Laboratorní. standardy a chemikálie. katalog Laboratorní standardy a chemikálie ANALYTIKA, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní. standardy a chemikálie. katalog 2013-2014. Laboratorní standardy a chemikálie 2013-2014. ANALYTIKA, spol. s r.o."

Transkript

1 Laboratorní standardy a chemikálie Laboratorní katalog standardy a chemikálie ANALYTIKA, spol. s r.o. Ke Klíčovu 2a/ Praha 9 Česká republika tel/fax: Datum revize: / Verze: 3

2

3 Obsah Úvod 3 Základní obchodní podmínky 4 1. Kalibrační roztoky prvků a iontů ASTASOL Certifikované referenční materiály - vodné kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro každodenní použití Jednoprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL Víceprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL -MIX Necertifikované vodné směsné kalibrační roztoky ASTASOL -MIX Nastavovací a ladící kalibrační roztoky pro ICP-MS Výběr z víceprvkových vodných kalibračních roztoků (pro AAS, ICP, ICP-MS, IC) připravovaných na zakázku 1.6. Certifikované roztoky pro iontovou chromatografii ASTASOL -IC Certifikované jednoprvkové (iontové) kalibrační roztoky Certifikované víceprvkové (iontové) kalibrační roztoky Necertifikované kalibrační roztoky Eluční roztoky (koncentráty) pro iontovou chromatografii Kalibrační roztoky pro stanovení celkového anorganicky vázaného (TIC) a organicky vázaného (TOC) uhlíku 1.8. Deionizátory, uvolňovací činidla, modifikátory matrice Olejové kalibrační roztoky pro analýzu v organických rozpouštědlech ASTASOL -OS Jednoprvkové olejové kalibrační roztoky Jednoprvkové olejové kalibrační roztoky chloru a síry Víceprvkové olejové kalibrační roztoky Základní oleje Speciální rozpouštědlo pro ICP a AAS PremiSolv TM ASTASOL -CH: Kalibrační roztoky pro chromatografii v lahvičkách s kapilárou - CERTAN Úvod Kalibrační roztoky pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení polychlorovaných bivenylů (PCB), polychlorodibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorodibenzofuranů (PCDF) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení těkavých organických látek (TOL, BTEX) Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení pesticidů a jejich reziduí Jednosložkové kalibrační roztoky o koncentraci 1 mg/ml v lahvičkách CERTAN Vícesložkové kalibrační roztoky Kalibrační roztoky pro stanovení fenolů Jednosložkové kalibrační roztoky Vícesložkové kalibrační roztoky 46

4 2.7. Kalibrační roztoky pro stanovení ftalátů (EPA 8060) Prázdné (nové) lahvičky CERTAN a další příslušenství Referenční materiály pro odměrnou analýzu (odměrné titrační roztoky) Vodné odměrné roztoky Odměrné roztoky pro titrace v nevodném prostředí Referenční materiály některých fyzikálních vlastností Referenční materiály pro měření ph (pufry) Pufry (tlumivé roztoky) vyráběné firmou Reagecon Diagnostics Ltd Pufry vyráběné firmou Analytika (phanal TM ) Referenční materiály pro měření elektrolytické vodivosti Kalibrační roztoky pro měření vodivosti firmy Reagecon Diagnostics Ltd Kalibrační roztoky pro měření vodivosti firmy Analytika (CONDUCTANAL TM ) Kalibrační roztoky pro měření redox potenciálu Referenční materiály pro měření indexu lomu Referenční materiály pro měření optické otáčivosti Referenční materiály pro měření zákalu (turbidity) Referenční materiály pro kalibraci absorbanční stupnice UV-VIS spektrometrů Referenční materiály pro měření hustoty Referenční materiály pro měření viskozity Chemická spotřeba kyslíku (COD) TIC/TOC Minerální kyseliny a další reagencie vysoké čistoty ANALPURE Ultra ANALPURE P.A Matricové certifikované referenční materiály Certifikovaný referenční materiál - PCDD, PCDF a některé PCB v čistírenském kalu Materiály pro kontrolu jakosti (QCM) METRANAL 68

