VESELÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESELÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA

2 Základní údaje o škole: Adresa školy: Majerova 138, Stráţ nad Nisou, Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Bošková Zástupkyně ředitelky a koordinátorka ŠVP pro2.stupeň ZŠ: Mgr. Eva Bilčáková Koordinátorka ŠVP pro 1. st. ZŠ: Jana Kobosilová Kontakty: telefon: Zřizovatel školy: Obec Stráţ nad Nisou Schwarzova 262 Stráţ nad Nisou, telefon: IČO: IZO: REDIZO: Platnost dokumentu od Podpis ředitelky Razítko školy

3 Preambule Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. (J. J. Rousseau)

4 Obsah: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Charakteristika školy... 1 Charakteristika ŠVP Učební plány... 8 Průřezová témata Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (1. stupeň) Český jazyk a literatura (2. stupeň) Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Přírodopis Zeměpis Chemie Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a společnost Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk Informační a komunikační technologie Informatika Hodnocení ţáků Autoevaluace školy

5 Charakteristika školy Historie školy Budova základní školy byla postavena roku V tomtéţ roce byla otevřena a navštěvovaly ji děti místní i z blízkého okolí. Z kroniky školy se dozvídáme, ţe škola byla od roku vedena jako menšinová, umístěná v německé škole. Další záznam je z roku 1951, kdy zdejší škola byla pětitřídní. Od roku 1954 se škola změnila v osmiletou střední školu. V roce 1960 ke škole přibyla nová budova školní druţiny a školní jídelny, třídy školní druţiny byly vyuţity i k výuce. V roce 1994 bylo k budově školní druţiny přistavěno patro, kde se nachází 1. stupeň základní školy a v hlavní budově je umístěn druhý stupeň ZŠ. V areálu školy je samostatná budova tělocvičny. Díky zřizovateli jsou všechny budovy školy v dobrém stavu. Úplnost a velikost školy Základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni s 5 třídami a na druhém stupni se 4 třídami. Budovy a prostory školy jsou kapacitně zapsány pro 185 ţáků, ale kapacita je mnohem vyšší, v minulosti školu navštěvovalo i přes 300 ţáků. Školu navštěvují i integrovaní ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je spádovou školou pro okolní obce. Dojíţdějí k nám ţáci z Liberce, Krásné Studánky, Radčic a Machnína. Škola je umístěna ve středu obce, obklopená zelení a parkem. Vybavení školy Materiální Škola je vybavena na velmi dobré úrovni učebnicemi a školními pomůckami, při výuce je vyuţíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky i SW jsou průběţně doplňovány a obnovovány. Škola má odborné učebny a kabinety. Prostorové Areál školy je moţné rozdělit na 3 části - hlavní budova/2.stupeň/, budova 1.stupně, kde se nachází v přízemí školní druţina, školní jídelna a kuchyň, tato budova je propojena s mateřskou školou a tělocvična. Před školou je park a parkoviště pro zaměstnance školy. V areálu školy se nachází školní pozemek a malé hřiště. Součástí školy je i nově vybudované multifunkční hřiště, které se nachází několik metrů od hlavní budovy. Při hezkém počasí se vyučuje venku v areálu školy, pro aktivní vyuţití volného času jsou zabudovány stoly pro stolní tenis, které se nachází ve dvoře školy. Škola není bezbariérová. 1

6 Technické Jednou z priorit školy ve výuce je vyuţití informačních a komunikačních technologií. Učebna PC je vybavena počítači, které jsou propojeny do počítačové sítě a interaktivní tabulí. Kaţdý ţák a učitel má své přístupové heslo, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Učitelé mají k dispozici notebooky, v kaţdé třídě jsou instalována plátna a dataprojektory. V hodinách výtvarné výchovy se hodně pracuje s keramickou hlínou, škola vlastní keramickou pec a v keramické dílně pracují děti v krouţcích keramiky. V obou sborovnách jsou kvalitní kopírky, které vyuţívají učitelé při přípravách na hodiny. Na obou stupních ZŠ jsou klavíry křídla. Hygienické Pro dodrţení pitného reţimu si ţáci nosí své pití, jelikoţ se neosvědčily automaty. Na toaletách ve všech budovách jsou nainstalovány zásobníky na mýdlo, toaletní papír a papírové ručníky. Pro odpočinek je k dispozici pro ţáky třídy školní druţina, v době volna mohou ţáci pobývat na zahradě školy a v parku před školou, či na hřišti. Škola a školní druţina má přístup na hřiště zdarma. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka ZŠ a MŠ, zástupkyně ředitelky, učitelky ZŠ a MŠ včetně výchovné poradkyně a metodičky výchovné prevence. V případě potřeby lze zajistit i osobní asistenci. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči ţáků především na 1. stupni. Prioritními oblastmi DVPP je rozšiřování znalostí, vědomostí a metod v aprobačním oboru jednotlivých vyučujících, vzdělávání v oblasti integrovaných ţáků, vzdělávání v oblasti profesního růstu, protidrogové prevence a výchovného poradenství. Školením Z SIPVZ prošli všichni pedagogičtí pracovníci, v dalších modulech úrovně P je proškolena většina pedagogického sboru. Charakteristika žáků Kromě ţáků ze Stráţe nad Nisou tvoří velkou část ţáci dojíţdějící z Liberce a okolních obcí. Autobusová dostupnost je velmi dobrá, autobus staví přímo na náměstí několik metrů od školy. Jsme zaměřeni i na práci s integrovanými ţáky, kaţdý ţák má vypracován IVP, který je pravidelně konzultován s PPP, aktualizován a doplňován. Počty ţáků ve třídách jsou optimální pro individuální i skupinovou výuku. 2

7 Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění v obci, na škole, ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení do projektu se rozhodují ţáci se svým třídním učitelem. Témata se vztahují k českým tradicím na vsi, ročním obdobím, historickým obdobím, vztahují se k ochraně přírody a globálním problémům současného světa. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů. Školská rada byla zřízena na základě zákona č.561/2004sb., je tříčlenná, 1 zástupce rodičů, 1 zástupce zřizovatele a 1 zástupce za pedagogy. Učitelé úzce spolupracují s PPP v Liberci, s výchovným střediskem v Liberci a odborem sociální péče. V oblasti environmentální výchovy spolupracuje s organizacemi zabývajícími se touto problematikou. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s místní lidovou knihovnou, knihovnou v Liberci, děti se účastní představení akcí MaK. V oblasti sportu je zajištěna kaţdý školní rok nabídka volnočasových sportovních aktivit, které se mění v závislosti na skladbě učitelského sboru a vedení krouţků zájemci studentů PF v Liberci. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět ve Stráţském občasníku, na www stránkách obce, případně v dalších médiích. V otázce mezinárodní spolupráce není naše škola zatím zcela vyhraněna, hledáme vhodnou zahraniční školu ochotnou k mezinárodní spolupráci. Zájmová vzdělávání Školní družina Školní druţina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků. Práce je vystřídána odpočinkem. Je nutné odstranit únavu z předchozí školní činnosti, učit děti ušlechtilé zábavě, pomáhat uspokojovat kulturní a sportovní potřeby a zájmy ţáků. Zájmové kroužky Kaţdoročně jsou otvírány zájmové krouţky, které vedou učitelé nebo studenti PF v rámci své praxe na školách. 3

8 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Ve vzdělávání klademe důraz na všeobecné vzdělání a všestranný rozvoj osobnosti kaţdého jedince. Chceme učit ţáky takové znalosti, dovednosti, které uplatní ve všedním ţivotě, tzn. méně encyklopedických poznatků, více se soustředit na činnostní učení se zaměřením na praxi. Zavádět do výuky efektivní metody výuky /skupinové vyučování, projektové vyučování, činnostní učení/, vést ţáky k vzájemné pomoci, respektu a sounáleţitosti. Nezaměstnávat jednostranně rozum a paměť ţáků, ale působit také na jejich city a vůli. Uplatňovat u ţáků metody, které si osvojí k dalšímu vzdělávání v budoucím ţivotě. Pro budoucí ţivot v EU posílit výuku jazyků zemí EU. Vést ţáky k vyuţívání informačních technologií, vyuţívání internetu a výukového SW ve všech předmětech. Preferovat sportovní výuku a vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. Vést děti k estetickému cítění v oblasti hudební i výtvarné. Vést ţáky k dodrţování pravidel, zejména pravidel školního řádu a slušného chování. Podporovat děti nadané a talentované a podpořit děti integrované a postiţené. Účastnit se soutěţí a olympiád. Poznávat kulturní, historické a přírodní památky našeho kraje a státu. Podněcovat ţáky k tvořivé práci. Navrátit do školy zdravý selský rozum". Dbát na zpětnou vazbu. Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí Podpora získání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu učení. o pomáhat ţákům poznat jejich osobní styl učení o vytvářet s ţáky pravidla, podle kterých lze vstupovat do výuky, pokud neporozuměli a potřebují další vysvětlení o dávat ţákům opakovaně příleţitost poznat a následně volit techniku pro osobní zpracování poznámek (zápisků z textu v učebnici, článku v tisku apod.) o ve spolupráci s ţáky předem stanovit kritéria, za kterých můţe být jeho práce úspěšná a vést ţáky jejich prostřednictvím k průběţnému i konečnému sebehodnocení Podněcování k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. o zařazovat do výuky simulace problémových situací nebo autentické problémy z běţného ţivota, při jejichţ řešení ţáci získávají dovednosti, jak k problémům přistupovat (řešení krok za krokem) o vhodnou formulací cíle/úkolu kroky k řešení problému navozovat o dávat ţákům příleţitost osvojovat si postupně různé techniky a metody vyuţitelné při řešení problému o provázet ţáky při řešení problému, pomáhat jim v klíčových momentech 4

