Laboratorní. standardy a chemikálie. katalog Laboratorní standardy a chemikálie ANALYTIKA, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní. standardy a chemikálie. katalog 2013-2014. Laboratorní standardy a chemikálie 2013-2014. ANALYTIKA, spol. s r.o."

Transkript

1 Laboratorní standardy a chemikálie Laboratorní katalog standardy a chemikálie ANALYTIKA, spol. s r.o. Ke Klíčovu 2a/ Praha 9 Česká republika tel/fax: Datum revize: / Verze: 3

2

3 Obsah Úvod 3 Základní obchodní podmínky 4 1. Kalibrační roztoky prvků a iontů ASTASOL Certifikované referenční materiály - vodné kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro každodenní použití Jednoprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL Víceprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL -MIX Necertifikované vodné směsné kalibrační roztoky ASTASOL -MIX Nastavovací a ladící kalibrační roztoky pro ICP-MS Výběr z víceprvkových vodných kalibračních roztoků (pro AAS, ICP, ICP-MS, IC) připravovaných na zakázku 1.6. Certifikované roztoky pro iontovou chromatografii ASTASOL -IC Certifikované jednoprvkové (iontové) kalibrační roztoky Certifikované víceprvkové (iontové) kalibrační roztoky Necertifikované kalibrační roztoky Eluční roztoky (koncentráty) pro iontovou chromatografii Kalibrační roztoky pro stanovení celkového anorganicky vázaného (TIC) a organicky vázaného (TOC) uhlíku 1.8. Deionizátory, uvolňovací činidla, modifikátory matrice Olejové kalibrační roztoky pro analýzu v organických rozpouštědlech ASTASOL -OS Jednoprvkové olejové kalibrační roztoky Jednoprvkové olejové kalibrační roztoky chloru a síry Víceprvkové olejové kalibrační roztoky Základní oleje Speciální rozpouštědlo pro ICP a AAS PremiSolv TM ASTASOL -CH: Kalibrační roztoky pro chromatografii v lahvičkách s kapilárou - CERTAN Úvod Kalibrační roztoky pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení polychlorovaných bivenylů (PCB), polychlorodibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorodibenzofuranů (PCDF) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení těkavých organických látek (TOL, BTEX) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení pesticidů a jejich reziduí Jednosložkové kalibrační roztoky o koncentraci 1 mg/ml v lahvičkách CERTAN Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení fenolů Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky 46

4 2.7. Kalibrační roztoky pro stanovení ftalátů (EPA 8060) Prázdné (nové) lahvičky CERTAN a další příslušenství Referenční materiály pro odměrnou analýzu (odměrné titrační roztoky) Vodné odměrné roztoky Odměrné roztoky pro titrace v nevodném prostředí Referenční materiály některých fyzikálních vlastností Referenční materiály pro měření ph (pufry) Pufry (tlumivé roztoky) vyráběné firmou Reagecon Diagnostics Ltd Pufry vyráběné firmou Analytika (phanal TM ) Referenční materiály pro měření elektrolytické vodivosti Kalibrační roztoky pro měření vodivosti firmy Reagecon Diagnostics Ltd Kalibrační roztoky pro měření vodivosti firmy Analytika (CONDUCTANAL TM ) Kalibrační roztoky pro měření redox potenciálu Referenční materiály pro měření indexu lomu Referenční materiály pro měření optické otáčivosti Referenční materiály pro měření zákalu (turbidity) Referenční materiály pro kalibraci absorbanční stupnice UV-VIS spektrometrů Referenční materiály pro měření hustoty Referenční materiály pro měření viskozity Chemická spotřeba kyslíku (COD) TIC/TOC Minerální kyseliny a další reagencie vysoké čistoty ANALPURE Ultra ANALPURE P.A Matricové certifikované referenční materiály Certifikovaný referenční materiál - PCDD, PCDF a některé PCB v čistírenském kalu Materiály pro kontrolu jakosti (QCM) METRANAL 68

