I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení"

Transkript

1 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitel školy: Mgr. Roman Liška, tel Statutární zástupce: Mgr. Šárka Flašíková, tel Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední odborná škola pro administrativu EU kapacita: 0 žáků Domov mládeže kapacita: 00 lůžek Školní jídelna kapacita: 750 strávníků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru/vzdělávacího programu cílová kapacita oboru/ programu SOŠ pro administrativu EU 63-4-M/0 Ekonomika a podnikání 240 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) SOŠ pro administrativu EU M/0 Veřejnosprávní činnost 870 SOŠ pro administrativu EU 72-4-M/0 Informační služby 20 od Změny ve skladbě oborů vzdělání/vzdělávacích programů oproti školnímu roku 202/203: a) nové obory/programy 72-4-M/0 Informační služby, ŠVP mediální komunikace b) zrušené obory/programy nejsou Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 56/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 9 Hrdlořezy, Pod Táborem 55 (Hlavní město Praha) Praha 9 Lipí 9 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby školní jídelna školní výdejna u jiných organizací bez stravování Počet Školská rada datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Datum ustanovení Zástupce za zřizovatele Zástupce za ped. pracovníky Zástupce nezletilých a zástupci zletilých Hana Moravcová Mgr. Šárka Flašíková Barbora Davidová Bc. Ivan Liška Marie Kánská Vitaliy Babets Předsedkyně školské rady: Mgr. Šárka Flašíková, tel

3 II. Pracovníci právnické osoby. Pedagogičtí pracovníci 2. a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem SOŠ pro administrativu EU , ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SOŠ pro administrativu EU celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků pedagogických pracovníků kvalifikovaných 57, 9,2 nekvalifikovaných 5,5 8,8 c) věková struktura pedagogických pracovníků celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let 2 30 let 3 40 let 4 50 let 5 60 let 6 a více let

4 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře kurzy zaměření účastníků vzdělávací instituce Bakaláři modul TK Dr. P. Pavelka Nová právní úprava Občanského zákoníku 3 Agentura BOVA Hry a hříčky mimo školu 2 Descartes v.o.s. Emoční inteligence Descartes v.o.s. Dramatická výchova pro ČJ 2 Sdružení pro tvořivou dramatiku Metodik a koordinátor ICT 2 Radek Maca Využití digitálních technologií EDU Rožnov Uzavírání smluv dle nového OZ 3 Agentura BOVA Katastr nemovitostí TSM s.r.o. Seminář pro učitele ŠJ 2 Instituto Cervantes Vzdělávání pro 2. století Bohemia Ventures Počítač ve škole Gymnázium Vincence Makovského Nový Občanský zákoník 4 Odbor Konzult - D Právo ve škole 6 Společně k bezpečí Křesťanství v proměnách tisíciletí Descartes v.o.s. Posuzování kvality Vzdělávací institut Středočeského 72 vzdělávání kraje Převody nemovitostí 2 Jednota českých právníků Den učitelů NJ 2 Sgun Zákon o obchodních korporacích Bankovní institut VŠ, a.s. Prevence ve škole 3 Prevalis Ředitel školy a školní jídelna Comenia Consult Praha Ovládání digitálního fotoaparátu 3 EDU Rožnov o.s. My a média Akademie literárních novin Dny s didaktikou matematiky Společnost učitelů matematiky Školení řidičů 7 Autoškola Praha 9 Kurz AJ British Council Kurz první pomoci 63 Český červený kříž Školení BOZP 5 J. Mexbauer Kurz fotografování Jan Rybář Instruktor školního snowboardingu DDM Příbram doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace Psychoterapeutický výcvik J. Vyskočilová Studium pro výchovné poradce 2 UK Ped. Fakulta Rozšiřující studium písemné a el. komunikace 2 VŠE Praha jiné (uvést jaké)

