Laboratorní. standardy a chemikálie. katalog Laboratorní standardy a chemikálie ANALYTIKA, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní. standardy a chemikálie. katalog 2013-2014. Laboratorní standardy a chemikálie 2013-2014. ANALYTIKA, spol. s r.o."

Transkript

1 Laboratorní standardy a chemikálie Laboratorní katalog standardy a chemikálie ANALYTIKA, spol. s r.o. Ke Klíčovu 2a/ Praha 9 Česká republika tel/fax: Datum revize: / Verze: 3

2

3 Obsah Úvod 3 Základní obchodní podmínky 4 1. Kalibrační roztoky prvků a iontů ASTASOL Certifikované referenční materiály - vodné kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro každodenní použití Jednoprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL Víceprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL -MIX Necertifikované vodné směsné kalibrační roztoky ASTASOL -MIX Nastavovací a ladící kalibrační roztoky pro ICP-MS Výběr z víceprvkových vodných kalibračních roztoků (pro AAS, ICP, ICP-MS, IC) připravovaných na zakázku 1.6. Certifikované roztoky pro iontovou chromatografii ASTASOL -IC Certifikované jednoprvkové (iontové) kalibrační roztoky Certifikované víceprvkové (iontové) kalibrační roztoky Necertifikované kalibrační roztoky Eluční roztoky (koncentráty) pro iontovou chromatografii Kalibrační roztoky pro stanovení celkového anorganicky vázaného (TIC) a organicky vázaného (TOC) uhlíku 1.8. Deionizátory, uvolňovací činidla, modifikátory matrice Olejové kalibrační roztoky pro analýzu v organických rozpouštědlech ASTASOL -OS Jednoprvkové olejové kalibrační roztoky Jednoprvkové olejové kalibrační roztoky chloru a síry Víceprvkové olejové kalibrační roztoky Základní oleje Speciální rozpouštědlo pro ICP a AAS PremiSolv TM ASTASOL -CH: Kalibrační roztoky pro chromatografii v lahvičkách s kapilárou - CERTAN Úvod Kalibrační roztoky pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení polychlorovaných bivenylů (PCB), polychlorodibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorodibenzofuranů (PCDF) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení těkavých organických látek (TOL, BTEX) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení pesticidů a jejich reziduí Jednosložkové kalibrační roztoky o koncentraci 1 mg/ml v lahvičkách CERTAN Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení fenolů Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky 46

4 2.7. Kalibrační roztoky pro stanovení ftalátů (EPA 8060) Prázdné (nové) lahvičky CERTAN a další příslušenství Referenční materiály pro odměrnou analýzu (odměrné titrační roztoky) Vodné odměrné roztoky Odměrné roztoky pro titrace v nevodném prostředí Referenční materiály některých fyzikálních vlastností Referenční materiály pro měření ph (pufry) Pufry (tlumivé roztoky) vyráběné firmou Reagecon Diagnostics Ltd Pufry vyráběné firmou Analytika (phanal TM ) Referenční materiály pro měření elektrolytické vodivosti Kalibrační roztoky pro měření vodivosti firmy Reagecon Diagnostics Ltd Kalibrační roztoky pro měření vodivosti firmy Analytika (CONDUCTANAL TM ) Kalibrační roztoky pro měření redox potenciálu Referenční materiály pro měření indexu lomu Referenční materiály pro měření optické otáčivosti Referenční materiály pro měření zákalu (turbidity) Referenční materiály pro kalibraci absorbanční stupnice UV-VIS spektrometrů Referenční materiály pro měření hustoty Referenční materiály pro měření viskozity Chemická spotřeba kyslíku (COD) TIC/TOC Minerální kyseliny a další reagencie vysoké čistoty ANALPURE Ultra ANALPURE P.A Matricové certifikované referenční materiály Certifikovaný referenční materiál - PCDD, PCDF a některé PCB v čistírenském kalu Materiály pro kontrolu jakosti (QCM) METRANAL 68

