METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/ METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE PRAHA 2013

2 2 OBSAH 1 CÍL FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE NA MĚÚ SLANÝ TYPY FLEXIBILNÍCH PRACOVNÍCH REŽIMŮ NA MĚÚ SLANÝ PŘIDĚLENÍ FLEXIBILNÍHO PRACOVNÍHO REŽIMU NEPŘIDĚLENÍ FLEXIBILNÍHO PRACOVNÍHO REŽIMU FORMULÁŘE ZÁVĚR... 11

3 3 1 CÍL Cílem Metodiky Flexibilních forem práce je popsat způsob přidělení flexibilní formy práce na MěÚ Slaný. Současně je praktickým záměrem objasnit rozdíly mezi jednotlivými flexibilními formami vhodnými pro MěÚ Slaný. Smyslem je pak přispět k zajištění podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života na MěÚ Slaný. Metodika obsahuje postupy vedoucí k přidělení flexibilní formy práce.

4 4 2 FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE NA MĚÚ SLANÝ Při slaďování soukromého a pracovního života hrají flexibilní pracovní úvazky důležitou roli. V podstatě jde o přizpůsobení pracovní doby tak, aby vyhovovala zaměstnanci a zaměstnavateli. Existují různé metody flexibilní práce, přičemž jejich využití v praxi závisí na druhu vykonávané práce. Nabídka a dostupnost flexibilních pracovních režimů jsou pro zaměstnance a zaměstnankyně jedním z možných kritérií při volbě zaměstnavatele. Pracovní život a možnost jeho sladění se soukromým životem nejen zvyšuje osobní spokojenost pracovníků a pracovnic, ale také zvyšuje jejich loajalitu a motivovanost. Přesvědčení, že úřad vychází svým zaměstnaným vstříc a respektuje jejich potřeby i mimo zaměstnání, vytváří reciproční pocit odpovědnosti a spolupráce. Cílovými skupinami, vůči kterým lze nabídku flexibilních pracovních režimů komunikovat jako výhodu, jsou studující, ženy a muži pečující o děti, lidé pečující o staré rodiče, případně všechny další způsobilé osoby. Možnost využití flexibilního pracovního úvazku by však měla být dostupná pro všechny pracující bez rozdílu, pokud to umožňují provozní podmínky. Výhody při využití flexibilní formy pracovních úvazků nepochybně vyplývají pro obě strany zaměstnavatel nemusí zaučovat brigádníka či krátkodobý záskok za rodičovskou dovolenou a zaměstnaní neztratí kontakt s úřadem, soustavně prohlubují své profesní zkušenosti a rozvíjí si loajalitu vůči zaměstnavateli. Nabídka a dostupnost flexibilních pracovních režimů jsou pro zaměstnance a zaměstnankyně jedním z možných kritérií při volbě MěÚ Slaný jako zaměstnavatele. Pracovní život a možnost jeho sladění se soukromým životem nejen zvyšuje osobní spokojenost pracovníků a pracovnic, ale také zvyšuje jejich loajalitu a motivovanost. Přesvědčení, že úřad vychází svým zaměstnaným vstříc a respektuje jejich potřeby i mimo zaměstnání, vytváří reciproční pocit odpovědnosti a spolupráce. Cílovými skupinami, vůči kterým lze nabídku flexibilních pracovních režimů komunikovat jako výhodu, ženy a muži pečující o děti, lidé pečující o staré rodiče, případně všechny další způsobilé osoby. Možnost využití flexibilního pracovního úvazku by však měla být dostupná pro všechny pracující, pokud to umožňují provozní podmínky. MěÚ Slaný plně podporuje přidělení flexibilních forem práce, pokud to umožní provozní podmínky úřadu. Úřední hodiny jsou stanoveny na Po a St Toto je také povinná pracovní doba pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně, pokud není dohodnuto jinak. Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství - úseky registru vozidel a registru řidičů: Po , St , Čt

