ABS flow booster SB 900 až 2500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABS flow booster SB 900 až 2500"

Transkript

1 ABS flow booster CZ cs Pokyny pro údržbu Překlad původních pokynů

2 Pokyny pro údržbu pro ABS flow booster SB 931 (50/60 Hz) SB 1221 (50/60 Hz) SB 1621 (50/60 Hz) SB 1821 (50/60 Hz) SB 932 (50/60 Hz) SB 1222 (50/60 Hz) SB 1622 (50/60 Hz) SB 1822 (50/60 Hz) SB 933 (50/60 Hz) SB 1223 (50 Hz) SB 1623 (50/60 Hz) SB 1823 (50/60 Hz) SB 934 (60 Hz) SB 1624 (50 Hz) SB 1824 (50/60 Hz) SB 1626 (50 Hz) SB 1825 (50/60 Hz) SB 2021 (50/60 Hz) SB 2221 (50/60 Hz) SB 2521 (50/60 Hz) SB 2022 (50/60 Hz) SB 2222 (50/60 Hz) SB 2522 (50/60 Hz) SB 2023 (50/60 Hz) SB 2223 (50/60 Hz) SB 2523 (50/60 Hz) SB 2024 (50/60 Hz) SB 2224 (50/60 Hz) SB 2524 (50/60 Hz) SB 2025 (50/60 Hz) SB 2225 (60 Hz) SB 2525 (50/60 Hz) SB 2026 (60 Hz) SB 2226 (60 Hz) 2 Sulzer si vyhrazuje právo ěnit technické paraetry v souladu s vývoje!

3 Obsah 1 Všeobecné Úvod Bezpečnost Údržba Deontáž Deontáž (Flow booster s uzaykatelný spojovací systée) Deontáž (Flow booster se saočinně zaykaný spojovací systée) Provozní probléy Kontrola spojovacího systéu Intervaly pro kontrolu flow booster SB Kontroly První kontrola Kontrola Roční kontrola Generální oprava Údržba Kontrola/výěna oleje v převodovce (Všechny odely) Deontáž/ontáž vrtule Deontáž/ontáž echanické ucpávky Plnění a výěna oleje (Starší typy SB) Plnění a výěna oleje (Model 2006 s velkou olejovou koorou) Deontáž/ontáž SD kroužku (Solids-deflection-ring)

4 1 Všeobecné 1.1 Úvod Bezporuchový provoz íchadel zajišťuje kontrola v pravidelných intervalech a preventivní údržba. Proto by ělo být celé zařízení pravidelně důkladně očištěno, prohlédnuto a ěla by být provedena potřebná údržba. Hlavní pozornost usí být věnována tou, zda jsou všechny části zařízení v dobré stavu a zda je zajištěn bezpečný provoz. Četnost prohlídek je odvozena od typu použití zařízení! Servisní organizace Sulzer vá ráda poradí v případě speciálních aplikací. Povinností provozovatele je zajistit, aby kontrolu zařízení, jeho údržbu a s ní spojené ontážní práce prováděly pouze oprávněné osoby s potřebnou odbornou kvalifikací. Dále usí provozovatel zajistit, aby tyto pověřené osoby pozorně prostudovaly Montážní a provozní pokyny. Veškeré práce na zařízení ohou být prováděny pouze na kopletně vypnuté zařízení. Při vypínání zařízení je nutné postupovat podle pokynů uvedených v Pokynech pro údržbu. Zařízení pracující ve zdraví škodlivé édiu usí být nejprve dekontainováno. Ihned po ukončení prací usí být všechna bezpečnostní a ochranná zařízení znovu zapojena a aktivována. Před opětovný spuštění zařízení po opravě usí být splněny všechny body provozních pokynů uvedené v kapitole Uvedení do provozu v Montážních a provozních pokynech. Tyto Pokyny pro údržbu obsahují základní inforace pro ontáž, provoz a údržbu a usí být pečlivě dodržovány. Je proto bezpodínečně nutné, aby byly pečlivě prostudovány před ontáží nebo uvedení zařízení do provozu. Tato povinnost se týká nejen osob, které budou provádět ontáž zařízení, ale i osob, které budou zodpovědné za provoz a údržbu zařízení. Pokyny pro údržbu usí být vždy k dispozici v ístě instalace zařízení. Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení by ohlo způsobit ohrožení života osob, jsou zvlášť zdůrazněny všeobecný sybole nebezpečí. c Místo g Tento s nebezpečný napětí je označeno títo sybole. sybol označuje nebezpečí výbuchu. Objevuje se u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení ůže poškodit zařízení nebo ovlivnit jeho provoz. POZNÁMKA Podává důležité inforace. Označení obrázků, např. (3/2) - první číslice označuje číslo obrázku a druhá polohu na toto obrázku. 4

5 2 Bezpečnost Saostatná brožura Bezpečnostní pokyny obsahuje všeobecné a specifické zdravotní a bezpečnostní pokyny. V případě nejasností nebo jakýchkoliv dotazů k bezpečnosti se obraťte na zástupce Sulzer. 3 Údržba POZNÁMKA Záruka Sulzer platí pouze v případě, že veškeré opravy byly provedeny v opravně autorizované Sulzer a byly použity originální náhradní díly. 3.1 Deontáž Dbejte na celkovou hotnost jednotky. Zvedací zařízení usí být dienzováno pro celkovou hotnost zvedané jednotky a usí odpovídat platný bezpečnostní předpisů. Rovněž usí být dodržována pravidla dobré technické praxe. Nestůjte Výška ani nepracujte pod břeene zavěšený na zvedací zařízení! zvedacího zařízení usí být zvolena nejen s ohlede na celkovou výšku zařízení, ale i na délku zvedacího řetězu. Pokud je použito strojně ovládané zvedací zařízení (např. jeřáb) nebo zvedací zařízení s velkou nosností, je nutné postupovat veli opatrně! Dbejte, aby v případě zablokování flow boosteru na vodící tyči nebyla zvedací síla vyšší než 3000 N! Deontáž (Flow booster s uzaykatelný spojovací systée) U íchadel flow booster s uzaykatelnou spojkou (viz. Obr. 2) usí být před deontáží spojka odeknuta (viz. Obr. 3 a 4). Poocí zvedacího zařízení flow booster (po odečení spojky) zvedněte z nádrže a uložte jej na pevnou rovnou plochu Deontáž (Flow booster se saočinně zaykaný spojovací systée) Poocí zvedacího zařízení flow booster se saočinně zaykaný spojovací systée (viz. Obr. 1) zvedněte z nádrže a uložte jej na pevnou rovnou plochu. 5