5 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, již více než 20 let se snažíme dobře a operativně sloužit naší odborné analytické veřejnosti a dodávat jí výrobky a materiály pro zajištění a kontrolu jakosti v laboratořích. V katalogu naleznete nabídku námi standardně dodávaných výrobků (vodných kalibračních roztoků pro ICP, AAS, chromatografii, pomocných činidel pro AAS, pufrů, vodivostních standardů, kyselin, atd.). Abychom vyhověli individuálním potřebám jednotlivých zákazníkům, došlo v oblasti kalibračních roztoků pro chromatografii ke zúžení nabídky katalogových výrobků. Pokud nenaleznete v naší nabídce roztok, který by Vám vyhovoval, kontaktujte naše obchodní zástupce a využijte možnosti výroby zakázkového standardu na základě Vaší specifikace. Naší důležitou zásadou je, že všechny vyráběné a distribuované materiály musí vykazovat (tam, kde je to prakticky možné) přímou návaznost na základní jednotky SI nebo renomované mezinárodní standardy a musí být vybaveny odpovídajícím certifikátem. Tento fakt by měl usnadnit laboratořím akreditaci podle normy EN ISO/IEC Výroba a distribuce všech námi vyráběných standardů, referenčních materiálů a chemikálií podléhá vlastnímu systému řízení jakosti kompatibilnímu s ISO Guide 34 a 35, který byl prověřen a dozorován jak ČMI, tak i našimi zahraničními partnery a odběrateli. V prosinci 2006 byl v naší společnosti (včetně její výrobní jednotky) certifikován systém řízení jakosti podle ISO 9001:2000 (viz vložený certifikát). Tento systém je stále udržován, pravidelně auditován a recertifikován. Kontrola kvality našich vodných kalibračních roztoků ASTASOL se provádí ve zkušební laboratoři Radlík. Laboratoř byla v roce 2012 akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (osvědčení o akreditaci č. L1624). Předmětem akreditace jsou vybrané přimární metody, odměrné, vážkové, které se využívají ke kontrole našich vodných kalibračních roztoků. Jsme rádi, že o naše výrobky je stále větší zájem i v zahraničí. Lze bez nadsázky říci, že díky našim zahraničním partnerům a distributorům se s nimi můžeme setkat v laboratořích ve všech světadílech. Za poslední roky vzrostl podíl exportu na našem obratu v oblasti prodeje chemických výrobků téměř na 70%. Velkou měrou se na této skutečnosti podílely i naše zkušenosti z mezinárodní spolupráce, zejména s firmami LGC - Standards, Reagecon Diagnostic, Thermo Fisher a dalšími. Díky této spolupráci se naopak rozšiřuje naše nabídka i na tuzemském trhu. Věřím, že předkládaný nově upravený a aktualizovaný katalog bude Vaším dobrým a spolehlivým pomocníkem při zajišťování jakosti ve Vašich laboratořích. Ing. Daniela Weisserová výkonná ředitelka společnosti 3

6 Základní obchodní podmínky Prodej zboží podle tohoto katalogu se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vystavené objednávky na zboží jsou odběratelem i dodavatelem považovány za závazné a jejich změna či storno je možná jen ve výjimečných případech a po oboustranné dohodě. Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv písemným způsobem (poštou, faxem, el. poštou). Telefonická či ústní objednávka je akceptována pouze v mimořádných případech. Při specifikaci zboží je třeba uvést nejen název, ale i objednací číslo, množství, cenu (pokud je odběrateli známa) a informace komu a kam má být zboží dodáno. Pro vystavení řádného daňového dokladu je nezbytné uvést přesný název odběratele, IČO a DIČ. Pokud v objednávce některé tyto údaje chybí nebo zboží není dostatečně přesně specifikováno, je nutné je zjišťovat zpětnými dotazy, což může negativně ovlivnit dodací lhůtu. Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, musí tuto skutečnost uvést v objednávce. U vysoce toxických látek požadujeme osvědčení o odborné způsobilosti, které musí být nedílnou součástí objednávky. Všechny ceny uvedené v přiloženém ceníku se rozumí fco sklad Praha a jsou bez daně z přidané hodnoty. K ceně výrobku je tudíž nutno připočítat aktuální platnou sazbu DPH. K zakázkám připočítáváme poplatek za balné a dopravné (případně náklady na dovoz ze skladu k zákazníkovi) ve skutečné výši, minimálně však 110 Kč bez DPH. U objednávek v hodnotě do 1000,- Kč bez DPH nebo v jiných odůvodněných případech si vyhrazujeme právo požadovat platbu v hotovosti při dodání zboží nebo zaslání zboží na dobírku (dle dohody) a účtovat si manipulační poplatek ve výši 150,- Kč bez DPH. Jiné dodací podmínky je možné řešit individuálně dle dohody se zákazníkem. Při objednávce zboží nad ,- Kč bez DPH nebo na objednávku nových klientů a klientů nedodržujících platební kázeň si vyhrazujeme právo vyžadovat platbu předem nebo zaslání zboží na dobírku (dle dohody). V těchto případech bude zboží uvolněno až po připsání fakturované částky na náš běžný účet. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem objednatele až po uhrazení plné ceny dodavateli. Platební a dodací podmínky konzultujte s pracovníky našeho obchodního oddělení. Vzhledem k neustávajícímu vývoji na tuzemském i zahraničním trhu si vyhrazujeme právo změny cen i sortimentu nabízeného zboží bez předchozího upozornění. Aktuální ceníky naleznete na našich webových stránkách www. analytika.net nebo si je vyžádejte u našich obchodních referentů. Plné znění obchodních podmínek naleznete na našich webových stránkách. 4

