Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce"

Transkript

1 Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice Čelákovice, listopad 2013

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, který realizuje Rodinné centrum Routa, o.s., v partnerství s městem Čelákovice a firmou FV Plast, a.s. Autorky textu: JUDr. Eva Dandová Bc. Petra Kubálková Mgr. Linda Sokačová (ed.)

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, předkládáme Vám metodiku práce z domova, která tuto moderní formu zaměstnávání představuje z několika úhlů pohledu personalistického, legislativního i praktického. Součástí textu je i návrh interní směrnice k práci z domova, která Vám usnadní zavádění této netradiční formy práce u Vás ve firmě. Metodika práce z domova nevznikala jen od stolu, ale jednotlivé návrhy byly přímo testovány u firmy FV Plast, a.s, specializující se na výrobu plastových trubek, tvarovek a armatur. Jedním z jejích cílů v oblasti rozvoje lidských zdrojů je zavádění nových flexibilních forem práce, jako jsou částečné úvazky, sdílené úvazky nebo práce z domova. Firma tak mj. podporuje zaměstnanost žen vracejících se z mateřské/rodičovské dovolené. Na začátku roku 2013 se FV Plast, a.s., aktivně zapojil do realizace projektu Rodinného centra ROUTA Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice formou praktického ověřování využití práce z domova. Tato flexibilní forma práce se osvědčila jak z pohledu zaměstnankyně, která tak pracovala, tak z pohledu nadřízených. Ti si pochvalovali především větší efektivitu práce při plnění úkolů a možnost dohody se zaměstnankyní tak, aby byl úkol splněn včas. Tato praktická příručka zaměřená na práci z domova je jednou ze sady šesti metodik z oblasti slaďování rodinného a pracovního života a diskriminace na pracovním trhu, které Rodinné centrum ROUTA v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice připravuje. Všechny materiály budou zveřejněny na webových stránkách anebo si je můžete vyžádat v Infocentru Rodina a práce v Čelákovicích. Věříme, že metodiku využijete. Rodinné centrum ROUTA je připraveno poskytnout Vám další informace, odborné konzultace i praktické zkušenosti s flexibilními formami práce v případě, že o ně budete mít zájem. Jana Fajtová Krausová, koordinátorka projektu Linda Sokačová, expertka na rovné příležitosti

4 Představujeme Rodinné centrum ROUTA, o.s. Sdružení založily v roce 2008 členky Mateřského centra Čelákovice, jimž v té době již odrostly děti a jejich rodiny začaly mít jiné potřeby než v předchozích letech. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí. Pořádáním akcí pro celé rodiny se snažíme rodičům nabídnout program pro volný čas a seznámit je s dalšími rodinami, které žijí ve stejném regionu, často i ve stejném městě, mají děti stejného věku a řeší podobné problémy. Oblasti přilehlé k Praze bývají označovány za noclehárny, protože jejich obyvatelé jezdí každý den za prací do metropole. Proto se ROUTA soustředí na slaďování pracovního a rodinného života a prosazování principu rovných příležitostí žen a mužů. Spolupracujeme s rodinami, místní samosprávou i lokálními zaměstnavateli. Podařilo se nám získat finanční podporu z ESF a státního rozpočtu ČR na projekty Rodina a práce pro Čelákovice, navazující Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice a Podporujme podnikatelky Polabí!. Naše vzdělávací a informační činnost je zaměřena na podporu rodin s dětmi, pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství, mezigenerační vztahy a stále více i na podporu náhradního rodičovství. V rámci sdružení ROUTA dluhodobě působí klub Táta v akci a Klub náhradních rodin. Podílíme se na přípravě volnočasových aktivit pro děti, na organizaci jednorázových akcí pro veřejnost a v partnerství s Mateřským centrem Čelákovice pořádáme kurzy plavání pro děti. Organizujeme vzájemnou sousedskou výpomoc, která zahrnuje vyzvedávání dětí z MŠ a ZŠ, jejich převádění do kroužků, výměnu informací o službách pro rodiny. Naše činnost má podporu města Čelákovice a společně s mateřským centrem se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. Více informací najdete na