5 5 2.1 TYPY FLEXIBILNÍCH PRACOVNÍCH REŽIMŮ NA MĚÚ SLANÝ Flexibilní pracovní režimy můžeme rozlišit podle typu a délky pracovní doby (např. zkrácená pracovní doba, její rozvržení v pracovním týdnu, pružná pracovní doba) či podle místa výkonu zaměstnání (práce z domova). Úprava pracovní doby MěÚ Slaný je specifikována v Organizační směrnici číslo 5/2007, jež definuje (dle zákona 85 ZP) pružnou pracovní dobu ve formě pružného pracovního týdne v délce 40 hodin týdně. Tato pracovní doba je kombinovaná s nutností zajistit provoz, který je definován úředními hodinami. Pracovní doba je pak rozdělena na dva úseky a to základní pracovní dobu a volitelnou pracovní dobu. Zároveň MěÚ Slaný garantuje dohodu pro rodiče s dětmi do 15 let věku dítěte dle Zákoníku práce. Podle zákoníku práce přichází v úvahu sjednání: kratší a změněné pracovní doby, pružné pracovní doby, práce z domova částečně nebo úplně (homeworking), práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking), dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a konta pracovní doby. Zaměstnanci a zaměstnankyně MěÚ Slaný mohou využívat následující flexibilní pracovní režimy: Posun pracovní doby: Zaměstnanci/zaměstnankyni je umožněn posun pracovní doby dle jeho/jejích potřeb. Celková týdenní pracovní doba se nemění. Opatření je dlouhodobé. Klouzavá pracovní doba: Klouzavá nebo-li pružná (flexibilní) pracovní doba je rozdělena na dva úseky - časový úsek, kdy je zaměstnanec/zaměstnankyně povinnen/povinna být na pracovišti, a časový úsek, v rámci kterého si volí, kdy odpracuje pracovní dobu.. MěÚ Slaný umožní zaměstnancům/kyním, aby si stanovili začátek pracovní doby podle vlastních potřeb a této možnosti pak mohli využít například pro vyřízení svých osobních záležitostí a rodičovských povinností. Opatření se aktualizuje týdně. Práce z domova (home office): Jedná se o práci mimo pracoviště MěÚ Slaný. Jak název sám napovídá, tento typ práce umožňuje zaměstnancům/kyním pracovat část týdne nebo celou pracovní dobu z domova. Zaměstnanec/kyně si sám rozvrhuje pracovní dobu a zákoník práce se u tohoto typu opatření uplatní s některými výjimkami. U práce z domova mohou být problémem

6 6 pracovní úrazy, zejména řešení otázky, zda se tyto úrazy staly v pracovní době a v souvislosti s výkonem práce, či nikoliv. Také ochrana osobních údajů a obchodního tajemství zaměstnavatele a jejich zabezpečení před zneužitím můžou být při práci z domova ztíženy. Nicméně nadřízený pracovník má kompetence na to, aby povolil tento typ práce lidem, které budou dodržovat sjednaná pravidla. Opatření může být dlouhodobě nebo jednorázové.

7 7 3 PŘIDĚLENÍ FLEXIBILNÍHO PRACOVNÍHO REŽIMU Přidělení flexibilního pracovního režimu v rámci MěÚ Slaný je rozděleno do několika kroků s tím, že je potřeba rozlišit, zda se jedná o pracovní režim přidělený na krátkou pracovní dobu (do 6 měsíců) nebo na dlouhou pracovní dobu (nad 6 měsíců), podle toho se rozděluje i počet kroků, které je pro přidělení flexibilního pracovního režimu nutné vykonat. V případě krátkodobé dohody je režim formalizován bez nutnosti vypracovat Dodatek k pracovní smlouvě. U režimu přiděleného na delší dobu pak následuje vypracování Dodatku k pracovní smlouvě. Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Žádost o přidělení flexibilního pracovního režimu (FPR). Posouzení žádosti o přidělení FPR Písemná žádost zaměstnance/zaměstnankyně, se souhlasem vedoucího/vedoucí bude předána tajemníkovi/tajemnici úřadu ke schválení. Podpis Dodatku ke smlouvě (u dlouhodobých opatření) Zaměstnanec/zaměstnankyně požádá o úpravu pracovní doby svého přímého nadřízeného. Vhodná úprava bude diskutována a výsledná dohoda bude podána písemně. Pokud úprava nevyhovuje zajištění chodu úřadu/oddělení vedoucí navrhne jinou možnost, kterou prodiskutuje s žadatelem/žadatelkou. Žadatel/žadatelka a vedoucí se dohodnou na délce trvání opatření a jeho průběh. Na flexibilním pracovním režimu se musí shodnout obě strany. Tajemník/tajemnice vezme na vědomí dohodu a potvrdí svým podpisem. Žádost bude předána na personální oddělení k založení do osobního spisu v případě krátkodobého opatření. Žádost bude předána na personální oddělení k vypracování Dodatku k pracovní smlouvě v případě dlouhodobého opatření. Podpis Dodatku ke smlouvě

8 8 Krok 5 Pravidelné hodnocení průběhu flexibilního pracovního režimu a případná jeho úprava. V rámci procesu hodnocení zaměstnanců/kyň proběhne i vyhodnocení funkčnosti přidělení flexibilního pracovního režimu. V případě dlouhodobého neplnění pracovních povinností, může být flexibilní pracovní režim upraven nebo zrušen. Protokol, o zrušení bude podepsán zaměstnancem/zaměstnankyní i vedoucím. Opět bude předán na vědomí tajemníkovi/tajemnici úřadu a následně personálnímu oddělení, které protokol a) založí do osobního spisu v případě krátkodobého opatření; b) připraví Dodatek k pracovní smlouvě. 3.1 NEPŘIDĚLENÍ FLEXIBILNÍHO PRACOVNÍHO REŽIMU Pokud se zaměstnanec/zaměstnankyně nebudou schopni dohodnout na flexibilním pracovním režimu, požádají o slyšení u tajemníka/tajemnice úřadu, který má právo rozhodnout, zda je požadavek v souladu s praxí úřadu a vyslechnou námitky obou stran. V rámci jednání pak bude stanovena dohoda obou stran.

