Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce"

Transkript

1 Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice Čelákovice, listopad 2013

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, který realizuje Rodinné centrum Routa, o.s., v partnerství s městem Čelákovice a firmou FV Plast, a.s. Autorky textu: JUDr. Eva Dandová Bc. Petra Kubálková Mgr. Linda Sokačová (ed.)

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, předkládáme Vám metodiku práce z domova, která tuto moderní formu zaměstnávání představuje z několika úhlů pohledu personalistického, legislativního i praktického. Součástí textu je i návrh interní směrnice k práci z domova, která Vám usnadní zavádění této netradiční formy práce u Vás ve firmě. Metodika práce z domova nevznikala jen od stolu, ale jednotlivé návrhy byly přímo testovány u firmy FV Plast, a.s, specializující se na výrobu plastových trubek, tvarovek a armatur. Jedním z jejích cílů v oblasti rozvoje lidských zdrojů je zavádění nových flexibilních forem práce, jako jsou částečné úvazky, sdílené úvazky nebo práce z domova. Firma tak mj. podporuje zaměstnanost žen vracejících se z mateřské/rodičovské dovolené. Na začátku roku 2013 se FV Plast, a.s., aktivně zapojil do realizace projektu Rodinného centra ROUTA Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice formou praktického ověřování využití práce z domova. Tato flexibilní forma práce se osvědčila jak z pohledu zaměstnankyně, která tak pracovala, tak z pohledu nadřízených. Ti si pochvalovali především větší efektivitu práce při plnění úkolů a možnost dohody se zaměstnankyní tak, aby byl úkol splněn včas. Tato praktická příručka zaměřená na práci z domova je jednou ze sady šesti metodik z oblasti slaďování rodinného a pracovního života a diskriminace na pracovním trhu, které Rodinné centrum ROUTA v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice připravuje. Všechny materiály budou zveřejněny na webových stránkách anebo si je můžete vyžádat v Infocentru Rodina a práce v Čelákovicích. Věříme, že metodiku využijete. Rodinné centrum ROUTA je připraveno poskytnout Vám další informace, odborné konzultace i praktické zkušenosti s flexibilními formami práce v případě, že o ně budete mít zájem. Jana Fajtová Krausová, koordinátorka projektu Linda Sokačová, expertka na rovné příležitosti

4 Představujeme Rodinné centrum ROUTA, o.s. Sdružení založily v roce 2008 členky Mateřského centra Čelákovice, jimž v té době již odrostly děti a jejich rodiny začaly mít jiné potřeby než v předchozích letech. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí. Pořádáním akcí pro celé rodiny se snažíme rodičům nabídnout program pro volný čas a seznámit je s dalšími rodinami, které žijí ve stejném regionu, často i ve stejném městě, mají děti stejného věku a řeší podobné problémy. Oblasti přilehlé k Praze bývají označovány za noclehárny, protože jejich obyvatelé jezdí každý den za prací do metropole. Proto se ROUTA soustředí na slaďování pracovního a rodinného života a prosazování principu rovných příležitostí žen a mužů. Spolupracujeme s rodinami, místní samosprávou i lokálními zaměstnavateli. Podařilo se nám získat finanční podporu z ESF a státního rozpočtu ČR na projekty Rodina a práce pro Čelákovice, navazující Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice a Podporujme podnikatelky Polabí!. Naše vzdělávací a informační činnost je zaměřena na podporu rodin s dětmi, pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství, mezigenerační vztahy a stále více i na podporu náhradního rodičovství. V rámci sdružení ROUTA dluhodobě působí klub Táta v akci a Klub náhradních rodin. Podílíme se na přípravě volnočasových aktivit pro děti, na organizaci jednorázových akcí pro veřejnost a v partnerství s Mateřským centrem Čelákovice pořádáme kurzy plavání pro děti. Organizujeme vzájemnou sousedskou výpomoc, která zahrnuje vyzvedávání dětí z MŠ a ZŠ, jejich převádění do kroužků, výměnu informací o službách pro rodiny. Naše činnost má podporu města Čelákovice a společně s mateřským centrem se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. Více informací najdete na

5 OBSAH ZAVÁDĚNÍ PROGRAMŮ SLAĎOVÁNÍ KROK ZA KROKEM... 7 PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA DÁLKU Co to je? A jaký je rozdíl mezi prací na dálku a prací z domova?...11 Práce z domova a práce na dálku v české legislativě...12 Nejčastější argumenty v diskusi o zavedení práce z domova a práce na dálku...14 Nejčastější argumenty proti Nejčastější argumenty pro Co je třeba zajistit pro snadný chod práce z domova nebo práce na dálku?...17 Organizace práce...18 Pro zaměstnavatele Pro zaměstnance a zaměstnankyně Otevření pozice práce z domova nebo na dálku check list...20 Umožnění práce z domova nebo na dálku...20 Postup Příklady z praxe...21 Britský Telecom APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství Komerční banka T-Mobile ČD-Telematika Vodafone IBM... 24