5 OBSAH ZAVÁDĚNÍ PROGRAMŮ SLAĎOVÁNÍ KROK ZA KROKEM... 7 PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA DÁLKU Co to je? A jaký je rozdíl mezi prací na dálku a prací z domova?...11 Práce z domova a práce na dálku v české legislativě...12 Nejčastější argumenty v diskusi o zavedení práce z domova a práce na dálku...14 Nejčastější argumenty proti Nejčastější argumenty pro Co je třeba zajistit pro snadný chod práce z domova nebo práce na dálku?...17 Organizace práce...18 Pro zaměstnavatele Pro zaměstnance a zaměstnankyně Otevření pozice práce z domova nebo na dálku check list...20 Umožnění práce z domova nebo na dálku...20 Postup Příklady z praxe...21 Britský Telecom APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství Komerční banka T-Mobile ČD-Telematika Vodafone IBM... 24

6 PRÁCE Z DOMOVA A ČESKÁ LEGISLATIVA Domácký zaměstnanec...27 Režim práce z domova Zvláštní povaha práce z domova Pracovní doba při práci z domova Překážky v práci při práci z domova Odměňování domáckých zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví při práci doma Teleworking - práce na dálku Závěr CHECK LIST: CO SI MUSÍTE PROMYSLET, NEŽ ZAČNETE S PRACÍ Z DOMOVA SMĚRNICE O TELEWORKINGU Úvodem Právo zemí Evropských společenství Rámcová dohoda o práci na dálku (telework) Zákoník práce a teleworking...45 Vzor části pracovního řádu práce z domova...48 SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ AUTORKY... 54

7 ZAVÁDĚNÍ PROGRAMŮ SLAĎOVÁNÍ KROK ZA KROKEM Jak postupovat, když se rozhodnete zavádět rovné příležitosti a programy slaďování? K realizaci programů rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života se zaměstnavatelé často rozhodují z těchto důvodů: buď cítí potřebu zlepšit politiku rozvoje lidských zdrojů a dosahování obchodních cílů, nebo reagují na potřeby zaměstnanců a hlavně zaměstnankyň, kterých se téma harmonizace rodinného a pracovního života a péče o děti týká častěji než mužů. Příprava a zavádění těchto programů by měly především reagovat na konkrétní potřeby zaměstnanců/zaměstnankyň a měly by respektovat podobu firmy/organizace, ve které mají být zavedeny. Příprava a zavádění programů rovných příležitostí a slaďování práce a rodiny by měly proběhnout v projektovém cyklu. Předcházet by měla alespoň základní analýza potřeb zaměstnanců. V praxi se totiž často stává, že zaměstnavatel přijde se zajímavým programem, ukáže se však, že není vhodný pro skladbu a potřeby zaměstnanců v dané firmě. Problematičtější je to zejména u programů, které jsou časově a finančně náročné, jako je např. založení podnikové mateřské školky či jeslí. Již v několika firmách se stalo, že společnost investovala značné finanční prostředky do přípravy mateřské školky pro děti zaměstnanců a posléze zjistila, že se nenajde dostatečný počet dětí, které by mohly zařízení navštěvovat. Úspěch tohoto benefitu pro zaměstnance závisí především na řadě vnějších faktorů: dostupnost veřejného zařízení péče o děti, věk dětí zaměstnanců, obavy zaměstnanců z návštěvy firemního zařízení péče atd. U jiných opatření, jako jsou např. flexibilní formy práce, takového negativní finanční dopady nehrozí. Přesto je důležité reagovat na konkrétní podmínky ve společnosti, a nikoli na obecnější požadavky a představy. 7

8 Ověřování zájmu o plánované opatření může probíhat formou sociologického zjišťování a vyhodnocování dat dotazníky, individuální a skupinové rozhovory, desk research. Průzkum by se měl zaměřit zejména na postoje zaměstnanců k možnostem slaďování rodiny a práce a uplatňování rovných příležitostí. Dále by se měl zaměřit na to, jak zaměstnanci tyto možnosti hodnotí, jaké mají potřeby a pocit spokojenost ve firmě. Založení pracovní skupiny, rozdělení kompetencí a odpovědností Pro realizaci plánovaného opatření je třeba vytvořit pracovní skupinu. V ní budou zastoupeny osoby odpovědné za personální politiku, ale také zástupci vedení firmy, aby byla zajištěna prosaditelnost jednotlivých opatření. Dalšími členy mohou být zástupci a zástupkyně zaměstnaných, odborů pokud ve firmě působí, případně i zástupci expertských organizací či dodavatelů služeb. Náplní práce této pracovní skupiny je příprava a realizace jednotlivých opatření a souvisejících kroků, které jsou nezbytné pro jejich úspěch. Po založení pracovní skupiny je nezbytně nutné rozdělit kompetence a určit odpovědnost jednotlivých členů při realizaci a zavádění jednotlivých opatření. Při ustanovování skupiny je třeba také rozšířit úvazek odpovědných osob nebo změnit popis jejich pracovní pozice. Není vhodné pouze rozšířit pracovní povinnosti a úvazek ponechat bez rozšíření. Taková situace může existovat jen omezenou dobu než budou zavedena uváděná opatření. Nemělo by však dojít jen k úpravě popisů práce, na realizaci aktivit by měly být alokovány také finanční a materiální zdroje, aby plán neselhal kvůli nedostatku financí. Návrh základních opatření Návrh vytvořený pracovní skupinou by měl vycházet ze zjištěných potřeb, míry spokojenosti a z postojů zaměstnanců/zaměstnankyň i managementu. Nákladná a drahá opatření by neměla být realizována bez předchozího zjištění jejich potřeby a potencionální využitelnosti (to se týká např. již uváděných mateřských škol nebo nákladných vzdělávacích programů). Současně s návrhem opatření by měl být vytvořen finanční plán, přidělen rozpočet a jmenovány osoby, které budou odpovědné za realizaci. V tomto stadiu by měl být také navržen konkrétní plán realizace. 8

