ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011"

Transkript

1 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne z mci úřední, jehž účastníky jsu zadavatel Základní škla, příspěvkvá rganizace, IČ , se sídlem Kmenskéh 609/6, Odry, zastupená Mgr. et. Bc. Jsefem Hladným, ředitelem, vybraný uchazeč Ing. Jarslav Chvanec, pdnikatel, IČ , místem pdnikání Nábřežní 1093/18, Odry, ve věci spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna veřejných zakázkách, při psuzení nabídek z hlediska pžadavků zadavatele stanvených v bdě 11 zadávací dkumentace ve veřejné zakázce Ddávka ICT a technlgií a rzšíření pčítačvé sítě v ZŠ Kmenskéh Odry" zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení výzvu ze dne , rzhdl takt: I. Zadavatel Základní škla, příspěvkvá rganizace, IČ , se sídlem Kmenskéh 609/6, Odry se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že neddržel pstup stanvený v ustanvení 76 dst. 1 a 6 citvanéh zákna veřejných zakázkách, když při psuzení a hdncení úplnsti nabídek nevylučil uchazeče Ing. Jarslava Chvance, pdnikatele, IČ , místem pdnikání Nábřežní 1093/18, Odry z účasti v zadávacím řízení, nebť jeh nabídka nesplňvala pžadavky zadavatele uvedené v bdě 11 zadávací dkumentace,

2 přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel dne uzavřel s Ing. Jarslavem Chvancem, IČ , smluvu díl. II. Od ulžení pkuty pdle 120 citvanéh zákna veřejných zakázkách za spáchání správníh deliktu uvedenéh v bdě I. se upuští. ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), jak rgán příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), bdržel pdnět na přezkumání úknů zadavatele Základní škla, příspěvkvá rganizace, IČ , se sídlem Kmenskéh 609/6, Odry, zastupená Mgr. et. Bc. Jsefem Hladným, ředitelem (dále jen zadavatel ) učiněných ve veřejné zakázce Ddávka ICT a technlgií a rzšíření pčítačvé sítě v ZŠ Kmenskéh Odry" zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení výzvu ze dne Na základě pdnětu si Úřad vyžádal dkumentaci předmětné veřejné zakázce, ze které Úřad zjistil následující skutečnsti. 3. Zadavatel v bdě 11 zadávací dkumentace stanvil následující: "Uchazeč se ve své nabídce zaváže splnit následující bchdní pdmínky, které prmítne d návrhu smluvy díl: a) ddací pdmínky Termín zahájení: 02/2009 Termín dknčení: nejpzději d Uchazeč v rámci své nabídky předlží věcný a finanční harmngram prvedení díla v členění p jedntlivých měsících dpvídající finančnímu harmngramu. b) záruční pdmínky Uchazeč v nabídce uvede délku záruční dby v měsících za jakst díla jak celku. Zadavatel pžaduje, aby nabídka uchazeče splnila minimální délku záruční dby na ddané výrbky v trvání alespň 36 měsíců a práce alespň 60 měsíců. Tat lhůta běží d uknčení přejímacíh řízení na stavbu převzatu prtklem předání a převzetí. Uchazeč se zaváže vady díla reklamvané v průběhu záruční dby bezplatně dstranit. Práce na dstraňvání reklamvaných vad, které nebrání prvzu, je zhtvitel pvinen zahájit d 3 dnů d bdržení reklamace a uknčit je v nejkratším mžném termínu. V případě vad, které brání prvzu a jsu bjednatelem výslvně značeny jak havárie, je zhtvitel pvinen zahájit jejich dstraňvání d 24 hdin d nahlášení reklamace a vady dstranit nejpzději d 48 hdin d nahlášení reklamace. c) smluvní pkuty 2

