V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi."

Transkript

1 Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis, a.s. Na 7. ročníku VETfair 2009 v loňském březnu vystavovalo více než 140 firem v 98 expozicích. Z 1500 návštěvníků se více než 800 osob z řad odborné veřejnosti zúčastnilo seminářů doprovodného programu. Rád bych tímto vyjádřil své upřímné poděkování všem vystavovatelům na doposud konaných ročnících výstavy VETfair. V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. V pátek 16. dubna Česká společnost veterinárních lékařů specialistů na nemoci prasat bude řešit problematiku Welfare a účelné použití antibiotik u prasat. Česká hipiatrická společnost připraví odborný seminář Kůň jako akutní pacient při dostizích a sportovních soutěžích. Sobotní odborný program 17. dubna bude patřit specialistům na choroby malých zvířat a buiatrikům. Pro veterinární lékaře ČAVLMZ uspořádá odborný seminář Neurologie III., pro veterinární techniky přednášky na téma Kastrace samců příprava operačního pole a sálu. Odborný seminář Management zdraví v chovech skotu uspořádá Česká buiatrická společnost. Opět se budeme snažit koncipovat časový harmonogram doprovodného odborného programu výstavy VETfair tak, aby poskytoval dostatečný prostor veterinárním lékařům k prohlídce vašich jistě výpravných expozic, následným obchodním jednáním a utužení společenských kontaktů. Semináře budou kratší s ukončením do maximálně 16 hodin. Ve stručném denním a časovém rozvrhu si jej dovoluji vám předložit na další stránce. Při přípravě mezinárodní veterinární výstavy VETfair jsme se snažili vytvořit pro vystavovatele všestranně příznivé podmínky, neboť jsme si vědomi, že hojná účast vystavovatelů je přímo úměrná úspěšnosti výstavní akce. Jménem společnosti Prion, s.r.o. vás srdečně zvu na výstavu VETfair Děkuji za deklarovanou podporu a pevně věřím, že společně vytvoříme pro kolegy hodnotnou společenskou a odbornou akci, která vám přinese odpovídající obchodní profit. Na shledanou v polovině dubna v Hradci Králové se těší V Hradci Králové, 6. ledna 2010 MVDr. Zdeněk Hanzálek, PhD. jednatel Prion, s. r. o.

2 Vážení obchodní přátelé, společnost Prion, s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na VETfair dubna 2010 Kongresové centrum Aldis, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ Hodnotný doprovodný odborný program: âeská spoleãnost veterinárních lékafiû specialistû na nemoci prasat: WELFARE A ÚâELNÉ POUÎITÍ ANTIBIOTIK U SKOTU pátek 16. dubna 2010, h. Kontakt: CPVS, K. aldová tel.: , âeská buiatrická spoleãnost: MANAGEMENT ZDRAVÍ V CHOVECH SKOTU sobota 17. dubna 2010, h. Kontakt: âbs, Palackého 1 3, Brno, âeská hipiatrická spoleãnost: KÒ JAKO AKUTNÍ PACIENT P I DOSTIZÍCH A SPORTOVNÍCH SOUTùÎÍCH pátek 16. dubna 2010, h. Kontakt: âhs, M. Horná, tel.: , fax: , âeská asociace veterinárních lékafiû mal ch zvífiat: NEUROLOGIE III. sobota 17. dubna 2010, h. Kontakt: âavlmz, B. Mi urcová, tel.: , , âeská asociace veterinárních lékafiû mal ch zvífiat: KASTRACE SAMCÒ P ÍPRAVA OPERAâNÍHO POLE A SÁLU sobota 17. dubna 2010, h. Kontakt: âavlmz, B. Mi urcová, tel.: , , MOŽNOST PREZENTAČNÍCH SEMINÁŘŮ ZÚČASTNĚNÝCH FIREM! Slavnostní recepce sály v pfiízemí Pátek , 20.00: hraje HUDBA PRAHA a poté rockotéka Sobota , 20.00: BAREL ROCK Pořadatel: Prion, s.r.o., Líznerova 738/6, Hradec Králové, tel.: , fax: , V stavní doba: pátek: 9 18 h, sobota: 9 18 h