9 Co by měl tento plán obsahovat? Návrh konkrétních opatření a jejich popis Náklady a potencionální přínosy opatření Osoby odpovědné za přípravu a realizaci opatření Cílové skupiny Časový harmonogram Indikátory pro změření úspěšnosti opatření Komunikační plán Finanční a materiální rozpočet Testování a implementace opatření V této fázi by měla být zahájena realizace vytipovaných opatření. Tím je spuštěna časově ohraničená testovací fáze, po níž bude následovat první kolo vyhodnocení opatření a jeho dopadů. Míra testování závisí na velikosti firmy. Úprava interních směrnic a pracovního řádu Již v průběhu testování by měly být upravovány vnitřní směrnice firmy, pracovní řád a vzory pracovních smluv tak, aby byla jasně a transparentně stanovena pravidla pro využívání práce z domova či dalších flexibilních forem práce a aby tyto dokumenty obsahovaly všechny zákonné záležitosti a nebyly v rozporu s platnou legislativou. Evaluace Evaluace je vyhodnocení, jak navržená opatření fungují na úrovni zaměstnavatele (organizace, finanční a další nákladnost opatření atd.) a z hlediska jejich uživatelů i celkového fungování. Evaluace zároveň hodnotí přijetí navržených opatření ve firmě po kvantitativní i kvalitativní stránce jak u zaměstnanců, tak u manažerů i majitelů. Další fáze realizace inovovaných opatření Realizují se opatření, která se osvědčila a která jsou vhodná pro danou firmu/organizaci, na celofiremní úrovni. 9

10 Komunikace Všechny fáze realizačního cyklu musí prostupovat komunikace mezi všemi jeho účastníky. Je bezpodmínečně nutné, aby všichni zaměstnanci a manažeři odpovědní za realizaci jednotlivých opatření byli informování o plánech, vybraných opatřeních, jejich smysluplnosti i důvodech jejich realizace. Komunikace vedená uvnitř pracovního týmu zabraňuje vzniku nedorozumění a nesprávnému pochopení, které by mohly vést k roztržkám mezi členy. Komunikace je důležitá zejména v případě, kdy je plánováno vybrané formy flexibilní práce, práce z domova či další speciální opatření umožnit pouze omezené skupině zaměstnanců. Součástí komunikace by měly být i informační a osvětové semináře/worshopy pro zaměstnance a zaměstnankyně z cílových skupin, kterých se mají opatření týkat. Komunikační kampaň by neměla opomenout ani top-management. Vhodné je užít různé interní komunikační nástroje podnikové časopisy, zpravodaje, webové stránky, letáky, nástěnky apod. Možnost využívání práce z domova či jiných flexibilních forem může firma samozřejmě šířit i směrem ven k zákazníkům, médiím i širší veřejnosti, a propagovat tak image firmy jako férového zaměstnavatele. 10