5 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, již více než 20 let se snažíme dobře a operativně sloužit naší odborné analytické veřejnosti a dodávat jí výrobky a materiály pro zajištění a kontrolu jakosti v laboratořích. V katalogu naleznete nabídku námi standardně dodávaných výrobků (vodných kalibračních roztoků pro ICP, AAS, chromatografii, pomocných činidel pro AAS, pufrů, vodivostních standardů, kyselin, atd.). Abychom vyhověli individuálním potřebám jednotlivých zákazníkům, došlo v oblasti kalibračních roztoků pro chromatografii ke zúžení nabídky katalogových výrobků. Pokud nenaleznete v naší nabídce roztok, který by Vám vyhovoval, kontaktujte naše obchodní zástupce a využijte možnosti výroby zakázkového standardu na základě Vaší specifikace. Naší důležitou zásadou je, že všechny vyráběné a distribuované materiály musí vykazovat (tam, kde je to prakticky možné) přímou návaznost na základní jednotky SI nebo renomované mezinárodní standardy a musí být vybaveny odpovídajícím certifikátem. Tento fakt by měl usnadnit laboratořím akreditaci podle normy EN ISO/IEC Výroba a distribuce všech námi vyráběných standardů, referenčních materiálů a chemikálií podléhá vlastnímu systému řízení jakosti kompatibilnímu s ISO Guide 34 a 35, který byl prověřen a dozorován jak ČMI, tak i našimi zahraničními partnery a odběrateli. V prosinci 2006 byl v naší společnosti (včetně její výrobní jednotky) certifikován systém řízení jakosti podle ISO 9001:2000 (viz vložený certifikát). Tento systém je stále udržován, pravidelně auditován a recertifikován. Kontrola kvality našich vodných kalibračních roztoků ASTASOL se provádí ve zkušební laboratoři Radlík. Laboratoř byla v roce 2012 akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (osvědčení o akreditaci č. L1624). Předmětem akreditace jsou vybrané přimární metody, odměrné, vážkové, které se využívají ke kontrole našich vodných kalibračních roztoků. Jsme rádi, že o naše výrobky je stále větší zájem i v zahraničí. Lze bez nadsázky říci, že díky našim zahraničním partnerům a distributorům se s nimi můžeme setkat v laboratořích ve všech světadílech. Za poslední roky vzrostl podíl exportu na našem obratu v oblasti prodeje chemických výrobků téměř na 70%. Velkou měrou se na této skutečnosti podílely i naše zkušenosti z mezinárodní spolupráce, zejména s firmami LGC - Standards, Reagecon Diagnostic, Thermo Fisher a dalšími. Díky této spolupráci se naopak rozšiřuje naše nabídka i na tuzemském trhu. Věřím, že předkládaný nově upravený a aktualizovaný katalog bude Vaším dobrým a spolehlivým pomocníkem při zajišťování jakosti ve Vašich laboratořích. Ing. Daniela Weisserová výkonná ředitelka společnosti 3