6 Obrázek 1 SB se saočinně zaykaný systée Obrázek 2 SB s uzaykatelný systée X X X X Obrázek 3 Zaykání/Odeykání zaykacího systéu u pevné instalace (Varianta A) Obrázek 4 Zaykání/Odeykání zaykacího systéu u volně stojící instalace (Varianta B) 6

7 4 Provozní probléy Musí být dodrženy bezpečnostní pokyny uvedené v přecházejících kapitolách! Kroě pravidelné údržby a kontroly prováděné v předepsaných intervalech je nutné provést iořádnou kontrolu zařízení při výskytu neobvyklých jevů, jako např. silných vibrací nebo nerovnoěrného toku. Možné příčiny: Nedostatečná výška vody nad vrtulí. Provzdušňování (aerační systé) pod íchadle. Špatný sěr otáčení vrtule. Zachycení nebo zapletení cizích předětů do vrtule nebo na kabelu. Poškozená vrtule. Flow Booster není správně upevněn nebo zaknut. Některé instalované části, např. konzola nebo spojka jsou poškozené nebo uvolněné. V těchto případech usí být zařízení ihned vypnuto a prohlédnuto. Pokud nebyla zjištěna žádná příčina poruchy nebo pokud porucha přetrvává i po odstranění zdánlivé příčiny, zařízení usí zůstat vypnuto. Totéž platí i při opakované vypínání nadproudovou ochranou v rozvaděči, teplotníi čidly nebo při signalizaci průsaku DI sondou. V těchto případech kontaktujte servisní organizaci Sulzer. 5 Kontrola spojovacího systéu Musí být dodrženy bezpečnostní pokyny uvedené v přecházejících kapitolách! Za norálních provozních podínek se spojovací a upínací systé flow booster neůže otevřít, protože je navržen jako speciálně tvarované spojovací zařízení. Přesto usí být správná funkce spojovacího systéu z bezpečnostních důvodů kontrolována při každé spojení íchadla. Vždy usí být provedena krátká zkouška chodu. Vypněte íchadlo a zajistěte, aby se neohlo saovolně zapnout. Otáčejte šroube na držáku tyče proti sěru pohybu hodinových ručiček (Varianta A), resp. ve sěru pohybu hodinových ručiček (Varianta B), dokud nenarazí na zarážku (viz. Obr. 3, resp. Obr. 4). Poocí zvedacího zařízení vytáhněte flow booster z nádrže. Zvedací lano usí být dokonale svislé! Vyčistěte flow booster a silový kabel (viz. pokyny níže) Spouštějte flow booster do nádrže dokud nezapadne do záku spojky. Flow booster ještě jednou zvedněte o 20 c a znovu nechejte zapadnout do záku spojky. Varianta A Šroube na držáku tyče otáčejte ve sěru pohybu hodinových ručiček (viz. Obr. 3) dokud ukazatel není v zeleně označené oblasti zatížení pružiny držáku tyče. Pokud ukazatel není v zeleně označené oblasti, není jednotka správně spojena! Varianta B Šroube na držáku tyče otáčejte proti sěru pohybu hodinových ručiček (viz. Obr.4) a utáhněte jej oente 80 N. Šroub zajistěte poocí šroubu s hlavou. Pokud není ožné utáhnout šroub držáku tyče oente 80 N, není jednotka správně spojena! 7

8 Varianta A a B Možné příčiny: Zvedací zařízení není nastaveno správně. Lano není dokonale svislé. Nastavte správně polohu zvedacího zařízení nebo jeřábu. Jiná íchadla v provozu způsobují nerovnoěrnost toku a brání správnéu usazení flow boosteru. Vypněte všechna ostatní íchadla. Spojovací kus je zanesen nečistotou. K tou ůže dojít po delší době io provoz. Vyčistěte spojovací kus poocí silného proudu tlakové vody. Opakujte postup dokud není jednotka správně usazena. Varianta A Šroube na držáku tyče otáčejte ve sěru pohybu hodinových ručiček dokud ukazatel není v zeleně označené oblasti zatížení pružiny držáku tyče. Varianta B Utáhněte šroub držáku tyče oente 80 N a zajistěte jej. Varianta A a B Proveďte zkušební chod podle popisu v Kap. 6. Uvedení do provozu v Montážních a provozních pokynech. Flow booster nesí být v provozu, pokud dochází ke kolísání odběru proudu, nerovnoěrnéu toku, tvorbě vírů nebo vibrací! Kontaktujte servisní organizaci Sulzer. 6 Intervaly pro kontrolu flow booster SB Musí být dodrženy bezpečnostní pokyny uvedené v přecházejících kapitolách! Intervaly pro kontrolu závisejí na provozních podínkách v ístě instalace, které jsou rozděleny do tříd provozu 1 až 4. Stanovení provozních podínek a třídy provozu by ělo být provedeno již při přípravě projektu na základě znalosti prostředí a paraetrů procesu, kdy je stanovena předběžná třída provozu. Běhe uvádění do provozu se stanoví skutečné podínky provozu, které je třeba ověřit běhe první kontroly (po 100 nebo 500 provozních hodin). Poté je stanovena konečná třída provozu. Těžké provozní podínky Vysoký podíl vláknitých látek v édiu. Turbulentní proudění způsobené současný provoze aeračního zařízení, hluboké nádrže, nevhodná geoetrie nebo konstrukce uvnitř nádrží, které negativně ovlivňují proudění. Agresivní nebo korozívní kapaliny. Po určení provozních podínek je stanovena třída provozu. Jestliže jedna nebo více z výše uvedených okolností způsobuje těžké provozní podínky, je nutné provoz zařadit do třídy 3 nebo 4. Kontroly je nutné provádět v předepsaných intervalech. V případě pochybností se obraťte na servisní organizaci Sulzer. 8

