Témata bakalářských prací z geografie 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata bakalářských prací z geografie 2015"

Transkript

1 Témata bakalářských prací z geografie 2015 Zadání bakalářské práce: duben 2015 Odevzdání bakalářské práce: duben 2016 Postup zadání: Student vyplní ve spolupráci s vedoucím práce podklad pro zadání bakalářské práce ve STAGu, vytištěný jej nechá podepsat vedoucím práce a odevzdá jej na sekretariátě katedry geografie, a to nejpozději do Na základě takto dodaného podkladu mu bude práce ve STAGu oficiálně zadána a sekretářkou katedry vystaveno zadání, které je nutné si vyzvednout a uschovat bude povinnou součástí odevzdávané práce. RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. 1. Dlouhodobé trendy rozložení katolického a protestantského obyvatelstva Irska a Severního Irska David Papežík 2. Změny a perspektivy politického postavení Kosova po roce 1999 Antonín Štalmach 3. Demilitarizovaná zóna mezi Korejskou republikou a KLDR jako specifický případ státní hranice 4. Vojenské prostory v Československu a České republice jako specifické formy administrativního členění státu Zuzana Plachá Hana Baránková 5. Územní a demografické aspekty irácko-íránského konfliktu Václav Chalupný 6. Trendy volební podpory komunistických a extrémně levicových politických stran v zemích bývalého východního bloku po roce 1990 Jan Trunečka doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. 1. Půdorysné tvary suburbií 2. Interakce mezi regionálními centry České republiky 3. Struktura a charakter bytové výstavby v suburbiu Olomouce 4. Financovaní a správa obcí v České republice: aplikace na území Olomouce 5. Stadia vývoje stotisícových měst v České republice: kvantitativní analýza Karel Duchan 1

2 Mgr. Jan Hercik 1. Železniční uzel Bohumín od historie po současnost Josef Skokan 2. Železniční brownfieldy a specifika jejich revitalizace (případová studie) RNDr. Martin Jurek, Ph.D. 1. Kvalita ovzduší vybraného města/regionu Dominik Opálka 2. Kvalita ovzduší vybraného města/regionu Andrea Fialková 3. Prostorová navigace a její výuka prostřednictvím aplikací pro tablety a chytré telefony Tomáš Kučera 4. Letní čas v občanské časomíře: geografické aspekty Lucie Černá Mgr. Pavel Klapka, Ph.D. 1. Aplikace Reillyho modelu: historický přístup Cílem práce bude aplikovat Reillyho model na zvoleném historickém území (např. Rakousko-Uhersko apod.). Výsledky pak budou interpretovány v širších historicko-geografických souvislostech. Předpokládají se jisté matematické znalosti a základní operace v ArcGIS. 2. Prostorová distribuce lokalizačních faktorů cestovního ruchu v ČR Cílem práce bude provést prostorovou analýzu vybraných lokalizačních faktorů cestovního ruchu ve zvoleném území. Dále bude provedena typologie faktorů podle zvolených kritérií. Nedílnou součástí práce bude mapové znázornění výsledků a jejich interpretace. Práci je možné zpracovat na území severních Čech, západních Čech, jižních Čech, jižní Moravy, severní Moravy, hl. města Prahy. Možné pro více studentů. Předpokládají se základní operace v ArcGIS. 3. Falzifikace prostoru a času v oblasti cestovního ruchu Téma práce je v české geografii nové, zabývá se tzv. hejkalizací památek, především hradů a zámků. Cílem práce bude geograficky tento problém uchopit a provést jeho (částečnou) inventarizaci a typologii na území České republiky. Možné pro více studentů. 4. Geografická analýza difúzního procesu: příklad minipivovarů Difúzní procesy jsou jedním z tradičních geografických témat. Cílem práce bude analyzovat a interpretovat tyto procesy na příkladě fenoménu minipivovarů. 5. Venkovský prostor a dopravní obslužnost: analýza železniční dopravy Cílem práce bude zachytit a analyzovat základní situaci v oblasti dopravní obslužnosti venkovského prostoru železniční dopravou. Práce bude koncipována jako předběžná výběrová studie, téma umožňuje pokračování v podobě diplomové práce, kdy lze danou problematiku pojmout zevrubněji. 6. Vliv krajských hranic na prostupnost území železniční dopravou Cílem práce bude identifikovat vliv krajských objednávek osobní železniční dopravy na dopravní ramena a porovnání současného stavu se stavem, kdy tyto objednávky činil stát. Práce se také zaměří na návaznost spojů, nelogické dělení dopravních ramen (komparace s denní dojížďkou do zaměstnání a škol) a zvýraznění vnitřních periférií. 2