9 Vedení žáků k všestranné a účinné komunikaci o dlouhodobě a systematicky dávat ţákům příleţitost k práci s informacemi, aby dokázal vybrat k tématu podstatné a byl schopen srovnání jejich obsahu o motivovat ţáky, aby k získávání a výměně informací vyuţívali funkce informačních a komunikačních prostředků a technologií o zařazovat aktivity, při kterých ţáci rozvíjí dovednost vyjadřovat se věcně správně, srozumitelně artikulovat, uspořádat sdělení logicky, neztrácet se v podrobnostech o dávat ţákům příleţitost osvojit si jednotlivé techniky k zvládnutí dialogu a diskuse o smysluplně v praktických situacích utvářet u ţáků dovednost neverbální komunikace Rozvíjení schopnosti spolupráce, zastávání různých rolí při práci v týmu o zařazovat do výuky práce ve skupinách a rozvíjet postupně u ţáků dovednost spolupráce ve všech jejích fázích (přípravné, realizační, hodnotící) o respektovat schopnosti ţáků, dostávají také moţnost výběru z nabídky úkolů a uplatnění individuálních zkušeností a zájmů o vyuţívat ve výuce simulace situací, které dávají ţákům příleţitost naučit se přijmout roli ve skupině, vyrovnat se s nezdarem, přijímat uznání i kritiku, přistoupit na kompromis, argumenty prosadit nápad Podporování rozvoje pozitivních osobnostních vlastností a schopností např. uplatňování svých práv, respektování práva jiných, být vnímavý k lidem a přírodě o klást ţákům otevřené otázky a vyuţívat ve výuce diskusní techniky, které vedou ţáky k vytváření návyku posuzovat jev, proces, problém i z dalších úhlů pohledu a tak dění objektivněji porozumět o formulovat s ţáky pravidla souţití ve školním prostředí a kritéria jejich vyhodnocování o zařazovat do výuky simulace krizových situací, aby ţáci postupně získali dovednost správně je vyhodnotit a přiměřeně zareagovat včetně přivolání pomoci o vyuţívat potenciálu vlastivědných cest a školních akcí k utváření a rozvíjení osobního vztahu ţáků k rodnému místu a regionu, jeho kulturním tradicím, historickým památkám a k praktické péči o trvale udrţitelný ţivot v něm Zásady ochrany svého fyzického a duševního zdraví o motivovat ţáky k pracovním činnostem nabídkou předkládání vlastních návrhů námětově vymezených a společensky prospěšných nebo jinak zajímavých o podílet se na přípravě pracovního postupu tak, aby ţák dokázal svoji práci samostatně, chronologicky správně a časově realisticky naplánovat o ve spolupráci s ţáky stanovovat pravidla pro pracovní činnosti, která také zahrnují prvky bezpečnosti práce a ochrany zdraví a respektují potřebu hospodárného vyuţívání energií 5

10 Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci s vývojovými poruchami učení jsou posíláni po dohodě s rodiči do PPP na vyšetření. Na základě vyšetření a doporučení je pro tyto ţáky vypracován IVP, podle kterého jsou ţáci vyučováni, v případě nutnosti je IVP upravován a doplňován. Ţáci mohou být vzděláváni individuálně i po vyučování. Při klasifikaci se přihlíţí ke stupni a druhu specifické poruchy a poškození. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných ţáků do základního vzdělávání vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito ţáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené poţadavky. Umoţňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na ţáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Ţákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Ţáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní ţáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde ţák projevuje největší zájem a talent. Ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí, ať uţ v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, ţe tito ţáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme ţáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, ţe vynikáli ţák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o ţáky hyperaktivní, popřípadě s edukačními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto ţáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou ţáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné 6

11 rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s ţáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto ţákem. Zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání ţáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogickopsychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto ţáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závaţnosti postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ţákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními ţáky a také při komunikaci školy s rodiči postiţeného ţáka. 7

12 Učební plány Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Učební plán pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Celkem Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace

13 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Učební plán pro 2. stupeň Vyučovací předmět Ročník Celkem Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie člověk a společnost Informatika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Umění a kultura člověk a zdraví Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova člověk a svět práce Pracovní činnosti Další cizí jazyk Francouzský jazyk Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace k učebnímu plánu Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti (obory) a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace je převáţně určena na: - posílení některých předmětů v určitých ročnících, ve kterých je utváření a rozvíjení dovedností ţáka náročnější - širší vyuţití informačních technologií v jednotlivých předmětech - začlenění průřezových témat do výuky Další cizí jazyk je vyučován jako povinný předmět od 7. do 9. ročníku s časovou dotací dvou disponibilních hodin v kaţdém ročníku. 9

14 Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem kaţdodenního kontaktu učitelů s ţáky a ţáky navzájem. Realizované tematické okruhy uvedené v tabulce povaţujeme za dominantní (stěţejní). Jednotlivé obsahy okruhů průřezového tématu jsou realizovány především formou integrace do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: Osobnostní a sociální výchova (OSV): 1. Rozvoj schopností poznávání 2. Sebepoznání a sebepojetí 3. Seberegulace a sebeorganizace 4. Psychohygiena 5. Kreativita 6. Poznávání lidí 7. Mezilidské vztahy 8. Komunikace 9. Kooperace a kompetice 10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 11. Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana (VDO): 1. Občanská společnost a škola 2. Občan, občanská společnost a stát 3. Formy participace občanů v politickém ţivotě 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): 1. Evropa a svět nás zajímá 2. Objevujeme Evropu a svět 3. Jsme Evropané Multikulturní výchova (MKV): 1. Kulturní diference 2. Lidské vztahy 3. Etnický původ 4. Multikulturalita 5. Princip sociálního smíru a solidarity 10

15 Environmentální výchova (EV): 1. Ekosystémy 2. Základní podmínky ţivota 3. Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí 4. Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MDV): 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 3. Stavba mediálních sdělení 4. Vnímání autora mediálních sdělení 5. Fungování a vliv médií ve společnosti 6. Tvorba mediálního sdělení 7. Práce v realizačním týmu 11

16 TEMATICKÉ OKRUHY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRŮŘEZOVÁ TÉMATA TÉMATA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. stupeň 2. stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 1. ČJ VV OV, M M 2. VL VZ OV 3. ČJ VZ VZ TV 4. VZ TV 5. VV, PČ PČ 6. PŘ VZ 7. VL VZ VZ VZ 8. ČJ OV, VZ OV 9. OV 10. OV 11. OV 1. PRV OV 2. PRV PŘ OV 3. VL OV 12

17 TÉMATA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 1. stupeň 2. stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 1. PRV Z 2. ČJ Z 3. VL D OV 1. VL OV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 2. PRV OV OV OV 3. VL OV OV 4. ČJ OV 5. PRV OV Z 1. Z, PŘ PŘ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2. PRV PČ CH, F PŘ 3. PRV PŘ F, Z, PŘ 4. VV PŘ VL OV 13

18 TÉMATA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 1. ČJ OV ČJ 2. OV 3. ČJ OV 4. OV 5. OV 1. INF,OV 2. OV OV VYSVĚTLIVKY Číslovky = tematické okruhy PRV, ČJ, VL = zkratky předmětů 14

19 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk (1. stupeň) Český jazyk a literatura (2. stupeň) Charakteristika vzdělávacího předmětu Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk: o směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě o směřuje k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností o vede k vyuţívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují všechna průřezová témata. Předmět se vyučuje v kaţdém ročníku 1. stupně: v 1.roč. 9hodin, ve 2. roč. 10hodin, ve 3. roč. 8hodin, ve 4. roč. 8hodin, v 5. roč. 7hodin. Realizují se v něm tyto tematické okruhy: Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení o nabízet řadu aktivačních metod, které rozvíjí danou problematiku o klást důraz na čtení s porozuměním a práci s textem o předkládat ţákům dostatek informačních zdrojů (vyhledávání informací) o ţáky vést k sebehodnocení o zadávat zajímavé domácí úkoly o předkládat ţákům moţnosti pouţívání dovedností z českého jazyka v jiných oblastech o vést ţáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování o seznamovat ţáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probraným učivem 15

20 Kompetence k řešení problémů o vést ţáky k samostatnosti při práci (řešení a obhajoba problémů) o vést ţáky k vyhledávání informací z moţných zdrojů (internet, encyklopedie, ), k řešení problémů o vést ţáky k tomu, aby uměli nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení Kompetence komunikativní o nabízet ţákům dostatek moţností k porozumění textu o vést ţáky k formulování vlastních názorů o zapojovat ţáky do diskusí (výstiţné vyjadřování) o pouţívat skupinové vyučování o opravovat nenásilně ledabylou výslovnost o vést ţáky k vhodné komunikaci při vyučování i mimo ně (zdvořilé vystupování) o pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu ţáků o vést ţáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence sociální a personální o vytvářet dostatek situací k rozvíjení sebedůvěry a vzájemného respektu, vzájemné pomoci při učení o učit se základy kooperace a týmové práce Kompetence občanské o povzbuzovat v ţácích respekt ke kulturnímu a historickému dědictví o netolerovat agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků Kompetence pracovní o vyuţívat znalosti a zkušenosti ţáků z jiných předmětů o vést ţáky k objektivnímu sebehodnocení o pořádat praktické exkurze (knihovny, divadla, ) o vést ţáky k dodrţování hygienických pravidel pro čtení a psaní o vést ţáky k přípravě a udrţování jejich učebního prostoru Charakteristika vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura směřuje k: o rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu o vyjádření reakcí a pocitů ţáků o pochopení role v různých komunikačních situacích o orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama o porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky o vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a proţitků 16

21 o vyuţívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), s informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodrţování vţitých konvencí a pravidel forma vhodná pro danou technologii, náleţitosti apod.), s hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, ). Předmět se vyučuje v kaţdém ročníku 2. stupně v rozsahu 4 aţ 5 hodin týdně. Realizují se v něm tyto tematické okruhy: Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova Předmětem prolínají průřezová témata - OSV mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů - VDO demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti, ) - EGS poznávání ţivota v jiných zemích (deníky, cestopisy, ) - EV lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodruţství - MDV výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v kaţdodenním ţivotě, spolupráce se školním časopisem - MKV Češi a národní obrození Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení o vést ţáky k vyhledávání a třídění informací, k uţívání správné terminologie o zohledňovat rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých ţáků o sledovat při hodině pokrok všech ţáků o vést ţáky k vyuţívání výpočetní techniky o ţáci vyhledávají a třídí informace a propojují do širších významových celků o osvojují si základní jazykové a literární pojmy 17

22 o kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich o vyuţívají prostředků výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů o zadávat úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů o vést ţáky k plánování postupů o ţáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému o vyuţívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení o samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení o uváţlivě rozhodují Kompetence komunikativní o zadávat úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat o vést ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé o vést ţáky k výstiţné argumentaci o ţáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstiţně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně o naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují o účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory o rozumí různým typům textů a záznamů o vyuţívají informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální o vyţadovat dodrţování pravidel slušného chování o dodávat ţákům sebedůvěru o ţáci účinně spolupracují ve skupině o podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu o věcně argumentují Kompetence občanské o zadávat skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden ţák pracoval za ostatní o motivovat ţáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních o motivovat ţáky k zájmu o kulturní dědictví o ţáci respektují přesvědčení druhých lidí o chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví o aktivně se zapojují do kulturního dění o mají pozitivní postoj k uměleckým dílům Kompetence pracovní o vést ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví o vést ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi o vést ţáky k dodrţování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou o ţáci dodrţují hygienu práce, dodrţují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou a vyuţívají svých znalostí v běţné praxi 18

