Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obecným cílem vzdělávání v českém jazyce je vychovat člověka, který bude mít kvalitně osvojený český jazyk v jeho mluvené i písemné podobě, což je základním znakem všeobecné vzdělanosti, nástrojem funkčního dorozumívání i nástrojem integrace do lidské společnosti. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Získává čtenářskou gramotnost tj. schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určených cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a aktivnímu začlenění do života lidské společnosti. Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších literárních výtvorů v historii národní, evropské a světové kultury a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce současnosti. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Mediální výchova (MV): Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.

2 K výuce je využívána i multimediální učebna, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky českého jazyka jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže programy podporující zájem žáků o český jazyk (interaktivní výstavy, divadelní představení apod.). Výchovné a vzdělávací strategie Důraz je kladen na využívání široké škály metod a forem výuky a jejich účelné střídání. Základem je vytváření prostoru pro aktivitu dětí, ať mentální nebo fyzickou. V každé třídě je prostor s kobercem, který se účelně využívá ve většině hodin. V úvodu hodiny slouží často pro emoční naladění a motivační úvod, v jejím průběhu na aktivity některé ze skupin nebo jednotlivců nebo na drobnou odpočinkovou aktivitu, v závěru hodiny na reflexi či zhodnocení. Hrové činnosti jsou zařazovány uvážlivě, propojeně s výukovými záměry, motivace dětí je dosahována především přes smysluplnost obsahu. Na prvním stupni jsou využívány dramatizační metody. rozvíjejí se klíčové kompetence k učení, sociální a personální, pracovní a komunikativní Výklad je kombinován s využíváním dosavadních znalostí žáků žáci sumarizují, co již o tématu vědí, vyučující pak doplní chybějící informace. Diskuse je běžně používanou metodou. rozvíjejí se klíčové kompetence k řešení problémů, komunikativní, k učení, sociální a personální a občanské. Pravidelná je skupinová práce žáků, prací ve dvojicích počínaje, přes skupiny sestavované náhodně až po trvalé skupiny fungující ve stejném složení několik týdnů. rozvíjejí se klíčové kompetence sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní, k učení, pracovní a občanské. Do výuky je zařazována metoda projektového vyučování. Pro každou třídu od 4. ročníku je v průběhu školního roku připraven 1 2 celodenní projekty, dvoudenní nebo vícedenní projekt na výukovém semináři v přírodě a jeden společný celoškolní projekt. rozvíjejí se klíčové kompetence sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní, k učení, pracovní a občanské. V souladu s partnerským vztahem k dětem dodržujeme zásadu, že žáci nesmí být překvapováni, ale naopak musí vědět, co mají ovládat a z čeho a jak budou zkoušeni. Nedílnou součástí je možnost výběru např. výběr úkolů, jejich počet, určit si čas, do kterého něco zpracují apod. To pomáhá vycházet vstříc individuálním předpokladům žáků, jejich tempu i způsobu učení. rozvíjejí se klíčové kompetence občanské, sociální a personální, k učení. Kompetence k učení

3 Učitel: - vytváří podmínky k získání potřeby k celoživotnímu čtení. - učí žáky pracovat s chybou jako pozitivním prvkem - rozvíjí vlastní tvorbu žáků Žák na konci druhého období podle svých možností: - vyhledává a třídí informace a na základě jejich propojení je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Učitel: - rozvíjí nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti logické myšlení a úsudek žáků; - podporuje kladením jednoduchých problémových otázek různé způsoby řešení - vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali. Žák na konci druhého období podle svých možností: - vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - kriticky myslí, je schopen obhájit svá rozhodnutí a výsledky svých činů Kompetence komunikativní Učitel: - dbá důslednou kontrolou na to, zda žáci čtou s porozuměním - vytváří podmínky, aby žák naslouchal promluvám druhých, vhodně reagoval, zapojoval se do diskuse, je schopen a úrovni svého věku obhájit svůj názor a vhodně argumentovat Žák na konci druhého období podle svých možností: - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění - využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Učitel: - vede kontrolou skupinové práce žáky k tomu, aby si dle znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny rozdělili své role;

4 - umožní organizací vyučovací hodiny žákům, aby v případě, že zadanou úlohu rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. Žák na konci druhého období podle svých možností: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - se podílí na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytuje pomoc nebo o ni požádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samotný rozvoj Kompetence občanská Učitel: - podporuje u žáků povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením kreativitu a snahu zlepšit se Žák na konci druhého období podle svých možností: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole a mimo školu - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se odpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit Kompetence pracovní Učitel: - vede žáky vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti v písemné práci a jejich následným rozborem k tomu, aby si pořadí plnění úkolů v čase efektivně rozložili. Žák na konci druhého období podle svých možností: - dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