3 7. Problematika prvních a posledních spojů v dopravní obslužnosti území Cílem práce bude zachytit a analyzovat v prostoru a čase stav tzv. prvních a posledních spojů v železniční dopravě. Tyto spoje mají specifickou úlohu v dopravní obslužnosti území a jsou specifické i z hlediska financování veřejné dopravy. Práce se bude z hlediska této problematiky zabývat i hierarchií středisek osídlení. Téma umožňuje pokračování v podobě diplomové práce. 8. Princip prostorové spravedlnosti: dostupnost administrativních center Práce se bude zabývat dostupností vybraných administrativních center (krajských měst, ORP, POÚ). Cílem bude zhodnotit naplňování principu prostorové spravedlnosti v administrativním systému České republiky a identifikovat některé jeho případné nelogičnosti. Téma umožňuje pokračování v podobě diplomové práce. 9. Dojížďka za službami/maloobchodem v Olomoucké aglomeraci: přípravná studie Bakalářská práce je koncipována jako přípravná studie pro diplomovou práci. Cílem práce bude připravit data a teoreticko-metodologický aparát pro modelování dojížďkových toků za službami. Práce může obsahovat malou případovou studii. Mgr. Michal Lehnert Geografie (učitelská) 1. Analýza naučných stezek s environmentální tematikou v Jeseníkách 1. Prostorová variabilita teplotně-vlhkostního pole v okolí Olomouce Případové studie vyžadující vlastní mobilní měření s možností využití dalších dat ze stacionárních stanic a satelitních snímků. 2. Vlivy počasí na zdravotní a psychický stav obyvatel Olomouce a okolí Vlastní výzkum s využitím sociálních sítí. RNDr. Aleš Létal, Ph.D. 1. Botanický průzkum a zhodnocení invazních druhů chatové oblasti okolí Křižanovické přehrady Petra Fridrichová 2. Strategie podpory turistického ruchu MAS Východní Slovácko Jakub Kovář 3. Rozvoj turistického ruchu v MAS Moravskotřebovsko Nikola Neubauerová 4. Botanický průzkum a zhodnocení invazních druhů na vybraném úseku Moravy 5. Botanický průzkum a zhodnocení invazních druhů na vybraném úseku Moravy Tereza Hojková Michaela Říhová 6. Geografie velkých šelem na území České republiky Lea Galušková 7. Staré stezky v oblasti Východních Chřibů Tomáš Opravil 3

4 RNDr. Peter Mackovčin, Ph.D. 1. Historie výstavby vysílače a objektů na Pradědu Hana Králová 2. Hodnocení stavu vybraných lokalit Natura 2000 v Bílých Karpatech 3. Dopady plánů péče na zvyšování biodiverzity CHKO Žďárské vrchy 4. Vybrané militární tvary Slezska 5. Hranice Česko-Slovenské republiky (1938) 6. Objekty na starých mapách 7. Značení chráněných území okresu Jeseník 8. Posouzení hranic přírodního parku Olomouckého kraje RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D. 1. Vývoj transformace a současnost fungování zemědělských podniků ve vybraném regionu (možno více studentů) 2. Vybrané téma z medicínské geografie (možno více studentů) 3. Sociální podmínky a zdraví regionální analýza ČR 4. Prostorová specifika bezdomovectví ve vybraném městě 5. Prostorová diferenciace onemocnění ledvin v populaci ČR Mgr. Pavla Minxová 1. Analýza sociálních služeb pro osoby ohrožené návykovým chováním na vymezeném území 2. Možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na vymezeném území 4