6 PRÁCE Z DOMOVA A ČESKÁ LEGISLATIVA Domácký zaměstnanec...27 Režim práce z domova Zvláštní povaha práce z domova Pracovní doba při práci z domova Překážky v práci při práci z domova Odměňování domáckých zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví při práci doma Teleworking - práce na dálku Závěr CHECK LIST: CO SI MUSÍTE PROMYSLET, NEŽ ZAČNETE S PRACÍ Z DOMOVA SMĚRNICE O TELEWORKINGU Úvodem Právo zemí Evropských společenství Rámcová dohoda o práci na dálku (telework) Zákoník práce a teleworking...45 Vzor části pracovního řádu práce z domova...48 SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ AUTORKY... 54

7 ZAVÁDĚNÍ PROGRAMŮ SLAĎOVÁNÍ KROK ZA KROKEM Jak postupovat, když se rozhodnete zavádět rovné příležitosti a programy slaďování? K realizaci programů rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života se zaměstnavatelé často rozhodují z těchto důvodů: buď cítí potřebu zlepšit politiku rozvoje lidských zdrojů a dosahování obchodních cílů, nebo reagují na potřeby zaměstnanců a hlavně zaměstnankyň, kterých se téma harmonizace rodinného a pracovního života a péče o děti týká častěji než mužů. Příprava a zavádění těchto programů by měly především reagovat na konkrétní potřeby zaměstnanců/zaměstnankyň a měly by respektovat podobu firmy/organizace, ve které mají být zavedeny. Příprava a zavádění programů rovných příležitostí a slaďování práce a rodiny by měly proběhnout v projektovém cyklu. Předcházet by měla alespoň základní analýza potřeb zaměstnanců. V praxi se totiž často stává, že zaměstnavatel přijde se zajímavým programem, ukáže se však, že není vhodný pro skladbu a potřeby zaměstnanců v dané firmě. Problematičtější je to zejména u programů, které jsou časově a finančně náročné, jako je např. založení podnikové mateřské školky či jeslí. Již v několika firmách se stalo, že společnost investovala značné finanční prostředky do přípravy mateřské školky pro děti zaměstnanců a posléze zjistila, že se nenajde dostatečný počet dětí, které by mohly zařízení navštěvovat. Úspěch tohoto benefitu pro zaměstnance závisí především na řadě vnějších faktorů: dostupnost veřejného zařízení péče o děti, věk dětí zaměstnanců, obavy zaměstnanců z návštěvy firemního zařízení péče atd. U jiných opatření, jako jsou např. flexibilní formy práce, takového negativní finanční dopady nehrozí. Přesto je důležité reagovat na konkrétní podmínky ve společnosti, a nikoli na obecnější požadavky a představy. 7

8 Ověřování zájmu o plánované opatření může probíhat formou sociologického zjišťování a vyhodnocování dat dotazníky, individuální a skupinové rozhovory, desk research. Průzkum by se měl zaměřit zejména na postoje zaměstnanců k možnostem slaďování rodiny a práce a uplatňování rovných příležitostí. Dále by se měl zaměřit na to, jak zaměstnanci tyto možnosti hodnotí, jaké mají potřeby a pocit spokojenost ve firmě. Založení pracovní skupiny, rozdělení kompetencí a odpovědností Pro realizaci plánovaného opatření je třeba vytvořit pracovní skupinu. V ní budou zastoupeny osoby odpovědné za personální politiku, ale také zástupci vedení firmy, aby byla zajištěna prosaditelnost jednotlivých opatření. Dalšími členy mohou být zástupci a zástupkyně zaměstnaných, odborů pokud ve firmě působí, případně i zástupci expertských organizací či dodavatelů služeb. Náplní práce této pracovní skupiny je příprava a realizace jednotlivých opatření a souvisejících kroků, které jsou nezbytné pro jejich úspěch. Po založení pracovní skupiny je nezbytně nutné rozdělit kompetence a určit odpovědnost jednotlivých členů při realizaci a zavádění jednotlivých opatření. Při ustanovování skupiny je třeba také rozšířit úvazek odpovědných osob nebo změnit popis jejich pracovní pozice. Není vhodné pouze rozšířit pracovní povinnosti a úvazek ponechat bez rozšíření. Taková situace může existovat jen omezenou dobu než budou zavedena uváděná opatření. Nemělo by však dojít jen k úpravě popisů práce, na realizaci aktivit by měly být alokovány také finanční a materiální zdroje, aby plán neselhal kvůli nedostatku financí. Návrh základních opatření Návrh vytvořený pracovní skupinou by měl vycházet ze zjištěných potřeb, míry spokojenosti a z postojů zaměstnanců/zaměstnankyň i managementu. Nákladná a drahá opatření by neměla být realizována bez předchozího zjištění jejich potřeby a potencionální využitelnosti (to se týká např. již uváděných mateřských škol nebo nákladných vzdělávacích programů). Současně s návrhem opatření by měl být vytvořen finanční plán, přidělen rozpočet a jmenovány osoby, které budou odpovědné za realizaci. V tomto stadiu by měl být také navržen konkrétní plán realizace. 8