6 Základní obchodní podmínky Prodej zboží podle tohoto katalogu se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vystavené objednávky na zboží jsou odběratelem i dodavatelem považovány za závazné a jejich změna či storno je možná jen ve výjimečných případech a po oboustranné dohodě. Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv písemným způsobem (poštou, faxem, el. poštou). Telefonická či ústní objednávka je akceptována pouze v mimořádných případech. Při specifikaci zboží je třeba uvést nejen název, ale i objednací číslo, množství, cenu (pokud je odběrateli známa) a informace komu a kam má být zboží dodáno. Pro vystavení řádného daňového dokladu je nezbytné uvést přesný název odběratele, IČO a DIČ. Pokud v objednávce některé tyto údaje chybí nebo zboží není dostatečně přesně specifikováno, je nutné je zjišťovat zpětnými dotazy, což může negativně ovlivnit dodací lhůtu. Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, musí tuto skutečnost uvést v objednávce. U vysoce toxických látek požadujeme osvědčení o odborné způsobilosti, které musí být nedílnou součástí objednávky. Všechny ceny uvedené v přiloženém ceníku se rozumí fco sklad Praha a jsou bez daně z přidané hodnoty. K ceně výrobku je tudíž nutno připočítat aktuální platnou sazbu DPH. K zakázkám připočítáváme poplatek za balné a dopravné (případně náklady na dovoz ze skladu k zákazníkovi) ve skutečné výši, minimálně však 110 Kč bez DPH. U objednávek v hodnotě do 1000,- Kč bez DPH nebo v jiných odůvodněných případech si vyhrazujeme právo požadovat platbu v hotovosti při dodání zboží nebo zaslání zboží na dobírku (dle dohody) a účtovat si manipulační poplatek ve výši 150,- Kč bez DPH. Jiné dodací podmínky je možné řešit individuálně dle dohody se zákazníkem. Při objednávce zboží nad ,- Kč bez DPH nebo na objednávku nových klientů a klientů nedodržujících platební kázeň si vyhrazujeme právo vyžadovat platbu předem nebo zaslání zboží na dobírku (dle dohody). V těchto případech bude zboží uvolněno až po připsání fakturované částky na náš běžný účet. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem objednatele až po uhrazení plné ceny dodavateli. Platební a dodací podmínky konzultujte s pracovníky našeho obchodního oddělení. Vzhledem k neustávajícímu vývoji na tuzemském i zahraničním trhu si vyhrazujeme právo změny cen i sortimentu nabízeného zboží bez předchozího upozornění. Aktuální ceníky naleznete na našich webových stránkách www. analytika.net nebo si je vyžádejte u našich obchodních referentů. Plné znění obchodních podmínek naleznete na našich webových stránkách. 4

7 1. Kalibrační roztoky prvků a iontů ASTASOL 1.1. Certifikovaný referenční materiál - Vodný kalibrační roztok Certifikační orgán pro referenční materiály Českého metrologického institutu autorizoval společnost ANALYTIKA s.r.o. k opakované výrobě certifikovaných referenčních materiálů vodný kalibrační roztok (certifikát No CM-E , sada kalibračních roztoků řady CZ ). Tato sada je otevřeným systémem. V současnosti je certifikováno 82 jednoprvkových kalibračních roztoků a 24 víceprvkových kalibračních roztoků. Všechny detaily týkající se přípravy, certifikace a použití CRM - vodné kalibrační roztoky, jsou popsány v certifikátu (viz dále v tomto katalogu). Certifikát má dvě části: samotný certifikát (čtyřstránkový obecný dokument společný pro všechny roztoky) a takzvaný Identifikační list pro každý specifický CRM a jeho konkrétní šarži, který detailně charakterizuje každý roztok z této řady. Identifikační listy jsou nedílnou součástí certifikátu jakožto legálně-metrologický dokument. Všechny kalibrační roztoky, které jsou nyní k dispozici jsou uvedeny v následujících tabulkách Kalibrační roztoky pro každodenní použití Mimo širokou škálu certifikovaných kalibračních roztoků naše společnost dodává i 40 nejčastěji užívaných analytů jako necertifikované kalibrační roztoky, které jsou navázány na příslušné CRM. Mezi necertifikované kalibrační roztoky se řadí i roztoky vyráběné na zakázku podle požadavků zákazníka, ať už se jedná o jedno či víceprvkové roztoky. Necertifikované kalibrační roztoky jsou dodávány s Osvědčením o jakosti. Všechny kalibrační roztoky jsou určeny především pro optické metody (AAS, AFS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS), naleznou však uplatnění i v elektroanalytických metodách, iontové chromatografii a v neposlední řadě lze některé využít i jako standardy pro precizní titrační metody. 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 Zna ení CRM kalibra ních roztok CZ90011N5 Nem nné zna ení MI Ozna ení CRM ( 001 = Ag, 033 = Mn 071 = Br = Cl - etc 081 = M001 etc ) Ozna ení koncentrace 1 = 1g/l 10 = 10g/l Ozna ení matrice N = HNO 3 C = HCl F = HF A = Ammonia H = H 2 O CN = aqua regia S = H 2 SO 4 FN = HNO 3 + HF Ozna ení objemu 5 = 500 ml 1 = 100 ml 10