5 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, již více než 20 let se snažíme dobře a operativně sloužit naší odborné analytické veřejnosti a dodávat jí výrobky a materiály pro zajištění a kontrolu jakosti v laboratořích. V katalogu naleznete nabídku námi standardně dodávaných výrobků (vodných kalibračních roztoků pro ICP, AAS, chromatografii, pomocných činidel pro AAS, pufrů, vodivostních standardů, kyselin, atd.). Abychom vyhověli individuálním potřebám jednotlivých zákazníkům, došlo v oblasti kalibračních roztoků pro chromatografii ke zúžení nabídky katalogových výrobků. Pokud nenaleznete v naší nabídce roztok, který by Vám vyhovoval, kontaktujte naše obchodní zástupce a využijte možnosti výroby zakázkového standardu na základě Vaší specifikace. Naší důležitou zásadou je, že všechny vyráběné a distribuované materiály musí vykazovat (tam, kde je to prakticky možné) přímou návaznost na základní jednotky SI nebo renomované mezinárodní standardy a musí být vybaveny odpovídajícím certifikátem. Tento fakt by měl usnadnit laboratořím akreditaci podle normy EN ISO/IEC Výroba a distribuce všech námi vyráběných standardů, referenčních materiálů a chemikálií podléhá vlastnímu systému řízení jakosti kompatibilnímu s ISO Guide 34 a 35, který byl prověřen a dozorován jak ČMI, tak i našimi zahraničními partnery a odběrateli. V prosinci 2006 byl v naší společnosti (včetně její výrobní jednotky) certifikován systém řízení jakosti podle ISO 9001:2000 (viz vložený certifikát). Tento systém je stále udržován, pravidelně auditován a recertifikován. Kontrola kvality našich vodných kalibračních roztoků ASTASOL se provádí ve zkušební laboratoři Radlík. Laboratoř byla v roce 2012 akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (osvědčení o akreditaci č. L1624). Předmětem akreditace jsou vybrané přimární metody, odměrné, vážkové, které se využívají ke kontrole našich vodných kalibračních roztoků. Jsme rádi, že o naše výrobky je stále větší zájem i v zahraničí. Lze bez nadsázky říci, že díky našim zahraničním partnerům a distributorům se s nimi můžeme setkat v laboratořích ve všech světadílech. Za poslední roky vzrostl podíl exportu na našem obratu v oblasti prodeje chemických výrobků téměř na 70%. Velkou měrou se na této skutečnosti podílely i naše zkušenosti z mezinárodní spolupráce, zejména s firmami LGC - Standards, Reagecon Diagnostic, Thermo Fisher a dalšími. Díky této spolupráci se naopak rozšiřuje naše nabídka i na tuzemském trhu. Věřím, že předkládaný nově upravený a aktualizovaný katalog bude Vaším dobrým a spolehlivým pomocníkem při zajišťování jakosti ve Vašich laboratořích. Ing. Daniela Weisserová výkonná ředitelka společnosti 3