5 RNDr. Renata Pavelková, Ph.D. 1. Vodní hospodářství v ORP Opava Jan Bradávka RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. 1. Brownfields v SO ORP Olomouc (nebo v jiném vybraném SO ORP) Revize, typologie, vývoj (využití podkladů magistrátů a katedry geografie z dřívějších mapování); po domluvě možno i jiný SO ORP v Olomouckém kraji. 2. Inventarizace a typologie zahrádkářských kolonií na území SO ORP Olomouc (nebo jiného vybraného SO ORP) 3. Inventarizace a typologie chatových osad na území SO ORP Olomouc (nebo jiného vybraného SO ORP) 4. Cyklistická doprava ve vybraném městě 5. Vývoj vnitřní prostorové struktury vybraného města (využití výsledků SLDB 2011, historických map, leteckých snímků) doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 1. Vybrané aspekty těžby uranové rudy na Bystřicku Lukáš Trybula 2. Rizikové endogenní procesy ve vybraném regionu světě Veronika Pragerová 3. Antropogenní vlivy a důsledky aktivit člověka na Svitavsku Pavel Dřímal 4. Vybrané tvary reliéfu na Boskovicku Martin Maryška 5. Antropogenní ovlivnění reliéfu ve vybrané lokalitě Moravskoslezských Beskyd Eliška Uhrová 6. Vybrané tvary reliéfu na území Radíkova Aneta Čapková 5

6 doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 1. Česko-polské vztahy pohledem mladé generace na Těšínsku a Jablunkovsku 2. Sociální poměry na území města Karviné se zaměřením na problematiku hazardu 3. Nakupování ve virtuálním obchodním prostředí: hledání příčin 4. Hazardní průmysl v České republice a jeho ukotvení v geografické realitě 5. Zahraniční maloobchodní řetězce v České republice: geografická analýza Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D. 1. Vývoj pracovních funkcí obcí na Pelhřimovsku v transformačním období Marcela Daňková 2. Proces stárnutí populace statutárního města Havířov s ohledem na vnitřní diferenciaci v transformačním období 3. Kulturní potenciál rozvoje vybraného rurálního regionu (možno více studentů) Eva Horáková Mgr. Petr Šimáček 1. Kriminální geografie okresu Kolín Zuzana Malá 2. Cykloturistika na Olomoucku Denisa Šlachtová 3. Mentální mapy aplikované na region Střední Asie Jana Brhelová doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. Témata 1 4 jsou zaměřena na problematiku městského a/nebo příměstského klimatu Olomouce. K dispozici jsou data z Metropolitní staniční síť Olomouce (MESSO). Možná jsou i vlastní měření. Druhým okruhem (téma 5) je problematika místního podnebí (topoklimatu). Možná jsou i vlastní měření. Třetí okruh témat je obecného meteorologického a klimatologického zaměření (6 7). Dále se akceptují i vlastní téma zaměřená klimatologicky nebo environmentálně, případně příbuzná (interdisciplinární). 1. Příspěvek ke studiu městského a příměstského klimatu Olomouce výskyt charakteristických dnů vázaných na teplotu vzduchu v roce 2014 (tropické, s tropickou nocí, letní, mrazové, ledové a arktické) 6

7 2. Příspěvek ke studiu horkých vln v Olomouci Příspěvek ke studiu chladných vln v Olomouci Příspěvek ke studiu mimořádných srážkových úhrnů v Olomouci a okolí 5. Místní klima (topoklima) vybraného území, např. povodí, geomorfologického nebo biogeografického regionu (lze provádět i vlastní měření) možno více studentů 6. Meteorologické extrémy (rekordy) ve světě v 21. století 7. Významné klimatické anomálie a události ve světě (na základě zvoleného období v 21. století) Tato nabídka témat byla zveřejněna 1. dubna 2015 prostřednictvím webových stránek katedry geografie PřF UP (http://geography.upol.cz). Naposledy upraveno 2. dubna

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji KOMPLETNÍ VERZE 2014 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti: ------------------------------------------- - předškolní výchovy a základního školství - sociálních služeb - odpadového hospodářství - zaměstnanosti

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept 1. ČTENÍ ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept Objednatel: Hlavní město Praha Pořizovatel: Odbor

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST:

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích Diplomová práce 2014 Bc. Tereza Třešňáková Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu ke dni 28.8.2014

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více