13 1.3. Jednoprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ag, stříbro Expirace: 24 měsíců Objem (ml)/obal CZ90011N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ag 99, /sklo CZ90011N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ag 99, /sklo CZ900110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ag 99, /sklo S001 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ag 99,99 500/sklo Al, hliník Expirace: 36 měsíců CZ90021C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ90021C5 5% HCl 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ900210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Al 99, /HDPE S002 5% HCl 1,000 ± 0,005 Al 99, /HDPE CZ90021N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ90021N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ900210N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Al 99, /HDPE As, arzén Expirace: 36 měsíců CZ90031N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 As 99, /HDPE CZ90031N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 As 99, /HDPE CZ900310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 As 99, /HDPE S003 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 As 99, /HDPE Au, zlato Expirace: 36 měsíců CZ90041C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Au 99, /sklo CZ900410C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Au 99, /sklo B, bor Expirace: 36 měsíců CZ90051H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 H 3 BO 3 99,99 100/H CZ90051H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 H 3 BO 3 99,99 500/H CZ900510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 H 3 BO 3 99,99 100/H S005 H 2 O 1,000 ± 0,005 H 3 BO 3 99,99 500/H Ba, baryum Expirace: 36 měsíců CZ90061N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ90061N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ900610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 BaCO 3 99, /HDPE S006 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 BaCO 3 99,99 500/HDPE CZ90061C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ90061C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ900610C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 BaCO 3 99, /HDPE Be, berillium Expirace: 36 měsíců CZ90071N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BeO 99,99 100/HDPE CZ900710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 BeO 99,99 100/HDPE Bi, bismut Expirace: 36 měsíců CZ90081N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Bi 99, /HDPE CZ90081N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Bi 99, /HDPE CZ900810N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Bi 99, /HDPE S008 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Bi 99, /HDPE 11

14 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ca, vápník Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90091N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ90091N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ900910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 CaCO 3 99, /HDPE S009 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 CaCO 3 99,99 500/HDPE CZ90091C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ90091C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ900910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 CaCO 3 99, /HDPE Cd, kadmium Expirace: 36 měsíců CZ90101N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ90101N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ901010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cd 99, /HDPE S010 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cd 99, /HDPE CZ90101C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ90101C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ901010C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Cd 99, /HDPE Ce, cer Expirace: 36 měsíců CZ90111N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 CeO 2 99,99 100/HDPE CZ901110N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 CeO 2 99,99 100/HDPE Co, kobalt Expirace: 36 měsíců CZ90121N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ90121N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ901210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Co 99, /HDPE S012 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Co 99,99 500/HDPE CZ90121C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ90121C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ901210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Co 99, /HDPE Cr, chrom Expirace: 36 měsíců CZ90131N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ90131N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ901310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE S013 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ90131C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cr 99, /HDPE CZ90131C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cr 99, /HDPE CZ901310C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Cr 99, /HDPE Cs, cesium Expirace: 36 měsíců CZ90141H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 CsCl 99, /HDPE CZ901410H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 CsCl 99, /HDPE CZ90141N1 H 2 O 1,000 ± 0,002 CsNO 3 99, /HDPE CZ901410N1 H 2 O 10,00 ± 0,02 CsNO 3 99, /HDPE Cu, měď Expirace: 36 měsíců CZ90151N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ90151N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ901510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cu 99, /HDPE S015 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cu 99, /HDPE 12