23 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyhledá jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká čte, vysloví a píše jednotlivá písmena a hlásky skládá slabiky, slova čte slabiky, slova Písmena a hlásky Písmena malá, velká, tiskací, psací Rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza, analýzy Slabiky otevřené, zavřené, třípísmenné VDO občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu - výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti tvoří jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty s intonací porozumí přečtené větě, dokáţe ji opakovat Jednoduché věty EGS Evropa a svět nás zajímá - rozvoj jazykových dovedností, poznávání evropských kultur sedí při psaní dle pravidel rozlišuje psací a tiskací písmena Pravidla psaní Písmo psací a tiskací 19

24 píše psací písmena velké a malé abecedy napíše slabiky, jednoduchá slova a věty přepíše tiskací písmo do psané podoby píše diktát jednotlivých slov a vět tvoří smysluplné věty dramatizuje jednoduchý text převypráví pohádku a příběh podle obrázkové osnovy Psaní písmeno, slabika, slovo Dramatizace OSV Rozvoj schopností poznávání Vv doplnění textu obrázkem naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) recituje básničku Recitace Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce. Pomůcky tabule, magnetická tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, bzučák, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny 20

25 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky vyjadřuje své pocity z přečteného textu čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu čtení dbá na správnou intonaci naslouchá přednesu vyjmenovává písmena abecedy pouţívá správné tvary písmen abecedy Intonace Abeceda Krátké a dlouhé samohlásky (ů x ú) EGS Evropa a svět nás zajímá (ţivot dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě) rozlišuje samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky pouţívá gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek Měkké a tvrdé hlásky rozděluje slova na slabiky MKV 21

26 rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě rozlišuje vlastní jména osob a zvířat pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov sestaví ze slov smysluplné věty pozná konec věty a začátek věty následující rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Velká písmena Párové souhlásky věty Interpunkční znaménka lidské vztahy (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy) pouţívá interpunkční znaménka řadí věty v textu psaní opisuje a přepisuje jednoduché textů vyjadřovací schopnosti rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk vyjadřuje svůj názor, pocity podle obrázkové osnovy vypráví děj naslouchá druhému 22

27 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy v RVP ZV píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstat. jmen, příd. jmen a sloves rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení čte potichu i předčítá nahlas orientuje se v textu vyuţívá četbu jako zdroj poznatků čte s porozuměním reprodukuje text Čtení MKV kult.diference - vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci. lidské vztahy, princip slušného chování, tolerance, empatie a vţití se do role druhého zná obojetné souhlásky zná vyjmenovaná slova a pouţívá jejich pravopis osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek Vyjmenovaná slova Znělé a neznělé souhlásky OSV Komunikace-komunikace v různých situacích, dialog vyhledá podstatné jméno Podstatná jména 23

28 určuje rod, číslo, pád podst. jm. rozlišuje názvy obcí a ulic a píše je vyhledává sloveso určuje osobu, číslo a čas sloves Slovesa určuje slovní druhy - předloţky a spojky zná příklady slov souznačných a protikladných a pouţívá je ve větě Ostatní slovní druhy Význam slov Slova souznačná a protikladná EGS Objevujeme Evropu a svět řadí slova podle abecedy Abeceda orientuje se v textu při poslechu i čtení vypráví podle osnovy popisuje předmět Vyjadřovací schopnosti Vyprávění Popis zná pravidla rozhovoru, telefonování napíše adresu, přání, pozdrav na pohlednici Rozhovor Adresa dbá na úpravu v sešitě Psaní 24

29 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 4. Očekávané výstupy v RVP ZV čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je rozlišuje různé tipy uměleckých a neuměleckých textů rozlišuje větu jednoduchou a souvětí vyhledá základní skladebné dvojice ve větě jednoduché seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem z vět jednoduchých tvoří souvětí Věta, souvětí MKV etnický původrovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, slova citově zabarvená uţívá je ve větách rozlišuje předpony a předloţky a správně je píše Význam slovo Stavba slova kulturní diference-poznávání vlastního kulturního zakotvení -lidské vztahyuplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarity, empatie 25

30 určuje slovní základ (předpona, kořen, přípona) rozlišuje slova ohebná a neohebná určuje rod, číslo, pád a vzor skloňuje podle vzorů píše zeměpisné názvy Podstatná jména Slovesa zná zvratná slovesa, neurčitek určuje osobu, číslo, čas časuje slovesa v času přítomném, minulém, budoucí vyhledává v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telef. seznam) Abeceda píše skupiny bě bje, pě, vě vje, mě mně uvádí příklady uţití ve větách vypráví podle osnovy popisuje známé věci při vypravování a popisu uţívá slova výstiţná, spisovná, citově zabarvená kultivovaně se dorozumívá vyjadřuje kultivovaně svůj názor v běţných ţivotních situacích Skupiny bě bje, pě, vě - vje, mě mně Vyjadřovací schopnosti MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení-reklama 26

31 zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu čte nahlas i potichu rozumí přiměřeně náročnému textu a reprodukuje ho vybírá si četbu podle svého zájmu a dělá zápis do deníku seznámí se s autory dětských knih čtení literární výchova - spisovatelé a básníci dětských knih 27

32 Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 5. Očekávané výstupy v RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti JAZYKOVÁ VÝCHOVA porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu LITERÁRNÍ VÝCHOVA vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů pouţívá elementární literární pojmy 28

33 Komunikační a slohová výchova vyjádří vlastními slovy v přiměřeném rozsahu čtený text provede stručnou charakteristiku postav a děje vyjádří svůj postoj k čtenému textu vyznačuje v textu základní informace shrnuje a zaznamenává základní informace z textu třídí získané informace rozliší podstatné a nepodstatné informace v textu pozorné čtení vyhledávací čtení analytické čtení proţitkové čtení věcné čtení (čtení jako zdroj informací) vyhledávací čtení klíčová slova OSV tvořivost v mezilidských vztazích sociální rozvoj komunikace dovednosti pro sdělování verbální i neverbální porovná obsah stručného textu se známými údaji uvede příklady vhodného doplnění neúplného textu vytvoří základní jednoduché ţánry písemného projevu s důrazem na úplnost sdělení adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát,, dopis, popis (předmětu, prac.postupu), vypravování, VDO občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát vybere a zdůrazní nejdůleţitější informace ze sdělení reprodukce textu telefonický rozhovor 29

34 výstiţně a stručně vede dialog a telefonický rozhovor navrhne reklamní leták pro drobnou firmu vyjádří vlastními slovy postoj k manipulativním prvkům vzkaz na záznamníku reklama stručnost vyjadřování MDV Stavba mediálních sdělení-různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce (zpravodajství) volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo při čtení známého textu, při recitaci jednoduchého textu, během mluveného projevu reprodukce jednoduchých uměleckých textů, recitace poezie vyprávění telefonický rozhovor sestaví jednoduchou osnovu k přiměřeně náročnému textu rozčlení přiměřeně náročný text na tři hlavní části a navrhne členění na odstavce sestaví jednoduchou osnovu k vlastnímu vytvářenému textu vytvoří vlastní text odliší popis osoby, věci a děje vyprávění dle slovní osnovy členění textu sestavení osnovy vypravování bohatost vyjadřování slohová pravidla (opakování slov, časté pouţití ukazovacích zájmen, volba vhodných spojek) Jazyková výchova vysvětlí rozdíl mezi slovy slova jednoznačná a mnohoznačná slova s citovým zabarvením 30

35 jednoznačnými a mnohoznačnými pouţívá slova stejného nebo podobného významu uţitím vlastních vět vyjádří rozdíl mezi jednotlivými slovy vícevýznamovými slova protikladná, souznačná, souřadná slova významem nadřazená a podřazená zdůvodní lexikální pravopis slov s předponami, vědomosti samostatně pouţívá při psaní textu vědomosti o slovech příbuzných samostatně pouţívá při psaní i/y po obojetných souhláskách stavba slova slovotvorný základ slova příbuzná předpony určuje slovní druhy plnovýznamových slov pouţívá slovní druhy v gramaticky správných tvarech zdůvodní psaní i/y v koncovkách tvrdých a měkkých přídavných jmen pouţívá nejčastěji uţívaná zájmena ve správných tvarech v písemném a mluveném projevu správně pouţívá zájmena Ty,Vy,Váš,Tvůj uţívá správné tvary číslovek dva, oba, tři, čtyři podstatná jména přídavná jména (druhy, skloňování) zájmena číslovky slovesa příslovce předloţky spojky částice citoslovce Vv - ilustrace 31

36 pouţívá vědomostí o příslovcích při jejich psaní (pravopis příslovcí) pouţívá předloţek s,z ve správných pádech určí základní skladební dvojici ve větě a vědomost aplikuje při psaní i/y v koncovkách příčestí minulého v neúplné základní skladební dvojici určí základ věty rozliší větu jednoduchou a souvětí vhodně změní větu jednoduchou v souvětí základní větné členy (podmět, přísudek) shoda přísudku s holým podmětem věty s podmětem nevyjádřeným stavba věty souvětí EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Literární výchova vlastními slovy vyjadřuje své dojmy z četby formou rozvitých, jasně formulovaných vět samostatně vyjadřuje své dojmy z vlastní vybrané četby do čtenářského deníku, text provází vlastní ilustrací čtenářský deník poslech literárních textů záţitkové čtení a naslouchání volně reprodukuje přečtený text vytváří vlastní krátké literární texty výtvarný doprovod tvořivé činnosti dramatizace porovnává a rozlišuje různé typy 32

37 uměleckých textů:(rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka) vyhledá v textu rýmy, vytvoří jednoduchý rým vyhledá v textu přirovnání tvoří vlastní přirovnání umělecký a neumělecký text vyjádří vlastní dojem z textu, při tom s porozuměním pouţívá některých literárních pojmů rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, reţisér, verš, rým, přirovnání 33

38 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, vhodnými jazykovými prostředky pro danou situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru zapojuje se do diskuse, vyuţívá zásad komunikace a pravidel dialogu spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační situaci rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití uceleně reprodukuje přečtený text formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení pracuje se základními jazykovými příručkami Jazyková výchova obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) odliší spisovný a nespisovný jazykový projev zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) rozpozná nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov slovní zásoba a tvoření slov (způsoby tvoření slov a obohacování slovní zásoby) pravopis lexikální a morfologický 34