11 PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA DÁLKU Bc. Petra Kubálková Co to je? A jaký je rozdíl mezi prací na dálku a prací z domova? Tato kapitola pojednává o domácké práci/práci z domova v kontextu personalistické práce. Pro potřeby této kapitoly rozdělíme v rámci personalistiky práci, která je vykonávána z domova (v legislativě nazývána jako domácká práce či teleworking), na dva různé režimy - a to práce z domova a práce na dálku. Legislativní aspekty práce z domova jsou potom pojednávány v samostatné kapitole. Práce z domova je nástrojem pro slaďování rodinného a pracovního života a označuje činnost, kdy zaměstnanec/zaměstnankyně během své pracovní doby pracuje namísto v kanceláři doma. Taková osoba je převážnou část své týdenní pracovní doby přítomna v kanceláři a menší část pak pracuje mimo kancelář - obvykle doma. Do této skupiny patří režimy označované jako home working a home office. Home working a home office jsou synonyma a záleží pouze na zaměstnavateli, který výraz si vybere. Nicméně z jazykového hlediska bychom mohli výrazy odlišit podle délky doby, po kterou režim trvá. Režim home office je vnímán spíše jako jednorázová záležitost, která je využívána v případně náhlé potřeby postarat se například o nemocné děti, někdy se na místo home office používá v tomto případě sick day. Home working je oproti tomu záležitost již zakotvená dohodou, ústní nebo písemnou, o režimu pracovní doby. Model: Marie má hlavní pracovní poměr na plný úvazek. Její děti chodí do školy a školky. Pracuje na pozici konzultantky pro nové zákazníky, pod obchodním oddělením. Její pracovní doba je od 9:00 do 17:30. Každou středu má přidělen home office, protože chce své malé dítě dávat do školky pouze na 4 dny v týdnu. Dohodu nemá zakotvenou ve smlouvě, ale její nadřízená s upraveným režimem souhlasí. V tento den platí dohoda, že Marie je na telefonu a u ve své standardní pracovní době. Pokud je mimořádná porada, home office se ruší bez náhrady. Stejně tak kolegové a kolegyně Marie vědí, že tento den není v kanceláři. Její nepřítomnost je zaznamenána v kalendáři. 11

12 Druhou variantou pak je práce na dálku. Tato forma práce má přesně opačný úhel pohledu. Zaměstnanec/zaměstnankyně pracuje většinu své pracovní doby doma, kdežto do kanceláře dochází pouze na strategické schůzky a porady, a to často velmi zřídka. Mezi typy práce na dálku patří režimy, které nazýváme teleworking, telecomputing, práce online. I zde jsou jednotlivé výrazy spíše synonymy, která vyjadřují fakt, že jednotliví zaměstnanci/zaměstnankyně nejsou fyzicky přítomní. Ke své práci využívají technologie. Nicméně jako práci z domova můžeme označit i domácí výrobu zboží, kterou často dělají lidé na RD/MD nebo ZTP, pak také služby účetních, kteří/které zpracovávají daně a mzdy vzdáleně. Velmi často na podobné bázi fungují mezinárodní pracovní týmy, které nabízejí služby v oblasti cestování a služeb, jako je poradenství, volná zaměstnání a podobně. Pracovník komunikuje a spolupracuje se svými kolegy a kolegyněmi, nadřízenými nebo podřízenými v reálném čase s využitím informačních technologií. Práce z domova je v řadě zemí (skandinávské země, USA) velice rozšířená a podle dostupných statistik ji umožňuje i více než 40 % zaměstnavatelů. V ČR to v roce 2011 bylo méně než 5 %. 1 Model: Robert má hlavní pracovní poměr na plný úvazek, ale definovaný jako práce na dálku. Standardně pracuje doma, ale občas také z kavárny nebo coworkingového centra. Má dvě malé děti, o které se stará. Pracuje na pozici konzultanta pro nové zákazníky. Svůj čas si organizuje podle přidělených případů, které mu zasílají z obchodního oddělení. Jeho úkolem je připravit smlouvu s novým zákazníkem a definovat rozsah služeb. Ve smlouvě má uvedeno místo působení Kolín. V kanceláři je přítomen pouze v době konání měsíčních velkých porad. Práce z domova a práce na dálku v české legislativě 2 Zákoník práce neobsahuje pojem práce z domova, a tudíž ani nestanovuje specifické podmínky pro výkon práce z domova včetně vymezení práv a povinností zaměstnavatele nebo zaměstnance. Práci z domova lze zařadit mezi tzv. práce zvláštní povahy, stejně jako např. práce na dálku. Zákoník práce umožňuje zaměstnancům, aby si při práci z domova libovolně upravili svou pracovní dobu. 1 Zdroj: Práce na dálku.cz, staženo 1. února Více se dočtete v kapitole Právní aspekty práce z domova. 12