3 ORGANIZAâNÍ POKYNY PRO PREZENTACI FIREM HRADEC KRÁLOVÉ, dubna 2010 Závaznou pfiihlá ku s potvrzením o zaplacení registraãního poplatku za lete pofiadateli Prion, s.r.o. do: 31. ledna 2010 Dotazy a dal í poïadavky: Prion, s. r. o. Líznerova 738/6, Hradec Králové, jednatel MVDr. Zdenûk Hanzálek, Ph.D. Tel: , fax: , http: //prion.sro.cz IâO: , DIâ: CZ , banka: HVB Hradec Králové, ã. ú.: /2700 V stava VETfair se koná v Kongresovém centru ALDIS, Eli ãino nábfieïí 375, Hradec Králové, v pátek a v sobotu V stavní doba je po oba v stavní dny od 9.00 do hodin. Instalace expozic zaãíná ve ãtvrtek od do hodin a dále v pátek od 6.00 do 8.00 hodin v reïii vystavovatele. Registrace vystavovatelû konãí nejdéle v pátek v 8.00 hodin uhrazením nevratného registraãního poplatku (2 000 Kã). Prezentaãní semináfie firem pro zájemce z fiad vystavovatelû zajistí pofiadatel na základû oboustranné dohody. DemontáÏ expozic provede vystavovatel na vlastní náklady buì v sobotu od do hodin nebo v nedûli od 8.00 do hodin. CENY POSKYTOVAN CH SLUÎEB (bez DPH) Cena za volnou v stavní plochu (1 m 2 /2 790,- Kã po celou dobu v stavy) zahrnuje pronájem v stavní plochy bez stánku, klimatizaci a osvûtlení spoleãn ch prostor, bûïn úklid, atnu, poïární ochranu, ochranu expozic v mimov stavním ãase (bez poji tûní), parkovací plochu, pouïití transportního vozíku, pouïívání telefonu, faxu, kopírky a úãast vystavovatele na spoleãenském veãeru s rautem (bez omezení poãtu osob). Cena v stavní plocha se stánkem (1 m 2 /3 440,- Kã po celou dobu v stavy) zahrnuje pronájem v stavní plochy se stánkem, klimatizaci a osvûtlení spoleãn ch prostor, bûïn úklid, atnu, poïární ochranu, ochranu expozic v mimov stavním ãase (bez poji tûní), parkovací plochu, pouïití transportního vozíku, pouïívání telefonu, faxu, kopírky a úãast vystavovatele na spoleãenském veãeru s rautem (bez omezení poãtu osob). Typizovan stánek je sloïen z bíl ch stavebních desek o rozmûru 100x250 cm. Stánek bude pfiipraven pro kaïdého vystavovatele pfiesnû podle objednávky. Nabídka nábytku do stánku je v pfiihlá ce. Atypick stánek zajistíme po dohodû za smluvní ceny. Cena za expozici zahrnuje: Vystavovatel bude mít k dispozici velkou parkovací plochu za budovou Kongresového centra ALDIS Hradec Králové Vystavovateli jsou k dispozici telefon, fax, kopírka, transportní vozíky Úãast vystavovatele na spoleãenském veãeru s rautem (bez omezení poãtu osob) Ubytování: rezervaci ubytování provede pofiadatel dle poïadavkû vystavovatele ze závazné pfiihlá ky. Rezervované hotely v Hradci Králové: Nové Adalbertinum lze doporuãit, po rekonstrukci ( ), Garni ( ), (rezervace hlásit na heslo VETERINA ) Grand ( ), Alessandria ( ), âernigov ( ) Poji tûní expozice a exponátû: je moïné sjednat se zástupcem Uniqa poji Èovna, a.s., (p. Michálek ). Stravování: v prûbûhu v stavy bude ve v stavním podlaïí v provozu bufet se základním obãerstvením. Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové nabízí stravování v restauraci. Spoleãenské veãery s rautem v reïii pofiadatele se konají v pátek a v sobotu vïdy ve hodin v sálech Kongresového centra Aldis v pfiízemí. Poãet zástupcû vystavovatele není omezen. Budeme opût pokraãovat v tradici kvalitní Ïivé rockové hudby v pátek bude cel veãer hrát HUDBA PRAHA s následnou rockotékou, v sobotu cel veãer BAREL ROCK. Pfiivítáme zájemce o sponzoring spoleãensk ch veãerû. Placení v stavy: vystavovatel je povinen zaplatit nevratn registraãní poplatek Kã a úhradu za poskytnuté sluïby pfievodním pfiíkazem ve prospûch pofiadatele v stavy VETfair: Prion, s. r. o, Líznerova 738/6, Hradec Králové, ã. ú /2700, jako variabilní symbol (VS) uveìte Va e IâO. Firma Prion, s. r. o., je plátce DPH. Uvedené ceny jsou stanoveny dohodou bez DPH.

