NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora Winklerová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury.... Barbora Winklerová V Brně, duben 2009

3 Děkuji PhDr. Milanu Valachovi, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce, zvláště za jeho odborné připomínky a cenné podněty.

4 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A PRACOVNÍ HYPOTÉZY CÍL PRÁCE PRACOVNÍ HYPOTÉZY DROGOVÁ ZÁVISLOST FYZICKÁ A PSYCHICKÁ DROGOVÁ ZÁVISLOST (PRESL, 1994, STR. 40) Vznik drogové závislosti Bludný kruh drogové závislosti Drogová závislost a její příčiny MARIHUANA A ZÁVISLOST CHARAKTERISTIKA MARIHUANY HISTORIE MARIHUANY MARIHUANA A SOUČASNOST ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ MARIHUANA NÁVYKOVÁ NEBO NE? Je marihuana vstupní drogou? RIZIKA UŽÍVÁNÍ MARIHUANY FYZICKÉ ÚČINKY A RIZIKA Účinky na mozek Účinky marihuany na dýchací soustavu Účinky marihuany na srdce Účinky marihuany na zažívací trakt Účinky marihuany na sexuální funkce Účinky marihuany v těhotenství Účinky na imunitní systém člověka PSYCHICKÉ ÚČINKY A RIZIKA Účinky marihuany na motivaci MARIHUANA A LÉKAŘSKÉ VYUŽITÍ ZÁKON O MARIHUANĚ V ČESKÉ REPUBLICE 19) A

5 9.3 ŠÍŘENÍ TOXIKOMANIE 188A DŮVODY PRO A PROTI LEGALIZACI MARIHUANY PREVENCE PREVENCE A RODINA PREVENCE A ŠKOLA PREVENCE A VRSTEVNÍCI ZPŮSOBŮ JAK ODMÍTNOUT MARIHUANU RADY RODIČŮM, JAK PŘEDEJÍT DROGOVÉMU PROBLÉMU JAK ODHALIT BRANÍ DROG METODIKA VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH ANALÝZA VÝSLEDKY K PRVNÍ HYPOTÉZE VÝSLEDKY K OSTATNÍM HYPOTÉZÁM ANALÝZA ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ NÁVRH NA ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA ELEKTRONICKÉ ZDROJE

6 1 Úvod Téma mé bakalářské práce zní: Naše společnost a marihuana. Protože jsem studentkou oboru pedagogického asistentství pro základní školy, ráda bych se zaměřila mimo jiné také na problematiku marihuany právě na základní škole a gymnáziu. Úkolem této práce je zodpovědět řadu otázek, které bychom mohli v této široké problematice najít. Je v dnešní době dostatek informací o marihuaně? Proč se užívání marihuany stalo v naší společnosti tak oblíbené a rozšířené? Mají v dnešní době žáci základní školy a gymnázia dostatek informací o marihuaně? Rozumí pojmu tráva? Zajímají se žáci základní školy a gymnázia o nové poznatky a informace v této oblasti? Uvědomují si, jaké jsou nejčastější příčiny užívání marihuany? Vědí žáci, jaké má marihuana účinky? Orientuje se mládež v oblasti odborné pomoci? Téma jsem si zvolila, protože jsem si uvědomila, že otázka užívání marihuany, zvláště u školáků a mladistvých, je stále větším problémem, který nevzbuzuje příliš velký zájem společnosti, médií, ani odborníků, kteří se problematikou závislosti na droze zabývají. Všimla jsem si, že věková hranice osob, které se dostaly do styku s marihuanou a které s ní mají osobní zkušenost, se stále snižuje. 6

7 V mém okolí se objevuje stále více lidí, u kterých se kouření marihuany stalo běžnou součástí jejich života. Právě kvůli této natolik alarmující skutečnosti, jsem se rozhodla o vypracování mé bakalářské práce právě na toto téma. Pro zjištění, jak je na tom dnešní mládež, co se týká znalostí o užívání marihuany, ale také znalostí o marihuaně jako takové, jsem si zvolila žáky základní školy v Moravském Krumlově a žáky všeobecného gymnázia v Moravském Krumlově, protože by mě zajímalo, zda už tito mladí lidé vědí o problematice marihuany, zda by byli schopni si ji opatřit a zda tuto lehce přístupnou drogu již zkusili. 7