7 1. Kalibrační roztoky prvků a iontů ASTASOL 1.1. Certifikovaný referenční materiál - Vodný kalibrační roztok Certifikační orgán pro referenční materiály Českého metrologického institutu autorizoval společnost ANALYTIKA s.r.o. k opakované výrobě certifikovaných referenčních materiálů vodný kalibrační roztok (certifikát No CM-E , sada kalibračních roztoků řady CZ ). Tato sada je otevřeným systémem. V současnosti je certifikováno 82 jednoprvkových kalibračních roztoků a 24 víceprvkových kalibračních roztoků. Všechny detaily týkající se přípravy, certifikace a použití CRM - vodné kalibrační roztoky, jsou popsány v certifikátu (viz dále v tomto katalogu). Certifikát má dvě části: samotný certifikát (čtyřstránkový obecný dokument společný pro všechny roztoky) a takzvaný Identifikační list pro každý specifický CRM a jeho konkrétní šarži, který detailně charakterizuje každý roztok z této řady. Identifikační listy jsou nedílnou součástí certifikátu jakožto legálně-metrologický dokument. Všechny kalibrační roztoky, které jsou nyní k dispozici jsou uvedeny v následujících tabulkách Kalibrační roztoky pro každodenní použití Mimo širokou škálu certifikovaných kalibračních roztoků naše společnost dodává i 40 nejčastěji užívaných analytů jako necertifikované kalibrační roztoky, které jsou navázány na příslušné CRM. Mezi necertifikované kalibrační roztoky se řadí i roztoky vyráběné na zakázku podle požadavků zákazníka, ať už se jedná o jedno či víceprvkové roztoky. Necertifikované kalibrační roztoky jsou dodávány s Osvědčením o jakosti. Všechny kalibrační roztoky jsou určeny především pro optické metody (AAS, AFS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS), naleznou však uplatnění i v elektroanalytických metodách, iontové chromatografii a v neposlední řadě lze některé využít i jako standardy pro precizní titrační metody. 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 Zna ení CRM kalibra ních roztok CZ90011N5 Nem nné zna ení MI Ozna ení CRM ( 001 = Ag, 033 = Mn 071 = Br = Cl - etc 081 = M001 etc ) Ozna ení koncentrace 1 = 1g/l 10 = 10g/l Ozna ení matrice N = HNO 3 C = HCl F = HF A = Ammonia H = H 2 O CN = aqua regia S = H 2 SO 4 FN = HNO 3 + HF Ozna ení objemu 5 = 500 ml 1 = 100 ml 10

13 1.3. Jednoprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ag, stříbro Expirace: 24 měsíců Objem (ml)/obal CZ90011N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ag 99, /sklo CZ90011N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ag 99, /sklo CZ900110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ag 99, /sklo S001 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ag 99,99 500/sklo Al, hliník Expirace: 36 měsíců CZ90021C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ90021C5 5% HCl 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ900210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Al 99, /HDPE S002 5% HCl 1,000 ± 0,005 Al 99, /HDPE CZ90021N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ90021N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ900210N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Al 99, /HDPE As, arzén Expirace: 36 měsíců CZ90031N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 As 99, /HDPE CZ90031N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 As 99, /HDPE CZ900310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 As 99, /HDPE S003 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 As 99, /HDPE Au, zlato Expirace: 36 měsíců CZ90041C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Au 99, /sklo CZ900410C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Au 99, /sklo B, bor Expirace: 36 měsíců CZ90051H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 H 3 BO 3 99,99 100/H CZ90051H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 H 3 BO 3 99,99 500/H CZ900510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 H 3 BO 3 99,99 100/H S005 H 2 O 1,000 ± 0,005 H 3 BO 3 99,99 500/H Ba, baryum Expirace: 36 měsíců CZ90061N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ90061N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ900610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 BaCO 3 99, /HDPE S006 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 BaCO 3 99,99 500/HDPE CZ90061C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ90061C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ900610C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 BaCO 3 99, /HDPE Be, berillium Expirace: 36 měsíců CZ90071N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BeO 99,99 100/HDPE CZ900710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 BeO 99,99 100/HDPE Bi, bismut Expirace: 36 měsíců CZ90081N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Bi 99, /HDPE CZ90081N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Bi 99, /HDPE CZ900810N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Bi 99, /HDPE S008 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Bi 99, /HDPE 11