9 Co by měl tento plán obsahovat? Návrh konkrétních opatření a jejich popis Náklady a potencionální přínosy opatření Osoby odpovědné za přípravu a realizaci opatření Cílové skupiny Časový harmonogram Indikátory pro změření úspěšnosti opatření Komunikační plán Finanční a materiální rozpočet Testování a implementace opatření V této fázi by měla být zahájena realizace vytipovaných opatření. Tím je spuštěna časově ohraničená testovací fáze, po níž bude následovat první kolo vyhodnocení opatření a jeho dopadů. Míra testování závisí na velikosti firmy. Úprava interních směrnic a pracovního řádu Již v průběhu testování by měly být upravovány vnitřní směrnice firmy, pracovní řád a vzory pracovních smluv tak, aby byla jasně a transparentně stanovena pravidla pro využívání práce z domova či dalších flexibilních forem práce a aby tyto dokumenty obsahovaly všechny zákonné záležitosti a nebyly v rozporu s platnou legislativou. Evaluace Evaluace je vyhodnocení, jak navržená opatření fungují na úrovni zaměstnavatele (organizace, finanční a další nákladnost opatření atd.) a z hlediska jejich uživatelů i celkového fungování. Evaluace zároveň hodnotí přijetí navržených opatření ve firmě po kvantitativní i kvalitativní stránce jak u zaměstnanců, tak u manažerů i majitelů. Další fáze realizace inovovaných opatření Realizují se opatření, která se osvědčila a která jsou vhodná pro danou firmu/organizaci, na celofiremní úrovni. 9

10 Komunikace Všechny fáze realizačního cyklu musí prostupovat komunikace mezi všemi jeho účastníky. Je bezpodmínečně nutné, aby všichni zaměstnanci a manažeři odpovědní za realizaci jednotlivých opatření byli informování o plánech, vybraných opatřeních, jejich smysluplnosti i důvodech jejich realizace. Komunikace vedená uvnitř pracovního týmu zabraňuje vzniku nedorozumění a nesprávnému pochopení, které by mohly vést k roztržkám mezi členy. Komunikace je důležitá zejména v případě, kdy je plánováno vybrané formy flexibilní práce, práce z domova či další speciální opatření umožnit pouze omezené skupině zaměstnanců. Součástí komunikace by měly být i informační a osvětové semináře/worshopy pro zaměstnance a zaměstnankyně z cílových skupin, kterých se mají opatření týkat. Komunikační kampaň by neměla opomenout ani top-management. Vhodné je užít různé interní komunikační nástroje podnikové časopisy, zpravodaje, webové stránky, letáky, nástěnky apod. Možnost využívání práce z domova či jiných flexibilních forem může firma samozřejmě šířit i směrem ven k zákazníkům, médiím i širší veřejnosti, a propagovat tak image firmy jako férového zaměstnavatele. 10

