Notebook Acer TravelMate série 510

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Notebook Acer TravelMate série 510"

Transkript

1 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka

2 Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné prùbìžné zmìny této pøíruèky pøi jejích dalších vydáních. Napište sériové èíslo notebooku, datum nákupu a oznaèení modelu do kolonek uvedených níže. Sériové èíslo i èíslo modelu notebooku jsou uvedeny na nálepce na krabici od notebooku. Veškerá korespondence týkající se tohoto notebooku musí obsahovat zmínìné údaje. Model...Sériové èíslo...datum nákupu... TravelMate je ochranná známka a produkt firmy Acer Inc., vyvinutý spoleènì s firmou Texas Instruments Inc. Všechny ostatní ochranné známky i registrované ochranné známky jsou majetkem pøíslušných spoleèností. Microsoft, MS DOS a Windows jsou registrované ochranné známky firmy Microsoft Corporation.

3 4 Obsah Obsah Poznámky... 6 Poznámky k normám Federální komise pro komunikaci (FCC).. 6 Dùležité bezpeènostní instrukce... 6 Prohlášení o nezávadnosti laseru... 8 Prohlášení o lithiových bateriích... 8 Prohlášení o pøechodu na rok Pøedmluva... 9 Zapojení notebooku... 9 On-Line nápovìda Pøístup k on-line nápovìdì Internet Informace o podpoøe zákazníka Péèe a údržba Kapitola 1 Spøátelte se se svým poèítaèem Hlavní rysy Displej Indikátory Klávesnice Touchpad Ukládání dat Porty Audio Zabezpeèení poèítaèe Kapitola 2 Práce na baterie Baterie Správa napájení (APM) Kapitola 3 Periferie a další možnosti Externí monitor Použití duálního zobrazení Externí klávesnice Externí numerická klávesnice Externí myš Tiskárna Audio zaøízení Mini docking Station - replikátor portù PC karty USB zaøízení Rùzné další možnosti Upgrade klíèových komponentù... 54

4 Kapitola 4 Cestování s poèítaèem Odpojení ze stabilního místa u stolu Pøesouvání po firmì Pøesouvání mezi prací a domovem Cestování s notebookem Cestování s notebookem do zahranièí Kapitola 5 Software Operaèní systém Manažer úsporného režimu (Sleep Manager) Manažer notebooku Utility pro nastavení (SETUP UTILITY) Kapitola 6 Øešení problémù Otázky a odpovìdi Chybová hlášení Tipy pro odstranìní závad Dodatek A Specifikace notebooku Obsah 5

5 Poznámky Poznámky k normám Federální komise pro komunikaci (FCC) Toto zaøízení bylo testováno a splnilo podmínky stanovené pro digitální zaøízení tøídy B kapitoly 15 norem FCC pro stanovení výše škodlivého elektromagnetického a zbytkového vyzaøování. Záruka tìchto norem se nevztahuje na pøípadné interference napø. s rádiem èi televizí, které mohou vzniknout. Uživatel má nìkolik možností, jak je odstranit: 1. Pøemístit nebo pøesmìrovat anténu pøijímaèe. 2. Umístit notebook dále od pøijímaèe. 3. Zapojit notebook do elektrické zásuvky na jiném pojistkovém okruhu sítì. 4. Konzultovat tento problém se svým prodejcem rádia / televize. Poznámka: Stínìné kabely Všechna propojení s ostatními zaøízeními musí být uskuteènìna pomocí stínìných kabelù. V jiném pøípadì nelze zajistit splnìní podmínek norem FCC. Poznámka: Periferní zaøízení Použijete-li periferie (klávesnice, monitor, tiskárna), které nesplòují podmínky norem tøídy B, zvýšíte tím pravdìpodobnost výše zmínìných interferencí. Dùležité bezpeènostní instrukce 1. Ètìte tyto instrukce pozornì. Uschovejte si je. 2. Øiïte se výzvami a instrukcemi na produktu 3. Pøed èištìním notebook odpojte od elektrické sítì. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové èistící prostøedky. Èistìte notebook vlhkým, dobøe vyždímaným hadøíkem. 4. Nepoužívejte notebook v blízkosti vody (ve vanì). 5. Neumís ujte notebook na nestabilní podložku, stùl èi stojan. Pád mùže pøístroj vážnì poškodit. 6 Poznámky