6 Základní obchodní podmínky Prodej zboží podle tohoto katalogu se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vystavené objednávky na zboží jsou odběratelem i dodavatelem považovány za závazné a jejich změna či storno je možná jen ve výjimečných případech a po oboustranné dohodě. Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv písemným způsobem (poštou, faxem, el. poštou). Telefonická či ústní objednávka je akceptována pouze v mimořádných případech. Při specifikaci zboží je třeba uvést nejen název, ale i objednací číslo, množství, cenu (pokud je odběrateli známa) a informace komu a kam má být zboží dodáno. Pro vystavení řádného daňového dokladu je nezbytné uvést přesný název odběratele, IČO a DIČ. Pokud v objednávce některé tyto údaje chybí nebo zboží není dostatečně přesně specifikováno, je nutné je zjišťovat zpětnými dotazy, což může negativně ovlivnit dodací lhůtu. Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, musí tuto skutečnost uvést v objednávce. U vysoce toxických látek požadujeme osvědčení o odborné způsobilosti, které musí být nedílnou součástí objednávky. Všechny ceny uvedené v přiloženém ceníku se rozumí fco sklad Praha a jsou bez daně z přidané hodnoty. K ceně výrobku je tudíž nutno připočítat aktuální platnou sazbu DPH. K zakázkám připočítáváme poplatek za balné a dopravné (případně náklady na dovoz ze skladu k zákazníkovi) ve skutečné výši, minimálně však 110 Kč bez DPH. U objednávek v hodnotě do 1000,- Kč bez DPH nebo v jiných odůvodněných případech si vyhrazujeme právo požadovat platbu v hotovosti při dodání zboží nebo zaslání zboží na dobírku (dle dohody) a účtovat si manipulační poplatek ve výši 150,- Kč bez DPH. Jiné dodací podmínky je možné řešit individuálně dle dohody se zákazníkem. Při objednávce zboží nad ,- Kč bez DPH nebo na objednávku nových klientů a klientů nedodržujících platební kázeň si vyhrazujeme právo vyžadovat platbu předem nebo zaslání zboží na dobírku (dle dohody). V těchto případech bude zboží uvolněno až po připsání fakturované částky na náš běžný účet. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem objednatele až po uhrazení plné ceny dodavateli. Platební a dodací podmínky konzultujte s pracovníky našeho obchodního oddělení. Vzhledem k neustávajícímu vývoji na tuzemském i zahraničním trhu si vyhrazujeme právo změny cen i sortimentu nabízeného zboží bez předchozího upozornění. Aktuální ceníky naleznete na našich webových stránkách www. analytika.net nebo si je vyžádejte u našich obchodních referentů. Plné znění obchodních podmínek naleznete na našich webových stránkách. 4

7 1. Kalibrační roztoky prvků a iontů ASTASOL 1.1. Certifikovaný referenční materiál - Vodný kalibrační roztok Certifikační orgán pro referenční materiály Českého metrologického institutu autorizoval společnost ANALYTIKA s.r.o. k opakované výrobě certifikovaných referenčních materiálů vodný kalibrační roztok (certifikát No CM-E , sada kalibračních roztoků řady CZ ). Tato sada je otevřeným systémem. V současnosti je certifikováno 82 jednoprvkových kalibračních roztoků a 24 víceprvkových kalibračních roztoků. Všechny detaily týkající se přípravy, certifikace a použití CRM - vodné kalibrační roztoky, jsou popsány v certifikátu (viz dále v tomto katalogu). Certifikát má dvě části: samotný certifikát (čtyřstránkový obecný dokument společný pro všechny roztoky) a takzvaný Identifikační list pro každý specifický CRM a jeho konkrétní šarži, který detailně charakterizuje každý roztok z této řady. Identifikační listy jsou nedílnou součástí certifikátu jakožto legálně-metrologický dokument. Všechny kalibrační roztoky, které jsou nyní k dispozici jsou uvedeny v následujících tabulkách Kalibrační roztoky pro každodenní použití Mimo širokou škálu certifikovaných kalibračních roztoků naše společnost dodává i 40 nejčastěji užívaných analytů jako necertifikované kalibrační roztoky, které jsou navázány na příslušné CRM. Mezi necertifikované kalibrační roztoky se řadí i roztoky vyráběné na zakázku podle požadavků zákazníka, ať už se jedná o jedno či víceprvkové roztoky. Necertifikované kalibrační roztoky jsou dodávány s Osvědčením o jakosti. Všechny kalibrační roztoky jsou určeny především pro optické metody (AAS, AFS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS), naleznou však uplatnění i v elektroanalytických metodách, iontové chromatografii a v neposlední řadě lze některé využít i jako standardy pro precizní titrační metody. 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 Zna ení CRM kalibra ních roztok CZ90011N5 Nem nné zna ení MI Ozna ení CRM ( 001 = Ag, 033 = Mn 071 = Br = Cl - etc 081 = M001 etc ) Ozna ení koncentrace 1 = 1g/l 10 = 10g/l Ozna ení matrice N = HNO 3 C = HCl F = HF A = Ammonia H = H 2 O CN = aqua regia S = H 2 SO 4 FN = HNO 3 + HF Ozna ení objemu 5 = 500 ml 1 = 100 ml 10