9 Třída provozu Hodnocení 1 dobré podínky 2 norální podínky 3 těžké podínky 4 kritické podínky Předepsané intervaly pro kontrolu a údržbu flow booster SB Třída provozu 1 a 2 Třída provozu 3 a 4 Za 500 provozních hodin První kontrola X-1 až X-8 Kontrola provozních podínek X-9 Za 12 ěsíců Roční kontrola X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 Za 24 ěsíců Roční kontrola X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 Za 36 ěsíců Generální oprava X-1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 Za 100 provozních hodin První kontrola X-1 až X-8 Kontrola provozních podínek X-9 Za 3 ěsíce Kontrola X-3 až X-8 Za 6 ěsíců Kontrola X-3 až X-8 Za 9 ěsíců Kontrola X-3 až X-8 Za 12 ěsíců Generální oprava X-1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 Za 15 ěsíců Kontrola X-3 až X-8 Za 18 ěsíců Kontrola X-3 až X-8 Za 21 ěsíců Kontrola X-3 až X-8 Za 24 ěsíců Generální oprava X-1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 Za 27 ěsíců Kontrola X-3 až X-8 Za 30 ěsíců Kontrola X-3 až X-8 Za 33 ěsíců Kontrola X-3 až X-8 Za 36 ěsíců Generální oprava X-1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 9

10 7 Kontroly Musí být dodrženy bezpečnostní pokyny uvedené v přecházejících kapitolách! 7.1 První kontrola Podle třídy provozu je nutné po 500 nebo 100 provozních hodin provést první kontrolu (X) íchadla flow booster. Je nutné pečlivě provést následující kontrolní úkony: X-1 Kontrola odběru proudu apéretre. X-2 Kontrola funkčnosti onitorovacích zařízení. X-3 Rozpojení íchadla, jeho vyzvednutí a očištění. X-4 Vizuální kontrola závěsů a zvedacího zařízení. X-5 Kontrola vrtule a SD-těsnění. X-6 Kontrola napnutí plastového lanka silového kabelu. X-7 Kontrola ožných poškození otorového a onitorovacího kabelu. X-8 Kontrola funkčnosti spojovacího systéu (Varianta B dotažení šroubu držáku tyče oente 80 N!). X-9 Stanovení podínek provozu. V norální provozu je spotřeba proudu konstantní. Občasné výkyvy v odběru proudu jsou způsobené oentální stave íchaného édia. X-1 Kontrola odběru proudu apéretre Je-li za norálního provozu po delší dobu příliš vysoký odběr proudu, kontaktujte servisní organizaci Sulzer. X-2 Kontrola funkčnosti onitorovacích zařízení Součástí první kontroly je kontrola funkčnosti všech onitorovacích zařízení. Pro tento test usí být íchadlo ochlazeno na teplotu okolí. Monitorovací zařízení usí být odpojeno v rozvaděči a poocí ohetru usí být provedeno ěření na příslušných koncích kabelu. V případě probléu s funkčností onitorovacích zařízení kontaktujte servisní organizaci Sulzer. X-3 Rozpojení íchadla, jeho vyzvednutí a očištění Zařízení odpojte od elektrické sítě a zajistěte je proti náhodnéu zapojení. (Otáčejte šroube držáku tyče proti sěru pohybu hodinových ručiček dokud nedosáhne polohy stop). Vyzvedněte flow booster z nádrže a očistěte jej. Vadné nebo opotřebované díly usí být vyěněny. V případě potřeby kontaktujte servisní organizaci Sulzer. X-4 Vizuální kontrola závěsů a zvedacího zařízení U zvedacích zařízení, jako jsou jeřábky, závěsy a všechny další součásti usí být pravidelně vizuálně kontrolováno opotřebení a koroze. Vadné nebo opotřebované díly usí být vyěněny. V případě potřeby kontaktujte servisní organizaci Sulzer. X-5 Kontrola vrtule a SD-těsnění Vrtule a SD těsnění usejí být pečlivě kontrolovány. Působení abrazivního nebo agresivního édia by ohlo dojít ke zvýšenéu opotřebení nebo vzniku prasklin na vrtuli. V těchto případech je vytvářené proudění značně enší a vrtule usí být vyěněna. Musí být rovněž zkontrolováno opotřebení vyezovacího SD kroužku a v případě naděrného opotřebení je nutné kroužek vyěnit. 10

