Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka

2 Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné prùbìžné zmìny této pøíruèky pøi jejích dalších vydáních. Napište sériové èíslo notebooku, datum a místo nákupu a oznaèení modelu do kolonek uvedených níže. Sériové èíslo i èíslo modelu notebooku jsou uvedeny na nálepce na krabici od notebooku. Veškerá korespondence týkající se tohoto notebooku musí obsahovat zmínìné údaje. Kopírování, reprodukování nebo šíøení této publikace, v jakékoliv formì i podobì, je povoleno pouze s písemným souhlasem spoleènosti Acer Incorporated. Model... Sériové èíslo... Datum nákupu... Místo nákupu... Acer a Acer logo jsou registrované ochranné známky spoleènosti Acer Incorporated. Názvy produktù a ochranné známky jiných spoleèností v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a patøí pøíslušným spoleènostem.

3 Obsah Poznámky... 6 Poznámky k normám Federální komise pro komunikaci (FCC)... 6 Dùležité bezpeènostní instrukce... 7 Prohlášení o lithiových bateriích... 8 Prohlášení o pøechodu na rok Prohlášení o použití laserového zaøízení... 9 Pøedmluva Zapojení notebooku Vypnutí poèítaèe On-Line nápovìda Pøístup k on-line nápovìdì Internet Informace o podpoøe zákazníka Péèe a údržba Kapitola 1 Spøátelte se se svým poèítaèem Hlavní rysy Displej Indikátory Klávesnice Touchpad Ukládání dat Porty Audio Zabezpeèení poèítaèe Kapitola 2 Práce na baterie Baterie Správa napájení Kapitola 3 Periferie a další možnosti Externí monitor Tiskárna Externí polohovací zaøízení Externí klávesnice Audio zaøízení PC karty USB zaøízení Obal Rùzné další možnosti Upgrade klíèových komponentù Obsah

4 Kapitola 4 Cestování s poèítaèem Odpojení ze stabilního místa u stolu Pøesouvání po firmì Co dìlat, když chcete poèítaè vzít domù Cestování s notebookem Cestování s notebookem do zahranièí Kapitola 5 Software Program Sleep Manager Program Notebook Manager BIOS Utility Kapitola 6 Øešení problémù Otázky a odpovìdi Tipy pro odstranìní závad Technická podpora Chybová hlášení Dodatek A Specifikace notebooku Obsah 5

5 Poznámky Poznámky k normám Federální komise pro komunikaci (FCC) Zaøízení bylo testováno a splnilo podmínky stanovené pro digitální zaøízení tøídy B kapitoly 15 norem FCC pro stanovení výše škodlivého elektromagnetického a zbytkového vyzaøování. Záruka tìchto norem se nevztahuje na pøípadné interference napø. s rádiem èi televizí, které mohou vzniknout. Uživatel má nìkolik možností, jak je odstranit: 1. Pøemístit nebo pøesmìrovat anténu pøijímaèe. 2. Umístit notebook dále od pøijímaèe. 3. Zapojit notebook do elektrické zásuvky na jiném pojistkovém okruhu sítì. 4. Konzultovat tento problém se svým prodejcem rádia / televize. Poznámka: Stínìné kabely Všechna propojení s ostatními zaøízeními musí být uskuteènìna pomocí stínìných kabelù. V jiném pøípadì nelze zajistit splnìní podmínek norem FCC. Poznámka: Periferní zaøízení Použijete-li periferie (klávesnice, monitor, tiskárna), které nesplòují podmínky norem tøídy B, zvýšíte tím pravdìpodobnost výše zmínìných interferencí. Stínìné kabely Všechna propojení s další výpoèení technikou musí být uskuteènìna pomocí stínìných kabelù. Periferní zaøízení K notebooku mùžete pøipojit pouze periferní zaøízení, která vyhovují standardùm tøídy B. Používání zaøízení, která nevyhovují tìmto standardùm, mùže vést k rušení rádiového a televizního pøenosu. 6 Poznámky