6 6. Sloty a otvory v krytu notebooku zajiš ují ventilaci a ochranu pøed pøehøátím, tyto otvory nesmí být zakryty. Nikdy by se nemìly ucpat napø. pøi použití notebooku v posteli, na pohovce èi podobném povrchu. Pøístroj nikdy nenechávejte v blízkosti radiátorù èi jiných zdrojù tepla, došlo by k jeho pøehøátí. 7. Tento pøístroj nesmí pracovat pøi jiném napìtí sítì, než je uvedeno na nálepce. Nejste-li si jisti, kontaktujte svého dodavatele èi místní elektrárenskou spoleènost. 8. Na napájecí šòùru nepokládejte pøedmìty. Nezapojujte notebook na místì, kde by po napájecí šòùøe šlapali lidé. 9. Používáte-li prodlužovací šòùru s rozdvojkou, pøesvìdète se, že odbìr všech zaøízení, které jsou do ní zapojeny, je nižší, než kapacita prodlužovací šòùry a pojistky k elektrické zásuvce. 10. Nikdy nezasunujte do slotù a otvorù v krytu notebooku nepatøièné pøedmìty. Jednak byste si mohli zpùsobit úraz elektrickým proudem, nebo zkratem zpùsobit požár a pøístroj poškodit. Notebook nesmí pøijít do styku s kapalinami. 11. Nepokoušejte se provádìt opravy sami, nesundávejte kryt pøístroje, opravy pøenechte odborníkùm. 12. Nastanou-li níže uvedené okolnosti, vypojte notebook z elektøiny a navštivte specializovaný servis: a. Je-li napájecí šòùra poškozena èi roztøepená. b. Do notebooku se Vám vylila kapalina. c. Pøístroj byl vystaven dešti èi tekoucí vodì. d. Notebook nepracuje normálnì, pøestože dodržujete návod k obsluze. Zacházejte s notebookem podle návodu, jiné zacházení by mohlo zpùsobit nestandardní situaci vyžadující nároèný zásah technika a odborné uvedení do pùvodního stavu. e. Pøístroj Vám upadl anebo byl poškozen kryt. f. Výkon notebooku se výraznì zmìnil, nebo jiná okolnost nasvìdèuje nutnosti odborné prohlídky. 13. Baterii vymìòujte výhradnì za baterii stejného typu. Použitím nesprávné baterie se vystavujete nebezpeèí výbuchu èi požáru. Kontaktujte svého odborného prodejce. 14. Pozor! Baterie mohou pøi nesprávném použití explodovat. Nevhazujte je do ohnì. Chraòte je pøed dìtmi a staré baterie recyklujte. 15. Používejte výhradnì originální napájecí sadu. Je zahrnuta v pøíslušenství notebooku. Poznámky 7

7 Prohlášení o nezávadnosti laseru Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM použitá v tomto poèítaèi je laserové zaøízení. Na mechanice je umístìna výstražná nálepka: LASEROVÝ PRODUKT TØÍDY 1 VAROVÁNÍ: Pøi otevøení se vystavujete neviditelnému rádiovému záøení. Vyhnìte se pùsobení laserového paprsku. Prohlášení o lithiových bateriích VAROVÁNÍ Jsou-li baterie nevhodnì umístìny, hrozí nebezpeèí exploze. Nahrazujte výhradnì stejnou baterií, nebo jinou doporuèenou výrobcem. Staré baterie recyklujte. Prohlášení o pøechodu na rok 2000 Notebook TravelMate øady 510 je pøipraven na zmìnu data v roce 2000 a nese pøíslušné logo zkušebny NSTL. Byl testován jak v laboratoøích firmy Acer, tak ve zkušebnì NSTL, což zaruèuje úspìšný pøechod roku Více na 8 Poznámky

8 Pøedmluva Tento návod popisuje hlavní rysy notebooku TravelMate 510. Tyto notebooky jsou vybaveny øadou zaøízení, jako jsou CardBus, 16-bitový zvuk na sbìrnici PCI, rychlý infra-port, integrovaný touchpad, USB a další. V tomto manuálu naleznete odpovìdi na øadu otázek, které si kladete pøi každodenním používání TravelMate. Kapitola Pro zaèáteèníky v on-line nápovìdì Vám poradí v pøípadì, že toto je Váš první poèítaè. Také mùžete využít on-line nápovìdy, která je souèástí všech pøedinstalovaných programù. Doufáme, že se Vám TravelMate zamlouvá. Pøi patøièné péèi Vám bude spolehlivì sloužit øadu let. Zapojení notebooku Zapojení notebooku je velmi snadné. 1. Vložte baterii na místo a zasuòte kryt. Poznámka: Novou baterii je nutno zcela nabít, poté odpojit napájecí trafo a baterii zcela vybít.tímto takzvaným zformátováním dosáhnete její plné kapacity. Tento proces staèí provést dvakrát (s novou baterií). Pøedmluva 9