4 V EOBECNÉ V STAVNÍ PODMÍNKY PRO PREZENTACI FIREM dubna 2010, Kongresové centrum Aldis, a.s., Hradec Králové âlánek I PO ADATEL V STAVY Prion, s.r.o. Líznerova 738/ Hradec Králové âlánek II VYSTAVOVATEL Právnické a fyzické osoby, kter m pofiadatel potvrdil úãast na akci. âlánek III P IHLÁ KY A P IDùLOVÁNÍ PLOCH 1. Pfiihlásit se na akci lze jen na základû vyplnûní závazné pfiihlá ky s akceptováním tûchto V eobecn ch podmínek, které jsou nedílnou souãástí závazné pfiihlá ky. 2. Pfiihlá ka je oboustrannû závazná pro vystavovatele i pofiadatele, závaznost pfiihlá ky poãíná dnem jejího pfiijetí pofiadatelem. 3. O pfiijetí, krácení nebo zamítnutí pfiihlá ky rozhoduje pofiadatel. 4. Zaplacení v stavní plochy a registraãního poplatku je podmínkou potvrzení pfiidûlené v stavní plochy. Tuto nesmí vystavovatel pfienechat tfietí osobû. 5. Vystavovatel je vázán splnûním závazkû, které by vznikly jeho úãastí, úãastí spoluvystavovatele ãi jím povûfien ch firem. âlánek IV NÁJEMNÉ 1. V e nájemného za v stavní plochu je uvedena v závazné pfiihlá ce akce. KaÏd zapoãat metr ãtvereãn se poãítá jako cel. Ceny jsou uvedeny bez DPH. âlánek V PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Vystavovatel se zavazuje zaplatit pofiadatelovi ve kerá poskytnutá plnûní do dne splatnosti zálohové faktury. 2. Cena za v stavní plochu je stanovena dohodou, na kterou pfiistupuje vystavovatel podpisem závazné pfiihlá ky. 3. Vystavovatel uhradí zálohovou fakturu, kterou vystaví pofiadatel. Po její úhradû obdrïí vystavovatel bûïn daàov doklad. Zaplacení celé ãástky nájemného a sluïeb je podmínkou pfiedání v stavní plochy a úãasti vystavovatele. 4. Odstoupí-li vystavovatel od úãasti na akci v termínu dní pfied jejím zahájením, je povinnen uhradit 50 % z celkové ceny, pfii odstoupení v termínu krat ím neï 20 dní pfied zahájením akce je vystavovatel povinnen uhradit celkovou cenu v plné v i. âlánek VI EXPONÁTY, POJI TùNÍ 1. Exponátem se rozumí v robek, zboïí nebo práva k nehmotn m majetkûm, které jsou závaznû pfiihlá ené a vystavené v expozici. 2. Pofiadatel si mûïe u vystavovatele vyïádat seznam exponátû. 3. Pfievzetí exponátû na v stavi ti zaji Èuje vystavovatel, event. jeho zástupce. V opaãném pfiípadû jsou exponáty instalovány na riziko vystavovatele v jeho expozici. DemontáÏ a odvoz exponátû musí b t ukonãena v ãase urãeném pofiadatelem. 4. Pofiadatel nezodpovídá vystavovateli ãi spoluvystavovateli za ztrátu, zniãení ãi po kození exponátû, vybavení a zafiízení expozice pfied zahájením, bûhem ãi po ukonãení akce. 5. Vystavovatel je proto povinnen pojistit v echny exponáty na vlastní náklady po celou dobu akce proti v em nebezpeãím, která pro jeho majetek pfiicházejí v úvahu. âlánek VII V STAVBA A INSTALACE EXPOZIC, MONTÁÎ EXPONÁTÒ 1. Termíny montáïe a demontáïe akce urãují organizaãní pokyny vydané pofiadatelem. Závazné technicko-bezpeãnostní pfiedpisy KC Aldis je moïno si vyïádat u pofiadatele. 2. PoÏární hlásiãe, hasící pfiístroje, nástûnné hydranty a jiná zafiízení zaji Èující bezpeãnost musí zûstat pfiístupné. 3. Jednotná dekoraãní v ka stánkû je maximálnû 250 cm. Její pfiekroãení je moïné jen se souhlasem pofiadatele. 4. Na poïádání pofiadatele je vystavovatel povinnen pfiedloïit ke schválení technick projekt expozice a poté mûïe zahájit montáï. âlenûní a provoz expozice nesmí omezovat ãi ru it okolní vystavovatele. 5. Dodávky elektrické energie, vody, odpadu apod. je vystavovatel povinnen si objednat u pofiadatele. 6. Vystavovatel je povinnen navrátit pfiedmûty a zafiízení zapûjãené pofiadatelem po akci nepo kozené. Vznikne-li vinou vystavovatele koda na KC Aldis, je vystavovatel povinnen kodu odstranit na své náklady. âlánek VIII PROPAGACE A INZERCE 1. Je zakázáno vystavovat exponáty mimo vlastní expozice. 2. Plakáty, reklamní títy a jiné propagaãní pfiedmûty se mohou umístit mimo expozici vystavovatele pouze po dohodû s pofiadatelem. 3. Akustická reklama, hudba a jiná propagaãní média mimo expozici musí b t pfiedem schválena pofiadatelem. âlánek IX ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ 1. Pofiadatel je oprávnûn v pfiípadû poru ení kteréhokoliv ustanovení tûchto V eobecn ch podmínek vylouãit vystavovatele z dal í úãasti na akci. Pokud pofiadatel nemûïe z dûvodû jím nezavinûn ch situací zahájit akci, zajistit její cel prûbûh na celé nebo ãásti v stavní plochy, neprodlenû uvûdomí o tom vystavovatele. Ve keré závazky vzniklé pofiadatelovi ze závazné pfiihlá ky o úãasti vystavovatele zanikají. Îádn nárok na náhradu vznikl ch kod v tomto pfiípadû vystavovateli nepfiíslu í. 2. Tyto V eobecné podmínky jsou nedílnou souãástí závazné pfiihlá ky na akci. 3. Reklamace vystavovatelû, t kající se plateb pofiadatelovi, se musí uplatnit do 14 dnû po obdrïení faktury, po této lhûtû nebudou reklamace uznány. Reklamace k poskytnut m sluïbám musí b t uplatnûny nejpozdûji do 4 hodin po ukonãení akce. 4. Smluvní vztahy podléhají ãeskému právu.