6 Upozornìní Zmìny, které nejsou schváleny výrobcem zaøízení, mohou vést ke ztrátì nárokù na záruku. Podmínky používání Zaøízení vyhovuje èlánku 15 normy FCC. Používání je charakteristické dvìma podmínkami: (1) toto zaøízení nesmí zpùsobovat rušení a (2) nesmí být ovlivòováno rušením. Dùležité bezpeènostní instrukce 1. Ètìte tyto instrukce pozornì. Uschovejte si je. 2. Øiïte se výzvami a instrukcemi na produktu 3. Pøed èištìním pøístroj odpojte od elektrické sítì. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové èistící prostøedky. Notebook èistìte vlhkým, dobøe vyždímaným hadøíkem. 4. Nnotebook nepoužívejte v blízkosti vody (ve vanì). 5. Neumís ujte jej na nestabilní podložku, stùl èi stojan. Pád mùže pøístroj vážnì poškodit. 6. Sloty a otvory v krytu notebooku zajiš ují ventilaci a ochranu pøed pøehøátím, tyto otvory nesmí být zakryty. Nikdy by se nemìly ucpat napø. pøi použití notebooku v posteli, na pohovce èi podobném povrchu. Pøístroj nikdy nenechávejte v blízkosti radiátorù èi jiných zdrojù tepla, došlo by k jeho pøehøátí. 7. Zaøízení nesmí pracovat pøi jiném napìtí sítì, než je uvedeno na nálepce. Nejste-li si jisti, kontaktujte svého dodavatele èi místní elektrárenskou spoleènost. 8. Na napájecí šòùru nepokládejte pøedmìty. Nezapojujte notebook na místì, kde by po napájecí šòùøe šlapali lidé. 9. Používáte-li prodlužovací šòùru s rozdvojkou, pøesvìdète se, že odbìr všech zaøízení, které jsou do ní zapojeny, je nižší než kapacita prodlužovací šòùry a pojistky k elektrické zásuvce. 10. Nikdy nezasunujte do slotù a otvorù v krytu notebooku nepatøièné pøedmìty. Jednak byste si mohli zpùsobit úraz elektrickým proudem, nebo zkratem zpùsobit požár a pøístroj poškodit. Notebook nesmí pøijít do styku s kapalinami. 11. Nepokoušejte se provádìt opravy sami, nesundávejte kryt pøístroje, opravy pøenechte odborníkùm. 12. Nastanou-li níže uvedené okolnosti, vypojte notebook z elektøiny a navštivte specializovaný servis: Poznámky 7

7 a. Je-li napájecí šòùra poškozena èi roztøepená. b. Do notebooku se Vám vylila kapalina. c. Pøístroj byl vystaven dešti èi tekoucí vodì. d. Notebook nepracuje normálnì, pøestože dodržujete návod k obsluze. Zacházejte s notebookem podle návodu, jiné zacházení by mohlo zpùsobit nestandardní situaci vyžadující nároèný zásah technika a odborné uvedení do pùvodního stavu. e. Pøístroj Vám upadl anebo byl poškozen kryt. f. Výkon notebooku se výraznì zmìnil, nebo jiná okolnost nasvìdèuje nutnosti odborné prohlídky. 13. Baterii vymìòujte výhradnì za baterii stejného typu. Použitím nesprávné baterie se vystavujete nebezpeèí výbuchu èi požáru. Kontaktujte svého odborného prodejce. 14. Pozor! Baterie mohou pøi nesprávném použití explodovat. Nevhazujte je do ohnì. Chraòte je pøed dìtmi a staré baterie recyklujte. 15. Používejte výhradnì originální napájecí sadu. Je zahrnuta v pøíslušenství notebooku. Prohlášení o lithiových bateriích VAROVÁNÍ Jsou-li baterie nevhodnì umístìny, hrozí nebezpeèí exploze. Nahrazujte výhradnì stejnou baterií nebo jinou doporuèenou výrobcem. Staré baterie recyklujte. Prohlášení o pøechodu na rok 2000 Notebook TravelMate øady 340 je pøipraven na zmìnu data v roce 2000 a nese pøíslušné logo zkušebny NSTL. Byl testován jak v laboratoøích firmy Acer, tak ve zkušebnì NSTL, což zaruèuje úspìšný pøechod roku Více na 8 Poznámky

8 Prohlášení o použití laserového zaøízení CD-ROM mechanika notebooku je laserové zaøízení. Štítek se zaøazením (viz níže) se nachází ve spodní èásti mechaniky. LASEROVÝ PRODUKT TØÍDY 1 Upozornìní: Pøi otevøení skøínì mechaniky mùže dojít k neviditelnému laserovému záøení. Nevystavujte se tomuto záøení. Poznámky k ochranì autorských práv spoleènosti Macrovision Autorská práva technologií, které jsou použity v tomto výrobku, jsou chránìna odpovídajícími patentními vzory a jinými vlastnickými právy spoleènosti Macromedia Corporation a ostatních spoleèností. Chránìné technologie nesmí být používány bez výslovného písemného svolení spoleènosti Macromedia Corporation s výjimkou použití v domácnosti a jiné limitované úèely. Jakékoli napodobení nebo rozebírání s úèelem napodobení je zakázáno. Poznámka k modemu Toto zaøízení bylo schváleno v souladu s Council Division 98/482EC - CTR 21 pro panevropské jednoterminálové pøipojení k veøejné komutované telefonní síti. Nicménì z dùvodu odlišností v sítích nìkterých zemí není toto schválení podmínkou správné funkce. V pøípadì problémù byste mìli v prvé øadì kontaktovat vašeho dodavatele pøíslušenství. Poznámky 9