13 Z hlediska právní úpravy práce z domova se zákoník práce řídí principem co není zakázáno, je dovoleno, takže prostor pro hledání cesty je dostatečně široký. Záleží tedy na zaměstnavateli, jak se s institutem práce na dálku nebo práce z domova vyrovná. Práce zvláštní povahy je charakterizovaná těmito znaky ( 317 zákoníku práce): zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje; pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se řídí zákoníkem práce s těmito výjimkami: na zaměstnance se nevztahuje právní úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy zákoníku práce; při jiných důležitých osobních překážkách v práci a přiznání náhrad mzdy nebo platu se postupuje odchylně; zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. Pokud tedy podržíme rozdělení, které je uvedeno výše, pak do této definice spadá námi definovaná práce na dálku, kdy zaměstnanec pravidelně nevykonává práci na pracovišti zaměstnavatele, ale ze svého bydliště (bytu či domu). V tomto případě pak bývá v pracovních smlouvách uvedeno, že místem výkonu práce je bydliště zaměstnance. Z této definice pak na zaměstnavatele přechází i určité povinnosti jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále BOZP ). První jeho povinností je prevence před poškozením zdraví zaměstnance v rámci BOZP a druhá se týká samotného řešení pracovního úrazu. Podle rozboru právničky Jany Seemanové pro práci na dálku neexistují žádné výjimky. Zaměstnavatel má vůči těmto zaměstnancům zcela stejné povinnosti v oblasti BOZP jako vůči zaměstnancům pracujícím na jeho pracovištích. Právní předpisy BOZP obsahují požadavky směrnic Evropské unie (2), např. směrnice č. 89/391/EHS, o provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Základem právní úpravy jsou ustanovení 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Hlavním cílem a úkolem zaměstnavatele při zajišťování BOZP je 13

14 předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci. V oblasti BOZP a při vytváření neohrožujícího pracovního prostředí plní zaměstnavatelé své úkoly jednak vhodnou organizací práce, jednak systémem opatření k prevenci rizik. Další podrobnosti stanoví několik podzákonných právních předpisů (nařízení vlády a vyhlášky) (3), např. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (Zdroj: Dále pak je zaměstnavatel povinen zaměstnance/zaměstnankyni informovat o rizicích práce (např. o škodlivosti rozvržení práce na noční dobu) a o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik (např. technologicky nepřipustí výkon práce v noci) a zajistit školení. Na druhé straně určitá zodpovědnost přechází i na zaměstnané v tomto režimu, kdy existuje povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména dodržováním zaměstnavatelem přijatých opatření a také svou aktivní účastí na řešení otázek BOZP. Práce z domova i na dálku tedy předpokládá, že tento režim mají přiděleny osoby, které rozumí svým právům i povinnostem. Nejčastější argumenty v diskusi o zavedení práce z domova a práce na dálku Nejčastější argumenty proti zavedení práce z domova a práce na dálku: - Menší kontrola zaměstnaných - Otázka zabezpečení dat a možnosti úniků - BZOP a pracovní úrazy - Nedostupnost zaměstnance/zaměstnankyně - Zaměstnanec/zaměstnankyně není součástí týmu - Nebezpečí vzdálených přístupů k datům - Obtížnější koordinace činností a workflow Nejčastější argumenty proti Nejčastějším argumentem proti práci z domova nebo práci na dálku je obtížná 14