8 2 Cíl práce a pracovní hypotézy 2.1 Cíl práce Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaká je úroveň informovanosti veřejné společnosti a zvláště pak žáků základní školy a gymnázia v Moravském Krumlově o marihuaně, zda má krumlovská mládež představu o příčinách užívání marihuany a zda by uměla vyhledat odbornou pomoc. Dále bych chtěla zjistit, zda žáci vědí, jaké účinky vyvolává konzumace marihuany. Zjistit kolik žáků už marihuanu vyzkoušelo a zda je v Moravském Krumlově rozšířená. Budu se snažit zjistit, jaké důvody vedou dospívající mládež k užívání marihuany a zda se neobjevuje souvislost mezi užíváním marihuany a vztahy v rodinách dětí. 2.2 Pracovní hypotézy 1. Předpokládám, že veřejnost má dostatek informací o marihuaně. 2. Předpokládám, že krumlovská mládež má dostatek informací o marihuaně. 3. Předpokládám, že krumlovská mládež bude uvádět jako nejčastější příčiny užívání marihuany tyto: Problémy v rodině Osobní problémy Problémy ve škole Vliv party a kamarádů 8

9 Zvědavost Nuda 4. Domnívám se, že mládež tuší, kde najít odbornou pomoc. 5. Domnívám se, že mládež tuší, jaké jsou účinky marihuany na chování člověka. 6. Domnívám se však, že mládež neví, jaká jsou zdravotní rizika užívání marihuany. 7. Myslím si, že dospívající mládež nepovažuje užívání marihuany za rizikové jednání, a proto této problematice nevěnuje dostatečnou pozornost. 9

10 3 Drogová závislost Co je návyk? Proč se člověk stává závislým? Podle Bernharda von Treecka, vedoucího jedné velké léčebné kliniky, začíná návyk tam, kde jsme se vzdali původních životních perspektiv a kde droga nabývá na významu a nekontrolovatelným způsobem zaujímá prostor v prožitcích člověka a utváření jeho všedního dne. 5) Společným znakem každého návyku je přitom mechanismus odměňování sama sebe. Toxikomani prostřednictvím drog manipulují se svými pocitovými stavy. Jde jim o to, potlačovat nepříjemné nebo vyvolávat příjemné pocity. V mladistvých spatřuji zvláště ohroženou skupinu, protože vzhledem k jejich somatickému i psychickému vývoji, podléhají často změnám nálad, kterým oni sami se teprve učí rozumět. Často je na ně vyvíjen nátlak ze strany jejich vrstevníků. Drogy odstraňují obavy, ostych i vztek, poskytují dočasné uvolnění, dodávají sebevědomí, mohou i novým způsobem rozšiřovat svět. To se však pohybujeme v oblasti zdání, realita je úplně odlišná. Opojné pocity mohou člověka dovést až k závislosti, aniž by si to uvědomoval. Závislost se odráží na psychickém a zdravotním stavu člověka, s tím souvisí i problémy v jeho pracovním i soukromém životě. Ve smyslu klinické psychiatrie je závislost onemocnění, které vyžaduje léčení. Světová zdravotnická organizace ( SZO, anglicky World Health Organisation WHO ) formulovala v roce 1964 pojem závislost: je chápána jako tendence k určité činnosti vytvořená učením, zkušeností a opakováním. Návyk je primárně psychický děj s možnými sekundárními tělesnými a sociálními následky. U návyku na léky, drogy, alkohol přibývají k psychickým a sociálním faktorům ještě biologicko-organické faktory škodlivých účinků drog na organismus a nervový systém člověka. (Göhlert, Kühn, 2001, str. 11) Závislost definuje mezinárodní klasifikace nemocí takto: Skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, 10

11 než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je silná touha brát psychoaktivní látky, alkohol nebo tabák. (Nešpor, Csémy, Pernicová, 2001, str. 45) Jiří Presl definuje závislost obecněji. Popisuje ji jako oddání se něčemu. Člověk může být závislý na nějaké látce, nutkavém jednání nebo vztahu. Čím více je člověk něčím ovládán, tím méně je svobodný, ztrácí kontrolu nad svým životem, nedělá, co by opravdu chtěl. Je nemocný. Závislost je však téměř vždy projevem něčeho hlubšího, např. útěk před problémem (y) neschopnost se vypořádat s tlakem společenské skupiny (party) bezradnost, neví, co se svým vlastním životem neví, kým je, jakou má hodnotu Drogová závislost je o to záludnější, že 1. vzniká poměrně rychle - v průměru 2-3 roky (závisí na druhu užívané drogy, popř. kombinaci drog, osobních dispozicích jedince, věku..) 2. pokud člověk zakusí příjemnosti drogy, jen těžko si dokáže představit, že ho může z ráje stáhnout do pekelné propasti 3. skončit s drogou úplně bez problémů se podaří jen málokomu (Presl, 2006, str. 5) 3.1 Fyzická a psychická drogová závislost (Presl, 1994, str. 40) Fyzická závislost (běžná u opiátů, např. heroinu): tělo si na drogu zvykne, droga se stává součástí organismu, nemá-li ji, tělo protestuje (abstinenční syndrom) pro dosažení stejného účinku si organismus žádá vyšší dávku drogy (vzrůst tolerance) 11