5 1. stupeň, druhé období Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJ S porozuměním čte texty přiměřeného obsahu a náročnosti ČJ Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává ČJ Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení ČJ Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA čte s porozuměním a plynule, hlasité čtení s přirozenou intonací čte potichu tiché čtení člení text na věty, používá frázování, sílu a barvu hlasu dbá na slovní a větný přízvuk čte knihy podle vlastního výběru seznamuje se s uspořádáním knihy rozlišuje věci podstatné a Osnova, tvoření nadpisu, nepodstatné členění textu na odstavce vystihuje děj Čtení jako zdroj informací předvídá pokračování děje Čtení vyhledávací, klíčová hledá zápletku, změnu slova dramatizuje ilustruje přečtený text vyhledává informace v encyklopediích a naučných Orientace v naučných textech textech Pozdrav Oslovení Omluva Prosba Vzkaz Zpráva Volně reprodukuje text Zapisuje si poznámky při poslechu Oznámení Učit se orientovat se v naučném textu, vystihovat děj, změny, TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJS VV obrázková osnova AJ ŠJ

6 věcně a souvisle se vyjadřovat ČJ Vede správně dialog, telefonicky rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku Věcně a souvisle se vyjadřuje Zdvořile jedná s ostatními Vyřizuje složitější vzkazy Oslovení Zahájení a ukončení dialogu EV Vztah člověka k prostředí (náš životní styl) ČJ Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě ČJ Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru ČJ Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace ČJ Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry ČJ Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Porovnává názory Učí se toleranci Mluvený projev Střídání rolí mluvčího a posluchače Seznamuje se s výrazy zakázanými, posvátnými a přenesenými Dodržuje základní hygienické návyky při psaní Dodržuje techniku psaní Porovnávání materiálů letáků se skutečností Dýchání Tvoření hlasu Výslovnost Mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta Slovní zásoba slova citově zabarvená Správné sezení Držení psacího náčiní Hygiena zraku Zacházení s grafickým materiálem Úhledný, čitelný a přehledný písemný projev Formální úprava textu VMEGS Evropa a svět nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa) Matematika projev s dodržením časové posloupnosti Adresa Blahopřání Pozdrav z prázdnin Omluvenka Popis Dopis vypravování

7 ČJ Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová ČJ Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku ČJ Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Pozná slova jednoznačná, monohoznačná, významově protikladná a stejná Určí kořen slova, část předponovou a příponovou Třídí slova podle společného kořene, vytváří další slova příbuzná Rozezná předložku a předponovou část Píše správně slova s dě-, tě-, ně- a bě/bje-, vě-/vje-, pě Používá Pravidla pravopisu Seznamuje se s pravopisem podstatných jmen JAZYKOVÁ VÝCHOVA Význam slov Synonyma Antonyma Homonyma Citově zabarvená Slova jednoznačná Slova mnohoznačná Slova nadřazená Stavba slova Slovní druhy předložky nad, pod, od, bez.. Slovní druhy Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského - ČJ Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary ČJ Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní dvojici označuje základ věty ČJ Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí ČJ Užívá vhodných spojovacích výrazů, Časuje slovesa Správně píše jména osob, zvířat, obcí států, hor, řek planet Vyhledá ve větě podmět a přísudek Seznamuje se s pravidly pro psaní koncovek ve shodě podmětu s přísudkem Odlišuje větu jednoduchou a souvětí Vhodně zamění větu jednoduchou v souvětí Učí se používat ve větě Mluvnické kategorie u sloves osoba, číslo, čas Psaní velkých písmen Větné celky Čárky v souvětí před spojkami že Spojovací výrazy Věta jednoduchá a souvětí Slovesa přísudek Souvětí spojovací výrazy Věta, souvětí

8 podle potřeby projevu je obměňuje ČJ Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách ČJ Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu náhradní vyjadřovací prostředky Správně píše vyjmenovaná slova a slova příbuzná Snaží se o správné psaní čárek v souvětí Vyjmenovaná slova a příbuzná slova Spojovací výrazy ČJ Vyjadřuje dojmy z četby a zaznamenává je ČJ Volně reprodukuje Vypracovává čtenářské listy Hledá příčiny věcí a snaží se jim rozumět Srovnává texty z různých hledisek Předvídá pokračování děje, Hledá zápletku, změnu Porovnává vlastní názory s ostatními - Učí se toleranci Volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text Zážitkové čtení a naslouchání LITERÁRNÍ VÝCHOVA text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma ČJ Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Tvoří vlastní texty Snaží se předvést své dovednosti před ostatními Různé typy textů Rozlišuje prózu, poezii a drama rozlišuje prózu, srovnává pohádku, povídku, pověst, báj v poezii rozlišuje píseň,říkadlo, hádanku, báseň v dramatu rozlišuje loutkovou hru, divadlo, televizi, film