3 d) statní Uchazeč se v nabídce zaváže zaplatit smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý zapčatý kalendářní den prdlení s termínem dknčení díla. Uchazeč se v nabídce zaváže zaplatit smluvní pkutu ve výši 5 000,- Kč za každý zapčatý kalendářní den prdlení s termínem uvedeným v harmngramu prací a ddávek. Uchazeč se v nabídce zaváže zaplatit smluvní pkutu za prdlení s termínem zahájení prací na dstraňvání reklamvaných vad ve výši 5 000,- Kč za každý zapčatý kalendářní den prdlení. Uchazeč se v nabídce zaváže k realizaci níže uvedených činnstí, které budu sučástí ceny za díl: Zhtvitel je pvinen zachvávat v místě ddávek čisttu a přádek, na vlastní náklady dstraňuje dpady, nečistty vzniklé prváděním prací a zajištěním ddávek. Zajištění prtklárníh pršklení bsluhy zařízení bsažených v ddávkách. Zajištění a kmpletace nutných zkušek a revizí pdle platných předpisů a ČSN (případně jiných nrem vztahujících se k prváděnému dílu) včetně prtklů apd. Zajištění atestů a dkladů pžadvaných vlastnstech výrbků a statní dklady, kterými bude prkázán dsažení předepsané kvality a parametrů. Prvedení veškerých dplňujících průzkumů, testů, měření, zkušek, věření, revizí, kmplexních zkušek, zašklení bsluhy. Také ddání certifikátů a atestů pužitých materiálů a výrbků, manuálů a návdů k bsluze ddaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a pdle předpisů platných v ČR. V suladu s ustanvením 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě bude ddavatel vybraný na základě tht výběrvéh řízení sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly. Uvedení pčítačvé sítě d prvzu a zajištění zkušebníh prvzu včetně vyhdncení zkušebníh prvzu. 4. Z prtklu tevírání bálek ze dne Úřad zjistil, že ve lhůtě pr pdání nabídek bdržel zadavatel 5 nabídek, přičemž 2 uchazeči ve svých nabídkách zadavateli sdělili, že se nebudu veřejné zakázky účastnit. Jedna nabídka nesplnila pžadavky zadavatele. 5. Z prtklu jednání hdntící kmise ze dne vyplývá, že hdntící kmise psuzvala a hdntila 2 nabídky. 6. Sučástí dkumentace předmětné veřejné zakázce je "žádst hdntící kmise vysvětlení nejasnstí nabídky" ze dne adresvaná uchazeči Ing. Jarslavvi Chvancvi, pdnikateli, IČ , místem pdnikání Nábřežní 1093/18, Odry (dále jen "uchazeč Jarslav Chvanec" a "vybraný uchazeč"), ve které h hdntící kmise vyzvala k vysvětlení nabídky pdle 76 dst. 3 zákna v blasti záručních pdmínek a smluvních pkut, pžadvaných v bdě 11 b), c) zadávací dkumentace, a k upřesnění pdle pžadavků zadavatele veřejné zakázky d finálníh návrhu smluvy. 3

4 7. Uchazeč Jarslav Chvanec na žádst hdntící kmise ze dne dpvěděl dpisem z téhž dne, ve kterém uvedl: "V návrhu smluvy byly uvedeny běžné záruční pdmínky a smluvní pkuty, avšak nabídka byla kncipvána s vědmím a suhlasem se všemi pdmínkami zadavatele. V nabídce nebyly uvedeny ze strany uchazeče žádné překážky s naplněním záručních pdmínek a smluvních pkut". 8. V bdě 5 prtklu jednání hdntící kmise ze dne je uveden: "Zadavatelem jmenvaná hdntící kmise v suladu s ustanvením 76 zákna knstatvala, že nabídky všech uchazečů (přadvé čísl 4, 5) splňují jak záknné pžadavky, tak pžadavky uvedené zadavatelem v zadávacích pdmínkách." 9. Hdntící kmise p prvedeném hdncení bu nabídek pdle kritéria "nejnižší nabídkvá cena" dpručila zadavateli uzavřít smluvu s uchazečem Jarslavem Chvancem, který pdal nejvýhdnější nabídkvu cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. 10. V suladu se závěry hdntící kmise zadavatel rzhdl dne výběru nejvhdnější nabídky ve prspěch uchazeče Jarslava Chvance. Na realizaci předmětné veřejné zakázky zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem dne smluvu díl s výší peněžitéh závazku ,-Kč s DPH ( ,- Kč bez DPH). 