39 ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické shoda podmětu s přísudkem dokáţe rozeznat ohebné a neohebné slovní druhy uvědomuje si vztahy mezi základními větnými členy tvarosloví (ohebné a neohebné slovní druhy) skladba věty (základní větné členy) Komunikační a slohová výchova rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu dokáţe odlišit a pouţít přímou a nepřímou řeč dokáţe výstiţně vyjadřovat vlastní postoje a pocity oslovení korespondence (vzkaz, pohled, dopis, ) vypravování popis (předmětu, osoby, děje, pracovního postupu) zpráva a oznámení jak se učíme (výtah, výpisky) OSV sociální rozvoj mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení EGS objevujeme Evropu a svět rodinné příběhy z cest MKV kulturní diferenciace charakter člověka 35

40 komunikuje pohotově a přiměřeně v běţných komunikačních situacích dialog a monolog v ţivotě (řečnictví) MDV tvorba mediálního sdělení (jeho hodnocení) rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku zvládá dramatizaci jednoduchého textu podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma Literární výchova lidová slovesnost (hádanky, říkadla, rozpočitadla, slovní hříčky,.) pohádky poezie a próza a tématem Vánoc (bible) řecké eposy, báje a pověsti příběhy odvahy a dobrodruţství OSV morální rozvoj projekt Pohádka, poznávání lidí dle příběhů, dovednost si zapamatovat (báseň) MDV Vnímání autora mediálních sdělení výběr literatury EGS ţivot dětí v jiných zemích EV Vztah člověka k prostředí lidová slovesnost a příroda, příroda a dobrodruţství 36

41 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně uţívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů JAZYKOVÁ VÝCHOVA spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační situaci LITERÁRNÍ VÝCHOVA formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 37

42 Komunikační a slohová výchova ovládá zásady kultivovaného projevu Subjektivní popis Na základě výběru textu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním dokáţe výstiţně vyjádřit charakteristické rysy popisované osoby pouţívá jazykové prostředky pro daný slohový útvar rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení vyuţívá poznatků k vlastnímu tvořivému psaní Popis, popis uměleckého díla Charakteristika (přímá, nepřímá) Ţivotopis Ţádost, pozvánka Jazyková výchova OSV poznávání lidí, komunikace, kreativita, kooperace a kompetice EGS Evropa a svět nás zajímá Čj - literární texty odborný text z různých předmětů Vyuţívání vypisovaných soutěţí v písemném projevu ovládá pravopisné jevy morfologické chápe přenášení pojmenování pouţívá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu slova rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na slovesa, neohebné slovní druhy) Slovní zásoba (význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) 38 Pravopis v průběhu celého školního roku Vzájemné hodnocení

43 obecnou češtinu rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Skladba (stavba věty základní a rozvíjející větné členy) Literární výchova ústních i písemných projevů jednoduše a výstiţně charakterizuje hlavní ţánry literatury formuluje vlastní názory na přečtený text, dojmy z divadelního představení orientuje se v základních literárních pojmech (viz. učivo) rozpozná základní rysy výrazného uměleckého stylu autora, základní umělecké prostředky výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text tvoří vlastní literární text podle svých schopností na základě osvojených znalostí základů literární teorie uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla Pohádky, bajky, nonsensová literatura Lidová slovesnost Balady a romance Poezie Pověsti, dobrodruţná literatura, humoristická literatura MKV kulturní diference Dě - Velká Morava, český stát - Přemyslovci, Lucemburkové Vv, Hv - románské, gotické umění (stav., soch., mal.) + hudba V průběhu roku: základy lit. teorie, literárně- výchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy), čtenářský deník, dramatizace, ilustrace k dílu 39

44 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Očekávané výstupy v RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně uţívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů vyuţívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním pravidel mezivětného navazování zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad komunikace a pravidel dialogu JAZYKOVÁ VÝCHOVA spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační situaci vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití 40

45 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozlišuje základní literární druhy a ţánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování Komunikační a slohová výchova dokáţe popsat své city, pocity, nálady pouţívá jazykové prostředky pro daný slohový útvar rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky komunikace ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad komunikace a pravidel dialogu uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu Charakteristika literárních postav Líčení Výklad a výtah Úvaha (aktuální témata) Proslov Čj (lit.) literární texty odborné předměty VDO občanská společnost a škola, angaţovanost kaţdého ţáka (řečnictví) MDV kritické čtení a vnímání mediálního sdělení OSV sebepoznání a sebepojetí, Vzájemné hodnocení mluvních cvičení 41

46 Publicistické útvary kreativita Souhrnné poučení o slohu Jazyková výchova má přehled o slovanských a světových jazycích spisovně vyslovuje a tvoří spisovné tvary běţně uţívaných cizích slov určuje druhy vedlejších vět ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka) Slovní zásoba (obohacování, slova přejatá a jejich skloňování) Tvarosloví (slovesa) MKV etnický původ, multukulturalita Pravopis a jazykové rozbory Účast v soutěţích a olympiádách v českém jazyce Skladba (věta jednoduchá a souvětí) Literární výchova má přehled o základních dílech a autorech od nejstarších dob do přelomu 19. a 20. století uvědomuje si odraz společenského vývoje v literatuře v období národního obrození Nejstarší literatura Renesance a humanismus Baroko, klasicismus Romantismus Národní obrození a 1. pol. 19. století Literatura 2. pol. 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci, realismus) a literatura Vv, Hv, D renesance, humanismus,baroko, klasicismus, národní obrození, 2. pol. 19. stol. EGS jsme Evropané V průběhu roku: základy lit. teorie, literárně- výchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy aj.), čtenářský deník 42

47 rozebere umělecké dílo z hlediska formy i obsahu, rozlišuje základní umělecké prostředky a dokáţe je zhodnotit přelomu 19. a 20. stol. Grafická podoba básně Vědecko-fantastická literatura MDV vliv médií na společnost 43

48 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně uţívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů vyuţívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním pravidel mezivětného navazování zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad komunikace a pravidel dialogu odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj JAZYKOVÁ VÝCHOVA spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační situaci vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití 44

49 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozlišuje základní literární druhy a ţánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloţí argumenty vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Komunikační a slohová výchova zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění chápe roli mluvčího a posluchače dodrţuje zásady dorozumívání (komunikační normy) vyjádří ústně či písemně své záţitky, názory, nálady, pokouší se o vlastní literární texty zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu Úřední písemnosti, tiskopisy Proslov, publicistické útvary Diskuze (sdělovací prostředky) Výstavba a členění textu Funkční styly VDO občan, občanská společnost a stát MDV tvorba mediálního sdělení; kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vzájemné hodnocení mluvních cvičení 45

50 Jazyková výchova Čj literární texty zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění určuje druhy souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Obecné poučení o jazyce (původ a základy vývoje češtiny) Slovní zásoba (homonyma, antonyma, odborné názvy) Tvarosloví (vlastní jména a názvy) Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě, stavba textu) Na základě výběru textu Pravopis a jazykové rozbory v průběhu celého školního roku Literární výchova orientuje se v základních literárních směrech 20. st. má přehled o významných představitelích české a světové literatury projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení formuluje vlastní názory na umělecké dílo Literatura 1. pol. 20. století (česká i světová) meziválečná poezie a próza, odraz války v literatuře (ztracená generace) Literatura 2. pol. 20. století oficiální, exilová a samizdatová česká literatura, moderní román Vv, Hv umění 20. století Ov problémy lidské nesnášenlivosti D dějiny 20. století VDO principy demokracie jako formy vlády V průběhu roku: základy lit. teorie, literárně- výchovné aktivity (divadlo, výstavy...), čtenářský deník 46

51 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vzdělávacího předmětu Anglický jazyk poskytuje ţivý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci ţáků v rámci integrované Evropy a světa, přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Cizí jazyk a jeho osvojování pomáhá sniţovat jazykové bariéry, přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců, umoţňuje poznávat odlišnosti v kulturních tradicích a ve způsobu ţivota lidí jiných zemí. Obsahové vymezení předmětu Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk je zaměřen na tři okruhy řečových dovedností o receptivní řečové dovednosti o produktivní řečové dovednosti o interaktivní řečové dovednosti Ţáci se seznamují a zároveň si osvojují o základní pravidla komunikace v běţných kaţdodenních situacích pozdrav, poděkování, představování o jednoduchá sdělení adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, ţádost o tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důleţité zeměpisné údaje o slovní zásobu a tvoření slov synonyma, antonyma, význam slov v kontextu o základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě Předmět je vyučován od 3. do 9. ročníku, základní hodinová dotace je rozšířena o 2 disponibilní hodiny na 1. stupni a o 1 hodinu na 2. stupni. Předmět se vyučuje ve 3. roč. 3 hodiny, ve 4. roč. 4 hodiny, v 5. roč. 4 hodiny, v roč. 3 hodiny a v 9. ročníku 4 hodiny. Ţáci pracují během hodiny ve třídě a vyuţívají různé formy práce (individuální, ve dvojicích, ve skupinách, na počítačích). 47

52 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka Kompetence k učení o hledání a třídění informací, jejich vyuţití v praktickém ţivotě o uţití termínů, uvedení věcí do souvislostí o vybírání a vyuţití způsobů, metod a strategií o porovnávání a kritické posuzování získaných výsledků o vyvozování závěrů pro vyuţití v budoucnosti Kompetence k řešení problému o hledání informací vhodných k řešení problémů o vyuţití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů o sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů o kritické myšlení, rozhodnutí, obhajoba, zodpovědnost o vyuţití vlastního úsudku a zkušeností Kompetence komunikativní o vyuţití získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů o vyuţití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci o porozumění různým typům textů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků o naslouchání promluvám druhých lidí, vhodná reakce na ně o zapojování se do diskuse o formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů o výstiţné, souvislé a kultivované vyjadřování v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální o spolupráce ve skupině o přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů o uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu o diskuse o sebehodnocení o přijímání pochvaly a kritiky Kompetence občanské o vedení k zodpovědnosti o pracovitost a vytrvalost Kompetence pracovní o dodrţování vymezených pravidel o plnění povinností a závazků o vyuţití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech o rozvoj myšlení, orientace v základních aktivitách 48

53 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas jmenuje písmena anglické abecedy, pojmenuje vybrané barvy vyslovuje a čte foneticky správně jednoduchý připravený text rozlišuje části lidského těla, uţívá slovesný tvar mám představí členy rodiny, uţívá slovesný tvar má abeceda základní barvy rozdíl mezi mluvenou a psanou formou jazyka můj obličej, moje tělo I have got moje rodina MKV multikulturalita význam uţívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění Pokud je moţno, je vhodné učivo prolínat do všech ostatních předmětů EGS Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice anglicky mluvících národů 49