13 1.3. Jednoprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ag, stříbro Expirace: 24 měsíců Objem (ml)/obal CZ90011N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ag 99, /sklo CZ90011N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ag 99, /sklo CZ900110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ag 99, /sklo S001 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ag 99,99 500/sklo Al, hliník Expirace: 36 měsíců CZ90021C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ90021C5 5% HCl 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ900210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Al 99, /HDPE S002 5% HCl 1,000 ± 0,005 Al 99, /HDPE CZ90021N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ90021N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Al 99, /HDPE CZ900210N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Al 99, /HDPE As, arzén Expirace: 36 měsíců CZ90031N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 As 99, /HDPE CZ90031N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 As 99, /HDPE CZ900310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 As 99, /HDPE S003 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 As 99, /HDPE Au, zlato Expirace: 36 měsíců CZ90041C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Au 99, /sklo CZ900410C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Au 99, /sklo B, bor Expirace: 36 měsíců CZ90051H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 H 3 BO 3 99,99 100/H CZ90051H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 H 3 BO 3 99,99 500/H CZ900510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 H 3 BO 3 99,99 100/H S005 H 2 O 1,000 ± 0,005 H 3 BO 3 99,99 500/H Ba, baryum Expirace: 36 měsíců CZ90061N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ90061N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ900610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 BaCO 3 99, /HDPE S006 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 BaCO 3 99,99 500/HDPE CZ90061C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ90061C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 BaCO 3 99, /HDPE CZ900610C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 BaCO 3 99, /HDPE Be, berillium Expirace: 36 měsíců CZ90071N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 BeO 99,99 100/HDPE CZ900710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 BeO 99,99 100/HDPE Bi, bismut Expirace: 36 měsíců CZ90081N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Bi 99, /HDPE CZ90081N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Bi 99, /HDPE CZ900810N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Bi 99, /HDPE S008 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Bi 99, /HDPE 11

14 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ca, vápník Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90091N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ90091N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ900910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 CaCO 3 99, /HDPE S009 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 CaCO 3 99,99 500/HDPE CZ90091C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ90091C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 CaCO 3 99, /HDPE CZ900910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 CaCO 3 99, /HDPE Cd, kadmium Expirace: 36 měsíců CZ90101N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ90101N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ901010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cd 99, /HDPE S010 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cd 99, /HDPE CZ90101C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ90101C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cd 99, /HDPE CZ901010C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Cd 99, /HDPE Ce, cer Expirace: 36 měsíců CZ90111N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 CeO 2 99,99 100/HDPE CZ901110N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 CeO 2 99,99 100/HDPE Co, kobalt Expirace: 36 měsíců CZ90121N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ90121N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ901210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Co 99, /HDPE S012 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Co 99,99 500/HDPE CZ90121C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ90121C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Co 99, /HDPE CZ901210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Co 99, /HDPE Cr, chrom Expirace: 36 měsíců CZ90131N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ90131N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ901310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE S013 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cr(NO 3 ) 3.9H 2 O 99, /HDPE CZ90131C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cr 99, /HDPE CZ90131C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cr 99, /HDPE CZ901310C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Cr 99, /HDPE Cs, cesium Expirace: 36 měsíců CZ90141H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 CsCl 99, /HDPE CZ901410H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 CsCl 99, /HDPE CZ90141N1 H 2 O 1,000 ± 0,002 CsNO 3 99, /HDPE CZ901410N1 H 2 O 10,00 ± 0,02 CsNO 3 99, /HDPE Cu, měď Expirace: 36 měsíců CZ90151N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ90151N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ901510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Cu 99, /HDPE S015 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Cu 99, /HDPE 12