11 Vadné nebo opotřebované díly usí být vyěněny. V případě potřeby kontaktujte servisní organizaci Sulzer. X-6 Kontrola napnutí plastového lanka silového kabelu Je nutné rovněž kontrolovat plastové lanko, ke kteréu je upevněn kabel íchadla a které usí být stále lehce napnuté. Pokud by došlo k jeho uvolnění, ohl by být elektrický kabel zachycen vrtulí íchadla a poškozen. Pokud se plastové lanko pro napnutí kabelu otoru uvolnilo, je nutné je znovu napnout (viz. Montážní a provozní pokyny, Kap. 5, Obr. 15). Postup: povolte horní sponku lanka, vytvořte novou syčku a sponku opět utáhněte. Tak bude kabel visící na háku lehce napnut. X-7 Kontrola ožných poškození otorového a onitorovacího kabelu V případě použití v náročných podínkách (např. v případě instalace v édiu obsahující vysokou koncentraci vláknitých nebo pevných látek) usí být kabely očištěny od vláknitých látek a usazenin. Rovněž je nutné zjistit, zda nedošlo k poškození kabelů (škrábance, trhliny nebo bubliny). Poškozené otorové a onitorovací kabely usí být vždy vyěněny. Kontaktujte servisní organizaci Sulzer. X-8 Kontrola funkčnosti spojovacího systéu Musí být zkontrolováno, že konzola íchadla je v záku pevně usazena, a spojovací systé správně funguje. U Varianty A je nutné zkontrolovat, že ukazatel je v zeleně označené oblasti zatížení pružiny. U Varianty B je zvláště důležitá kontrola předepsaného utahovacího oentu šroubu držáku vodící tyče (80 N). (Podrobnosti viz. Kap. 5 Kontrola spojovacího systéu) Pokud se některý díl uvolnil nebo není pevně ukotven nebo je-li jeho funkce jakkoliv ovlivněna, kontaktujte servisní organizaci Sulzer. 7.2 Kontrola U zařízení s třídou provozu 3 nebo 4 usí být kontrola prováděna každé 3 ěsíce. X-3 Rozpojení íchadla, jeho vyzvednutí a očištění. X-4 Vizuální kontrola závěsů a zvedacího zařízení. X-5 Kontrola vrtule a SD těsnění. X-6 Kontrola napnutí plastového lanka elektrického kabelu. X-7 Kontrola ožných poškození otorového a onitorovacího kabelu. X-8 Kontrola funkčnosti spojovacího systéu (Varianta B dotažení šroubu držáku tyče oente 80 N!). 11

12 7.3 Roční kontrola X-1 Kontrola odběru proudu apéretre. X-2 Kontrola funkčnosti onitorovacích zařízení. X-3 Rozpojení íchadla, jeho vyzvednutí a očištění. X-4 Vizuální kontrola závěsů a zvedacího zařízení. X-5 Kontrola vrtule a SD-těsnění. X-6 Kontrola napnutí plastového lanka silového kabelu. X-7 Kontrola ožných poškození otorového a onitorovacího kabelu X-8 Kontrola funkčnosti spojovacího systéu (Varianta B dotažení šroubu držáku tyče oente 80 N!). Běhe roční kontroly jsou prováděny i následující prohlídky: Y-1 Kontrola izolačního odporu. Y-2 Kontrola oleje v převodovce. Y-3 Kontrola azacího oleje podle popisu v Kap. 8.5 (jen pro odely od roku 2006). Y-4 Kontrola utahovacích oentů všech šroubů a atic. Y-5 Oprava všech poškození nátěru. Y-1 Kontrola izolačního odporu Izolační odpor vinutí otoru usí být ěřen jednou ročně. Pokud neá izolační odpor správnou hodnotu, ohlo dojít k průniku vlhkosti do otoru. Kontaktujte servisní organizaci Sulzer. Zařízení usí být vypnuto a neůže být dále provozováno! Y-2 Kontrola oleje v převodovce Jednou ročně je nutné kontrolovat olej v převodovce (viz. Kap. 8.1 Kontrola/výěna oleje v převodovce). Zkontrolujte, zda nedošlo v vytvoření eulze oleje a vody. Po zašroubování plnících a vypouštěcích zátek oleje na převodovce usí být zátky a jejich okolí odaštěny a pečlivě natřeny barvou. Jestliže došlo k průniku vody do oleje v převodovce, usí být olej vždy vyěněn. Je nutné kontaktovat servisní organizaci Sulzer, neboť pravděpodobnou příčinou je netěsnost převodovky. Zařízení není ožné uvést do provozu. Y-3 Kontrola azacího oleje podle popisu v Kap. 8.5 (jen pro odely od roku 2006) Jednou ročně je nutné u jednotek nové generace (vyráběné od ledna 2006) provést kontrolu hladiny azacího oleje (viz. Kap. 8.5). Zkontrolujte rovněž, zda nedošlo k vytvoření eulze oleje a vody. Po zašroubování plnících a vypouštěcích zátek oleje na převodovce usí být zátky a jejich okolí odaštěny a pečlivě natřeny barvou Jestliže došlo k průniku vody do oleje usí být vždy vyěněna echanická ucpávka (viz. Kap. 8.3). Je nutné kontaktovat servisní organizaci Sulzer. Zařízení není ožné uvést do provozu. Y-4 Kontrola utahovacích oentů všech šroubů a atic Z bezpečnostních důvodů doporučujee jednou za rok (nebo po provozních hodin) zkontrolovat správné utažení upevňovacích šroubů na zadní konzole a upevňovacího šroubu vrtule. 12

13 Zkontrolujte, že poloha a utahovací oent zajišťovacích podložek Nord-Lock odpovídá Obrázku 5 a tabulce utahovacích oentů! Vnější strana 2 zajišťovacích podložek Vnitřní strana 2 zajišťovacích podložek Obrázek 5 Správná poloha zajišťovacích podložek Nord-Lock Utahovací oent v N pro šrouby ABS z nerez oceli M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 6, Šroub držáku tyče: 80 N pro Variantu B Povolte šrouby a poté je znovu utáhněte správný oente. Y-5 Oprava všech poškození nátěru Jednou za rok íchadlo důkladně očistěte a zkontrolujte, zda není poškozený nátěr. Všechny vady je nutné opravit. 7.4 Generální oprava X-1 Kontrola odběru proudu apéretre. X-2 Kontrola funkčnosti onitorovacích zařízení. X-3 Rozpojení íchadla, jeho vyzvednutí a očištění. X-4 Vizuální kontrola závěsů a zvedacího zařízení. X-5 Kontrola vrtule a SD-těsnění. X-6 Kontrola napnutí plastového lanka silového kabelu. X-7 Kontrola ožných poškození otorového a onitorovacího kabelu X-8 Kontrola funkčnosti spojovacího systéu (Varianta B dotažení šroubu držáku tyče oente 80 N!). Y-1 Kontrola izolačního odporu. Y-2 Kontrola oleje v převodovce. Y-3 Kontrola azacího oleje podle popisu v kap. 8.5 (jen pro odely od roku 2006). Y-4 Kontrola utahovacích oentů všech šroubů a atic. Y-5 Oprava všech poškození nátěru. 13