5 e) jazykové vzdělávání a jeho podpora učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o pedagogických pracovnících) 9 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o pedagogických pracovnících) 4 rodilý mluvčí 2 3. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 9,64 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře kurzy zaměření účastníků vzdělávací instituce Využití digitálních technologií EDU Rožnov o.s. FKSP a sociální fondy ANAG, s.r.o.. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti ANAG, s.r.o. Cestovní náhrady ANAG, s.r.o. Přijímací řízení 204 Mgr. Š. Nešporová Hélios Orange - majetek Asseco Solutions, a.s. Nový Občanský zákoník ANAG, s.r.o. Ovládání digitálního fotoaparátu EDU Rožnov o.s. Školení řidičů 2 Autoškola Praha 9 Obsluha kotelny Libor Kulhavý Doškolení a přezkoušení BOZP 22 J. Jonáš jiné (uvést jaké) 5

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ). Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů SOŠ pro administrativu EU Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 6 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 20 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele SOŠ pro administrativu EU 28,67 2,29 b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele

7 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM SOŠ pro administrativu EU žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola SOŠ pro administrativu EU prospělo s vyznamenáním 46 z celkového počtu žáků/studentů: neprospělo 2 opakovalo ročník 3 žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 90,6 % průměrný zameškaných hodin na žáka/studenta 83,73 z toho neomluvených,25 b) vzdělávání při zaměstnání škola ---- prospělo s vyznamenáním ---- z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo ---- opakovalo ročník ---- žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů ---- průměrný zameškaných hodin na žáka / studenta ---- z toho neomluvených

8 5. Výsledky závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií škola ---- ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl škola SOŠ pro administrativu EU MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl škola ---- ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl

9 6. Přijímací řízení do. ročníků školního roku 204/205 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název SOŠ pro administrativu EU M/0 veřejnoprávní činnost M/0 ekonomika a podnikání M/0 informační služby přihlášek celkem kol přijímacího řízení celkem Přijímací řízení pro školní rok 204/205 (denní vzdělávání) přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání nepřijatých celkem volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: x obor: x přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 204/ b) Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přihlášek celkem kol přijímacího řízení celkem přijímací řízení pro školní rok 204/205 (denní vzdělávání) přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání nepřijatých celkem volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: x obor: x přijatých ke studiu při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 204/

10 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). stát Afghánistán Ázerbájdžán Arménie Bulharsko Bělorusko žáků stát Maďarsko Irák Itálie Kazachstán Mauritius žáků 3 2 stát Moldavsko Rusko Slovensko Ukrajina Sp. království VB a S. Irska žáků Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola nemá speciální třídy, studuje zde několik žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, kteří se bez problémů zařadili do kmenových tříd. Ze strany učitelů je jim věnována zvýšená pozornost. Žákům s SPU byla věnována individuální péče výchovného poradce jednalo se o spolupráci jak s třídními učiteli, tak i s ostatními vyučujícími. Všichni učitelé dle specifikace SPU zohledňovali vývojové poruchy (dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) a to v kooperaci s rodinou a pedagogicko-psychologickou poradnou. Zvýšená pozornost byla věnována vyhledání a podchycení SPU u žáků. ročníků a administrativní přípravě podkladů u žáků s SPU pro státní maturitní zkoušky. Student 3. ročníku oboru právní administrativa s těžkým zdravotním postižením využíval možnosti studovat formou individuálního studijního plánu. Konzultace s vyučujícími probíhaly online prostřednictvím webové kamery internetového programu SKYPE. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Mimořádně nadaní žáci, případně sportovci reprezentanti ČR mohou využívat možnosti individuálního vzdělávacího plánu, případně možnosti tolerance zvýšeného počtu hodin absence. 0