15 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Cu, měď Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90151C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ90151C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Cu 99, /HDPE CZ901510C1 2% HCl 10,00 ± 0,02 Cu 99, /HDPE Dy, dysprosium Expirace: 36 měsíců CZ90161N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Dy 2 O 3 99, /HDPE CZ901610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Dy 2 O 3 99, /HDPE Er, erbium Expirace: 36 měsíců CZ90171N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Er 2 O 3 99, /HDPE CZ901710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Er 2 O 3 99, /HDPE Eu, europium Expirace: 36 měsíců CZ90181N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Eu 2 O 3 99, /HDPE CZ901810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Eu 2 O 3 99, /HDPE Fe, železo Expirace: 36 měsíců CZ90191N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ90191N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE S019 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Fe 99, /HDPE CZ901910N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Fe 99, /HDPE CZ90191C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ90191C5 5% HCl 1,000 ± 0,002 Fe 99, /HDPE CZ901910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Fe 99, /HDPE Ga, gallium Expirace: 36 měsíců CZ90201N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ga 99, /HDPE CZ902010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ga 99, /HDPE Gd, gadolinium Expirace: 36 měsíců CZ90211N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Gd 2 O 3 99, /HDPE CZ902110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Gd 2 O 3 99, /HDPE Ge, germanium Expirace: 36 měsíců CZ90221FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ge 99, /HDPE CZ902210FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ge 99, /HDPE Hf, hafnium Expirace: 36 měsíců CZ90231FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hf 99,9 100/HDPE CZ902310FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Hf 99,9 100/HDPE Hg, rtuť Expirace: 24 měsíců CZ90241N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hg 99, /sklo CZ90241N5 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Hg 99, /sklo CZ902410N1 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Hg 99, /sklo S024 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Hg 99, /sklo Ho, holmium Expirace: 36 měsíců CZ90251N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ho 2 O 3 99, /HDPE CZ902510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ho 2 O 3 99, /HDPE In, indium Expirace: 36 měsíců CZ90261N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 In 99, /HDPE CZ902610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 In 99, /HDPE 13

16 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Ir, iridium Expirace: 24 měsíců Objem (ml)/obal CZ90271C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 IrCl 6 99, /sklo CZ902710C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 IrCl 6 99, /sklo K, draslík Expirace: 36 měsíců CZ90281H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99, /HDPE CZ90281H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99, /HDPE CZ902810H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KCl 99, /HDPE S028 H 2 O 1,000 ± 0,005 KNO 3 99, /HDPE CZ90281N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 KNO 3 99, /HDPE CZ90281N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 KNO 3 99, /HDPE CZ902810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 KNO 3 99, /HDPE La, lanthan Expirace: 36 měsíců CZ90291N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 La 2 O 3 99, /HDPE CZ902910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 La 2 O 3 99, /HDPE Li, lithium Expirace: 36 měsíců CZ90301N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ90301N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ903010N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Li 2 CO 3 99, /HDPE S030 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Li 2 CO 3 99,99 500/HDPE CZ90301C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ90301C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Li 2 CO 3 99, /HDPE CZ903010C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Li 2 CO 3 99, /HDPE Lu, lutecium Expirace: 36 měsíců CZ90311N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Lu 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ903110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Lu 2 O 3 99,99 100/HDPE Mg, hořčík Expirace: 36 měsíců CZ90321N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 100/HDPE CZ90321N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 500/HDPE CZ903210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Mg 99,99 100/HDPE S032 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Mg 99,99 500/HDPE CZ90321C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 100/HDPE CZ90321C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mg 99,99 500/HDPE CZ903210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Mg 99,99 100/HDPE Mn, mangan Expirace: 36 měsíců CZ90331N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 100/HDPE CZ90331N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 500/HDPE CZ903310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Mn 99,98 100/HDPE S033 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Mn 99,98 500/HDPE CZ90331C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 100/HDPE CZ90331C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Mn 99,98 500/HDPE CZ903310C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Mn 99,98 100/HDPE Mo, molybden Expirace: 36 měsíců CZ90341A1 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 Mo 99, /HDPE CZ90341A5 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 Mo 99, /HDPE 14