54 rozpoznává běţné části oblečení počítá do dvanácti, určí celé hodiny, udá svůj věk seznámí se se základními geometrickými tvary oblečení čísla 1-12 hodiny tvary a velikosti 50

55 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne poţadovanou informaci získává základní slovní zásobu udrţí pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě řeší jednoduché situace související se seznamováním, se zahájením, vedením a ukončením rozhovoru získává a poskytuje základní informace sloveso to be, have got, can spojování jednoduchých vět (and, but, or) uţívání členů (the, a, an) stavba věty jednoduché, oznamovací, rozkazovací, tázací zápor ve větě seznámení s přítomným časem prostým a průběhovým základní číslovky do 100 MKV multikulturalita význam uţívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění Pokud je moţno, je vhodné učivo prolínat do všech ostatních předmětů EGS Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice anglicky mluvících národů reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikrodialogy technika čtení formuluje otázky a odpovídá na ně určování hodin 51

56 dny v týdnu, měsíce, dny přivlastňovací zájmena mnoţné číslo podstatných jmen 52

57 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a vyuţívá je při své práci čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku pouţívá dvojjazyčný slovník sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení,vyplní své základní údaje do formulářů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtíţného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu pouţívá základní slovní zásobu, např. na téma rodina, zvířata, škola, věci kolem nás pozdraví při setkání a loučení, osloví, představí se a představí druhé vyjádří souhlas a nesouhlas, radost čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché připravené texty vyhledává odpovědi na otázky, hledá potřebnou informaci písemně obměňuje nebo vytváří krátké texty seznamuje se s vyplňováním opakování a procvičování probraného učiva číslovky porozumění jednoduchým pokynům ve třídě, předloţky určující místo slovesa to be, have got, can přivlastňovací zájmena jednoduchý popis osob přítomný čas prostý, tvoření otázek a Čj, Hv, Vv, Ov, M OSV sociální rozvoj poznávání lidí, komunikace MKV lidské vztahy 53

58 základních údajů do formulářů rozumí jednoduché konverzaci a jednoduchému textu, přiměřeně reprodukuje pracuje s autentickými materiály pouţívá dvojjazyčný slovník odpovědí, tvoření záporů přítomný čas průběhový otázky, odpovědi, zápory řadové číslovky, vyjádření data zájmena roční období a měsíce popis lidí a oblečení 54

59 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Očekávané výstupy v RVP ZV čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu vyţádá jednoduchou informaci Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání naváţe kontakt s konkrétní osobou, vyţádá jednoduchou informaci rozpoznává hlavní smysl jednoduchého sdělení základní společenské obraty a fráze přivlastňovací zájmena přítomný čas průběhový a prostý Čj OSV sociální rozvoj mezilidské vztahy rozumí pokynům učitele ve třídě, reaguje na ně čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché připravené texty orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky minulý čas prostý vyjádření budoucího času pomocí going to počitatelná a nepočitatelná podstatná jména rozkazovací způsob popsání kaţdodenních zvyků a činností EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Multikulturalita, kulturní diference formuluje otázky a odpovědi přídavná jména a příslovce stupňování přídavných jmen 55

60 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu pouţívá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáţe odhadnout účastní se rozhovoru dvou i více osob sděluje základní informace o sobě, své rodině a bydlišti pouţívá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova má základní poznatky o anglicky mluvících zemí ţádání a poskytování osobních informací popis lidí, charakteristika a oblečení vyjádření mnoţství přídavná jména a příslovce modální slovesa moje rodina přítomný čas prostý a průběhový minulý čas průběhový minulý čas prostý a průběhový budoucí čas (will) předloţky místa a času Čj, Z, Hv OSV sociální rozvoj - kooperace EGS Evropa a svět nás zajímá MKV lidské vztahy, kulturní diference VDO občan, občanská společnost a stát 56

61 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s vyuţitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednoduché promluvy, rozpoznává obsah sdělení postihuje hlavní smysl sdělení uţívá jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, radost, politování, omluvu, prosbu v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky popis města a instrukce k určení směru určitý a neurčitý člen předpřítomný čas modální slovesa frázová slovesa seznámení čísla do Čj, Z, Hv,M, Ov, D VDO formy participace občanů v politickém ţivotě OV spolupráce, soutěţivost EGS objevujeme Evropu a svět sloţeniny se some, any, every MKV multikulturalita, etnický původ 57

62 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících s ţivotem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy i konverzace reprodukuje přiměřeně obtíţný vyslechnutý nebo přečtený text sestaví jednoduché sdělení související s probíranými tematickými okruhy pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy, prospekt) obměňuje jednoduché věty a krátké texty se zachováním smyslu textu jednoduchým způsobem se domluví v běţných kaţdodenních situacích minulý, přítomný a budoucí čas prostý a průběhový předpřítomný a předminulý čas zájmena zvratná a samostatná trpný rod modální slovesa tázací dovětky části těla, oblečení povolání podmínkové věty hovorová angličtina Čj, Z, Ov,Př VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování EGS jsme Evropané MKV princip sociálního smíru a solidarity MDV práce v realizačním týmu 58

63 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vzdělávacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy 1. Číslo a početní operace - osvojení aritmetických operací ve čtyřech sloţkách: dovednost provádět operaci algoritmické porozumění významové porozumění získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 2. Závislosti, vztahy a práce s daty - rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů 3. Geometrie v rovině a prostoru - určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru 4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy - uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běţného ţivota Ţáci z kaţdého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a vyuţívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel a ţáci pouţívají všechny dostupné vyučovací pomůcky. Předmět je vyučován v kaţdém ročníku v rozsahu 4 aţ 5 hodin týdně: v 1. roč. 4 hodiny, ve 2.-4.roč. 5 hodin, v 5. roč. 4 hodiny. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o učíme práci s chybou o učíme ţáky vyuţívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech odhady měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace o rozvíjíme paměť ţáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů o aktivizujeme logické myšlení názornými pomůckami o vedeme ţáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci o umoţňujeme ţákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok o na základě proţitku úspěchu vedeme ţáky k potřebě dalšího studia a celoţivotního vzdělávání 59

64 o vedeme ţáky k osvojování obecně uţívaných matematických termínů, symbolů, znaků o vedeme ţáky k tomu, aby uměli vyhledávat v zadáních slovních a logických úloh relevantní údaje Kompetence k řešení problémů o podněcujeme ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů o podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů o při řešení problémových úloh učíme ţáky provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledku, volbě správného postupu k řešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému o umoţňujeme napravovat chyby o vedeme ţáky k ověřování správnosti řešení problémů o vedeme ţáky k chápání významu dosaţených výsledků Kompetence komunikativní o vedeme ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci o vedeme ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty o vedeme ţáky k tomu, aby rozuměli různým typům grafů a uměli je sestrojit o vedeme ţáky k tomu, aby sestavovali znění vypočítaných výsledků srozumitelně a v logickém sledu o vedeme ţáky ke komunikaci při společné práci způsobem, který umoţní kvalitní spolupráci, a tak i dosaţení společného cíle Kompetence sociální a personální o rozvíjíme u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní a druhých o podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují o umoţňujeme ţákům samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty o stanovujeme pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dbáme na jejich dodrţování o individuálním přístupem budujeme sebedůvěru ţáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence občanské o vedeme ţáka k uvědomování si svých školních povinností a souvislosti se zodpovědností za svou domácí přípravu o kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme o tvoříme slovní úlohy, které vycházejí z místa bydliště (Stráţ nad Nisou, ČR) 60

65 Kompetence pracovní o učíme ţáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umoţňujeme jim hledat vlastní postup o učíme ţáky bezpečně pouţít rýsovací a další potřeby udrţovat je v pořádku, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost o vedeme ţáky k dodrţování pravidel hygieny a bezpečnosti práce Charakteristika vzdělávacího předmětu - 2. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku. Je zaloţena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro uţití matematiky v reálných situacích. Rozvíjí intelektuální schopnosti ţáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém ţivotě, umoţňuje získávat matematickou gramotnost a logické myšlení a tím vytváří předpoklady pro další moţné úspěšné studium. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a vyuţití počítačů. Předmět je vyučován v rozsahu 4 aţ 5 hodin týdně na 2. stupni: v roč. 4 hodiny, v 9. roč. 5 hodin. Obsahové vymezení předmětu Vzdělávací obsah předmětu Matematika je na druhém stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Tyto okruhy jsou zapracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících. V 6. ročníku se navazuje na učivo 1. stupně, velká časová dotace je věnována opakování a upevňování tohoto učiva. Prohlubuje se učivo o desetinných číslech, trojúhelníku, kvádru a krychli. Nově se ţáci setkávají s dělitelností, osovou souměrností a úhlem. V 7. ročníku se znalosti ţáků rozšíří o zlomky, celá a racionální čísla. Ţáci se seznámí s poměrem, přímou a nepřímou úměrností a trojčlenkou. Dále se setkají s procenty. Geometrické učivo se zaměřuje na čtyřúhelníky, hranoly a seznámení s dalším shodným zobrazením středovou souměrností. 61

66 V 8. ročníku se ţáci učí pracovat s proměnnou, a to v tematických celcích druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, výraz a lineární rovnice. Dále se seznamují se základy statistiky a řeší konstrukční úlohy na základě znalosti mnoţin bodů daných vlastností. Ţáci poznají další geometrické útvary kruţnici, kruh a válec. V 9. ročníku se završuje učivo matematiky na základní škole tematickými celky lomený výraz, soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, funkce a tematickým celkem podobnost, ve kterém ţáci poznají také goniometrické funkce. Seznámí se se základy finanční matematiky. Geometrii završuje učivo o jehlanu, kuţelu a kouli. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka Kompetence k učení o vybírání úloh, které vedou k vyuţívání vhodných způsobů, metod a strategií pro řešení úloh o zadávání vícekrokových úloh, které vedou k plánování o diskuse, zdůvodňování o pouţívání a přiřazování pojmů a symbolů o vedení k hledání, vysvětlování a nápravě chyb o práce s textem, čtení textu s porozuměním o metody kritického myšlení Kompetence k řešení problému o zadávání problémových úloh, modelových situací vedoucích k hledání vlastního úsudku a odhadu o podpora hledání podstaty problému (analýza), hledání příčin, logiky, dávání věcí do souvislosti (syntéza) o vedení k objevování různých variant řešení o podpora hledání a nápravy chyb, ověřování si správnosti výsledku o kladení cílených otázek, odpovědi na zadané otázky, diskuse Kompetence komunikativní o podpora vyjadřování a formulace myšlenek a názorů v logickém sledu, stručné a jasné vyjadřování o vedení k obhajobě svého názoru na základě věcných argumentů o porozumění různým typům textu o vedení k tvorbě a formulaci vlastních úloh o podpora stručného a jasného zdůvodňování svých tvrzení o vysvětlování postupu, hledání chyb o kooperativní metody, metody kritického myšlení Kompetence sociální a personální o simulace ţivotních situací o uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu o sebehodnocení, přijímání kritiky a pochvaly o 62

