Závrená práce. Obsah. Stáž KAM Malenovice. Knowhow Tensingového vedoucího. Knowhow Tensingového vedoucího Jií Folta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závrená práce. Obsah. Stáž KAM Malenovice. Knowhow Tensingového vedoucího. Knowhow Tensingového vedoucího Jií Folta"

Transkript

1 Stáž KAM Malenovice Závrená práce Knowhow Tensingového vedoucího Obsah K emu mi to je?...3 Výzvy a Povzbuzování...4 Síla pozitivního oekávání...5 Titanic...5 Umní zptné vazby...7 Aktivní naslouchání...7 Sendviový systém U Mc Donalds je prost fajn...10 Shrnutí pravidel zptné vazby...12 Zásady vyuování...13 Píprava materiál a pomcek...13 Tajemství pamti...14 Mnemotechnické pomcky...14 Abstraktnost/Konkrétnost Píbhy, píbhy a píbhy Opakování matka moudrosti...16 Motivace k uení...16 V nejlepším pesta...16 Styly vedení studenta...17 Výzva...18 Shrnutí zásad vyuování...19 Vedoucování...20 Vystupování vedoucího...20 Stanovení hranic a následk...21 Káznní versus Trestání...23 Princip následk...23 Jak kárat a pitom netrestat...23 Shrnutí problémy a jejich ešení pi vedení...24 Vysávání myšlenek Brainstorming...26 Strasti vleeného vedoucího...27 Osobní as s Bohem...27 Jak na plánování...28 Úkolovník...28 Kalendá...30 Nápadník...30 Shrnutí o plánování...30 Vize...31 Reference:...32 Píloha Píloha Školní rok 2005/2006 Ing. Jií Folta 2

2 Vnováno Terrymu, který mi otoil klíkem, Alovi Andersonovi, který zaadil rychlost a celému týmu stáže, která sešlápla plynový pedál. K emu mi to je? Nco o autorovi Od roku 2000 jsem zapojený v YMCA jako len moderního pveckého sboru Tensing a zhruba po dvou letech psobení jsem se zaal angažovat jako Tensingový vedoucí a dirigent. Do doby než do naší YMCA pijeli vedoucí z organizace Young life, aby trénovali dobrovolníky, pistupoval jsem k ešení problém v Tensingu prakticky stylem pokus-omyl. Po píjezdu Ala a Stacy jsem podobn jako ostatní Tensingoví vedoucí zaal chodit na pravidelná nedlní setkání k nim dom, kde jsme diskutovali o tom, jak rozvinout naše schopnosti vedoucích. V souasné dob m Bh zavedl na Stáž, což je 9-msíní program Kesanské Akademie Mladých pro rozvoj vedoucích mládeže a tento materiál je mou závrenou prací na tomto vynikajícím programu, pi kterém jsem mohl rst a získávat vdomosti krom jiného také o oblasti vedení. Snažím se zde pinejmenším nakousnout problémy, ped které jsem byl jako Tensingový vedoucí postaven a navrhnout jejich ešení. Prakticky je tento materiál kondenzovanou snškou mých zkušeností z vedení Tensingu a vdomostí, které jsem získal bhem programu Stáže. Pro koho je tento materiál uren Pro bys tento materiál poteboval práv ty? Podle zahraniních manažér [1] narážejí eští vedoucí na nkolik zásadních pekážek: Jsou píliš autoritativní a velcí individualisté neschopní týmové spolupráce. Neumjí delegovat pravomoci a využívat schopností svých spolupracovník. Neumjí zadávat úkoly a motivovat spolupracovníky. Také eský vedoucí neumí efektivn ídit svj as. Vnímám podobné poteby ke zmn nejen u sebe, ale také u mnoha lidí se kterými spolupracuji. Pedpokládám, že jsi lovk, který vede nkterou z Tensingových skupin nebo s jejím vedením zaíná vypomáhat. Materiál, ale mžeš bez problém využít i v pípad, že vedeš jinou skupinu lidí (vedoucí mládeže, manažér,...). Pedpokládám, že se jako vedoucí potýkáš s problémy. Že máš odvahu a chu, nechat se vést dále a uit se. Že máš postoj hladového studenta, který potebuje vdt více. A nakonec pedpokládám, že jsi kesan a že toužíš piblížit ostatním tensingám lásku, kterou tob projevil Bh skrze Ježíše Krista. Pokud tvé vedení není motivováno láskou k druhým, je velká pravdpodobnost, že vezmeš informace v tomto dokumentu obsažené a zneužiješ je k tomu, aby jsi manipuloval s lidmi kolem sebe. Mou nadjí naopak je, že tato práce ti pomže rozvíjet schopnosti lidí kolem tebe a tedy dopomže k rozkvtu tvého Tensingu a k šíení Boží lásky mezi mladými lidmi. Tato brožrka t také ochrání. Tedy, aby t tví svenci žrali, ale aby t pi tom nesežrali. Co je obsahem této brožrky? V kapitole Výzvy a Povzbuzování se podíváme na dležitost povzbuzování. Jakým zpsobem jej dlat a jakým zpsobem jej urit nedlat. Budeme zkoumat naše motivy pro povzbuzování a koukneme na to, co se stane, když nám v Tensingu chybí nkdo, kdo umí povzbuzovat. V kapitole Umní zptné vazby se podíváme na to, jakým zpsobem se mžeme navzájem napomínat, aniž bychom toho druhého zranili neopatrnou kritikou. Možná zde nalezneš odpov na to, pro práv tvé dobe mínné rady dopadají jako hrách na stnu. Bez toho, aniž zvládneme umní dlat zptnou vazbu, je velice tžké odhalit a odstranit chyby a posunout se dále. Kapitola Zásady vyuování je zaazena z dvodu, že tém každý Tensingový vedoucí je docela asto stavn do situace, kdy má druhé nco nauit. Ne každý, kdo je odborník v dané oblasti, musí nutn být dobrým uitelem v této oblasti. Umní uit je nco, co je nutno se nauit. Nkteí kvli tomu studují celou vysokou školu. My to zvládneme v jedné kapitole z rychlíku. V kapitole Vedoucování se podíváme, jak je dležité, aby vedoucí vymezil hranice a pak byl dsledný pi jejich dodržování. Pokud máte nkdy pocit, že dcka neví, co by roupama dlaly a houpají se na lustru bhem toho, kdy vy se snažíte vést Tensingovou zkoušku, pak je toto kapitola, která mže vnést do situace trošku svtla. Strasti vleeného vedoucího jsou místem, kde se budeme dívat na náš asový harmonogram. Budeme zkoumat, zda stíháme nebo jsme vleeni z jedné akce na druhou. Podíváme se, zda je možné toto rozjeté auto služby zpomalit natolik, abychom si jízdu mohli pln vychutnávat a jaké pomcky k tomu mžeme použít. Nakonec se podíváme na problematiku Vize. Bez vize nejsme schopni vidt les skrze stromy. Nimráme se v detailech a naše služba nepostupuje kupedu. Jakou vizi máš s Tensingem ty? Odpov na toto snad nalezneš bhem tení této kapitoly. Toto je tedy ve zkratce o em je tento materiál. Na konci každé kapitoly nalezneš shrnutí nejdležitjších informací z dané kapitoly. Ale jedna dležitá poznámka úpln než se pustíme dál. márej si do tohoto materiálu, dlej si poznámky, podtrhávej a zvýrazuj. Vezmi informace z této brožrky a rovnou je uplatuj v praxi. Železo se má kout, dokud je žhavé. Pokud ihned neaplikuješ ve své práci to, co t zaujme, neaplikuješ to nikdy. Chci t proto povzbudit aplikuj, zkoušej, dlej chyby u se. 3 Výzvy a Povzbuzování Na eskoslovenském Tensingovém festivalu ve Frýdlantu pipravila skupinka lidí drama, které m velmi oslovilo. Na scénu pichází lidé se svíkami a hraje krásná hudba. Najednou zaínají svtla blikat a hudba se mní v strašlivý rachot. Z hledišt vybíhá voucí postava v erné kápi a poté, co vyskakuje na pódium, zaíná lidem sfoukávat svíky jednu po druhé. Každý, komu byla svíka zhasnuta, umírá a postupn všichni klesají na zem. Je ticho. Tu zezadu z podia pichází jiná postava celá v bílém rouchu s hoící svíkou a zaíná znovu zapalovat sfouknuté svíky. Tou postavou je Bh. Každý komu je svíka znovu zapálena, povstává k novému životu a raduje se. Po chvíli krásné hudby se ale nálada mní a na scénu pichází opt postava v erné kápi, která jak jste se dovtípili pedstavuje ábla. ábel zaíná znovu lidem sfoukávat svíky. Jedna vc se te ale mní. Ten komu svíka pestala hoet klesá k zemi, ale najednou pistupuje jeho soused a znovu mu svíku zapaluje a pozvedá jej zpt vzhru. ábel se snaží, ale lidi si v této tžké chvíli navzájem pomáhají a zapalují si svíky, takže není schopen je úpln uhasit. Paralelní síla pomáhajících si lidí je silnjší než on. Tento píbh krásn vykresluje to, co se dje možná také ve tvém Tensingu. Možná prožíváš skvlá období, kdy se všechno daí. Lidé jsou nadšení, dláte koncerty, je super atmosféra. Jako by jsi slyšel tu krásnou hudbu všude kolem. Najednou pijde nco, co ale zpsobí období temna. Lidé už nejsou tak nadšení, stále si na nco stžují, odcházejí z Tensingu, nic je nebaví ani nezajímá. Slyšíš ten strašlivý rachot a cítíš, jak ábel obchází jako voucí lev a sfoukává postupn lidem svíky. Ty se snažíš ze všech sil, njak situaci zachránit, ale Tensing prost prožívá krizi. Poteboval by jsi v tom nebýt sám. Poteboval bys nkoho, kdo ti pipálí také tvojí svíku, když se zrovna budeš cítit mizern. Povzbuzení od druhého potebuješ jako sl. V knize Osvžení pro duši [3] je výrok: lovk potebuje 4x denn obejmout, aby mohl pežít, 8x aby ml sílu pokraovat a 12x aby mohl rst. Zejm je tento výrok schváln nadsazen, ale vystihuje lidskou potebu po povzbuzení. Jak asto si všimneme, když nco nefunguje správn a máme potebu na to upozornit. Pamatuješ si ale, kdy jsi naposledy nkoho povzbudil, že mu nco jde? Že se mu nco podailo? Kdy jsi to udlal naposled? Sami potebujeme povzbuzení jako sl, ale na druhou stranu nemáme vbec potebu povzbuzovat lidi kolem sebe. Oni urit vdí, že jsou dobí., snažíme se njak odvodnit, pro za nimi nejít. Pár mých slov není tak dležitých. Ješt by si mysleli, že se jim snažím njak pochlebovat. Když jsem zaínal jako zelená v Tensingu Poruba, všímal jsem si samozejm práv všech vcí, které by ml Terry English (dirigent TS Poruba), zmnit a vylepšit. Myslím, že jsem byl dokonce dostaten odvážný, abych mu to byl ochotný i íct. Vnímal jsem jeho silnou osobnost, která je naprosto nezávislá na pomoci zvení. Pesto jsem po nkolika letech zjistil, že tehdy byli asy, kdy ml sto chutí se vším praštit a nechat Tensing být. A te zažívám velice podobnou situaci akorát z druhé strany. Jirka Folta, vedoucí který všechno zná a všechno ustojí te poslouchá, co všechno dlá špatn. Jak jasn si te uvdomuji dležitost povzbuzení? A tu najednou pichází jeden ze spoluvedoucích Tensingu Frýdlant a ptá se m: Jirko, povz, co t trápí? Najednou se rozpomínám, že to jsem naposledy zažil, když jsem Tensing ve Frýdlantu vedl ješt spolen s Andym Gibsonem, který je te již naplno v Tensingu Ostrava Jih. Po drsné zkoušce po které jsem ml sto chutí s tím vším praštit najednou pišel Andy a vyslechl m. To že jsme o tom mohli mluvit a modlit se za to, bylo nco, co mi dodávalo sílu. Te pichází Markéta a zapaluje mi znovu svíku. Uvdomuji si, jak jsem bezbranný vi áblovým útokm a jak je jednoduché mi svíku sfouknout, když jsem sám. V kazateli ve 4.kapitole se píše: Lépe dvma než jednomu...upadne-li jeden, druh jej zvedne. Bda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Je nkdo, kdo by pozvedl tebe, až padneš? Jsi ty ochoten pozvednout nkoho? Pozvednout jej teba i 12 krát za den? Udláš to navzdory toho, že osoba, kterou povzbuzuješ pro tebe povzbuzení nemá? Možná jsi totiž prvním lovkem ve tvém Tensingu, který zane všem, kteí se kolem mraí a jsou skeptití, rozsvcovat svíky povzbuzení. 4

3 Síla pozitivního oekávání V Americe se stalo jednomu profesorovi, že pišel na školu a hned první rok svého psobení dostal ákovou tídu s výbrovými studenty. A opravdu tito výbroví studenti byli mnohem lepší než studenti ve všech ostatních tídách a uitel strašn rád uil práv v tomto A-ku. Na konci mli žáci z A-ka mnohem lepší výsledky než studenti z ostatních tíd. editel se zhrozil, že mají všichni tak dobré známky, protože si myslel, že uitel nebyl dostaten písný. Nemžeš pece dát všem jedniky, to prost nejde., ekl váhav. Ono to ale prost jinak nejde, ohradil se uitel, všichni podávají nesmírn dobré výsledky. Dá se to pece oekávat. Vždy se jedná o výbrovou tídu. Pak se ale dozvdl nco, co neekal. Ale výbrové tídy byly pece tento rok zrušeny., konstatoval editel. V minulých letech byly A-kové tídy opravdu výbrové, ale tída, kterou jsi tento rok uil, byla složena z obyejných student. Uitel byl šokován a znovu procházel práce svých student ze všech tíd a kontroloval zda se nezmýlil. Zda se nenechal ovlivnit svým oekáváním a nepikrášloval známky jeho výbrových student. Ale opravdu práce z jeho výbrové tídy byly kvalitativn nkde úpln jinde. Všiml si také, že hromádka prací student z výbrové tídy je tém o polovinu vyšší než hromádky z ostatních tíd. Co zpsobilo takovou zmnu? Bylo to JEHO pozitivní oekávání, které zpsobilo, že se jeho studenti byli schopni nauit mnohem více a být ochotni investovat mnohem více ze svého asu a energie. On jim dvoval. Oni nechtli zklamat jeho oekávání a dvru. Byl tu konen lovk, který jim dvoval a oni chtli ukázat, že jsou této dvry hodni. Dvuj svým studentm, že jsou schopni udlat velké vci. Ber je jako svoji výbrovou tídu. Dosáhnou totiž pesn takových výsledk, jaké od nich budeš ty sám oekávat. Budou to práv tvá oekávání, tvé výzvy a tvá víra v jejich úspch, které je poženou kupedu. Ale co když na to fakt nemají? Co když nemají ty potebné schopnosti? Když se podívám na to, jaké uedníky si vybral Ježíš, vidím samé nevzdlané lidi naprosté nuly. Ježíš jim ale dvoval a vychoval z nich vedoucí, kteí nepostrádali autoritu, mluvili a jednali moude a byli schopni vést rannou církev v nehorázných podmínkách tžkého pronásledování. Ano, v nkterých oblastech mžou být nkteí obdarovanjší, než druzí. Ale v každém lovku je ukryta obrovská síla a potenciál, který nejprve musí být objeven a uveden do innosti. Sebelepší auto, je naprosto k niemu, dokud se neotoí klíkem v zapalování. Pipravme se na to, že vtšina našich student bude podobná autm, která roky sedí v garáži, protože je nikdo nenastartoval. Toto je zodpovdností nás uitel, abychom dvrou a pozitivním oekáváním nastartovali naše studenty k využívání schopností, které jim byly dány. Titanic Pi sledování filmu Titanic, se mi naskytla strašlivá podívaná. Lidé skáou do vody a snaží se njakým zpsobem zstat nad hladinou. Voda je ale studená a pestávají jim fungovat svaly. Všude plave plno ostatních lidí a tak se nkteí snaží zstat nad hladinou tak, že se chytí nkoho jiného a zatlaí jej pod hladinu. Takto na chvíli získávají pevný bod a mžou se nadechnout než zase na oplátku nkdo strhne pod vodu je samotné. Uvdomil jsem si, že scénáristicky velice podobná situace se dla ve tídách bhem mého studia. Lidé se navzájem mezi sebou shazovali a kdo vymyslel horší vtip, byl za vtšího hrdinu až do doby než nkdo vymyslel ješt horší vtip na jeho úet. Lidé se navzájem pedhánli v tom, kdo koho lépe potopí. Vzniklo prostedí ve kterém lidé radji pedstírali, že se ped písemkou neuili, aby mohli po písemce ukázat nehorázn dobré výsledky. Do této pasti jsem se také chytnul. Akoliv jsem se uil, co to dalo pedstíral jsem, že jsem tomu píliš asu nevnoval. Komunikoval jsem tím: Já jsem už úpln na dn. Nemáte možnost m nikam 5 jinam potopit. A když jsem dostal za jedna, najednou si každý myslel kdovíjaký nejsem genius, že bez pípravy jsem schopen takových výsledk. Strategie chudáka by docela i fungovala, a možná také proto je tak rozšíená na eských školách, ale asem jsem se setkal s ním jiným. Pi svém pobytu v USA jsem nikde nevidl nikoho, kdo by chudákovskou strategii používal. O to více, ale vynikala u mých eských koleg v práci, kteí o sob neustále tvrdili, že nic neumí a nezvládnou. Jakoby to do nás nasáklo. Zejm práv tam jsem se poprvé setkal s tím, že lidé kolem m oceovali mou práci a já z ní mohl mít radost. Po návratu dom chudákovská strategie nabyla ješt konkrétnjších rys, te když jsem vidl, že to jde i jinak. Postupn jsem zaal ve škole strategii povzbuzování uplatovat. Pestal jsem pedstírat, že jsem se neuil a íkal jsem pravdu takovou, jaká byla. Když se nkomu nco povedlo, oteven jsem jej pochválil za dobrý výsledek. Atmosféra alespo kolem mne se zaala mnit. Díky tomu, že jsem si uvdomoval, že se vlastn všichni kolem mne topí a potebují získat vdomí vlastní ceny a takto se nadechnout, mohl jsem mezi nimi proplouvat bez toho, aniž by m nkdo z nich dostal pod vodu. Bhem výcviku plavíku nás uili, jak se dostat k tonoucímu zezadu a neumožnit mu, aby nás v agonii topícího se nestrhnul pod vodu a nezaali jsme se tak topit oba dva. Tonoucímu se hodil záchranný plovák, kterého se chytil a hlava mu byla vyzdvižena nad vodu. Ráznými slovy byl ujištn o tom, že je v bezpeí. Topící se opravdu stébla chytá! Kope kolem sebe a hledá pevný bod. Vtšina lidí o kterých všichni tvrdí, že jsou zlí, jsou jen lidé, kteí se topí. Jsou považováni za zlé, zraují lidi kolem sebe a potápí je. Mžeš jim ty njak pomoci? Mžeš jim hodit záchranný plovák povzbuzení? Jsi ochotný to udlat? 6