12 Psychická závislost (běžná u stimulačních drog, např. pervitinu): jedinec pociťuje silnou touhu po droze potřeba drogy se stává nepotlačitelná veškeré chování se zaměřuje na získání drogy jedinec ztrácí zájem o vše jiné, co s drogou nesouvisí Vznik drogové závislosti Drogová závislost probíhá ve většině případů v několika fázích: 1. fáze experimentální (podle Göhlerta a Kühna nazvaná euforické počáteční stadium (Gohlert, Kühn, 2001, str. 45) ): občasné užití drogy přináší báječné, dosud nepoznané prožitky negativní účinky drogy nejsou patrné (člověk si často pomyslí, že ty varovné řeči jsou jen planým poplachem) droga pomáhá uniknout z reality kdykoli je potřeba to všechno chce jen vědět, jak drogu užívat a která je pro toho kterého jedince nejpřínosnější škola či práce se zvládá dokonce ještě lépe než dříve před nejbližšími se dá všechno docela dobře utajit Pokud se v této fázi jedinec podchytí, pak kromě důkladné prevence je dobré naučit jej zvládat co možná nejrozmanitějšími způsoby nepříjemné a zátěžové situace, které v běžném životě zákonitě nastávají. Pozitivní je, že mnoho lidí v této fázi od drog odstupuje (zmoudří, najdou si jiné životní slasti, odradí je ti, kdo jsou v dalších fázích závislosti ) 12

13 2. fáze sociální užívání ( kritické stadium navykání (Gohlert, Kühn, 2001, str. 45) ): braní drog se stává pravidelnější (někdy tzv. víkendové braní) jedinec si stanovuje pravidla užívání, která mu pomáhají cítit se bezpečně před závislostí droga se užívá v době a na místech, která jsou k tomu sociálně přijatelná (např. diskotéka) droga je vřazena do sociálního života jedince denní program jedince se pomalu začíná přizpůsobovat jeho touze po droze původní zájmy se začínají zanedbávat objevují se občasné absence ve škole nebo zaměstnání, zejména po tzv. víkendových jízdách, což vede k shánění falešných omluvenek a k lhaní množí se pozdní příchody domů zhoršuje se prospěch či pracovní výkonnost zhoršují se vztahy ve škole, na pracovišti, doma opouštějí se staří kamarádi, kteří neberou a získávají se noví, kteří berou také drogy Jedinci v této fázi braní drogy se občas svěří tomu, od koho očekávají pomoc. Jejich požadavek pomoci by však zněl spíše takto: Udělejte něco, abych neměl konflikty s vyučujícími a rodiči. Já se té drogy nechci vzdát, bez ní se muzika nedá vůbec poslouchat natož vychutnat, pomáhá mi uklidnit se, když se pohádám Odborná pomoc je zde již potřebná. 3. fáze - každodenní užívání ( stadium návyku, resp. Závislosti (Gohlert, Kühn, 2001, str. 45) ): jedinec začíná ztrácet kontrolu nad užíváním drogy 13

14 původní hodnotový systém je stále víc pošlapáván pociťovaná emocionální bolest je přehlušována dalšími dávkami drogy život se začíná točit jen kolem drogy neřešené problémy přinášejí stále větší stres a bolest původně stanovená pravidla užívání jsou stále častěji porušována úplné opuštění původních zájmů nezájem o školu, zaměstnání, časté absence vedoucí povětšinou k vyloučení či k výpovědi ztráta vůle konflikty v rodině vedou až k úplnému přerušení kontaktu s ní, k případnému odchodu jedinec se upíná na drogové kamarády peníze na drogy se získávají krádežemi, popř. prodejem drog nebo prostitucí Jedinec touží po pomoci, chce abstinovat, ale sám to nedokáže. Zde je již třeba odborná pomoci dlouhodobějšího rázu, která je nezbytná. 4. fáze - užívání k dosažení normálu - narkoman na plný úvazek ( chronické stadium rozkladu (Gohlert, Kühn, 2001, str. 45) ): droga už nic nedává jedinec není schopen vidět věci reálně, je pohlcen sebeklamem jedinec je hnán zoufalou touhou navodit drogou opět ten příjemný stav, který byl na počátku jeho občasného braní drog ztráta vlastní důstojnosti, droga nutí dělat jedince to, co ve skutečnosti nechce původní vztahy (včetně rodinných) jsou zničeny, jedinec se stává součástí izolované sociální skupiny stejně postižených pohyb v bludném kruhu jedince zbavuje posledních sil cokoli se sebou udělat, ztrácí chuť žít 14