9 ČJ Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Rozliší pojmy próza poezie charakterizuje pojmy rým-veršrytmus vyhledává básnické výrazy seznamuje se s druhy rýmů vyhledává a používá přenesené výrazy 1. stupeň, druhé období Ročník: pátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJ S porozuměním čte texty přiměřeného obsahu a náročnosti ČJ Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA běžně využívá tiché čtení ranní čtení vystihuje jádro sdělení vyhledávání informací hlouběji poznává rozdíly v pojetí a uměleckém zpracování různých textů vystihuje jádro sdělení hlouběji poznává rozdíly v pojetí a uměleckém zpracování různých textů-vnímá psychologii postav, obecnější významy a souvislosti TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJS odborné texty v učebnicích Příspěvky do školního bulletinu ČJ Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení uvědomuje si rozdíl mezi faktem a tvrzeními zkoumá ověřitelnost informací dokáže podávat informace ze svých poznámek

10 ČJ Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj postatná fakta vystihuje jádro sdělení hlouběji poznává rozdíly v pojetí a uměleckém zpracování textů ČJ Vede správně dialog, telefonicky rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku ČJ Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě ČJ Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru ČJ Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Vyjednává a zařizuje své vlastní záležitosti Dokáže obhájit vlastní názor Řeší konfliktní situaci hledáním cest k dohodě Uvědomuje si rozdíly mezi faktem a tvrzením Zkoumá ověřitelnost informací Učí se projevit jednoznačný souhlas a nesouhlas, zájem a nezájem Používá základní mluvené žánry podle komunikační situace Pěstuje kultivovaný projev Učí se základy techniky mluveného projevu.rozšiřuje si slovní zásobu Finanční gramotnost HV ČJ Píše správně po stránce obsahové i formální komunikační žánry Dělá si poznámky a výpisky Hodnotí jiné Snaží se o vlastní sebehodnocení Seznamuje se s výstavbou věty a používá její pravidla Uspořádává věty v souvětí Zvládá vyplňování jednoduchých tiskopisů Zpráva, Oznámení Pozvánka Čárky ve větě, souvětí, spojovací výrazy. Složenka ČJ Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Vyprávění o prožitých akcích (prázdniny, výlety, divadelní představení) VV - komix

11 ČJ Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová ČJ Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku ČJ Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu ČJ Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary ČJ Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní dvojici označuje základ věty ČJ Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí ČJ Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozšiřuje si slovní zásobu - Slova jednoznačná x mnohoznačná Synonyma, homonyma, antonyma Určí stavbu slova Slovo příbuzné, odvozené Slovo základové Rozezná slovní druhy Rozlišuje a vhodně používá slovní zásobu Určí podmět a přísudek Shoda podmětu s přísudkem Slangová slova Několikanásobný podmět Spojovací výrazy Interpunkce ve větě jednoduché a souvětí - ČJ Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách ČJ Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Umí použít vzory podstatných jmen, přídavných jmen. Pozná větě přímou řeč a podle vzoru umí přímou řeč napsat Slovo příbuzné Vyjmenovaná slova Skloňování a vzory podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek Přímá řeč, uvozovací věta ČJ Vyjadřuje dojmy z diskutuje o postojích k literárnímu dílu LITERÁRNÍ VÝCHOVA

12 četby a zaznamenává je ČJ Volně reprodukuje text podle svých schopností, vlastní literární text na dané téma ČJ Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů ČJ Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Zaujímá a obhajuje svůj názor vystihuje jádro sdělení poznává hlubší rozdíly v pojetí a uměleckém zpracování různých textů vnímá psychologii postav, zobecňuje a dává věci do souvislostí hledá širší souvislosti pokouší se o vlastní tvorbu na dané téma tvoří přednáší jakýkoliv text přiměřený věku seznamuje se s literaturou uměleckou a věcnou ( populárně naučnou, literaturou faktu, publicistickými žánry seznamuje se s literaturou v proměnách času seznamuje se s poezií lyrickou, epickou seznamuje se s lidovou slovesností navštěvuje filmová a divadelní představení charakterizuje pojmy rým- verš -rytmus

13 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Název vyučovacího předmětu: Matematika Obecným cílem matematického vzdělávání je vychovat přemýšlivého člověka, který bude umět používat znalosti z matematiky v různých situacích občanského a profesního života. V hodinách matematiky proto vyučující cíleně motivují žáky k řešení matematických problémů; vedou žáky k matematizaci reálných situací a k posuzování věrohodnosti výsledků; rozvíjejí u žáků schopnost správně se matematicky vyjadřovat; podporují u žáků důvěru v jejich schopnosti; vychovávají žáky k vytrvalosti, kritičnosti a týmové spolupráci; budují u žáků pozitivní vztah k matematice. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na prvním stupni základního vzdělávání je kladen důraz na budování základů používání matematické symboliky a jazyka matematiky a proces řešení problému. Základní matematické pojmy jsou vytvářeny ve čtyřech oblastech: 1. číslo a početní operace žáci porozumí pojmu číslo, získají dovednosti v pamětném a písemném počítání v oboru přirozených čísel, seznámí se vlastnostmi základních operací s čísly, s odhadem a s prací s chybou; 2. závislosti, vztahy a práce s daty žáci postupně získají dovednosti, které souvisejí se zpracováním dat, seznamují se se závislostmi a jejich zápisy v běžném životě, doplňují a sestavují jednoduché tabulky a diagramy; 3. geometrie v rovině a v prostoru žáci se naučí základní orientaci v rovině a prostoru, učí se poznávat, určovat, modelovat a znázorňovat jednoduché útvary v rovině i prostoru; 4. nestandardní aplikační úlohy a problémy u žáků bude rozvíjeno logické myšlení a přechod od konkrétního myšlení k abstraktnímu. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Mediální výchova (MV): Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.