14 Kroě roční kontroly usí být provedeny následující činnosti: Z-1 Výěna oleje v převodovce. Z-2 Výěna silového kabelu. Z-3 Výěna echanické ucpávky a azacího oleje. Z-1 Výěna oleje v převodovce Výěna oleje v převodovce je popsána v Kap. 8.1 Kontrola/výěna oleje v převodovce. Pro výěnu oleje v převodovce jsou vzhlede ke konstrukci zařízení potřebné speciální technické znalosti. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte servisní organizaci Sulzer. Z-2 Výěna silového kabelu Důrazně doporučujee výěnu kabelu a těsnění na vstupu kabelu do čerpadla. Pro výěnu silového kabelu jsou vzhlede ke konstrukci zařízení potřebné speciální technické znalosti. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte servisní organizaci Sulzer. Z-3 Výěna echanické ucpávky a azacího oleje Důrazně doporučujee výěnu echanické ucpávky a azacího oleje. Pro výěnu echanické ucpávky jsou vzhlede ke konstrukci zařízení potřebné speciální technické znalosti. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte servisní organizaci Sulzer. 8 Údržba Musí být dodrženy bezpečnostní pokyny uvedené v přecházejících kapitolách! 8.1 Kontrola/výěna oleje v převodovce (Všechny odely) Množství oleje v převodovce: 2,4 l +/- 0,1 l Doporučené oleje: Klüber SYNTHESO D 220 EP Tribol 800/220 Shell Tivela Öl WB Mobil Glygoyle 30 2 BP Enersyn SG-XP 220 Aral Degol GS 220 OIL Obrázek 6 Kontrola/výěna oleje v převodovce Vypouštění oleje z převodovky: Při výěně oleje dodržujte předpisy týkající se zacházení s oleji a azadly. Použité oleje a azadla usí být likvidovány předepsaný způsobe 14

15 Vzhlede k ožnéu přetlaku v převodovce je nutné při otvírání vypouštěcího otvoru postupovat opatrně. Doporučujee zakrýt zátku při otvírání kuse tkaniny. Zátku plnícího otvoru (6/1) opatrně povolte a uvolněte případný přetlak. Vyšroubujte zátku vypouštěcího otvoru (6/2) a nechejte olej vytéct. Musí být přesně dodrženo výše uvedené nožství oleje. Jinak by ohlo dojít k poškození převodovky! Po zašroubování plnících a vypouštěcích zátek oleje na převodovce usí být zátky a jejich okolí důkladně odaštěny a natřeny barvou. 8.2 Deontáž/ontáž vrtule Deontáž vrtule: Obrázek 7 Deontáž/ontáž vrtule POZNÁMKA Upevňovací pásek (7/99) SD kroužku (7/101) a vlastní SD kroužek se při deontáži nebo výěně vrtule nedeontují! Vyšroubujte šroub (7/107) a vrtuli (7/108) stáhněte z hřídele. POZNÁMKA Montáž vrtule: Na obvodu náboje vrtule v ístech, která jsou překrytá SD kroužke, se ohou objevit drážky, které jsou způsobené norální funkcí kroužku a neají žádný negativní vliv na provoz íchadla. To znaená, že není nutné při výěně SD kroužku ěnit náboj vrtule. Dodržujte pokyny pro skladování vrtule uvedené v Kap. 3.3 Montážních a provozních pokynů! Náboj vrtule a konec hřídele lehce potřete vazelínou. Zkontrolujte, zda pero (7/19) není opotřebované nebo poškozené a v případě potřeby je vyěňte. Na hřídel vrtule nasaďte nové těsnění (7/141) a vložte do drážky pojistného kroužku (7/140). 15

16 V případě potřeby nasaďte nový SD kroužek (7/101) podle popisu v Kap. 8.3 a upevněte jej poocí nového upínacího kroužku (7/99) a nové svorky (7/100). Opatrně natlačte vrtuli (7/108) na hřídel a poto vložte nové těsnění (7/110). Nasaďte pojistné podložky (7/106) do správné polohy (viz. Obr. 5) Utáhněte upevňovací šroub (7/107) oente 63 N. 8.3 Deontáž/ontáž echanické ucpávky Vzhlede ke konstrukci starších provedení íchadel SB ůže být azací olej vyěněn až po částečné deontáži echanické ucpávky (rotující část - díl 8/60.1)! (viz. Kap. 8.4) Deontáž echanické ucpávky: Z drážky na hřídeli odstraňte pero (8/19). Stáhněte z hřídele gufero (8/141). Obrázek 8 Deontáž/ontáž echanické ucpávky Povolte šroub (8/142) na pojistné kroužku (8/140) a pojistný kroužek stáhněte z hřídele. POZNÁMKA Míchadlo SB postavte vertikálně (viz. Obr. 11), aby po odstranění rotační části echanické ucpávky neohl vytéci olej Míchadlo SB postavte vertikálně (viz. Obr. 11) a zajistěte je proti zvrhnutí. Připravte si nádobu na vypouštěný olej (in. 0,5 l). Krouživý pohybe opatrně stáhněte rotační část echanické ucpávky (8/60.1) z hřídele. Při stahování zakryjte ucpávku kuse tkaniny pro ochranu při případné uvolnění přetlaku v olejové kooře. Výěnu oleje je nutné provádět podle popisu v Kap. 8.4 /