15 Takto nemocný jedinec nutně potřebuje pomoc zvenčí. Neodmítne-li ji, nastupuje proces dlouhé a obtížné léčby Bludný kruh drogové závislosti Závislost je jako bludný kruh, ze kterého se člověk jen těžko dostává. Jedna potíž vede k další. 1. Myšlení i jednání se točí stále jen kolem drogy. Po aplikaci své dávky myslí závislý na to, jak si opatřit další (kde na ni sehnat peníze, který dealer je dobrý, aby nakoupil správně, stihne to včas...). 2. Užívání drogy vyvolává pocit viny, který vede jen k aplikaci další dávky, aby byl přehlušen. 3. Zpřetrhané původní vztahy vedou jedince k stále většímu uchylování se k těm, kdož jsou na tom obdobně. 4. Při užívání drogy je jedinec stále méně schopen zvládat problémové situace. Nastanou-li, sáhne opět ke droze. Drogová závislost mění osobnost člověka, protože: stále víc přemýšlí jen o drogách při shánění prostředků na drogy je schopen odvrhnout své veškeré morální zásady mezi lidmi rozlišuje už jen ty, kteří také berou nedokáže čekat, svou touhu po droze musí okamžitě ukojit veškerý vývoj osobnosti se zastavuje nemá svůj život pod kontrolou, drogový život je stereotypní Drogová závislost a její příčiny Je to velmi diskutovaná otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Lze však říci, že příčina bývá někde v kombinaci těchto okruhů: 1. osobnost člověka a její charakteristika 15

16 2. vlivy prostředí (rodina, vrstevníci, škola, masmédia, životní prostředí...) 3. přítomnost drogy a její charakteristika Osobnost člověka a její charakteristika Neexistuje osobnost, která by byla proti vzniku závislosti zcela chráněna. Avšak pravděpodobnost vzniku závislosti je vyšší u: 1. osob zvýšeně citlivých, zranitelných, úzkostných, trpících komplexem méněcennosti Droga se stimulačními účinky (např. pervitin) poskytne takovéto osobnosti to, co se jí nedostává. 2. osob extrovertních, které mají sklony k impulzivnímu jednání a dramatizování, mají často konflikty s okolím, jsou agresivní Opiátové drogy (např. heroin) u tohoto typu osobnosti vyvolávají pocit celkového zklidnění, nepoznaného vnitřního klidu. 3. osob žijících v rodinách, kde je někdo závislý na jakékoli droze (včetně alkoholu a tabáku) 4. osob, které mají určité, byť drobné mozkové poškození, duševní poruchu nebo jsou dlouhodobě nemocní Vlivy prostředí (rodina, vrstevníci, škola, masmédia, životní prostředí...) Vlivy prostředí znamenají velmi širokou skupinu nejrůznějších jevů, které na nás bezprostředně či zprostředkovaně, různou měrou a intenzitou působí a formují náš postoj k světu (včetně drog). 1. rodina - většinou má na jedince nejsilnější vliv Rizikovými faktory pro vznik drogového problému jsou: 16

17 o o 2. škola nedostatečná rodičovská péče (nezajištěný pocit bezpečí, přetvařování se, vzájemný nezájem, odcizení, konflikty manželů, nedostatek času, nejasně stanovená pravidla soužití, týrání, sexuální zneužívání...) nadměrná rodičovská péče (tzv. hyperprotektivní rodič, častěji matka) vedoucí zvláště v době puberty k neschopnosti odpovídajícím způsobem reagovat na potřeby sebeprosazujícího se a osamostatňujícího se jedince Rizikovými faktory přispívajícími ke vzniku možné drogové závislosti se stávají: o o o o o špatný prospěch necitlivý přístup učitele neoblíbenost v třídním kolektivu přetížení nepřijetí na zvolenou školu 3. vrstevníci, kamarádi, parta - nabývají přirozeně na významu v době puberty a adolescence Jejich zájmy, životní orientace, názory atp. tvoří ochranu či naopak riziko v drogové problematice: o o skupiny, určitým způsobem ideologicky či kultovně orientované s odmítavým postojem vůči drogám skupiny či volná seskupení příznivců určité životní filozofie nebo módního trendu ( např. house kultura ), kde je droga chápána jako módní prostředek k dosažení určitého stavu (pomine-li jedna móda, přechází se plynule na jinou), droga je 17