14 Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. K výuce matematiky je využívána i multimediální učebna, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky matematiky jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, korespondenční semináře a programy podporující zájem žáků o matematiku (interaktivní výstavy, exkurze apod.). K rozvíjení matematické gramotnosti napomáhají i zájmové útvary. Výchovné a vzdělávací strategie Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé matematiky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: Kompetence k učení Učitel: - učí žáky pracovat s chybou jako pozitivním prvkem, který vede k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností výpočtu; - zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím učí žáky využívat matematické poznatky a dovednosti v praxi; - rozvíjí pomocí modelování situací představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování pojmů v mysli žáků; - cíleně rozvíjí neustálým nácvikem a prováděním náčrtů u žáků zručnost při grafickém vyjadřování. Kompetence k řešení problémů Učitel: - rozvíjí nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti logické myšlení a úsudek žáků; - podporuje kladením jednoduchých problémových otázek různé způsoby řešení a hledání efektivních cest k nalezení výsledku; - vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a své řešení zaznamenali. Kompetence komunikativní Učitel: - dbá důslednou kontrolou na to, zda žáci čtou slovní úlohy s porozuměním, na správnou matematizaci problémů a interpretaci výsledků; - cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili. Kompetence sociální a personální Učitel:

15 - vede kontrolou skupinové práce žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy dle matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; - umožní organizací vyučovací hodiny žákům, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. Kompetence občanská Učitel: - podporuje u žáků povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením kreativitu a snahu zlepšit se; - doporučuje žákům vhodné postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a blízkého okolí. Kompetence pracovní Učitel: - vede žáky důkladným procvičováním a důslednou kontrolou ke správnému a bezpečnému užívání rýsovacích potřeb; - vede žáky vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti v písemné práci a jejich následným rozborem k tomu, aby si pořadí plnění úkolů v čase efektivně rozložili.

16 1. stupeň, druhé období Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M Používá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení M Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel M Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: využívá při pamětném i písemném počítání komunikativnost a asociativnost sčítání a násobení; čte a zapisuje čísla v oboru ; počítá i po statisících, desetitisících a tisících, používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; porovnává čísla a dovede je znázornit na číselné ose; sčítá a odčítá čísla v daném oboru (zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly např ); zná chytré počítání a využívá je písemně násobí jednociferným a dvouciferným činitelem, písemně dělí jednociferným dělitelem umí účelně propojovat písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulačky). zná římské číslice a umí je použít při zápisu čísel; zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, stovky UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Pojmy: komunikativnost, asociativnost. Číselný obor , Římské číslice seznámení a používání s nápovědou Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení. Zaokrouhlování. Odhad a kontrola výsledku. TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY 1 ČJL: správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním, dějová posloupnost. Rozšiřující učivo: - vztah celek-část, s pojmy zlomek, polovina, čtvrtina, pětina, desetina a jejich určování pomocí obrázků; - kmenové zlomky v kontextu části. 1 Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných předmětů, tedy ČJL a AJ.

17 kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel M Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel M Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku a desítky. provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací (sčítání a jeho kontrola záměnou sčítanců, odčítání a jeho kontrola sčítáním, dělení a jeho kontrola násobením); provádí kontrolu pomocí kalkulačky; řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení a dělení, úlohy se dvěma početními výkony (např. násobení, sčítání); řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a x-krát více, x-krát méně ; ovládá některé řešitelské strategie. Vytvoří si pomůcku koláčový a čokoládový model celku Práce s kalkulačkou. Matematizace reálné situace. Pojmy zlomková čára, čitatel, jmenovatel EV Vztah člověka k prostředí (náš životní styl) ČJS, PF čtení zlomků na odměrkách použití v praxi M Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel M Vyhledává a třídí data M Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Nabývá zkušeností relací na zlomcích a operací se zlomky ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY pracuje s daty: umí z náhodných Zásady sbírání a třídění dat. VMEGS jevů tvořit statistický soubor; Objevujeme Evropu měří teplotu, zaznamenává výšku a svět (naše vlast a a hmotnost spolužáků; Evropa, Evropa a používá tabulky a grafy k evidenci, Sloupkové diagramy. svět) modelování a řešení různých situací; doplňuje údaje, které chybí v strukturované tabulce; seznamuje se s jednoduchým sloupkovým diagramem. Nabývá vhled do statistického souboru GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU AJ: zápis hodin, dnů, měsíců a roků.