15 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Cu, měď Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90151C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ90151C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ901510C1 2% HCl 10,00 ± 0,02 Cu 99, /HDPE Dy, dysprosium Expirace: 36 měsíců CZ90161N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Dy 2 O 3 99, /HDPE CZ901610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Dy 2 O 3 99, /HDPE Er, erbium Expirace: 36 měsíců CZ90171N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Er 2 O 3 99, /HDPE CZ901710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Er 2 O 3 99, /HDPE Eu, europium Expirace: 36 měsíců CZ90181N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Eu 2 O 3 99, /HDPE CZ901810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Eu 2 O 3 99, /HDPE Fe, železo Expirace: 36 měsíců CZ90191N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ90191N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE S019 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Fe 99, /HDPE CZ901910N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Fe 99, /HDPE CZ90191C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ90191C5 5% HCl 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ901910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Fe 99, /HDPE Ga, gallium Expirace: 36 měsíců CZ90201N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ga 99, /HDPE CZ902010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ga 99, /HDPE Gd, gadolinium Expirace: 36 měsíců CZ90211N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Gd 2 O 3 99, /HDPE CZ902110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Gd 2 O 3 99, /HDPE Ge, germanium Expirace: 36 měsíců CZ90221FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ge 99, /HDPE CZ902210FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ge 99, /HDPE Hf, hafnium Expirace: 36 měsíců CZ90231FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hf 99,9 100/HDPE CZ902310FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Hf 99,9 100/HDPE Hg, rtuť Expirace: 24 měsíců CZ90241N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hg 99, /sklo CZ90241N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hg 99, /sklo CZ902410N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Hg 99, /sklo S024 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Hg 99, /sklo Ho, holmium Expirace: 36 měsíců CZ90251N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ho 2 O 3 99, /HDPE CZ902510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ho 2 O 3 99, /HDPE In, indium Expirace: 36 měsíců CZ90261N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 In 99, /HDPE CZ902610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 In 99, /HDPE 13

16 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ir, iridium Expirace: 24 měsíců Objem (ml)/obal CZ90271C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 IrCl 6 99, /sklo CZ902710C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 IrCl 6 99, /sklo K, draslík Expirace: 36 měsíců CZ90281H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99, /HDPE CZ90281H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99, /HDPE CZ902810H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KCl 99, /HDPE S028 H 2 O 1,000 ± 0,005 KNO 3 99, /HDPE CZ90281N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 KNO 3 99, /HDPE CZ90281N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 KNO 3 99, /HDPE CZ902810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 KNO 3 99, /HDPE La, lanthan Expirace: 36 měsíců CZ90291N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 La 2 O 3 99, /HDPE CZ902910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 La 2 O 3 99, /HDPE Li, lithium Expirace: 36 měsíců CZ90301N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ90301N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ903010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Li 2 CO 3 99, /HDPE S030 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Li 2 CO 3 99,99 500/HDPE CZ90301C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ90301C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ903010C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Li 2 CO 3 99, /HDPE Lu, lutecium Expirace: 36 měsíců CZ90311N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Lu 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ903110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Lu 2 O 3 99,99 100/HDPE Mg, hořčík Expirace: 36 měsíců CZ90321N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 100/HDPE CZ90321N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 500/HDPE CZ903210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Mg 99,99 100/HDPE S032 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Mg 99,99 500/HDPE CZ90321C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 100/HDPE CZ90321C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 500/HDPE CZ903210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Mg 99,99 100/HDPE Mn, mangan Expirace: 36 měsíců CZ90331N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 100/HDPE CZ90331N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 500/HDPE CZ903310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Mn 99,98 100/HDPE S033 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Mn 99,98 500/HDPE CZ90331C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 100/HDPE CZ90331C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 500/HDPE CZ903310C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Mn 99,98 100/HDPE Mo, molybden Expirace: 36 měsíců CZ90341A1 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 Mo 99, /HDPE CZ90341A5 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 Mo 99, /HDPE 14