18 tu chápána jako prostředek, nikoli cíl, nestojí ve středu zájmu, aplikuje se méně rizikovým způsobem, k závislosti vede jen málokdy o skupiny zaměřené na užívání drog 4. masmédia o velmi často podávají jednostranný a zavádějící pohled na drogovou problematiku o nelze předkládat veřejnosti hotová, často naivní, laciná a nepravdivá řešení, aniž by byla co možná nejobjektivněji informována a mohla sama věc zvážit a posoudit 5. životní prostředí o velká města více a více stresují ( přelidněnost, odtržení od přirozeného prostředí přírody, spěch, hluk, anonymita, odcizenost...) Přítomnost drogy a její charakteristika Kdyby kolem nás neexistovaly drogy, neexistovala by ani závislost na nich. Drogy ale existují a je po nich stále větší poptávka, kterou nelze nikdy zlikvidovat mocensky. Nejúčinnější pomocí je, co nejvíce snížit poptávku po drogách. Právě to by měl být úkol celé společnosti, každého jedince, ne pouze pracovníků, kteří se bezprostředně drogovou problematikou zabývají. Tzn. např. mít zdravé rodiny, dobré školy, nejrozmanitější možnosti využití volného času, umět nést odpovědnost za vlastní jednání, dobře a objektivně informovat, vytvořit dobrou legislativu, mít co nejméně projevů rasizmu 3.2 Marihuana a závislost Cannabis bývá řazen mezi tzv. měkké drogy. Měkké drogy jsou drogy s akceptovatelným rizikem. Mezi tyto drogy řadíme kávu, tabákové výrobky, produkty konopí a samozřejmě alkohol. Měkký má v této souvislosti význam nečiní tělesně závislým. To se však týká marihuany jen podmíněně a zcela 18

19 se tu pomíjí aspekt potenciálu psychické závislosti. Pojem měkký naznačuje, že určité substance jsou relativně neškodné, na rozdíl od tzv. tvrdých drog. Dovolím si však tuto definici přirovnat k ručnímu granátu a bombě: podle této logiky by mohl být měkký i ruční granát, pokud bychom jej porovnávali s bombou. Cannabis sice vyvolává jen nepatrnou fyzickou závislost, avšak psychická závislost může být poměrně velká a bývá často podceňována. Každá droga může být tvrdá, jsme-li na ní závislí a další užívání nás psychicky, tělesně, sociálně ničí a zkracuje délku našeho života. Nikotin je bez pochyby hlavní příčinou rakoviny plic, alkohol ničí játra, hašiš a heroin mozek. Koho by napadlo nazvat např. alkohol tvrdou drogou, když za rok umírá např. v Německu v důsledku požívání alkoholu šestnáctkrát více lidí než v důsledku užívání drog. THC nepřímo zvyšuje výdej dopaminu. Účinek, který má dopamin na tzv. centrum odměny, může způsobit závislost na konopí tím, že člověk bude chtít ten příjemný pocit prožívat znovu a znovu. Přestože je uvolňováno méně dopaminu než po užití silně návykových látek jako speed či kokain, 5 z 10 uživatelů konopí si na něj vytvoří závislost. 4 Charakteristika marihuany Nejprve bych se ráda zaměřila na charakteristiku marihuany jako takové. Co to vlastně marihuana je? Tráva, listí, kytky, joint, špek, hulení - to jsou nejčastější výrazy pro marihuanu, které jsou běžně používány mezi lidmi, kteří marihuanu užívají. Marihuana, cannabis neboli konopí je jedna z nejstarších psychoaktivních rostlin, které lidstvo zná. Jedná se o zelený keř rostliny s pilovitými listy a štíhlými stvoly. Konopí vylučuje pryskyřici, která obsahuje účinné omamné látky. Botanici se shodují v tom, že existují tři druhy Cannabis indica, 19

20 Cannabis ruderalis a Cannabis sativa, která je nejrozšířenější, nejmohutnější a může dorůst až do výšky čtyř a půl metru. Konopí roste v mírném pásmu celého světa, tedy i u nás a v mnoha částech USA. Hlavní psychoaktivní účinnou složkou této rostliny je poměrně složitá látka nazvaná delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Odlišné odrůdy marihuany obsahují různé množství THC. Kvůli zákonnému tlaku vůči této droze v polovině devadesátých let, začali uživatelé marihuany pěstovat konopí v místnostech. To však způsobilo, že úroda se zvětšila, protože bylo možné pěstovat rostlinu po celý rok a navíc šlechtit silnější odrůdy, v kterých obsah THC vzrostl z 5 procent na 10 procent. V Nizozemí se však podařilo vyšlechtit odrůdy s obsahem THC ve vysušeném materiálu až kolem 20 procent. Vedle THC je další účinnou látkou marihuany více než osmdesát tzv. cannabinoidů, které stejně jako THC nejsou rozpustné ve vodě, v krvi ani v moči, ale pouze v tucích. Tyto látky, které se vyskytují pouze v rostlinách Cannabis, se tedy ukládají převážně v orgánech obsahující tuky, jako je mozek a pohlavní žlázy (varlata, vaječníky), dále pak ve slezině, plících a játrech. 4.1 Historie marihuany Původně pochází konopí ze střední Asie. Asi v 8. století př. n. l. ho dovezli Číňané do Indie. První zmínky o marihuaně byly nalezeny na asyrské kamenné desce již ze 7. století př. n. l. Čínský lékařský text datovaný kolem roku 2700 př. n. l. marihuanu uvádí jako rostlinný lék. Prvním dokladem o použití Cannabisu v lékařství je herbář, který byl vydán za vlády čínského císaře Šen-nunga před 5000 lety. Vítězné tažení rostliny se s islamizací roku 800 n.l. na celém Předním východě a v Africe nedalo zastavit. Později se tato nenáročná rostlina rozšířila do všech kontinentů. Marihuana má dlouhou historii lékařského použití na Blízkém východě, v Indii, Číně, severní Africe a používala se také při náboženských slavnostech a pro potěšení. V dobách starého Říma se často při setkáních kouřívalo samičí konopí, a to pro potěšení a k pozvednutí nálady. 20