9 2. Pøíslušný konektor trafa pøipojte do zásuvky na zadním èele notebooku a vidlici do uzemnìné sí ové zásuvky. 3. Posunutím pojistky víka displeje vlevo víko odjistìte a otevøete displej. Vypínací tlaèítko zatlaète smìrem dozadu a opìt uvolnìte. Po probìhnutí autotestu zaènou startovat Windows95/98. Poznámka: Chcete-li notebook vypnout, podržte vypínací tlaèítko déle než ètyøi sekundy. Používáte-li operaèní systém Windows 98/95, doporuèujeme vypínat notebook pøíkazem Vypnout. Pøejeteli si poèítaè po vypnutí opìt zapnout, poèkejte s novým spuštìním alespoò dvì sekundy. 10 Pøedmluva

10 On-Line nápovìda Tato uživatelská pøíruèka Vám dodá informace o obsluze poèítaèe, proto ji ètìte pozornì. Abyste si poradili i na cestách, je notebook vybaven komplexní nápovìdou. Pøístup k on-line nápovìdì Internet Elektronickou dokumentaci spustíte takto: 1. Stisknìte tlaèítko Start. 2. Zvolte Programy. 3. Spus te TravelMate Online. Tato elektronická pøíruèka je snadno ovladatelná pomocí hyperodkazù textových i grafických. Názorné obrázky Vám dobøe popíšou funkce notebooku. Jestliže jste pøipojeni k síti Internet, navštivte naši stránku kde získáte èerstvé informace o našich produktech. Informace o podpoøe zákazníka Váš notebook je vybaven mezinárodním cestovním pasem (ITW), který Vám dává jistotu na cestách. Naše sí servisních center po celém svìtì Vám vždy podá pomocnou ruku. Pas ITW je pøiložen k notebooku. Naleznete v nìm kompletní informace o programu ITW. Seznam pøípadných autorizovaných servisù je též pøiložen. Poznámka: Pas ITW mìjte u sebe, a to zejména na cestách. Do záložky na jeho pøední stranì umístìte kopii dokladu o koupi notebooku. Jestliže v zemi, kam jste zavítali, není autorizovaný servis firmy Acer, kontaktujte, prosím, naše støedisko pro celosvìtovou podporu. Technickou konzultaci a podporu v USA a Kanadì získáte na èísle V pøíslušné zemi kontaktujte lokálního distributora èi dealera. Pøedmluva 11

11 Informace o podpoøe zákazníkù získáte takto: 1. Stisknìte tlaèítko Start. 2. Zvolte Nastavení - Ovládací panely. 3. Dvakrát kliknìte na Systém. 4. Kliknìte na Support Information. Poznámka: Jestliže jste pøipojeni k síti Internet, navštivte naši stránku na níž najdete nejaktuálnìjší informace o našich partnerech po celém svìtì, spolu s èerstvými informacemi o našich produktech. Péèe a údržba Péèe o poèítaè Váš notebook Vám bude sloužit, budete-li se o nìj dobøe starat. Nevystavujte poèítaè pøímému sluneènímu záøení. Nenechávejte jej v blízkosti tepelných zdrojù (radiátor, infrazáøiè apod.). Nevystavujte pøístroj teplotám pod 0 C a nad 50 C. Nenechávejte notebook v silném magnetickém èi elektromagnetickém poli. Schovejte notebook pøed deštìm èi rosou. Nepolévejte notebook vodou ani jinou kapalinou. Nevystavujte notebook velkému pøetížení ani vibracím. Chraòte notebook pøed prachem a špínou. Na zavøené víko nikdy neumis ujte žádné pøedmìty. Víko nezavírejte bouchnutím. Nepokládejte notebook na vratkou èi nerovnou podložku. Péèe o napájecí trafo Nìkolik rad pro zacházení s napájecím trafem: Nepøipojujte na nì jiná zaøízení. Nepokládejte na kabely ani na trafo tìžké pøedmìty. Umis ujte šòùru tak, aby o ni nikdo nezakopl. Pøi odpojování trafa netahejte za kabel, uchopte konektor rukou. Používáte-li prodlužovací šòùru s rozdvojkou, pøesvìdète se, že odbìr všech zaøízení do ní zapojených je nižší, než kapacita prodlužovací šòùry a pojistky k elektrické zásuvce. 12 Pøedmluva

