2 H2O + O2 rychle oxid manganičitý MnO 2 Chemická reakce EXOTERMICKÁ hoření uhlí ENDOTERMICKÁ při ní se energie (teplo) uvolňuje např. při ní se energie (teplo) spotřebovává Zákon zachování hmotnosti

15

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni. Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.it www.clementoni.com Distributor pro ČR: ALBI Česká republika

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více