4 Umní zptné vazby V této kapitole se dozvíme nco o tom, jak mžeme dávat, ale také pijímat zptnou vazbu. Být objektivní je velice tžké a to obzvlášt, když posuzuji sám sebe. Ve vztahu k sob jsem schopen si odpustit takové híchy, které bych normáln u jiných lidí odpustit schopný nebyl. Na sebe, aniž bych si to uvdomoval se dívám vždycky shovívavji. Tedy, nejsem k sob objektivní. Abych zjistil, jak to vlastn se mnou je doopravdy, potebuji se na to zeptat nkoho jiného. To, že mi nkdo ekne svj pohled na moji situaci, se nazývá zptná vazba. Pokud chceme o sob zjistit pravdivý pohled, pak k tomu využijeme zptnou vazbu, neboli englištinou feedback (ti fídbek). Už jsi nkomu takový feedback dával? Nebo už jsi od nkoho zptnou vazbu dostal? Jaké to bylo? Lidi mají strach ze zptné vazby protože ji málokdo umí dlat správn Mnoha lidem, a to obzvlášt v eských zemích, vstávají vlasy hrzou na hlav po zaslechnutí toho, že by jim o nich ml nkdo cokoliv íci. Pro mají lidé tento strach? Protože málokdo umí zptnou vazbu dávat. Já mu to poád íkám a on m neposlouchá., zní astá narážka lidí, kteí se snaží nkoho zmnit. Pro ale lidé odmítají ní snahu jim pomoci? Pro odmítají dobe mínné rady? Bylo to po jedné akci a já cítil, že bych ml promluvit s vedoucí Petrou o nkterých aspektech, které se mi líbily a o dalších, které bychom mohli udlat lépe. Petra ale jakoby se našemu setkání snažila vyhnout. Když jsme se konen sešli, vidl jsem, že nemá absolutn chu nco poslouchat. Celé setkání skonila za pár minut slovy: Tak jestli je to tedy všechno, tak já už musím bžet. Zejm tehdy jsem si poprvé uvdomil, že feedback je nco, co ten druhý musí chtít slyšet. Já jsem se ped tím Petry nezeptal na to, zda má zájem ode mne slyšet zptnou vazbu. Zptná vazba by mla být jako pozvání na obd. A takové pozvání nevypadá tak, že k nmu pijdu a eknu: Ahoj, rozhodl jsem se s tebou dneska poobdvat. Takže tady to máš a jez. Dlej, žvýkej to! No tak polykej, už tady mám pro tebe další sousto!... Kdybych chtl nkoho pozvat na obd, radji bych se jej zeptal, zda a kdy má as, která je jeho oblíbená restaurace, co k jídlu rád pije. Dokonce bych mu poskytl svobodu v tom, že pi jídle by si mohl do úst nakládat sám ješt tak velká sousta, jaké je schopný spolknout. Dokonce i v tempu, které jeho žaludek ješt v klidu zpracuje. Zptná vazba, kterou jsem ale dal Pete vypadala jako pravý opak. Zptná vazba je tedy nco k emu máme lidi pozvat a s klidem v srdci pijmout, když jí odmítnou. Když nkoho pozveme na obd, tak se na nj nezlobíme, že odmítne pozvání, když nemá hlad, nebo zrovna nemá as. Petra tehdy mla strach z toho, že co uslyší ji opravdu chutnat nebude. ásten mla pravdu. To, co jsem jí chtl naservírovat, nebylo zrovna nco, co by jí na dvakrát mlo chutnat. Mj úkol byl získat si nejdíve u Petry dvru. Dvru v to, že co jí uvaím bude opravdu dobe chutnat. Ale nejenom, že to bude dobe chutnat, ale také, že to bude výživné a zdravé. Nkdo m onehda nutil jíst sojové maso, které bylo absolutn bez chuti. Vdl jsem, že je sojové maso zdravé, ale kdo by m pinutil jíst ten hnus, který neml žádnou chu. Teprve až jsem jindy ochutnal dobe upravenou ínu s kousky sojového masa, zmnil jsem na tento druh potraviny názor. K lovku, který mi nabízel hnusnou sóju se již nikdy na obd nevrátím, ale tam, kde jsem dostal dobe upravený a ochucený obd, se budu velice rád vracet. Zajímavé je, že v obou pípadech jsem sndl prakticky ten samý obsah. Jen v tom druhém pípad to jinak chutnalo. Za chvíli se nauíme dobe uvait zptnou vazbu. Systém, který se nauíme se nazývá sendviová zptná vazba. Vždycky si ale vzpomeme, že je slušné druhého ke stolu pozvat, ne pivléct. Aktivní naslouchání Proto, abychom mohli dát dobrou zptnou vazbu je nutné znát úpln všechny možné podrobnosti o situaci. ím skutenjší pohled na situaci máme, tím bude náš feedback objektivnjší a užitenjší. Proto je naslouchání druhému tak dležité. Musí se ale jednat o tzv. aktivní naslouchání, kdy nasloucháme a smujeme druhého otázkami k problému, který se s ním pokoušíme ešit. Je to as, kdy ukazujeme druhému, že o nj opravdu máme zájem. Máme zájem o jeho osobu, o jeho postoje a názory. Nikam nespcháme a chceme do nj investovat náš as. Díky tomuto zájmu je možné, že on sám získá také zájem, vyslechnout si náš názor na vc. Jak dlouho ale naslouchat? Nkteré zdroje uvádjí zhruba pomr 45 minut z hodiny naslouchat a 15 minut mluvit. Na tch 15 minutách bych ale netrval. Nejlepší zptná vazba 7 vtšinou probíhá tak, že vedeš otázkami lovka tak, že sám zjistí, kde je vlastn zakopaný pes. Toto je to nejlepší, co se ti pi dávání zptné vazby mže stát a k tomuto bychom mli všichni smovat. Smovat lovka tak, že cestu najde sám. Trapné ticho Vtšina z nás ale neumí dobe aktivn naslouchat. Máme strach z ticha. Ticho znamená trapas. Pi naslouchání pece musí vždycky ten druhý nco mluvit a když nemluví, tak je to velice špatné. Je to trapas jen tak sedt a uet na sebe. Snažíme se napíklad zjistit, co se stalo mezi Mirkem a Janou a tak se zeptáme Mirka na otázku: Co si myslíš o Jan? a najednou je ticho. Tak asi na tu otázku nechce odpovdt, nebo se stydí, nebo..., probíhá naší hlavou tichý rozhovor a tak Mirkovi trošku pomžeme: No, moc jí asi nemáš rád, že? Že ona t na posledním setkání namíchla? Zaneme vytváet rzné možné scénáe, co se vlastn mohlo stát, ímž vyplníme ticho, které nám pipadá trapné. Dozvíme se ale, jaký je opravdu mezi Janou a Mirkem problém? Pro spolu nemluví? Co se vlastn stalo na jejich posledním setkání, kdy spolu pestali mluvit? Když jsem v Tensingu zaínal vést nkteré aktivity, pozval m Terry na aj a po njaké dob rozhovoru se m zeptal na docela drsnou otázku. Už jsi nepamatuji, na co se m to vlastn ptal. Co si ale pamatuji je, to snad 2 minuty trvající ticho a Terryho upený pohled smrem ke mn. Vdl jsem, že je dobré, aby se tento problém ešil, ale dostat to ze sebe ven bylo jako kdybych soukal hada. Neustále jsem ekal, že do toho Terry vstoupí a peruší své mlení. Že m vysvobodí. Ale nic. Terry nepestával ekat na mou odpov, která se zaínala pomaliku tvoit v mé hlav. Nebyla to odpov, kterou bych byl schopen stvoit za pár sekund. Opravdu jsem nad ní poteboval hodn uvažovat. Kdyby byl tehda Terry ticho perušil, nebyl by se dozvdl pravdu o situaci. Tento moment v mém život zmnil zpsob, jakým jsem k tichu zaal sám pistupovat. Zaal jsem si uvdomovat, jak je ticho dležité k tomu, aby ten druhý vdl, že opravdu stojím o jeho odpov a že mu na ní dávám as. Zaal jsem se dozvídat dležitá fakta, která vnášela na situaci úpln jiné svtlo a pomáhala najít ešení problému. Tato fakta ale byla pro toho druhého tžko vyslovitelná. Chci t povzbudit, aby jsi se nauil být trplivý v ekání na odpov. Bu ochotný ekat i nkolik minut. Nedopluj ní nedokonené vty svými nápady na to, jak asi budou konit. Zakusíš úpln nový rozmr naslouchání a tvé vztahy zaznamenají nový rozmr intimnosti a pátelství. Dozvíš se opravdu, co je jádrem problému, který se snažíš s kamarádem ešit. To se mi stalo taky! Pi naslouchání jsem u sebe narazil na další pokušení. Pi naslouchání nímu píbhu se mi v hlav zaaly vybavovat asociace, které jsem chtl okamžit druhému sdlit. Kamarád teba mluvil o svém problému s rodii a já do toho hned skoil: No to se mi stalo taky... Ml jsem za to, že taková má reakce je dokonce pozitivní, ale bohužel jsem tím vždycky perušil nit, která se pak strašn špatn zpátky hledala. Konverzace se vtšinou stoila ke m místo toho, abych zjistil, co se dje v život mého kamaráda. Pokušení reagovat na podnty od druhého je velice silné a pouze pokud opravdu upímn chceš zjistit, co se dje v život tvého kamaráda, jsi schopen tomuto pokušení s obtížemi odolávat. Pokud ale chceš druhého obohatit také o svj zážitek, svj názor si pamatuj a uspoádej si jej v klidu v hlav. Pedložíš jej kamarádovi až opravdu skoní mluvit. Promluvíš tak v moudrosti, protože jsi ml dost asu, aby jsi nad tím uvažoval. Známé písloví Mluvit stíbro, mleti zlato., bych si dovolil trošiku poupravit na: Mluviti stíbro, naslouchati zlato. Rekapitulace Pi komunikaci jsou myšlenky mluvího náchylné na vznik chyb. Pravda, která je uložena v mozku mluvího se z myšlenek petvoí do slov a dojde k jejich vyslovení. Pak slova putují vzduchem, kde jsou ovlivovány šumem a hlukem okolí a pijdou do ucha píjemce a jsou petvoeny v myšlenky v píjemcov mozku. Správnost petváení myšlenek ve slova a naopak je siln ovlivována okolnostmi a vztahem mezi píjemcem a mluvím. Na mnoha místech tohoto etzce je pravdpodobnost, že mže dojít k deformaci informace a jejímu znehodnocení. [4]. Proto je dobrým zvykem po nkolika minutách naslouchání shrnout, co jsme slyšeli....takže jestli jsem ti dobe rozuml, tak máš na mysli.... Takovouto rekapitulaci bych ml dlat tím astji, ím více vnímám neporozumní s druhou stranou. Jiným pozitivem rekapitulace je, že jí dávám mluvímu najevo, že jej opravdu poslouchám. M samotného to udržuje v bdlosti. Velice špatným zpsobem rekapitulace ke kterému mžeme sklouznout je shrnutí: Aha...hmmm...jo..., kdy vlastn se vším jen tup souhlasíme, aniž bychom nad tím uvažovali. 8

5 Umní otevených otázek Ptát se ty správné otázky je opravdu umní. Nkteí to studují na vysoké škole, aby se z nich mohli stát psychologové. Jsou taková dv nebezpeí, ke kterým mžeme pi kladení otázek sklouznout. Prvním z nich je kladení tzv. uzavených otázek. To jsou otázky, na které existuje jednoznaná odpov, vtšinou typu ano/ne. Pak se náš rozhovor s kamarádem mže promnit spíše ve výslech než dialog dvou lidí: Líbila se ti verejší zkouška? Ne. Myslíš, že by se s tím dalo nco dlat? Ne! Chceš se sejít a vyešit to? Ne!!! Dej mi pokoj! Ty otázky dávají na výbr ze dvou již pedvymyšlených možností. Naproti tomu otevená otázka pedpokládá rozvinutou odpov a chce, aby tázaný vyplodil svj vlastní názor na vc. Stejné otázky akorát ve své otevené form, která je mnohem píjemnjší a bude se více podobat aktivnímu naslouchání a dialogu, by mohly vypadat takto: Tázající: Co si myslíš o verejší zkoušce? Tázaný: Stálo to za nic. Tázající: Pro si myslíš, že to vera nefungovalo? Tázaný:...Neuml jsem svojí ást? Tázající: Jak dlouho jsi strávil nad pípravou? Tázaný: Ticho... No moc dlouho ne? Tázající: Kolik asu myslíš, že bys poteboval, aby jsi se to nauil? Tázaný: 2 hodiny Tázající: Co myslíš, že ti bude dlat pi píprav nejvtší problémy? Tázaný: Myslím, že potebuji s nkým vyzkoušet, zda to opravdu umím. Tázající: Mohli bychom se sejít tehdy a tehdy a vyzkoušet to spolu? Tázaný: To by bylo super. Otázky, které zavádí a odsuzují Dalším pokušením mže být odsuzovat lovka za to, co se stalo. Když Petr nepijde na zkoušku kapely a já jsem naštvaný a zranný, protože to bez nj dobe nefungovalo a on nebude umt svou ást na koncert a existuje dalších milion dvod, pro na nj mám být naštvaný, tak co udlám? Hlavou se mi honí všechny možné zpsoby, jak mu to te vytmavím a jak mu ukážu, jak mi to ublížilo a že je nezodpovdný. Jsem pece v právu, tak a to pozná! Otázky, které mi picházejí na mysl jsou: Jakto, že jsi nepišel? Myslíš, že to stihneme nacviit, když to takhle flákáš? Myslíš si, že je to takto správné. Co nám nesedí na takovýchto otázkách? Pro na n s nejvtší pravdpodobností dostaneme odpov ve form série lepších i horších výmluv? Dvodem je, že my se neptáme, abychom získali odpov. Nehledáme ešení. Akoliv bychom rádi motivovali Petra, aby pro nj zkouška píští týden byla vtší prioritou než sledování televize, tak si jen hojíme rány z našeho zranní tím, že se jej snažíme potopit. Možná jsi si už díve uvdomil, že odsouzením lovka se problém nevyeší. lovk se uzave a cítíš jen jako by tvá slova dopadala na betonovou desku a padala na zem. lovk sice pitaká, ale máš pocit jako bys perly házel sviním. A píští týden se situace opt opakuje, protože nedošlo ke zmn postoje v srdci lovka. Pro taky, vždy je špatný a on sám pece ví, že to lepší nebude. Naším úkolem není odsoudit lovka, ale odsoudit in, který udlal. Tento rozdíl je naprosto klíový. Ke zmn dojde tehdy, pokud lovku dáme najevo svou dvru. Dáme mu druhou šanci. Pokud bych chtl jako vedoucí napíklad zmnit Petrv postoj k zodpovdnosti a k tomu, aby se ukázal na zkoušce píští týden, ekl bych mu poté, co jsem jej dkladn vyslechl, zhruba toto: Chápu, že byly dvody, pro jsi nemohl pijít závažné. Jsi ovšem dležitým lánkem kapely. Bez tebe kapela nefunguje. Za pár týdn máme koncert a já vidím, že nebudeme pipraveni, pokud nebudeme mít bubeníka. Chci t požádat, aby jsi se te rozhodl, zda to myslíš s kapelou vážn nebo jsi si to chtl jen zkusit a nemáme s tebou tedy poítat. Budeš nám hodn chybt, ale pochopím, že je to pro tebe píliš velký závazek. Na druhou stranu budu moc rád, když se rozhodneš pokraovat a vnovat tomu svj as. Jak se rozhodneš? Petr dostal opravdu možnost svobodné volby. Zjistil, že dsledkem jeho nezodpovdnosti mže být ukonení jeho innosti v kapele, ale zárove dostává druhou šanci se zachovat zodpovdn a cítí, že mu dvujeme, že nás nezklame. Správn položená otázka udlá mnohem více než stovka odsouzení. Zapamatujme si nikdy neodsuzovat osobu, ale na druhou stranu, hích, který spáchala neomlouvat. Sendviový systém U Mc Donalds je prost fajn Mli jsme zrovna po sborové zkoušce, která se píliš nevyvedla a pedasn jsme jí ukonili. K nádraží m doprovázela Anika a vyslechl jsem si zptnou vazbu na dnešní zkoušku. Anika ocenila mou snahu vedení sboru a pak po hrozivém slovíku ALE následovala šílená ledová smrš toho, co se nepovedlo. Tak tak, že jsem to ustál. Anika byla ke mn upímná a to bylo správné. Mohl jsem opravdu zjistit, co bylo špatn. Pro m to tedy ale málem položilo? Jde být upímný, sdlit pravdu a pitom to udlat pimen snesitelné pro našeho posluchae? Celý proces podávání zptné vazby se dá pedstavit jako sendvi. Podobn jako hamburger nebo sendvi se skládá ze tí hlavních ástí: houska-maso-houska, tak také správná zptná vazba by se mla skládat ze tí ástí: povzbuzení-jádro-vize. Podívejme se te na proces takového malého obda u Mc Donalds a na jeho píklad pak zkusme ilustrovat, co se mže pokazit pi zptné vazb. Stojíte u pultu a objednáváte si hamburger. Prodava poslouchá, jaké máte pání a pak vám pipravuje hamburger. Rozkrojí housku, dá do ní kus masa, hodí to na minutku do mikrovnky, pak pidá zeleninu, celé to pošplíchá tatarkou a keupem a pedá vám to v ubrousku. Mže ovšem nastat nepeberné množství komplikací, které zpsobí, že nebudete jako zákazník spokojeni.. Kucha ignoruje vaše pání, že nemáte rádi cibuli. Plátek vepového, který vám strí do housky nepedpee, takže se pouze oheje v mikrovnce krvavý kus masa. Zapomene vám piklopit vrchní nebo spodní stranu hamburgeru, takže budete celí od majonézy a budete z ní vyjídat kousky rozmoeného ubrousku. Za takový hamburger zejm nebudete píliš vdní. Podobn je to také se zptnou vazbou. Každé zptné vazb by mlo pedcházet naslouchání nebo pozorování druhého. Potebujeme opravdu správn pochopit situaci a zjistit, co vlastn kamarád potebuje. Poté zaínáme pipravovat ten správný hamburger na pání zákazníka. Spodní houska - ocenní Nejdíve pichází spodní houska. Tou je naše vyzvednutí pozitivních stránek druhého. Ocenní jeho zásluh, jeho kvalit. Nkteí to považují mazání medu kolem huby, ale to je pravda jen v pípad, že je toto povzbuzení neupímné nebo pedávané se zištným cílem druhého oklamat. Upímné ocenní kvalit druhého je velice dležité. Ukazuje mu, že o nj máme zájem, že si uvdomujeme jeho cenu a jeho kvality. Musí být upímné a konkrétní. Toto ocenní položí základ pro he stravitelné záležitosti. Bude základním kamenem, který zpsobí, že nás druhý vydrží poslouchat i když to, co dále pijde, bude tžké a možná i nepíjemné poslouchat. Je ta spodní houska hamburgeru, která slouží jako podklad pro všechny ostatní ingredience. Nešeteme chválou tenká houska v sob neudrží mnoho dalších ingrediencí a mže se roztrhnout. Chvalme všechno, co upímn vidíme, že se povedlo. Nkdy mže být obtížné vidt njaké pozitivní vci, ale vždycky tam jsou. Pinejmenším odvaha se pustit do nové vci a pekonání svého strachu je nco, co urit stojí za to pochválit. Maso - jádro Další ástí zptné vazby je jádro. Hodn lidí se na jádro dívá jako na to špatné, o em musí mluvit. Ale toto je nesprávný pohled. Jádro nejsou chyby a špatnosti. Je to souhrn vcí, se kterými chceme dotynému pomoci. Souhrn myšlenek, které zpsobí, že píští výsledek bude ješt lepší než souasný výsledek. Je to to maso v hamburgeru, které je plné živin. Zpsob, jakým toto jádro podáme druhému, je klíový. Když mu podáme holou pravdu bez nieho, je to jako bychom mu pedkládali syrové maso oháté v mikrovlnce. Stejn jako maso se musí poádn tepeln zpracovat, tak také pravda nemže být pedložena syrová. Jinak se z ní dotyný poblije a nebo mu z ní bude alespo poádn špatn a bude jí muset hodn dlouho žvýkat, aniž by si mohl vychutnávat zážitek z pojídání neho chutného. Stejné maso akorát tepeln zpracované a s troškou koení, tatarky a zeleninové oblohy bude chutnat o poznání lépe a pitom to bude to samé maso. Syrovým masem jsou jízlivé 9 10

6 poznámky, odsouzení a narážky, které zjevují pravdu velice nešetrným zpsobem. Naše výroky mžou být stoprocentn pravdivé, ale pokud nejsou upraveny a zpracovány láskou, neudlá se z nich nikomu dobe. Jako se maso upee teplem, tak se dobré jádro zptné vazby upravuje láskou a milostí. Hodn lidí se setkává s nepíjetím své zptné vazby, protože ji ješt neumí pipravit. Mla by se Anika nechat odradit tím, že mi nepipravila chutnou zptnou vazbu? Hodn lidí ze strachu z odmítnutí nakonec rezignuje a zane jádro ze zptné vazby vynechávat. Vytvoí tak vlastn takový vegetariánský hamburger, který neobsahuje píliš mnoho živin. Ve svém Tensingu jsem byl práv tohoto svdkem. Lidi mli na srdci mnoho vcí, které se mnou potebovali ešit, ale mli strach mi pedložit své požadavky. O situaci jsem se dozvdl až ve chvíli, když už opravdu petekla míra jejich trplivosti a bylo toho najednou mnoho, co jsem musel strávit. Najednou toho masa bylo až píliš. Naštstí pro m byla tato zptná vazba dobe uvaená. Ml jsem ale co dlat, abych to byl všechno schopný sníst, protože se toho nakupilo hodn. Poté se ale atmosféra v celém spoleenství ohromn proistila a dalo se zaít znovu dýchat. A to jen díky tomu, že nkdo ml odvahu pidat maso. Nebojme se jej proto pidávat a dávejme jej do zptné vazby prbžn. Jaké je ale jeho ideální množství bhem jednoho rozhovoru? Akoliv máme masa plný mrazák, stejn do hamburgeru pidáváme pouze jeden plátek. Stejn tak bychom to nemli pehánt s množstvím masa ve zptné vazb. Existuje takové nepsané pravidlo, že lovk je schopen pijmout ve zptné vazb maximáln ti napomenutí. Na více vcí najednou se nedokáže soustedit a ubíjí ho to. Akoliv tedy vidíme desítky rzných vcí, které víme, že by ml dotyný zmnit ke svému prospchu, pedložme mu stejn jen dv a jakmile po ase vidíme, že už je vyešil a my jej za to pochválíme, pak teprve mžeme vytáhnout další masa z mrazáku. A ješt jedno pravidlo. Pechod mezi spodní houskou a masem bychom nemli doprovázet slovíkem ALE. Tato spojka totiž ruší úinek veškerého povzbuzení, které jsme až do této doby vyslovili. Vta: Moc se mi líbilo jak si dnes hrál na kytaru, ALE tvj styl hraní je píliš jednotvárný., prakticky popírá sama sebe. Toto slovíko má své místo ve slovníku, ale my jej používáme i tam, kde nemá co dlat (v této vt je teba použito správn). Používejme radji pechody se spojkami A, jako teba: Moc se mi líbilo, jak si dnes hrál na kytaru A chci ti navrhnout, zda bys nechtl se mnou zapracovat na tvých rytmech, abychom to mohli spolen ješt více zdokonalit! Vrchní houska vize a povzbuzení Nezapomeme maso na hamburgeru také piklopit vrchní houskou, aby si strávník neumazal ruce. Tetí, nemén dležitou ástí zptné vazby, je celkové shrnutí toho, o em jsme se bavili s dalším povzbuzením a vyjádením vize. Když s lidmi projdeme jádrem, mají vtšinou pocit, že je situace vlastn úpln špatná. Naše soustední se totiž upnulo na jednu nedokonalost. I malý flek na košili bude vypadat jako obrovská skvrna, když se na nj podíváme pod lupou. Ve tetí a zárove poslední ásti zptné vazby je našim úkolem lovka pozvednout od detailu k celkovému pohledu na situaci. A opt vidí také všechny pozitivní aspekty. Své vlastnosti, které jsou dokonalé a bez poskvrny. Shrnutí by mlo ukázat ešení. Jádro ukázalo na problém a shrnutí má nyní ukázat návrh na ešení tohoto problému. Nenechme druhého pouze s vdomím, že má flek na košili, ale povzme mu taky o njakém istícím prostedku, kterým mže flek vyistit. Vyzvme jej k tomu, aby vyištní neodkládal na pozdji, ale aby udlal te hned konkrétní kroky. Aby napustil umyvadlo a istil. Nabídnme mu svou pomoc. Ukažme mu, že není sám, komu se toto stalo, ale sdílejme se s ním, pokud jsme prošli podobnou lapálií. Shrnutí pravidel zptné vazby Na závr se pokusme shrnout nejdležitjší aspekty zptné vazby. Je dležité vdt, že naší zodpovdností v dávání zptné vazby není zmnit lovka, ale jen mu v lásce íct, co mže zmnit on. Rozhodnutí, zda to udlá, je na nm a není moudré používat nátlakové techniky výitek a obviování. Rozhodn mu eknme, jaké si myslíme, že budou podle nás dsledky jeho rozhodnutí, ale respektujme svéprávnost jeho rozhodnutí. V naší dve je obrovská síla. Vyvyšujme lovka pede všemi, ale kárejme jej mezi tyma oima. Až teprve, když si nedá íci, pizvme nkoho dalšího (ale nestranného) a v nejhorším pípad pizvme nám obma nadízeného vedoucího, abychom spolen mohli situaci ešit (Matouš 18:15-17). Aktivním nasloucháním se snažíme pivést lovka k zjištní problému. Body, které mu chceme sdlit a na které nepišel sám bhem našeho naslouchání, mu sdlíme s láskou a dobe uvaené mezi dvmi houskami. Respektujeme pitom pravidlo 45 minut naslouchat + 15 minut mluvit, podle rení: Mluviti stíbro, ale naslouchati zlato. Umíme mlet i delší dobu, když druhý potebuje as na to, aby odpovdl. Nedoplujeme jeho vty svými názory na to, co podle nás chce íci. Se svými nápady a názory vykáváme až do doby, kdy druhý dokoní své vyprávní a minimalizujeme tím také riziko, že impulzivn plácneme njakou blbost. Abychom pedešli nedorozumním a chybné interpretaci, rekapitulujeme to, co jsme druhého slyšeli íkat. Dáváme druhému konstruktivní kritiku, což je odvozeno od slova budovat. Proto v záplav povzbuzení zmíníme pouze takové množství výtek, na které se je schopen lovk ješt soustedit a pod kterým se mu ješt nepodlomí kolena. Maximáln však zmínit jen ti vci, na kterých by ml druhý pracovat. Neodsuzujeme a neptáme se na zavádjící otázky. Jinak dojde k tomu, že se z toho dotyný na nás poblije nebo zaujme obrannou pozici a budeme jen házet hrách na stnu. Pokud se nám stane, že nkdo pece jen pejde do opozice, zejm jsme to pehnali s kritikou a proto pidejme povzbuzení a pochvalu za to dobré, co vykonal. Zvlášt v eské Republice si uvdomujme dležitost povzbuzení a na konci každého dne se zeptejme sami sebe: Koho jsi dneska povzbudil? Za co bys mohl nkoho povzbudit zítra? Naši zodpovdností je zptnou vazbu dobe uvait. Kde ale koní upímnost a zaíná neomalenost? A kde koní upímnost a zaíná petváka? Když k druhému mluvíme, používejme radji místo spojky ALE, spojku A a komunikujme tak naší touhu pomoci a naší lásku! Láska k druhému je to, když jej upímn neošizujeme o maso, ale ani mu na talí neomalen nepedložíme syrový krvavý flák masa s neloupanými bramborami ješt se zbytky hlíny. Láska je podle Bible trplivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná neestn, nehledá svj prospch, nedá se vydráždit, nepoítá kivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. A se dje cokoliv, láska vydrží, láska ví, láska má nadji, láska vytrvá. (1. Korintským 13:4-7). Dávání zptné vazby je jen polovina úspchu. Naume se zptnou vazbu také pijímat. Nebo ješt lépe! Naume se zptnou vazbu pímo vyžadovat. Povzbuzujme své pátele: Co si o tom myslíš? Mohl bych nco zmnit? Mohl by jsi toto zhodnotit? Bume pipraveni na velmi syrové zptné vazby, protože velmi málo lidí umí zptnou vazbu správn dávat. Vyberme si z informací, které se dozvíme jen to, co je pravda a to, co není pravda, zahome. Zeptejme se Boha, co bychom mli zmnit a co ponechat. Jedin tehdy, když budeme mít zdravý pohled sami na sebe, mžeme správnji posoudit situaci druhých. Jak je napsáno v evangeliu Lukáše v šesté kapitole, musí být nejdíve odstrann trám z našeho vlastního oka, než mžeme pomoci nkomu jinému. Pi vytahování ale pozor. Naše vnímání je jen ástené a pln situaci vnímá jen Bh. Práv proto bume opatrní, když vynášíme soudy nad druhými. Umní zptné vazby je dležitá souást v dovednostech vedoucího. Proto se jí naume dávat kvalitn. To se nauíme ale jen praxí. A proto, hurá do toho! 11 12