15 kontrola zaměstnaných, co se týče jejich pracovního výkonu. Tento argument zaznívá napříč všemi diskuzemi. Zde je nutné si uvědomit, že podobný způsob práce by měl být přidělován na pozicích, kde je možné nebýt na pracovišti. Velmi těžko půjde podobný způsob práce zavést např. na asistentských pozicích, kde je třeba být vždy při všech jednáních, koordinovat denní činnost nebo administrativu. Tyto režimy jsou převážně přidělovány takovým pozicím, u nichž je možná jistá míra samostatnosti a zodpovědnosti a činnost je kontrolovatelná na základě výstupů a výsledků práce. U podobných pozic se předpokládá, že zaměstnanci a zaměstnankyně znají svoje úkoly, termíny i důležité milníky ve své práci. Nejvhodnější je pro ty pozice, kde se pracuje projektově. Úkoly jsou tedy řešeny celistvě a každý člen nebo členka týmu mají jasně definovaná kritéria, co a v jakém termínu má být hotové. U pracovníka se tedy předpokládá vysoká úroveň samostatnosti a zodpovědnosti, ale i zde platí pravidlo Důvěřujte, ale prověřujte.. Práci na dálku nebo z domova mohou například využívat ženy na rodičovské či mateřské dovolené (dále RD/MD), které mají po tuto dobu nějakou formu jiné zaměstnanecké dohody, např. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Další, kdo může tento způsob práce využívat, jsou osoby na konzultantských, obchodních, expertních nebo manažerských pozicích, ale vždy je nutné zvážit, nakolik je nutná přítomnost na pracovišti. U manažerských pozic se přítomnost očekává častěji, např. z důvodů předávání důležitých informací nebo z důvodu potřeby koordinovat a vést pracovní týmy. Pro pro ně bude vhodnější první varianta, tedy práce z domova. U ostatních pozic se vždy očekává zvážení zapojení do denního provozu firmy. Dalším argumentem je ohrožení zabezpečení dat. Proti tomuto argumentu už mluví současné technologie. V dnešní době existuje řada bezpečných cest, jak je možné sdílet data a informace a přitom nebýt ohrožen jejich únikem. Na vzestupu jsou nástroje cloud computingu, které všem pracovníkům umožňují v reálném čase přístup k souborům, které potřebují pro svoji práci. Pokud firma nemá tuto službu, pak existují zabezpečené přístupy na severy přes internet nebo využívání služeb sdíleného pracovního prostoru jako Google Apps, Dropbox a jiné. Zároveň je již běžnou praxí, že zaměstnanec/zaměstnankyně podepisují souhlas s pravidly nakládání s informacemi a daty při podpisu pracovních smluv, kde se zavazují, že data nepředají třetí osobě. V tomto ohledu je vždy potřeba zvážit, co 15

16 je nezbytně nutné pro ochranu bezpečnosti dat a co je výmluvou proti zavádění výkonu práce z domova. Součástí zabezpečení dat je pak přidělování osobních počítačů, které mají instalovány takové technické způsoby řešení, jež obsahují vysoký stupeň ochrany. Jedním z nesilnějších argumentů je směrnice BZOP. I zde se směrnice dá naplnit interním školením, kde si zaměstnavatel stanoví podmínky pro práci z domova nebo práci na dálku a zároveň ve smlouvách přesně definuje, jak mají vypadat podmínky na pracovišti doma. Jedná se především o úpravu pracovní doby stanovení denní doby kdy zaměstnanec nesmí pracovat, a o souhlas zaměstnaných s čerpáním bezpečnostních přestávek. Zaměstnanec by si měl také pracovní dobu každodenně evidovat. Dalším ujednáním, které může být součástí smlouvy, je možnost přístupu zaměstnavatele na pracoviště, protože nyní zaměstnavatel nemá, bez souhlasu zaměstnance, přístup na pracoviště (bydliště) zaměstnance. Nemůže proto kontrolovat jeho pracovní podmínky a bezpečné pracovní prostředí a prevenci v ochraně bezpečnosti. Zaměstnavatel by si měl proto v pracovní smlouvě sjednat možnost přístupu na pracoviště (bydliště) zaměstnance za účelem kontroly bezpečnostních rizik a v případě pracovního úrazu za účelem zjištění příčin úrazu. Posledním argumentem pak bývá horší komunikace a pozdější reakce na výzvy a y. I v této oblasti hodně pomáhají technologie. Existují nástroje a programy na chat, call hovory, konferenční hovory a jiné. Nicméně velmi důležitá pro hladkou komunikaci je dohoda, jak bude probíhat kontakt s týmem a zákazníky, respektive, kdy je vhodné vyřizovat telefonáty a y. Velkým nešvarem je, pokud zaměstnanec či zaměstnankyně nejčastěji odpovídá na y nebo telefonuje v nočních hodinách. Velmi často tak porušuje firemní kulturu. Nepůsobí totiž dobře, pokud hlavní komunikace z firmy je rozesílána po osmé hodině večer. Je proto vhodné, aby každá osoba pracující na podobné pozici byla seznámena s pravidly komunikace a bylo stanoveno, kdy a jak bude reagovat na ovou komunikaci. Nejčastější argumenty pro Na druhou stranu existují i argumenty, které podporují práci na dálku nebo práci z domova. Tyto způsoby práce v jakémkoliv mixu a poměru jsou zajímavým 16