67 Kompetence občanské o úlohy, které řeší pracovní a společenské vztahy o vedení k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti Kompetence pracovní o zadávání problémových úloh k cvičení vytrvalosti a systematičnosti o dodrţování pravidel, termínů výchova k zodpovědnosti o úlohy s podnikatelským záměrem o úlohy zaměřené na volbu povolání o plánování, hodnocení, sebehodnocení o samostatnost v práci 63

68 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV pouţívá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci pozná, zapíše a čte číslice 1 aţ 20 rozhodne o významu méně, více, první, poslední, větší, menší apod. doplní chybějící čísla v řadě na číselnou osu pouţívá matem. symboly +, -, =, <, > zapíše, přečte a řeší příklady na sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku provádí rozklad na desítky a jednotky Čísla 0 20 Čtení a psaní čísel Porovnávání čísel Orientace na číselné ose Znaménka <, >, +, -, = Sčítání a odčítání čísel bez přechodu přes desítku Rozklad čísel Slovní úlohy VDO občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát - výchova k samostatnosti, sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a přesnost Vv- obrázky stejného druhu podle počtu Vv, Pč znázornění slovní úlohy 64

69 řeší jednoduché slovní úlohy rozlišuje a pojmenuje jednoduché geom. útvary modeluje jedn. geom. útvary v rovině geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev orientuje se v prostoru nahoře, dole, před, za apod. Geometrie Základní rovinné geometrické útvary Menší, větší, stejný, niţší, vyšší, široký, úzký Geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned za, nahoře, dole Vv, Pč uţití barev, vystřihování, modelování prvouka Jednotky pouţívá značku pro litr, kilogram, metr, korunu 65

70 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 2. Očekávané výstupy v RVP ZV uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose počítá zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zapíše a řeší příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes dvacítku zapíše a přečte čísla do sta zakreslí čísla do sta na číselnou osu porovnává čísla do sta, řadí je vzestupně i sestupně sčítá a odčítá čísla do sta Sčítání a odčítání v oboru do dvaceti s přechodem přes desítku Sčítání a odčítání čísel v oboru do sta Orientace na číselné ose Porovnávání čísel VDO - Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát - výchova k samostatnosti, k sebekontrole, smyslu pro odpovědnost,ohleduplnost a přesnost uţívá závorky Počítání s pouţitím závorek provádí zápis slovní úlohy řeší slovní úlohy s výpočty do sta uţívá princip násobilky čísel 1-5 Slovní úlohy Malá násobilka čísla

71 pozná rozdíl mezi mincemi a bankovkami zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta korun uţívá pomůcky na rýsování (tuţka, pravítko) zná pojem bod, přímka, čára, úsečka rýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky rozezná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou Mince a bankovky Geometrie Rýsování přímky, úsečky, lomené čáry Porovnávání úseček Vv-výroba papírových mincí, bankovek Vv, Pč- znázorňování, modelování porovná úsečky podle velikosti změří úsečku Jednotky délky rozezná geometrická tělesa krychli, kvádr, kouli, válec Geometrická tělesa krychle, kvádr, koule, válec 67

72 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině zná symboly pro násobení a dělení násobí a dělí v oboru malé násobilky řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky Malá násobilka čísel 6-10 Násobení a dělení v oboru násobilek sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů 34+25, 67-56) Počítání v oboru do sta Pamětné počítání v oboru do 100 sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně řeší slovní úlohy v oboru do sta Písemné sčítání a odčítání dvoucif. čísel zapíše a přečte čísla do tisíce porovnává a třídí vzestupně a sestupně čísla do tisíce zakreslí čísla do tisíce na číselné ose sčítá a odčítá zpaměti i písemně řeší slovní úlohy v oboru do tisíce Počítání v oboru do tisíce Čtení a zápisy trojciferných čísel Znázornění trojciferných čísel na číselné ose Zaokrouhlování čísel na stovky a desítky EGS objevujeme Evropu a svět - porovnávání lidnatosti evropských států 68

73 zaokrouhluje čísla na desítky a stovky zná význam symbolu = řeší jednoduché rovnice zná a pouţívá jednotky délky mm, cm, dm, m měří rozměry geom. útvarů (úsečka, čtverec, obdélník apod.) a vyjádří je ve vhodných jednotkách Rovnice, rovnost čísel Jednotky délky Geometrie Prvouka - měření narýsuje a označí bod, přímku, polopřímku, úsečku, trojúhelník, obdélník, čtverec zná pojem opačná polopřímka zná rozdíl mezi kruţnicí a kruhem zná význam pojmu průsečík a určuje ho pozná jehlan a kuţel zapisuje a čte základní údaje Přímka, polopřímka Trojúhelník Čtverec Obdélník Kruh, kruţnice Jehlan, kuţel Tabulky a grafy 69

74 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV vyuţívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel vyhledává, sbírá a třídí data sestrojí rovnoběţky a kolmice zapíše a čte čísla do Počítání v oboru do sčítá a odčítá zpaměti i písemně do zaokrouhluje na tisíce orientuje se na číselné ose do Sčítání a odčítání čísel s nulou v jednotkách a desítkách dělí pamětně se zbytkem v oboru malé násobilky Dělení se zbytkem násobí písemně jednociferným a dvouciferným činitelem dělí písemně jednociferným dělitelem sčítá, odčítá, násobí a dělí na Násobení a dělení dvouciferným číslem Práce s kalkulátorem EV vztah člověka k prostředí - lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí 70

75 kalkulátoru pouţívá kalkulátor ke kontrole Jednotky zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času převádí jednotky hmotnosti a délky řeší jednoduché a sloţené slovní úlohy pracuje s kruţítkem rýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník, kruţnici sestrojí trojúhelník ze tří stran pozná a rýsuje pravoúhlý trojúhelník rýsuje kolmici, rovnoběţky, různoběţky určí vzájemnou polohu přímek v rovině určí souřadnice bodu ve čtvercové síti Slovní úlohy Geometrie Kruţnice Čtyřúhelníky Druhy trojúhelníku Rovnoběţky, různoběţky Čtvercová síť 71

76 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Očekávané výstupy v RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE vyuţívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kruţnici); uţívá jednoduché konstrukce sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran sestrojí rovnoběţky a kolmice určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a uţívá základní jednotky obsahu rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichţ řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Číslo a početní operace čte a zapisuje čísla do milionu a přes milion pamětné a písemné sčítání v oboru do milionu a přes milion OSV rozvoj schopností poznávání, seberegulace a 72

77 počítá po milionech, statisících, desetitisících a tisících zapisuje a rozkládá čísla v desítkové soustavě porovnává čísla do milionu a přes milion zobrazí přirozená čísla na číselné ose provádí početní operace v daném oboru, dbá na pořadí početních výkonů pouţívá písemný algoritmus v početních operacích uţívá kapesní kalkulátor pamětné a písemné násobení v oboru do milionu a přes milion písemné sčítání a odčítání v oboru do milionu a přes milion písemné dělení jednociferným, dvojciferným číslem písemné násobení dvou aţ čtyřciferným činitelem sebeoorganizace, psychohygiena komunikace, kooperace, poznávání lidí, mezilidské vztahy morální rozvoj řešení problémů a rozhodování, hodnoty, postoje, etika zaokrouhluje čísla s danou přesností provádí odhad a kontrolu svého výpočtu zaokrouhlování čísel na statisíce,desetitisíce, tisíce, sta, desítky odhad výsledku a kontrola výpočtu slovní úlohy řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádění početních výkonů s čísly v daném oboru řeší slovní úlohy na dva aţ tři 73

78 početní výkony, vyuţívá závorek tvoří jednoduché slovní úlohy s početními operacemi do milionu a přes milion Závislosti, vztahy a práce s daty řeší jednoduché rovnice a nerovnice s uţitím číselné osy převádí dané jednotky zná hodnotu římských číslic čte římské číslice zapíše arabské číslo římským rovnice a nerovnice jednotky délky, hmotnosti, objemu, času římské číslice Dě- římské číslice doplňuje řady čísel, doplňuje tabulky čte a sestrojí sloupcový diagram, čte a sestrojí jednoduchý graf v soustavě souřadnic čte v jízdních řádech proměnná, nezávisle a závisle proměnná, přímá úměrnost grafy, soustava souřadnic, diagramy jízdní řády Vl cestujeme po ČR a po Evropě Geometrie v rovině a prostoru sestrojí libovolný trojúhelník sestrojí pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník vypočítá obvod obdélníka a čtverce trojúhelníková nerovnost konstrukce a rýsování trojúhelníka, čtverce, obdélníka Př měření délky 74

79 sestrojí libovolný čtverec sestrojí libovolný obdélník sestrojí kruţnici s daným středem a poloměrem kruţnice střed, poloměr sestrojí grafický součet a rozdíl úseček určí délku lomené čáry a mnohoúhelníku dle grafického součtu vzájemná poloha dvou přímek v rovině - rovnoběţky, různoběţky, kolmice průsečík vypočítá obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě rozpozná tvary prostorových útvarů uţívá základní jednotky obsahu řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu, obvodu čtverce a obdélníka obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti jednotky mm 2, cm 2, dm 2, m 2, km 2, ha pozná souměrný útvar určí osu souměrnosti překládáním papíru znázorní osově souměrný útvar ve čtvercové síti narýsuje osu úsečky osová souměrnost souměrné útvary osa úsečky, střed úsečky Vv, Pč - origami 75

80 rozliší základní tělesa tělesa vymodeluje síť krychle, kvádru řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty povrchu krychle a kvádru krychle, kvádr - povrch řeší slovní úlohy na více početních výkonů řeší slovní úlohy s nadbytečnými nebo nedostačujícími údaji řeší úlohy kombinatorické povahy Nestandardní aplikační problémy a úlohy jednoduché praktické slovní úlohy 76

81 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV ČÍSLO A PROMĚNNÁ provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností modeluje a řeší situace s vyuţitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel uţívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (přirozeným číslem, zlomkem, desetinným číslem) GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, vyuţívá potřebnou matematickou symboliku charakterizuje a třídí základní rovinné útvary určuje velikost úhlu měřením a výpočtem odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů načrtne a sestrojí rovinné útvary určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu NADSTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení překládaných nebo zkoumaných situací řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 77