7 Zásady vyuování Jako vedoucí v Tensingu jsem asto v situaci, kdy potebuji nkoho nco nauit. Uím Jarku její sólo, uím Kristu hrát na basu, uím skupinu vedoucích na seminái, jak rozvinout své schopnosti vedoucích, uím celý sbor zpívat písniku ve tech hlasech, ale uím také Petra respektovat svého kamaráda, ze kterého si práv dlal srandu bhem pvecké zkoušky nebo dávám jinému vedoucímu zptnou vazbu na jeho vedení. Vyuování je tedy dležitou souástí mé innosti jako vedoucího. A mlo by být dležitou souástí innosti každého vedoucího. Uitelství je samostatná disciplína, kterou lidé studují roky. Umt njakou dovednost ješt neznamená, že tuto dovednost dovedu nauit ostatní. Skvlý matematik a vynálezce ješt nemusí být dobrým uitelem matematiky. Dobrý uitel se totiž musí umt vcítit do pocit svého žáka a podle toho zvolit styl vyuování. Dobrý uitel nemže ztratit nervy rovnou pi první chyb, ale každou chybu musí vidt jako další krok kupedu. Jak ekl T.A. Edison, když mu už posté shoel prototyp žárovky a njaký noviná se jej ptal, zda jej to neodrazuje to dále zkoušet: Tch 100 nepovedených pokus nebylo marných. Pišel jsem na 100 zpsob, kterými to prost fungovat nebude. Pesn tak se jako uitelé musíme dívat na chyby našich žák a stále si vybavovat, jaké to bylo, když jsme se to kdysi sami uili. V této kapitole vybereme nkteré dležité kameny vyuování, které budeš moci využít ihned, jakmile se ocitneš sám v roli uitele. Píprava materiál a pomcek Zodpovdnost pípravy je na uiteli Dlouhou dobu jsem žil v domnní, že dobrý student si má být schopen vytvoit kvalitní poznámky a pomcky podle kterých se bude schopen uit. A to je vskutku pravda. Nicmén to nic nemní na tom, že uitel je spoluodpovdný za vytvoení ideálních podmínek pro studium. Vytváení pomcek pro studium zabere hodn asu. Vytváení extra kvalitních pomcek pro uení zabere extra hodn asu, energie a pemýšlení. S dobrými pomckami mže uení být hra a zábava a bez nich to mže být ta nejtžší a nejhorší noní mra. Jelikož student vtšinou nemá píliš moc asu na to, aby vymýšlel nápadité uební pomcky, které stejn využije jen jednou a to pro sebe, spokojí se vtšinou jen s prmrnými, které nefungují tak dobe. Oproti tomu uitel, který vyuuje teba 20 žák a který stráví teba pt hodin asu vymýšlením jedné mnemotechnické pomcky ušetí dohromady svým studentm obrovské množství asu. Dejme tomu, že bez pomcky by trvalo nauení tématu hodinu, ale s pomckou je to hraka nauená do 10 minut. Dohromady tedy uitel investováním svých vydených 5 hodin, ušetí svým studentm 20 x 50 = 1000 minut práce, což je tém 17 hodin. Dležitost kvality materiál které pedávám jako uitel svým žákm je mena mírou ušeteného asu mých student. Napíklad to, že pipravím precizn slova a akordy pro kapelu a vytisknu je, ušetí obrovskou námahu všem, kteí by si museli akordy jinak napsat bhem zkoušky kapely. Pi takovém psaní by ml každý nepatrn odlišnou verzi a bylo by tžší se orientovat v tom, kterou ást písniky te vlastn zkoušíme. Místo zkoušení bychom pak ztratili obrovské množství asu jen psaním. Pokud již ale mám, jako vedoucí kapely, praxi v psaní takovýchto dokument, strávím nad tím podstatn mén asu, budu udržovat jednotný vzhled všech dokument a budu vdt, které dležité informace by nemly v dokumentu pro kapelu chybt (text, akordy, rozdlení na oddíly, tónina, autor,...). Tím umožním se ostatním lenm kapely soustedit opravdu na nauení písniky místo trávení dlouhého asu pepisováním a vymýšlením. Na druhou stranu fakt, že by si akordy napsali sami je pozitivní v tom, že lovk si velice dobe pamatuje to, co sám vytvoí. Ve škole jsem se uil tak, že jsem si pipravoval taháky na písemku. Tahák jsem ale málokdy použil. Pokud jsem jej totiž vypracovával poctiv, tak jsem všechny informace již ml v hlav. Proto své studenty asto povzbuzuji, aby si psali taháky. Nedoporuuji však jejich následné používání bhem písemek. Na dvod mé úasti ve škole a podvody jsem totiž postupem asu zmnil názor. Síto na uivo Pi píprav uiva je nutné vdt, co chceme studentm pedat. Chtít pedat všechno, není ta nejlepší volba. Pokud se budu snažit nacpat do hlav svých student všechno, mže se stát, že tam nakonec nezstane poádn vlastn nic. Když vezmu sklenici a nejdíve do ní vložím velké kameny, stále v ní zbude místo pro kameny menší, a pozdji když už se tam menší kameny nevlezou, stále budu moci sklenici plnit pískem, který bude propadávat mezi 13 skulinami. A když i písek se již dále nedostane, stále bude místo pro plno vody. Zkusme ale toto poadí obrátit a daleko nedojdeme. Do sklenice se takto vleze mnohem mén obsahu. Hlavn se tam už nevlezou ty velké kameny. Stejn tak je úlohou uitele nejdíve pesypat kbelík s uením pes rzn hrubá síta [5]. Nejdíve vybrat jen ty opravdu dležité stžejní informace a ty opravdu dobe nauit. To jsou ty velké kameny. Prosíváme dál. Na dalším sítu se zastaví ty mén dležité myšlenky, ale stále zajímavé. Ty pedáme žákm jako zajímavosti. Informace, které propadnou pod uritou hladinu dležitosti bez milosti vyhodíme jako smetí. Je totiž tak lehké podlehnout pokušení, snažit se své studenty nauit všechno. Prosívejme informace, které pedáváme. Našim hlavním cílem, jako uitel, je pedat jen to podstatné a hlavn své žáky nadchnout pro vyuovanou látku. Nadšený student si vyhledá celý zbytek iniciativn sám. Znechucený student rád vysype celý ten plný kýbl smetí, který jsme mu pedložili. Nechtjme pedat všechno, protože nakonec nepedáme nic. Tajemství pamti Co ovlivuje to, že se lidé jsou schopni nco nauit nco si zapamatovat? lovk narozdíl od poítae mnohem astji zapomíná. Uitel, který tento fakt nebere v úvahu a íká si, že jsou jeho žáci zaostalí, když bhem týdne zapomnli tém všechno, co je v minulé hodin nauil, nebere v úvahu jednu z dležitých funkcí mozku, bez které bychom se zbláznili z pemíry informací. Zapomínání je skvlá vc, která nám umožuje ponechat v pamti jen ty informace, které asto používáme. Pam v našem mozku se dá rozdlit na dva druhy: vybavovací a zptn poznávací [6]. Vybavovací pam je malá svou kapacitou, ale za to má schopnost rychle nám vydat informace, které v ní jsou uloženy. Tato pam se dá pedstavit jako RAM pam v poítai. Je malá svou kapacitou, ale má velikou rychlost. Na druhou stranu vybavit si informace ze zptn poznávací pamti je pomalejší a složitjší, ale zato poskytuje obrovskou kapacitu. Zptn poznávací pam by se dala pirovnat k pevnému disku poítae. Název této pamti vznikl podle toho, že informace z ní jako bychom znovu poznávali. Tato pam funguje na principu asociací a pokud máme to správné spojení, jsme schopni do této pamti jednoduše pistupovat. Mnemotechnické pomcky jsou tak mocným vyuovacím nástrojem, práv proto, že využívají obrovské zásoby zptn poznávací pamti. Zapomínání je proces pi kterém se informace, které máme ve vybavovací pamti pesunou do hlubších ástí pamti zptn poznávací. Jelikož vybavovací pam je velice malá a obsahuje jen nejdležitjší informace, naume se dobe zacházet se zptn poznávací pamtí a máme vyhráno. Vybavitelnost informace ze zptn poznávací pamti závisí na tchto faktorech: 1. Kvalita mnemotechnické pomcky, která vyvolá asociaci do zptn poznávací pamti 2. Konkrétnost vyvolané asociace - píbhy 3. Frekvence a naasování opakování 4. Motivace k uení Mnemotechnické pomcky Zkusíme te spolu malý úkol. Vezmi hodinky a stopni si, za jak dlouho budeš schopný si zapamatovat všechny písmenka na následujícím obrázku. Jakmile se ti to podaí pokro dále. Odhaduji zhruba as kolem 3 až 5 minut. Pro poíta by toto byla úplná hraka. Na obrázku je 28 písmenek, což je vlastn taková krátká smska. Žádný problém, že by si to poíta nezapamatoval. Narozdíl od poítae, my s tím máme obrovské problémy, protože náš mozek funguje na principu asociací, ale to, co jsme se te snažili nauit nemá žádný logický smysl. O kolik kratší dobu by nám k nauení stailo, kdyby ta písmenka mla njaký význam? Zkusme si to. Vezmi hodinky a zjisti jestli, a za jak dlouho, si budeš schopný vybavit všechna písmenka poté, co ti dám mnemotechnickou pomcku: Písmenka se dají poskládat do vty: Toto je lehká vta k zapamatování. Vymyšlení takové mnemotechnické pomcky zabere obrovské množství asu, ale rozdíl v ase, který studenti budou potebovat k nauení, je jasn patrný. Také trvanlivost takto nabytých vdomostí je mnohem vyšší než v pedchozím pípad. Byl by si schopný všechna písmenka vyjmenovat i te? Bhem uení sboru používám nkolik mnemotechnických pomcek. Napíklad pi uení melodie, ukazuji výšku tónu také vizuáln rukou. Sbor má takto také vizuální záznam melodie. Pokud má sbor problémy si zapamatovat nkterou ást písniky, vytvoím speciální znamení nebo grimasu a vytvoím spojení mezi touto grimasou a touto ástí písniky. Jakmile je tato asociace nauená, pak se stáí jen podobn zatváit a sbor již ví, co Pijde.. Možná si všímáte, že máte problémy si zapamatovat dlouho básniku, ale není až takový problém se nauit text písniky. Texty písniek si pamatujeme aniž bychom k tomu museli vynakládat veliké úsilí. Do jaké logické souvislosti si to 14

8 mozek dává tehdy? Ano je to melodie, která nám umožní si text rychle zapamatovat. I takovéto mnemotechnické pomcky lovk mže používat. Napíklad jsem se takto uil finsky. Pi svém pobytu ve Finsku jsem na nedlních shromáždních církve zpíval písniky, jejichž textu jsem prakticky nerozuml. Finská slovíka jsem si již pamatoval, akorát jsem neznal jejich význam. Postupn, když jsem na podobné slovo narazil v konverzaci, bylo velmi jednoduché si jej zapamatovat. Na Tensingovém festivalu ve Vrchlabí jsem pak jednu Finskou písniku uil, a bylo neuvitelné, že i dva roky po festivalu si ješt úastníci byli schopni vybavit slova, jejichž význam prakticky vbec nevdli pro n naprostou zm nesmyslných informací, ale napojených na melodii. V tomto materiálu nebudu dlat dlouhý souhrn všech možných mnemotechnických pomcek. Chci jen vypíchnout jejich dležitost pi vyuování a fakt, že jsou prozatím bohužel pehlíženy ze strany mnohých uitel z dvodu své pracnosti vymýšlení. as nad nimi strávený se ale mnohonásobn vyplatí. Podstatou jejich vytváení vždy je vytvoit njakou konkrétní pedstavu v mozku, která vyvolá pedstavu další tu, kterou si potebujeme vybavit jako nauené uivo. Komenský svým sloganem Škola hrou dokládá, že když si dá uitel práci s pípravou svého vyuování a udlá jej kreativní, zajímavé a konkrétní, bude pro studenty uení potšením. Abstraktnost/Konkrétnost Píbhy, píbhy a píbhy... Náš lidský mozek pemýšlí v konkrétních pojmech. Pemýšlí v obrazech. Byl jsem na seminái o listu Efezským a eník, Dave Patty, popisoval, co vlastn znamená verš z Efezským 1:5 Ve své lásce nás pedem uril, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista pijati za syny. Vždycky jsem tyto první pasáže peskakoval, protože mi pipadaly jako prázdné tlachání. Jenomže Dave najednou vybral jednoho lovka z publika a zeptal se ostatních: Co kdyby tady Petr pišel za mnou a ekl, Dave poteboval bych 300k!... A dneska zrovna nemám kde bydlet, takže bych dnes pišel k tob dom a pespal tam. Dave dále pokraoval a vysvtloval, že by z toho, nebyl zase tak úpln nadšený, kdyby se nkdo takto vnutil do jeho domu a jeho penženky. Jak ale by byla situace jiná, kdyby Petr byl jeho synem? Urit by úpln jinak reagoval na žádost o peníze a druhá žádost je z tohoto úhlu pohledu až smšná. Dote mám díky tomuto píbhu jasnou pedstavu o tom, co vlastn znamená ten docela abstraktní pojem: být pijmut za syna, pod kterým jsem si nic konkrétního nepedstavil. Na takovémto konkrétním píklad ze svého života ilustroval Dave mnoho vcí, které jsou v listu Efezským napsány. Tehdy jsem si uvdomil, že se nic neuím, ale pitom si všechno pamatuji a všechno chápu do hloubky. Práv tam jsem si uvdomil, jak jsem neefektivní pi svém vyuování, když si nedám tu práci, abych pro ilustraci použil konkrétní píbh ze svého života. Není ovšem píbh jako píbh. Každý píbh se dá íci zajímavým i nudným zpsobem. Zeptal jsem se Dava jakto, že jsou jeho píbhy tak poutavé. Když pipravuji, jak píbh budu vyprávt, nepemýšlím nad ním jako nad fotografií, ale jako nad scénáem k filmu. Vzpomínky na událost jsou v mé hlav uloženy jako fotografie, ale já si musím pipravit dj se zápletkou a rozuzlením. Co to v praxi znamená? Tak napíklad jde íci: Jednou jsem jel v autobuse a potkal jsem tam kamaráda ze základky. To není píbh, to je strohá informace fotka. Nebo se mohu na píbh podívat jako na film, dodat do nj naptí, zápletku a vyprávt: Bylo škared a vracel jsem se pozd dom. Byl jsem strašn unavený. Na jedné zastávce nastoupil tajemný lovk s kapucí na hlav. Bylo na nm nco zvláštního. Najednou ten lovk vstává ze sedadla a rozpahuje ke m ruce... Takovýto píbh se mnohem lépe poslouchá než strohá fakta. Zaal jsem mnohem více používat konkrétní píbhy s konkrétními osobami a konkrétním djem a všiml jsem si velice konkrétního rstu spokojenosti na stran student. Na druhou stranu jsem zaal silnji vnímat, jak jsou studenti znudní, když vysvtluji nco abstraktního. Neíkám, že abstraktno je špatné. Abstraktní složka je dležitá, ale její doplnní konkrétním píbhem vytváí lehkou asociaci pro zapamatování a nauení. Osamocenou abstraktní informaci už zítra nebudu vdt, ale zeptej se m na to, co jsem se nauil pomocí njakého píbhu a i za deset let budu stále v obraze. Mám za to, že toto je jeden z dvod, pro Ježíš tak asto ve svém vyuování používal píbhy a podobenství. Osahávání povoleno Když procházíme muzeem, mžeme vtšinou íst na mnoha místech: Zákaz dotýkání se exponát. Ne tak by mlo být pi našem vyuování. ím více smyslovými vjemy si budou moci studenti uivo osahat tím se zlepší jejich schopnost uení se. Chodil jsem na klavírní lekce k jedné uitelce. Tém polovinu asu, který jsem s ní strávil sedla za klavírem ona a ukazovala mi, jak to mám zahrát. Jako by se jí vbec nechtlo klavírní stoliku opustit. Píliš jí bavilo hraní a pedvádní se ped nkým, kdo neuml hrát tak dobe jako ona. Nebume takoví my, když uíme! Vysvtlujme rychle a hned dejme studentovi možnost si to prakticky vyzkoušet. A testuje. A dlá chyby. Nemjme z jeho chyb strach. Neberme chyby jako prohru. Berme je jako Edison jako kroky kupedu. Povzbuzujme našeho studenta. Povzbuzení je hnací motor. lovka baví dlat to, v em cítí, že je dobrý. Dokonce bude chtít do toho sám investovat svj volný as, pokud bude cítit, že je v tom dobrý. Pednáška je jedna vc, ale teprve až to aplikuji v život, teprve potom se to doopravdy uím. Bhem svého života jsem zjistil jeden zajímavý princip: Nco se doopravdy nauím až teprve tehdy, až to sám uím nkoho jiného. Staí, když se nkomu 15 snažím uivo vysvtlit osahávám si ho, a sám se to tímto nauím. Pokud se tedy potebujete nco nutn nauit, bžte a zante to uit nkoho jiného. Opakování matka moudrosti Už jsi se nkdy seznamoval s lovkem a poté, co jste prohodili pár vt, jsi již zapomnl, jak se jmenuje? Velice nepíjemný pocit, že? Jak je to možné? To máme tak špatnou pam? Problém tkví v tom, že jméno dotyného bylo uloženo v naší vybavovací pamti, která je malá, a než jsme jej byli schopni uložit poádn do zptn poznávací pamti, tak jej vytlaily ostatní informace, které se zaaly valit naši hlavou. Je možné tento nešvar njak eliminovat? Ano, je nutné asto nové jméno opakovat hned potom, co se pedstavíme. Jméno si pipomínám nejen v duchu, ale také jej používám co nejvíce v rozhovoru. Rozhovor pak vypadá teba takto: Já jsem Jirka. Já jsem Petr. Aaa Petr. A co vlastn dláš za školu Pete?...Péo, kolik ti je let.... Znám ješt dalšího Petra... Snažím se používat jméno osoby, co nejvíce a tím si jej opakuji. Jak asto musím jméno opakovat, abych nezapomnl? Zapomínání funguje pedem odhadnutelným tempem a dá se znázornit zapomínací kivkou. Zjednodušen platí, že ím vícekrát jsme již informaci použili a zopakovali, tím delší dobu bude trvat, než jí opt zapomeneme. Podle toho mžeme zvolit asové intervaly mezi jednotlivými opakováními. V první minut rozhovoru jméno použiji teba 3 krát, ale pak už staí si jej zopakovat jen 3 krát za pt minut a nakonec už jen 3 krát do hodiny a pak už jen jednou za týden. S potem opakování se nelineárn prodlužuje as, po který si informaci budeme pamatovat. Toto ale neplatí jen pro zapamatování jmen kamarád, ale mžeme tento princip použít na jakékoliv uivo obecn. Mžeme spadnout do dvou extrém pi opakování. První z nich je, že neprodlužujeme dobu mezi jednotlivými opakováními a tehdy nad uením ztratíme neúmrné množství asu, který navíc není poteba. Druhý extrém je, když doby mezi opakováními jsou píliš dlouhé. To si již totiž uivo nepamatujeme a tedy není co opakovat. Musíme se je nauit znovu. Tím ztrácíme obrovské množství asu a máme ze sebe pocit, že jsme naprosto tupí studenti, kteí nejsou schopni si nic zapamatovat. Je to skvlé povzbuzení k tomu se dále nesnažit a na uení se vykašlat. To jsou všichni ti vní zaáteníci s anglitinou. Ti, kteí vynechali pár lekcí kvli své zaneprázdnnosti a pak zjistili, že si již nic nepamatují a musí zaínat znovu. Nauené uivo je vlastn jako takové miminko. Miminko, když je malé, potebuje, abychom se o nj hodn asto starali a ím více je starší, tím potebuje mén a mén pée až je v 18 samostatné. Také proto se na konci každé kapitoly snažím zopakovat nejdležitjší probrané body. Jednak je to práv kvli zapomínací kivce a také jako místo, kde se na celou situaci mžeme podívat z nadhledu a vidt les skrze stromy. Na konci každého vyuování je velmi užitené provést se studenty opakování toho, co bylo probráno. Pokud se na tento krok nevykašleš, velmi tím prospješ schopnosti svých žák zapamatovat si to, co si je nauil. Motivace k uení Stejn jako je motivace dležitá u všech inností, je o to dležitjší práv pi uení. S nulovou motivací se nauím nula informací. Pamatujme na to. Proto jsme motivaci vnovali celou kapitolu. Motivace je základem toho, že lidi zanou vbec nco dlat. V nejlepším pesta Jednou jsme v Tensingu hráli vynikající hru jejímž cílem je získat a udržet si pozici Bosse, který ídí imaginární firmu lidí sedících na židlikách a hlavn neudlat chybu a nejít si sednout na poslední místo a stát se tak uklízekou. Je to hra, která lidi rychle chytne a je jí možné hrát až neuviteln dlouho. Nicmén tenkrát jsem to pehnal. Nechal jsem se unést, protože nkteré to ješt bavilo. Ostatní už ale byli znudní. Tím jsem tuto hru naprosto pohbil. Od té doby jsme už Bosse u nás v Tensingu hrát nemohli. Jakmile jméno této hry bylo vysloveno, zaaly se ozývat znechucené výkiky beznadje: Jen to ne. Toto platí s jakoukoliv aktivitou. Do, kdy bude aktivita zajímavá? Jen do té doby, kdy poskytuje výzvu neho dosáhnout, stát se v nem lepší. Esa v rukávu Uvdomil jsem si svoji chybu a od té doby jsem zaal pistupovat k vedení této hry ponkud odlišn. Zaal jsem hru s jednoduchými pravidly a v pomalém tempu. Když jsem vidl, že už lidi zaínají toto pomalé tempo zvládat, zaal jsem postupn zrychlovat. V pravý as jsem pidal njakou výjimku z pravidla, takže ti, kteí si zaínali být sebou jistí, již museli opt dávat pozor, aby se nespletli. Postupn jsem pravidla zkomplikovával a vytahoval rzná esa z rukávu. Najednou se nkterá pozice ve firm zmnila na idie autobusu nebo dokonce Sandokana. Jelikož jsme ztráceli strašn moc asu pi tom, když nkdo vypadl, protože lidi byli líní zvednout se ze židle, udlal jsem hru více dynamickou tím, že pi chyb nkoho, 16