17 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Mo, molybden Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ903410A1 2% NH 4 OH 10,00 ± 0,02 Mo 99, /HDPE S034 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,005 Mo 99,99 500/HDPE Ni, sodík Expirace: 36 měsíců CZ90351H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaCl 99, /HDPE CZ90351H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaCl 99, /HDPE CZ903510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaCl 99, /HDPE S035 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaNO 3 99,99 500/HDPE CZ90351N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NaNO 3 99,99 100/HDPE CZ90351N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NaNO 3 99,99 500/HDPE CZ903510N1 5% HCl 10,00 ± 0,02 NaNO 3 99,99 100/HDPE Nb, niob Expirace: 36 měsíců CZ90361FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Nb 99,9+ 100/HDPE CZ903610FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Nb 99,9+ 100/HDPE Nd, neodym Expirace: 36 měsíců CZ90371N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Nd 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ903710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Nd 2 O 3 99,99 100/HDPE Ni, nikl Expirace: 36 měsíců CZ90381N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ90381N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ903810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ni 99, /HDPE S038 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ni 99,99 500/HDPE CZ90381C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ90381C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ903810C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Ni 99, /HDPE Os, osmium Expirace: 24 měsíců CZ90391C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 OsCl 6 99, /sklo CZ903910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 OsCl 6 99, /sklo P, fosfor Expirace: 24 měsíců CZ90401S1 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ90401S5 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ904010S1 0,05% H 2 SO 4 10,00 ± 0,02 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE S040 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,005 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE Pb, olovo Expirace: 36 měsíců CZ90411N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pb 99, /HDPE CZ90411N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pb 99, /HDPE CZ904110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Pb 99, /HDPE S041 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Pb 99, /HDPE Pd, palladium Expirace: 36 měsíců CZ90421C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Pd 99, /sklo CZ904210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Pd 99, /sklo Pr, praseodym Expirace: 36 měsíců CZ90431N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pr 6 O 11 99, /HDPE CZ904310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Pr 6 O 11 99, /HDPE 15

18 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Pt, platina Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90441C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Pt 99, /sklo CZ904410C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Pt 99, /sklo Rb, rubidium Expirace: 36 měsíců CZ90451H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 RbCl 99,98 100/HDPE CZ904510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 RbCl 99,98 100/HDPE CZ90451N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 RbNO 3 99,99 100/HDPE CZ904510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 RbNO 3 99,99 100/HDPE Re, rhenium Expirace: 36 měsíců CZ90461H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 ReO 4 99, /HDPE CZ904610H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 ReO 4 99, /HDPE Rh, rhodium Expirace: 24 měsíců CZ90471C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 3 RhCl 6 99,99 100/sklo CZ904710C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 3 RhCl 6 99,99 100/sklo Ru, ruthenium Expirace: 24 měsíců CZ90481C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 RuCl 6 99,95 100/sklo CZ904810C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 RuCl 6 99,95 100/sklo S, síra Expirace: 36 měsíců CZ90491H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ904910H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE Sb, antimon Expirace: 36 měsíců CZ90501C1 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ90501C5 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ905010C1 10% HCl 10,00 ± 0,02 Sb 99, /HDPE S050 10% HCl 1,000 ± 0,005 Sb 99, /HDPE CZ90501FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ90501FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ905010FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sb 99, /HDPE Se, selen Expirace: 24 měsíců CZ90511N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Se 99, /HDPE CZ905110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Se 99, /HDPE S051 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Se 99, /HDPE Sc, skandium Expirace: 36 měsíců CZ90521N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sc 2 O 3 99, /HDPE CZ905210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sc 2 O 3 99, /HDPE Si, křemík Expirace: 36 měsíců CZ90531H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 Na 2 SiO 3 99,9 100/HDPE CZ90531H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 Na 2 SiO 3 99,9 500/HDPE CZ905310H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 Na 2 SiO 3 99,9 100/HDPE S053 H 2 O 1,000 ± 0,005 Na 2 SiO 3 99,9 500/HDPE CZ90531F1 0,05% HF 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 100/HDPE CZ90531F5 0,05% HF 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 500/HDPE CZ905310F1 0,05% HF 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 100/HDPE 16