14 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ca, vápník Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90091N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ90091N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ900910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 CaCO 3 99, /HDPE S009 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 CaCO 3 99,99 500/HDPE CZ90091C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ90091C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ900910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 CaCO 3 99, /HDPE Cd, kadmium Expirace: 36 měsíců CZ90101N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ90101N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ901010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cd 99, /HDPE S010 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cd 99, /HDPE CZ90101C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ90101C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ901010C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Cd 99, /HDPE Ce, cer Expirace: 36 měsíců CZ90111N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 CeO 2 99,99 100/HDPE CZ901110N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 CeO 2 99,99 100/HDPE Co, kobalt Expirace: 36 měsíců CZ90121N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ90121N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ901210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Co 99, /HDPE S012 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Co 99,99 500/HDPE CZ90121C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ90121C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ901210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Co 99, /HDPE Cr, chrom Expirace: 36 měsíců CZ90131N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ90131N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ901310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE S013 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ90131C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cr 99, /HDPE CZ90131C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cr 99, /HDPE CZ901310C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Cr 99, /HDPE Cs, cesium Expirace: 36 měsíců CZ90141H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 CsCl 99, /HDPE CZ901410H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 CsCl 99, /HDPE CZ90141N1 H 2 O 1,000 ± 0,002 CsNO 3 99, /HDPE CZ901410N1 H 2 O 10,00 ± 0,02 CsNO 3 99, /HDPE Cu, měď Expirace: 36 měsíců CZ90151N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ90151N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ901510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cu 99, /HDPE S015 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cu 99, /HDPE 12

15 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Cu, měď Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90151C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ90151C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ901510C1 2% HCl 10,00 ± 0,02 Cu 99, /HDPE Dy, dysprosium Expirace: 36 měsíců CZ90161N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Dy 2 O 3 99, /HDPE CZ901610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Dy 2 O 3 99, /HDPE Er, erbium Expirace: 36 měsíců CZ90171N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Er 2 O 3 99, /HDPE CZ901710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Er 2 O 3 99, /HDPE Eu, europium Expirace: 36 měsíců CZ90181N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Eu 2 O 3 99, /HDPE CZ901810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Eu 2 O 3 99, /HDPE Fe, železo Expirace: 36 měsíců CZ90191N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ90191N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE S019 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Fe 99, /HDPE CZ901910N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Fe 99, /HDPE CZ90191C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ90191C5 5% HCl 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ901910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Fe 99, /HDPE Ga, gallium Expirace: 36 měsíců CZ90201N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ga 99, /HDPE CZ902010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ga 99, /HDPE Gd, gadolinium Expirace: 36 měsíců CZ90211N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Gd 2 O 3 99, /HDPE CZ902110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Gd 2 O 3 99, /HDPE Ge, germanium Expirace: 36 měsíců CZ90221FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ge 99, /HDPE CZ902210FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ge 99, /HDPE Hf, hafnium Expirace: 36 měsíců CZ90231FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hf 99,9 100/HDPE CZ902310FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Hf 99,9 100/HDPE Hg, rtuť Expirace: 24 měsíců CZ90241N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hg 99, /sklo CZ90241N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hg 99, /sklo CZ902410N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Hg 99, /sklo S024 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Hg 99, /sklo Ho, holmium Expirace: 36 měsíců CZ90251N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ho 2 O 3 99, /HDPE CZ902510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ho 2 O 3 99, /HDPE In, indium Expirace: 36 měsíců CZ90261N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 In 99, /HDPE CZ902610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 In 99, /HDPE 13