9 jsme zaali zpívat písniku We will rock you a jakmile jsme jí dozpívali, byla skonena pauza na pesuny a kdo nezaujal do té doby svoji pozici, byl zmaten a udlal chybu, prohrál a opt za zpívání písniky se musel pemístit na místo uklízeky. Všechny tyto vci vytvoili naprosto jedinenou a dynamickou atmosféru a prodloužily as po který jsme mohli hru hrát. Jakákoliv hra je zajímavá tehdy, když poskytuje výzvu. Když jí neposkytuje, pak je lepší hru nehrát nebo petvoit pravidla. Strategie brouka v hlav Kdy hru ukonit? Dokud to ješt lidi baví. Nebo ješt lépe tehdy, kdy je hra baví nejvíce. Pokud skonili v nejlepším, tak za msíc, až opt navrhneme hrát tuto hru, vybaví si pocit, který pi ní mli naposledy moc m to baví. Neprošvihnme moment vrcholu zajímavosti! Pesn v takovém nadšení ve kterém jsme aktivitu skonili, budou lidé, když ji píšt znovu navrhneme. Toto vdí tvrci nejrznjších 100 a více dílných televizních seriál. Akoliv až na pár svtlých výjimek, se nejedná o díla, která by nás njak duchovn nebo intelektuáln obohatila a prakticky se tam dje poád to samé, tak jsme stále magnetizování ke sledování dalšího dílu o týden pozdji. Pro? Protože 10 sekund ped koncem nudného dílu se stane nco úpln pekvapivého, ale my nevíme, jak to bude pokraovat.dali nám brouka do hlavy. Chceme vdt jak to dopadne. O týden pozdji jsme zklamáni, že se Barbie s Kenem opt nepolíbili, ale jsme nuceni se tšit na další díl, protože te to zase vypadá slibn mezi Brandonem a Kelly. Mžeme se tím ale inspirovat! Pokud takto mohou diváci zstat v naptí pi sledování neho, co jim nepedá žádnou hodnotnou informaci, nemžeme zpsobit podobný efekt pi vyuování informací, které mohou našim studentm pinést mnoho dobrého? Al Anderson, mj uitel, mi vždycky klade na srdce: Vždy chtj, aby tví studenti chtli více! Když mj kamarád Boža Lach dlá zamyšlení nad njakým tématem, vždy obdivuji, jakým zpsobem je schopný své zamyšlení zakonit oteven a ponechat si odhalení tohoto tajemství na píští týden. Až píliš asto jsem osobn vyprodukoval vyuování, po kterém toho mli mí posluchai plné zuby a pedstava, že píští týden bude nco podobného, je pivádla k myšlenkám emigrace na Mars. Pokud nechceme takto své studenty odrazovat, skoneme vždy v nejlepším a poskytnme našim studentm brouka, který jim mže vrtat v hlav. Nedávejme jim informace zadarmo. Položme otázku a nebojme se jí nechat nezodpovzenou. A si poslucha pijde na ešení sám! Zpsobme, že naši studenti budou po nás vždy chtít více. Styly vedení studenta Pi mém uení mi bývalo vytýkáno, že jsem píliš benevolentní. Že dávám píliš mnoho svobody svým žákm. Neml bys být tak demokratický, ale dávat jasné instrukce, jinak se ti lidé niemu nenauí!, slýchával jsem kolem sebe. Postupn jsem zaal pizpsobovat svj styl výuky a v moment, když už jsem myslel, že te už jsem opravdu dobrý autokratický uitel, ozvalo se z jiných úst: Nedáváš nám vbec prostor rozvinout naše schopnosti a myšlenky. Poád bys nám chtl jenom radit. Chceme svobodu! Tak moment moment. Jak to tedy je? Mám být uitelem, který jasn vysvtlí, co má kdo dlat nebo uitelem, který dává prostor k projevení názor ostatním? Zaal jsem si pipadat, že a dlám cokoliv, tak se nikomu nezavdím. V knize Leadership and the one minute manager [7], jejíž název je do eštiny tžko pesn peložitelný, jsem zjistil, že existují dva extrémy manažér. Na jedné stran autokratický manažér, který všem rozkazuje a dává jasné rozkazy a instrukce. A na druhé stran demokratický manažér, který každého povzbuzuje k tomu, aby dal na vc své vlastní stanovisko a všechny vci dlal podle sebe. Oba dva typy jsou skálopevn pesvdeni, že práv jejich zpsob vedení je ten nejlepší a opravdu, oba dva typy mají viditelné úspchy. Ale také neúspchy. Do které kategorie manažéra by jsi se zaadil ty? Kniha dále vysvtluje, že správný manažér je schopný mnit svj styl vedení plynule z autokratického na demokratický. Zjistil jsem, že je to naprosto fér se k rzným lidem chovat rzn. Nkteí prost potebují jeden pístup a druzí zase jiný. Kniha ale rozdlila vedení dokonce do tyech styl. Styl S1. Directing Instruování (Já to dlám a ty m pozoruješ) Styl S2. Coaching Trénování (Dláme to spolu) Styl S3. Supporting Podpora Styl S4. Delegating Delegování (Ty to dláš a já t pozoruji) (Dláš to sám) 17 Množství povzbuzování S3 Podpora S4 Delegování S2 Trénování S1 Instruování Množství instruování Každý styl má postupn své místo a as. Bhem výuky studenta bychom mli plynule pejít od stylu Instruování a jasného vedení, skrze Trénování a Podporu až k Delegujícímu stylu. ím vyšší styl, tím více svobody, ale také více zodpovdnosti student dostává. Na druhou stranu klesá as, který studentovi vnujeme a v pozdjších stylech již student nepotebuje tolik povzbuzení jako ho dostával na zaátku. Co, když nejsme takto flexibilní manažéi a máme prost náš jeden oblíbený styl vedení? Plyne nám z toho njaké nebezpeí? Když napíklad jen instruujeme, tak mžeme sice vést úspšn kohokoliv, ale nikdo v našem okolí neroste ve schopného vedoucího. Jel jsem nedávno tramvají a vidl jsem jak na zastávce matka vzala kapesník a zaala své dcei pomáhat smrkat. Na tom by nebylo nic tak špatného až na to, že dcera bylo podle vzhledu zhruba 12 let. Od kdy ti zaalo být nepíjemné, když si maminka naslinila kapesník a zaala ti jím utírat pusu? Pokud prošvihneme vhodný as pro pechod od instruování k trénování, zaneme pro naše studenty být píliš autoritáští a budeme je brzdit ve vývoji. Jakmile se s námi nco stane, nebude nikdo, kdo by mohl v naší služb pokraovat a celá se zhroutí a skoní. Toto je problémem v mnoha Tensingových skupinách. Skupina má jednoho schopného vedoucího, který je schopen vést všechno sám a také to tak dlá. Neinvestuje však svj as do budování lidí, ale do vytváení skvlých aktivit. Ne, že by nechtl, aby se ostatní podíleli na vedení skupiny, ale je prost jednodušší si to nakonec všechno udlat sám. Dlouhou dobu jsem se z tohoto extrému nemohl dostat a stále s ním v nkterých oblastech bojuji. Na druhou stranu jako vedoucí, kteí jen delegují a své svence neinstruují, mžeme spolupracovat pouze s již dobrými vedoucími. Lidi, kteí potebují vedení S1-S2 jsou pak pod našim vedením nejistí a rostou pomaleji nebo nerostou vbec. Jsme píliš demokratití pro lidi, kteí ješt nejsou pipraveni na svobodu. V obou tchto extrémech tedy budou existovat lidé kolem nás, kteí budou nespokojení a jejich rst bude stát na míst. Kniha Leadership and the one minute manager zmnila zásadn mj pohled na vedení a velice jí doporuuji komukoliv. Jelikož jsem ji ovšem vidl pouze v anglické verzi, pikládám do tohoto dokumentu, jako Pílohu 1, alespo recenzi této knihy. V této píloze podrobnji shrnuji principy, které pinesly pozitivní zmny do mého vedení. Výzva Jako vedoucí jsme, již jen podle názvu, povolání k tomu, abychom vedli druhé. První vcí, kterou musíme jako vedoucí udlat, je vyzvat je k tomu, aby se vydali kupedu. Aby nestáli na míst nebo dokonce, aby couvali, ale aby šli kupedu. V Tensingu jsem asto povoláván k tomu, abych lidi vyzýval k tomu pekonat svj stín. Tensingái mají své obavy a strachy. Jasné a legitimní dvody, pro nejít zpívat sólo k písnice, pro nehrát na koncert v kapele, pro nezkusit dirigovat písniku, pro nezkusit vést hru ped Tensingem. Mým úkolem je nejen jim naslouchat a povzbudit je, ale také je vyzvat k tomu, aby udlali njaký konkrétní krok kupedu. Ukázat jim vizi toho, co se stane, když udlají tento krok a pekonají své obavy. Bez této výzvy nic nezane. Dokud jim nedám výzvu, vbec nevyjdeme na spolenou cestu. Nebude tedy píležitost je povzbudit a pomoci jím rst. Všechno zaíná výzvou. Kdy jsi ve své skupin naposledy nkoho vyzval, aby udlal krok ze svých bezpených hranic? K emu si jej vyzval? Pi vyzývání si dejme pozor, co od druhých žádáme a zda je nevyzýváme na jistou smrt. Krásn to ilustruje píbh o tatínkovi, který uil svého syna Toníka plavat. Tatínek sešel do vody a zavolal na své dít: Poj Toníku, sko, já t chytnu. Kluina se njakou dobu obával ale pak skoil. A tatínek mu mrštn uhnul a chvíli jej nechal se ve vod plácat až se synek utopil. To je hnus, co? Ale nejednáme nkdy podobn? Vyzveme nkoho, aby pekonal vlastní stín a pak jej necháme se v tom plácat samotného a necháme jej selhat. Tento lovk již nebude chtít nikdy v život poslechnout naši výzvu a možná ani výzvu nikoho jiného. Když mu nkdo ekne sko, tak už nebude chtít skoit. A co kdyby otec byl opaný extrémista? Co kdyby svého syna vždy ujistil, že jej chytí a opravdu jej chytil? Nauil by svého syna 18

10 takto plavat? Co musí otec udlat? Ten píbh doopravdy nekoní ani v jednom z tchto extrém. Otec Toníka opravdu chytí a vyzve jej, aby skoil znovu. Tentokrát ale již nechá jeho tlo ponoit do vody. Na další skok ho již nechá chvíli k sob plavat, ale stále má ruce pipravené v blízkosti, aby mohl kdykoliv zasáhnout a syna chytit. Pi dalším skoku již Tonda plave k takovi a taka pomaliku couvá. Tonda má neustále pocit bezpeí, protože taka jej kdykoliv mže zachránit, ale pitom již plave úpln sám. A práv k tomu jsme povolání postupn snižovat míru naší pomoci, až to daná osoba zvládne sama. To je základem tyech styl vedení zmínných výše. Dávejme lidem, které vedeme reálné výzvy. Ani ne nezvládnutelné ani ne výzvy, které vlastn výzvami nejsou. Dávejme jim výzvy, které je budou motivovat se pekonat a jít dále. Zárove pijímejme lidi s jejich omezeními a dávejme jim najevo, že je milujeme bezpodmínen a v úkolu uspjí nebo ne. Poté uvidíme své spoleenství rst a uvidíme rostoucí nové vedoucí po našem boku. Shrnutí zásad vyuování Pokusme se te zptn shrnout, co jsme se nauili v této kapitole o vyuování. Dobrým uitelem se lovk nestává automaticky, ale musí se to nauit. Aby se žáci byli schopni uivo nauit lehce, je dobré vytvoit pro n kvalitní materiály a pomcky, které berou v úvahu principy na kterých funguje naše pam. Za pípravu tchto materiál je zodpovdný uitel, ne studenti. Naše uivo by mlo projít pes síto dležitosti, aby prošly jen ty opravdu nejdležitjší informace, které lidi nepesytí, ale zachutnají jim a nadchnou je si zbytek dostudovat samostatn. ekli jsme si, že existují dva druhy pamti vybavovací a zptn poznávací pam. Naše schopnost uit se je závislá na tom, jak umíme ovládat naši zptn poznávací pam. Neexistují lidé s dobrou a špatnou pamtí. Jen ti, kteí svoji pam umí nebo neumí používat. Používání mžeme ovlivnit kvalitními mnemotechnickými pomckami, konkrétností používaných asociací napíklad pomocí zajímavých píbh a také frekvencí a naasováním opakovaní, které zohleduje zapomínací kivku. ím více si bude student moci vc sám osahat a ozkoušet, tím lépe pro nj. Na píkladu vedení hry Boss jsme si ukázali, jak vést aktivity dlouhou dobu zajímavým zpsobem vytahováním es z rukávu a jak je dležité skonit v nejlepším, aby lidé chtli více. Vysvtlili jsme si, jak je možno nasadit poslucham brouka do hlavy a vyvolat tak v nich touhu poslechnout si pokraování vyuování. Nechat nkteré otázky nezodpovzené. Dále jsme mluvili o tom, že je fér pistupovat k rzným lidem rzn a to konkrétn tymi styly vedení instruováním, trénováním, podporou a delegováním. Nejdíve nás studenti pozorují a slyší od nás pesné instrukce, které mají udlat. Poté na problému pracujeme spolen ve fázi trénování. Ve tetí fázi podpory, studenti pracují sami a my je jen pozorujeme a dáváme jim zptnou vazbu. Nakonec ve fázi delegování jim jen povíme, co se od nich oekává a pedáme zodpovdnost. Mluvili jsme o nebezpeích, která mohou nastat pokud uvázneme jako vedoucí v jednom stylu vedení. Podrobný popis lze nalézt v píloze 1. Kapitolu zakonuje ást o dležitosti výzvy bez, které se naši studenti nevydají na cestu kupedu, ale budou stát nebo dokonce couvat. Výzvy a styly vedení jsme si ilustrovali na píkladu tatínka, který uí svého syna plavat. 19 Vedoucování Když jsem se stal dirigentem pveckého sboru, byl jsem postaven do pozice vedoucího. Zaal jsem mnoho vcí postupn vnímat jinak a také jsem zaal dlat chyby. Lidé prost nereagovali na mé píkazy tak, jak bych oekával. Chtl bych te sdílet to, co jsem se o vedení za tch pár let nauil, a umožnit ti se pouit z mých chyb i když je velká pravdpodobnost, že si jimi budeš stejn muset projít. Vystupování vedoucího Bohajistý vedoucí Pokud chceme popsat vedoucího, který nemá strach, vtšinou o nm ekneme, že je sebejistý. Mnohem radji než sebejistými vedoucími bych se ale obklopil bohajistými vedoucími. Lidmi, kteí nespoléhají na své vlastní schopnosti, ale na pomoc od Boha v každodenních situacích. V pípad sebejistých vedoucích je totiž jistota položena na chatrných základech jejich vlastního já a mže se zhroutit pi kterémkoliv z jejich selhání, která vždycky picházejí. Bohajistý vedoucí ví, že on na to sám nemá, ale s Boží pomocí to zvládne. Jako voják, který sám nemže vyhrát válku, ale pod vedením svého velitele a s pomocí spolubojovník dobude pevnost. Narozdíl od sebejistého individualisty, který se na pevnost vrhá sám jako Rambo, aby se oslavily jeho schopnosti, jde bohajistý vedoucí do boje s kamarády a poslouchá vedení toho, kdo vidí celou situaci z nadhledu vskutku nebeského.na Jeho vedení se doptává a na Nj spoléhá. V takovém pípad bude dobyto opravdové vítzství. Jak by ml vedoucí vystupovat ped lidmi? Zvlášt když zaínáme být vedoucími a jsme postaveni ped skupinu lidí, které máme vést, jsme vtšinou nejistí, máme trému a strach z toho, že se nco nepovede a že se ped skupinou ztrapníme. Vypadáme jako uzlíek neštstí, koktáme a dláme chyby. Tedy pravý opak rozhodného a rázného vedoucího, kterého lidé poslouchají. Jak se mohu strachu zbavit a pestat být nejistý? Na co se soustedím? Existuje zpsob, jak se efektivn zbavit onoho ochromujícího strachu a stresu. Z eho mám jako vedoucí vtšinou strach? Z toho, že se ztrapním ped skupinou, že udlám njakou chybu. Práv na toto se soustedím. Hlavn, abych neudlal za chvíli žádnou chybu až zanu vést! Ovšem zrovna to, na co se soustedím, se pak jako naschvál stane. Pro? No práv proto, že se na to soustedím. Vše se ovšem zmní, když pesunu svj zájem ze sobeckého JÁ na nesobecké ONI. Když získám postoj služebníka. Z postoje nkoho, kdo chce ukázat skvlost své osobnosti se zmním ve služebníka jehož cílem je sloužit nesobecky tm, které vedu. Mé motivy jsou te úpln jiné. Mé já už není tak dležité. Dležití jsou te pro m druzí a to, abych jim pomohl. Nejsem motivován sobeckou touhou po uznání, ale láskou k bližnímu. Když se mi takto podaí zmnit mé motivy, strach a tréma ustoupí. Protože, kde je láska, tam není strach. V bibli se píše, že Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždy strach psobí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. (1.Jan 4:18) Vedoucí jde píkladem Už ze slova vedoucí, vyplývá to, že skupinu vede. Tedy to, co vedoucí dlá, to budou dlat také jeho následovníci pjdou za ním. A opravdu, když stojím ped sborem a diriguji písniku, sbor se napíklad tváí tém pesn tak, jak se tváím já. Nebo spíše, když se mraím, tak je velice velká pravdpodobnost, že se na m budou mrait také ostatní. Když se usmívám, tak je velká pravdpodobnost, že aspo ti na které se takto usmívám se usmívají zpátky. Nkdy mám špatnou náladu, ale pokud dovolím této špatné nálad, aby se projevila pitom, když vedu, tak ji rozšíím na ostatní leny sboru. Proto se usmívám. Není toto ale pokrytectví toho nejhoršího kalibru? Vždy se petvauji a nedávám najevo svj pravý stav. Zjistil jsem ale zajímavý fakt. Když se zanu navenek usmívat, tento úsmv pejde pomaliku také do mého srdce. Úsmv vnímáme jako vnjší projev vnitní radosti, ale dle mé zkušenosti funguje proces i z vnjšku dovnit. Když se tedy navenek smji, rozesmje to i mou smutnou duši. Tak jak se tváíme a co vyzaujeme do okolí, to ovlivní chování lidí kolem nás a tedy zpsob našeho vedení. Stále ale mjme na mysli nebezpeí pokrytectví a v soukromí ped svými páteli nepedstírejme, že je vše v poádku. Odevzdávejme své problémy a bolesti tm, kteí nás mohou vyslechnout a pomoci nám. 20