11. P přezkumání předlžené dkumentace získal Úřad pchybnsti tm, zda jsu úkny učiněné zadavatelem v suladu se záknem, a prt zahájil z mci úřední správní řízení ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, při psuzení a hdncení nabídky uchazeče Jarslava Chvance a následném uzavření smluvy se jmenvaným uchazečem, když jeh nabídka nesplňvala pžadavky zadavatele uvedené v bdě 11 b), d) zadávací dkumentace pžadavek záruky 60 měsíců na práce týkající se předmětné veřejné zakázky a statní bchdní pdmínky uvedené v bdě 3 tht důvdnění. Tyt skutečnsti nebyly uvedeny v návrhu smluvy díl, i když je zadavatel výslvně pžadval ve smluvě uvést. 12. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu zadavatel a vybraný uchazeč. 13. Zahájení správníh řízení Úřad známil účastníkům řízení dpisem č. j. ÚOHS-S398/2010/VZ /2010/520/NGl ze dne Usnesením č. j. ÚOHS-S398/2010/VZ /2010/520/NGl ze dne Úřad stanvil účastníkům správníh řízení lhůtu, ve které jsu pdle 36 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "správní řád"), právněni navrhvat důkazy a činit jiné návrhy a pdle 36 dst. 2 správníh řádu v návaznsti na 39 dst. 1 správníh řádu právněni vyjádřit v řízení své stanvisk, a lhůtu, ve které se pdle 36 dst. 3 správníh řádu v návaznsti na 39 dst. 1 správníh řádu mhu vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 14. Dnem , kdy byl vybranému uchazeči dručen známení zahájení správníh řízení ze dne , byl správní řízení zahájen. 15. Zadavatel se ke skutečnstem uvedeným v známení zahájení správníh řízení vyjádřil dpisem ze dne , ve kterém knstatval, že ze dvu hdncených nabídek byla vybrána nabídka uchazeče Jarslava Chvance, který nabídl nižší cenu. Dále uvedl, že vybraný uchazeč na jmenvanu žádst hdntící kmise vysvětlení nejasnstí nabídky ze dne téhž dne dpvěděl, že bchdní pdmínky stanvené v zadávací dkumentace uvedl v návrhu smluvy s vědmím a v suladu s pdmínkami zadavatele. 4

5 16. Ke skutečnsti, že záruční pdmínky pžadvané v bdě 11 b) zadávacích pdmínek vybraný uchazeč neuvedl d návrhu smluvy, zadavatel uvedl, že vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl záruku 5 let (60 měsíců) na "kabeláže", které pdle zadavatele zahrnvaly práce při zasíťvání a zprvznění pčítačvé učebny. 17. Ke skutečnsti, že v návrhu smluvy nebyly vybraným uchazečem zapracvány statní bchdní pdmínky, které zadavatel pžadval v bdě 11 d) zadávací dkumentace, zadavatel uvedl, že tyt pžadvané pdmínky (uvedené v bdě 3 tht důvdnění) byly splněny při realizaci veřejné zakázky neb vyplývají přím ze zákna. 18. Jak důkaz faktické realizace všech pžadavků pdle bdu 11 zadávací dkumentace zadavatel dkazuje na veškeré pdklady, které pskytl Úřadu k šetření předmětné veřejné zakázky, dále navrhl hledání na místě realizace zakázky, výslech vybranéh uchazeče a zástupce zadavatele, případně dalších sb pdílejících se na veřejné zakázce. 19. Závěrem svéh vyjádření zadavatel zpchybňuje naplnění ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna, resp. zda vytýkaným pstupem, mhl být pdstatně vlivněn výběr nejvhdnější nabídky. Zadavatel se rvněž dmnívá, že následky případnéh správníh deliktu a tudíž i jeh závažnst, jsu s hledem na výše uvedené téměř bezvýznamné a žádá, aby k tmu Úřad přihlédl při celkvém psuzení případu. 