17 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Mo, molybden Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ903410A1 2% NH 4 OH 10,00 ± 0,02 Mo 99, /HDPE S034 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,005 Mo 99,99 500/HDPE Ni, sodík Expirace: 36 měsíců CZ90351H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaCl 99, /HDPE CZ90351H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaCl 99, /HDPE CZ903510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaCl 99, /HDPE S035 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaNO 3 99,99 500/HDPE CZ90351N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NaNO 3 99,99 100/HDPE CZ90351N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NaNO 3 99,99 500/HDPE CZ903510N1 5% HCl 10,00 ± 0,02 NaNO 3 99,99 100/HDPE Nb, niob Expirace: 36 měsíců CZ90361FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Nb 99,9+ 100/HDPE CZ903610FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Nb 99,9+ 100/HDPE Nd, neodym Expirace: 36 měsíců CZ90371N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Nd 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ903710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Nd 2 O 3 99,99 100/HDPE Ni, nikl Expirace: 36 měsíců CZ90381N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ90381N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ903810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ni 99, /HDPE S038 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ni 99,99 500/HDPE CZ90381C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ90381C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Ni 99, /HDPE CZ903810C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Ni 99, /HDPE Os, osmium Expirace: 24 měsíců CZ90391C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 OsCl 6 99, /sklo CZ903910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 OsCl 6 99, /sklo P, fosfor Expirace: 24 měsíců CZ90401S1 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ90401S5 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ904010S1 0,05% H 2 SO 4 10,00 ± 0,02 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE S040 0,05% H 2 SO 4 1,000 ± 0,005 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE Pb, olovo Expirace: 36 měsíců CZ90411N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pb 99, /HDPE CZ90411N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pb 99, /HDPE CZ904110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Pb 99, /HDPE S041 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Pb 99, /HDPE Pd, palladium Expirace: 36 měsíců CZ90421C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Pd 99, /sklo CZ904210C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Pd 99, /sklo Pr, praseodym Expirace: 36 měsíců CZ90431N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Pr 6 O 11 99, /HDPE CZ904310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Pr 6 O 11 99, /HDPE 15

18 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Pt, platina Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90441C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 Pt 99, /sklo CZ904410C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Pt 99, /sklo Rb, rubidium Expirace: 36 měsíců CZ90451H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 RbCl 99,98 100/HDPE CZ904510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 RbCl 99,98 100/HDPE CZ90451N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 RbNO 3 99,99 100/HDPE CZ904510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 RbNO 3 99,99 100/HDPE Re, rhenium Expirace: 36 měsíců CZ90461H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 ReO 4 99, /HDPE CZ904610H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 ReO 4 99, /HDPE Rh, rhodium Expirace: 24 měsíců CZ90471C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 3 RhCl 6 99,99 100/sklo CZ904710C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 3 RhCl 6 99,99 100/sklo Ru, ruthenium Expirace: 24 měsíců CZ90481C1 5% HCl 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 RuCl 6 99,95 100/sklo CZ904810C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 RuCl 6 99,95 100/sklo S, síra Expirace: 36 měsíců CZ90491H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ904910H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE Sb, antimon Expirace: 36 měsíců CZ90501C1 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ90501C5 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ905010C1 10% HCl 10,00 ± 0,02 Sb 99, /HDPE S050 10% HCl 1,000 ± 0,005 Sb 99, /HDPE CZ90501FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ90501FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sb 99, /HDPE CZ905010FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sb 99, /HDPE Se, selen Expirace: 24 měsíců CZ90511N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Se 99, /HDPE CZ905110N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Se 99, /HDPE S051 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Se 99, /HDPE Sc, skandium Expirace: 36 měsíců CZ90521N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sc 2 O 3 99, /HDPE CZ905210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sc 2 O 3 99, /HDPE Si, křemík Expirace: 36 měsíců CZ90531H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 Na 2 SiO 3 99,9 100/HDPE CZ90531H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 Na 2 SiO 3 99,9 500/HDPE CZ905310H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 Na 2 SiO 3 99,9 100/HDPE S053 H 2 O 1,000 ± 0,005 Na 2 SiO 3 99,9 500/HDPE CZ90531F1 0,05% HF 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 100/HDPE CZ90531F5 0,05% HF 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 500/HDPE CZ905310F1 0,05% HF 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SiF 6 99,99 100/HDPE 16