11 Kážu vodu, ale piji víno? Mnohem více než tím, co íkáme, ovlivujeme skupinu tím, co jako vedoucí dláme. Mžeme mluvit o lásce, ale teprve až nás naši mládežníci uvidí v reálné situaci, kdy jsme vystaveni tlaku, urážkám a nespravedlnosti a pesto jednáme s pokorou a láskou a odevzdáváme situaci Bohu, to mže zmnit jejich životy mnohem více než desítka našich kázání. Není spíše pravda, že v situaci, kdy jsme pod tlakem, nadáváme, vymýšlíme odplatu, stžujeme si a bereme spravedlnost do svých rukou a na Boha úpln zapomínáme? Když vysvtlujeme pravidla, pak to musíme být práv my, kdo tato pravidla dodržují nejvíce, a když tato pravidla porušíme, pak to musíme být práv my, na které dsledky dolehnou o to drsnji. Dobrý vedoucí je první v práci, ale poslední u jídla. Dobí vedoucí získávají respekt díky tomu, že jej sami dávají lidem kolem sebe. Tím, že sami respektují ostatní, jdou píkladem a jsou poté sami respektováni. Vlastn to není nic nového než to, o em píše Lukáš ve svém evangeliu: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. (Lukáš 6:31). Stanovení hranic a následk Moje maminka prožila traumatizující zkušenost, do které mže být postaven každý z nás bhem toho, když nco vede. Lidé i okolnosti se prost vymknou kontrole a nejsme situaci schopni ovlivnit. Staneme se híkou svobodné vle druhých. Jsme bezradní a frustrovaní. Mí rodie mají malý stánek s oberstvením na naší chat. Byl zamýšlen jako pivýdlek bhem letních msíc a místo, kam je možné pozvat své pátelé. Pátele opravdu zaali chodit a zaínalo jich pibývat. Sedli u nás ve dne v noci. Z místa, kde si moje maminka jezdila odpoinout se staly galeje. Problém byl v tom, že nikde nebyla vyvšena otevírací doba, takže lidé nevdli, jaké jsou asové hranice, bhem kterých mohou picházet. Nevdli také, kdy již by bylo vhodné odejít. Bylo strašn tžké v této situaci vystrnadit pozdní návštvníky, když nikde nebylo specifikováno, že tato pozdní noní doba již není vhodná k píjemnému posezení. Díky tomu byla maminka asto podráždná. Mžeme dopadnout podobn, když nebudeme jasn svým studentm komunikovat, jaké jsou hranice, za které by nemli zajít. Mžeme jim dát naprostou svobodu? Naprostá svoboda ale neexistuje. Když už se jeden cítí pln svobodný, tak je to na úkor svobody druhého. Pravidla musí existovat. Vymezují totiž a chrání prostor svobody pro každého. Prostor, ve kterém se mžeme pohybovat. Jsou jako svodidla na horské cest. Chrání nás, abychom nesjeli z cesty a nepropadli se do propasti následk špatného jednání. S takovýmto pístupem bychom mli k pravidlm pistupovat. Jak bychom mli své skupin komunikovat pravidla tak, aby byla jasn a jednoznan pochopena, respektována a dokonce také dodržována? Jakým zpsobem vyvsit otevírací dobu? Správná komunikace pravidel by mla zahrnovat následující body na které se podíváme podrobnji: 1. Oznámení pravidla nebo úkolu (Co, Jak, Do kdy) 2. Vyjádení pozitivního oekávání a negativních následk (Pro) Oznámení pravidla nebo úkolu Ujasnit si pravidla musíme dopedu. Pokud si silniái vzpomenou pidat na okraj silnice svodidla až poté, co se již nkdo rozflákal na dn propasti, je to nevhodné naasování. I my si udlejme as k vytvoení pravidel, které chceme bhem našich akcí dodržovat a jasn je sdlme, nebo ješt lépe i napišme. Vysvtleme úastníkm, CO se od nich oekává. Napíklad, pi poádání víkendového pobytu napišme pravidla do pihlášky a úastníci stvrdí souhlas s tmito pravidly svým podpisem. V pípad, že se jedná o specifikaci úkolu také sdlme, JAK si pedstavujeme dobe odvedenou práci. Nestaí jen požádat o uklizení pokoje po víkendovce, ale sdlit: Pokoj považuji za uklizený, jakmile jsou všechny vci z podlahy na svém míst v šuplících. Pokud nesdlíme jak si výsledek pedstavujeme, pak jej ponecháváme náhod. Pozor ale na to, abychom vedoucího, který potebuje podporující (S3) nebo delegující (S4) styl vedení, nezahrnuli pouováním o tom, jakým zpsobem má k dobrému výsledku dojít. Takový pístup je vhodný pouze u stylu S1 21 nebo S2 a setkáme se s averzí vi našim radám. S3 a S4 potebují pouze stanovit cíl. Zbytek procesu je již kreativn na nich. Pokud si nkdy pipadáš jako policajt, který špehuje, zda je již úkol hotov a honí ostatní do dokonení, je to kvli tomu, že neiníš své spolupracovníky tob vykazatelné ze své innosti. Jinými slovy, tob jako vedoucímu, musí být úkol zpátky pedán po svém dokonení, jinak považován za dokonený není. Pi specifikování, JAK úkol splnit, bys tedy neml zapomenout íci: Jakmile skoníš, pijdi za mnou a pedej mi výsledek. Tetí vcí, kterou nezapomeme s úastníky domluvit je DO KDY má být úkol proveden. Mžeme sdlit sebelepší specifikaci úkolu, ale výsledku se nedokáme. Obzvlášt když dostaneme úkol do kterého nemáme chu se ihned pustit, tak jej stále odkládáme. Nakonec jej musíme dlat na poslední chvíli. Když neexistuje deadline (termín) do kterého chceme vidt výsledky, pak se jich s nejvtší pravdpodobností nedokáme vbec. Doporuuji pi stanovení termínu dávat jen tolik asu, kolik je na provedení úkolu nezbytn nutné. ím delší doba, tím vtší pravdpodobnost, že na to dotyný stálým odsouváním zapomene. Vždy je také vhodné si vytvoit asovou rezervu. V pípad zpoždní termínu máme stále asovou rezervu, se kterou mžeme operovat. Je to moudejší než se asto na poslední chvíli stresovat a vytváet plán B. Když takto pipravená pravidla komunikujeme skupin, je strašn dležité vyjádit PRO tato pravidla chceme dodržovat. Pravidla bez vysvtlení dvod vedou ke vzpoue místo toho, aby zajistily ochranu a bezpeí. Každý by si ml uvdomovat, pro sám chce tato pravidla dodržet. Vzení z pravidel Pozor na to, aby naše pravidla nebyla jen jako výet toho, co nesmíš. Pravidla mají fungovat opravdu jen jako svodidla na cest. Když je dáme všude, vytvoíme z nich vzení, ze kterého není úniku. ím více omezení, tím mén vyjadujeme ostatním dvru v jejich dosplost. Jakým zpsobem tedy specifikovat pravidla, která budou pomocí a ne bemenem? Krásn jde vidt rozdíl v bibli. Židé používali velice obšírný seznam pravidel, které specifikovaly, co nedlat a stále tento seznam rozšiovali. Prakticky, ím lepší jsi byl v nedlání vcí, tím jsi byl považován za zbožnjšího. Pak ale pišel Ježíš a dal vlastn jen jediné pravidlo: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a `miluj svého bližního jako sám sebe. (Lukáš 10:27). V tomto jediném pravidle jsou ale shrnuty všechny ty píkazy a zákazy, které museli židé dodržovat. Místo toho, aby Ježíš íkal: Tam necho, protože tam spadneš! tak ekl: Jdi po cest a drž se cíle., ímž byl dosažen mnohem lepší výsledek. Ježíš dvoval svým uedníkm, a proto nemusel specifikovat vše, co nesmí. ekl jim cíl cesty a pak jim dvoval. Jaký to mlo dsledek? Staí si v Bibli nalistovat knihu Skutk. Vyjádení pozitivního oekávání a negativních následk Znamená to ale, že bychom lidem nemli íkat, co se stane, když pestoupí pravidla? To rozhodn ne. Je dležité vytvoit báze z propasti, která se vyskytuje za svodidly, aby možnost bungee jumpu bez lana již nebyla lákadlem. Pokud chceme uchránit úastníky akce od toho, aby mli pokušení pravidla pestoupit, komunikujme jim jasn, co by se stalo, kdyby pravidla porušili. Ale nezapomeme vyjádit naši dvru, že jich se tyto dsledky prakticky netýkají, protože neoekáváme, že by pravidla porušili.tyto dsledky jsou jen pro pípad, že by se objevil njaký naprostý ignorant. Je to pro nás velká výzva. Vyjádeme tm, které vedeme, svou dvru. Ped víkendovkou mžeme sice íct: Je zakázáno kouit a pít alkohol., ale nevyjadujeme tím žádnou dvru. eknme radji: Vím, že nkteí kouíte a je pro vás velice tžké vydržet bez cigarety (POROZUMNÍ). Na této víkendovce nechceme, aby kdokoliv kouil ani pil alkohol (CO), protože tento zlozvyk nechceme podncovat, když jsme spolu a rodie nkteré z vás pustili práv jen díky tomuto pravidlu (PRO). Byl bych nucen každého, kdo by toto pravidlo porušil poslat pedasn dom (NEGATIVNÍ DSLEDEK), ale jsem pyšný na to, že mohu spolupracovat s lidmi, kterým mohu dvovat a nemusím je hlídat jako policajt (POZITIVNÍ OEKÁVÁNÍ), takže k niemu takovému nebudu muset vbec pistoupit. [8]. Akoliv to bude pro kuáky stále velice tžké celý pobyt nekouit, nebudou to již brát tak úpln jako omezování svobody, ale i jako možnost dokázat, že je možné jim dvovat. Takové motivované lidi již není nutno hlídat jako policajt. Následek je natolik písný, že si to každý opravdu rozmyslí, zda jej bude chtít porušit. 22

12 Káznní versus Trestání Komunikoval jsem jasn pravidla, vyjádil jsem pozitivní oekávání a pesto nkdo pestoupil pravidla. Jak se mám te jako vedoucí v takové situaci zachovat? Káznní není nic píjemného. Vzpome si, kdy jsi ty naposledy provedl nco, za co si musel nést následky. Myslím, že píliš píjemné to asi nebylo a pokud bys mohl, tak by ses tomu velkým obloukem vyhnul. Z pohledu vedoucího je ale káznní snad ješt mnohem nepíjemnjší než z pohledu káznného Tví studenti jej ve vtšin pípad budou schopni ocenit až za nkolik let a to ješt kdoví jestli. Pokud ale v káznní zklameme, neporostou lidé kolem nás k dosplosti, ale naopak k anarchii. Jsi schopný drazn vyvodit dsledky z in lidí, které vedeš? Nebo si spíše ten, kdo stále omlouvá a odpouští ní pestupky? A to ne kvli projevení milosti, ale z obavy z konfrontace? Princip následk Pedpokládejme, že svým studentm opravdu vyjadujeme pozitivní oekávání, dáme jim co nejvíce svobody, a ukážeme pouze smr, kterým chceme, aby se vydali. O to dležitjší te ale je, aby vdli, že svoboda a pravomoci nejdou oddlit od zodpovdnosti a nesení následk. Tedy, ím více svobody a práv lovk dostane, tím zodpovdnji se musí chovat. A že zneužití dvry a svobody, kterou dostal, se projeví v následcích v pimeném odejmutí této svobody a dvry. Ve svtle styl vedení, ze strany 17, neseme zodpovdnost za výsledek my, když své studenty instruujeme (S1) nebo trénujeme (S2). Naopak zodpovdnost pedáváme studentovi, když jej v jeho práci podporujeme (S3) nebo mu práci delegujeme (S4). V pípad prvních dvou styl jsme jejich záchrannou sítí. Tato záchranná sí již ovšem nemá co dlat u student v kategorii S3 a S4. Tito studenti již mají dostatek svobody a proto musí nést následky svých rozhodnutí. To co si uvaí, to si také sní. Musíme jim dovolit si nabít umák. Volat je k zodpovdnosti. Ukázat jim, že jsou opravdu svobodní. Tak jak apoštol Pavel popisuje, že `Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne všechno prospívá. (1.Korintským 6:12), tak také oni musí poznat opravdovou svobodu, která nese následky svých in. Jak ale takový následek správn aplikovat? Jak kárat a pitom netrestat Trestání Dlouhou dobu jsem ml za to, že mezi káznním a trestáním není žádný rozdíl. Rozdíl je ale dosti podstatný. Když nkoho trestáš, jednáš v hnvu a díváš se na pestupek, kterého se dotyný dopustil. Díváš se do minulosti. Nejednáš v lásce, ale v hnvu. Už to provedl tolikrát, ale te už petekla míra tvé trplivosti. Nejsi si sice tak úpln jistý, zda i on slyšel pravidla, když si je minule vysvtloval, ale je ti blbé se na to poád dokola ptát a pipomínat se. Te se ale emoce nahromadily. Už to dál nesneseš. Teprve te máš ale ze vzteku dostatek síly, abys mohl vyjádit, jak ti to ubližuje. Prakticky je ti trestání píjemné, protože je to pomsta za tu špatnost, kterou ti druhý provedl. Nechce se pizpsobit hranicím, které jsi stanovil, tak a si to te vylíže. Když t naprosto ignoruje, tak pro ty bys ml prokazovat njakou úctu jemu? Konen mu mžeš vyjmenovat všechny špatnosti, kterých se na tob dopustil. Všechny ty špatné emoce ze sebe mžeš dostat ven a dláš to ásten i z toho dvodu, aby se ti ulevilo. Potebuješ to pece ze sebe dostat ven. Proto to také dláš vtšinou tak, aby to všichni vidli a vdli, že ty nejsi na vin tady je pravý viník, já jsem v tom nevinn, snažíš se komunikovat. Jak takové trestání, které jsme práv popsali psobí na provinilce a co to v nm zpsobuje? Trestání u provinilce vyvolává vlnu vzdoru a zptné nenávisti k lovku, který jej trestá a pemýšlí o nm jako o tom nejhorším zmetku, který není schopný udlat nic správn. lovk se vtšinou uzave a snaží se pouze najít fakta, která by mohla ospravedlnit jeho chování. Hledá výmluvy. Pokud trestání dosáhne zmny nesprávného postoje lovka, pak je to vyvoláním strachu z trestu. To však není pozitivní zmna charakteru. Takový lovk pestane být pozitivn zmnným, jakmile bude zrušena hrozba, ze které ml strach. 23 Káznní Oproti tomu, když nkoho kázníš, pak jednáš z lásky k druhému a díváš se na to, co chceš, aby se zmnilo. Díváš se do budoucnosti. Do budoucnosti, která je pozitivní.vidina toho, že druhému musíš zpsobit nco nepíjemného je ti sama o sob nepíjemná, ale víš, že trest je nutný, pokud se má druhý z této situace pouit. V káznní jsi dsledný kázníš vždy co nejdíve, jakmile si problém uvdomíš, takže se nejedná o píliš závažný problém, ale o záležitost, která se dá v klidu ešit teba i jen domluvou. Proto jsi také dsledný v tom, že vždy vytýíš mantinely ped tím, než k nemu dojde, a ne až potom. Dokonce provinilci jeho špatnosti jen tak nevyítáš,ale ptáš se jej, co on sám vnímá, že s ním chceš te ešit. Má si odpovdt na otázku Pro musím být káznn. Namísto pouování dáváš jemu samotnému možnost odhalit nedostatky. Dokonce, pokud mu opravdu dvuješ, dáš mu možnost a sám zhodnotí situaci a vyvodí pro sebe dsledky z tchto in. lovk, kterého kázníš toto vnímá. Ví, že pro nj chceš to nejlepší a úpln cítí, jak je ti nepíjemné, že jej musíš káznit. Vidí, že bys radji vzal ten nepíjemný dsledek na sebe, ale že chceš, aby vyrostl v dosplého lovka. Vnímá, jak mu vyjaduješ svoji dvru a jak jej povzbuzuješ, že je schopen daný úkol píšt zvládnout. Vyvyšuješ jej pede všemi, aby mohl získat uznání ve skupin, ale kázníš jej mezi tyma oima. Nevystavuješ jej veejné potup, ale umožuješ mu, aby si zachoval svoji tvá. On vnímá tvj zájem o nj a tvj motiv, kterým je láska. Bezpodmínená láska. Komunikuješ mu totiž, že to, že se nco nepovedlo, nezmní nic na tvém vztahu k nmu. Ano, že sice vyvodíš dsledky z jeho in, ale že jej stále miluješ a pijímáš se vším. Proto zstává k tvým radám otevený a bere si je do svého života. Takovéto káznní mže zmnit i tu nejzakomplexovanjší mysl, která ze slov trestajících lidí uvila tomu, že je naprosto k niemu. Narozdíl od trestání, které druhého ubíjí, káznní jej posiluje a povzbuzuje k pozitivní zmn. Ke zmn, která petrvá i poté, když skoní impuls, který ji vyvolal. Není to totiž zmna vnjšího chování, ale zmna vnitního charakteru lovka. Nkteí si prost musí sáhnout Je z tchto popis patrný rozdíl mezi vedoucím, který kázní a vedoucím, který trestá? Vždycky budou lidé, kteí budou respektovat daná pravidla a vždycky budou lidé, kteí budou tebe, jako vedoucího, zkoušet, co si ješt mžou dovolit. Zejm si budou muset na tu pec sáhnout, aby zjistili, že pálí. Vynadáš jim za to, že to udlali? Není vlastní popálenina mnohem lepší motivací už na pec nesahat vyuuj tím, že jim umožuješ si odpykat následky svých in. Dsledky, které byly dopedu domluveny a o kterých vdli. Dsledky jejich svobodného rozhodnutí pravidla porušit a pelézt pes svodidla. A vyuuj tak, že dsledky vyvozuješ vas. Díve než se dotyní rozhodnou ze své svobodné vle odjistit teba pojistku na granátu. Shrnutí problémy a jejich ešení pi vedení Shrme te asté problémy a nešvary, se kterými mžeme být pi vedení konfrontování. Strach upadnout v nemilost Dávejme si pozor, abychom opravdu byli dslední. Nedejme se ovládat strachem z toho, že nás svenci nebudou mít rádi. Netrestejme, to ne! Ale káznme v lásce. Možná nkteí odejdou, protože nebudou ochotni pistoupit na pravidla skupiny. Ale jasné hranice vytváí atmosféru bezpeí do které budou ochotni pijít noví lidé. Možná nkteré budeme muset ztratit, abychom mohli získat nové. Nebume píliš demokratití, ale vždy bume otevení k naslouchání a zamysleme se nad zptnou vazbou a nápady, které dostaneme. Poteba svobody versus chaos I pi dlání rozhodnutí s velkou skupinou nebo s jednotlivci ve stylu S1 a S2 je dležité ukázat, že mají možnost svobodné volby. Narozdíl od S3 a S4, kterých se ptáme na to, jaké navrhují oni ešení, dáváme v tchto pípadech pouze nkolik alternativ. Chceš toto modré nebo toto ervené triko? Uíme je tak dobe se rozhodovat a pitom jejich rozhodnutí nejde proti jejich vli. Ve vtší skupin je tento postup již naprosto nezbytný, jinak skoníme v chaosu a hádkách. 24