11 PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA DÁLKU Bc. Petra Kubálková Co to je? A jaký je rozdíl mezi prací na dálku a prací z domova? Tato kapitola pojednává o domácké práci/práci z domova v kontextu personalistické práce. Pro potřeby této kapitoly rozdělíme v rámci personalistiky práci, která je vykonávána z domova (v legislativě nazývána jako domácká práce či teleworking), na dva různé režimy - a to práce z domova a práce na dálku. Legislativní aspekty práce z domova jsou potom pojednávány v samostatné kapitole. Práce z domova je nástrojem pro slaďování rodinného a pracovního života a označuje činnost, kdy zaměstnanec/zaměstnankyně během své pracovní doby pracuje namísto v kanceláři doma. Taková osoba je převážnou část své týdenní pracovní doby přítomna v kanceláři a menší část pak pracuje mimo kancelář - obvykle doma. Do této skupiny patří režimy označované jako home working a home office. Home working a home office jsou synonyma a záleží pouze na zaměstnavateli, který výraz si vybere. Nicméně z jazykového hlediska bychom mohli výrazy odlišit podle délky doby, po kterou režim trvá. Režim home office je vnímán spíše jako jednorázová záležitost, která je využívána v případně náhlé potřeby postarat se například o nemocné děti, někdy se na místo home office používá v tomto případě sick day. Home working je oproti tomu záležitost již zakotvená dohodou, ústní nebo písemnou, o režimu pracovní doby. Model: Marie má hlavní pracovní poměr na plný úvazek. Její děti chodí do školy a školky. Pracuje na pozici konzultantky pro nové zákazníky, pod obchodním oddělením. Její pracovní doba je od 9:00 do 17:30. Každou středu má přidělen home office, protože chce své malé dítě dávat do školky pouze na 4 dny v týdnu. Dohodu nemá zakotvenou ve smlouvě, ale její nadřízená s upraveným režimem souhlasí. V tento den platí dohoda, že Marie je na telefonu a u ve své standardní pracovní době. Pokud je mimořádná porada, home office se ruší bez náhrady. Stejně tak kolegové a kolegyně Marie vědí, že tento den není v kanceláři. Její nepřítomnost je zaznamenána v kalendáři. 11

12 Druhou variantou pak je práce na dálku. Tato forma práce má přesně opačný úhel pohledu. Zaměstnanec/zaměstnankyně pracuje většinu své pracovní doby doma, kdežto do kanceláře dochází pouze na strategické schůzky a porady, a to často velmi zřídka. Mezi typy práce na dálku patří režimy, které nazýváme teleworking, telecomputing, práce online. I zde jsou jednotlivé výrazy spíše synonymy, která vyjadřují fakt, že jednotliví zaměstnanci/zaměstnankyně nejsou fyzicky přítomní. Ke své práci využívají technologie. Nicméně jako práci z domova můžeme označit i domácí výrobu zboží, kterou často dělají lidé na RD/MD nebo ZTP, pak také služby účetních, kteří/které zpracovávají daně a mzdy vzdáleně. Velmi často na podobné bázi fungují mezinárodní pracovní týmy, které nabízejí služby v oblasti cestování a služeb, jako je poradenství, volná zaměstnání a podobně. Pracovník komunikuje a spolupracuje se svými kolegy a kolegyněmi, nadřízenými nebo podřízenými v reálném čase s využitím informačních technologií. Práce z domova je v řadě zemí (skandinávské země, USA) velice rozšířená a podle dostupných statistik ji umožňuje i více než 40 % zaměstnavatelů. V ČR to v roce 2011 bylo méně než 5 %. 1 Model: Robert má hlavní pracovní poměr na plný úvazek, ale definovaný jako práce na dálku. Standardně pracuje doma, ale občas také z kavárny nebo coworkingového centra. Má dvě malé děti, o které se stará. Pracuje na pozici konzultanta pro nové zákazníky. Svůj čas si organizuje podle přidělených případů, které mu zasílají z obchodního oddělení. Jeho úkolem je připravit smlouvu s novým zákazníkem a definovat rozsah služeb. Ve smlouvě má uvedeno místo působení Kolín. V kanceláři je přítomen pouze v době konání měsíčních velkých porad. Práce z domova a práce na dálku v české legislativě 2 Zákoník práce neobsahuje pojem práce z domova, a tudíž ani nestanovuje specifické podmínky pro výkon práce z domova včetně vymezení práv a povinností zaměstnavatele nebo zaměstnance. Práci z domova lze zařadit mezi tzv. práce zvláštní povahy, stejně jako např. práce na dálku. Zákoník práce umožňuje zaměstnancům, aby si při práci z domova libovolně upravili svou pracovní dobu. 1 Zdroj: Práce na dálku.cz, staženo 1. února Více se dočtete v kapitole Právní aspekty práce z domova. 12