19 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Sm, samarium Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90541N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sm 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ905410N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sm 2 O 3 99,99 100/HDPE Sn, cín Expirace: 36 měsíců CZ90551C1 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ90551C5 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE S055 10% HCl 1,000 ± 0,005 Sn 99, /HDPE CZ905510C1 20% HCl 10,00 ± 0,02 Sn 99, /HDPE CZ90551FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ90551FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ905510FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sn 99, /HDPE Sr, stroncium Expirace: 36 měsíců CZ90561N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ90561N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ905610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 SrCO 3 99, /HDPE S056 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 SrCO 3 99,99 500/HDPE CZ90561C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ90561C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ905610C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 SrCO 3 99, /HDPE Ta, tantal Expirace: 36 měsíců CZ90571FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ta 99,98 100/HDPE CZ905710FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ta 99,98 100/HDPE Tb, terbium Expirace: 36 měsíců CZ90581N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Tb 4 O 7 99, /HDPE CZ905810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Tb 4 O 7 99, /HDPE Te, tellur Expirace: 36 měsíců CZ90591C1 20% HCl 1,000 ± 0,002 Te 99, /HDPE CZ90591C5 20% HCl 1,000 ± 0,002 Te 99, /HDPE CZ905910C1 20% HCl 10,00 ± 0,02 Te 99, /HDPE Th, thorium Expirace: 36 měsíců CZ90601N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 ThO 2 99,95 100/HDPE Ti, titan Expirace: 36 měsíců CZ90611FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ti 99,98 100/HDPE CZ90611FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ti 99,98 500/HDPE CZ906110FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ti 99,98 100/HDPE S061 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ti 99,98 500/HDPE Tl, thallium Expirace: 36 měsíců CZ90621N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 TlNO 3 99, /HDPE CZ90621N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 TlNO 3 99, /HDPE CZ906210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 TlNO 3 99, /HDPE S062 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 TlNO 3 99, /HDPE Tm, thulium Expirace: 36 měsíců CZ90631N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Tm 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ906310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Tm 2 O 3 99,99 100/HDPE 17

20 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) U, uran Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90641N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 U 3 O 8 99,95 100/HDPE CZ906410N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 U 3 O 8 99,95 100/HDPE V, vanad Expirace: 36 měsíců CZ90651N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NH 4 VO 3 99, /HDPE CZ90651N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NH 4 VO 3 99, /HDPE CZ906510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 NH 4 VO 3 99, /HDPE S065 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 NH 4 VO 3 99, /HDPE W, wolfram Expirace: 36 měsíců CZ90661A1 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 W 99, /HDPE CZ90661A5 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 W 99, /HDPE CZ906610A1 2% NH 4 OH 10,00 ± 0,02 W 99, /HDPE S066 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,005 W 99, /HDPE Y, yttrium Expirace: 36 měsíců CZ90671N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Y 2 O 3 99, /HDPE CZ906710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Y 2 O 3 99, /HDPE Yb, ytterbium Expirace: 36 měsíců CZ90681N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Yb 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ906810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Yb 2 O 3 99,99 100/HDPE Zn, zinek Expirace: 36 měsíců CZ90691N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ90691N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ906910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Zn 99, /HDPE S069 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Zn 99, /HDPE CZ90691C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ90691C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ906910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Zn 99, /HDPE Zr, zirkon Expirace: 36 měsíců CZ90701FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zr 99,98 100/HDPE CZ907010FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Zr 99,98 100/HDPE Br -, bromidy Expirace: 36 měsíců CZ90711H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KBr 99,99 100/HDPE CZ907110H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KBr 99,99 100/HDPE Cl - chloridy Expirace: 36 měsíců CZ90721H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99,99 100/HDPE CZ90721H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99,99 500/HDPE CZ907210H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KCl 99,99 100/HDPE A002 H 2 O 1,000 ± 0,005 KCl 99,99 500/HDPE F -, fluoridy Expirace: 36 měsíců CZ90731H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaF 99,98 100/HDPE CZ90731H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaF 99,98 500/HDPE CZ907310H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaF 99,98 100/HDPE A005 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaF 99,98 500/HDPE 18