17 benefitem nejen pro rodiče. Spokojenost zaměstnaných, že mohou přizpůsobit práci svým potřebám, se projeví na postoji k firmě, loajalitě, ochotě pracovat více a přicházet s inovacemi. Pravděpodobně se sníží i nemocnost a fluktuace. Dá se předpokládat, že takto vstřícného zaměstnavatele si budou zaměstnaní vážit více. Např. snížení fluktuace s sebou přináší úsporu nákladů při hledání nových lidí a jejich náboru. Ukazuje se také, že se zvyšuje produktivita práce, a to z toho důvodu, že lidé jsou motivovaní splnit svou denní dávku úkolů za kratší čas; jejich time-management se zlepší. Pokud využijete více zaměstnanců pracujících na dálku, nepotřebujete velké kanceláře. Stačí menší prostor s dostatečnou zasedací místností. Máte tak možnost ušetřit na nájmu a energiích. Pokud se home office stane součástí strategie firmy, můžete vytvořit více týmů, které pracují částečně z domova a částečně v kanceláři, a využívat pro ně stávající prostory, kde se týmy potkávají v sjednané dny. Z vaší firmy se tak stává malé coworkingové centrum. Dle zákoníku práce však nesmí docházet k přenosu nákladů podnikání na zaměstnance firmy. Z pohledu regionů pak přichází potenciál podobných úvazků s lidmi, které můžete hledat napříč krajem a kteří by se nepřihlásili, pokud by museli každý den dojíždět hodinu až dvě do kanceláře. V mnoha šetřeních se ukazuje, že ochota mladých lidí a rodičů cestovat za prací je relativně nízká. Tento benefit tak může přilákat experty nebo zaměstnance, které potřebujete. Co je třeba zajistit pro snadný chod práce z domova nebo práce na dálku? Práci z domova je nutné vždy přizpůsobit konkrétním možnostem zaměstnavatele i zaměstnance, charakteru pracovního místa a obsahu práce. TIP! Při formulování pracovní smlouvy dejte pozor, zda bude zaměstnanec/zaměstnankyně pracovat v rovnoměrném nebo nerovnoměrném režimu rozvržení pracovní doby. Vztahují se k tomu překážky ve výkonu práce zda vznikají na straně zaměstnanců, nebo na straně zaměstnavatele. Jde např. o to, zda je možné navštívit lékaře v pracovní době nebo pouze mimo ni. 17

18 TIP! Při formulování pracovní smlouvy myslete na směrnici BZOP. Zařaďte pravidla, která považujete za bezpodmínečně nutná pro výkon práce tak, aby se zajistila bezpečnost práce. Můžete zapracovat i možnost přístupu na pracoviště. TIP! Zaveďte interní školení formou e-learningu. Ošetříte tak povinnost informovat o pravidlech BZOP, ale také osvěžíte pravidla firemní kultury, komunikace a řady dalších. TIP! Zvažte možnosti využití technologií a spočítejte si náklady na zavedení cloud computingu nebo jiného způsobu sdílení dat z dlouhodobého hlediska. Stejně tak zvažte, jaké pracovní pomůcky poskytnete zaměstnanci - osobní počítač, chytrý telefon atd. TIP! Jako benefit pro zaměstnance můžete nabízet vysokorychlostní internet. Nebo tuto možnost můžete včlenit do pracovní smlouvy, pokud přidělujete práci z domova nebo práci na dálku. TIP! Začněte využívat telekonference, videokonference a chat. Organizace práce Pro zaměstnavatele TIP! Zaveďte efektivní proces projektového managementu. Existuje řada formátů, např. projektové řízení PRINCE2, nebo softwarů typu Project management. TIP! Stanovte pozice mentora a supervizora, kteří budou kontaktní osobou pro řešení nečekaných osobních nebo pracovních komplikací a kteří budou mít zodpovědnost informovat vás o případných problémech s prací z domova nebo na dálku. Ukazuje se, že ne každá osoba je vhodná pro tento způsob práce. Supervizor by měl předcházet případným nedorozuměním pramenícím z odlišného vnímání odvedené práce. TIP! Manažer by měl pravidelně komunikovat se zaměstnanci vykonávajícími práci z domova. Vhodné je také stanovit si plán práce s přesnými termíny pro jejich výkon, aby nedocházelo k nedorozuměním a existoval podklad pro trans- 18