17 POZNÁMKA Pokud je pouze prováděna kontrola nebo výěna azacího oleje, není nutné deontovat pevnou část echanické ucpávky (8/60.2) z jejího sedla! Pevný kroužek (8/60.2) je vložen s profilovaný těsnění do čelní desky převodovky. Pevný kroužek je ožné v případě potřeby, např. při jeho nutné výěně, opatrně deontovat následující způsobe: Opatrně vytlačte pevný kroužek (8/60.2) poocí dvou alých šroubováků. Montáž echanické ucpávky: Po deontáži pevného kroužku doporučujee z důvodu bezpečnosti provozu výěnu celé echanické ucpávky, i když není vizuálně patrné žádné poškození! Při ontáži echanické ucpávky je nutné postupovat veli opatrně a zachovávat naprostou čistotu. Jinak by ohlo dojít k poškození ucpávky. Při nasazování pevného kroužku je zvláště nutné dávat pozor, aby nebyl nasazen šiko. Při vtlačování kroužku použijte plastovou trubku o vhodné průěru (viz. Obr. 9) s dokonale hladký povrche čela. Její vnitřní průěr usí uožňovat hladké klouzání těsně po hřídeli. Tí se zabrání naklonění a poškození těsnících ploch kroužku! D2 = d1 + 0,1-0,2 Obrázek 9 Nasazování pevného kroužku POZNÁMKA I když Obr. 9 ukazuje nasazování profilovaného těsnění, většinou je těsnění na pevné kroužku již nasazeno z výroby. Vnitřní povrch těsnění a pevného kroužku lehce potřete azací oleje. Poocí plastové trubky vhodného průěru natlačte pevný kroužek s profilovaný těsnění po hřídeli do sedla v čelní desce převodovky. 17

18 Obrázek 10 Montáž echanické ucpávky Před ontáží rotační části echanické ucpávky (10/60.1) usí být olejová koora naplněna azací oleje. Postup plnění oleje je detailně popsán v Kap. 8.4 / 8.5. Kluznou plochu těsnícího kroužku a vnitřní povrch rotační části ucpávky (10/60.1) lehce potřete azací oleje. Aby nedošlo k poškození guového těsnění echanické ucpávky, usí být úkos na konci hřídele a drážka pro pero dokonale zbaveny otřepů. Otřepy usí být před ontáží ucpávky odstraněny! Rotační část echanické ucpávky (10/60.1) opatrně nasunujte přes konec hřídele a osazení hřídele dokud se oba těsnící povrchy kroužků nedotknou. Pojistný kroužek (10/140) posunujte po hřídeli, dokud nezapadne svý vnitřní vybrání do osazení hřídele. V této poloze kroužek zajistěte šroube (10/142). Zkontrolujte správnou polohu pojistného kroužku (viz. detail na Obr. 9). Drážka pro gufero usí sěřovat ke konci hřídele. 18

19 8.4 Plnění a výěna oleje (Starší typy SB) Dodržujte předpisy týkající se zacházení s oleji a azadly. Použité oleje a azadla usí být likvidovány předepsaný způsobe! Tlak Obrázek 11 Plnění a výěna oleje v olejové kooře ůže být vyšší než atosférický. Proto před deontáží rotační části echanické ucpávky okolní plochu zakryjte kuse tkaniny! Vypouštění azacího oleje: Vzhlede ke konstrukci íchadel SB ůže být azací olej vypuštěn až po částečné deontáži echanické ucpávky (rotační část) (viz. Kap. 8.3). Olej vypouštějte podél hřídele (viz. Obr.11) do vhodné nádoby (in. 0,5 l). Přito otor s převodovkou dostatečně nakloňte, aby ohl všechen azací olej vytéci. Nalévání azacího oleje: Před nalévání oleje postavte íchadlo vertikálně na konzolu vodící tyče konce hřídele nahoru. Míchadlo zajistěte proti převrhnutí. Nalévání oleje se provádí obdobný způsobe jako jeho vypouštění (viz. Obr. 11). Nový olej nalévejte do kruhové spáry ezi hřídelí a pevný kroužke. Množství azacího oleje: 0,05 l = 50 c³ (+/- 10%) Typ azacího oleje: ISO VG třída 46 (DIN 51519) Mechanickou ucpávku naontujte podle popisu v Kap Tí dojde k uzavření a utěsnění koory azacího oleje. 19

20 8.5 Plnění a výěna oleje (Model 2006 s velkou olejovou koorou) POZNÁMKA U novějších odelů íchadel SB s větší olejovou koorou (výroba od ledna 2006) není nutné před kontrolou nebo výěnou oleje deontovat echanickou ucpávku! Deontujte vrtuli podle popisu v Kap Obrázek 12 Plnění a výěna oleje Opatrně povolte plnící olejovou zátku (12/1) a uvolněte přetlak Vyšroubujte vypouštěcí olejovou zátku (12/2) a olej vypusťte. Množství azacího oleje: 0,4 l = 400 c³ (+/- 10%) Typ azacího oleje: ISO VG třída 46 (DIN 51519) 2 20

21 8.6 Deontáž/ontáž SD kroužku (Solids-deflection-ring) POZNÁMKA Deontáž: Na Obr. 13 je znázorněna výěna SD kroužku u otoru íchadla RW. Postup u íchadla flow booster je shodný. SD kroužek (13/1) se při provozu ůže opotřebovat. Zkontrolujte jeho stav a v případě potřeby jej vyěňte. Odštípněte svorku (13/4) a deontujte upevňovací pásek (13/3). Vytáhněte opatrně SD kroužek (13/1) z drážky na krytu otoru (13/2) a stáhněte jej. Montáž: Při zpětné ontáži SD kroužek (13/1) postupně přitlačujte rukou po obvodu podle Obr. 13 a zatlačte jej do drážky krytu otoru. Upevňovací pásek (13/3) s novou svorkou (13/4) zajistěte poocí speciálních kleští (BAND-IT Svorkovací kleště, číslo výrobku ) Obrázek 13 Deontáž/ontáž SD kroužku 21