9 Pøedmluva Návod popisuje hlavní rysy notebooku TravelMate série 340. Tyto pøístroje jsou vybaveny øadou zaøízení, jako jsou CardBus, 16-bitový PCI stereo audio systém, FIR port pro bezdrátovou komunikaci, integrovaný touchpad, USB, interní modem 56K, AGP port (Accelerated Graphics Port) a dalšími. V manuálu naleznete odpovìdi na øadu otázek, které si kladete pøi každodenním používání TravelMate. Kapitola Pro zaèáteèníky v on-line nápovìdì Vám poradí v pøípadì, že toto je Váš první poèítaè. Také mùžete využít on-line nápovìdy, která je souèástí všech pøedinstalovaných programù. Doufáme, že se Vám TravelMate zamlouvá. Pøi patøièné péèi Vám bude spolehlivì sloužit øadu let. Zapojení notebooku Zapojení notebooku je velmi snadné. 1. Zlehka zasuòte baterii na místo. Držte se postupu znázornìného na obrázcích níže. Poznámka: Novou baterii je nutno zcela nabít, poté odpojit napájecí zdroj a baterii zcela vybít.tímto takzvaným zformátováním dosáhnete její plné kapacity. Proces staèí provést jednou (s novou baterií). 10 Pøedmluva

10 2. Pøíslušný konektor napájecího zdroje pøipojte do zásuvky na zadním èele notebooku a vidlici do uzemnìné sí ové zásuvky. 3. Posunutím pojistky víka displeje vlevo víko odjistìte a otevøete displej. Vypínací tlaèítko zatlaète smìrem dozadu a opìt uvolnìte. Po probìhnutí autotestu zaènou startovat Windows. Vypnutí poèítaèe Existuje nìkolik zpùsobù, jak mùžete vypnout notebook. Pomocí pøíkazu Vypnout (Shutdown) ze systému Windows. Kliknìte na tlaèítko Start, Vypnout... a vyberte položku Vypnout. Potom kliknìte na tlaèítko OK. Pomocí hlavního vypínaèe. Pøedmluva 11

11 Poznámka: Hlavní vypínaè mùžete také použít pro pøepnutí do úsporného režimu. Další podrobnosti naleznete v èásti Správa napájení. Pomocí pøizpùsobených funkcí správy napájení. Notebook mùžete vypnout také sklopením displeje nebo stisknutím tlaèítka pro pøepnutí do úsporného režimu (Fn-F4). Další podrobnosti naleznete v èásti Správa napájení. Poznámka: V pøípadì, že poèítaè nelze vypnout bìžným zpùsobem, mùžete jej vypnout stisknutím tlaèítka hlavního vypínaèe na dobu delší než ètyøi sekundy. Mezi vypnutím notebooku a jeho následným zapnutím vyèkejte minimálnì dvì sekundy. On-Line nápovìda Tato uživatelská pøíruèka Vám dodá informace o obsluze poèítaèe, proto ji ètìte pozornì. Abyste si poradili i na cestách, je notebook vybaven komplexní nápovìdou. Pøístup k on-line nápovìdì Internet Elektronickou dokumentaci spustíte takto: 1. Stisknìte tlaèítko Start nebo klávesu s logem Windows. 2. Zvolte Programy (Programs) a kliknìte na TravelMate. 3. Spus te TravelMate Online. Tato elektronická pøíruèka je snadno ovladatelná pomocí hyperodkazù textových i grafických. Názorné obrázky Vám dobøe popíšou funkce notebooku. Jestliže jste pøipojeni k síti Internet, navštivte naši stránku kde získáte aktuální informace o našich produktech. Informace o podpoøe zákazníka Notebook je vybaven mezinárodním cestovním pasem (ITW), který Vám dává jistotu na cestách. Naše sí servisních center po celém svìtì Vám vždy podá pomocnou ruku. 12 Pøedmluva