19 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) Sm, samarium Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90541N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sm 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ905410N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sm 2 O 3 99,99 100/HDPE Sn, cín Expirace: 36 měsíců CZ90551C1 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ90551C5 10% HCl 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE S055 10% HCl 1,000 ± 0,005 Sn 99, /HDPE CZ905510C1 20% HCl 10,00 ± 0,02 Sn 99, /HDPE CZ90551FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ90551FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Sn 99, /HDPE CZ905510FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Sn 99, /HDPE Sr, stroncium Expirace: 36 měsíců CZ90561N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ90561N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ905610N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 SrCO 3 99, /HDPE S056 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 SrCO 3 99,99 500/HDPE CZ90561C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ90561C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 SrCO 3 99, /HDPE CZ905610C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 SrCO 3 99, /HDPE Ta, tantal Expirace: 36 měsíců CZ90571FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ta 99,98 100/HDPE CZ905710FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ta 99,98 100/HDPE Tb, terbium Expirace: 36 měsíců CZ90581N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Tb 4 O 7 99, /HDPE CZ905810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Tb 4 O 7 99, /HDPE Te, tellur Expirace: 36 měsíců CZ90591C1 20% HCl 1,000 ± 0,002 Te 99, /HDPE CZ90591C5 20% HCl 1,000 ± 0,002 Te 99, /HDPE CZ905910C1 20% HCl 10,00 ± 0,02 Te 99, /HDPE Th, thorium Expirace: 36 měsíců CZ90601N1 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 ThO 2 99,95 100/HDPE Ti, titan Expirace: 36 měsíců CZ90611FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ti 99,98 100/HDPE CZ90611FN5 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Ti 99,98 500/HDPE CZ906110FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Ti 99,98 100/HDPE S061 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,005 Ti 99,98 500/HDPE Tl, thallium Expirace: 36 měsíců CZ90621N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 TlNO 3 99, /HDPE CZ90621N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 TlNO 3 99, /HDPE CZ906210N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 TlNO 3 99, /HDPE S062 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 TlNO 3 99, /HDPE Tm, thulium Expirace: 36 měsíců CZ90631N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Tm 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ906310N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Tm 2 O 3 99,99 100/HDPE 17

20 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) U, uran Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90641N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 U 3 O 8 99,95 100/HDPE CZ906410N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 U 3 O 8 99,95 100/HDPE V, vanad Expirace: 36 měsíců CZ90651N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NH 4 VO 3 99, /HDPE CZ90651N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 NH 4 VO 3 99, /HDPE CZ906510N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 NH 4 VO 3 99, /HDPE S065 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 NH 4 VO 3 99, /HDPE W, wolfram Expirace: 36 měsíců CZ90661A1 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 W 99, /HDPE CZ90661A5 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,002 W 99, /HDPE CZ906610A1 2% NH 4 OH 10,00 ± 0,02 W 99, /HDPE S066 2% NH 4 OH 1,000 ± 0,005 W 99, /HDPE Y, yttrium Expirace: 36 měsíců CZ90671N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Y 2 O 3 99, /HDPE CZ906710N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Y 2 O 3 99, /HDPE Yb, ytterbium Expirace: 36 měsíců CZ90681N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Yb 2 O 3 99,99 100/HDPE CZ906810N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Yb 2 O 3 99,99 100/HDPE Zn, zinek Expirace: 36 měsíců CZ90691N1 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ90691N5 2% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ906910N1 2% HNO 3 10,00 ± 0,02 Zn 99, /HDPE S069 2% HNO 3 1,000 ± 0,005 Zn 99, /HDPE CZ90691C1 2% HCl 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ90691C5 2% HCl 1,000 ± 0,002 Zn 99, /HDPE CZ906910C1 5% HCl 10,00 ± 0,02 Zn 99, /HDPE Zr, zirkon Expirace: 36 měsíců CZ90701FN1 1% HF + 5% HNO 3 1,000 ± 0,002 Zr 99,98 100/HDPE CZ907010FN1 1% HF + 5% HNO 3 10,00 ± 0,02 Zr 99,98 100/HDPE Br -, bromidy Expirace: 36 měsíců CZ90711H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KBr 99,99 100/HDPE CZ907110H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KBr 99,99 100/HDPE Cl - chloridy Expirace: 36 měsíců CZ90721H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99,99 100/HDPE CZ90721H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 KCl 99,99 500/HDPE CZ907210H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KCl 99,99 100/HDPE A002 H 2 O 1,000 ± 0,005 KCl 99,99 500/HDPE F -, fluoridy Expirace: 36 měsíců CZ90731H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaF 99,98 100/HDPE CZ90731H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaF 99,98 500/HDPE CZ907310H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaF 99,98 100/HDPE A005 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaF 99,98 500/HDPE 18