22 Protokol o provedení pravidelné kontroly a údržby v intervalech doporučených pro jednotky ve třídě provozu 1 a 2 Výrobce: Rok výroby: Sulzer Pup Solutions Gerany GbH Scheiderhöher Strasse Lohar, Gerany 1. Uvedení do provozu: Výrobní č.: Typ: Třída provozu: Kontroloval: Doporučená kontrola a údržba Interval Provozní hodiny nebo ěsíce po 1. uvedení do provozu Provedené práce Poznáky Datu: Podpis/razítko 1. kontrola Za 500 hodin X-1 až X-8 Roční kontrola Roční kontrola Generální oprava Roční kontrola Roční kontrola Generální oprava Roční kontrola Roční kontrola Generální oprava Roční kontrola Za 12 ěsíců Za 24 ěsíců Za 36 ěsíců Za 48 ěsíců Za 60 ěsíců Za 72 ěsíců Za 84 ěsíců Za 96 ěsíců Za 108 ěsíců Za 120 ěsíců X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 X-1 až X-8; Y-1 až Y-5 22

23 Protokol o provedení pravidelné kontroly a údržby v intervalech doporučených pro jednotky ve třídě provozu 3 a 4 Výrobce: Rok výroby: Sulzer Pup Solutions Gerany GbH Scheiderhöher Strasse Lohar, Gerany 1. Uvedení do provozu: Výrobní č.: Typ: Třída provozu: Kontroloval: Doporučená kontrola a údržba Interval Provozní hodiny nebo ěsíce po 1. uvedení do provozu! Provedené práce Poznáky Datu: Podpis/razítko 1. kontrola Za 100 hodin X-1 až X-8 Kontrola Za 3 ěsíce X-1 až X-8 Kontrola Za 6 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Zar 9 ěsíců X-1 až X-8 Generální oprava Za 12 ěsíců X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 Kontrola Za 15 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 18 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 21 ěsíců X-1 až X-8 Generální oprava Za 24 ěsíců X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 Kontrola Za 27 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 30 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 33 ěsíců X-1 až X-8 Generální oprava Za 36 ěsíců X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 Kontrola Za 39 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 42 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 45 ěsíců X-1 až X-8 Generální oprava Za 48 ěsíců X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 Kontrola Za 51 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 54 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 57 ěsíců X-1 až X-8 Generální oprava Za 60 ěsíců X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 Kontrola Za 63 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 66 ěsíců X-1 až X-8 Kontrola Za 69 ěsíců X-1 až X-8 Generální oprava Za 72 ěsíců X1 až X-8; Y-1 až Y-5; Z-1 až Z-3 23

24 I Sulzer Pup Solutions Gerany GbH I Scheiderhöher Straße 30-38, D Lohar, Gerany I I Tel I Fax I I

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300 Odvodňovaí čerpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230CS (10/2015) CS Instalační a provozní návod www.sulzer.o 2 Instalační a provozní návod (překlad originálního návodu)

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 1 597 0720 CZ 02.2013 cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů www.sulzer.co Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB 900-1200

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Návod k pouïití TP 6600 TP 8000 S TP 13000 S TPF 7000 S TPF 6600 SN PS 7500 S PS 15000 S PS 18000 SN

Návod k pouïití TP 6600 TP 8000 S TP 13000 S TPF 7000 S TPF 6600 SN PS 7500 S PS 15000 S PS 18000 SN Návod k pouïití TP 6600 TP 8000 S TP 13000 S TPF 7000 S TPF 6600 SN PS 7500 S PS 15000 S PS 18000 SN Technické údaje TP 6600, TP 8000 S, TP 13000A S, TPF 7000 S, TPF 6600 SN, PS 7500 S, PS 15000 S, PS

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Návod k pouïití. TPS 14000 S Combi TPS 16000 S Combi

Návod k pouïití. TPS 14000 S Combi TPS 16000 S Combi Návod k pouïití TPS 14000 S Combi TPS 16000 S Combi Technické údaje TPS 14000 S Combi, TPS 16000 S Combi 2 11 Pumpa běží velmi hlasitě: Pumpa nasává vzduch. Zajistěte, aby byla dostatečná zásoba vody.

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu

Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu 02/2015 CS Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu www.sulzer.com 2 Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu (Překlad původních pokynů) Ponorné mělnící čerpadlo, typ ABS Piranha S10/4W-50 S10/4W-50 Ex PE30/2C-50

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a Perrot MVR AC Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a MVR/PR AC-1 MVR/PR AC-1½ MVR/PR AC-2 s regulátorem tlaku Návod k použití MVR Rev.1/13.01.05 Strana 1

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PŘEVODOVKY RC - Čelní koaxiální převodovky RD - Čelní koaxiální převodovky RP - Čelní převodovky RS - Šnekové převodovky RT - Šnekové převodovky XA

Více

WQZ. WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní

WQZ. WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní WQZ WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní ÚČEL Hlavní oblastí použití čerpadla WQZ jsou komunální-splaškové odpadní vody, kaly, průmyslové odpadní vody, nemocnice, doly, dešťové

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

N-SL-980. Návod k použití

N-SL-980. Návod k použití N-SL-980 Návod k použití Před použitím CT-850K přečtěte pečlivě tento návod. Obsah Funkce a vlastnosti 2 Před použitím 3 Názvy částí 5 Upozornění 6 Teplota 10 Výměna topných elementů 10 Specifikace 12

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

Upozornění pro instalaci. Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ:

Upozornění pro instalaci. Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ: Upozornění pro instalaci Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ: 1. Bezpečnost pracovníků zajistíte tím, že budete postupovat dle následujícího návodu. Nesprávnou montáži nebo zneužitím výrobku Může

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY Typy: CV, RCV NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU MOTOR-GEAR a.s.; Martinská čtvrť 1800; 744 01 Frenštát p.r. Tel: 556 830 660 Fax: 556 830 661 E-mail: motorgear@motorgear.cz

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

10 Před horní úvrati při 850 ot/min

10 Před horní úvrati při 850 ot/min Kapitola 5B Zapalování Obsah 1 Zapalovaní - všeobecné informace...145 2 Zapalování testování...146 3 Zapalovací cívka (y) demontáž, testování a montáž...147 4 Rozdělovač - demontáž a montáž...147 Technické