12 Pas ITW je pøiložen k notebooku. Naleznete v nìm kompletní informace o programu ITW. Seznam pøípadných autorizovaných servisù je též pøiložen. Poznámka: Pas ITW mìjte u sebe, a to zejména na cestách. Do záložky na jeho pøední stranì umístìte kopii dokladu o koupi notebooku. Jestliže v zemi, kam jste zavítali, není autorizovaný servis firmy Acer, kontaktujte prosím naše støedisko pro celosvìtovou podporu. Technickou konzultaci a podporu v USA a Kanadì získáte na èísle V pøíslušné zemi kontaktujte lokálního distributora èi dealera. Poznámka: Jestliže jste pøipojeni k síti Internet, navštivte naši stránku na níž najdete nejaktuálnìjší informace o našich partnerech po celém svìtì, spolu s novými informacemi o našich produktech. Péèe a údržba Péèe o poèítaè Váš notebook Vám bude sloužit, budete-li se o nìj dobøe starat. Nevystavujte poèítaè pøímému sluneènímu záøení. Nenechávejte jej v blízkosti tepelných zdrojù (radiátor, infrazáøiè apod.). Nevystavujte pøístroj teplotám pod 0 C a nad 50 C. Notebook nenechávejte v silném magnetickém èi elektromagnetickém poli. Chraòte poèítaè pøed deštìm èi rosou. Nepolévejte notebook vodou ani jinou kapalinou. Nevystavujte jej velkému pøetížení ani vibracím. Notebook chraòte pøed prachem a špínou. Na zavøené víko nikdy neumis ujte žádné pøedmìty. Víko nezavírejte bouchnutím. Nepokládejte notebook na vratkou èi nerovnou podložku. Pøi držení pøístroje si dávejte pozor, abyste neuvolnili pojistku baterie. Mohlo by dojít k nechtìnému vyjmutí baterie z notebooku. Výše uvedené pokyny platí také pro kombinovanou mechaniku Easy Link. Pøedmluva 13

13 Péèe o napájecí zdroj Péèe o baterie Nìkolik rad pro zacházení s napájecím zdrojem: Nepøipojujte na nì jiná zaøízení. Nepokládejte na kabely ani na napájecí zdroj tìžké pøedmìty. Umis ujte šòùru tak, aby o ni nikdo nezakopl. Pøi odpojování zdroje netahejte za kabel, uchopte konektor rukou. Používáte-li prodlužovací šòùru s rozdvojkou, pøesvìdète se, že odbìr všech zaøízení do ní zapojených je nižší než kapacita prodlužovací šòùry a pojistky k elektrické zásuvce. Nìkolik rad pro péèi o baterie: Výhradnì používejte stejné baterie jako originální (BTP-25D1). Pøed vyjmutím a výmìnou baterií notebook vždy vypnìte. Nehrajte si s bateriemi ani je nedávejte na hraní dìtem. Staré baterie recyklujte. Èištìní a údržba Èistíte-li notebook, postupujte následovnì: 1. Vypnìte jej a vyjmìte baterie. 2. Vypojte z notebooku konektor trafo-napájení. 3. Použijte lehce navlhèený, dobøe vyždímaný hadøík, nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistièe. V pøípadì níže popsaných nehod kontaktujte svého dodavatele: Notebook Vám upadl, nebo byl jiným zpùsobem mechanicky poškozen. Vylila se Vám do nìj tekutina. Notebook nepracuje normálním zpùsobem, pøípadnì vùbec. 14 Pøedmluva

14 Kapitola 1 Spøátelte se se svým poèítaèem Hlavními pøednostmi Vašeho nového poèítaèe jsou vysoký výkon, všestrannost, nízká spotøeba energie a multimediální výbava spolu s výjimeèným ergonomickým provedením a designem. Bude Vaším spolehlivým a vysoce výkonným partnerem pøi práci. V této kapitole se seznámíte s jeho hlavními rysy a pøednostmi. Obsah: 1.1 Hlavní rysy Výkonnostní parametry Podpora multimédií Komunikace Ergonomie Možnost rozšíøení Displej Výkon grafického adaptéru Souèasné zobrazení Øízení spotøeby Duální zobrazení Otvírání a sklápìní displeje Indikátory Klávesnice Speciální klávesy Ergonomie klávesnice Touchpad Základy práce s touchpadem Ukládání dat Pevný disk Mechanika EasyLink Pøipojení a odpojení mechaniky EasyLink Porty Porty na levé stranì Porty na zadní stranì Porty na pravé stranì Audio Ovládání hlasitosti Zapnutí efektu 3D Zabezpeèení poèítaèe Bezpeènostní záøez Hesla Spøátelte se se svým poèítaèem 15

15 1.1 Hlavní rysy Notebook byl navržen a vyroben s maximálním ohledem na uživatele. Hlavní rysy: Výkonnostní parametry Procesor Intel Pentium III s integrovanou vyrovnávací pamìtí L2. 64-bitový pøístup k pamìti. Velký TFT SVGA LCD displej. 64-bitová grafická akcelerace s 2,5 MB a AGP. Externí vyjímatelná CD ROM mechanika kombinovaná s 3,5" disketovou mechanikou EasyLink. Vyjímatelný velkokapacitní pevný disk na rozhraní Enhanced- IDE. Lithium-iontové akumulátorové baterie. Systémy øízení spotøeby ACPI nebo APM Podpora multimédií 16-bitová PCI stereo zvuková karta s 3D zvukem a softwarovým syntezátorem. Vestavìný reproduktor. Mechanika EasyLink Combo. Podpora Dual. DVD (zabudovaná do mechaniky Easy link ). USB video capture kit Komunikace Vysokorychlostní PCI fax/data modem. Rychlý infraèervený komunikaèní port. USB port. FIR port pro bezdrátovou komunikaci Ergonomie Lehký a tenký. Moderní, elegantní a líbivý design. Široký prostor pro ruce pøed klávesnicí. Uprostøed umístìný ovládací touchpad. 16 Spøátelte se se svým poèítaèem