21 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) I -, jodidy Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90741H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KI 99, /HDPE CZ907410H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KI 99, /HDPE NO 2-, dusitany Expirace: 12 měsíců CZ90751H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaNO 2 99,99 100/HDPE CZ90751H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaNO 2 99,99 500/HDPE CZ907510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaNO 2 99,99 100/HDPE A007 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaNO 2 99,99 500/HDPE NO 3-, dusičnany Expirace: 36 měsíců CZ90761H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 NO 3 99, /HDPE CZ90761H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 NO 3 99, /HDPE CZ907610H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 NO 3 99, /HDPE A008 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 NO 3 99, /HDPE PO 4 3-, fosforečnany Expirace: 24 měsíců CZ90771H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ90771H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ907710H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE A009 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE SO 4 2-, sírany Expirace: 36 měsíců CZ90781H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ90781H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ907810H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE A011 H 2 O 1,000 ± 0,005 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE Cr 6+, chrom VI + Expirace: 36 měsíců CZ90791H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE CZ90791H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE CZ907910H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE C001 H 2 O 1,000 ± 0,005 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE NH 4+, amonné ionty Expirace: 24 měsíců CZ90801H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 Cl 99, /HDPE CZ90801H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 Cl 99, /HDPE CZ908010H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 Cl 99, /HDPE C002 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 Cl 99, /HDPE 19

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 OKRESNÍ KOLO kateorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 75 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013 Zóna / aglomerace ČEZ ČHMÚ KMon P+Š SV ZÚ Celkem Total Aglomerace Brno 6 5 1 12 Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Nové pojetí referenčních materiálů Zbyněk Plzák Ústav anorganické chemie AV ČR 250 68 Řež plzak@iic.cas.cz 1 Nové pojetí referenčních nové definice výběr a použití RM materiálů co představuje návaznost

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

Indexy chemické penetrace a odpudivosti

Indexy chemické penetrace a odpudivosti Indexy chemické penetrace a odpudivosti Penetrace kapalné chemikálie je fyzikální proces, kdy kapalina proniká do textilie skrze póry nebo otvory. Penetrace kapaliny textilií a odpudivost textilie pro

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Iontové selektivní měření

Iontové selektivní měření Iontové selektivní měření Iontové selektivní měření je metoda ke stanovení koncentrace rozpuštěných iontů s relativně nízkými nároky na přístrojové vybavení. Mezi kationty a anionty, které lze stanovit

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Chemie - látky Variace č.: 1

Chemie - látky Variace č.: 1 Variace č.: . Složení látek a chemická vazba V tématickém celku si objasníme, proč mohou probíhat chemické děje. Začneme složením látek. Víme, že látky se skládají z atomů, které se slučují v molekuly.

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Skladovací zásobníky Bezpečné a spolehlivé skladování

Skladovací zásobníky Bezpečné a spolehlivé skladování Skladovací zásobníky Bezpečné a spolehlivé skladování rinted in Germany, AL M 002 04/09 CS RIBLE MATERIAL OTES DESCRITIO CODE_O Y1 YB1 A1 L2 L1 DZ2 Z1 DETAIL D2 Skladovací zásobník a záchytná nádrž dle

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Základní pravidla. Tipy a doporučení. Příklady správné praxe

Základní pravidla. Tipy a doporučení. Příklady správné praxe Pavel Teplý Základní pravidla Tipy a doporučení Příklady správné praxe jedna myšlenka = jeden snímek Vzácné plyny Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon Halogeny Fluor, Chlor, Brom, Jod, (Astat) Chalkogeny

Více

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color Tabulka odolnosti Epoxy CR Color Vysvětlení značek: Jedna polovina vzorků byla skladována při pokojové teplotě ve zkušebním médiu, jedna polovina při pokojové teplotě v plynné fázi. Velmi odpovídá požadavkům

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Analyzátor sodíku Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Úvod Analyzátor sodíku pro jednoduchou a přesnou analýzu Nový analyzátor sodíku stanovuje

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

Tisková konference k ukončení projektu:

Tisková konference k ukončení projektu: Tisková konference k ukončení projektu: MODERNIZACE A VYBAVENÍ NRL PRO VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A PRO VÝROBKY PRO DĚTI DO 3 LET Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne...2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne...2015, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny).

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). MINERÁLNÍ LÁTKY Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). Klasifikace podle množství: příklady podle příklady významu: majoritní prvky

Více

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o. ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV 563 01 Lanškroun Tel.: 0467 / 524 502 mï enì emisì Fax: 0467 / 523 970 e-mail: info@axialan.cz

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více