16 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ir, iridium Expirace: 24 měsíců Objem (ml)/obal CZ90271C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 IrCl 6 99, /sklo CZ902710C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 IrCl 6 99, /sklo K, draslík Expirace: 36 měsíců CZ90281H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99, /HDPE CZ90281H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99, /HDPE CZ902810H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KCl 99, /HDPE S028 H 2 O 1,000 ± 0,005 KNO 3 99, /HDPE CZ90281N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 KNO 3 99, /HDPE CZ90281N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 KNO 3 99, /HDPE CZ902810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 KNO 3 99, /HDPE La, lanthan Expirace: 36 měsíců CZ90291N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 La 2 O 3 99, /HDPE CZ902910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 La 2 O 3 99, /HDPE Li, lithium Expirace: 36 měsíců CZ90301N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ90301N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ903010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Li 2 CO 3 99, /HDPE S030 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Li 2 CO 3 99,99 500/HDPE CZ90301C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ90301C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ903010C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Li 2 CO 3 99, /HDPE Lu, lutecium Expirace: 36 měsíců CZ90311N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Lu 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ903110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Lu 2 O 3 99,99 100/HDPE Mg, hořčík Expirace: 36 měsíců CZ90321N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 100/HDPE CZ90321N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 500/HDPE CZ903210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Mg 99,99 100/HDPE S032 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Mg 99,99 500/HDPE CZ90321C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 100/HDPE CZ90321C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 500/HDPE CZ903210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Mg 99,99 100/HDPE Mn, mangan Expirace: 36 měsíců CZ90331N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 100/HDPE CZ90331N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 500/HDPE CZ903310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Mn 99,98 100/HDPE S033 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Mn 99,98 500/HDPE CZ90331C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 100/HDPE CZ90331C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 500/HDPE CZ903310C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Mn 99,98 100/HDPE Mo, molybden Expirace: 36 měsíců CZ90341A1 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 Mo 99, /HDPE CZ90341A5 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 Mo 99, /HDPE 14

17 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Mo, molybden Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ903410A1 2% NH 4 OH 10,00 ± 0,02 Mo 99, /HDPE S034 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,005 Mo 99,99 500/HDPE Ni, sodík Expirace: 36 měsíců CZ90351H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaCl 99, /HDPE CZ90351H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaCl 99, /HDPE CZ903510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaCl 99, /HDPE S035 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaNO 3 99,99 500/HDPE CZ90351N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NaNO 3 99,99 100/HDPE CZ90351N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NaNO 3 99,99 500/HDPE CZ903510N1 5% HCl 10,00 ± 0,02 NaNO 3 99,99 100/HDPE Nb, niob Expirace: 36 měsíců CZ90361FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Nb 99,9+ 100/HDPE CZ903610FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Nb 99,9+ 100/HDPE Nd, neodym Expirace: 36 měsíců CZ90371N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Nd 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ903710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Nd 2 O 3 99,99 100/HDPE Ni, nikl Expirace: 36 měsíců CZ90381N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ90381N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ903810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ni 99, /HDPE S038 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ni 99,99 500/HDPE CZ90381C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ90381C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ903810C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Ni 99, /HDPE Os, osmium Expirace: 24 měsíců CZ90391C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 OsCl 6 99, /sklo CZ903910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 OsCl 6 99, /sklo P, fosfor Expirace: 24 měsíců CZ90401S1 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ90401S5 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ904010S1 0,05% H 2 SO 4 10,00 ± 0,02 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE S040 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,005 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE Pb, olovo Expirace: 36 měsíců CZ90411N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pb 99, /HDPE CZ90411N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pb 99, /HDPE CZ904110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Pb 99, /HDPE S041 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Pb 99, /HDPE Pd, palladium Expirace: 36 měsíců CZ90421C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Pd 99, /sklo CZ904210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Pd 99, /sklo Pr, praseodym Expirace: 36 měsíců CZ90431N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pr 6 O 11 99, /HDPE CZ904310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Pr 6 O 11 99, /HDPE 15