21 Již od dávných dob se marihuana doporučovala např. při malárii, zácpě, revmatických bolestech, proti migréně, ženských chorobách, jako analgetikum při chirurgických zákrocích, pro oživení mysli, snížení horečky, povzbuzení chuti k jídlu. Konopí s nízkým nebo žádným obsahem psychoaktivních látek se používalo k výrobě celé řadě produktů včetně látek, lan, rybářských sítí, pytlů a olejů. V devatenáctém století byla střídmá konzumace hašiše a marihuany pravidlem v Indii. Před více než sto lety bylo také opium a morfium velmi rozšířené. Tyto látky byly dokonce volně prodejné; německý chemický velkovýrobce Bayer uvedl heroin na trh jako lék a jako alternativu morfia; hlavní účinnou látkou Coca-Coly nebyl kofein, ale to, co také dnes název skrytě slibuje - kokain. Sociální důsledky, které způsobilo konzumování těchto látek, byly již tak velké, že v roce 1912 uzavřelo třináct států první antidrogový pakt, tzv. Mezinárodní opiovou dohodu (známé také jako haagské dohody; byly připsány k textu versailleské smlouvy ). Jednalo se ale spíše o doporučení namísto rozhodnutí a kontrolované drogy byly stále v malém množství ve volné prodeji. V roce 1925 se konala v Ženevě další konference, zaměřená na tuto problematiku. Delegáti všech zemí, kde se konzumoval Cannabis, v čele s Egyptem a Tureckem požadovali jeho zákaz. Označili jej za nebezpečnou drogu. Země se dohodly na doporučeních podobných těm z Haagu, změna spočívala v tom, že zaměnily výraz lék a legitimní užití drog za lék a vědecké užití, a tím se vyhnuly dvojznačnosti pojmu legitimní. Nově byla vytvořena Stálá ústřední komise, která měla dohlížet na obchod s drogami. V roce 1927 byla sjednána nová Mezinárodní opiová úmluva, která rozšiřuje řadu opiátů na kokkové listy, surový kokain a indické konopí, případně pryskyřice a jejich přípravky. V roce 1961 přijali delegáti ze sedmdesáti čtyř zemí Spojených národů znovu jednohlasné rozhodnutí: Užívání Cannabisu je v každém ohledu nebezpečné, ať už se jedná o fyzickou, duševní nebo sociální stránku. 21

22 Cannabis bylo zakázáno Jednotnou dohodou o omamných jedech (Single Convention on Narcotic Drugs ) ve všech členských zemích Spojených národů. Některé země před drogou kapitulovaly a tolerují její držení v malém množství. Ale mezinárodní názor je přesto jednotný proti marihuaně. Historický vývoj potvrdil, že konopí, podobně jako alkohol, doprovázelo existenci člověka od starověku. Konopí usnadňovalo lidem život, ten se stával příjemnějším. Lidé si postupně oblíbili blahodárné účinky Cannabisu a měnící se psychické funkce natolik, že si ani sami neuvědomili, na jak šikmou plochu se dostali. U nás se konopí pěstovalo ve velkém množství pro technické účely, a to po celou dobu existence Československa. První zmínky o zneužívání konopí se objevují ve 30.letech 20.století. Tehdy šlo ale jen o několik případů kouření marihuany v hlavním městě. Její mírné rozšíření se odehrálo v 60.letech, souviselo se společenským uvolněním, ale i následkem zahraničních vlivů. Sovětská invaze a silná represe, která následovala, zatlačila toto užívání zpět do prostředí toxikomanů. A tak vzhledem k tomu, že užívání konopí se odehrávalo v relativně uzavřených skupinkách, byl vliv tohoto jednání na společnost minimální. V polovině 80.let se prohlubovala krize socialistického zřízení a po rozpadu jeho kontrolních systémů, u nás užívání konopí zase vzrostlo. Po roce 1989 se u nás zneužívání konopí stalo módní. Tuzemská produkce konopí silně vzrostla, pěstovalo se na ilegálních políčkách, ale i doma v květináčích. Objevily se nové postupy a techniky, které zaručovaly vyšší obsah THC v rostlinách. 4.2 Marihuana a současnost Evropa i USA se nyní potýká s prudkým nárůstem obliby omamných účinků konopí. Společnost však není v otázce této problematiky zcela jednotná. Snad právě proto není možné dobrat se k nějakému způsobu 22