13 Vyítání 25 Pro vlastn vyítáme? Zmní to nco? Vyítáme, protože jsme bezmocní. Nedobe jsme komunikovali pravidla a dsledky. Nemáme žádný káznící prostedek. Druzí mají svobodu, zatímco my jsme híkou jejich svobodné vle. Vyítáním ale pouze komunikujeme nedvru a špatné oekávání a tedy situaci jen zhoršujeme. Stame se správnými vedoucími a bume ochotni komunikovat pravidla a dsledky jejich porušení. Nyní mohou lidé kolem nás svobodn pravidla porušovat. My jsme na to již ale pipraveni. Dsledky jejich svobodných rozhodnutí totiž již nepadnou na nás, ale na n. Klíem je nedržet si zodpovdnost a chytat je do záchranné sít. Pedali jsme jim totiž zodpovdnost. To zda si nabijou nos, je te na nich. Pamatujme, že toto platí jen pro svence, které vedeme stylem S3 a S4. Policajti Dvujme našim svencm a projevme jim svou dvru. Nebume jako tajná policie, která neustále nkoho podezírá, že udlá nco špatného. To, co od ostatních budeme oekávat, to také dostaneme. Projevme dvru a lidé se jí budou snažit nezklamat. Projevme nedvru a lidé se nebudou snažit, protože nebude pro. Vždycky mže nkdo zakopnout a spadnout. V tom pípad ale bume dslední a kárejme a vyvozujme pedem domluvené dsledky. íhejme ale na píležitost pistihnout druhé pi dobrých inech a vyzdvihnme tohoto lovka pede všemi. Jíst vitamíny když jsem zdravý, abych nikdy nemusel jíst léky, protože neonemocním. A lidé získávají naši pozornost dobrými, ne špatnými vcmi! Pak se dokáme neekan dobrých výsledk a vytvoíme z našich student výbrovou tídu. Jednota Jeden za všechny, všichni za jednoho Když jsem byl na Moravském Tensingovém festivalu požádán jednou Tensingákou, abych jí povolil si zakouit a já to udlal, navzdory tomu, že hlavní vedoucí vydal zákaz kouení bhem celého festivalu, podkopal jsem tím autoritu hlavního vedoucího. Jdi, ale a t nikdo nevidí. Chceme takto vést druhé k podvodu? Dokáme se pak toho, že budou také ped námi skrývat své prohešky. Já jsem pak byl ten hodný a hlavní vedoucí ten zlý. Byla to ale moje slabost, která m inspirovala k tomuto špatnému rozhodnutí. Pokud vedoucí nedrží v jednot spolu, vede to k vnitnímu rozdlení celé skupiny a skupina již není jednotná. Vci pestávají fungovat. Naume se být v jednot a respektovat rozhodnutí ostatních spoluvedoucích. Když si jako vedoucí neprojevíme úctu k sob navzájem, naši svenci to neudlají s o to vtší radostí Vysávání myšlenek Brainstorming Dlá ti problém si zapamatovat vtipy? Celý vtip si pamatuješ a na druhý den jako by bylo ve tvé hlav vymeteno? Snažíš se, namáháš se, tak moc chceš nkoho dalšího pobavit, ale vtip jako by v hlav nebyl. Najednou ale pijde kamarád, který ekne jiný vtip a najednou jako by se ti objevila nad hlavou žárovka a jsi osvícen. Vzpomnl jsi si na nj díky tomu, že v obou vtipech je hlavní postavou Pepíek. Jak je možné, že jsi ml v hlav vymeteno a najednou je to tam? Celý zakopaný pes tkví v tom, že lidská pam není indexovaná, ale asocianí. Nefungujeme jako poítae, které jsou schopny ze sebe vychrlit spoustu seznam, ale fungujeme tak, že jedna myšlenka vyvolá myšlenku druhou a ta zase myšlenku další. Návaznost mezi myšlenkami se jmenuje asociace. Pokud si jsme vdomi tohoto principu, mžeme jej s úspchem využít, když se snažíme najít kreativní nápady a ešení situací. Jako vedoucí Tensingu se s nutností nalezení nápad a kreativních myšlenek setkávám tém poád: Pi plánování programu víkendovky, vymýšlení scénáe zajímavého dramatu, picházení na staré již zapomenuté rozezpívání, plánování akcí na píští rok, a v dalších mnoha pípadech. Bu budu tyto nápady vymýšlet sám doma a zejm se brzo zastavím na mrtvém bod a nebudu si moci na nic nového vzpomenout. A nebo použiji brainstorming, v pekladu boue mozk. Staí pár dalších lidí, které seženu a mže zaít boue asociací, podobná jaderné reakci, která se nedá zastavit. Díky Petrovu nápadu zahrát na víkendovce volejbal se mi vybaví, že minule, když jsme hráli volejbal, tak druhá skupina hrála freesbee. A když tento nápad vyslovím, tak Lence se vybaví, že když minule hrála freesbee, tak nkdo spadl a oškliv si podel nohu a tak navrhne, abychom nehráli na škvárovém hišti, ale radji vedle na tráv. Jedna myšlenka odstartovává myšlenku další. Cílem je opravdu rozpoutat myšlenkovou boui. Pokud chceš takový brainstorming vést, je dležité si uvdomit jedno dležité pravidlo. Bez nj nedojde k rozpoutání boue. Toto pravidlo zní: Každý nápad je dobrý. Hodn asto brainstorming nefunguje práv proto, že lidé mají strach vyslovit svj nápad, že bude shledán špatným. A mají k tomu oprávnné dvody, protože se asto dje, že se ostatní vysmívají nápadu, který teba není píliš relevantní. Brainstorming ovšem není plánovací meeting. To, že je nápad vyen, neznamená, že se opravdu bude realizovat. I nápad, který je úpln mimo mísu, mže vyvolat v nkom dalším asociaci k jinému úpln geniálnímu nápadu. Úkol tebe, jako vedoucího brainstormingu je vytvoit bezpené prostedí pro každého a chválit každý nápad, který nkdo do debaty pispje, a tím vybudit pozitivní atmosféru. Ml bys pedem vysvtlit, co to vlastn brainstorming je, a opravdu všichni zúastnní chápou, pro je každý nápad dobrý, aby si setkání nkdo myln nevysvtlil jako plánovací setkání, které bude až následn. Vybrání nápad, které budou opravdu realizovány, provede až po ukonení brainstormingu užší tým vedoucích. Bhem brainstormingu, ty jako vedoucí napome každého, kdo by zaal negativn hodnotit ní nápad. Je to dkazem toho, že špatn poslouchal tvé instrukce a pokud toto nezastavíš, myšlenková boue bude utlumena. Ale, co když vidíš, že se myšlenky ostatních zastavili na jednom mrtvém bod. Vymýšlíte hry na víkendovou akci a každého napadá jen hra na honnou i když pevleená do trošiku odlišných pravidel a jinak nazvaná. Na babu, na upíry, na etníky a zlodje,... Tvým úkolem jako vedoucího brainstormingu není íct: Tak už nemyslete na samé hry na honnou!, ale radji pesmrovat myšlenkový tok jinam: A znáte tuto noní hru:...? Mj v rukávu pipravených dopedu pár nápad, které ti pomohou brainstorming nastartovat a nebo práv takto pesmrovat. Brainstorming velice pozbývá na své hodnot, pokud v nm není pítomná osoba zapisovatele. Nkoho, kdo je schopen každý nápad, a už se mu zdá dobrý nebo špatný, napsat co nejrychleji na papír nebo ješt lépe do poítae. Nkdy se myšlenky rozjedou tak rychle, že to ani není možno tak rychle zapisovat. Proto je dobré si prbh celého setkání nahrát teba na diktafon, aby cenné myšlenky nebyly ztraceny. Toto jsou tedy pravidla, která máš dodržovat, když organizuješ správný brainstorming: 1. Každý nápad je dobrý 2. Povzbuzuj všechny a ptej se otázkami. 3. Zaru bezpenou atmosféru pro každého 4. Zajisti zapisovatele nebo nahrávání. 5. Vyber ty nejlepší nápady už jen s užším týmem spolupracovník po skonení brainstormingu. 26

14 Strasti vleeného vedoucího Nestíháš? Už jsi ml dávno být na další schzce, ale ješt musíš nco dodlat? Lidé si asto stžují, že chodíš pozd? Máš pocit, že se svt kolem tebe asi zboí, protože se zrovna te dje strašn mnoho vcí najednou? Ješt ped chvílí to bylo tak akorát. Krásn a efektivn jsi ml naplánovaný kalendá a ml si radost z toho, jak umíš využívat svj as. Ale te do toho pišlo pár neekaných vcí a nestíháš? Pesn s podobnými vcmi bojuji od doby, co jsem se stal vedoucím. Nkdy vyhrávám, nkdy prohrávám. Zrovna tuto ást textu píši pozd v noci a zítra jej mám již odevzdat. Termín ádného odevzdání byl minulou stedu a te je pondlí. Dal jsem si pedsevzetí, že text dokoním msíc ped tímto ádným termínem. Bylo to ale jen pedsevzetí. Nebylo to rozhodnutí. Tak tady te sedím a ptám se sám sebe, zda mám právo ti tady vbec nco pedávat o strastech vleeného vedoucího, když jsem te sám naprosto vleen. Není to paradox? Ale možná práv proto, že to sám prožívám, práv díky tomu, píšu o nem co opravdu není teorie, ale praxe. Nco, s ím bojuji každý den. Zkus te chvíli uvažovat o tomto: Když se podíváš na svj týdenní rozvrh, ekl bys, že stíháš, nebo jsou asy, kdy je toho prost píliš moc? Má identita Pro vlastn nestíhám? Vše je založeno na mé identit na tom, jaké mám o sob smýšlení a jakou vnímám svou cenu. Lidé m budou mít rádi, když jim co nejvíce vyhovím., zní hlas v mé hlav a proto se vrhám do mnoha rzných úkol, abych uspokojil ostatní. Dlám to pro jejich uznání a svoji slávu. Když jsou natolik tupí, že m nejsou schopni pochválit a ocenit za to, co pro n dlám, má motivace k práci koní a já jsem naštvaný, že jsem byl tak blbý se vbec pouštt do úkolu pro takové nevdníky. V bibli se ale píše pravý opak: Varujte se konat skutky spravedlnosti ped lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odmnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtj budit pozornost, jako iní pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odmnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, a neví tvá levice, co iní pravice, aby tvé dobrodiní zstalo skryto, a tvj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. (Matouš 6:1-4) Zjišuji, že je dležité a píjemné dostávat povzbuzení od lidí, kterým sloužím, ale postavit na tom svou motivaci k pomoci bližnímu je plytké a proto m to uspokojí vždy jen na chvíli. Pokud postavím svou identitu na tom, co si o m myslí lidé a na tom, jak asto a jakým zpsobem m chválí, pak se stanu otrokem druhých a híkou jejich nálad. Vytvoím si toxickou závislost závislost na obdivu. Budu potebovat stále více a budu pro obdiv ochotný udlat stále více. Chceme se stát závislými? Nebo chceme svoji identitu postavit na pevných základech na tom, že nás Bh miluje takové jací jsme, díky tomu, co Ježíš Kristus udlal na kíži? Potom mohou být naše dobré skutky motivovány lepším stimulem ne sobeckou touhou po uznání, ale láskou k bližnímu a touhou pedat dál lásku. Lásku, kterou již máme od Boha a proto ji již nepotebujeme ke své existenci získávat od lidí. Je lidské a pirozené hledat náhražky, které neuspokojí naši pirozenou touhu po Bohu. Podobn to ilustroval Ježíš samaské žen, když jí u studny ekl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opt žíze. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navky. (Jan 4:13-14). Je tedy špatné toužit po uznání? Naprosto ne! Povzbuzení a uznání od druhých nás povzbuzují jít dál. Jen nesmíme dovolit, aby byly naši jedinou motivací. Co se stane, pokud ale jsou? Mé špatné motivy ke služb pak zpsobují, že se snažím vyhovt všem a být na co nejvíce akcích a pak nestíhám a jsem vedoucí, který situaci nevede, ale místo toho jsem vedoucím, kterého vleou okolnosti jeho života. Uvdomit si, že jsem vleen, ale není jednoduché. Když jsme vleeni a nestíháme tak totiž nemáme as. Natož mít as na to myslet, zda náhodou nejsme vleeni. Ale práv to, se zastavit v tom shonu, je klíem k ešení. Podlím se te s tebou o dv zbran, kterými se já bráním proti pepracování a vyhoení. Tmito zbranmi jsou mj osobní as s Bohem a plánování aktivit s dostateným pedstihem. Osobní as s Bohem Práv toto je as, který v nejvtším stresu jakoby odsouvám nkam dál, protože není tak naléhavý jako jiné úkoly. Není naléhavý, ale je moc dležitý. as ranního ztišení je pro m vlastn pracovní poradou s Šéfem. Poradou na které mu vyliji své srdce a naslouchám, co mi chce poradit. Poradou, na které získám povzbuzení a odvahu vstoupit do vcí, které m ten den ekají. Prakticky neexistuje njaký jeden nejlepší zpsob, kterým by se ranní ztišení mlo provádt, ale je pi nm dležité mít vyhrazený as a místo, kde mohu být opravdu sám a nejsem rozptylován rušivými vlivy. tu si v bibli, píšu si deník, uím se z pamti verše, modlím se a rozmlouvám s Bohem, dlám si poznámky z toho, co mi íká, ale také mohu jít ven do lesa na procházku. Dležité je být sám a s vypnutým mobilem. Pece jen bych zde chtl ale vyzvednout jeden z tchto zpsob ztišení. Ne že by byl ním lepší než ty ostatní, ale kvli tomu, že mi pomáhá získat klid a pehled v situacích nejen v obdobích chaosu. Chci t povzbudit, abys tento zázraný pináše klidu a poádku vyzkoušel i ty. Jedná se o tvj mj osobní deník. Zaal jsem jej psát a najednou jsem objevil obrovskou studnici nápad. Život totiž ubíhá jako krajina z jedoucího rychlíku. Nestíhám sledovat všechny vci, které se míhají za oknem. Když se 27 ale ohlédnu zpátky a snažím se zdokumentovat, co se vlastn pedešlý den stalo, najednou získávám úpln jiný pohled na situace, do kterých jsem byl ten den stavn. Deník jsem si jednu dobu psal, když mi bylo zhruba 13 let. Ale to se mé myšlenky soustedili na takové podrobnosti jako, co jsem ml k snídani, i co jsem ml ten den na sob. Cílem ale není zachytit celý den se všemi podrobnostmi ale radji se soustedit na pár okamžik dne, které byly nejdležitjší. Bhem psaní mi vyvstávají otázky, pro se ke m nkdo choval tak jak se choval. A picházejí i usvdující odpovdi na n. asto se také Boha v deníku oteven zeptám na názor a ekám, co mi pošle za odpov. A pak najednou picházejí myšlenky, které jen zapisuji a vidím, že to není moje moudrost, která se v deníku objevuje. Jsem velmi osobní. Prost nepedpokládám, že si to nkdo bude v budoucnu íst a tak mohu odkrývat hluboké vci ze svého nitra a odevzdávat je Bohu na ádcích deníku. Deník je vlastn zptnou vazbou, kterou mi dává Bh. Od koho povolanjšího bych mohl zptnou vazbu dostat, než od nho? A je skvlé jak je Bh ke mn upímný. Nic nezamluje, ale když mi prozrazuje ty nepíjemné vci, tak to íká s láskou a nebolí m slyšet to. Spíše mám radost. Lépe uvaenou zptnou vazbu jsem zatím nenašel. Nejen, že dostávám zptnou vazbu od Boha, která m posunuje dále, ale zptným popisem událostí, které se mi staly, jsem schopný si uvdomit i jak pomoci lidem kolem sebe. Kdy mohu nkoho povzbudit. Nebo naopak, kdy bych jej ml napomenout. Deník je prost neocenitelná pomcka. Chci t povzbudit k tomu, aby jsi jej vyzkoušel. Do tvého života pijde neuvitelný pokoj a poádek. Rozhodni se te po dobu jednoho msíce každý veer (nebo ráno), obtovat 15 minut a udlat si zápis do deníku. Sleduj ohromné zmny které to pinese. Nemusíš popisovat co si ml ten den k obdu, ale popiš události, které ti pišli zvláštní, kterým nerozumíš, které si myslíš, že by mohly mít významný dopad na tvoji budoucnost. Pokud máš problém zapamatovat si jména lidí, deník je skvlá možnost si pipomenout, koho nového jsi pes den potkal. Mžeš do deníku vkládat také fotky z onoho dne. Já sám píšu svj deník do souboru v poítai a vyhovuje mi to, ale vtšina lidí preferuje radji klasickou papírovou podobu deníku. Je dobré, když je takový notýsek malý a jej mžeš nosit s sebou a když jej dopíšeš, tak zaneš psát další díl. as, který takto vnuješ bude možná ze zaátku vypadat jako ztráta asu, ale najednou zjistíš, že ti splnní úkol trvá kratší dobu, že jsi efektivnjší, že jsi schopen odmítnout úkol, který není dležitý a tím ušetit obrovské množství asu. Je to cesta k moudrosti a vnitnímu poádku ve tvém život. Jak na plánování Deník je velice dležitá vc a je prakticky souástí osobního informaního systému, kterým uspoádám svj svt. Deník se dívá do minulosti. Krom nho používám také další pomcky, které se v porovnání s ním ale dívají do budoucnosti a plánují ji. Pomáhají mi se orientovat v množství úkol a akcí. Jakmile lovk zane vstupovat do zodpovdností, zaíná být mnoho vcí, které si musí zapisovat a pamatovat a musí si je pipomínat, jinak zapomene na termín schzky nebo termín odevzdání úkolu, který se zavázal udlat a získá nálepku nezodpovdného lovka, kterému není radno cokoliv svit. Používám prakticky ti druhy pomcek, abych se ve svých plánech neztratil: Úkolovník(seznam úkol), Kalendá a Nápadník (ne ženich, ale odvozeno od slova nápady). Tyto ti pomcky jsou opravdu jen pomcky a samy o sob m z chaosu nezachrání. Hodn mi pomáhá, že mohu používat jejich elektronické verze, které mají tu výhodu, že umí samy tídit úkoly a samy na úkoly upozorovat. Ale i jejich papírové verze mají své kouzlo a obas bych radji pešel k nim, takže nezoufejte, pokud nejste zrovna vybaveni njakou verzí PDAka nebo Outlooku. Úkolovník Úkolovník neslouží jen jako seznam všeho, co mám udlat. Takový seznam mohu použít tak akorát na položky, které mám koupit v obchod. Úkoly totiž roztiuji do rzných kategorií. Tyto kategorie by se navíc daly rozdlit na dva hlavní smry: Aktivity a Druhy inností. Aktivitami jsou kategorie Práce, Zábava, Služba (Tensing), Škola, Církev... Druhy inností jsou Internet, Koupit, Dluhy, Akce,... Pitom každý úkol mže patit do více kategorií najednou. A jak Úkolovník používám? Napíklad na billboardu uvidím reklamu na zajímavý pvecký sbor a tak si do seznamu pidám úkol: mrkni na stránky a piadím jej souasn do kategorií Služba a Internet. Pak jsem pipojený na internetu a nemžu si vzpomenout, kam všude jsem to vlastn poteboval brouzdat a tak si nechám ukázat jen ty úkoly, které jsou v kategorii Internet. Podobn, když jedu do centra nakupovat a bhem týdne vyvstala poteba koupit nové struny do Tensingu, sešit do školy a vilu na Vinohradech, tak si nechám ukázat všechno z kategorie koupit a mám jasno, kam musím zajít. Není úelnji využitého asu, než když lovk pi návratu z centra zjistí, že zapomnl koupit tu vilu a musí se vracet do centra znovu. Kategorie Dluhy mi udlala velký poádek v tom, co jsem komu pjil a nebo co si naopak nkdo pjil ode mne. Mobil mi také hlídá, zda už to náhodou není píliš dlouho, co mám nco pjeno a upozorní m, že se blíží as vrácení. 28