12 Péèe o baterie Nìkolik rad pro péèi o baterie: Výhradnì používejte stejné baterie jako originální. Pøed vyjmutím a výmìnou baterií notebook vždy vypnìte. Nehrajte si s bateriemi ani je nedávejte na hraní dìtem. Staré baterie recyklujte. Èištìní a údržba Èistíte-li notebook, postupujte následovnì: 1. Vypnìte jej a vyjmìte baterie. 2. Vypojte z notebooku konektor trafo-napájení. 3. Použijte lehce navlhèený, dobøe vyždímaný hadøík, nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistièe. V pøípadì níže popsaných nehod kontaktujte svého dodavatele: Notebook Vám upadl, nebo byl jiným zpùsobem mechanicky poškozen. Vylila se Vám do nìj tekutina. Notebook nepracuje normálním zpùsobem, pøípadnì vùbec. Pøedmluva 13

13 14

14 Kapitola 1 Spøátelte se se svým poèítaèem Hlavními pøednostmi Vašeho nového poèítaèe jsou vysoký výkon, všestrannost, nízká spotøeba energie a multimediální výbava spolu s výjimeèným ergonomickým provedením a designem. Bude Vaším spolehlivým a vysoce výkonným partnerem pøi práci. V této kapitole se seznámíte s jeho hlavními rysy a pøednostmi. Obsah: 1.1 Hlavní rysy Výkonnostní parametry Podpora multimédií Komunikace Ergonomie Možnost rozšíøení Displej Výkon grafického adaptéru Souèasné zobrazení Duální zobrazení Napájecí režim Otvírání a sklápìní displeje Indikátory Klávesnice Speciální klávesy Ergonomie klávesnice Touchpad Základy práce s touchpadem Ukládání dat Pevný disk Disketová mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM Porty Porty na pøední stranì Porty na levé stranì Porty na zadní stranì Porty na pravé stranì Audio Zabezpeèení poèítaèe Bezpeènostní záøez Hesla Spøátelte se se svým poèítaèem 15

15 1.1 Hlavní rysy Notebook byl navržen a vyroben s maximálním ohledem na uživatele. Hlavní rysy: Výkonnostní parametry Procesor Intel Pentium II s vyrovnávací pamìtí 256 kb. Procesor Intel Celeron s vyrovnávací pamìtí 128 kb. 64-bitový pøístup k pamìti a vyrovnávací pamìti L2. Velký LCD displej a 256-bitový grafický akcelerátor AGP. Interní CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika. Interní 3,5" disketová mechanika. Velkokapacitní pevný disk na rozhraní Enhanced-IDE. Li-Ion akumulátorové baterie. Nìkolik režimù napájení pro úsporu baterie a režim hibernace Podpora multimédií 16-bitová zvuková karta s 3-D zvukem a wavetable èipem. Možnost okamžitého pøehrávání Play-now. Dva vestavìné reproduktory. Funkce pro ovládání CD pøehrávaèe. Rychlá CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika se sníženou výškou Komunikace Vysokorychlostní port pro data/fax modem. USB - Universal serial bus konektor Ergonomie Lehký a tenký. Moderní, elegantní a líbivý design. Klávesnice standardní velikosti. Široký prostor pro ruce pøed klávesnicí. Uprostøed umístìný ovládací touchpad. Ovládací prvky CD nebo DVD pøehrávaèe. 16 Spøátelte se se svým poèítaèem

16 1.1.5 Možnost rozšíøení PC karty (PCMCIA) - buï dvì typu II/I, nebo jedna typu III s podporou tzv. Zoomed Video. Možnost dokoupení miniaturní dokovací stanice pro jednoduché pøipojení a odpojení periferií. Rozšiøitelná pamì i pevný disk. 1.2 Displej Velký displej umožòuje výborné zobrazení grafiky a výkon srovnatelný s grafickým výkonem stolního poèítaèe. Je možno vybrat si ze dvou variant displeje - HPA (vysoce výkonné adresování) a TFT (tenkovrstvý tranzistorový film) Výkon grafického adaptéru Vestavìný 256-bitový AGP grafický akcelerátor se 2,5 MB EDO RAM urychluje zobrazování Souèasné zobrazení Velký displej spolu s podporou multimédií pøedurèují notebook pro pøedvádìní prezentací. Je možné pøipojit externí monitor èi videoprojektor. Notebook podporuje souèasné zobrazení na displeji i na externím monitoru èi projektoru, což umožní pøednášejícímu sedìt tváøí k publiku a vidìt zároveò obrazovku. Mùžete pøipojit i jiná zobrazovací zaøízení, jako jsou velkoplošné LCD panely apod Duální zobrazení Grafická karta poèítaèe umožòuje využití duálního zobrazení, které nabízí systém Windows 98. Svùj notebook mùžete tedy doplnit o pøídavný monitor nebo projektor, na kterém nastavíte zobrazení požadovaných informací. Další podrobnosti naleznete v kapitole Použití duálního zobrazení Napájecí režim Napájecí režim zahrnuje ztlumení displeje, které automaticky zvolí optimální podsvìtlení displeje a spoøí tím energii. Více se dozvíte v kapitole o napájení. Spøátelte se se svým poèítaèem 17