23 řešení v této problematice. Současný vývoj ukazuje, že společnost se názorově dělí na dvě strany: první poukazuje na to, že užívání marihuany způsobuje veliké zdravotní, sociální a morální problémy; druhá strana je spíše toho názoru, že marihuana slouží jako neškodný prostředek k zábavě a měla by být legalizována. Jsem toho názoru, že pravda je někde uprostřed. Nebezpečí vidím hlavně v tom, že marihuana bývala a je společností vnímána jako rituální prostředek, který vede ke zlepšení nálady, druživosti, kolektivnímu veselí, k odbourání psychického napětí. Avšak pod jejím vlivem se lidé mnohdy dopouštějí společensky nepřijatelných až nebezpečných činů. Drogová problematika marihuany je velmi složitá věc. Vždyť její dostupnost a možnost pěstování je v dnešní době tak mediálně známým faktem, který nás přesto často míjí stejně jako cizí problémy. Potom se nám ale dospívající svěří, samozřejmě v tom lepším případě, že trávu zkusil a situace se zásadně mění. Problém už není abstraktní, ale dotýká se nás dnes a tady. Co tedy s tím? Teprve teď si uvědomujeme, že vlastně o drogách nic nevíme. Podle informace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) Češi vedou v Evropské unii v užívání konopí. (Presl. 2006, str. 26) Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě (i ve všech ostatních regionech) je konopí. V Evropě ho za poslední rok podle odhadu užívalo 28,8 milionů lidí, tedy 5,3 procenta z celkové populace kontinentu. Spotřeba konopí rostla v letech 2003 a 2004 i ve východní Evropě, kde ho užívá 3,6 procenta dospělého obyvatelstva, tedy přibližně 8,5 milionů lidí. Nárůst užívání konopí zaznamenali v posledním desetiletí téměř ve všech evropských zemích. Veřejná debata o jeho užívání se však více zabývá jeho údajnými pozitivy než souvisejícími riziky. Zdá se, že rostoucí trend zneužívání konopí souvisí se snahou prosazovat názor, že jeho používání není škodlivé. Pozitivní signál, že tomu tak není, přišel z Nizozemí. Vláda ve 23

24 svém dokumentu z loňského roku připouští, že "kanabis není neškodná látka", což se týká nejen uživatelů, ale i celé společnosti. Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB) nedávno vyzval nizozemskou vládu k přijetí dalších opatření ke snížení počtu "coffee shopu" v zemi. 32) 5 Způsoby užívání Nejčastějším způsobem užívání marihuany je její kouření buď v dýmce nebo ubalené v cigaretovém papíru. Marihuana upravená do cigarety se nazývá joint. Ten může obsahovat buďto čistou směs z rostliny Cannabis nebo může být smíchán s tabákem. Špek je získáván tak, že se z cigarety nebo doutníku vysype tabák a nahradí se marihuanou. Velmi rozšířen je také hašiš (pryskyřice posbíraná z rostlin), který se do cigaret míchá spolu s tabákem. Někdy se marihuana kouří i z vodní dýmky. Kouření je nejefektivnější způsob jak dopravit THC do mozku. Kuřák konopí se časem naučí, jak vdechováním dýmu přijmout optimální dávku. Marihuanu je možné užívat také perorálně, např. spařit do nápoje, jíst samu o sobě nebo zpracovat do jídla, velmi časté a oblíbené jsou bramboráky, cukroví, míchá se do alkoholu, nápojů a jogurtů. V takových případech je ale absorpce THC do krve pomalá (trvá 3 4 hodiny, než se dosáhne maximální koncentrace v krvi) a uživatel si často nemůže být jistý, jestli dávku nepřehnal, nebo zda naopak nepožil příliš malé množství, které už nevyvolá očekávaný efekt. 24