82 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla Čísla a proměnná Přirozená čísla- rozšířené opakování D- římské číslice zobrazí př. číslo na číselné ose provádí zpaměti i písemně početní operace v oboru př. čísel zaokrouhluje př. čísla, provádí odhady a kontroluje početní operace řeší a tvoří úlohy z praxe, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v oboru př. čísel Desetinná čísla čte, zapisuje a porovnává desetinná čísla zobrazí des. číslo na číselné ose zaokrouhluje des. číslo pouţívá des. číslo k vyjádření části celku provádí početní operace s des. čísly řeší a tvoří úlohy z praktického ţivota, ve kterých aplikuje osvojené početní operce Dělitelnost přirozených čísel 78

83 rozliší pojmy násobek a dělitel přirozených čísel Tv- rozdělení do druţstev pouţívá znaky dělitelnosti s odůvodněním třídí př. čísla mezi prvočísla a sloţená čísla určí společné násobky a dělitele modeluje a řeší situace s vyuţitím dělitelnosti v oboru př. čísel charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, vyuţívá potřebnou matematickou symboliku odhaduje a vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku Geometrie v rovině a prostoru Čtverec a obdélník OSV- osobnostní rozvoj, rozvoj schopnosti poznávání - určení obvodu pozemku, výměry pozemku a pod. F- měření délky, hmotnosti vyuţívá osvojené početní operace k převodu jednotek délky, hmotnosti a obsahu načrtne a sestrojí základní rovinné útvary řeší aplikační geometrické úlohy s vyuţitím poznatků o rovinných útvarech Úhly F- odraz a lom světla určuje velikost úhlu měřením a Vv- vystřihování osově 79

84 výpočtem rýsuje úhel úhloměrem porovnává velikosti úhlů Osová souměrnost souměrných útvarů- ván. ozdoby OSV- osobnostní rozvojkreativita načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti určí osově souměrné útvary Trojúhelník F- těţiště těles, rovnováţné polohy rozlišuje trojúhelníky na základě jejich vlastností načrtne a sestrojí trojúhelník určí těţiště trojúhelníku narýsováním těţnic rýsuje střední příčky a výšky trojúhelníku rýsuje kruţnici opsanou a vepsanou trojúhelníku na základě poznatků o ose strany a ose úhlu určuje a charakterizuje krychli a kvádr, analyzuje jejich vlastnosti Krychle a kvádr F- měření objemu těles načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru v rovině načrtne a sestrojí sítě krychle a kvádru OSV- osobnostní rozvojkreativita - nácvik prostorového vidění 80

85 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles porovnává a převádí jednotky objemu řeší aplikační geometrické úlohy s vyuţitím osvojených vědomostí Nadstandardní aplikační úlohy a problémy řeší úlohy na prostorovou představivost 81

86 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV ČÍSLO A PROMĚNNÁ provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně vyuţívá kalkulátor uţívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky map a plánů řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, ţe procentová část je větší neţ celek) analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichţ vyuţívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, vyuţívá potřebnou matematickou symboliku charakterizuje a třídí základní rovinné útvary odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů vyuţívá pojem mnoţina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh načrtne a sestrojí rovinné útvary určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu NADSTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení překládaných nebo zkoumaných situací řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem matematizuje jednoduché reálné situace s vyuţitím funkčních vztahů 82

87 Číslo a proměnná modeluje a zapisuje zlomkem část celku Racionální čísla F, Ch- numerické výpočty převádí zlomky na desetinná čísla a naopak porovnává zlomky znázorňuje zlomky na číselné ose provádí početní operace v oboru racionálních čísel analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, vyuţívá v nich osvojený matematický aparát v oboru racionálních čísel uvádí příklady kladných a záporných čísel z praktického ţivota Celá čísla F, Ch- měření teploty zobrazuje celá čísla na vodorovné i svislé číselné ose určí opačné číslo určí absolutní hodnotu čísla a s porozuměním ji pouţívá provádí početní operace v oboru 83

88 celých čísel analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichţ vyuţívá matematický aparát v oboru celých čísel F- vztahy mezi veličinami OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - vyuţití poměru dělí celek na části v daném poměru zvětšuje a zmenšuje hodnoty v daném poměru vyjadřuje poměr mezi danými hodnotami Poměr OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - měřítko mapy a plánu, orientace pouţívá s porozuměním měřítko map a plánů řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem určí vztah přímé a nepřímé úměry vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí Závislosti, vztahy a práce s daty Přímá a nepřímá úměra Ch- výpočet trojčlenkou OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - závislost dvou veličin čte grafy přímé a nepřímé úměry pří řešení konkrétních praktických úloh vyuţívá vlastnosti přímé a nepřímé úměry 84

89 vyjádří část celku pomocí procenta promile Procenta vypočítá jedno procento celku řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, ţe procentová část je větší neţ celek) Ch- koncentrace F, Z- sloţení atmosféry uţívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách charakterizuje rovnoběţníky vyuţívá pojem mnoţina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice rovnoběţníků Geometrie v rovině a prostoru Trojúhelník Rovnoběţníky EV- základní podmínky ţivota - stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek načrtne a sestrojí rovnoběţníky odhaduje a vypočítá obvod a obsah rovnoběţníků odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku charakterizuje lichoběţník načrtne a sestrojí lichoběţník Lichoběţník vypočítá obvod a obsah lichoběţníků analyzuje a řeší aplikační 85

90 geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu načrtne a narýsuje obraz daného hranolu Hranoly načrtne a narýsuje síť hranolu rozeznává hranoly odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu řeší úlohy na prostorovou představivost F- objem těles OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti určí středově souměrný útvar Středová souměrnost Vv- tvorba shodných útvarů OSV- osobnostní rozvoj - kreativita 86

91 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV ČÍSLO A PROMĚNNÁ provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, uţívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně vyuţívá kalkulátor uţívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, ţe procentová část je větší neţ celek) matematizuje jednoduché reálné situace s vyuţitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichţ vyuţívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, vyuţívá potřebnou matematickou symboliku charakterizuje a třídí základní rovinné útvary odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů vyuţívá pojem mnoţina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh načrtne a sestrojí rovinné útvary určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu NADSTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení překládaných nebo zkoumaných situací řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 87

92 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data porovnává soubory dat vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání určí druhou mocninu výpočtem z definice, pouţitím tabulek a kalkulačky provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, uţívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Číslo a proměnná Druhá mocnina a odmocnina rozlišuje obor celých, racionálních a reálných čísel zapisuje číslo ve tvaru a 10 n pro 1<a<10, kde n je celé číslo provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem zapisuje výrazy s proměnnými určí hodnotu výrazu sčítá a násobí mnohočleny Mocniny s přirozeným mocnitelem Výrazy F- převod fyzikálních jednotek Z- rozměry Země, kontinentů, oceánů, států F, Ch- vztahy pro fyzikální a chemické veličiny provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 88

93 výrazy pouţívá při řešení logických úloh zapisuje rovnice s porozuměním pouţívá ekvivalentní úpravy rovnic při řešení rovnic Lineární rovnice F, Ch- vyjadřování ze vzorce zapisuje zkoušku řešení rovnice na základě osvojených vědomostí o početních operacích formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic Slovní úlohy EGS - objevujeme Evropu a svět- charakteristika obyvatelstva, srovnání států, finanční dovednost uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá řešení vyhledá a vyhodnotí data z jednoduchých tabulek, grafů a diagramů zaznamená jednoduché statistické šetření do tabulek a grafů vyuţívá Pythagorovou větu s porozuměním při řešení geometrických a praktických úloh vyuţívá pojem mnoţina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice Závislosti, vztahy a práce s daty Statistika Geometrie v rovině a prostoru Pythagorova věta Kruţnice a kruh EV- základní podmínky ţivota - měření, zápis a výpočet charakteristik kvality ţivotního prostředí a hodnot negativních vlivů na ţivotní prostředí Z, Tv- třídění údajů Inf- tabulkový procesor Excel OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností a poznávání - praktické úlohy ze stavebnictví, 89

94 kruţnice a kruhu načrtne a sestrojí kruţnici odhaduje a vypočítá obsah a obvod kruhu úhlopříčky tel. obrazovek, nájezdy pro inv. vozíky a kočárky s porozuměním pouţívá Thaletovou větu k řešení geometrických a konstrukčních úloh Válec určuje a charakterizuje válec, analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch válce načrtne a sestrojí síť válce Konstrukční úlohy OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností a poznávání - návody na pouţití, plány budov vyuţívá potřebnou matematickou symboliku a vlastnosti rovinných útvarů k zápisu postupu konstrukce načrtne a podle postupu narýsuje rovinné útvary 90

95 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV ČÍSLO A PROMĚNNÁ matematizuje jednoduché reálné situace s vyuţitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichţ vyuţívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu NADSTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení překládaných nebo zkoumaných situací řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data porovnává soubory dat určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem matematizuje jednoduché reálné situace s vyuţitím funkčních vztahů 91

96 provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním Číslo a proměnná Lomený výraz určí, kdy má lomený výraz smysl určí hodnotu lomeného výrazu zjednoduší lomený výraz vyuţívá lomený výraz při řešení jednoduchých reálných situacích vyuţívá znalosti o lomených výrazech při řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli Rovnice s neznámou ve jmenovateli F, Ch- vyjadřování neznámé ze vzorce formuluje a řeší reálnou situaci pomoci rovnic s neznámou ve jmenovateli řeší soustavu dvou lineárních rovnic analyzuje a řeší jednoduché reálné situace pomocí soustav lineárních rovnic zakreslí bod v pravoúhlé souřadnicové soustavě Soustavy rovnic Závislosti, vztahy a práce s daty Funkce Ch- koncentrace látek sestaví tabulku a zakreslí graf funkce 92

97 vyjádřené rovnicí zapíše rovnici funkce vyjádřené tabulkou nebo grafem určí definiční obor a obor hodnot funkce matematizuje jednoduché reálné situace s vyuţitím funkčních vztahů Goniometrické funkce OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností a poznávání F, Ch, Z- grafické znázornění závislosti dvou veličin, čtení z grafu vyhledá hodnoty goniometrických funkci v tabulkách vypočítá hodnoty goniometrických funkcí na kalkulačce uţívá funkční vztahy goniometrických funkcí při řešení geometrických a praktických úloh Geometrie v rovině a prostoru rozliší shodné a podobné útvary Podobnost uţívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách určuje a charakterizuje kuţel, jehla a kouli Kuţel. Jehlan. Koule načrtne a sestrojí sítě kuţelu a jehlanu načrtne a sestrojí obraz kuţelu, 93