18 M Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici). Užívá jednoduché konstrukce M Sčítá a odčítá graficky úsečky. Určí délku lomené čáry., obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran M Sestrojí rovnoběžky a kolmice M Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu M Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru M Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech používá jednoduché geometrické konstrukce; narýsuje přímku, vyznačí polopřímku; narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík; narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem; narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve čtvercové síti; získává zkušenosti s měřením v geometrii, používá vhodné jednotky délky a zná převodní vztahy mezi nimi; sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran; sestrojí rovnoběžky a kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou; určí vzájemnou polohu přímek v rovině; rozvíjí své představy o obsahu obrazce prostřednictvím čtvercové sítě; uvědoměle pracuje se základními jednotkami obsahu; rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary; určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky; Zásady rýsování - zopakování Využití čtvercové sítě. Jednotky délky a jejich převody: milimetr, centimetr, metr, kilometr. Grafické sčítání a odčítání úseček. Obvod mnohoúhelníku. Vzájemná poloha přímek v rovině: rovnoběžky, různoběžky, kolmice. Jednotky obsahu: mm 2, cm 2, m 2. Osa souměrnosti rovinného útvaru. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Algebrogramy, magické čtverce, pyramidy, zašifrované příklady, sudoku, číselné a obrázkové řady, součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky. OSV Osobnostní rozvoj, Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovednosti Rozšiřující učivo: - určování obsahu útvaru metodou rámování; - další rovinné útvary, např. úhel a nekonvexní mnohoúhelník; - využití specifických počítačových programů pro matematiku na 1. stupni. Jednoduché hlavolamy se dají použít od 1.třídy, pyramidy, číselné řady, hadi, krokování, děda Lesoň, pavučiny, dřívka, parkety.

19 školské matematiky objevuje zákonitost jako cestu k urychlení řešení úlohy; řeší logické úlohy s využitím znalosti učiva, se dvěma i třemi početními úkony. zapamatování, řešení problémů); Kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity). 1. stupeň, druhé období Ročník: pátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel M Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: čte a zapisuje čísla počítá i po milionech, používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; porovnává čísla a dovede je znázornit na číselné ose; písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla; písemně odčítá dvě přirozená čísla; písemné násobení až čtyřciferným činitelem; písemné dělení jedním až dvouciferným dělitelem; účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulačky); opakování zlomků zápis - polovina, třetina.. zaokrouhluje přirozená čísla i na miliony; provádí odhady a kontroluje výsledky UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Číselný obor 0 miliarda. Písemné algoritmy početních operací. Zaokrouhlování. TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY 2 ČJL: správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním. AJ: aplikace jednoduchých početních operací v oboru přirozených čísel, porovnávání větší, menší Rozšiřující učivo: - vyjadřováním části celku se zlomky se jmenovatelem 10, 100; - jednoduché nerovnice. 2 Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných předmětů, tedy ČJL a AJ.

20 početních operací v oboru přirozených čísel M Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel M Vyhledává a třídí data M Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy M Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici). Užívá jednoduché konstrukce M Sestrojí rovnoběžky a kolmice M Určí obsah obrazce početních operací v oboru přirozených čísel; provádí kontrolu pomocí kalkulačky; provádí rozbor problému a plánuje řešení; používá k řešení úloh úsudek, pokus, tabulku; řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s využitím známých početních operací. vyhledává, sbírá a třídí data; doplní a sestaví jednoduchou tabulku; čte a sestaví sloupkový diagram. používá elementární geometrické konstrukce a základní vlastnosti rovinných útvarů při konstrukcích; sestrojí rovnoběžky a kolmice daným bodem; určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě; Fáze řešení problému: zápis, grafické znázornění, odhad, stanovení řešení. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Statistické údaje a jejich reprezentace. Sloupkový diagram a jeho využití. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Obdélník, čtverec. Pravoúhlý, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník. Rovnoběžky a kolmice. Obsah rovinného obrazce. EV Vztah člověka k prostředí (náš životní styl) MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě); MV Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality (identifikace zjednodušení mediovaných sdělení) AJ: porovnání některých statistických údajů anglicky mluvících zemí. Rozšiřující učivo: - soustava souřadnic a jednoduché grafy. Rozšiřující učivo: - řeší slovní úlohy na obsahy obdélníka, čtverce (práce s plánem bytu velikost koberce, nákup tapet, obložení, podlahové plochy apod.) - využití specifických počítačových programů pro matematiku na 1. stupni ZŠ.

