1. Stechiometrický/empirický vzorec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Stechiometrický/empirický vzorec"

Transkript

1 1. Stechiometrický/empirický vzorec Vzorce sloučenin voda benzen fenol 2 O C C 6 6 O Molekulový/souhrnný/sumární vzorec voda benzen fenol 2 O C 6 6 C 6 6 O 3 3. Strukturní konstituční vzorce rozvinuté ( strukturní ) C C O C C fenol C C racionální C O C C C C C funkční C 6 5 -O O C 6 5 O O 1

2 3. Strukturní konstituční vzorce elektronový O C 3. voda methyl. Strukturní konfigurační vzorce 3 C C 3 3 C C C C C C 3 geometrický (prostorový) O cis-but-2-en trans-but-2-en voda Strukturní konformační vzorce Názvosloví Anorganických sloučenin konformace cyklohexanu 7 8 2

3 Názvosloví anorganických sloučenin založeno na oxidačním čísle atomů/iontů Jan Svatopluk Presl (1828) Emil Votoček (1917) kyslík vodík uhlík dusík křemík sodík draslík hořčík vápník hliník 9 Kladné oxidační číslo prvku Oxidační Zakončení názvu číslo kationtu kyslíkaté kys. její soli I -ný -ná -nan II -natý -natá -natan III -itý -itá -itan IV -ičitý -ičitá -ičitan V -ečný/-ičný -ečná/-ičná -ečnan/-ičnan VI -ový -ová -an VII -istý -istá -istan VIII -ičelý -ičelá -ičelan 10 Jaký je správný název pro anion BrO? Záporné oxidační číslo prvku -id 11 halogenid X -I (fluorid, chlorid, ) oxid O -II nitrid N -III karbid C -IV hydroxid peroxid kyanid azid 12 3

4 Názvosloví kationtů Názvosloví aniontů Na + kation sodný Sb 3+ kation antimonitý itý N + 3 O + kation amonný Cl - NO - 2 S 2- S - S 2-2 O 2-2 O - CN - N - 2 anion chloridový anion dusitan itanový anion sulfidový anion hydrogensulfid idový anion anion peroxid idový anion hydroxidový anion kyanidový 13 1 Názvosloví hydridů Iontové hydridy Ca 2 Kovalentní hydridy hydrid vápenatý (di-, tri-, ) mezinár. název prvku an Kovalentní hydridy Si silan Si n 2n+2 Si 10 P 3 B 3 Al 3 Sb 3 2 S 2 Te Si 2 6 fosfan P 2 boran B 10 alanan stiban sulfan tellan S n 15 16

5 Triviální názvy kovalentních hydridů 2 O 2 O 2 2 S N 3 N 2 N 3 X voda peroxid vodíku sirovodík hydrazin halogenovodík Názvosloví polymerních oxidů Monomer SO 3 NO 2 P 2 O 5 oxid sírový oxid dusičitý oxid fosforečný Polymer (SO 3 ) n N 2 O P O 10 oxid sírový (polymerní) tetraoxid didusičitý dekaoxid tetrafosforečný CN kyanovodík Názvosloví bezkyslíkatých kyselin bezkyslíkaté kyseliny = vodné roztoky některých hydridů X kyselina halogenovodíková CN kyselina kyanovodíková Názvosloví kyslíkatých kyselin x A y O z 3 PO kyselina fosforečná A = kyselinotvorný prvek ox. č. V (PO 3 ) n n = 1, 2,... 2 S orthofosforečná trihydrogenfosforečná metafosforečná hydrogenfosforečná 19 tetraoxofosforečná 20 5

6 x A y O z Dikyseliny Př. kyselina difosforečná (pyrofosforečná) 3 PO + 3 PO 6 P 2 O 8-2 O P 2 O 7 Isopolykyseliny y = 2, 3, A se stejným oxidačním číslem = anhydridy 21 Názvosloví aniontů/solí od oxokyselin 3 PO PO 3- PO 2-2 PO - Ca 3 (PO ) 2 CaPO Ca( 2 PO ) 2 kyselina trihydrogenfosforečná anion fosforečnanový fosforečnan vápenatý anion hydrogenfosforečnanový hydrogenfosforečnan vápenatý anion dihydrogenfosforečnanový dihydrogenfosforečnan vápenatý 22 Názvosloví thiokyselin jeden nebo více kyslíků je nahrazeno sírou 2 SO kyselina sírová Názvosloví podvojných solí podvojné soli obsahují různé kationty názvy kationtů v pořadí rostoucích oxidačních čísel (s výjimkou vodíku) a odděleny spojovníkem KAl(SO ) 2 síran draselno-hlinitý 2 S 2 O 3 kyselina thiosírová při stejném ox. č. v abecedním pořadí značek prvků CaMg(CO 3 ) 2 uhličitan vápenato-hořečnatý víceatomové kationty poslední ve skupině kationtů téhož ox. č. NaN PO hydrogenfosforečnan sodno-amonný