13 Z hlediska právní úpravy práce z domova se zákoník práce řídí principem co není zakázáno, je dovoleno, takže prostor pro hledání cesty je dostatečně široký. Záleží tedy na zaměstnavateli, jak se s institutem práce na dálku nebo práce z domova vyrovná. Práce zvláštní povahy je charakterizovaná těmito znaky ( 317 zákoníku práce): zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje; pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se řídí zákoníkem práce s těmito výjimkami: na zaměstnance se nevztahuje právní úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy zákoníku práce; při jiných důležitých osobních překážkách v práci a přiznání náhrad mzdy nebo platu se postupuje odchylně; zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. Pokud tedy podržíme rozdělení, které je uvedeno výše, pak do této definice spadá námi definovaná práce na dálku, kdy zaměstnanec pravidelně nevykonává práci na pracovišti zaměstnavatele, ale ze svého bydliště (bytu či domu). V tomto případě pak bývá v pracovních smlouvách uvedeno, že místem výkonu práce je bydliště zaměstnance. Z této definice pak na zaměstnavatele přechází i určité povinnosti jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále BOZP ). První jeho povinností je prevence před poškozením zdraví zaměstnance v rámci BOZP a druhá se týká samotného řešení pracovního úrazu. Podle rozboru právničky Jany Seemanové pro práci na dálku neexistují žádné výjimky. Zaměstnavatel má vůči těmto zaměstnancům zcela stejné povinnosti v oblasti BOZP jako vůči zaměstnancům pracujícím na jeho pracovištích. Právní předpisy BOZP obsahují požadavky směrnic Evropské unie (2), např. směrnice č. 89/391/EHS, o provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Základem právní úpravy jsou ustanovení 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Hlavním cílem a úkolem zaměstnavatele při zajišťování BOZP je 13

14 předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci. V oblasti BOZP a při vytváření neohrožujícího pracovního prostředí plní zaměstnavatelé své úkoly jednak vhodnou organizací práce, jednak systémem opatření k prevenci rizik. Další podrobnosti stanoví několik podzákonných právních předpisů (nařízení vlády a vyhlášky) (3), např. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (Zdroj: Dále pak je zaměstnavatel povinen zaměstnance/zaměstnankyni informovat o rizicích práce (např. o škodlivosti rozvržení práce na noční dobu) a o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik (např. technologicky nepřipustí výkon práce v noci) a zajistit školení. Na druhé straně určitá zodpovědnost přechází i na zaměstnané v tomto režimu, kdy existuje povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména dodržováním zaměstnavatelem přijatých opatření a také svou aktivní účastí na řešení otázek BOZP. Práce z domova i na dálku tedy předpokládá, že tento režim mají přiděleny osoby, které rozumí svým právům i povinnostem. Nejčastější argumenty v diskusi o zavedení práce z domova a práce na dálku Nejčastější argumenty proti zavedení práce z domova a práce na dálku: - Menší kontrola zaměstnaných - Otázka zabezpečení dat a možnosti úniků - BZOP a pracovní úrazy - Nedostupnost zaměstnance/zaměstnankyně - Zaměstnanec/zaměstnankyně není součástí týmu - Nebezpečí vzdálených přístupů k datům - Obtížnější koordinace činností a workflow Nejčastější argumenty proti Nejčastějším argumentem proti práci z domova nebo práci na dálku je obtížná 14

15 kontrola zaměstnaných, co se týče jejich pracovního výkonu. Tento argument zaznívá napříč všemi diskuzemi. Zde je nutné si uvědomit, že podobný způsob práce by měl být přidělován na pozicích, kde je možné nebýt na pracovišti. Velmi těžko půjde podobný způsob práce zavést např. na asistentských pozicích, kde je třeba být vždy při všech jednáních, koordinovat denní činnost nebo administrativu. Tyto režimy jsou převážně přidělovány takovým pozicím, u nichž je možná jistá míra samostatnosti a zodpovědnosti a činnost je kontrolovatelná na základě výstupů a výsledků práce. U podobných pozic se předpokládá, že zaměstnanci a zaměstnankyně znají svoje úkoly, termíny i důležité milníky ve své práci. Nejvhodnější je pro ty pozice, kde se pracuje projektově. Úkoly jsou tedy řešeny celistvě a každý člen nebo členka týmu mají jasně definovaná kritéria, co a v jakém termínu má být hotové. U pracovníka se tedy předpokládá vysoká úroveň samostatnosti a zodpovědnosti, ale i zde platí pravidlo Důvěřujte, ale prověřujte.. Práci na dálku nebo z domova mohou například využívat ženy na rodičovské či mateřské dovolené (dále RD/MD), které mají po tuto dobu nějakou formu jiné zaměstnanecké dohody, např. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Další, kdo může tento způsob práce využívat, jsou osoby na konzultantských, obchodních, expertních nebo manažerských pozicích, ale vždy je nutné zvážit, nakolik je nutná přítomnost na pracovišti. U manažerských pozic se přítomnost očekává častěji, např. z důvodů předávání důležitých informací nebo z důvodu potřeby koordinovat a vést pracovní týmy. Pro pro ně bude vhodnější první varianta, tedy práce z domova. U ostatních pozic se vždy očekává zvážení zapojení do denního provozu firmy. Dalším argumentem je ohrožení zabezpečení dat. Proti tomuto argumentu už mluví současné technologie. V dnešní době existuje řada bezpečných cest, jak je možné sdílet data a informace a přitom nebýt ohrožen jejich únikem. Na vzestupu jsou nástroje cloud computingu, které všem pracovníkům umožňují v reálném čase přístup k souborům, které potřebují pro svoji práci. Pokud firma nemá tuto službu, pak existují zabezpečené přístupy na severy přes internet nebo využívání služeb sdíleného pracovního prostoru jako Google Apps, Dropbox a jiné. Zároveň je již běžnou praxí, že zaměstnanec/zaměstnankyně podepisují souhlas s pravidly nakládání s informacemi a daty při podpisu pracovních smluv, kde se zavazují, že data nepředají třetí osobě. V tomto ohledu je vždy potřeba zvážit, co 15