25 6 Marihuana návyková nebo ne? Při otázce, zda se na marihuaně vytváří závislost, se společnost často dělí na dva tábory. První tvrdí, že marihuana je droga a že každá droga v sobě skrývá nevyhnutelné riziko, že ten, kdo ji konzumuje, se na ní stane i závislým. Druhá skupina je toho názoru, že užívání marihuany není tak škodlivé a už vůbec ne návykové. Jak to tedy je? Jak jsem se již zmínila v kapitole Marihuana a závislost: Cannabis sice vyvolává jen nepatrnou fyzickou závislost, avšak psychická závislost může být poměrně velká a bývá často podceňována. Důkazem může být pokus, který realizovala v šedesátých letech 20.století Federální nemocnice pro léčbu závislosti na drogách v Lexingtonu, státu Kentucky. Pokus byl prováděn v laboratorních podmínkách, kdy lidé dostávali každých pár hodin po několik týdnů velké dávky marihuany. Podařilo se tak u nich sice dosáhnout abstinenčních příznaků, byly však velmi mírné, většinou podrážděnost, nervozita, poruchy spánku a snížená chuť k jídlu. Farmakologové Jack Henningfield a Neal Benowitz zhodnotili nezávisle na sobě před rokem 2003 závislostní potenciál šesti psychoaktivních drog kofeinu, nikotinu, alkoholu, heroinu, kokainu a marihuany. Oba označili kofein a marihuanu jako dvě nejméně návykové látky. Norman Miller a Mark Gold, poskytovatelé protidrogové léčby v USA, jsou toho názoru, že příznaky závislosti na marihuaně jsou často sotva znatelné a těžko se dají rozpoznat, a proto by měli být uživatelé marihuany diagnostikováni jako závislý, aniž by museli vyhovovat požadavkům norem Americké psychiatrické asociace. Vznik syndromu závislosti na marihuaně byl zaznamenán mezi velmi častými uživateli a je spojován s neschopností vyrovnat se s užíváním drogy jako takové, zhoršením paměti a myšlení, sníženou sebeúctou a možným výskytem depresí. Míra rozšířenosti takových příznaků mezi uživateli není 25

Drogy a drogové závislosti jako morální problém

Drogy a drogové závislosti jako morální problém MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Drogy a drogové závislosti jako morální problém Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Vladimíra Štejrová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Vladimíra Štejrová Studijní

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Marihuana, kam to všechno vede?

Marihuana, kam to všechno vede? STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A SOU PROSTĚJOV, LIDICKÁ 4 (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) Marihuana, kam to všechno vede? (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) (pozn. nemusí se shodovat stránky přesně s originální prací) JAN LAVRINČÍK

Více

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS.

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS. Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku Kateřina Mahovská, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na drogovou problematiku a kriminalitu v Břeclavi.

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Drogové delikty Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Lukáš Bohuslav Vypracovala: Milena Trägnerová Čelákovice 2013

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková Psychická závislost u uživatelů konopných drog Lucie Římáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci s názvem Psychická závislost u uživatelů konopných drog uvádím stručný popis konopí

Více

Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál

Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BRUNTÁL HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ Vydavatel: Citadela, o.s. Bruntál Vydání:

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie DIPLOMOVÁ PRÁCE Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Michaela Voříšková Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Katedra

Více

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE Jiří Plaček Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 04 Středoškolská odborná činnost Číslo a název oboru: 14. Pedagogika,

Více

Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí

Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Havlíčkovy sady 58, Praha 2 Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí Závěrečná zpráva z výzkumného úkolu 04/94 odpovědný řešitel: PhDr. Iva Petrová řešitelé:

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP)

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Motto: Do moře problémů lidstva patří i drogy. Je proto neuvěřitelné, že právě od drog očekává řada

Více

Rodičům aneb o rizikovém chování

Rodičům aneb o rizikovém chování Rodičům aneb o rizikovém chování Vážení rodiče, tato publikace je určena zejména Vám, ale i všem těm, kteří se chtějí dozvědět něco více o drogové problematice a dalších formách rizikového chování, které

Více

Drogové trestné činy

Drogové trestné činy Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Drogové trestné činy Bakalářská práce Autor: Markéta Ptáčníková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha

Více

Prevence sociálně Patologických jevů

Prevence sociálně Patologických jevů Prevence sociálně Patologických jevů Čemu se vyhýbat aneb jak rozpoznat kluzkou Plochu a neuklouznout mgr. kateřina hrůšová kukeňová vzdělávací Program v rámci Projektu sám Pro sebe, sám za sebe! získání

Více

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Lidé sahají po drogách od nepaměti a není žádný důvod se domnívat, že tomu někdy může být jinak. Dokud budou lidé lidmi, potud potrvá poptávka po instantním štěstí, po látkách,

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi)

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) Téma práce: Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce

Více

Proč děti základních škol začínají kouřit?

Proč děti základních škol začínají kouřit? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra porodní asistence Proč děti základních škol začínají kouřit? Bakalářská práce Autor: Markéta Grundmannová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Blanka Trojanová

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více