16 1.1.5 Možnost rozšíøení 1.2 Displej Dva sloty CardBus typu II nebo jeden slot typu III s podporou ZV (Zoomed Video). Rozšiøitelná pamì i pevný disk. Velký displej umožòuje výborné zobrazení grafiky a výkon srovnatelný s grafickým výkonem stolního poèítaèe. Notebook je vybaven displejem TFT (tenkovrstvý tranzistorový film) s rozlišením 32bit true color, 800x600 (SVGA) Výkon grafického adaptéru PCI 64-bitový grafický akcelerátor s 2,5 MB SDRAM, spolu s podporou 3D zobrazení jako je Goraud shading a Z-buffering, s možností pøehrávaní DVD, poskytuje dostateèný výkon pro všechny aplikace Souèasné zobrazení Velký displej spolu s podporou multimédií jsou vynikající pro prezentace. Pokud chcete, mùžete pro prezentaci k notebooku pøipojit externí monitor. Poèítaè podporuje souèasné zobrazení na LCD displeji a CRT monitoru. Pro vìtší publikum je možné k notebooku pøipojit LCD panel nebo projektor Øízení spotøeby Tento systém øízení spotøeby zahrnuje vlastnost ztlumení displeje, které automaticky zvolí optimální podsvìtlení displeje a spoøí energii. Více se dozvíte v kapitole o napájení Duální zobrazení Grafická karta poèítaèe umožòuje využití duálního zobrazení, které nabízí systém Windows98. Svùj notebook mùžete tedy doplnit o pøídavný monitor nebo projektor, na kterém nastavíte zobrazení požadovaných informací. Další podrobnosti naleznete v kapitole Použití duálního zobrazení. Spøátelte se se svým poèítaèem 17

17 1.2.5 Otvírání a sklápìní displeje Chcete-li notebook otevøít, posuòte pojistku doleva a zlehka zvednìte víko smìrem nahoru. Naklopte displej do pøíjemné pracovní polohy. Víko notebooku je opatøeno mikrospínaèem, který v rámci úspor energie automaticky vypne displej (a pøepne notebook do režimu standby), jakmile jej sklopíte. Po odklopení jej zase zapojí. Poznámka: Je-li pøipojen externí monitor, poèítaè po zaklapnutí víka vypne displej (ale nepøepne se do standby režimu). Víko notebooku zavírejte zlehka, dokud pojistka víka nezacvakne v pøíslušné poloze. Upozornìní: Abyste pøedešli znièení víka notebooku, nebouchejte jím prudce. Na zavøené víko neumís ujte žádné pøedmìty. 1.3 Indikátory Poèítaè má šest signalizaèních LED diod na spodní stranì displeje. Dvì z nich - Power a Standby jsou vidìt i pøi zavøeném krytu notebooku, abyste vidìli jejich stav. Ikona Funkce Popis Power Sleep Svítí, je-li poèítaè zapnutý, bliká pøi slabé baterii. Bliká, je-li poèítaè ve standby režimu. 18 Spøátelte se se svým poèítaèem

18 Ikona Funkce Popis Aktivita IDE Nabíjení CapsLock NumLock Bliká pøi èinnosti pevného disku, disketové mechaniky nebo kombinované mechaniky EasyLink. Svítí pøi nabíjení baterie. Svítí pøi aktivaci CapsLock (velká písmena). Svítí pøi aktivaci NumLock (èíselná klávesnice). 1.4 Klávesnice Klávesnice standardní velikosti se skládá z interní numerické klávesnice, oddìlených kurzorových kláves, tøí funkèních kláves Windows a dvanácti kláves pro funkce F1 - F Speciální klávesy Zámkové klávesy Klávesnice má tøi pøepínaèe, které se pøepínají do poloh Zapnuto/ Vypnuto. Zámkové klávesy Popis CapsLock NumLock (Fn-F11) Je-li zapnutý, všechna písmena píšou verzálkami. Je-li zapnutý NumLock, vložená numerická klávesnice je aktivována (vèetnì aritmetických operátorù +,-,* a /). Tento režim je dobré použít v pøípadì, že zadáváte vìtší množství èíselných dat. Lepší øešení je pøipojit externí klávesnici. Spøátelte se se svým poèítaèem 19