5 Závazná pfiihlá ka dubna 2010 Kongresové centrum ALDIS, a. s., Hradec Králové Pofiadatel: Prion, s.r.o., Líznerova 738/6, Hradec Králové IâO: , DIâ: CZ , tel: , fax: Pfiihlá ku moïno vyplnit elektronicky na webu. UZÁVùRKA Pfiihlá ku vyplàte ve v ech bodech! UPOZORNùNæ: Vystavovatel je povinen zaplatit nevratn registraãní poplatek 2000 Kã pfievodním pfiíkazem ve prospûch firmy Prion, s.r.o., ãíslo úãtu: /2700, HVB Hradec Králové. Variabilní symbol platby je Va e IâO. V echny ceny jsou stanoveny dohodou a jsou bez DPH. Firma Prion, s.r.o. je plátce DPH. VYSTAVOVATEL Firma Úplná adresa PSâ..... Zástupce firmy DIâ IâO âíslo úãtu Telefon Fax Mobil SPOLUVYSTAVOVATEL Firma V STAVNæ PLOCHA A STÁNEK - ceny bez DPH Minimální v stavní plocha 4 m 2 Vnûj í volná v stavní plocha (mimo budovu) m 2 /800 Kã x... m 2 =... Kã Volná v stavní plocha (bez stánku) m 2 /2 790 Kã x... m 2 =... Kã V stavní plocha se stánkem m 2 /3 440 Kã x... m 2 =... Kã Vlastní stánek ( ífika, hloubka a v ka udejte rozmûry) ANO NE Patrov stánek (plocha 1. patra stánku nebo jevi tû) m 2 /1 390 Kã x... m 2 =... Kã KATALOG V STAVY INZERCE (barevná na kfiídovém papífie, formát A5 barva CMYK) Katalog obdrïí zdarma kaïd veterinární lékafi-náv tûvník v stavy. Inzertní plocha 1/4 A zdarma (logo, název firmy, ãinnost, kontakt) Inzertní plocha 1/2 A Kã = Kã Inzertní plocha 1/1 A5 uvnitfi Kã = Kã Inzertní plocha 1/1 A5 2. a 3. strana obalu Kã = Kã Inzertní plocha 1/1 A5 4. (zadní) strana obalu Kã = Kã NÁBYTEK DO STÁNKU ceny bez DPH Pult s vnitfiní policí 50 x 100 x 100 cm ks/ 800 Kã x... ks = Kã Pult 100 x 100 x 100 cm ks/1 050 Kã x... ks = Kã Prosklená vitrína 50 x 100 x 250 cm ks/1 950 Kã x... ks = Kã Prosklená vitrína 100 x 100 x 250 cm ks/2 400 Kã x... ks = Kã Pultová vitrína 50 x 100 x 100 cm ks/1 500 Kã x... ks = Kã Drátûn program panel 250 x 100 cm ks/ 600 Kã x... ks = Kã Îidle ks/ 250 Kã x... ks = Kã Barová Ïidliãka ks/ 600 Kã x... ks = Kã StÛl s ubrusem ks/ 350 Kã x... ks = Kã StÛl kulat bíl (60, 80, 90 cm prûmûr) ks/ 500 Kã x... ks = Kã Uzamykatelné dvefie shrnovací ks/ 950 Kã x... ks = Kã Stropní rastr 100 x 100 cm (nutn pro stropní panel) ks/ 200 Kã x... ks = Kã Stropní panel 100 x 100 cm vãetnû 2 svûtel (2 x 100 W) ks/ 700 Kã x... ks = Kã Bodové svûtlo 100 W s elektrick m pfiívodem ks/ 400 Kã x... ks = Kã Pfiívod elektrické energie do 2 kw vãetnû trojzásuvky ks/1 400 Kã x... ks = Kã Police jednotlivá bílá ikmá 100 x 30 cm ks/ 200 Kã x... ks = Kã Police jednotlivá bílá rovná 120 x 25 cm ks/ 200 Kã x... ks = Kã Stojan na prospekty ks/ 300 Kã x... ks = Kã