17 1.2.5 Otvírání a sklápìní displeje Chcete-li otevøít notebook, posuòte pojistku doleva a zlehka zvednìte víko smìrem nahoru. Naklopte jej do pøíjemné pracovní polohy. Víko notebooku je opatøeno mikrospínaèem, který v rámci úspor energie automaticky vypne displej (a pøepne notebook do režimu standby), jakmile jej sklopíte. Po odklopení jej zase zapojí. Poznámka: Je-li pøipojen externí monitor, poèítaè po zaklapnutí víka vypne displej (ale nepøepne se do standby režimu). Zavírejte víko notebooku zlehka, dokud pojistka víka nezacvakne v pøíslušné poloze. Upozornìní: Abyste pøedešli znièení víka notebooku, nebouchejte jím prudce. Neumís ujte žádné pøedmìty na zavøené víko notebooku. 1.3 Indikátory Poèítaè má šest signalizaèních LED diod na spodní stranì displeje. Dvì z nich - Power a Standby jsou vidìt i pøi zavøeném krytu notebooku, abyste vidìli jejich stav. Power Standby Aktivita IDE Nabíjení CapsLock NumLock Ikona Funkce Popis Power Standby Svítí, je-li poèítaè zapnutý, bliká pøi slabé baterii. Svítí, je-li poèítaè ve standby režimu. 18 Spøátelte se se svým poèítaèem

18 Ikona Funkce Popis Media AI Nabíjení CapsLock NumLock Svítí pøi èinnosti disk. mechaniky nebo pevného disku, CD-ROM nebo DVD-ROM. Svítí pøi nabíjení baterie. Svítí pøi aktivaci CapsLock (velká písmena). Svítí pøi aktivaci NumLock (èíselná klávesnice). 1.4 Klávesnice Klávesnice se skládá z kláves standardní velikosti, oddìlených kurzorových kláves, dvou funkèních kláves Windows a dvanácti kláves pro funkce F1 - F Speciální klávesy Zámkové klávesy Klávesnice má tøi pøepínaèe, které se pøepínají do poloh Zapnuto/ Vypnuto. Zámkové klávesy CapsLock NumLock (Fn-F11) Popis Je-li zapnutý, všechna písmena píšou verzálkami. Je-li zapnutý NumLock, vložená numerická klávesnice je aktivována (vèetnì aritmetických operátorù +,-,* a /). Tento režim je dobré použít v pøípadì, že zadáváte vìtší množství èíselných dat. Lepší øešení je pøipojit externí klávesnici. Spøátelte se se svým poèítaèem 19

19 Zámkové klávesy Scroll Lock (Fn-F12) Popis Je-li zapnutý ScrollLock, obrazovka se posune o jeden øádek dolù nebo nahoru pøi stisku šipky dolù a nahoru. ScrollLock nemusí v nìkterých aplikacích fungovat. Numerická klávesnice Vložená numerická klávesnice pracuje stejnì jako klasická numerická klávesnice. Význam kláves je popsán znakem v pravém horním rohu jednotlivých kláves. Pro zjednodušení popisu kláves nejsou na klávesách vyznaèeny kurzorové šipky jako na klasické numerické klávesnici. Požadovaná funkce NumLock ON NumLock OFF - zapnuto -vypnuto Èísla na num. kl. Pište èísla normálnì Kurzorové klávesy Držte se šipkami Držte se šipkami na num. kl. SHIFT FN Klávesy s písmeny Držte FN pro psaní Pište normálnì písmen Poznámka: Je-li externì pøipojena standardní nebo numerická klávesnice, funkce NumLock pracuje pouze na této externí klávesnici. 20 Spøátelte se se svým poèítaèem

20 Klávesy Windows Klávesnice obsahuje dvì funkèní klávesy pro ovládání Windows. Klávesa Klávesa s logem Windows Klávesa pro aplikace Popis Tlaèítko START. Pøi jeho kombinaci s nìkterými klávesami spustíte speciální akce. Napø.: ÿ+tab - aktivuje další aplikaci na lištì s programy, ÿ+e - spustí prùzkumníka, ÿ+f - hledej soubor, ÿ+m - minimalizuje vše, SHIFT+ÿ+M - minimalizace oken zpìt, ÿ+r - spustit program. Otevøe možnosti aplikace (shodné s kliknutím pravým tlaèítkem). Spøátelte se se svým poèítaèem 21