9 9 4 FORMULÁŘE FORMULÁŘ pro přidělení flexibilní pracovní doby Zaměstnance/zaměstnankyně: Osobní číslo: Vedoucí: Odbor: Zvolený flexibilní režim: Posun pracovní doby Klouzavá pracovní doba Práce z domova (home office) Doba působnosti: Krátkodobé do: Dlouhodobé do: 1. Popis přiděleného flexibilního pracovního režimu Typ Popis Popis bude obsahovat dohodnutou pracovní dobu. 2. Protokol o prodloužení/zrušení flexibilní pracovní doby Datum změny: Popis Popis bude obsahovat dohodnutou pracovní dobu. Datum: Podpis zaměstnance/zaměstnankyně: Podpis vedoucího/vedoucí: Podpis tajemníka/tajemnice:

10 10 Dodatek k pracovní smlouvě Dodatek ke smlouvě...název smlouvy... (dále jen dodatek ) uzavřený mezi smluvními stranami Smluvní strany: dále jen zaměstnavatel, a dále jen zaměstnanec/zaměstnankyně, Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy... uzavřené mezi. a. dne... (dále jen "smlouva") následovně: Článek XXX. (Pracovní doba) Článek II. Závěrečná ustanovení 1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. V... dne podpis podpis

11 11 5 ZÁVĚR Tato metodika vznikla v rámci projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný. Jednou za aktivit projektu byl genderový audit, který hodnotil stav úrovně dodržování rovných příležitostí žen a mužů na MěÚ Slaný. Z auditu vzešla řada doporučení. Tato metodika má sloužit k tomu, aby byly ukotveny některé postupy, které umožňují zaměstnancům a zaměstnankyním slaďovat pracovní život se soukromými potřebami. Již nyní existují na úřadě individuální dohody mezi nadřízenými a podřízenými o úpravách pracovní doby. Aby tyto dohody platily i po případných personálních změnách na vedoucích pozicích, byla vypracována metodika, která je návodem na standardizaci přidělení dlouhodobého, ale i krátkodobého flexibilního režimu. V této metodice je tedy popsáno jak, by se mělo postupovat při přidělení tohoto režimu.

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

Práce z domova aneb V práci jako doma

Práce z domova aneb V práci jako doma Práce z domova aneb V práci jako doma Autorka: Iva Baslarová Grafika: Zdeněk Trinkewitz Jazyková redakce a korektury: Kristina Karasová Gender Studies, o. p. s., 2011 Kamarád mi včera řekl opravdu dobrý

Více

Česká pošta rodičům a dětem

Česká pošta rodičům a dětem Česká pošta rodičům a dětem Od šoku k šoku - průvodce rodičovstvím Česká pošta rodičům a dětem Úvod Tato publikace vznikla v rámci projektu Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká

Více

Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.

Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico. Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 NETRADIČNÍ FORMY PRÁCE A JEJICH VYUŽITÍ PODLE SOUČASNÉ

Více

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR 3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR Návrh legislativních opatření byl v průběhu jeho přípravy diskutován na společných jednáních se zahraničními partnery, a to

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky. Bakalářská práce. Konta pracovní doby

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky. Bakalářská práce. Konta pracovní doby Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Bakalářská práce Konta pracovní doby Vypracoval: Dana Fryková Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. České

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 1 Tato publikace vznikla

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová

FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová 2013 / 2 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o specifikách jednotlivých flexibilních úvazků a pomoc při

Více

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění lexibilních úprav pracovní doby

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění lexibilních úprav pracovní doby Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění lexibilních úprav pracovní doby Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Lucie Otáhalová v rámci projektu Na křižovatce pracovního

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Dostaňte zákon na svou stranu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. publikace_srpen_2010_obalka.indd 1 Jak slaďovat rodinu

Více

Klasické a flexibilní formy zaměstnávání

Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Duben 2014 PRAHA BRATISLAVA BUDAPEŠŤ OSTRAVA www.prkpartners.com Program semináře 1. Pracovní poměr na dobu neurčitou a určitou 2. Pružná pracovní doba a další

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2015 1/2015 SMĚRNICE tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27. 2. 2015, pracovní řád Účinnost ode dne 1. 3. 2015 (s výjimkou

Více

Nesnadné neznamená nemožné

Nesnadné neznamená nemožné Nesnadné neznamená nemožné Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce Informační brožura o flexibilních pracovních úvazcích a alternativních formách zaměstnávání OBSAH Editorial...2 Proč hledám

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více