15 Termín úkolu Každému úkolu se snažím ihned piadit také dobu ve které na nm budu pracovat. Pesné datum zaátku práce i konce práce a nastavuji si také upomínku na dostaten dlouhou dobu ped zaátkem, abych o blížícím se úkolu vdl. Když mám setkání v Praze, tak pokud jsem z Ostravy, tak si upomínku nenastavím na 30 minut ped setkáním, ale radji s denním pedstihem. Snažím se úkolu nastavit co nejkratší délku trvání. V Outlooku se pak krom seznamu úkol setídného podle data dokonení dá vytvoit také pohled ve form asové osy, kde pehledn vím, které úkoly zrovna probíhají a které brzo pijdou nebo budou te konit. Naléhavost úkolu Pastoru Gordonu Mac Donaldovi [9] volala jednou veer jedna žena z jeho církve a velice nervózním tónem vyhrkla: Pastore musím s vámi ihned naléhav mluvit! Pesto, že ml Gordon hodn práce, tón naléhavosti v jejím hlase pobízel k tomu, aby jí ekl, a ihned Pijde.. Zabrzdil se ale a zjišoval podrobnjší informace: A co se vlastn dje? Mé manželství se rozpadá!, odvtila žena. To by opravdu již byl naléhavý dvod k setkání. Bylo mu to ale divné a tak se jí ptal dále: Jak dlouho už si uvdomujete, že nco ve vašem manželství nefunguje? Asi pl roku spolu nemluvíme, odpovdla žena, Manžel mi te ale ekl, že se se mnou rozvede. Jestli o tom již víte pl roku, myslíte si, že by bylo možné naše setkání ješt o dva dny odložit? Mám te hodn práce a kdybyste te pišla, nebyl bych se na vás schopný pln soustedit a myslím si, že tato záležitost si vyžaduje mé plné soustední. Vyhovovalo by vám se tedy sejít ve tvrtek ve 2 nebo v 6 hodin? Žena s radostí souhlasila a položila sluchátko ne s vdomím, že jí pastor odmítnul, ale že je pro nj setkání s ní dležité a proto si na ní vyhradí speciální as ve tvrtek. Jak asto nás lidi tak velice naléhav žádají o pomoc s úkolem, který vlastn vbec tak naléhavý není? Pokud v takové situaci souhlasíme, že ihned pomžeme, bouráme tím strukturu našeho vlastního programu a vnášíme do svého života chaos. O takto naléhavých úkolech si nejdíve zjistme dostatené množství informací a budeme pekvapeni, jak asto bude možné úkol udlat až teba o týden pozdji. Navíc nás mohou lidé žádat asto o pomoc jen díky tomu, že jsme jako kesané ochotní jim pomoci bez zbyteného reptání. Je prost jednodušší zavolat o pomoc nám, než pesvdovat nkoho jiného. Takový lovk si ale pak neváží toho, co jsme pro nj udlali. Od jisté doby si snažím ponechávat dobu na rozmyšlení, zda mohu s úkolem pomoci. Pokud bych se rozhodl ješt bhem telefonátu, mže mé rozhodnutí být píliš impulzivní a špatné. Kolikrát se nám už stalo, že po nadšené prezentaci njakého obchodníka jsme v zápalu koupili vc, kterou vlastn vbec nepotebujeme. Udlejme si pravidlo, že nebudeme dlat píliš rychlá rozhodnutí a vždy si ponecháme as na rozmyšlenou. Mj kamarád Petr má zajímavou verzi jednoho písloví: Co nemusíš udlat hned, odlož na zítek. Prosím, nepraktikuj toto písloví obecn, protože jinak do nieho nevstoupíš, ale toto písloví sedí skvle práv do situací rozhodování o tom, zda máme kapacitu nkomu pomoci. Když nkoho žádáme o as na rozmyšlenou, dejme mu najevo, že si jej vážíme a že nad tím budeme opravdu pemýšlet. Jinak to bude bráno, že se vymlouváme. Tím ale, že se teba sami nabídneme, že se mu ozveme, komunikujeme náš zájem o druhého. Kategorie naléhavosti Každý úkol mžeme rozdlit do jedné ze tyech tíd A,B,C,D podle své dležitosti a naléhavosti. Uvdomní si u každého nového úkolu do které z kategorií patí je klíem ke správnému zacházení s tímto úkolem a s uvdomním si nebezpeí, která se s danou Dležitost B A D C Naléhavost tídou úkolu spojují. Nejlepší úkoly jsou úkoly tídy B. O takové úkoly stojíme. Mají vysokou dležitost, ale ješt nejsou naléhavé a tím nás nestresují. Nedláme je tedy pod tlakem. Náš pravidelný as s Bohem a psaní deníku jsou tímto druhem úkolu. Díky nízké naléhavosti úkolu ovšem mžeme spadnou do jeho neustálého odsouvání a postupn se pak úkol pesune do kategorie A. A-kové úkoly jsou zárove dležité a také naléhavé. Takovým úkolem mže být vasné odevzdání žádosti o grant nebo brzké objednání chaty pro víkendový pobyt. Ideální je nedopustit, aby se úkol pehoupl z B-ka do A-ka. S úkoly je to podobné jako s chlebem v naší domácnosti. Koupíme nový chleba a jíme jej. Bhem toho ale starý chleba, který byl v té dob ješt jedlý, pechází do stavu již nepoživatelného a tak dochází ke ztrát v domácnosti. Pokud naopak nejdíve dojídáme starý chleba, než jej dojíme, je již nový chleba opt starý. ešením je, mít chleba pesn takové množství, které jsme schopni ješt sníst, aniž by zestárl. Stejn tak to vypadá, když se dostaneme do skluzu s úkoly. Než dodláme staré úkoly, již nás termínem tlaí ty nové úkoly, které ale již zestárly. Pokud je brzo nesplníme, pak si za to poneseme následky. Pak zde jsou C-kové úkoly, které jsou sice naléhavé, ale nejsou dležité. Jsou to hlavn ty úkoly, které mže udlat nkdo jiný, protože nejsme jediní, kteí tento úkol zvládnou. Úkol sám o sob mže dležitý být, ale nemusí být dležité, abychom jej dlali my sami. Zde pichází dležitost umní pedávat zodpovdnost a delegovat práci 29 ostatním. Akoliv jsi vedoucí a jsi zodpovdný za výsledek práce, rozhodn to neznamená, že bys ty ml dlat každý úkol. Dobrý vedoucí naopak deleguje co nejvíce práce a má radost, když druzí kolem nj mohou pispt svou troškou do mlýna a uspt ve svém úkolu. Zkoumej úkoly a pokud jsou to z tvého pohledu C-ka, pokus se najít nkoho, komu budeš moci úkol delegovat a který bude ochotný úkol splnit. A konen D-kové úkoly nejsou ani dležité, ani naléhavé. Patí mezi n koukání na filmy, etování na internetu, umývání oken a jiné druhy úkol, které když nejsou splnny, tak to nikoho neomezí. Jsou to úkoly, které jsou vtšinou i píjemné a pokud fungují jako forma odpoinku, tak jsou to prakticky úkoly A, protože odpoinek potebujeme. Ale pokud se jedná opravdu jen o zábavu, tak by pro nás mlo platit známé písloví: Nejdív práce, potom zábava. Je tak jednoduché sklouznout k tomu, že stále dláme nejdíve D-kové úkoly, protože nás baví a nikdy se nedostaneme k tomu, co je dležité a nebo naléhavé. Tím nejsme schopni dostát svému slovu a stáváme se nespolehlivými. Nechme tedy D-kové úkoly až opravdu na dobu, když vidíme, že jsme splnili vše dležité. Kalendá Kalendá je druhou pomckou, kterou používám a bez které se prakticky již neobejdu. Zabil jsem tak hned nkolik much jednou ranou. Obas se mi totiž stávalo, že jsem si na jeden termín naplánoval více akcí a nkoho jsem pak musel zklamat, protože jsem se nemohl rozdvojit. Nebo jsem si na konání vzpomnl až už bylo píliš pozd. Nyní si mohu upozornní na akce nastavit v dostateném pedstihu, abych se na akci byl schopný nejen dopravit, ale také pipravit. Také si prohlížím, co m eká v nejbližších dnech prbžn. Kalendá také pomáhá omezit tzv. efekt vakua. Když vezmu uzavenou nádobu a vysaji z ní vzduch, tak je v ní vakuum. Je úpln prázdná. Pokud ale do této nádoby udlám dírku, postupn se do ní zane tlait vzduch z okolí, až jí naplní. Je to proto, že v nádob je místo pro vzduch, který je všude okolo ní. Podobn pokud máme prázdná místa v kalendái, zanou se tato místa plnit dalšími úkoly, které pijmeme v domnní, že na n máme as. Dlouhou dobu jsem nepovažoval za dležité si do kalendáe zapisovat as pro ztišení, as pro etbu knížek, den odpoinku. Tedy B-kové úkoly, které jsou dležité, ale nejsou naléhavé. Ml jsem pedsevzetí je udlat, ale vždycky byly vytlaeny jinými úkoly. Doporuuji ti si do kalendáe zapisovat práv také B-kové úkoly na konkrétní termín. Potom tvj kalendá nebude dravý a nebude se plnit úkoly tak, že bys neml as na to, co je dležité. Nápadník Tento dokument je poslední ástí mého osobního informaního systému. Zapisuji si do nj nápady, které m napadají bhem dne a nebo noci. Mám jej pipravený vedle postele. V noci totiž picházejí ty nejlepší nápady. Když si je ale nenapíšu, tak jsou nenávratn ztraceny. Nápadník a tužku tedy doporuuji i tob mít vždy pi sob. Staí napsat krátký popis toho, co t napadlo a máš jistotu, že je to uloženo a mže to být použito v budoucnosti. Neodkládej ale zapsání myšlenky na pozdji, ale napiš ji hned, když t napadne. A je to kdykoliv bhem dne nebo pímo uprosted noci. Napiš inspiraci, která ti pišla na mysl. Obas si tyto nápady proítej. Nápadník mi slouží i k plánování Tensingových zkoušek. Každá zkouška má svoji stránku a zapisuji tam, nápady, co bhem zkoušky dlat, s kým potebuji nco projednat, které úkoly je nutno delegovat, jaké písniky budeme bhem zkoušky dlat a podobné vci týkající se bhu zkoušky. Po zkoušce zapisuji zptnou vazbu o tom, jak zkouška probíhala také do tohoto souboru. Skrze to mi picházejí na mysl další nápady, které si hned do nápadníku zapisuji. Nápadník je prakticky místo pro písemné uložení brainstormingových nápad. Je to vlastn past, do které chytám nápady, aby mi neuletly. Shrnutí o plánování Chceš si udlat poádek v chaosu? Sedni te a sepiš vše, co t eká v píštím msíci. Zapisuj úkoly souasn do Úkolovníku, Kalendáe i Nápadníku. Ti úkoly a akce do tyech kategorií dležitosti A,B,C nebo D a podle toho rozhodni, zda akci opravdu zaadíš do svého kalendáe nebo ji vypustíš. Nápady a úkoly si zapisuj ihned, jakmile se o nich dozvíš nebo t napadnou, jinak si je nezapíšeš nikdy a zapomeneš na n. Plánuj si do kalendáe také úkoly, které zatím nejsou naléhavé, ale jsou dležité, aby t nepohltil efekt vakua. Pokud t nkdo žádá o pomoc podobn jako v píkladu pastora Gordona Mc Donalda, ponech si dostatený as na rozmyšlenou, než úkol pijmeš a dlej dobe promyšlená a moudrá rozhodnutí. Nemj komplex spasitele všechny zachránit nemžeš. Pokud nechceš být obtí syndromu vyhoení, pak respektuj omezenost svých vlastních zdroj asu a energie. Udlej as pro ztišení a odpoinek svou prioritou. Piš si deník a dívej se v nm zptn na dležité ásti dne, který si práv prožil. Pou se z chyb, které jsi bhem dne dlal. Nebu vedoucím, který je vleen a ovládán okolnostmi svého života, ale naopak bu vedoucím, který pevn bere do rukou otže svého života a nedovolí okolnostem jej vláet sem a tam. Postav svou identitu na tom, že t Bh miluje a ne na tom, zda t budou milovat lidé, které vedeš. Je to postupný proces a já osobn ješt zdaleka nejsem na konci cesty a prožívám strasti vleeného vedoucího. Boj, ale nevzdávám a vidím, že postupuji kupedu. Povzbuzuji k tomu také tebe. 30

16 Vize Florance je sportovní plavkyní a dostala vizi peplavat kanál Katalíny. To ale není jen tak a proto zaala cviit a pipravovat se. Po roce tréninku pichází den D. Florance je v takové form v jaké ješt nikdy ped tím nebyla. Ví si. Vím, že se mi dnes podaí kanál peplavat, odpovídá jednomu z reportér a vstupuje do docela chladné vody. Poasí není píliš ideální. Prší, je zima. Florance je uzavená v ocelové kleci, která je pipevnná na boku lodi, která Florance doprovází. Z paluby ji povzbuzuje maminka a pár pátel. Je opravdu hnusn. Všude kolem je taková mlha, že jde vidt maximáln na padesát metr dopedu. V jednu chvíli najednou Florance vykikne: Už nemžu, vytáhnte m na palubu! Ne, pokrauj! Máš na to. Tak dlouho jsi trénovala. Nevzdávej to!, pesvduje jí maminka z lodi. Florance posbírá poslední síly a plave dál. Ubhne dalších ticet minut, ale tu najednou opt Florance volá, a jí vytáhnou z vody. Je naprosto vyerpaná a nemže dál. Vytáhnou ji do lodi dojedou k behu, kde se na ní hned sesypou reportéi. Mžete nám íci, pro jste to vzdala 100m od behu? Florance je zdrcena. Pouhých 100 metr zbývalo ke konci? Kdyby jen nebyla ta odporná mlha. Takto propást životní šanci o svtový rekord. Již o ti msíce pozdji Florance navzdory protestm mnoha lidí podniká nový pokus o pekonání kanálu. Tentokráte s pehledem doplave na druhou stranu. Tentokráte za sluneného poasí. Jak dležité je vdt kam plavu? Jak dležité vdt, kde se nacházím a kde je cíl mé plavby. Kolik ješt zbývá. Když to nevím, pak umdlévám, opouští m síly, problémy vypadají nepekonatelné. Nechci pokraovat dále. Nemá to cenu. Potebuji vidt. Potebuji mít vizi toho, eho chci dosáhnout. Bez ní stojím na míst nebo se toím v bludném kruhu. V jaké pozici se nacházíš ty? Co je Boží vlí pro tvj život? Kam kráíš? Jako vizi máš na období za rok, za 5 let? Jakou vizi máš pro celý svj život? Umíš na nkterou z tchto otázek odpovdt? Pokud ne, pak mže tvá služba být ohrožena. Budeš dlat všechno, ale pitom nebudeš dlat nic poádn. Svou energii budeš investovat do všech možných smr a budeš tím nejvytíženjším vedoucím, ale tvj život nebude mít dopad. Budeš jako svtelný zdroj, který svítí na všechny strany slabounkým svtlem. Budeš pešlapovat tam a zpátky na jednom míst a budeš mít pocit, že kráíš, ale nikam se nedostaneš. Nestojíš na míst? Netoíš se v kruhu? Jsi schopný jasn vidt, kam kráíš a co je cílem tvé cesty? Když se podíváš te zpt na poslední rok svého života, myslíš, že jsi naplnil vizi, kterou pro tebe Bh ml? Tušil jsi alespo, co to bylo? Mám pro tebe výzvu. Zjisti, co ti Bh dává na srdce! Co je tvým životním posláním? Co je tvým posláním na píští rok? Nemyslím, aby jsi si dával njaká pedsevzetí. Pedsevzetí znamená, že vidíš vrchol hory a íkáš si: To je pkný nápad si vylézt na ten vrcholek. No to bych mohl zkusit. Ale pokud by to bylo moc tžké, tak se zase vrátím. Však to není zase tak dležité. Já te nemluvím o pedsevzetí, ale o tvé vizi. O tom, že zjistíš, co ti Bh klade na srdce a jdeš za tím. S oima upenýma k cíli ignoruješ všechny ty okolnosti, které íkají, že to nejsi schopen zvládnout. Nedíváš se na všechny ty vyhoelé prototypy žárovek, na strmá stoupání, která je tak tžké pekonat na cest k cílovému vrcholu. Pokud získáš vizi a víš pesn, pro co hoí tvé srdce, pjdeš pímo k cíli. Nebudeš pešlapovat v základním táboe, nebudeš bloudit a ani slepé uliky t na dlouho nezastaví. Ty vyrazíš kupedu. Pjdeš a nebudeš se zastavovat každých sto metr, aby sis odpoinul. Žádná pekážka t nezastaví. Žádné pokušení t nezbrzdí. Nebudeš plýtvat svojí energií na všechny strany, ale namííš ji pesn k cíli. A paprsek tvého života bude tak koncentrovaný, že zane mít sílu laseru. Bude ezat pouta a osvobozovat lidi kolem tebe z otroctví, závislostí, malomyslnní a strachu. Odevzdáš-li se pln vli tvého nebeského Otce a odevzdáš mu svj život, on t požehná a naplní t radostí a pokojem, který nemžou dodat žádné peníze, kariéra a ani nic jiného. Mou vizí je vidt v eské Republice rozvíjející se Tensingové hnutí, které mladým lidem ukazuje na Boží lásku zpsobem, kterému mohou rozumt a který je zaujme. Vidím silné Tensingové skupiny. Skupiny, které nestojí a nepadají na jednom vedoucím, ale skupiny s vedoucími, kteí vychovávají nové schopné vedoucí, kteí budou umt vychovávat další schopné vedoucí... Vedoucí, kteí, jakmile jsou pipraveni sloužit, odcházejí ze svého pvodního Tensingu a zakládají nové Tensingové skupiny v místech, do kterých jsou postupem života vedeni. Vidím Tensing v každé malé vesnice, tak jak to již funguje v Norsku nebo tak jako u nás funguje Skaustké hnutí. Ze souasných 12 Tensing vyjdou schopní vedoucí, kteí zažehnou Tensing i v ostatních mstech. Jednmi z prvních mst, které tuto obrodu zaponou budou Vsetín, Tábor, Písek, Zlín? Které msto bys rád pidal ty do tohoto seznamu? Svou roli a poslání v tomto procesu tensingizace eské Republiky vidím v poskytnutí možnosti osobního rstu pro každého vedoucího, který se rozhodne rst. Vedením seminá a kurz pro Tensingové vedoucí, kteí chtjí jít dále. Zapalováním jejich svíek nadšení a jejich ochranu ped tím, aby je mohl kdokoliv Sfouknout.. Uskutenní této vize však závisí na tob a na ostatních lidech, kteí te v Tensingu erpají a rostou. Ty jsi ten, kdo tvoí nové Tensingové milénium. Ty jsi ten stavební kámen, bez kterého není možné tuto stavbu dokonit! Je pro tebe Tensing ním, co zmnilo tvj život? Nco, co chceš, aby mohli zakusit i jiní? Chceš zjistit, zda to není nco, do eho jsi povolán? Povzbuzuji t, aby jsi te pemýšlel o tom, co je tvou vizí. Aby jsi mi te poslal a o tvé vizi mi napsal. Napiš, ím ti Tensing pomohl, co jsi v nm získal. Napiš, jak bys vidl ty budoucnost Tensingového hnutí v R. Udlej to hned, jinak to neudláš nikdy! Mj je: Dostali jsme se až na konec. Gratuluji. Je te na tob, jak s tmito informacemi naložíš. Reference: 1. Bible 2. Naume se ocenit své dobrovolníky, J.V.Hynek, Protein 04/ Osvžení pro Duši, Bruno Ferrero 4. Rétorika a komunikace, ThMgr. Milan Klapetek 5. Sedm zákon vyuování, Dr. Bruce Wilkinson 6. Jak se efektivn uit cizí jazyk, David Gruber 7. Leadership and the one minute manager, Ken Blanchard with team 8. Seminá o manželství, Bob & Pamela Mac Reed 9. Gordon Mac Donald : Uspoádej svj svt