21 Symbol Euro Poznámka: Abyste mohli zapsat symbol Euro, musíte mít nainstalovánu klávesnici United States - International. Pro kontrolu nastavení klávesnice: 1. Kliknìte na Start, Nastavení, Ovládací panely. 2. Dvakrát kliknìte na ikonì Klávesnice. 3. Kliknìte na záložku Jazyk. 4. Zkontrolujte, že pro EN English (United States) je nastavena klávesnice United States - International. 5. Jestliže tomu tak není, kliknìte na tlaèítko Vlastnosti a zde nastavte United States - International a kliknìte na OK. 6. Kliknìte na Ok. Pro zapsání symbolu Euro: 1. Vyhledejte symbol Euro na klávesnici. 2. Otevøete textový editor nebo textový procesor. 3. Stisknìte tlaèítko Alt Gr a stisknìte symbol Euro. Poznámka: Tlaèítko Alt Gr se používá pouze pro zapsání symbolu Euro. Nìkteré fonty a programy nepodporují zobrazení symbolu Euro. Další informace naleznete na adrese 22 Spøátelte se se svým poèítaèem

22 Horké klávesy Notebook je vybaven tzv. horkými klávesami a klávesovými kombinacemi pro pøístup k ovládacím funkcím notebooku, jako je nastavení parametrù displeje, hlasitosti apod. Horká Ikona Funkce Popis klávesa Fn-F1 Nápovìda Zobrazí seznam horkých kláves k nastavení s popisem a nápovìdou. Fn-F2 Nastavení Vstup do nastavení systému - vyvolá správce notebooku. Fn-F3 Standby Pøepne notebook do Standby režimu. Libovolnou klávesou z nìj vyskoèíte zpìt. Více v kapitole Správa energie. Fn-F4 Hibernace Vstup do režimu hibernace (jestliže je hibernace nastavena, jinak notebook pøepnete do režimu standby). Více kapitola Správa energie. Fn-F5 Pøepínaè Pøepíná displej mezi LCD a displeje monitorem anebo oba souèasnì. Fn-F6 Vypnutí Vypne podsvícení displeje. Zpìt displeje libovolnou klávesou. Fn-F7 Vypnutí Vypíná a zapíná interní touchpad. touchpadu Spøátelte se se svým poèítaèem 23

23 Horká Ikona Funkce Popis klávesa Fn-F8 Vypnutí Vypíná a zapíná reproduktory. reproduktorù Fn- Zvýšení Zvyšuje kontrast (jen u modelù kontrastu s displejem HPA). Fn- Snížení Snižuje kontrast (jen u modelù kontrastu s displejem HPA). Fn- Zvýšení jasu Zvýšení jasu displeje. Fn- Snížení jasu Snížení jasu displeje. Aktivace a použití horkých kláves: Chcete-li aktivovat horkou klávesu, stisknìte nejdøíve klávesu FN a pak teprve další klávesu z klávesové kombinace Ergonomie klávesnice V dolní èásti klávesnice je dostateènì široký prostor pro pohodlné položení dlaní, zatímco na klávesnici píšete. 24 Spøátelte se se svým poèítaèem

24 1.5 Touchpad Vestavìný touchpad je kompatibilní s rozhraním PS/2. Jeho povrch je vybaven snímaèi pro zaznamenání pohybu prstu. Pohyb myši odpovídá pohybu Vašeho prstu po touchpadu. Umístìní touchpadu ve støední èásti místa pro ruce umožòuje pohodlné ovládání myši. Poznámka: Jestliže pøipojíte externí myš PS/2, bude automaticky vypnut touchpad notebooku Základy práce s touchpadem Pohybem prstu po ploše touchpadu pohybujete kurzorem (obdobnì jako myší) Levé a pravé tlaèítko touchpadu umístìné v jeho rozích nahrazují levé a pravé tlaèítko myši. Níže specifikovaným zpùsobem poklepu na ploše touchpadu docílíte: Funkce Levé tlaèítko Pravé tlaèítko Klepnutí na touchpad Proveï Rychlý dvojklik Výbìr Kliknìte 1x Tažení Držte tlaèítko stisknuté a pohybujte prstem po plošce. Dvojklepnìte prstem rychle po sobì. Klepnìte jednou. Dvojklepnìte prstem a po druhém klepu nezvedejte prst, a táhnìte jím kurzor. Kontextové menu Kliknìte 1x Spøátelte se se svým poèítaèem 25