11 0. Ověřování výsledků vzdělávání Ve výuce probíhalo interní testování srovnávací testy z matematiky, z anglického, německého, francouzského, španělského a ruského jazyka. Žáci 4. ročníků se zúčastnili pilotáže testových úloh a zadání Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Dne proběhlo na naší škole FCE testování z anglického jazyka 8 studentů zkoušku úspěšně složilo. Testováni PISA Dne se vybraní patnáctiletí žáci. ročníků zúčastnili pilotních mezinárodních testů PISA 204, které zjišťovaly čtenářskou, přírodovědnou a matematickou dovednost.. Školní vzdělávací programy Ve školním roce 203/204 bylo realizováno pět ŠVP pro vzdělávací program Provoz diplomatických služeb, Právní administrativa a Veřejná správa oboru vzdělání M/0 Veřejnosprávní činnost, pro vzdělávací program Řízení lidských zdrojů oboru vzdělání 63-4-M/0 Ekonomika a podnikání a pro vzdělávací program Mediální komunikace oboru vzdělání 72-4-M/0 Informační služby. 2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora jeden jazyk dva jazyky tři jazyky anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk ruský jazyk španělský jazyk žáků Ve školním roce 203/204 se naše škola zúčastnila Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky, podle kterého byl navýšen vyučovaných hodin u druhých cizích jazyků o vyučovací hodinu dělenou na dvě skupiny týdně. Studenti druhých a třetích ročníků se zúčastnili překladatelské soutěže Juvenes Translatores pořádané Evropskou komisí. Soutěž proběhla on-line 28. listopadu v prostorách školy. Studenti překládali odborný text z anglického do českého jazyka. 3. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Nejsou.

12 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže). Jazyková škola a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk kurzů Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů Celkem b) Výsledek státních jazykových zkoušek Počet celkem z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou v tom speciální c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy) Nejsou. d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání Nejsou. 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) Počet ložnic celkem 42 až 3 lůžkových 42 v tom 4 až 6 lůžkových 0 7 až 0 lůžkových 0 a více lůžkových 0 Společenské místnosti a klubovny 3 2

13 b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) 0 0 gymnázium 0 0 SOŠ konzervatoř 0 0 SOU, OU a U 0 0 speciální a praktické SŠ 0 0 VOŠ 0 0 jiné (specifikujte) 0 0 celkem c) Naplněnost domovů mládeže ubytovaných ve školním roce 203/204 kapacita naplněnost v % d) Žádosti o ubytování v domově mládeže - žádostí celkem 36 - z toho žádostí, kterým nebylo vyhověno 36 - nejčastější důvody nevyhovění žádosti nedostatek kapacity e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) Nebyly. f) Další údaje o ubytovaných Všichni ubytovaní jsou žáky školy. g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin V době školních prázdnin se v DM uklízí, maluje a opravují se závady. 3