19 Zámkové klávesy Scroll Lock (Fn-F12) Popis Je-li zapnutý ScrollLock, obrazovka se posune pøi stisku šipky dolù a nahoru o jeden øádek dolù nebo nahoru. ScrollLock nemusí v nìkterých aplikacích fungovat. Numerická klávesnice Vložená numerická klávesnice pracuje stejnì jako klasická numerická klávesnice. Význam kláves je popsán znakem v pravém horním rohu jednotlivých kláves. Pro zjednodušení popisu kláves nejsou na klávesách vyznaèeny kurzorové šipky jako na klasické numerické klávesnici. Požadovaná funkce NumLock ON NumLock OFF - zapnuto -vypnuto Èísla na num. kl. Pište èísla normálnì. Kurzorové klávesy Pøi použití kurzorovýchpøi použití kurz. na num. kl. kláves držte SHIFT. kláves držte Fn. Klávesy s písmeny Pro psaní písmen Pište normálnì. držte Fn. Poznámka: Je-li externì pøipojena standardní nebo numerická klávesnice, funkce NumLock pracuje pouze na této externí klávesnici. 20 Spøátelte se se svým poèítaèem

20 Klávesy Windows Klávesnice obsahuje dvì funkèní klávesy pro ovládání Windows. Klávesa Klávesa s logem Windows Klávesa pro aplikace Popis Tlaèítko START. Pøi jeho kombinaci s nìkterými klávesami spustíte speciální akce. Napø.: ÿ+tab - aktivuje další aplikaci na lištì s programy, ÿ+e - spustí prùzkumníka, ÿ+f - hledej soubor, ÿ+m - minimalizuje vše, SHIFT+ÿ+M - minimalizace oken zpìt, ÿ+r - spustit program. Otevøe možnosti aplikace (shodné s kliknutím pravým tlaèítkem). Spøátelte se se svým poèítaèem 21

21 Horké klávesy Notebook je vybaven tzv. horkými klávesami a klávesovými kombinacemi pro pøístup k ovládacím funkcím notebooku, jako je nastavení parametrù displeje, hlasitosti apod. Horká Ikona Funkce Popis klávesa Fn-F1 Nápovìda Zobrazí seznam horkých kláves s popisem a nápovìdou. Fn-F2 Nastavení Vstup do nastavení systému - vyvolá správce notebooku. Fn-F3 Aktivace Pøepne notebook do úsporného úsporného režimu. Libovolnou klávesou režimu z nìj vyskoèíte zpìt. Více v kapitole Správa energie. Fn-F4 Režim Sleep Pøepnutí do režimu sleep nebo (ACPI) nebo standby. Standby (APM) Více kapitola Správa energie. Fn-F5 Pøepínaè Pøepíná displej mezi LCD a displeje monitorem anebo oba souèasnì. Fn-F6 Vypnutí Vypne podsvícení displeje. Zpìt displeje libovolnou klávesou. Fn-F7 Vypnutí Vypíná a zapíná interní touchpad. touchpadu Fn-F8 Vypnutí Vypíná a zapíná reproduktory. reproduktoru 22 Spøátelte se se svým poèítaèem

22 Horká Ikona Funkce Popis klávesa Fn- Ztlumení Zeslabení hlasitosti reproduktoru. Fn- Zesílení Zesílení hlasitosti reproduktoru. Fn- Snížení jasu Snížení jasu displeje. Fn- Zvýšení jasu Zvýšení jasu displeje. Alt Gr-Euro Euro Zapíše symbol Eura. Symbol Euro Symbol Euro je možné zobrazit, pokud máte nastavenou klávesnici s rozložením US - International, UK nebo pro nìkterou z evropských zemí. Poznámka (pro uživatele klávesnice US): Abyste mohli správnì zapsat symbol Euro, musíte mít nainstalovanou klávesnici United States - International. Pro kontrolu nastavení klávesnice: 1. Kliknìte na Start, Nastavení (Settings), Ovládací panely (Control Panel). 2. Dvakrát kliknìte na ikonì Klávesnice (Keyboard). 3. Kliknìte na záložku Jazyk (Language). 4. Zkontrolujte, že pro EN English (United States) je nastavena klávesnice United States - International. Jestliže tomu tak není, kliknìte na tlaèítko Vlastnosti (Properties), nastavte zde United States - International a kliknìte na OK. 5. Kliknìte na OK. Pro zapsání symbolu Euro: 1. Na klávesnici vyhledejte symbol Euro. 2. Otevøete textový editor nebo textový procesor. 3. Stisknìte tlaèítko Alt Gr a stisknìte symbol Euro. Poznámka: Tlaèítko Alt Gr se používá pouze pro zapsání symbolu Euro. Nìkteré fonty a programy nepodporují zobrazení symbolu Euro. Další informace naleznete na adrese Spøátelte se se svým poèítaèem 23