18 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Pt, platina Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90441C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Pt 99, /sklo CZ904410C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Pt 99, /sklo Rb, rubidium Expirace: 36 měsíců CZ90451H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 RbCl 99,98 100/HDPE CZ904510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 RbCl 99,98 100/HDPE CZ90451N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 RbNO 3 99,99 100/HDPE CZ904510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 RbNO 3 99,99 100/HDPE Re, rhenium Expirace: 36 měsíců CZ90461H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 ReO 4 99, /HDPE CZ904610H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 ReO 4 99, /HDPE Rh, rhodium Expirace: 24 měsíců CZ90471C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 3 RhCl 6 99,99 100/sklo CZ904710C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 3 RhCl 6 99,99 100/sklo Ru, ruthenium Expirace: 24 měsíců CZ90481C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 RuCl 6 99,95 100/sklo CZ904810C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 RuCl 6 99,95 100/sklo S, síra Expirace: 36 měsíců CZ90491H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ904910H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE Sb, antimon Expirace: 36 měsíců CZ90501C1 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ90501C5 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ905010C1 10% HCl 10,00 ± 0,02 Sb 99, /HDPE S050 10% HCl 1,000 ± 0,005 Sb 99, /HDPE CZ90501FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ90501FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ905010FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sb 99, /HDPE Se, selen Expirace: 24 měsíců CZ90511N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Se 99, /HDPE CZ905110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Se 99, /HDPE S051 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Se 99, /HDPE Sc, skandium Expirace: 36 měsíců CZ90521N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sc 2 O 3 99, /HDPE CZ905210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sc 2 O 3 99, /HDPE Si, křemík Expirace: 36 měsíců CZ90531H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 Na 2 SiO 3 99,9 100/HDPE CZ90531H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 Na 2 SiO 3 99,9 500/HDPE CZ905310H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 Na 2 SiO 3 99,9 100/HDPE S053 H 2 O 1,000 ± 0,005 Na 2 SiO 3 99,9 500/HDPE CZ90531F1 0,05% HF 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 100/HDPE CZ90531F5 0,05% HF 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 500/HDPE CZ905310F1 0,05% HF 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 100/HDPE 16

19 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Sm, samarium Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90541N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sm 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ905410N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sm 2 O 3 99,99 100/HDPE Sn, cín Expirace: 36 měsíců CZ90551C1 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ90551C5 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE S055 10% HCl 1,000 ± 0,005 Sn 99, /HDPE CZ905510C1 20% HCl 10,00 ± 0,02 Sn 99, /HDPE CZ90551FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ90551FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ905510FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sn 99, /HDPE Sr, stroncium Expirace: 36 měsíců CZ90561N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ90561N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ905610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 SrCO 3 99, /HDPE S056 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 SrCO 3 99,99 500/HDPE CZ90561C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ90561C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ905610C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 SrCO 3 99, /HDPE Ta, tantal Expirace: 36 měsíců CZ90571FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ta 99,98 100/HDPE CZ905710FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ta 99,98 100/HDPE Tb, terbium Expirace: 36 měsíců CZ90581N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Tb 4 O 7 99, /HDPE CZ905810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Tb 4 O 7 99, /HDPE Te, tellur Expirace: 36 měsíců CZ90591C1 20% HCl 1,000 ± 0,002 Te 99, /HDPE CZ90591C5 20% HCl 1,000 ± 0,002 Te 99, /HDPE CZ905910C1 20% HCl 10,00 ± 0,02 Te 99, /HDPE Th, thorium Expirace: 36 měsíců CZ90601N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 ThO 2 99,95 100/HDPE Ti, titan Expirace: 36 měsíců CZ90611FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ti 99,98 100/HDPE CZ90611FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ti 99,98 500/HDPE CZ906110FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ti 99,98 100/HDPE S061 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ti 99,98 500/HDPE Tl, thallium Expirace: 36 měsíců CZ90621N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 TlNO 3 99, /HDPE CZ90621N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 TlNO 3 99, /HDPE CZ906210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 TlNO 3 99, /HDPE S062 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 TlNO 3 99, /HDPE Tm, thulium Expirace: 36 měsíců CZ90631N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Tm 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ906310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Tm 2 O 3 99,99 100/HDPE 17