6 Vû ák na odûvy ks/ 250 Kã x... ks = Kã Odpadkov ko ks/ 100 Kã x... ks = Kã Elektrická varná konvice ks/ 200 Kã x... ks = Kã Chladniãka 180 l ks/1 500 Kã x... ks = Kã Uzamykatelná skfiíàka 80 x 60 x 40 cm ks/ 700 Kã x... ks = Kã Panel bíl volnû stojící 250 x 100 cm ks/ 600 Kã x... ks = Kã Poster kobercov 210 x 100 cm ks/ 500 Kã x... ks = Kã Dfievûn regál skladov 200 x 95 x 40 cm ks/ 500 Kã x... ks = Kã Koberec (pronájem) m 2 / 100 Kã x... m 2 = Kã Malá kuchyàská linka s dfiezem ks/1600 Kã x... ks = Kã Velká kuchyàská linka s dfiezem, lednicí a vafiiãem ks/3 200 Kã x... ks = Kã Pfiípojka vody ks/ Kã x... ks = Kã Límec na stánek bíl ãelní, v ka 30 cm, za metr bûïn ks/150 Kã/bm x... ks = Kã Logo na límec stánku - pfiedlohu dodejte s pfiihlá kou (podle obtíïnosti) ks/ Kã ANO NE Název firmy na límec stánku ks/ 800 Kã x... ks = Kã Název firmy na límec stánku Barva: PÒDORYS STÁNKU NÁVRH E ENÍ Vystavovatelé mohou zakreslit pûdorys expozice do rastru 1 x 1 m pfii dodrïení délky stavebního panelu 1 m (nebo 0,5 m) a hloubky expozice 2, 3 nebo 4 m. Schématické znaãky: pln panel vitrína s plnou vitrína stûnou 0,5 x 1 m *) celosklenûná 0,5 x 1 m *) pult 0,5 x 1 m vitrína s plnou vitrína stûnou 1 x 1 m *) celosklenûná 1 x 1 m *) pult 1 x 1 m bodové svûtlo zásuvka 220 V 1 m 2 pultová vitrína uzamykatelné dvefie regál 0,5 x 1 m shrnovací R stropní panel s rastrem stropní rastr *) 3 nebo 5 sklenûn ch polic - vyznaãte zakrouïkováním Rezervace ubytování: Hotel NOVÉ ADALBERTINUM GARNI GRAND ALESSANDRIA âernigov Pokoje 1lÛÏk. 2lÛÏk. 1lÛÏk. 2lÛÏk. 1lÛÏk. 2lÛÏk. 1lÛÏk. 2lÛÏk. 1lÛÏk. 2lÛÏk. Cena (Kã) od 520 od od 1100 od 1500 od 1700 od Vystavovatel se zavazuje, Ïe bude dodrïovat ve v ech bodech V eobecné v stavní podmínky pro prezentaci firem. V dne razítko a podpis vystavovatele

KAUDÁLNÍ ABDOMEN z pohledu internisty i chirurga

KAUDÁLNÍ ABDOMEN z pohledu internisty i chirurga XX. výroční konference České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) Generální partner čavlmz KAUDÁLNÍ ABDOMEN z pohledu internisty i chirurga KC Aldis, Hradec Králové, 13. 14. říjen 2012

Více

14. ročník mezinárodní veterinární výstavy

14. ročník mezinárodní veterinární výstavy Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 14. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2016, která se bude konat ve dnech 8. a 9. dubna 2016 v Hradci

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI, A1 až A4

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI, A1 až A4 A1 1 VYSTAVOVATEL Obchodní firma / jméno, příjmení: Sídlo / místo podnikání: Ulice: Město: PSČ: IČO: Stát: DIČ: Tel.: Fax: Http:// E-mail pro zasílání elektronických faktur (povinná položka v případě,

Více

10. ročník mezinárodní veterinární výstavy

10. ročník mezinárodní veterinární výstavy Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 10. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2012, která se bude konat ve dnech 13. a 14. dubna 2012 v

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB Pořadatel: Provozovna: TEXTIL INVEST s.r.o. Výstaviště Floria Na Poříčí 1041/12 K Výstavišti 4069/8 110 00 Praha 1 767 01 Kroměříž IČO: 253 76 977 Tel.č.: 724 609 799, 724 609 791 DIČ: CZ25376977 www.vystavistefloria.cz

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU PVA EXPO PRAHA (PVA LETŇANY) Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 222 891 141 fax: 225 291 191

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s.