20. Vybraný uchazeč se k zahájení správníh řízení vyjádřil dpisem ze dne , ve kterém (ve shdě s vyjádřením zadavatele) uvádí, že byť v návrhu smluvy díl neuvedl "záruku na práce ve výši 60 měsíců", jeh nabídka bsahvala záruku 5 let (tj. 60 měsíců) na "kabeláže a rack". A c se týká statních bchdních pdmínek uvedených v bdě 11 d) zadávací dkumentace (viz bd 3 tht důvdnění), vybraný uchazeč uvádí, že tyt pdmínky pskytuje zákazníkům autmaticky, a prt nebyly ve smluvě díl uvedeny. Stanvisk a závěry Úřadu 21. Úřad přezkumal na základě 112 zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, p zhdncení všech pdkladů, zejména zadávací dkumentace, a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že se zadavatel dpustil správníh deliktu, nebť nepstupval v suladu se záknem, když nevylučil vybranéh uchazeče, prtže jeh nabídka nesplnila pžadavky zadavatele uvedené v bdě 11 b), d) zadávací dkumentace, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel smluvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. 22. Pdle 69 dst. 5 zákna se nabídky pdávají písemně a ve lhůtě pr pdání nabídek. 23. Pdle 68 dst. 2 zákna nabídka bsahuje návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče a prhlášení pdepsané sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, z něhž vyplývá, že uchazeč je vázán celým bsahem nabídky p celu dbu běhu zadávací lhůty. 24. Ustanvení 76 dst. 1 zákna uvádí, že hdntící kmise psudí nabídky uchazečů z hlediska splnění záknných pžadavků a pžadavků zadavatele uvedených v zadávacích pdmínkách a z hlediska th, zda uchazeč nepdal nepřijatelnu nabídku pdle 22 dst. 1 písm. d) zákna. Nabídky, které tyt pžadavky nesplňují, musí být vyřazeny. 5

6 25. Pdle 76 dst. 3 zákna hdntící kmise může v případě nejasnstí pžádat uchazeče písemné vysvětlení nabídky, přičemž v žádsti hdntící kmise uvede, v čem spatřuje nejasnsti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hdntící kmise nabídku vyřadí, pkud uchazeč nedručí vysvětlení nabídky ve lhůtě 3 pracvních dnů de dne dručení žádsti vysvětlení nabídky, nestanví-li hdntící kmise lhůtu delší. 26. Pdle ustanvení 76 dst. 6 zákna uchazeče, jehž nabídka byla při psuzení nabídek hdntící kmisí vyřazena, vylučí veřejný zadavatel bezdkladně z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče včetně důvdů veřejný zadavatel uchazeči bezdkladně písemně známí. 27. Pdle 82 dst. 2 zákna pkud nebyly ve stanvené lhůtě pdány námitky pdle 110 dst. 4, uzavře zadavatele smluvu s vybraným uchazečem d 15 dnů p uplynutí lhůty pr pdání námitek. Smluvu uzavře zadavatel v suladu s návrhem smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče, ppřípadě upraveným pdle 32 zákna. K pstupu zadavatele při psuzení nabídek 28. Zadavatel v zadávací dkumentaci pr předmětnu veřejnu zakázku v bdě 11 výslvně stanvil: "Uchazeč se ve své nabídce zaváže splnit následující bchdní pdmínky (uvedené pd písmeny a, b), c), d), které prmítne d návrhu smluvy díl". V prvním dstavci bdu 11 b) zadavatel pžadval splnit záruční pdmínky takt: "Uchazeč v nabídce uvede délku záruční dby v měsících za jakst díla jak celku. Zadavatel pžaduje, aby nabídka uchazeče splnila minimální délku záruční dby na ddané výrbky v trvání alespň 36 měsíců a práce alespň 60 měsíců. Tat lhůta běží d uknčení přejímacíh řízení na stavbu převzatu prtklem předání a převzetí." Dále zadavatel pžadval v druhém dstavci bdu 11 b), aby se uchazeč zavázal vady díla v průběhu záruční dby bezplatně dstranit. Zadavatel stanvil, že "práce na dstraňvání reklamvaných vad, které nebrání prvzu, je zhtvitel pvinen zahájit d 3 dnů d bdržení reklamace a uknčit je v nejkratším mžném termínu. V případě vad, které brání prvzu a jsu bjednatelem výslvně značeny jak havárie, je zhtvitel pvinen zahájit jejich dstraňvání d 24 hdin d nahlášení reklamace a vady dstranit nejpzději d 48 hdin d nahlášení reklamace." 