21 pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu M Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru vypočte povrch krychle a kvádru sečtením obsahů všech jejich stěn; Složitější osově souměrné tvary Povrch krychle a kvádru. M Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky řeší logické úlohy, úlohy s více početními úkony, úlohy na prostorovou představivost; ovládá některé řešitelské strategie, objevuje zákonitost jako cestu k urychlení řešení úlohy. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Magické čtverce, pyramidy, zašifrované příklady, sudoku, číselné a obrázkové řady, hlavolamy, rébusy. Strategie řešení jednoduchých logických úloh. Úlohy v různých prostředích autobus, krokování a schody, děda Lesoň, peníze, Biland, výstaviště, rodina Hadi a pavučiny, algebrogramy, sousedé, číselné trojice Parkety, dřívka OSV Osobnostní rozvoj, Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů); Kreativita (cvičení pro rozvoj základ. rysů kreativity).

22 Charakteristika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Název vyučovacího předmětu: Vlastivěda, Přírodověda Ve vyučovacích předmětech Vlastivěda a Přírodověda navazující na Prvouku v 1. až 3. tř.,se žáci učí pozorovat, pojmenovávat a popisovat věci, jevy a děje a jejich vzájemné vztahy. Poznávají přírodní i společenské prostředí, ve kterém žijí, a to postupně od svého nejbližšího okolí až po vzdálený svět. Cíli výuky v těchto předmětech je, aby (se) žáci prostřednictvím přímých zkušeností a nalézání informací a údajů a jejich zpracováním a vyhodnocováním : uměli bezpečně a vhodně chovat v různých situacích a prostředích - chápali organizaci života v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti, znali svá práva a povinnosti a uvědomovali si své možnosti pro život v rámci těchto skupin - seznámili se s rozmanitostí a proměnlivostí živé a neživé přírody - porozuměli dějům a vztahům v přírodě, seznámili se s vlivem člověka na přírodu a možnostmi, jak především ve svém okolí přispět k ochraně přírody a životního prostředí - seznámili s kulturním bohatstvím v místě, kde žijí a s vybranými kulturními památkami naší země - seznámili s proměnami života lidí v čase a některými významnými událostmi a osobnostmi našich dějin - znali a vnímali své fyzické a psychické potřeby a uměli rozlišit, co je vhodné a nevhodné z hlediska režimu dne, hygieny, výživy, udržování životního a pracovního prostředí a mezilidských vztahů - získali poučení o zdravotní prevenci a základech první pomoci Plnění dílčích cílů vyhodnocují učitelé v rámci průběžného hodnocení a pravidelného výstupního hodnocení. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Mediální výchova (MV): Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.

23 Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět člověk a jeho svět se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení předmětu Předměty Vlastivěda a Přírodověda jsou vyučovány především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. K výuce je využívána i multimediální učebna, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Do výuky jsou začleňovány krátkodobé i dlouhodobé projekty. Součástí výuky jsou také vycházky do přírody, práce v terénu, polodenní a celodenní výlety. Rozšiřujícími aktivitami jsou rovněž soutěže a programy podporující zájem žáků o předmět. Výchovné a vzdělávací strategie Při své práci neupřednostňujeme faktografické učení, jakákoliv znalost má význam jen tehdy, tvoří-li součást smysluplného kontextu a pokud je možno tvořivě ji využít pro řešení praktických životních situací. Z tohoto důvodu je třeba rozvíjet u žáků schopnost třídit informace a určovat, co je důležité a co ne. Informace žáci dávají do souvislostí a vytváří si z nich ucelené obrazy skutečnosti. Kompetence k učení Na konci druhého období žák podle svých možností: - vyhledává a třídí informace a využívá je v procesu učení a tvůrčích činnostech - operuje s obecně využívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a kriticky posuzuje - poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Činnosti vedoucí k naplňování kompetence k učení jsou: vyhledávání a třídění informací encyklopedie, internet, pozorování a porovnávání, sestavování a čtení tabulek a grafů, orientace v mapě a plánu, referáty, prezentace, projekty a dílny. Kompetence k řešení problémů Na konci druhého období žák podle svých možností: - vnímá nejrůznější problémové situaci ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - vyhledává informace vhodné k řešení problému a jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

24 - řeší problémy volí vhodné způsoby řešení - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací - učí se kriticky myslet, uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů hodnotit Činnosti vedoucí k naplňování kompetence k řešení problémů jsou např. vyhledávání a třídění informací, hledání více způsobů řešení, hodnocení a sebehodnocení. Kompetence komunikativní Na konci druhého období žák podle svých možností: - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - porozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich a vhodně na ně reaguje - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k soužití a spolupráci Činnosti vedoucí k naplňování kompetence komunikativní jsou např. komunitní kruh, diskuze, argumentace, výstavy, besedy, konference, práce s informacemi, prezentace. Kompetence sociální a personální Na konci druhého období žák podle svých možností: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - se podílí na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytuje pomoc nebo o ni požádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samotný rozvoj: ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Činnosti vedoucí k naplňování kompetence jsou např. spolupráce ve skupině, spolupráce žák učitel rodiče, spolupráce napříč školou, diskuze, tvorba pravidel. Kompetence občanská Na konci druhého období žák podle svých možností: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí - uvědomuje si odpovědnost, jakou má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole a mimo školu - rozhoduje se podle dané situace, poskytne dle svých možností pomoc a učí se reagovat na krizové situace - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví, aktivně se zapojuje do dění ve škole a společnosti - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví (také dodržováním pravidel bezpečnosti silničního provozu) a přírody Činnostmi vedoucí k naplňování kompetence jsou např. volba třídního parlamentu, projekty, debaty, návštěvy spřízněných škol.