17 Píloha 1 Recenze knihy. 3 Leadership and the one minute manager Ken Blanchard with team 2005/2006 Jií Folta Tomáš je schopným vedoucím a mn jako jeho mentorovi písluší jej vést tak, aby rozvíjel své schopnosti. asto jsem ale narazil na to, emu jsem íkal jeho pýcha. Tomáš se stále snažil ukázat, co v nm je. Neustále se m snažil pesvdit o tom, že na to má, že to zvládne sám bez cizí pomoci. Já jsem mu píliš nedvoval a stále jsem uvažoval o zpsobu, jak mu ukázat na jeho pýchu. Po petení knihy, o které je tato recenze, jsem zjistil, jak nechutn jsem se mýlil. Tomášovu ctižádost a zápal pro vc bych tímto pístupem naprosto znehodnotil. To, o co bych se pokoušel, by nakonec pineslo naprosto opané ovoce. Kniha je psána formou rozhovoru dvou lidí. Manažerka jedné stedn velké firmy, íkejme jí Anika, má problém se svými zamstnanci. Jsou líní, nemotivování a nekompetentní, takže nemžou žádný z úkol udlat poádn. Anika díky tomu nestíhá a musí všechnu práci udlat za n. Je z toho celá nešastná, ale slyšela o jednom dobrém manažérovi, íkejme mu Dave, v jehož firm fungují lidi naprosto opan. Všichni jsou vysoce motivováni do práce, ve své specializaci jsou to opravdu odborníci, kteí slaví úspchy, kam se vrtnou. Jde se jej tedy zeptat, jak to dlá a zjišuje šokující pravdu. Chyba není v zamstnancích, ale v Aniin pístupu k nim. V každém lovku je potenciál, který ale musí být nejprve objeven a potom krok po kroku budován. Podle stupn rozvoje potenciálu rozdluje kniha lidi do 4 základních kategorií a navrhuje jejich vedoucímu rozdílný vzorec chování pro každou tuto kategorii. Vyvrací pístup, kdy je manažer podle své povahy bu jen písný a ídí a nebo jen vstícný a deleguje. Ukazuje, že manažer musí mnit styl svého vedení pesn podle toho, jak se mní schopnosti jeho zamstnanc. Ony tyi styly vedoucího jsou: ídící(s1-directing), trénující (S2-coaching), podporující (S3-supporting) a delegující (S4-delegating). Když se Anika Dava zeptá, zda to není nespravedlivé pistupovat ke každému lovku nerovn, odpoví jí: Není nic tak nespravedlivého jako stejné jednání s nestejnými lidmi. Stav použitelnosti každého lovka je charakterizován jeho schopnostmi a jeho odevzdáním se. Odevzdání je závislé na motivaci a sebedve. Takže podle míry schopností a odevzdání lovka by se ml mnit také pístup vedoucího k nmu. Jak vypadá pirozený proces vývoje lovka? lovk pichází do firmy a je nadšený dlat nové vci, ale neví jak na to. Tedy má vysoké odevzdání, ale tém žádné schopnosti. Nachází se tedy v prvním stadiu ídícím. Mým úkolem, jakožto jeho vedoucího, je íct mu a ukázat mu pesn krok po kroku, jak má vykonat jasn vymezený úkol. Není píliš nutné lovka povzbuzovat, protože má ješt prvotní nadšení. Do druhého stadia trénování (S2) pechází, když si po chvíli uvdomí, že to bude stát trošku více úsilí než pedpokládal a narazí na první pekážky. V té chvíli bývá asto demotivován a ješt nemá tém žádné schopnosti a potebuje nkoho, kdo by jej povzbuzoval jít dál. Trénování spoívá v tom, že zanu jeho motivaci budovat práv skrze pochvaly za sebemenší pokrok vped. Stále svému svenci dávám hodn instrukcí a nepestávám chválit. Postupn v nm tedy narstají jeho schopnosti a stává se samostatnjším a více si ví. Se zamstnancem se setkávám velmi asto. Do tetího stádia podpory se dostávám, jakmile má zamstnanec dostatek sebedvry, aby chtl zkusit udlat vlastní rozhodnutí a má dostatek vdomostí, aby pitom uspl. Dležité v tomto období je klást mu otázky a naslouchat jeho odpovdím. Vyvíjet v nm samostatné uvažovaní tím, že mu dávám výzvy k samostatnému úsudku. Naše meetingy již nejsou tak asté. Zamstnanec si ale musí být vdom dvodu, pro již nejsou asté. Musím mu vysvtlit, že je již mnohem samostatnjší a to, že m nevidí, je vlastn zárukou jeho dobrého výkonu. A naopak u stylu S1 a S2, kde je nutné trávit se zamstnancem hodn asu, musí zamstnanec vdt, že to není kvli tomu, že je neschopný, ale kvli tomu, že investujeme svj as, abychom rozvinuli jeho schopnosti a že našim cílem je jej posunout tam, kde již naši pomoc potebovat nebude. Našim cílem je stádium S4, kdy již jen delegujeme úkol a zamstnanec se umí sám pochválit a nepotebuje naše instrukce. Naopak pokud bychom mu do toho kecali, vyvolalo by to v nm pocit nekompetentnosti a naší nedvry. Pesn to se stalo, když jsem se já snažil pouovat Tomáše a on si myslel, že mé rady nepotebuje. Místo ízení jsem ml použít podporu a ptát se otázkami, abych zjistil, zda všechno bude v poádku. Dave ukazuje, že se jedná o partnerství dvou lidí. Ten, kdo je veden se od svého vedoucího dozvídá v jaké fázi se nachází a uvdomuje si, že jeho vedoucí chce, aby se posunul dále a že pro to udlá maximum. Že se jej nesnaží nachytat pi chyb, ale nachází dobré stránky, které chválí a spolen se svým podízeným je rozvíjí. Dave podotýká, jak dležité je stanovení cíl v takovém procesu a jasné monitorování výsledk. Vedoucí musí pedvést svému partnerovi, jak si pedstavuje, že vypadá dobe odvedená práce. Jak asto my vedeme tak, že prost zadáme úkol (delegujeme) a vbec se ani nedomluvíme na tom, jaký oekáváme výsledek. Hodn vcí z tchto princip jsem již znal, ale znal jsem je jen povrchn. Nebylo to do dostatené hloubky, abych je byl schopen efektivn aplikovat v praxi. V mé aktivit, Tensingu (netradiní pvecký sbor), jsem si pipadal jako Anika, která nevdla kam díve skoit a myslela si, že ostatní nejsou prozatím schopni vykonávat dané úkoly. Používal jsem špatný ídící zpsob na špatné lidi. Snažil jsem se delegovat práci lidem, kteí ješt nemli dostatené schopnosti ani motivaci pro daný úkol a naopak jsem brzdil ty, kteí již potebovali jen malinkou podporu a uznání a dlal jsem jim pednášky o tom, jak mají nco dlat. Chci kout železo, dokud je živé. Dokud mám tyto informace v živé pamti, tak to te rozjedu na plné obrátky. Protože vdt, ale nepoužít, znamená vlastn nevdt. Domluvil jsem na tento a píští týden samostatná setkání s potenciálními vedoucími a chystám se zjistit, na jaké úrovni se nacházejí a jaký bych s nimi tedy ml použít styl. Sdlím jim tuto strategii a vytvoím s nimi partnerství nepjdou tím sami, ale já pjdu s nimi. Bh mi do cesty postavil také jeden seminá, na kterém mohou tito studenti získat potebný know how a místo pvodních dvou lidí je te 9 motivovaných a nadšených, kteí se tší, jak rozvinou své schopnosti. Jsem si vdom, že máme ješt kus spolené cesty ped sebou, ale je to neobyejn vzrušující vidt ty mladé lidi, když uspívají ve svých úkolech a stávají se z nich dobí vedoucí. Co podnikneš ty s tob svenými lidmi? Peti si knihu Leadership and the one minute manager a tvá mlhavá pedstava se zmní v jasný plán. Píloha 2 Integraní práce. 3 Veden nebo vleen Jií Folta Jako pracovník s mládeží mám tendence být pohroužen do stále vtšího množství akcí. Svou dležitost pomuji podle toho, kolik akcí jsme s mými mládežníky zorganizovali nebo se zúastnili. ím plnjší je mj diá a ím efektivnji je využita každá minuta mého asu, tím lepší mám sám ze sebe pocit. Bh si m mže takto efektivn použít a životy více lidí mohou být takto zmnny. Toto hektické tempo se obas ale vymkne kontrole a já najednou zjišuji, že už neídím svj život, ale okolnosti mého života ídí m. Je to jako když se rozjedu na lyžích z kopce, ale nebrzdím a najednou jedu už tak rychle, že lyže pestávají reagovat na mé povely a já se ítím ze srázu dol a nejsem schopen regulovat jejich smr. Podle knížky Gordona Mac Donalda, Uspoádej si svj svt [2], jsem se takto stal z lovka vedeného lovkem vleeným. Vleeným okolnostmi svého života. Celý zakopaný pes tkví v tom, že nejsem ochoten své tempo zpomalit, protože by tím pece klesla má dležitost. Pochybuji o své vlastní identit [9] a místo v Kristu ji hledám v akcích a ve funkcích, které jsem pi nich zaujímal. D.L.Moody [5] bojoval na poátku svého života s tímto spasitelským komplexem také. Vrhal se do velkého množství akcí a je krásným píkladem Aktivisty Obecného. Mžeme ale vidt, že si tento svj handicap uvdomil a zaal jej ešit. Proto si Bh Moodyho tak mocn použil, aniž by se z toho Moody zhroutil. Nemáš taky nkdy pocit, že by bez tebe nic nefungovalo? Že pokud to neudláš ty, tak to nebude udláno vbec nebo to pinejlepším bude udláno prmrn? Kniha Leadership and the one minute manager [3] popisuje manažerku, která cítila pesn tento pocit neschopnosti u všech svých zamstnanc. Ve své firm makala za deset, protože všichni ostatní byli opravdu neschopní udlat cokoliv poádn. Ona ale našla ešení tohoto problému a z neschopných lidí udlala schopné. Neprozradím te, jak to udlala, ale pokud jste na to zvdaví, pette si tuto knihu nebo i jen recenzi [4] (píloha 1), která by mla stait k pochopení základního zpsobu, jak z hloupých a neschopných lidí udlala chytré a schopné. Velice zjednodušen se ale vše toí kolem jejich motivace a poskytnutí tréninku pro jejich rst. V knize jsem si uvdomil, že klíem k úspšné služb není umt dlat perfektní programy, ale umt vytrénovat lidi, aby mohli vytrénovat lidi, kteí budou umt trénovat lidi a teprve pak až dlat dobré programy. Bez pochopení a použití tohoto tajemství jsem odsouzený strávit 80% svého pracovního asu aktivitami, ve kterých nejsem tak obdarovaný a které mi tím pádem trvají mnohem déle než nkomu jinému, kdo je v nich zbhlý [2]. Pokud nikoho jiného nenajdu a musím tyto úkoly dlat osobn, pak mi na úkoly, ve kterých jsem opravdu obdarovaný zbude mizerných 20% asu. Efektivita tedy jde k ertu, kde ji mít ovšem rozhodn nechci. A pokud je vše závislé na mn, protože jsou ostatní neschopní, pak je vlastn veškeré mé snažení k niemu, protože veškerá práce je omezena dobou trvání mé existence a pokud já skoním, také innost, do které takto investuji svoji energii, zanikne. Nemá tedy píliš cenu jí vbec dlat, pokud není šance, že by mohla pokraovat, i když já skoním. Když jsem si toto poprvé uvdomil, s hrzou jsem zjistil, že jsem investoval do neho, co nemá budoucnost. Investoval jsem do akcí místo do lidí. Všude 33 34

18 v církvích si vedoucí stžují na nedostatek schopných vedoucích, se kterými by mohli spolupracovat. Pro je jich nedostatek? Protože je nikdo nevychovává. Schopným vedoucím se lovk nerodí, do nho je vychován. Ježíš si uvdomoval dležitost nkoho, kdo bude pokraovat v tom, co on zaal. S tím, co on sám uml, mohl dlat bomba akce. Také mohl udlat školu a vyuovat množství lidí. Místo toho ml kolem sebe 12 uedník, do kterých opravdu investoval svj as. Kdyby poádal velkolepé akce, mohl vidt rychlý a instantní výsledek svého jednání. Mohl by vidt, že vci fungují. On ale naproti tomu využil principu laviny [1]: Když pošlu ze svahu snhovou kouli, zane se na ni nabalovat sníh. Z malé koule se pak nakonec mže stát lavina, která s sebou bere úpln všechno. Na poátku, ale musím udlat pevnou kouli, která se prosadí v hlubokém snhu a nerozbije se o kdejakou pekážku. Pokud takovou kouli udlám narychlo a nebude dostaten pevná, tak se rozbije na první pekážce a nezáleží na tom, jak velkou jsem ji udlal. Ježíš si toto uvdomoval a proto nerozmloval svj as s mnoha uedníky, ale vzal si k sob jen tolik, kolik mohl opravdu uit a vyuoval je opravdu dkladn. Velice zajímavou cestou jsem si mohl uvdomit také další vc. V mé aktivit, Tensingu, což je moderní pvecký sbor pro mládež, pro samou pípravu akcí prost nezbýval as na výchovu vedoucích. Otevela se ale pro m možnost misijní cesty do Finska a byl daný pedbžný termín mého odchodu z Tensingu. To najednou zmnilo celý mj zábr. Najednou jsem vdl, že se musím soustedit na rozvoj schopností vedoucích len Tensingu. Termín odjezdu vytvoil motivaci jak pro m, pro trénování nových vedoucích, tak pro nové vedoucí, aby se nechali trénovat. Jasný a pedem daný termín udlal obrovskou zmnu ve vývoji mnoha lidí v Tensingu. Nemáš pocit, že tví uedníci nechtjí být vedeni? Že nemají potebu? Mám za to, že dokud ty nevytvoíš jasnou motivaci pro zapojení uedník do služby, vci zstanou pi starém a nebo budou postupovat velice pomalu. Nebude existovat motivace pro zmnu ani u tebe, ani u tvých uedník. Ježíš sám ekl: íkám vám však pravdu: Prospje vám, abych odešel. (Jan 16:7). Ježíš vdl, že pokud neodejde, pak se budou uedníci spoléhat vždy na nj a neporostou. Ani Pavel na svých misijních cestách nikde neztvrdnul napoád. Maximáln v Efezu se zdržel 2 roky. Pro tam nezstal napoád? Protože pokud by lidé v Efezu nebo jinde vdli, že u nich zstane napoád, nemli by potebu rst a sílit. Termín (deadline) a jasné cíle a mezicíle (milestony) jsou tím, co nás nutí se posunout nkam dál a neusnout na vavínech. Máš ty osobn nkoho koho vedeš? Kdo konkrétn to je? K jakým konkrétním cílm jsi jej vyzval? Jaké píležitosti k vedení si mu pedal? Máš pehled o cílích, které te ped ním stojí? Kdybys dnes zemel, bude moci pokraovat v tom, co ty jsi zapoal, protože jsi mu poskytl dobrý trénink? Pokud nemáš nikoho, koho bys vedl, budeš díve i pozdji vleen svou službou a služba stojí a padá s tvoji osobou a tedy nemá stabilní základ. Když se ocitám v období chaosu, kdy nestíhám, mám pocit, že kolem m týdny letí jeden za druhým a úkoly se hromadí na mém stole a já jich deset vyeším a dalších dvacet se mi postaví do cesty. Pravidelný as s Bohem, s mým nejvyšším Šéfem musím odkládat, abych mohl ešit úkoly, které jsou naléhavé. Vnitn cítím, jak jsem prázdný a život letí kolem mne, aniž bych si jej mohl uvdomovat. Vymanit se z tohoto období chaosu mi hodn pomohl deník, který jsem si zaal psát. Pomáhá mi zastavit se a pehrát si uplynulý den nebo týden zptn a vidt, co všechno bhem nho Bh dlal. Uvdomit si smr mého života. Mžu si do nj postžovat nad aktuálními problémy, rozebrat je erné na bílém a uvdomit si mnoho vcí, které bych pi pohledu z rychlíku pehlédl. Deník je možnost zptné vazby. Vím, že jej zejm nedám nikomu íst a tak jsem v nm docela upímný sám k sob i vi Bohu. A prakticky pi zapisování obas prožívám intenzivní rozhovor s Bohem, kdy mu opravdu odevzdávám všechny své problémy. To se mi pi klasické modlitb (kdy mi vypadává pozornost) podaí málokdy. V období chaosu se mj kalendá zane plnit výzvami k akcím, které dostávám. Díky tomu, že nepovažuji pravidelné asy pro ztišení, ke tení bible, pro zptnou vazbu nebo prost jen na odpoinek o samot jako nco, co si potebuji zapisovat do kalendáe, najednou zjistím, že pro tyto innosti již nemám as. Jsou vytlaeny tmi innostmi, které si musím zapsat do diáe tedy innostmi, jejichž nesplnním by byli ovlivnni ostatní lidé. Tím, že odpoinek nemám jako prioritu ve svém denním rozvrhu, dochází k jeho pravidelnému opomíjení. V Genesis je ale popisován Bh, který odpoívá a hodnotí [6]. A opravdu zjišuji, že tento as nutn potebuji také já, pokud se nechci zhroutit. Do svého diáe potebuji natvrdo zapsat také tento as pro plánování a zptnou vazbu a asy s Bohem, a musím jim piadit stejnou, ne-li vyšší, prioritu jako tm úkolm, ve kterých jsou zapojení ostatní lidé. Priorita úkol je také velmi dležitá. Ne všechny úkoly jsou stejn dležité. Honza Kuklínek by rozdlil úkoly do tyech kvadrant [8] podle jejich dležitosti a naléhavosti: Úkoly v kvadrantu A jsou naléhavé a dležité zárove. Jsou to ty úkoly, které je nutné udlat hned a pokud možno kvalitn. Krásným píkladem a-kového úkolu mže být odevzdání žádosti o grant do daného termínu. B-ka nejsou naléhavá ale jsou dležitá. Mže se jednat napíklad o pravidelný as ztišení s Bohem, který je práv A-kovými úkoly stále odsunován. C-ka jsou naléhavá, ale nejsou dležitá. Mže se jednat o to, že m kamarád poprosí o rychlou pomoc, když se mu zhroutí poíta a chce po m, abych jej opravil. D-kové úkoly nejsou ani naléhavé, ani dležité. Koukání na filmy, práce na zahrad, úklid bytu jsou všechno úkoly z D-kové kategorie. Není dobré D-ka úpln ignorovat, ale dát si pozor, aby díky své píjemnosti nevytlaily úkoly, které jsou dležitjší a mén píjemné. Podobn jako si vytváíme finanní rozpoet, abychom vyšli s penzi, je nutné udlat si asový rozpoet, abychom vyšli s asem. Narozdíl od penz, kterých mžeme mít stále více, asu máme na den stále stejné množství k dispozici. Vyhrame jasná místa v našich diáích pro B-kové úkoly než pejdou asem do kvadrantu A a budeme je už muset ešit. C-kové úkoly zvažme a prodiskutujme je s Bohem. 35 Stále více se mi osvduje v situacích, kdy mi nkdo nabídne C-kový úkol, nechat si as na rozmyšlenou. Staí týden, nebo i den a Bh mi bhem tohoto asu ukazuje jasnou odpov na to, zda tento úkol pijmout nebo jej odmítnout. Pamatujeme si na situaci, kdy jsme se nechali v obchodním dom ukecat ke koupi neho, co vbec nepotebujeme? Urit bychom si to nekoupili, pokud bychom si nechali as na rozmyšlenou. Úpln stejn si nechme as na rozmyšlenou, zda nabízenou akci pijmeme nebo odmítneme. Naume se íkat NE. Zbavme se spasitelského komplexu a nechtjme pomoci všem. Je to jistá cesta k sebedestrukci. Naslouchejme ale citliv Božímu hlasu, abychom naopak neminuli volání dležitého úkolu, který pro nás Bh má. Tento úkol nemusí být nutn naléhavý a nemusí nutn vypadat dležit, dokud se na nj nepodíváme v klidu a tichosti. Krásn to vystihnul M.L.King [7] rok ped tím, než na nj byl spáchán atentát: Pokud odmítneš volání, pak si duchovn mrtvý i když umeš v devadesáti. Píjmul volání, které nebylo píliš píjemné, ale vdl, že je to jeho úkol a že je dležitý. Nebume vleenými, ale bume vedenými lidmi. Vedený lovk ví, kým je, a nemusí si dokazovat svou cenu skrze úspchy ve své služb. Pirozen uvoluje své místo dalšímu, pokud vidí, že je to Boží vle. Bhem své služby vychovává uedníky, kteí budou pokraovat v jeho služb až v ní skoní. Ví, že potebuje as na odpoinek, na plánování a pro zptnou vazbu a vše konzultuje s nejvyšším Šéfem, aby mohl být zbudován pevn zevnit a nezhroutil se pi neúspších. Dlá si asový rozpoet a moude tídí úkoly podle dležitosti. Reference: 1 Peter M. Senge : Fifth Discipline 2 Gordon Mac Donald : Uspoádej svj svt. 3 Ken Blanchard : Leaderhsip and the one minute manager 4 Jií Folta : Recenze k [3] 5 B.Harveyová : D.L.Moody 6 Ken Wilson : Seminá o Genesis 7 David Novák : Seminá Historie církve v R 8 Osobní konzultace : Honza Kuklínek 9 Dave Patty : Seminá: list Efezským 36

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice PRAVIDLA SOUŽITÍ Toto jsou pravidla, na kterých

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Komunikační a prodejní dovednosti

Komunikační a prodejní dovednosti Komunikační a prodejní dovednosti Obsah Obsah 2 Představení 3 Motto 4 Maslowova pyramida potřeb 5 Pravidla pro telefonování 6 Rady pro telefonování 7 Prodejní techniky 8-14 Plevelná slova a výrazy 15 Prodejní

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Přítomni: Vlastik Stejskal, Jiří Hölbling, Adéla Holibková, Gabča Halušková, Martin Koutecký, Štěpán Groll, Barča Halušková, Hanka Chroustová, Eva Urbanová, Tomáš Koutecký

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

1. Pojem ochranná známka

1. Pojem ochranná známka www.profit.cz 11.07.2005 Mgr. Jana Bartošová, LL.M., JUDr. David Štros Ochranné známky hrají v dnešním podnikatelském prostedí stále dležitjší úlohu. Následující text pináší shrnutí souasné právní úpravy.

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000. Ing. arch. BARBORA PONEŠOVÁ KREJČOVÁ, PhD.

REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000. Ing. arch. BARBORA PONEŠOVÁ KREJČOVÁ, PhD. NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000 SITUACE 1 : 1000 PRŮVODNÍ TEXT ORANŽERIE NEPTUNOVA FONTÁNA MULTIFUNKČNÍ SÁL VÝSTAVNÍ SÍŇ Zeď jako prvek, kterým se právě člověk v přírodě (vůči přírodě)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada

Více

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb ústavní péče vznikl v rámci projektu Kvalita života jako cíl. Projekt financovaný z prostředků ESF byl realizován sdružením Quip

Více

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování)

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Holčička a její oblíbená čokoláda Jednoho krásného dne si malá holčička Martinka rozbalila svojí oblíbenou čokoládu

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint)

O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint) O telefonní lince Helpline pro dodržování předpisů skupiny Generali (EthicsPoint) Zpracování zpráv obecně Bezpečnost zpracování zpráv Zachování důvěrnosti a ochrana dat O telefonní lince Helpline pro dodržování

Více

Budoucnost je opravdu blízko!

Budoucnost je opravdu blízko! Budoucnost je opravdu blízko! Je načase se ptát KDE JSOU MOJE PENÍZE a MILIONOVÝ POTENCIÁL? Internetem dnešních dnů k nám všem z různých stran proudí otázky a odpovědi na témata» Je lepší být expertem,

Více

Konzistence databáze v nekonzistentním světě

Konzistence databáze v nekonzistentním světě Konzistence databáze v nekonzistentním světě Radim Bača Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ŠKOMAM 2012-1- 2/2/2012 Obsah Vysvětĺıme si, co je transakce

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví I. Úvod Po více než deseti letech od 16.července 2002, kdy evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu

Více

Stáž KAM Malenovice. Závrená práce. Knowhow Tensingového vedoucího

Stáž KAM Malenovice. Závrená práce. Knowhow Tensingového vedoucího Stáž KAM Malenovice Závrená práce Knowhow Tensingového vedoucího Školní rok 2005/2006 Ing. Obsah K emu mi to je?...3 Výzvy a Povzbuzování...4 Síla pozitivního oekávání...5 Titanic...5 Umní zptné vazby...7

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Nabídka seminářů Finanční gramotnost

Nabídka seminářů Finanční gramotnost Nabídka seminářů Finanční gramotnost Seminář 45 minut Čas (min.) Aktivita 0-2 Přivítání, představení. Poznámky 3-5 Poznání účastníků: aktivita 4 rohy Všem se položí otázka, na kterou jsou 4 možné odpovědi.

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Koučování PER Personální management

Koučování PER Personální management Koučování PER Personální management Möbius Jan 25.3.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 1 OBSAH ÚVOD... 3 1. Co je koučování?... 3 2. Kdo může koučovat?... 3 3. Koho lze koučovat?... 3

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

1.2.7 Druhá odmocnina

1.2.7 Druhá odmocnina ..7 Druhá odmocnina Předpoklady: umocňování čísel na druhou Pedagogická poznámka: Probrat obsah této hodiny není možné ve 4 minutách. Já osobně druhou část (usměrňování) probírám v další hodině, jejíž

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené -

Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené - Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené - nebo pláč. To když se mu něco nelíbí nebo pokud jej

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Obsah. Předmluva 6. Úvod 8. Jídelníček zdravého batolete 10. Na co si musíme dát pozor 12. Rodina a zdravý životní styl 14.

Obsah. Předmluva 6. Úvod 8. Jídelníček zdravého batolete 10. Na co si musíme dát pozor 12. Rodina a zdravý životní styl 14. Obsah Předmluva 6 Úvod 8 Jídelníček zdravého batolete 10 Na co si musíme dát pozor 12 Rodina a zdravý životní styl 14 Praktické rady 16 Dezerty a svačiny 18 Každé dítě je jiné 20 Jak používat tuto knížku

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Plody rostlin Časový rozsah lekce Dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 4.ročník Vzdělávací

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-6-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 6. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Název projektu: Baví nás se u it, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066. Pohyb na trhu práce

Název projektu: Baví nás se u it, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066. Pohyb na trhu práce Název projektu: Baví nás se uit, registraní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066 STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA BENEŠOV ernoleská 1997, 256 01 Benešov Telefon: 317 723 084 http://www.sosbn.cz e-mail: kancelar@sosbn.cz Pohyb

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více

Myšlenkové mapy pro děti

Myšlenkové mapy pro děti Zamysli se nad tím, o kolik jednodušší a zábavnější bude tvůj život: můžeš ohromovat kamarády tím, že budeš vědět, kdo vstřelil který gól v jakémkoli zápase tvého oblíbeného týmu; nezůstaneš na holičkách,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI Téma měsíce: Zvířata v Bibli a jak si je Bůh použil PŘEHLED 1) Velryba - Boží tichá komůrka 2) Havran - Boží záchranný letecký most 3) Holubice - Boží posel 4) Oslátko - Boží

Více

NUR - Interaktivní panel, D1

NUR - Interaktivní panel, D1 NUR - Interaktivní panel, D1 Petr Fišer, Roman Kubů, Jiří Slivárich {fiserp10, kuburoma, slivajir}@fel.cvut.cz Obsah Úvod... 3 Interaktivní panel... 3 Předpokládané využití...3 Cílové skupiny... 3 Upoutání

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více