29. Sučástí nabídky vybranéh uchazeče je návrh smluvy, ve kterém nebyla uvedena zadavatelem pžadvaná "záruka na práce v délce min. 60 měsíců". Rvněž zde nebyl zapracván pžadavek zadavatele pdle bdu 11 d) statní bchdní pdmínky (citvané v bdě 3 tht důvdnění). Ve jmenvaném návrhu smluvy v bdě VII. a v bdě XIII. všem byly zapracvány "smluvní pkuty" pdle pžadavku zadavatele uvedeném v bdě 11 c) zadávací dkumentace. Mim návrh smluvy vybraný uchazeč na jedné z listin bsažených v nabídce uvedl, že pskytuje záruku 5 let na"kabeláže a rack". 30. Zadavatel zaslal uchazeči Jarslavvi Chvancvi dne "žádst hdntící kmise vysvětlení nejasnstí nabídky", ve které h hdntící kmise vyzvala k vysvětlení nabídky pdle 76 dst. 3 zákna v blasti "záruční pdmínky na práce v délce min. 60 měsíců" (viz bd 28 tht důvdnění) a "smluvních pkut" (citvaných v bdě 3 tht důvdnění), pžadvaných v bdě 11 b), c) zadávací dkumentace a k upřesnění pdle pžadavků zadavatele veřejné zakázky d finálníh návrhu smluvy. 6

7 31. Uchazeč Jarslav Chvanec na jmenvanu žádst ze dne téhž dne dpvěděl dpisem, ve kterém uvedl: "V návrhu smluvy byly uvedeny běžné záruční pdmínky a smluvní pkuty, avšak nabídka byla kncipvána s vědmím a suhlasem se všemi pdmínkami zadavatele. V nabídce nebyly uvedeny ze strany uchazeče žádné překážky s naplněním záručních pdmínek a smluvních pkut". 32. Z předlžených materiálů dále vyplývá, že návrh smluvy díl, který byl sučástí nabídky uchazeče Jarslava Chvance a smluva díl uzavřená mezi ním a zadavatelem dne jsu ttžnéh znění. K absenci bchdních pdmínek pdle bdu 11 b), d) zadávací dkumentace v návrhu smluvy díl uchazeče Jarslava Chvance 33. Zákn veřejných zakázkách pžaduje v ustanvení 68 dst. 2, aby návrh smluvy byl sučástí předkládané nabídky. Pžadavky na bsahvu a frmální stránku návrhu smluvy jsu stanveny zadavatelem v zadávací dkumentaci neb samtným ddavatelem tam, kde je zadávací dkumentace neupravuje. 34. Zadavatel výslvně v bdě 11 zadávací dkumentace pžadval uvedení bchdních pdmínek (pdle bdu 3 tht důvdnění) d návrhu smluvy díl, tudíž jeh úmyslem byl, aby návrh smluvy díl byl kncipván tak, že žádné bchdní pdmínky uvedené v bdě 11 nemhu být vynechány, z čehž plyne, že nesplnění tht pžadavku bude důvdem pr vyřazení nabídky a vylučení uchazeče ze zadávacíh řízení. 35. Z výše uvedenéh vyplývá, že pžadavky uvedené v bdě 11 zadávací dkumentace jsu pžadavky abslutními, jejichž uvedení ve smluvě díl zadavatel výslvně pžadval, z čehž vyplývá, že když návrh smluvy nebude zadávacím pdmínkám dpvídat, bude tat skutečnst důvdem pr vyřazení nabídky a vylučení uchazeče ze zadávacíh řízení. 36. Z předlžené dkumentace vyplývá, že i když vybraný uchazeč předlžil nabídku, která nebsahvala pžadavky stanvené v zadávací dkumentaci v bdě 11 b) a d), přest se zadavatel zttžnil se závěrem hdntící kmise a dne rzhdl výběru nejvhdnější nabídky ve prspěch vybranéh uchazeče, který pdal nejnižší nabídkvu cenu. 37. Zadavatel i vybraný uchazeč ve svých vyjádřeních k zahájení správníh řízení, k absenci záruční pdmínky "pskytnutí záruky 60 měsíců na práce" pdle bdu 11 b) zadávací dkumentace shdně uvedli, že vybraný uchazeč tut pdmínku naplnil, když v nabídce uvedl, že pskytuje záruku na "kabeláže a rack", která pdle zadavatele zahrnvala práce při zasíťvání a zprvznění pčítačvé učebny". K tmu Úřad uvádí, že puhé knstatvání pskytnutí "záruku 5 let na kabeláže a rack", nelze pvažvat za splnění bchdní pdmínky "záruky min. 60 měsíců na práce", prtže vybraný uchazeč tut záruku uvedl v jedné z listin své nabídky a nikliv v návrhu smluvy díl, jak zadavatel pžadval v bdě 11 b) zadávací dkumentace. 