20 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) U, uran Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90641N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 U 3 O 8 99,95 100/HDPE CZ906410N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 U 3 O 8 99,95 100/HDPE V, vanad Expirace: 36 měsíců CZ90651N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NH 4 VO 3 99, /HDPE CZ90651N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NH 4 VO 3 99, /HDPE CZ906510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 NH 4 VO 3 99, /HDPE S065 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 NH 4 VO 3 99, /HDPE W, wolfram Expirace: 36 měsíců CZ90661A1 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 W 99, /HDPE CZ90661A5 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 W 99, /HDPE CZ906610A1 2% NH 4 OH 10,00 ± 0,02 W 99, /HDPE S066 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,005 W 99, /HDPE Y, yttrium Expirace: 36 měsíců CZ90671N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Y 2 O 3 99, /HDPE CZ906710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Y 2 O 3 99, /HDPE Yb, ytterbium Expirace: 36 měsíců CZ90681N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Yb 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ906810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Yb 2 O 3 99,99 100/HDPE Zn, zinek Expirace: 36 měsíců CZ90691N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ90691N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ906910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Zn 99, /HDPE S069 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Zn 99, /HDPE CZ90691C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ90691C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ906910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Zn 99, /HDPE Zr, zirkon Expirace: 36 měsíců CZ90701FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zr 99,98 100/HDPE CZ907010FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Zr 99,98 100/HDPE Br -, bromidy Expirace: 36 měsíců CZ90711H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KBr 99,99 100/HDPE CZ907110H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KBr 99,99 100/HDPE Cl - chloridy Expirace: 36 měsíců CZ90721H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99,99 100/HDPE CZ90721H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99,99 500/HDPE CZ907210H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KCl 99,99 100/HDPE A002 H 2 O 1,000 ± 0,005 KCl 99,99 500/HDPE F -, fluoridy Expirace: 36 měsíců CZ90731H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaF 99,98 100/HDPE CZ90731H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaF 99,98 500/HDPE CZ907310H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaF 99,98 100/HDPE A005 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaF 99,98 500/HDPE 18

21 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) I -, jodidy Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90741H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KI 99, /HDPE CZ907410H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KI 99, /HDPE NO 2-, dusitany Expirace: 12 měsíců CZ90751H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaNO 2 99,99 100/HDPE CZ90751H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaNO 2 99,99 500/HDPE CZ907510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaNO 2 99,99 100/HDPE A007 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaNO 2 99,99 500/HDPE NO 3-, dusičnany Expirace: 36 měsíců CZ90761H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 NO 3 99, /HDPE CZ90761H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 NO 3 99, /HDPE CZ907610H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 NO 3 99, /HDPE A008 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 NO 3 99, /HDPE PO 4 3-, fosforečnany Expirace: 24 měsíců CZ90771H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ90771H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ907710H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE A009 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE SO 4 2-, sírany Expirace: 36 měsíců CZ90781H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ90781H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ907810H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE A011 H 2 O 1,000 ± 0,005 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE Cr 6+, chrom VI + Expirace: 36 měsíců CZ90791H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE CZ90791H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE CZ907910H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE C001 H 2 O 1,000 ± 0,005 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE NH 4+, amonné ionty Expirace: 24 měsíců CZ90801H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 Cl 99, /HDPE CZ90801H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 Cl 99, /HDPE CZ908010H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 Cl 99, /HDPE C002 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 Cl 99, /HDPE 19

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Ceník Platný od 01. 07. 2014 Laboratorní standardy a chemikálie Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění K objednávkám v ceně zboží

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN )

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.080.10; 13.030.01 Únor 2013 Kaly, upravený bioodpad a půdy Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné ČSN EN 16173 83 8116 Sludge, treated biowaste and soil Digestion

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

1 18 I. A VIII. A 1,00794 4,003. relativní atomová hmotnost. 3Li 4Be 9F 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 0,97 1,50 4,10 2,00 2,50 3,10 3,50 4,10.

1 18 I. A VIII. A 1,00794 4,003. relativní atomová hmotnost. 3Li 4Be 9F 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 0,97 1,50 4,10 2,00 2,50 3,10 3,50 4,10. 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17 2He 2,20 II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A Vodík relativní atomová hmotnost Helium 6,941 9,012 18,998 10,811 12,011 14,007 15,999 18,998

Více

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže nelegální sklad odpadů areál kozí farmy 500 m název zakázky: Tiskařská 10 108 28 PRAHA 10 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže srpen 2016 Situace širších vztahů Příloha č.1 Tiskařská

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA časová náročnost: 90 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

Laboratorní standardy a chemikálie

Laboratorní standardy a chemikálie Laboratorní standardy a chemikálie 2008-2009 Laboratorní standardy a chemikálie katalog 2008-2009 ANALYTIKA, spol. s r.o. Ke Klíčovu 2a/816 190 00 Praha 9 Česká republika tel/fax: +420 286 589 616 e-mail:

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) OBSAH 1) Směsi 2) Voda, vzduch 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) 5) Názvosloví halogenidy 6) Názvosloví oxidy, sulfidy 7) Názvosloví kyseliny,