23 Aktivace a použití horkých kláves: Chcete-li aktivovat horkou klávesu, stisknìte nejdøíve klávesu Fn a pak teprve další klávesu z klávesové kombinace Ergonomie klávesnice Široký a zaoblený prostor pro zápìstí je ergonomicky navržený tak, aby Vašim rukám poskytoval maximální pohodlí pøi psaní. 1.5 Touchpad Vestavìný touchpad je kompatibilní s rozhraním PS/2. Jeho povrch je vybaven snímaèi pro zaznamenání pohybu prstu. Pohyb myši odpovídá pohybu Vašeho prstu po touchpadu. Umístìní touchpadu ve støední èásti místa pro ruce umožòuje pohodlné ovládání myši. Poznámka: Pøipojíte-li externí myš, mùžete stisknutím Fn-F7 vypnout touchpad. Chcete-li používat myš PS/2, nejprve aktivujte touchpad, potom pøipojte PS/2 a nakonec mùžete touchpad vypnout. Touchpad je také vybaven funkcí rolování pomocí prostøedních tlaèítek. 24 Spøátelte se se svým poèítaèem

24 1.5.1 Základy práce s touchpadem Následují základní istrukce pro práci s touchpadem. Pohybem prstu po ploše touchpadu pohybujete kurzorem (obdobnì jako myší). Levé a pravé tlaèítko touchpadu, umístìné v jeho rozích, nahrazuje levé a pravé tlaèítko myši. Níže specifikovaným zpùsobem poklepu na ploše touchpadu toho docílíte. Prostøední tlaèítka (horní a spodní) použijte pro rolování stránky. Stisknutím tìchto tlaèítek je nahrazeno najetí kurzoru na posuvnou lištu v aplikacích Windows. Funkce Levé tlaèítko Pravé tlaèítko Klepnutí na touchpad Proveï Rychlý dvojklik Výbìr Kliknìte 1x Tažení Držte tlaèítko stisknuté a pohybujte prstem po plošce. Dvakrát klepnìte prstem rychle po sobì. Klepnìte jednou. Dvakrát klepnìte prstem a po druhém klepu nezvedejte prst a táhnìte jím kurzor. Kontextové menu Kliknìte 1x Rolování Kliknìte (a držte tlaèítko nahoru/dolù) Poznámka: Pøed prací s notebookem si umyjte a osušte ruce. Také touchpad udržujte suchý a èistý. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Èím ménì jím budete tlaèit, tím lepší bude odezva. Vyšší tlak prstu nezlepší funkci touchpadu. Spøátelte se se svým poèítaèem 25

25 Pøizpùsobení støedových tlaèítek Funkci støedových tlaèítek si mùžete pøizpùsobit následujícím zpùsobem: 1. Kliknìte na Start, Nastavení (Settings), Ovládací panely (Control Panel). 2. Dvakrát kliknìte na ikonì Myš (Mouse). 3. Kliknìte na záložce Tlaèítka (Keys). 4. Pøizpùsobte nastavení kolébkového pøepínaèe. 5. Potvrïte nastavení kliknutím na OK. 1.6 Ukládání dat Notebook disponuje vysokokapacitním pevným diskem na rozhraní Enhanced-IDE. Dále mùžete pøipojit externí mechaniku na EasyLink : Standardní mechanika na 3,5 diskety. Vysokorychlostní mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM (EasyLink DVD) Pevný disk Pevný disk ve Vašem poèítaèi je možné rozšíøit. Další podrobnosti naleznete v Upgrade klíèových komponent Mechanika EasyLink Mechaniky EasyLink je kombinací disketové mechaniky/cd- ROM nebo disketové mechaniky/dvd-rom, která se pøipojuje k notebooku. Disketová mechanika umožòuje ètení a zápis na diskety 3,5". Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM Vám umožní používat s notebookem odpovídající média Pøipojení a odpojení mechaniky EasyLink Pro pøipojení mechaniky EasyLink : 1. Vytáhnìte kabel mechaniky z ukládacího slotu. 2. Otevøete dvíøka konektoru mechaniky EasyLink na notebooku. 3. Pøipojte kabel mechaniky EasyLink do konektoru na notebooku. 26 Spøátelte se se svým poèítaèem