38. K absenci "statních bchdních pdmínek", v návrhu smluvy, pžadvaných v zadávací dkumentaci pd bdem 11 d), citvaných v bdě 3 tht rzhdnutí, zadavatel ve shdě s vybraným uchazečem uvedl, že byly splněny při realizaci veřejné zakázky neb vyplývají přím ze zákna, přičemž jak důkaz faktické realizace všech pžadavků pdle bdu 11 d) zadávací dkumentace, zadavatel navrhl prvedení dalších důkazů (viz bdy 41 až 44 tht 7

8 důvdnění rzhdnutí). Úřad uvedené zdůvdnění pvažuje za irelevantní, prtže zadavatel v zadávací dkumentaci výslvně pžadval zapracvání celéh bdu 11, tudíž i bdu 11 d), d návrhu smluvy, prt absence jmenvaných "statních bchdních pdmínek" v návrhu smluvy má za následek prušení zákna bez hledu na samtnu realizaci veřejné zakázky (viz bd 39 a 40 důvdnění tht rzhdnutí). 39. Vzhledem k výše uvedenému Úřad knstatuje, že zadavatel nepstupval v suladu s ustanvením 76 dst. 1 a 6 zákna, když nevyřadil nabídku uchazeče Jarslava Chvance, která nesplňvala pžadavky zadavatele uvedené v bdě 11 b), d) zadávacích pdmínek, a nevylučil jej z účasti v zadávacím řízení. Tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky, nebť pkud by byl zadavatelem vybraný uchazeč vylučen, byla by jak nejvhdnější vybrána nabídka jinéh uchazeče. 40. V tét suvislsti Úřad dkazuje na ustanvení 74 dst. 1 zákna, v němž je stanven, že činí-li hdntící kmise ve vztahu k ddavatelům úkny pdle tht zákna, platí, že úkny činí jménem zadavatele. V šetřeném případě hdntící kmise hdntila nabídky ddavatelů ve výše uvedeném prtkle z jednání ze dne , zadavatel se s nesprávným pstupem hdntící kmise při hdncení nabídek zttžnil a rzhdl téhž dne výběru nejvhdnější nabídky. Z th důvdu Úřad phlíží na výše uvedená pchybení hdntící kmise jak na nesplnění pvinnsti zadavatele. K návrhu zadavatele na prvedení dalších důkazů 41. K zadavatelem navrhvaným důkazům (hledání na místě realizace zakázky, výslech vybranéh uchazeče a zástupce zadavatele, případně dalších sb pdílejících se na veřejné zakázce), které by měly dlžit splnění pžadavků dle bdu 11 zadávací dkumentace v rámci samtné realizaci předmětné veřejné zakázky, Úřad uvádí, že prvedení veřejné zakázky pdle zadávací dkumentace a prvedení zadávacíh řízení v suladu se záknem jsu dvě dlišné věci. 42. Úřad pdle 112 zákna vyknává dhled nad ddržváním zákna, přičemž v tmt případě je jednznačně z dkumentace veřejné zakázce dkázán, že smluva s vybraným uchazečem nebyla uzavřena v suladu se zadávací dkumentací, byť zadavatel i vybraný uchazeč shdně ptvrzují, že předmět veřejné zakázky byl řádně realizván ve smyslu pžadavků zadávací dkumentace. 43. Jestliže však zadavatel v zadávací dkumentaci výslvně pžadval zapracvání celéh bdu 11 d návrhu smluvy díl, znamená t, že neuvedení těcht pžadavků má za následek prušení zákna bez hledu na samtnu realizaci veřejné zakázky. 44. Úřad pvažuje zadavatelem navrhvané důkazy jak bezpředmětné, nebť je z dkumentace veřejné zakázce, zejména z nabídky vybranéh uchazeče, ale i z vyjádření samtných účastníků řízení jednznačně prkázán, že "pžadavek záruky na práce ve výši min. 60 měsíců" uvedený v bdě 11 b) a "statní bchdní pdmínky" stanvené v bdě 11 d) zadávací dkumentace, že v návrhu smluvy díl uchazeče Jarslava Chvance nebyly uvedeny. Ulžení pkuty 45. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddržel pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tent pstup 8