19 parentní hodnocení výkonu práce. Zaveďte proto pravidelná hodnocení výkonu práce. Tento bod je vhodné dodržovat, a to nikoliv z formálních důvodů, ale proto, aby nedocházelo k nedorozuměním v rámci týmu. Hodnocení by mělo probíhat minimálně jedenkrát za tři měsíce. I vy, jako vedoucí, musíte vědět, jak práce probíhá, budete tak připraveni na narážky týmu, že ne všichni dochází do kanceláře každý den. TIP! Stanovte pevné termíny týmových schůzek, kdy je nutné, aby osoba pracující doma byla přítomna na pracovišti. Schůzky by měly být pravidelné, aby si zaměstnankyně či zaměstnanec mohli domluvit hlídání dětí nebo uspořádat svůj čas. Pro zaměstnance a zaměstnankyně TIP! Pokud je práce z domova vykonávaná při mateřské/rodičovské dovolené nebo s dítětem předškolního věku, je nutné stanovit dobu a čas pro vyřizování telefonátů a ů se zákazníky a zaměstnavatelem. Není vhodné telefonovat a zároveň koordinovat dětské hrátky. Stanovte si proto pevný hodinový režim, kdy jste k dispozici pro telefonní konference, telefonáty a skype call. TIP! Vždy je nutné mít na paměti, že i práce z domova je plnohodnotnou prací, a je důležité stanovit si pracovní dobu (byť vlastní) a úkoly, které mají být splněny. Je také užitečné vymezit si v domácnosti pracovní místo, které všichni respektují. Pokud je práce z domova vykonávaná při mateřské/rodičovské dovolené nebo s dítětem předškolního věku, je vhodné mít zajištěnou i péči o děti. 1 TIP! Pokud je třeba odpovědět na y a už jsou pozdní hodiny, je třeba zvážit, zda je vhodné y rozesílat pozdě večer, nebo vhodněji až ráno. y si uložte do konceptů a rozešlete následující den. Respektujte směrnici nebo manuál zaměstnavatele s pokyny, jaká je firemní kultura pro komunikaci. 1 Sokačová, L. (2012). Co je to slaďování? Ústí nad Labem: Centrum komunitní práce. 19

20 Otevření pozice práce z domova nebo práce na dálku check list Oblast Podmínky Náležitosti Zodpovědnosti Pracovní podmínky Vydefinované požadavky na pracovní pozici včetně smlouvy a typových pozic, kdy je možné pracovat z domova nebo na dálku Typologie pozic, kdy je možné pracovat vzdáleně Směrnice pro práci mimo firmu komunikace, bezpečnost dat, projektové řízení, směrnice pro hodnocení zaměstnanců atd. HR oddělení, management Odpovídající technické a technologické vybavení Splněné technické podmínky: připojení k internetu, ntb nebo pc. IT oddělení Sdílení dat cloud computing, Google Apps, Dropbox aj. Zpracovaný pracovní profil pracovní diagnostika Profily zaměstnanců/zaměstnankyň HR oddělení Organizace práce Vytipované a proškolené vedoucí osoby v oblasti práce na dálku mentoři/supervizoři Mentoři/ky, supervizoři/ky spolupracující s lidmi pracujícími vzdáleně v oblasti sledování motivace, výkonu atd. HR oddělení, management Zavedené projektové řízení Efektivní projektové řízení, a to jak technické, tak procesní Management Pravidla pro vedení a řízení lidí, komunikaci, motivaci Vypracovaná metodika pro vedení a řízení lidí, komunikaci, motivaci a projektové řízení Harmonogram pravidelného hodnocení Harmonogram projektu Specifikované úkoly a termíny Management, vedoucí týmů Monitoring Manuál pro monitoring Jasně stanovená pravidla pro monitoring a evaluaci týmu HR oddělení, management, vedoucí týmů Umožnění práce z domova nebo na dálku Pro práci na dálku je důležité tlumočit zaměstnanci/zaměstnankyni pravidla, která je nutné dodržovat. Je velmi důležité, aby obě strany chápaly své 20

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

HOME OFFICE aneb práce z domova. Petra Sochorová, Veronika Plešková, Martina Minárová, Zita Lara

HOME OFFICE aneb práce z domova. Petra Sochorová, Veronika Plešková, Martina Minárová, Zita Lara HOME OFFICE aneb práce z domova Petra Sochorová, Veronika Plešková, Martina Minárová, Zita Lara 2013 / 2 Tento dokument vznikl s cílem poskytnout ucelené informace, které jsou důležité při rozhodování,

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 1 Tato publikace vznikla

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ŠVARCSYSTÉM. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ŠVARCSYSTÉM. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ŠVARCSYSTÉM Začínáte? Příručka pražského podnikatele Švarcsystém lze popsat jako výkon práce mimo pracovněprávní

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Smlouva o spolupráci na projektu

Smlouva o spolupráci na projektu Smlouva o spolupráci na projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se členové projektového týmu (dále jen tým nebo členové týmu): Roman Sterly, bytem, Zruč-Senec, nar., IČ:, (dále zakladatel) a Tomáš Holub,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více