7 Názvosloví smíšených solí smíšená sůl obsahuje různé anionty názvy aniontů v abecedním pořadí značek prvků (centrálních atomů) odděleny spojovníkem Názvosloví hydrátů solí soli s molekulami vody v krystalové struktuře CaSO.½ 2 O hemihydrát síranu vápenatého CaSO.2 2O dihydrát y síranu vápenatého MgCl(O) BiCl(O) CaCl(ClO) chlorid-hydroxid hořečnatý chlorid-oxid bismutitý chlorid-chlornan vápenatý KAlSO.12 2 O N MgPO.6 2 O dodekahydrát síranu draselno-hlinitého hexahydrát fosforečnanu amonnohořečnatého chlorové vápno Názvosloví koordinačních sloučenin Ligandy 2 O N 3 CO NO F - CN - O - - aqua ammin karbonyl nitrosyl fluoro kyano hydroxo hydrido [Cu(N 3 ) ] 2+ kation tetraamminmědnatý [Ni(CO) ] [Al(O) ] - tetrahydroxohlinitan Li[B ] tetrahydridoboritan lithný Zastoupení prvků ve vesmíru na zemi v lidském těle

8 Složení suchého vzduchu Prvek Vesmír (hmotn. %) 2 88,6 e 11,3 Ostatní prvky 0,1 Prvek Země* (hmotn. %) O 50 Si 26 Al 7,5 Fe 7,7 Prvek Vzduch (obj. %) N 2 78 O 2 21 Ar 0,93* Jádro země (~99,6 % hmotnosti země) Fe, Ni, Co, Cr, Mn, P, Si, S Ca 3, Na 2,6 K 2, Mg 1,9 *zemská kůra + hydrosféra + atmosféra 29 CO 2 0,03 2 < 0,01 *vzácné plyny celkem 1 % 30 Zastoupení prvků v lidském těle Prvek Lidské tělo (hmotn. %) O 63 C N 3,3 Ca 1,5 P 1,0 Ostatní prvky 1,2 S, K, Cl, Na, Mg, Fe, Zn, F, Si, Br, Cu, I, Se, Mn, Mo, Co, Cr Y D R I D Y Binární sloučeniny vodíku vlastnosti určuje polarita vazby

9 Iontové (solné) hydridy Kovalentní hydridy sloučeniny vodíku s s 1 -a s 2 -prvky pevné látky, T t silná redukční činidla reakce s vodou: O sloučeniny vodíku s p 1 -a p 5 -prvky těkavé (kromě ) reakce s vodou: -hydridy s výrazně polární vazbou (X, 2 O, 2 S) X + 2 O 3 O + + X - - hydridy s méně polární vazbou (N 3, P 3 ) - uhlovodíky nereagují N O N + + O Kovové hydridy ydridové komplexy sloučeniny vodíku s mnoha d- a f-prvky proměnlivé složení hydridový ligand - redukční činidla pevné látky (kovový vzhled) elektricky vodivé/polovodivé [B ] - [Al ] - tetrahydrido hydridoboritany (Li +, Na +, Al 3+ ) tetrahydrido hydridohlinitanhlinitan (Li + )

10 Iontové oxidy prvky elektronegativitou < 1,1 O X I D Y Binární sloučeniny kyslíku (kovy alkálií, kovů alkalických zemin, lanthanoidy) netěkavé, krystaly (v mřížce O 2 - a M n+ O O n+ ) vlastnosti dané jejich strukturou Kovalentní oxidy a) molekulové oxidy (nízkomolekulární) většina nekovů (CO, CO 2, P O 10,...) některé d-prvky p y s nejvyššími jy ox. č. (Mn 2O 7 7, OsO ) velmi těkavé, mnohé (g) nebo (l) zpravidla s vodou kyseliny Kovalentní oxidy b) polymerní oxidy (oxidy s atomovou strukturou, vysokomolekulární) většina kovů (TiO 2, go, CrO 3, WO 3, Al 2 O 3, ) některé nekovy y( (SO 3, SeO 2 2) a polokovy (SiO 2 2) málo těkavé, často značně tvrdé (SiO 2,TiO 2 ) některé zásadotvorné (go, CuO) většina z amfoterních oxidů (Cr 2 O 3, ZnO, Al 2 O 3, SnO, PbO, As 2 O 3, Sb 2 O 3 )

11 Kyselinotvorné oxidy molekulové oxidy (s výjimkou netečných oxidů) oxidy kovů s ox. č. > V (Cr, Mo, W, Mn) s 2 O kyslíkaté kyseliny 3 NO 2 (g) + 2 O(l) 2 NO(g) + O 2 (g) ve vodě nerozpustné oxidy s O - soli Zásadotvorné oxidy iontové oxidy oxidy kovů s ox. č. < IV iontové oxidy s 2 O hydroxidy CaO + 2 O ve vodě nerozpustné oxidy s 3 O + soli MgO + 2 Cl SiO NaO 1 2 Amfoterní oxidy/hydroxidy některé kovalentní polymerní oxidy s nízkými ox. č. reakce s 3 O + ZnO O + Zn O Zn(O) O Zn + 2 O reakce s O - d - P R V K Y Prvky přechodné ZnO + 2 O O Zn(O) O