9 pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu s uchazečem pdle V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel správníh deliktu dpustil tím, že neddržel pstup stanvený záknem v ustanvení 76 dst. 1 a dst. 6 zákna, nebť při psuzení a hdncení úplnsti nabídek nevylučil uchazeče Jarslava Chvance ze zadávacíh řízení, i když v návrhu smluvy díl neuvedl bchdní pdmínky, které zadavatel výslvně v bdě 11 b), d) zadávací dkumentace, pžadval d tét smluvy zapracvat resp. "prmítnut d návrhu smluvy". Tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel dne uzavřel s uchazečem Jarslavem Chvancem smluvu díl. 47. Jelikž zadavatel uzavřel smluvu s vybraným uchazečem, aniž by ddržel pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, a tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky, naplnil tak skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. 48. Pdle 121 dst. 3 zákna dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 49. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna. V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu dzvěděl na základě bdržené dkumentace zadání veřejné zakázky zaslané Úřadu na základě pdnětu. K uzavření smluvy s vybraným uchazečem dšl dne Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 50. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 5 % ceny zakázky neb d ,- Kč, pkud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. a) zákna. 51. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dpustil správníh deliktu, a za kteru může být zadavateli ulžena pkuta, činí pdle smluvy díl částku ,- Kč s DPH. Hrní hranice mžné pkuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí p zakruhlení částku ,- Kč. 52. Dne zadavatel Úřadu sdělil, že rzpčet základní škly na rk 2010 je ,- Kč, z th ,- Kč je určen na zúčtvatelné plžky (vda, plyn, elektřina) a ,- Kč na prvz škly. 53. Pdle 121 dst. 2 zákna Úřad při určení výměry pkuty zadavateli přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 54. Úřad vzal d úvahy pvahu předmětu veřejné zakázky (zasíťvání pr ptřeby výuky studentů základní škly) a pstavení zadavatele, kterým je základní škla, která nemá mnh mžnstí navýšit příjmy svéh rzpčtu jakžt příspěvkvá rganizace a rvněž také fakt, že se zadavatel takvéht pchybení dpustil pprvé. 9

10 55. Úřad vzal v úvahu i skutečnst, že zadavatel i vybraný uchazeč shdně ptvrdili a dkumenty dlžili, že předmětná veřejná zakázka byla řádně zrealizvána ve smyslu všech bchdních pdmínek stanvených zadavatelem, za nejnižší nabídkvu cenu. 56. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech hledisek a upustil d ulžení pkuty. Prjednání před Úřadem za neddržení pstupu stanvenéh záknem splnil funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. P zvážení všech klnstí případu Úřad knstatuje, že puhé prjednání správníh deliktu před Úřadem je dstatečné. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. Mgr. Kamil Rudlecký místpředseda tisk úředníh razítka Obdrží: Základní škla, Kmenskéh 609/6, Odry Ing. Jarslav Chvanec, pdnikatel, Nábřežní 1093/18, Odry Vypraven dne: viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 10

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: 3. 8. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015 *UOHSX006X0HM* UOHSX006X0HM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brn 14. dubna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více