14 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Školní psycholog: Na naší škole pracovala ve školním roce 203/204 jako školní psycholog Mgr. Marie Lásková. V loňském školním roce se zabývala prací s třídami screening, sociometrie, prevence, rozvoj osobnosti a schopností a individuální prací se žáky, konzultacemi s rodiči a profesní volbou (na žádost rodičů žáků 3. a 4. ročníků). Výchovný poradce: Na SOŠ pracovala jako výchovný poradce Ing. Ivana Kutílková, později PhDr. Veronika Zítková. Nejčastěji řešila problémy absence, v malé míře záškoláctví. Problémy byly ihned řešeny se zákonnými zástupci žáků nebo zletilými žáky formou výchovných komisí. Kariérní poradenství: Výchovný poradce pomáhal s výběrem vhodných vysokých škol podle zájmu žáků 4. ročníků. Celkem žáci podali 44 přihlášek na vysoké školy, např. na VŠE Praha, ČZU Praha, Palackého univerzitu v Olomouci, Masarykovu univerzitu v Brně, PF UK v Praze, ZČU v Plzni, Policejní akademii ČR, Metropolitní univerzitu v Praze, apod. Podle dostupných informací bylo přijato ke studiu cca 89 % studentů. Psychoterapie: Studentům s vážnými osobnostními či studijními problémy byly poskytovány psychoterapeutické služby. 2. Prevence sociálně patologických jevů Na naší škole pracuje jako školní metodik prevence sociálně patologických jevů Marie Kánská. Preventivní víkendy: Studenti velmi pozitivně přijali možnost zúčastnit se protidrogových víkendů, kde byla skloubena zážitková pedagogika formou Go programů s besedami s lektory. Cílem bylo sblížení studentů prvních a vyšších ročníků, integrace nového kolektivu, naučit se pomáhat druhým, přijetí spolužáků cizinců, využití volného času v rámci primární prevence, vytipování aktivistů z řad studentů, kteří budou spolupracovat při realizaci dalších akcí. Těchto výjezdů se zúčastňují nejen odborní lektoři, ale také pedagogičtí pracovníci, ředitel školy a školní metodik prevence. V termínu se konal výjezd žáků pod názvem Spokojená třída v Dolních Mísečkách. Cílem bylo zlepšení atmosféry ve třídě, kdy se spolužáci společně zamýšleli nad tím, co je třeba zlepšit v třídním kolektivu, případně najít kompromis při řešení různých problémových situací, které ve třídě nastaly. Další setkání žáků pod názvem Spokojená třída se konalo opět v Dolních Mísečkách. Víkend žáci strávili hraním her, při nichž se utužoval kolektiv, ale vyzkoušeli i mnoho aktivit, ve kterých se ukázaly i skrývané vlastnosti a dovednosti. Poslední preventivní víkend se v loňském školním roce konal ve dnech opět v Dolních Mísečkách. Spolupráce s Dětským domovem Volyně: Ve školním roce 203/204 dále pokračovala spolupráce s Dětským domovem ve Volyni. Jednalo se o vzájemné návštěvy a poznávání se dětí z DD a naší 4

15 školy. Cílem bylo naučit se vzájemné toleranci a úctě, odbourávání negativních emocí a naučit se pomáhat druhým. Spolupráce se Speciální školou Bártlova: Naši studenti pomáhali organizovat pro děti ze ZŠ atletické závody a spolupracovali na řadě společných projektů. V září 203 se v prostorách Domova mládeže již tradičně uskutečnila Svatováclavská pouť. Pro žáky speciální základní školy si naši studenti připravili i několik atrakcí malování perníčků, házení šipek, navlékání korálků, lovení rybiček, pexeso a dokonce i vědomostní kvíz. V dubnu 204 naši studenti společně s dětmi ze ZŠ oslavili Čarodějnice. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Tato výchova je součástí většiny předmětů, nejvíce se ekologickou a enviromentální výchovou zabývají učitelé v předmětech ON, ZPV, MS. Žáci. a 2. ročníků se zúčastnili komponovaného pořadu Ekologie, pořádaného MHMP, žáci 2. ročníků se zúčastnili exkurze a přednášky v planetáriu v Praze. 4. Multikulturní výchova Tato výchova je součástí většiny předmětů ON, D, ZSV, apod. Ve vzdělávacím programu provoz diplomatických služeb se vyučuje jako samostatný předmět multikulturní soužití. Cílem je poskytnout žákům poznatky o soužití majorit a minorit na našem území a pozitivně tak ovlivnit jejich vztah k minoritám a ve smyslu tolerantnosti a porozumění i konkrétní praktické pomoci. Výuka směřuje k tomu, aby si žáci uvědomovali příčiny migrace a uprchlictví a dokázali rozpoznat myšlenky nacionalismu, rasismu, xenofobie a náboženské nesnášenlivosti a odhadnout jejich možné důsledky. Humanitární pomoc Ukrajině Ve dnech se naši žáci zapojili do sbírky Humanitární pomoc Ukrajině. Sbírka šatstva, hygienických potřeb a potravin byla uspořádána ve spolupráci s organizací Ukrainian European Perspective. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Tato výchova je součástí většiny předmětů především základů přírodních věd. Žáci se seznamují s komplexním souborem strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí (materiální i duchovní), při plném respektování enviromentálních limitů. 5