25 Poznámka: Pøed prací s notebookem si umyjte a osušte ruce. Také touchpad udržujte suchý a èistý. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Èím ménì jím budete tlaèit, tím lepší bude odezva. Vyšší tlak prstu nezlepší funkci touchpadu. 1.6 Ukládání dat Notebook disponuje všemi bìžnými typy datových médií: Vysokokapacitním pevným diskem na rozhraní Enhanced- IDE. Standardní miniaturní mechanikou na 3,5" diskety. Vysokorychlostní mechanikou CD-ROM nebo DVD-ROM Pevný disk Modul pevného disku mùže být upgradován, jestliže Vám jeho kapacita nestaèí. Další informace Vám sdìlí Váš prodejce Disketová mechanika Snížená interní disketová mechanika ète a zapisuje standardní diskety 3,5". Vyjmutí diskety Disketu vysunete stiskem tlaèítka na pravé stranì mechaniky CD-ROM nebo DVD-ROM CD-ROM nebo DVD-ROM pøedurèuje notebook k multimediálnímu využití. 26 Spøátelte se se svým poèítaèem

26 Vyjmutí disku Šuplík CD-ROM nebo DVD-ROM mechaniky vysunete stiskem uvolòovacího tlaèítka. Notebook musí být zapnutý. Poznámka: Je-li notebook vypnut a potøebujete vyjmout disk, lze použít otvor pro nouzové vyjmutí CD. Viz kapitola Otázky a odpovìdi. Dále mùžete vyjmout disk pøi použití notebooku jako pøehrávaèe CD. Viz kapitola Audio. 1.7 Porty Porty jsou konektory, k nimž se pøipojují k notebooku externí zaøízení stejnì jako ke stolnímu poèítaèi. Poznámka: Podrobný návod k pøipojení externích zaøízení naleznete v kapitole Porty na pøední stranì Mikrofonní vstup Linkový výstup Repro výstup Ikona Port Pøipojit k... Repro výstup Linkový vstup Mikrofonní vstup sluchátkùm èi reproduktorùm audio zaøízení konektorem Jack 3,5 mm (napø. CD pøehrávaè, walkman ) mikrofonu konektorem Jack 3,5 mm Spøátelte se se svým poèítaèem 27

27 1.7.2 Porty na levé stranì Na levé stranì se nachází infraèervený port. Infraèervený port Ikona Port Pøipojit k... Infraèervený port Tiskárnì s infraèerveným portem, mobilnímu telefonu, apod. Rychlý infraèervený port Vám umožní bezdrátovou komunikaci s jinými poèítaèi s infraèerveným portem nebo s tiskárnami, èi jinými periferními zaøízeními. Infraèervený port je schopen pøenášet rychlostí až 4 Mbps do vzdálenosti jednoho metru. Dvì zaøízení s infraèervenými porty umístìte tak, aby jejich porty nebyly od sebe dál než 1 metr a nesvíraly vìtší úhel než 15 o - viz obrázek. Jsou-li dva poèítaèe v pøíslušné poloze, jednoduše zaènìte pøenášet data. Nahlédnìte do uživatelské pøíruèky k pøíslušnému programu. 28 Spøátelte se se svým poèítaèem

28 1.7.3 Porty na zadní stranì Výstup na monitor Konektor pro dok Paralelní port Sériový port PS/2 konektor USB konektor Napájení Ikona Port Pøipojit k... Napájení USB konektor PS/2 konektor Sériový port Paralelní port Konektor pro dok napájecímu trafu USB zaøízení (myš, klávesnice atd.) ovládacímu zaøízení na rozhraní PS/2 (myš,trackball, klávesnice apod.) sériovému zaøízení (myš) tiskárnì dokovací ministanici (zaøízení pro snadné pøipojení periferií, jež lze dokoupit) Výstup na monitor monitoru (až 1024x768 / barev) Universal Serial Bus USB je nový standard konektoru pro vysokorychlostní komunikaci poèítaèových periferií. Umožní pøipojit øetìzec zaøízení a ménì zatìžuje procesor. Spøátelte se se svým poèítaèem 29

29 1.7.4 Porty na pravé stranì Modem Sloty na PC karty Ikona Port Pøipojit k: Sloty na PC karty 16 a 32-bitové PC-kartì (s podporou ZV) Modem telefonní lince Sloty na PC karty Na pravé stranì notebooku se nacházejí zásuvky pro PC karty, a to buï dvì typu II/I, anebo jednu typu III. Tyto sloty jsou pøipraveny pro speciální rozšiøující karty velikosti kreditní karty. PC karty jsou pøídavné karty pro pøenosné poèítaèe, které Váš notebook rozšíøí o další možnosti. Oblíbené PC karty jsou napøíklad pamì ové, faxmodemové, sí ové, SCSI atd. Karty typu III obvykle obsahují pevné disky 1,8" a GSM modemy. Nová technologie PC karet zvaných CardBus podporuje již 32-bitový pøístup. Port ZV (Zoomed Video) umožòuje Vašemu notebooku využít hardwarovou podporu pøehrávání souborù MPEG na PC kartì ZV. Poznámka: Manuál k pøíslušné PC kartì Vám poví, jak ji používat, a o jejích funkcích. 30 Spøátelte se se svým poèítaèem