Více

Objednávky konkrétních typů balíčků provádějte prostřednictvím závazné přihlášky k účasti, formulář A2, odst. 4.

Objednávky konkrétních typů balíčků provádějte prostřednictvím závazné přihlášky k účasti, formulář A2, odst. 4. B 1 NOVINKA Typová expozice - TYP 1B1, 3 x 2 m, celková cena Kč 20 070,- + DPH Cena zahrnuje: výstavní plochu 6 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice (textilní polep panelů) a vybavení dle uvedeného

Více

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 225 291 141 e-mail: awohlrabova@abf.cz www.forinterior.cz

Více

12. ročník mezinárodní veterinární výstavy

12. ročník mezinárodní veterinární výstavy Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 12. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2014, která se bude konat ve dnech 11. a 12. dubna 2014 v

Více

11. ročník mezinárodní veterinární výstavy

11. ročník mezinárodní veterinární výstavy Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 11. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2013, která se bude konat ve dnech 12. a 13. dubna 2013 v

Více

XXiii. výroční konference české asociace veterinárních lékařů malých zvířat (čavlmz)

XXiii. výroční konference české asociace veterinárních lékařů malých zvířat (čavlmz) XXiii. výroční konference české asociace veterinárních lékařů malých zvířat (čavlmz) Generální partner čavlmz kočičí medicína kc aldis, Hradec králové, 10. 11. říjen 2015 Hlavní partner čavlmz Supported

Více

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU OPĚT ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO ČLENY

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Příkazní smlouva. takto:

Příkazní smlouva. takto: Příkazní smlouva č. OLP/1291/2014 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem U

Více

Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH

Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH C 1 BASIC 96 m 2 Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH Cena zahrnuje: výstavní plochu 6 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, základní

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme Interzoo 2016 Mezinárodní odborný veletrh chovatelských potřeb Datum konání: 26. 29. května 2016 Obor: chovatelské potřeby Interzoo je světově největším veletrhem chovatelských

Více

Prodávající a kupující uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto. k u p n í s m l o u v u. Článek I. - Předmět kupní smlouvy

Prodávající a kupující uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto. k u p n í s m l o u v u. Článek I. - Předmět kupní smlouvy Č.j. PPR-10057-25/ČJ-2012-990656 K U P N Í S M L O U V A Uzavřena v souladu s ustanovením 409 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Specifikace poptávky

Specifikace poptávky Specifikace poptávky Preambule Tato specifikace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky, která se řídí pouze směrnicí zadavatele Zadávání veřejných zakázek a hodnocení dodavatelů

Více

kongres pro praxi malých zvířat

kongres pro praxi malých zvířat kongres pro praxi malých zvířat 15. 16. října 2016, KC Aldis, a.s., Hradec Králové Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvali na výstavu, konanou během kongresu pro praxi malých zvířat ve

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EL MÄSSAN 2016 Největší veletrh osvětlení a elektrotechniky ve Švédsku Místo konání: Kista (Stockholm), Švédsko Datum konání: 19.-20. října 2016 Obor: osvětlení, elektrotechnické

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zápo et pohledávek a závazk

Zápo et pohledávek a závazk íloha. 1: Vzor kupní smlouvy Zápo et pohledávek a závazk Adresát: REGA BRNO, spol. s r. o. echy ská 8 602 00 Brno V Brn dne. Pohledávky obchodní spole nosti REGA BRNO, spol. s r. o. doklad íslo dokladu

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA REGISTRAÈNÍ FORMULÁØ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ pořádá XIX. mezinárodní sympozium a odbornou výstavu SANACE 2009 13. kvìtna 2009 Slavnostní zahájení,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny. Výstava BETON. 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové

Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny. Výstava BETON. 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny 2014 a Výstava BETON 2014 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové DRUHY FIREMNÍ PREZENTACE Partner konference Popis,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA DŘEVĚNÉ STAVY, KONSTRUKCE A VÝROKY VEDLEJŠÍ PRODUKTY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA PVA EXPO PRAHA, 9. 11. února 2017 DŮLEŽITÁ DATA Termín uzávěrky pro zvýhodněné

Více

preventivní programy během Života psa a kočky od porodu přes kvalitní stáří až po důstojný konec života

preventivní programy během Života psa a kočky od porodu přes kvalitní stáří až po důstojný konec života XXi. výroční konference české asociace veterinárních lékařů malých zvířat (čavlmz) Generální partner čavlmz preventivní programy během Života psa a kočky od porodu přes kvalitní stáří až po důstojný konec

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Vypracoval: STADION spol. s r.o.