12 Vlastnosti d-prvků kovy vysoká hustota, T t, T v dobrá vodivost tepla a elektřiny mnohé prvky a jejich sloučeniny d-prvky v magnetickém poli diamagnetické kovy (odpuzovány z magn. pole) -spárovanévšechny valenční e - ( ) paramagnetické kovy (vtahovány do magn. pole) -nespárovanévalenční e - (Ti, Co, Ni, Cu, ) feromagnetické kovy (zesilují vnější magn. pole a po jeho vymizení samy jsou magnety) -některé z paramagnetických kovů ( ) 5 6 d-prvky ve sloučeninách Příčina barevnosti sloučenin d-prvků různá oxidační čísla ve sloučeninách (nejvyšší s F a O) s rostoucím ox. č. se zesilují kyselé vlastnosti prvku Mn II Mn III, Mn IV Mn VI Mn VII mírně zásaditý amfoterní slabě kyselý silně kyselý 7 barevnost iontů Cr Mn Fe Cu + MnO 2- Fe Cu CrO 2- Cr 2-2 O 7 MnO - komplexní sloučeniny [Cu( 2 O) ] 2+ ; [Cu(N 3 ) ] 2+ hem (hemoglobin, myoglobin, cytochromy) Fe vitamin B 12 Co 8 12

13 Apatit Slitiny Ca 3 (PO ) 2 Ca 3 (PO ) 2 Ca O - hydroxy- CO 3 2- karbonát- Brozn Sn + Cu tvrdý, pevný, dobře slévatelný Mosaz Zn + Cu dobře se slévá, lisuje Pájky Sn + Pb pájení kovů Ca 3 (PO ) 2 2 F- fluoro- Zlato Au + Ag + Cu ryzí zlato = 2karátové 3 Ca 3 (PO ) 2. CaX 2 X - jednomocný anion 9 50 Sklo Sklo sodnovápenaté (tabulové a lahvové) Tvrdost vody rozpustné soli Ca 2+ a Mg 2+ (příp. Fe 3+ ) Na 2 O.CaO.nSiO 2 Chemické sklo (SIMAX) SiO 2 + B 2 O 3 Vodní sklo vodný roztok M 3 SiO, M 2 2 SiO, M 3 SiO kde M = Na, K Přechodná tvrdost přítomnost CO - 3 změkčení vody např. povařením Trvalá tvrdost přítomnost ost SO 2- např. přídavkem Na 2 CO 3, K 2 CO 3 nebo ionexy (katexy) Ca CO 3 - CaCO 3 (s) + 2 O(l) + CO 2 (g)

14 Čistá voda Kyseliny halogenovodíkové Destilací Ionexy (měniče iontů) katexy - váží z roztoku kationty a uvolňují 3 O + nebo Na + silné kyseliny, kromě fluorovodíkové (pk A = 3) kyselina chlorovodíková (solná) koncentrovaná až 37 % složka žaludeční šťávy (c 0,1 mol/l) anexy - váží anionty a uvolňují O Kyslíkaté kyseliny halogenů Kyselina dusičná NO 3 s rostoucím ox. číslem oxokyselin/jejich solí klesá jejich oxidační schopnost roste jejich síla bezvodé kyseliny pouze chloristá ClO (l) jodistá IO (s) pentahydrogenjodistá 5 IO 6 (s) jodičná IO 3 (s) 55 konc. (68 %) na světle se rozkládá NO 3 NO O + O 2 oxiduje všechny kovy kromě Au, Pt - rozpustné v lučavce královské (konc. NO 3 a Cl 1:3, v/v) Fe, Al a Cr se rozpouští pouze ve zředěné NO 3 (v konc. NO 3 pasivace kovu) 56 1

15 Kyselina sírová 2 SO oleum, dýmavá sírová kyselina (převládá kyselina disírová) konc. (98,3 %) silně hygroskopická s dehydratačními účinky oxiduje všechny kovy, hlavně za vyšší T (kromě Au, Pt, Pb) zředěná reaguje jen s neušlechtilými kovy (E < 0 V) ztráta oxidačních vlastností Dezinfekční prostředky chlor (dezinfekce vody) jod (dezinfekce kůže a sliznic) jodová tinktura: I 2 + ethanol Lugolův roztok: I 2 + KI + 2 O chlornan sodný chlorid-chlornan vápenatý (chlorové vápno) vodný roztok 2 O 2 (3 %, dezinfekce kůže) velmi zředěný roztok KMnO alogenidy významné pro člověka Fluoridy, např. NaF příznivý účinek na zubní sklovinu a kost Chloridy, např. NaCl kuchyňská sůl (je obohacována KIO 3 a NaF) Jodidy, např. KI esenciální pro tvorbu hormonů štítné žlázy 59 15

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl 13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl ACH 05 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více