16 je nezbytně nutné pro ochranu bezpečnosti dat a co je výmluvou proti zavádění výkonu práce z domova. Součástí zabezpečení dat je pak přidělování osobních počítačů, které mají instalovány takové technické způsoby řešení, jež obsahují vysoký stupeň ochrany. Jedním z nesilnějších argumentů je směrnice BZOP. I zde se směrnice dá naplnit interním školením, kde si zaměstnavatel stanoví podmínky pro práci z domova nebo práci na dálku a zároveň ve smlouvách přesně definuje, jak mají vypadat podmínky na pracovišti doma. Jedná se především o úpravu pracovní doby stanovení denní doby kdy zaměstnanec nesmí pracovat, a o souhlas zaměstnaných s čerpáním bezpečnostních přestávek. Zaměstnanec by si měl také pracovní dobu každodenně evidovat. Dalším ujednáním, které může být součástí smlouvy, je možnost přístupu zaměstnavatele na pracoviště, protože nyní zaměstnavatel nemá, bez souhlasu zaměstnance, přístup na pracoviště (bydliště) zaměstnance. Nemůže proto kontrolovat jeho pracovní podmínky a bezpečné pracovní prostředí a prevenci v ochraně bezpečnosti. Zaměstnavatel by si měl proto v pracovní smlouvě sjednat možnost přístupu na pracoviště (bydliště) zaměstnance za účelem kontroly bezpečnostních rizik a v případě pracovního úrazu za účelem zjištění příčin úrazu. Posledním argumentem pak bývá horší komunikace a pozdější reakce na výzvy a y. I v této oblasti hodně pomáhají technologie. Existují nástroje a programy na chat, call hovory, konferenční hovory a jiné. Nicméně velmi důležitá pro hladkou komunikaci je dohoda, jak bude probíhat kontakt s týmem a zákazníky, respektive, kdy je vhodné vyřizovat telefonáty a y. Velkým nešvarem je, pokud zaměstnanec či zaměstnankyně nejčastěji odpovídá na y nebo telefonuje v nočních hodinách. Velmi často tak porušuje firemní kulturu. Nepůsobí totiž dobře, pokud hlavní komunikace z firmy je rozesílána po osmé hodině večer. Je proto vhodné, aby každá osoba pracující na podobné pozici byla seznámena s pravidly komunikace a bylo stanoveno, kdy a jak bude reagovat na ovou komunikaci. Nejčastější argumenty pro Na druhou stranu existují i argumenty, které podporují práci na dálku nebo práci z domova. Tyto způsoby práce v jakémkoliv mixu a poměru jsou zajímavým 16