30 Vkládání PC karet Vložte kartu do pøíslušného slotu a zkontrolujte správné pøipojení (napø. sí ový kabel), je-li to nutné. Postupujte podle manuálu karty. Karty typu III vkládejte do dolního slotu. Vysunutí PC karty Ukonèete program, který pracuje s PC kartou. Levým tlaèítkem kliknìte na ikonu PC karty vpravo dole na lištì Windows a zvolte odpojit. Stisknìte uvolòovací tlaèítko pro vyjmutí karty. Fax/Data Modem Poèítaè je vybaven vestavìným faxmodemem. Varování: Tento modem není kompatibilní s digitálními telefonními linkami. Zapojení do digitální telefonní linky mùže modem znièit. (Není tím mínìna standardní èeská telekomunikaèní sí s digitálními ústøednami, tady problém nenastane). Spøátelte se se svým poèítaèem 31

31 Abyste mohli používat faxmodem, musíte jej pøipojit k telefonní lince. Chcete-li mít souèasnì zapojen telefon, použijte rozdvojku telefonní linky. Spus te program pro komunikaci (faxování èi Internet) a komunikujte. 1.8 Audio Ve standardní výbavì notebooku je zahrnuta 16-bitová zvuková karta se stereo výstupem s èipem pro 3D zvuk. Dva reproduktory umístìné u èepù displeje a smìrované k uživateli zajistí skvìlý stereo zvuk. Citlivý mikrofon se nachází na horní hranì displeje. Kromì vestavìných reproduktorù obsahuje multimediální výbava též dva konektory na pøední stranì notebooku. Více v kapitole Audio zaøízení. 32 Spøátelte se se svým poèítaèem

32 Pøehrávání zvukových CD diskù Tento notebook umožòuje pøehrávání zvukových CD bez zapnutí poèítaèe. Na pøedním panelu se nacházejí ovládací prvky pro snadnou obsluhu CD pøehrávaèe. Èíslo Funkce Popis 1 Pøedcházející skladba 2 Ovládání hlasitosti 3 Následující skladba Pøesunutí na pøedcházející skladbu na CD. Nastavení hlasitosti pøehrávání. Pøesunutí na následující skladbu na CD. 4 Stavový displej Zobrazení èísla skladby. V pøípadì, že není vložen žádný disk, bude zobrazeno Pøehrávání/Pauza Zahájí/pozastaví pøehrávání CD. 6 Zastavení/ Ukonèí pøehrávání CD. Po ukonèení /Vysunutí pøehrávání vysunete dalším stisknutím tohoto tlaèítka CD z mechaniky. 7 Vypínaè Zapne a vypne pøehrávaè CD (lze použít pouze pøi vypnutém notebooku). Funkce okamžitého pøehrávání Play-now Pro pøehrávání CD bez zapnutí notebooku se øiïte následujícími pokyny: 1. Pøesuòte a uvolnìte vypínaè - zapnete pøehrávaè CD. Stavový displeje se zapne. 2. Stisknutím tlaèítka pro vysunutí CD vysuòte šuplík z mechaniky. Spøátelte se se svým poèítaèem 33

33 3. Do mechaniky založte zvukové CD až uslyšíte kliknutí. 4. Zavøete šuplík mechaniky. 5. Pro pøehrání zvukového CD použijte tlaèítka pro ovládání pøehrávaèe CD. 6. Pro nastavení optimální hlasitosti použijte ovladaè hlasitosti. Otáèením doprava zvýšíte hlasitost a otáèením doleva ztlumíte reprodukci. 1.9 Zabezpeèení poèítaèe Notebook je opatøen hardwarovým zabezpeèením i softwarovou ochranou proti neoprávnìnému použití - bezpeènostním záøezem a dvojúrovòovým heslováním Bezpeènostní záøez Bezpeènostní záøez je umístìn na zadní stranì notebooku a je urèen pro uchycení speciálního zámku Kensington pro fyzické zajištìní notebooku. Lanko poèítaèového zámku omotejte kolem pevného objektu - kostry stolu, rukojeti šuplíku a podobnì. Vložte zámek do bezpeènostního záøezu, otoète a vytáhnìte klíè. 34 Spøátelte se se svým poèítaèem

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více