25 Kompetence pracovní Na konci druhého období žák podle svých možností: - dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot Činnosti vedoucí k naplňování kompetence jsou např. znalost bezpečných způsobů pohybu a chování v silničním provozu jako chodec, jako cyklista, dodržování bezpečnosti hygieny při školních a mimoškolních činnostech, zásady environmentální výchovy.

26 1. stupeň, druhé období Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV ČJS Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině státu ČJS Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě ČJS Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí ČJS Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO Žák: MÍSTO, KDE ŽIJME najde a ukáže na mapě, státní hranice, Práce s mapou sousední státy,čechy, Moravu a Česká republika hranice, sídla Slezsko seznamuje se se všemi kraji ČR, s jejich významnými nebo známými městy a místy, u vybraných uvádí, v čem jsou zajímavá nebo důležitá dále pracuje s údaji, které o objektech získal i z jejich dalších zdrojů Určí světové strany v přírodě (pomocí kompasu, podle mapy i dalšími způsoby), zorientuje mapu, při práci s mapou využívá její legendu Při pohybu v přírodě se řídí podle světových stran a podle mapy se seznámí se základními druhy map orientuje se na turistické mapě na základě znalostí o mapách a plánech vyhledá přírodní podmínky v ČR rozšiřuje základě získaných poznatků své znalosti o krajích ČR Orientace na mapě a práce s mapou Mapa barvy a značky na mapě, plán, druhy map, značky na turistické mapě kraje ČR TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJ - pověsti

27 historického, politického, správního a vlastnického ČJS Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích ČJS Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam Seznamuje ostatní spolužáky se svými cestami Rozlišuje důležité státní symboly Uvede příklady jejich používání, posoudí jejich význam Zná způsoby, kterými se statním symbolům vzdává úcta Rozlišuje hlavní orgány státní moci a jejich základní funkce Vedení prázdninového deníku Státní symboly státní vlajka,státní barvy, hymna, velký státní znak,malý státní znak, vlajka prezidenta republiky Státní zřízení EV Vztah člověka k prostředí (náš životní styl) VMEGS Evropa a svět nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa) ČJS Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) ČJS Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení ČJS Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva Popíše mechanismus demokratických voleb a základní fungování politických stran, parlamentu, vlády,samosprávy, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam, uvede některé jejich představitele V modelových a konkrétních situacích uplatňuje znalost dětských práv a povinností, rozpozná jednání, které nelze tolerovat, vysvětlí proč V modelových situacích uplatňuje znalost základních lidských práv a demokratických principů, rozpozná jednání, které je porušuje Rozpozná chování, které je porušením práv a zákonů, vysvětlí proč, správně určí, kdo se těmito porušeními zabývá a napravuje je LIDÉ KOLEM NÁS Základní principy demokracie Dětská práva a povinnosti, práva a povinnosti žáků školy školní řád Základní lidská práva a jejich ochrana a porušování Ochrana práva, vlastnictví a jeho ochrana -

28 nebo demokratické principy ČJS Orientuje se v základních formách vlastnictví. Používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy ČJS Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) ČJS Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy ČJS Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti. Zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých a movitých kulturních památek ČJS Rozezná současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik Hospodaří se svými penězi Sestaví jednoduchý rozpočet Porovnává svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi Se seznámí se stavem životního prostředí ve svém bydlišti a okolí školy Třídí druhotné suroviny ve škole Vytvoří vlastní časovou přímku, zakreslí do ní významné události Popíše funkce a vysvětlí význam galerií, archivů Vysvětlí rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností Druhotné suroviny kontejnery podle barev LIDÉ a ČAS Uchování minulosti a výsledků práce člověka Archeologie hmotné památky Báje a skutečnost, historický pramen Kurz ve Španělsku Návštěva Muzea hlavního města Prahy Předmět Práce a finance