16 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Tuzemské akce Typ akce Místo Termín Počet účastníků Jazykový a poznávací kurz. ročníků Žihle Poustky LVVZ Harrachov LVVZ Harrachov Sportovní kurz Lipno nad Vltavou Zahraniční akce Typ akce Místo Termín Počet účastníků Poznávací zájezd Francie Poznávací zájezd SRN; Drážďany Lyžařský zájezd Rakouské Alpy Poznávací zájezd Velká Británie, Oxford Poznávací zájezd Itálie

17 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Zaměření Počet žáků Keramika a jiné výtvarné disciplíny 4 Kondiční cvičení, posilovna Kulturní rozhled, návštěvy kulturních akcí 5 Relaxační kroužek 20 Dramatický kroužek 6 Historický seminář 5 Klub Mladého diváka 35 Vánoční večírek s diskotékou 40 Zakončení školního rok s diskotékou 40 Přátelská sportovní utkání mezi DM (fotbal, odbíjená) Soutěže Typ akce Místo Počet účastníků Umístění Olympiáda v německém jazyce Praha oblastní kolo 4. a 6. místo Studentská Agora debatní soutěž Praha 7 3. místo Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka Praha čestné uznání Krajská soutěž v grafických disciplínách Krajská soutěž v grafických disciplínách Praha 7 družstev 8. a 9. místo Praha 50. místo 7

18 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Ve školním roce 203/204 škola pokračovala ve spolupráci s Tatranskou akademií v Popradě, kterou jsme navázali v roce V březnu 204 navštívili naši pedagogové Slovensko a v červnu 204 přijeli na návštěvu naši slovenští přátelé. Prohlédli si zrekonstruovanou budovu školy, Technické muzeum, Křižíkovu fontánu, zámek Chvaly a zúčastnili se okružní plavby po Vltavě. Během podzimu 203 se uskutečnil česko-německý projekt pro studenty Hamburk Praha". Jeho cílem bylo prohloubit mezinárodní spolupráci mezi Hamburkem a Prahou na úrovni středoškolských studentů. Tematicky pestré diskuse věnované sociálním rozporům a moderním technologiím umožnily našim žákům získat nové informace. Zaměřili se na problematiku závislosti na sociálních sítích a plnili úkoly s tímto tématem spojené. Na účastníky čekaly i dva divadelní workshopy, které byly následovně zakončeny krátkým divadelním představením. Společně si prohlédli město a na zpáteční cestě navštívili také Berlín. Kromě toho, že si přímo v německy mluvícím prostředí procvičili jazyk, poznali i nové přátele, německou kulturu a způsob života. Škola se od roku 202 zapojila do evropského programu celoživotního vzdělávání Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), který od roku 204 převzal pod názvem ERASMUS+ Dům zahraniční spolupráce (DZS). Jde o nový vzdělávací program Evropské unie, který byl schválen na období a který podporuje spolupráci, mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení. Naše škola se zapojila do projektů, které podporují zahraniční odborné stáže studentů. Díky těmto projektům mají vybraní studenti 3. ročníku možnost absolvovat svou povinnou 4 týdenní praxi v zahraničí. Cílem těchto projektů je nejen zlepšení jazykové vybavenosti studentů, ale především poznání země. Stáže jsou hrazeny z grantových prostředků Evropské komise a probíhají v měsíci květnu daného roku. Absolventi stáží obdrží Europass Mobility, který je mezinárodním dokladem o vykonané praxi a je uznávaným dokladem na evropském pracovním trhu. V současné době mají studenti možnost ucházet se o odborné stáže v Německu a Anglii. 0. Spolupráce právnické osoby s partnery Naše škola spolupracuje s úřady práce, ministerstvy, s celní správou i se samosprávami na území hlavního města Prahy. Žáci na tyto úřady dochází na souvislé praxe, představitelé těchto institucí ve škole pořádají přednášky a besedy se studenty. Nadstandardní vztahy udržuje škola s úřadem městské části Prahy 20 (Horní Počernice) a s Agenturou NKL Žofín, která každoročně připravuje Žofínská fora. 8