21 Objednací číslo Matrice (g/l) Výchozí látka a její čistota (%) I -, jodidy Expirace: 36 měsíců Objem (ml)/obal CZ90741H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 KI 99, /HDPE CZ907410H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 KI 99, /HDPE NO 2-, dusitany Expirace: 12 měsíců CZ90751H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaNO 2 99,99 100/HDPE CZ90751H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NaNO 2 99,99 500/HDPE CZ907510H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NaNO 2 99,99 100/HDPE A007 H 2 O 1,000 ± 0,005 NaNO 2 99,99 500/HDPE NO 3-, dusičnany Expirace: 36 měsíců CZ90761H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 NO 3 99, /HDPE CZ90761H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 NO 3 99, /HDPE CZ907610H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 NO 3 99, /HDPE A008 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 NO 3 99, /HDPE PO 4 3-, fosforečnany Expirace: 24 měsíců CZ90771H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ90771H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE CZ907710H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE A009 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 H 2 PO 4 99, /HDPE SO 4 2-, sírany Expirace: 36 měsíců CZ90781H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ90781H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE CZ907810H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE A011 H 2 O 1,000 ± 0,005 (NH 4 ) 2 SO 4 99, /HDPE Cr 6+, chrom VI + Expirace: 36 měsíců CZ90791H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE CZ90791H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE CZ907910H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE C001 H 2 O 1,000 ± 0,005 K 2 Cr 2 O 7 99, /HDPE NH 4+, amonné ionty Expirace: 24 měsíců CZ90801H1 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 Cl 99, /HDPE CZ90801H5 H 2 O 1,000 ± 0,002 NH 4 Cl 99, /HDPE CZ908010H1 H 2 O 10,00 ± 0,02 NH 4 Cl 99, /HDPE C002 H 2 O 1,000 ± 0,005 NH 4 Cl 99, /HDPE 19

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

METODICKÉ POKYNY. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů

METODICKÉ POKYNY. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů METODICKÉ POKYNY 9. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů OBSAH 1 PŘEDMLUVA.....................................................................13

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Služby/Certifikáty. Co můžeme udělat... pro řešení Vašich úkolů v zajištění kvality

Služby/Certifikáty. Co můžeme udělat... pro řešení Vašich úkolů v zajištění kvality Služby/Certifikáty Co můžeme udělat... pro řešení Vašich úkolů v zajištění kvality Kdo měří, dělá chyby. To platí obzvláště také pro kalibraci měřicích přístrojů. Aby bylo možné tyto chyby kvantifikovat,

Více

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu listopad 2013 2/173 Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Zhotovitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Více

Analýza bazénové a pitné vody

Analýza bazénové a pitné vody Analýza bazénové a pitné vody Měřicí přístroje a reagencie Lovibond Anylýza vody ve veřejných a soukromých bazénech a koupalištích a pitné vody Moderní měřicí přístroje a reagencie Přístroje, testry a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM ÚNOR 2009 Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více