26 Pro odpojení mechaniky EasyLink : 1. Na hlavním panelu Windows kliknìte na ikonu HotIDE. 2. Vyberte ukonèení operace. 3. Potvrïte kliknutím na tlaèítko OK. 4. Odpojte kabel mechaniky EasyLink do konektoru na notebooku. 5. Nasuòte kabel mechaniky EasyLink do ukládacího slotu. Vysunutí média Vysunutí diskety Stisknìte tlaèítko pro vysunutí diskety. Vysunutí CD-ROM nebo DVD-ROM Jestliže je zapnut notebook, stisknìte tlaèítko pro vysunutí disku. Jestliže je vypnut, mùžete disk nouzovì vysunout pomocí otvoru (další podrobnosti naleznete v Odstraòování jednoduchých závad ). Pøehrávání DVD filmù Nìkteré modely jsou standardnì vybaveny mechanikou EasyLink s DVD-ROM. Pro pøehrávání DVD filmù na notebooku se øiïte následujícím postupem: Dùležité: Pøi prvním spuštìní pøehrávaèe DVD budete dotázání na zápis kódu regionu. DVD disky jsou rozdìleny do šesti regionù. Jakmile jednou nastavíte poèítaè pro pøehrávání DVD daného regionu, budou DVD pøehrávány vždy podle tohoto nastavení. Je velmi dùležité, aby první DVD disk patøil do regionu, který chcete nastavit. Mìjte na pamìti, že nastavení kódu regionu je koneèné a mùže být provedeno pouze jednou. Další podrobnosti naleznete v tabulce níže. Spøátelte se se svým poèítaèem 27

27 1. Do DVD-ROM mechaniky vložte DVD film požadovaného regionu. 2. Kliknìte na Start, Programy (Programs), Mediamatics DVDExpress. 3. Kliknìte na Mediamatics DVD Player. Kód regionu Zemì nebo region 1 USA, Kanada 2 Evropa, Blízký východ, Jižní Afrika, Japonsko 3 Jihovýchodní Asie, Tchaj-wan, Jižní Korea 4 Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland 5 Døívìjší státy SSSR, èásti Afriky, Indie 6 Èínská lidová republika Poznámka: Pro zmìnu kódu regionu vložte do mechaniky DVD disk s požadovaným kódem. Další podrobnosti naleznete v nápovìdì. 1.7 Porty Porty jsou konektory, jimiž nimž se pøipojují k notebooku externí zaøízení stejnì jako ke stolnímu poèítaèi. Poznámka: Podrobný návod k pøipojení externích zaøízení naleznete v kapitole Porty na levé stranì 28 Spøátelte se se svým poèítaèem

28 # Port Pøipojit k... 1 Konektor pro mechanice EasyLink. Další pøipojení podrobnosti naleznete v èásti mechaniky Mechanika EasyLink EasyLink Porty na zadní stranì Ikona Port Pøipojit k... Napájení USB konektor Modem napájecímu zdroji USB zaøízení (myš, klávesnice atd.) telefonní lince Sí. konektor sí Ethernet 10/100 Infraèervený port tiskárnì s infrarozhraním, mobilnímu telefonu, dalšímu notebooku apod. PS/2 konektor Paralelní port Sériový port ovládacímu zaøízení na rozhraní PS/2 (myš,trackball, klávesnice apod.) tiskárnì sériovému zaøízení (myš) Výstup na monitor monitoru (až 1280x1024 / barev) Universal Serial Bus USB je nový standard konektoru pro vysokorychlostní komunikaci poèítaèových periferií. Umožní pøipojit øetìzec zaøízení a ménì zatìžuje procesor. Spøátelte se se svým poèítaèem 29

29 Fax/Data Modem Poèítaè je vybaven vestavìným faxmodemem V.90 56Kbps na sbìrnici PCI. Varování: Tento modem není kompatibilní s digitálními telefonními linkami. Zapojení do digitální telefonní linky mùže modem znièit. (Není tím mínìna standardní èeská telekomunikaèní sí s digitálními ústøednami, tady problém nenastane) Abyste mohli používat faxmodem, musíte jej pøipojit k telefonní lince. Chcete-li mít souèasnì zapojen telefon, použijte rozdvojku telefonní linky. Spus te program pro komunikaci (faxování èi Internet) a komunikujte. Rychlý infraèervený port Infraport Vám umožní bezdrátovì komunikovat s jinými poèítaèi s infraèerveným portem nebo s tiskárnami èi jinými periferiemi. Infraèervený port je schopen pøenášet až ètyøi megabity dat za sekundu (Mbps) na vzdálenost do jednoho metru. Dvì zaøízení s infraèerveným portem umístìte tak, aby jejich IR porty nebyly od sebe dále než metr a nesvíraly vìtší úhel než 15. Viz obrázek. Jsou-li dva poèítaèe v pøíslušné poloze, jednoduše zaènìte pøenášet data. Nahlédnìte do manuálu k pøíslušnému softwaru. 30 Spøátelte se se svým poèítaèem

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více