Více

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel Chemická odolnost materiálů - orientační srovnání Ano ve světle zeleném poli znamená, že lze materiál použít. Ano- v tmavě zeleném poli znamená, že materiál lze použít dočasně s výhradami. Ne* ve žlutém

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA časová náročnost: 90 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17

Více

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení...2 1. Úvod...3 2. Příprava vzorků...3 3. Kontrola homogenity a stability vzorků...3 4. Hodnocení ukazatelů...3 4.1. Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky...3

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ. www.egmont.cz

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ. www.egmont.cz PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ www.egmont.cz 1 PERIODICKÁ H VODÍK 3 4 TABULKA PRVKŮ Be BERYLLIUM Li LITHIUM 11 12 CHEMICKÉ PRVKY, KTERÉ MAJÍ STYL! Mg Na SODÍK HOŘČÍK 20 19 Ca K DRASLÍK Sr Cs BARYUM Ra Fr RADIUM

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Příloha č. 3 Specifikace rozsahu akreditace zkušební laboratoře

Příloha č. 3 Specifikace rozsahu akreditace zkušební laboratoře Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Monitoring, s.r.o. Analytická laboratoř Monitoring Novákových 6, Praha 8

Monitoring, s.r.o. Analytická laboratoř Monitoring Novákových 6, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1., pracoviště Libeň Novákových 439/6, 180 00 Praha 8 2., pracoviště Bohnice Zelenohorská 496/37, 181 00 Praha 8 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 OKRESNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Školní kolo ChO kat. D 2014/2015 V souladu se zásadami pro organizování soutěží je pro vedení

Více

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES 30074. Analýza extraktu podle Mehlicha 3 Strana ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES Účel a rozsah Postup je určen především pro stanovení obsahu základních živin vápníku, hořčíku, draslíku,

Více

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, 461 17 Liberec List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Stanovení koliformních bakterií Escherichia coli metodou membránové 2 Stanovení kultivovatelných

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 OKRESNÍ KOLO kateorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 75 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010 List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Jan Šafář,CSc. Mgr. Jiří Čmelík,Ph.D. Ing. Michaela Krejčová Vedoucí zkušební laboratoře Vedoucí

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř vzorkování 2. Laboratoř měření emisí 3. Laboratoř pracovního a životního prostředí 4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A.

Více

Vodní zdroje Holešov, a.s. divize laboratoř Tovární 1423, Holešov

Vodní zdroje Holešov, a.s. divize laboratoř Tovární 1423, Holešov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI NÁRODNí AKREDTAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Zkušební analytická laboratoř č. 1066, Kutná Hora zkušební laboratoř č. 1066 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ADRESA LABORATOŘE:

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika S:\Deliverables\Artwork\Accreditation\Signature_Jirak.png Protokol o zkoušce Zakázka : PR1426437 Datum vystavení : 3.5.214 Oprava : 1 Laboratoř : : Věra Polanecká : Zákaznický servis : divize AQUQ : Na

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY Společnost Hach má více než 60 letou historii věnovanou vyvíjení a balení vysoce kvalitních reagencií pro analýzu vody. Rozumíme vašim aplikacím a vyvíjíme naše reagencie

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov

Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov Tel. Fax 00420 481 323969 e-mail: panoch.ed@iol.cz, www.elektrochemicke-detektory.cz Standardní ceník pro rok 2011 Iontově selektivní

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ Ing. Lenka Fremrová 1 Technická normalizace v oblasti charakterizace odpadů se v posledních letech zaměřuje na přejímání evropských norem, které byly zpracovány v Evropském

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC Strana : 1 1. Úvod 1.1.Předmět a vymezení působnosti Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. Tyto analyty se běžně stanovují: A: HPLC metodou s fluorescenčním a DA detektorem / HPLC-FLU+DAD/

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.50 2005 Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků ČSN EN ISO 17294-2 75 7388 Červenec idt ISO 17294-2:2003

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Odolnost GFK-produktů vůči prostředí

Odolnost GFK-produktů vůči prostředí Odolnost GFK-produktů vůči prostředí 2 A Acetaldehyd vše / neodolá neodolá neodolá Aceton 25 50 odolá s omezením odolá odolá Aceton 100 jede neodolá neodolá neodolá Anhydrid kyseliny octové vše 30 neodolá

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn IV. Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. Limitní hodnoty rizikových

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

DUM VY_52_INOVACE_12CH06 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH06 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P 10007000 HG rtuť a její sloučeniny DA0100 0,04 0,002 P P 10007000

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více