Vypracoval: STADION spol. s r.o. Vypracoval: Obsah Název a logo akce...3 Představení akce...3 Cíle akce...4 Základní údaje o akci...4 Vymezení jednotlivých povinností organizačních a partnerských složek...5 Specifikace výstavních prostor,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Servisní smlouva. na zajišťování základního servisního zabezpečení optických kabelů v datové síti LAN. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Servisní smlouva. na zajišťování základního servisního zabezpečení optických kabelů v datové síti LAN. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Servisní smlouva na zajišťování základního servisního zabezpečení optických kabelů v datové síti LAN Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, uzavřená podle 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/91

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlašuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a v souladu se

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE ZMùKâOVÁNÍ STANDARDNÍ FILTRY SAMOâISTICÍ FILTRY SPECIÁLNÍ FILTRY ZMùKâOVAâE VODY REGENERAâNÍ V ROBKY 1 2 FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DENITRIFIKÁTORY ODKALOVAâE DECHLORÁTORY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I.

! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ6S SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015 Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky Projekt: Modernizace

Více

DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004

DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004 DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady, kterým se mění a nahrazuje smlouva č. 1/2004 z 15. 1. 2004 I. Smluvní strany Objednatel: Město Týniště nad Orlicí Sídlo:

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

SMLOUVA O DÍLO ČLÁNEK I. Číslo účtu:. Zapsaný v OR u:, oddíl, vložka ČLÁNEK II,

SMLOUVA O DÍLO ČLÁNEK I. Číslo účtu:. Zapsaný v OR u:, oddíl, vložka ČLÁNEK II, SMLOUVA O DÍLO dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách ČLÁNEK I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeské muzeum v

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2016 7. veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR GASTRO & HOTEL 2016 6. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie

Více

Smlouva o dílo 107/2013

Smlouva o dílo 107/2013 Smlouva o dílo 107/2013 uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Dr. Bohuslavem Červeným bankovní spojení: ČSOB 112595926/0300

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû Zku ební balíãky BROWNE TST pro B-D zkou ku Podle âsn EN 554 se zkou ka prûniku páry provádí na zaãátku kaïdého pracovního dne, jestliïe do sterilizaãního procesu patfií i odstranûní vzduchu z v robku

Více

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. V.I.P. ZÁKAZNÍCI Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY: 1) registrace na prodejně, 2) dosažení min. 20.000,-

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Sídlo: Dlouhá Lhota 70,29405 Dlouhá Lhota IČ

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz.

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. I. Všeobecná ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz je Renata

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství IČ: 00020478

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství IČ: 00020478 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název zakázky: Komplexní realizace výstavního stánku regionálních potravin a zajištění souvisejícího doprovodného programu na výstavě Země živitelka

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2012 konané 13.4. 15.4.2012

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2012 konané 13.4. 15.4.2012 INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2012 konané 13.4. 15.4.2012 Otevírací doba pro veřejnost: 13.-14.4.2012 9.00 18.00 hod. 15.4.2012 9.00 17.00 hod. Servis výstavy:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

P r o d u k t o v ý k a t a l o g h l i n í k o v ý c h i n f o r m ačních v i t r í n

P r o d u k t o v ý k a t a l o g h l i n í k o v ý c h i n f o r m ačních v i t r í n P r o d u k t o v ý k a t a l o g h l i n í k o v ý c h i n f o r m ačních v i t r í n Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH 21%. E-mail: info@stylbox.com, tel.: 777 153 842, www.stylbox.com, GIFTER

Více

Ceník inzerce Platný od 1.10.2007 Mutace Platný Jablonec od 1.10.2007 nad Nisou

Ceník inzerce Platný od 1.10.2007 Mutace Platný Jablonec od 1.10.2007 nad Nisou Ceník inzerce Platný od 1.10.2007 Mutace Platný Jablonec od 1.10.2007 nad Nisou CENÍK INZERCE PLATNÝ OD 1. 10. 2007 HOLD, vydává Studio ReVi, s.r.o. Kašparova 79, 463 12 Liberec 25, tel.. 482 737 380,

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA nový veletrh barové kultůry 2 První termín uzávěrky zvýhodněné ceny za m 30.4.2012 2 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 15.6.2012 Konečná uzávěrka objednávek

Více

Výroba a prodej masivního dřevěného nábytku

Výroba a prodej masivního dřevěného nábytku Výroba a prodej masivního dřevěného nábytku Náš nábytek je svým designem originální a jedinečný v každém prostředí na sebe ihned upoutá pozornost. Krásou přírodního dřeva, vytváří jedinečnou atmosféru

Více

Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku.

Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku. Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku. Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo. 1. Smluvní strany 1.1. Název : SaM silnice a mosty a. s. zapsaná v obchodním

Více

TOP KOMBI. Ceník ãíslo 15. http://inzerce.mafra.cz. platn od 1. 1. 2004

TOP KOMBI. Ceník ãíslo 15. http://inzerce.mafra.cz. platn od 1. 1. 2004 TOP KOMBI Ceník ãíslo 15 platn od 1. 1. 2004 http://inzerce.mafra.cz Struktura novin Vydavatelské pfiílohy Strana 2 KaÏd den zpravodajství z domova a ze zahraniãí, komentáfie a názory, ekonomika, spoleãnost,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy Kolejní 2, 612 00 Brno V Brně dne 27.5.2011

Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy Kolejní 2, 612 00 Brno V Brně dne 27.5.2011 Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy Kolejní 2, 612 00 Brno V Brně dne 27.5.2011 Informace k podávání žádostí o ubytování na kolejích VUT v Brně, výběru pokoje a podpisu smlouvy o ubytování pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Prodávající a provozovatel internetového obchodu: TIERRA VERDE s.r.o. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Konferenční nabídka. Adresa: Hotel Alessandria, Třída SNP 733, 500 03 Hradec Králové / Česká republika

Konferenční nabídka. Adresa: Hotel Alessandria, Třída SNP 733, 500 03 Hradec Králové / Česká republika Konferenční nabídka Adresa: Hotel Alessandria, Třída SNP 733, 500 03 Hradec Králové / Česká republika tel: +420 495 777 111 fax: +420 495 542 874 e-mail: recepce@alessandria.cz web: www.alessandria.cz

Více

Smlouva č.10141634. o odvozu a odstraněn í či využití odpadů. I. Smluvní strany

Smlouva č.10141634. o odvozu a odstraněn í či využití odpadů. I. Smluvní strany Marius Pedersen Smlouva č.10141634 o odvozu a odstraněn í či využití odpadů I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Provozovna: Odpovědný zástupce: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Tel: E-mail: Sport Česká Lípa

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

X. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 25. 27. května 2016, Hotel International, Brno NABÍDKA PRO SPONZORY

X. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 25. 27. května 2016, Hotel International, Brno NABÍDKA PRO SPONZORY 25. 27. května 2016, Hotel International, Brno NABÍDKA PRO SPONZORY Vážení přátele a partneři, přijměte prosím touto cestou pozvání na kongres České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM), který se koná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2015 FOR DECOR & PRESENT 2015 6. veletrh nábytku, interiérů a designu 6. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 2015 5. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Lázní Teplice nad Bečvou a.s. upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63,

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

PROPOZICE. Přebor ZÁBĚHLICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 8.ročník 2007 podzim

PROPOZICE. Přebor ZÁBĚHLICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 8.ročník 2007 podzim PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 8.ročník 2007 podzim Přebor ZÁBĚHLICE Praha, 20.8. 2007 Základní pravidla 1. Pořadatel soutěže Bowling Magazín ČR SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická

Více

CENÍK SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE A NABÍDKA PARTNERSTVÍ

CENÍK SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE A NABÍDKA PARTNERSTVÍ CENÍK SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE A NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2015 Veletrh JobChallenge je stále oblíbenějším setkáním studentů a absolventů vysokých škol se zástupci významných společností. Jeho již 9. ročník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

KUPNISMLOUVA VT/2014/501

KUPNISMLOUVA VT/2014/501 - -, KUPNISMLOUVA VT/2014/501 uzavřená podle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi prodávajícím, jímž je: obchodní firma: L lne T, spol. s r.o. se sídlem: Želevčice

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016

ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016 ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016 1. MÍSTO KONÁNÍ Výstaviště Praha Holešovice, Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 2. DATUM KONÁNÍ 4. 7. 2. 2016 3. VSTUPNÉ a PARKOVNÉ PRO NÁVŠTĚVNÍKY Parkovné 40 Kč/hod., celodenní 200

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanoveními 631 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanoveními 631 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanoveními 631 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Objednatelem: Společenství pro dům č.p. 703, Praha 9 - Letňany sídlo : Zlonická 703/2, 190 00 Praha 9 -Letňany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení)

Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení) Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení) I. Smluvní strany Thomayerova nemocnice se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč jednající: MUDr. Karel Filip,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více