17 benefitem nejen pro rodiče. Spokojenost zaměstnaných, že mohou přizpůsobit práci svým potřebám, se projeví na postoji k firmě, loajalitě, ochotě pracovat více a přicházet s inovacemi. Pravděpodobně se sníží i nemocnost a fluktuace. Dá se předpokládat, že takto vstřícného zaměstnavatele si budou zaměstnaní vážit více. Např. snížení fluktuace s sebou přináší úsporu nákladů při hledání nových lidí a jejich náboru. Ukazuje se také, že se zvyšuje produktivita práce, a to z toho důvodu, že lidé jsou motivovaní splnit svou denní dávku úkolů za kratší čas; jejich time-management se zlepší. Pokud využijete více zaměstnanců pracujících na dálku, nepotřebujete velké kanceláře. Stačí menší prostor s dostatečnou zasedací místností. Máte tak možnost ušetřit na nájmu a energiích. Pokud se home office stane součástí strategie firmy, můžete vytvořit více týmů, které pracují částečně z domova a částečně v kanceláři, a využívat pro ně stávající prostory, kde se týmy potkávají v sjednané dny. Z vaší firmy se tak stává malé coworkingové centrum. Dle zákoníku práce však nesmí docházet k přenosu nákladů podnikání na zaměstnance firmy. Z pohledu regionů pak přichází potenciál podobných úvazků s lidmi, které můžete hledat napříč krajem a kteří by se nepřihlásili, pokud by museli každý den dojíždět hodinu až dvě do kanceláře. V mnoha šetřeních se ukazuje, že ochota mladých lidí a rodičů cestovat za prací je relativně nízká. Tento benefit tak může přilákat experty nebo zaměstnance, které potřebujete. Co je třeba zajistit pro snadný chod práce z domova nebo práce na dálku? Práci z domova je nutné vždy přizpůsobit konkrétním možnostem zaměstnavatele i zaměstnance, charakteru pracovního místa a obsahu práce. TIP! Při formulování pracovní smlouvy dejte pozor, zda bude zaměstnanec/zaměstnankyně pracovat v rovnoměrném nebo nerovnoměrném režimu rozvržení pracovní doby. Vztahují se k tomu překážky ve výkonu práce zda vznikají na straně zaměstnanců, nebo na straně zaměstnavatele. Jde např. o to, zda je možné navštívit lékaře v pracovní době nebo pouze mimo ni. 17

18 TIP! Při formulování pracovní smlouvy myslete na směrnici BZOP. Zařaďte pravidla, která považujete za bezpodmínečně nutná pro výkon práce tak, aby se zajistila bezpečnost práce. Můžete zapracovat i možnost přístupu na pracoviště. TIP! Zaveďte interní školení formou e-learningu. Ošetříte tak povinnost informovat o pravidlech BZOP, ale také osvěžíte pravidla firemní kultury, komunikace a řady dalších. TIP! Zvažte možnosti využití technologií a spočítejte si náklady na zavedení cloud computingu nebo jiného způsobu sdílení dat z dlouhodobého hlediska. Stejně tak zvažte, jaké pracovní pomůcky poskytnete zaměstnanci - osobní počítač, chytrý telefon atd. TIP! Jako benefit pro zaměstnance můžete nabízet vysokorychlostní internet. Nebo tuto možnost můžete včlenit do pracovní smlouvy, pokud přidělujete práci z domova nebo práci na dálku. TIP! Začněte využívat telekonference, videokonference a chat. Organizace práce Pro zaměstnavatele TIP! Zaveďte efektivní proces projektového managementu. Existuje řada formátů, např. projektové řízení PRINCE2, nebo softwarů typu Project management. TIP! Stanovte pozice mentora a supervizora, kteří budou kontaktní osobou pro řešení nečekaných osobních nebo pracovních komplikací a kteří budou mít zodpovědnost informovat vás o případných problémech s prací z domova nebo na dálku. Ukazuje se, že ne každá osoba je vhodná pro tento způsob práce. Supervizor by měl předcházet případným nedorozuměním pramenícím z odlišného vnímání odvedené práce. TIP! Manažer by měl pravidelně komunikovat se zaměstnanci vykonávajícími práci z domova. Vhodné je také stanovit si plán práce s přesnými termíny pro jejich výkon, aby nedocházelo k nedorozuměním a existoval podklad pro trans- 18