29 ČJS Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik ČJS Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů Popíše a porovná způsob života v jednotlivých dobách, přiřadí k dobám vybrané významné osobnosti, události a místa Objasní, proč slavíme státní svátky a jak souvisí s historickými událostmi Historie naší vlasti doba pravěkých lidí, starých Slovanů, Přemyslovců, Karla IV., Rudolfa II. Státní svátky a jejich význam EV Vztah člověka k prostředí (náš životní styl) ČJS Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vhledem přírody a činností člověka Vysvětlí princip rovnováhy v přírodě, uvede příklady Na konkrétních příkladech nachází a vysvětluje souvislost mezi vzhledem krajiny, stavem přírody a činností člověka, obecně i v konkrétním místě ROZMANITOST PŘÍRODY Ochrana přírody, rovnováha v přírodě Základní životní podmínky Voda výskyt, vlastnosti vody, koloběh vody Vzduch vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam - ČJS Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období ČJS Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí ČJS Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, Vysvětlí tvar Země, její pohyby. Vysvětlí pojem potravní řetězec, potravní pyramida, uvede jejich příklad Pozná zástupce nejznámějších druhů rostlin i živočichů daných ekosystémů, popíše jejich vzhled a stavbu Den a noc, roční období Ekosystémy les, louky pole, vodstva Ekosystémy les, louky pole, vodstva ENV péče o životní prostředí

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti TÉMATICKÝ PLÁN MA 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 4. ročník R. Blažková: Matematika pro 3. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (1. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M I. název vzdělávacího oboru: MATEMATIKA (M) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 7. ročník J.Coufalová : Matematika pro 7.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1-01 M-3-1-02 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3.

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. - 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Zápis čísel. Čtení a zápisy

Více

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost Příloha č. 7 Seminář z matematiky V učebním plánu 2. druhého stupně se zařazuje nepovinný předmět Seminář z matematiky. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M9101 provádí početní operace

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky 1 Učební osnovy 1.1 Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy. 1 ZÁMĚR Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 navazuje na Pilotní ověřování organizace přijímacího

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000 Porovnává čísla do 1 000 000 Zaokrouhluje čísla na tisíce, desetitisíce, statisíce Umí

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast je v 1. 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a také prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 4 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Ilona Sedláčková číselné označení DUM 1 NÁZEV Pádové otázky, určování pádů - PL DATUM OVĚŘENÍ DUM 20.12.2012 IV. TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY Pracovní list slouží k procvičení

Více

6.15 Hudební výchova 1.stupeň

6.15 Hudební výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Hudební výchova 6.15 Hudební výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5 Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Příloha č.2: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. Charakteristika ŠVP Tato příloha byla zpracována dle Rámcového vzdělávacího

Více

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Zeměpis 2 2 1 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV. Integruje oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento volitelný předmět je v 6.- 9 ročníku dotován 1 hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Jeho obsah tvoří

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé

Více

SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT

SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT Školní vzdělávací program SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola VIA LIBERTATIS, z.ú. Na Jáně 608 Kralupy nad Vltavou, 27801 Adresa školy:

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA Vzdělávací oblast matematika je jedním z hlavních důrazů naší školy a předmětem ve které naše výuka se odlišuje od běžného způsobu výuky na základních školách. Naše matematika

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Český jazyk a literatura. Charakteristika vzdělávací oblasti

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Český jazyk a literatura. Charakteristika vzdělávací oblasti 5 Učební osnovy 5.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace Vzdělávací oblast je realizována v povinných vyučovacích předmětech, Anglický

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24.1 Cvičení z českého jazyka CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Komunikační a slohová výchova ČJL-9-1-04 ČJL-9-1-05 ČJL-9-1-09 ČJL-9-1-10 vyjadřuje se kultivovaně

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování Globální výchovy s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Varování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky provádí pamětné a písemné početní Čísla přirozená Opakování září, říjen operace v oboru přirozených čísel porovnává a uspořádává čísla celá a Čísla celá, racionální racionální, provádí početní operace

Více

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení Příloha 1 - Charakteristiky předmětů od 1. 9. 2013 s dodatkem Charakteristika TechM k 1. 9. 2015 Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové Předmět se vyučuje v 1. roč. 9 hodin týdně, ve 2. roč. 8 hod.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Listopad Přípravná část Třídění předmětů - manipulace s předměty - abstrakce (obrázky) Pojmy - všechno nic - všichni nikdo - velký malý - dlouhý krátký - stejně více méně

Více

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je, aby děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 7+1 týdně, povinný KSV: munikace Žák: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení osvojí si pravidla dialogu, vede správně rozhovor, telefonický rozhovor využívá poznatků z četby, vyjadřuje pocity

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MÍSTO PRO KAŽDÉHO Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Rybniště, okres Děčín, příspěvkové organizace Motto: Pověz mi a zapomenu, ukaž

Více

Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika

Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Matematika je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Výuka matematického semináře bude probíhat jednou týdně v dvouhodinovém bloku.

Více

ANJ-VG - konverzace - základní kurz

ANJ-VG - konverzace - základní kurz ANJ-VG - konverzace - ní kurz Předmět Konverzace z angličtiny OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Učební osnovy II. přepracovaná verze

Učební osnovy II. přepracovaná verze Učební osnovy II. přepracovaná verze JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Motto: Jazyk je jediný nástroj, který se častým používáním ostří. Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávání

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více