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ZMĚKČOVACÍ FILTR JUDOMAT JM-DX 60 05/2014 Popis změkčovacího filtru:

Více

TEXAS ELEKTRICKÁ PILA

TEXAS ELEKTRICKÁ PILA Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark TEXAS ELEKTRICKÁ PILA Skvělý výrobek farmářské kvality typ EK 2000-40 Dovozce a distributor: Verze návodu 2010/1 Copyright a autorská práva k překladu:

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily BAC 37224 IM-P372-24 CH Vydání 1 BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily Návod na montáž a údržbu 1. Bezpečnostní informace 2. Popis výrobku Pneumatický pohon BVA300D 3. Montáž 4. Nastavení 5. Náhradní

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Transformátorová svářečka pro obloukové svařování DESa195. Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Transformátorová svářečka pro obloukové svařování DESa195. Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Transformátorová svářečka pro obloukové svařování DESa195 NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Signalizace aktivace tepelné ochrany Vypínač svářečky Volič nastavení proudu svařování

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pokyny k montáži, provozu a údržbì NÁVODY K PROVOZU A ÚDRŽBÌ PONORNÝCH ÈERPADEL ODPADNÍCH VOD CPE/S (1) Hlavní technické údaje 1. Popis abecedního symbolu CP 150-2HA

Více

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů NÁVOD A ÚDRŽBA - POJISTNÉ VENTILY str. 1 Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů Obsah Hlavní ustanovení Pojistné ventily I. Pojistné ventily II. Pojistné ventily III. Pozice pojistných ventilů NÁVOD

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Dobré zajištění dodávek el. proudu, tepla a suchých pracovních ploch je základe každé stavby. Pokud v této souvislosti něco nefunguje,

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

www.garudan.cz GZ-539-407 Návod k obsluze (seřízení)

www.garudan.cz GZ-539-407 Návod k obsluze (seřízení) Návod k obsluze (seřízení) GZ-539-407 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz ANITA 2 OBSAH 1. Specifikace...

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

NÁVOD K INSTALACI. Termo zastřešení. Pool House XXL

NÁVOD K INSTALACI. Termo zastřešení. Pool House XXL NÁVOD K INSTALACI Termo zastřešení Pool House XXL Termo zastřešení Pool House XXL 092013 Bazény, sauny, vířivé Použití: Toto zastřešení je určeno pro nekomerční využití na Vaší zahradě, vhodné jako mobilní

Více

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 1.1 Funkce... 4 1.2 Cílová skupina.... 4 1.3 Použité symboly... 4 2 Bezpečnost 2.1 Oprávněná osoba...

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6 Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7 Typ 43-6 Typ 43-6 Typ 43-7 s tělesem ventilu s přírubami DN 32 až DN 50 Typ 43-5 Typ 43-7 s konci pro přivaření Obr. 1 Teplotní regulátory Návod k montáži a

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Návod k obsluze. Navštivte naše webové stránky. www.xyladecor.cz pro instruktážní video.

Návod k obsluze. Navštivte naše webové stránky. www.xyladecor.cz pro instruktážní video. Návod k obsluze Navštivte naše webové stránky www.xyladecor.cz pro instruktážní video. XYLADECOR POWERPAD PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY Pomocí přístroje Xyladecor PowerPad je nyní možné velice jednoduše vytvořit

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Powerbor. Elektromagnetické vrtačky. Pokyny pro použití a bezpečnost PB 70/2

Powerbor. Elektromagnetické vrtačky. Pokyny pro použití a bezpečnost PB 70/2 Powerbor Elektromagnetické vrtačky Pokyny pro použití a bezpečnost PB 70/2 Záruční i pozáruční servis poskytuje dovozce pro ČR: Cominvest CZ, s.r.o. Škroupova 16 63600 Brno tel./fax.: 548539902 Výrobce:

Více

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla ES prohlášení o shodě dle přílohy II A směrnice č. 89/392/EHS o strojním zařízení Prohlašujeme, že níže uvedené čerpadlo Typu:

Více

Purity Control spol. s r.o., Přemyslovců 30, 709 00, tel.,fax: 069/6632129, 6632139 E - mail: purity@iol.cz http://www.puritycontrol.

Purity Control spol. s r.o., Přemyslovců 30, 709 00, tel.,fax: 069/6632129, 6632139 E - mail: purity@iol.cz http://www.puritycontrol. Purity Control spol. s r.o., Přemyslovců 30, 709 00, tel.,fax: 069/6632129, 6632139 E - mail: purity@iol.cz http://www.puritycontrol.cz/ NÁVOD NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU DÁVKOVACÍ ČERPADLO řady G model

Více

CDE681 - Snímač vodivosti a měrného odporu. Uživatelská příručka

CDE681 - Snímač vodivosti a měrného odporu. Uživatelská příručka CDE681 - Snímač vodivosti a měrného odporu Uživatelská příručka Obsah: Omega.com První část Úvod Oddíl č.1: - Základní údaje - 1.1 Popis: Výhody rozšířeného výkonnějšího modelu...5 Charakteristiky snímače....5

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. Dvouokruhové brzdné zařízení

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. Dvouokruhové brzdné zařízení DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro Dvouokruhové brzdné zařízení http://trabant.jinak.cz Dvouokruhové brzdy (1.1) Konstrukce a funkce Dvouokruhové brzdné zařízení je zkonstruováno

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

NÁVOD. DÁVKOVACÍ ČERPADLO řady GM NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD. DÁVKOVACÍ ČERPADLO řady GM NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU Purity Control spol. s r.o., Přemyslovců 30, 709 00, tel.,fax: 59663 2129, 596632139 E - mail: purity@iol.cz http://www.puritycontrol.cz/ NÁVOD NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU DÁVKOVACÍ ČERPADLO řady GM

Více