19 parentní hodnocení výkonu práce. Zaveďte proto pravidelná hodnocení výkonu práce. Tento bod je vhodné dodržovat, a to nikoliv z formálních důvodů, ale proto, aby nedocházelo k nedorozuměním v rámci týmu. Hodnocení by mělo probíhat minimálně jedenkrát za tři měsíce. I vy, jako vedoucí, musíte vědět, jak práce probíhá, budete tak připraveni na narážky týmu, že ne všichni dochází do kanceláře každý den. TIP! Stanovte pevné termíny týmových schůzek, kdy je nutné, aby osoba pracující doma byla přítomna na pracovišti. Schůzky by měly být pravidelné, aby si zaměstnankyně či zaměstnanec mohli domluvit hlídání dětí nebo uspořádat svůj čas. Pro zaměstnance a zaměstnankyně TIP! Pokud je práce z domova vykonávaná při mateřské/rodičovské dovolené nebo s dítětem předškolního věku, je nutné stanovit dobu a čas pro vyřizování telefonátů a ů se zákazníky a zaměstnavatelem. Není vhodné telefonovat a zároveň koordinovat dětské hrátky. Stanovte si proto pevný hodinový režim, kdy jste k dispozici pro telefonní konference, telefonáty a skype call. TIP! Vždy je nutné mít na paměti, že i práce z domova je plnohodnotnou prací, a je důležité stanovit si pracovní dobu (byť vlastní) a úkoly, které mají být splněny. Je také užitečné vymezit si v domácnosti pracovní místo, které všichni respektují. Pokud je práce z domova vykonávaná při mateřské/rodičovské dovolené nebo s dítětem předškolního věku, je vhodné mít zajištěnou i péči o děti. 1 TIP! Pokud je třeba odpovědět na y a už jsou pozdní hodiny, je třeba zvážit, zda je vhodné y rozesílat pozdě večer, nebo vhodněji až ráno. y si uložte do konceptů a rozešlete následující den. Respektujte směrnici nebo manuál zaměstnavatele s pokyny, jaká je firemní kultura pro komunikaci. 1 Sokačová, L. (2012). Co je to slaďování? Ústí nad Labem: Centrum komunitní práce. 19

20 Otevření pozice práce z domova nebo práce na dálku check list Oblast Podmínky Náležitosti Zodpovědnosti Pracovní podmínky Vydefinované požadavky na pracovní pozici včetně smlouvy a typových pozic, kdy je možné pracovat z domova nebo na dálku Typologie pozic, kdy je možné pracovat vzdáleně Směrnice pro práci mimo firmu komunikace, bezpečnost dat, projektové řízení, směrnice pro hodnocení zaměstnanců atd. HR oddělení, management Odpovídající technické a technologické vybavení Splněné technické podmínky: připojení k internetu, ntb nebo pc. IT oddělení Sdílení dat cloud computing, Google Apps, Dropbox aj. Zpracovaný pracovní profil pracovní diagnostika Profily zaměstnanců/zaměstnankyň HR oddělení Organizace práce Vytipované a proškolené vedoucí osoby v oblasti práce na dálku mentoři/supervizoři Mentoři/ky, supervizoři/ky spolupracující s lidmi pracujícími vzdáleně v oblasti sledování motivace, výkonu atd. HR oddělení, management Zavedené projektové řízení Efektivní projektové řízení, a to jak technické, tak procesní Management Pravidla pro vedení a řízení lidí, komunikaci, motivaci Vypracovaná metodika pro vedení a řízení lidí, komunikaci, motivaci a projektové řízení Harmonogram pravidelného hodnocení Harmonogram projektu Specifikované úkoly a termíny Management, vedoucí týmů Monitoring Manuál pro monitoring Jasně stanovená pravidla pro monitoring a evaluaci týmu HR oddělení, management, vedoucí týmů Umožnění práce z domova nebo na dálku Pro práci na dálku je důležité tlumočit zaměstnanci/zaměstnankyni pravidla, která je nutné dodržovat. Je velmi důležité, aby obě strany chápaly své 20

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Obsah Úvod 4 1 Práce na dálku základní vymezení 5 1.1 Slovník pojmů 5 2 Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 7 3 Přínosy využití

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

LETTER 3/2017 NEWSLETTER 3/2017. Novela zákoníku práce 2017

LETTER 3/2017 NEWSLETTER 3/2017. Novela zákoníku práce 2017 LETTER 3/2017 NEWSLETTER 3/2017 Novela zákoníku práce 2017 Novela zákoníku práce 2017 Připravovaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je v současnosti projednávána v Poslanecké sněmovně (sněmovní

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO 5.6.24. Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/agenturni-zamestnavanibozp-a-po Agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

Vnitřní předpisy zaměstnavatele

Vnitřní předpisy zaměstnavatele Vnitřní předpisy zaměstnavatele a jejich význam pro BOZP konference 25. listopadu 2015 Eva Dandová, právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS dandova.eva@cmkos.cz Vnitřní předpis zaměstnavatele ( 305

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015,

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015, 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby a podmínek výkonu státní služby

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY HLAVNÍ CÍLE POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ Poskytnout spravedlivý, transparentní a jednoduchý systém odměňování zaměřený na výkon Zajistit, aby osobní náklady společnosti byly vynakládány s

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4) Zaměstnavatel tak musí nejdříve přijmout rozhodnutí o organizační změně a následně připravit a doručit výpověď zaměstnanci. Účinnost organizačních změn zároveň musí nastat nejpozději první pracovní den

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více