19 . Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké)

20 2. Další aktivity, prezentace Typ akce Počet účastníků Poznámka Schola Pragensis 25 listopad 203 Dny otevřených dveří 75 pomoc žáků při organizaci Maturitní a imatrikulační ples Barmanský kurz Exkurze. ročníků trestní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 9 90 duben 204 Filmový festival Jeden svět 60 březen 204 Návštěva mezinárodní konference Dny USA a EU 25 říjen 203 Divadelní projekt Listování 250 únor 204 Návštěva Poslanecké sněmovny Vánoční setkání seniorů naší školy Beseda s V. Železným Beseda se senátorkou PaedDr. A. Gajdůškovou Beseda s JUDr. J. Pospíšilem nový Občanský zákoník Slavnostní předání maturitního vysvědčení Beseda s europoslancem E. Kožušníkem Beseda se členem Evropského účetního dvora Ing. J. Kinštem Beseda s předsedou českého PEN klubu J. Dědečkem červen duben

21 Certifikace IES Od roku 2007 je naše škola zapojena do mezinárodního projektu IES. V rámci tohoto projektu společnost International Education Society, London (IES) certifikuje vzdělávací instituce a jejich absolventům vydává mezinárodní certifikáty. Tento certifikát IES ideálně doplňuje doklad o vzdělání vydaný školou, protože poskytuje zaměstnavateli cennou informaci o absolvovaném vzdělání a úrovni instituce, která vzdělání poskytla. Na základě vyhodnocení úrovně vzdělávacího procesu, kvality pedagogického týmu, mezinárodních programů a mimoškolních aktivit byl ke dni naší škole přiznán rating B, tzn. Spolehlivá instituce dosahujících trvale dobrých výsledků. Ve školním roce 2007/2008 nám byl tento rating zvýšen na B+. Na základě rozboru aktualizačního dotazníku a dalších podkladů pro ověření hodnoty ratingu naší školy se rozhodla expertní komise IES zvýšit ke dni rating naší školy z dosavadního stupně do kategorie BB, tzn. KVALITNÍ INSTITUCE NA VELMI DOBRÉ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI. Na jaře školního roku 203/204 jsme nově certifikovali všechny vyučované obory a expertní komise navrhla zvýšení stávajícího ratingu školy na BBB VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE. Komise dále konstatovala, že si naše škola vybudovala dobrý kredit, má dobré výsledky v práci a pevně se etablovala na vzdělávacím trhu regionu. Naše škola se podrobila certifikaci jako první státní škola v Praze. Na základě uvedeného jsou všichni absolventi školy oprávněni požadovat spolu s maturitním vysvědčením i mezinárodní certifikát IES dokládající kvalitu školy v mezinárodním kontextu. Tento certifikát byl již vydán 200 absolventům naší školy, v loňském školním roce 20 studentům. Systém managementu jakosti ISO Naše škola se v dubnu 200 podrobila auditu firmy ITK Certification, s.r.o., na jehož základě jí byl dne slavnostně předán certifikát jakosti ISO. Systém managementu jakosti se vztahuje na rozsah: Středoškolské odborné vzdělávání v oborech: provoz diplomatických služeb, právní administrativa, veřejná správa a řízení lidských zdrojů. V roce 203 proběhla u všech těchto oborů recertifikace. 3. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Není 2

22 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech března 204 provedla na naší škole Česká školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (komplexní inspekci). Ve všech sledovaných oblastech školu označila za příklad dobré praxe. Inspekční zpráva zde. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Viz Výroční zpráva o hospodaření VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 203 Viz příloha. VIII. Další informace Poskytování informací podle zákona č. 06/999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve školním roce 203/204 škola neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona. Schváleno školskou radou dne: Podpis předsedy školské rady: Podpis ředitele školy: V Praze dne: 22

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, Praha 10 Hostivař, 102 00 IČO: 00497070, DIČ: CZ00497070 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2006. Škola Kavčí hory mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více