98 jehlanu a koule vypočítá povrch a objem kuţelu, jehlanu a koule analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu řeší úlohy na prostorovou představivost vypočítá úrok, který dostane od peněţního ústavu z uloţeného vkladu Finanční matematika OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností a poznávání - úlohy ze stavebnictví, strojírenství, bankovnictví vypočítá, kolik korun navíc musí peněţnímu ústavu zaplatit, kdyţ u něho uzavře půjčku na určitý úrok vypočítá výši měsíční splátky po vypůjčení peněz od peněţního ústavu za stanovených podmínek vypočítá výši státní podpory stavebního spoření za rok vypočítá celkovou částku, kterou stavební spořitelna vyplatí po uplynutí minimální doby spoření 94

99 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vzdělávacího předmětu Prvouka je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Vyučuje se v ročníku v rozsahu dvou hodin týdně, ve 3. roč. 3 hodin týdně. Ve 4. a 5. ročníku na ni navazují předměty Přírodověda a Vlastivěda. Výuka se uskutečňuje ve třídě nebo i mimo školu vycházky, exkurze apod. Obsahové a organizační vymezení o pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí o utváření prvotního uceleného obrazu světa o poznávání sebe i nejbliţšího okolí o seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy o vnímání lidí a vztahů mezi nimi o všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů o porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti o porozumění soudobému způsobu ţivota, jeho přednostem i problémům o chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde ţijeme důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností ţáků Lidé kolem nás upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy a povinnostmi Lidé a čas orientace v dějích a čase Rozmanitost přírody poznávání Země jako planety Sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti ţivé i neţivé přírody Člověk a jeho zdraví základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých ţivotních situací, poznávání sebe na základě poznávání člověka jako ţivé bytosti 95

100 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení o moderními vyučovacími metodami, různými formami vyučování aktivovat ţáka, probouzet jeho zájem o okolí, práci ostatních lidí a předmět ČaJS o vést výuku tak, aby ţák mohl vlastním úsilím dojít k poznatkům o organizovat besedy se zástupci různých zajímavých povolání o vést k vyuţití různých zdrojů informací (kroniky, encyklopedie,..) o vzájemně porovnávat získané informace o zadávat k jednotlivým tématům zajímavé dobrovolné domácí úkoly o zajistit pozitivní atmosféru ve třídě i ve škole o pomáhat ţákům řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií o učit ţáky začlenit obec (město) do příslušného kraje o vést ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky o učit ţáky získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování o umoţnit kaţdému ţákovi zaţít úspěch Kompetence k řešení problémů o podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů o v rámci svých předmětů učit, jak některým problémům předcházet o vést ţáka k orientaci ve světě informací, k časovému propojování historických, zeměpisných a kulturních informací o vést k práci s informacemi z různých zdrojů, vycházek, exkurzí, pozorování o vést k práci časovou přímkou, orientace v čase o pracovat s plánkem, náčrtkem o vést k pozorování změn přírody, počasí v regionu o vést k bezpečnému pohybu po místních komunikacích cesta ze školy a do školy, jízda na kole o vést k cestování, poznávání jiných kultur, záţitků o nepředávat učivo izolovaně o učit ţáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů o učit ţáky rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině o pomáhat ţákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům 96

101 Kompetence komunikativní o vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci (pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve svých projevech, názorech a výtvorech) o vést ţáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí o vést ţáky k vyjádření svého názoru, samostatnému jednání a vystupování, k bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci o vést k ekologickému myšlení a chování, ochraně přírody o vést k dodrţování pravidel chování o rozšiřovat slovní zásobu v jednotlivých tématech o vyzdvihovat přednosti jiných lidí, vést k toleranci k přirozeným odlišnostem spoluţáků o vést ţáky k vyuţívání časových údajů při řešení různých situací, rozlišování děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti o podněcovat ţáky k argumentaci, ke kladení otázek k věci Kompetence sociální a personální o rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých o vést ţáky k odsouzení neţádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu o zařazováním skupinové práce, práce v týmu vést k toleranci a přijímání různých rolí o vést k ohleduplnému vztahu k jiným kulturám o vést ţáky k odvození významu a potřeby různých povolání a pracovních činností o zajímat se o náměty, názory a zkušenosti ţáků Kompetence občanské o vychovávat ţáky jako svobodné občany plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých o vychovávat ţáky jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí o vychovávat ţáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích o respektovat osobnost ţáka a jeho práva o budovat přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole o vést ke znalostem kultury, památek, významných osobností, historie a ţivota v místě bydliště i v ČR (příp. v EU) o navštěvovat místní muzea, galerie, knihovny o spolupracovat a podílet se aktivně na ţivotě v obci o vést k ekologickému myšlení a chování, k aktivní ochraně přírody, k ohleduplnému chování k výtvorům přírody i lidí, k bezpečnému pobytu v přírodě o vést k pozitivnímu vztahu k obci, ČR, EU o připravovat ţáka na změny v ţivotě, aby byl vůči nim odolný a dokázal na ně rychle reagovat o vést ţáka k odpovědnosti za svá rozhodnutí v ţivotě 97

102 o vést ţáky k respektování pravidel o vést ţáky k hodnocení vlastních výsledků Kompetence pracovní o vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci o naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie o naučit ţáky chránit své zdraví při práci o pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání o utvářet pracovní návyky ţáka v samostatné i týmové činnosti o vést ţáky k dodrţování vymezených pravidel o vést k objevování světa o měnit místo výuky o vést k bezpečnosti vlastní i ostatních při práci o vést ke znalosti a nutnosti jednotlivých povolání, k porovnávání současnosti a minulosti o vést ţáky k plánování úkolů a postupů o vést ţáky ke správným způsobům uţití pomůcek, vybavení, techniky 98

103 Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV vyuţívá časové údaje při řešení různých situací v denním ţivotě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti popíše cestu do školy a zpět zná název školy zná jméno třídní učitelky a ředitelky školy připraví si pomůcky do školy udrţuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce uspořádá si pracovní místo Domov Škola VDO občanská společnost a škola - výchova dem. občana v rámci třídního kolektivu. Výchova k samostatnosti, k seberealizaci, ke smyslu pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost. Vést ţáky k uvědomění si nové pozice ví, ţe se má chovat ukázněně ve škole i mimo školu rozlišuje neţádoucí formy chování rozlišuje čas k práci a odpočinku dodrţuje základní hygienické návyky zná základy správné ţivotosprávy výţiva, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný reţim apod. Chování lidí Právo a spravedlnost Osobní bezpečí Péče o zdraví, zdravá výţiva 99 MKV kulturní diference, etnický původ - poznávání etnických skupin

104 zná zásady správného chování u lékaře orientuje se v čase rok, měsíc, týden, den, hodina jmenuje dny v týdnu zná čtvero ročních období a jejich charakteristiku vyjmenuje měsíce jednotlivých ročních období časově zařadí Vánoce a Velikonoce zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem ţivotě Kultura EGS Evropa a svět nás zajímá - poznávání evropských kultur zná vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.) vypráví o svém domově, bydlišti a okolí les, pole, potok apod. zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat Rodina Souţití lidí Obec, místní krajina Ţivočichové EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí, vztah člověka k prostředí -výchova k ţivotnímu prostředí 100

105 Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, souţití, zvycích a práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti umí slušně poţádat o pomoc a poděkovat zná vztahy rodina příbuzní (sestřenice, bratranec apod.) Rodina Chování lidí Souţití lidí MKV lidské vztahy (harmonické vtahy v rodině) princip sociálního smíru a solidarity rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost orientuje se v čase - kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty zná důleţitost střídání práce a odpočinku zná zaměstnání rodičů vysvětlí, v čem spočívají některá povolání (lékař, učitel, řidič apod.) Lidé a čas Práce a volný čas VDO občanská společnost a škola (demokratické vztahy ve třídě tvorba třídního řádu) občan, občanská společnost a stát (odpovědnost za své činy, seznámení se základními lidskými právy, principy souţití s minoritami) 101

106 zná běţně uţívané výrobky, ví, čemu slouţí pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.) váţí si práce a jejích výsledků Lidské tělo pojmenuje části lidského těla zná názvy běţných onemocnění ví, co dělat v případě úrazu Obec, místní krajina pozná významné památky v okolí bydliště Regionální památky Proměna přírody MKV kulturní diference (vlastní kulturní zakotvení) pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích má povědomí o významu ţivotního prostředí pro člověka Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Rostliny EV vztah člověka k prostředí (ochrana ţivotního prostředí, třídění odpadu, ţivotní styl) zná vybrané běţně pěstované pokojové rostliny chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. rostliny (zalévání, světlo, teplo apod.) rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté EV ekosystémy (les, louka, pole, rybník) 102

107 pojmenuje vybrané stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny zná jedovaté houby pojmenuje domácí čtyřnohá zvířata zná některé ţivočichy chované pro radost a chápe potřebu pravidelné péče o ně (krmení, čistota apod.) zná vybraná volně ţijící zvířata a ptáky Houby Ţivočichové EV základní podmínky ţivota 103

108 Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV pojmenuje některé rodáky, kulturní, či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němţ ţije rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině zná základní údaje z historie a současnosti obce zná některé lidové a místní zvyky a tradice orientuje se v plánku obce a blízkého okolí ví, kde je muzeum, divadlo, radnice, nádraţí apod. zná základní pravidla pro chodce umí správně přecházet vozovku zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.) rozlišuje dopravní prostředky Domov Škola Obec, místní a okolní krajina Dopravní výchova VDO občanská spol. a škola - vytváření pravidel chování, pravidla týmové spolupráce Hv - lidové písně EV vztah člověka k prostředí - naše obec, ţiv. styl VDO občan, občanská spol. a stát, práva a povinnosti, odpovědnost za své činy vycházka vycházky besedy (CHKO) zná hlavní a vedlejší světové strany Orientace v přírodě 104

109 pozoruje, rozlišuje a popíše některé vlastnosti a změny látek barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod. Vlastnosti a změny látek Váţení a měření EV lidské akt. a problémy ţivotního prostředí-hospodaření s odpady měří délku, čas, hmotnost, objem, teplotu Přírodnina, lidský výtvor Ma- zápis a měření jednotek rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny umí uvést hlavní rozlišovací znaky Ţivá a neţivá příroda pojmenuje části rostlin zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny zná vybrané hospodářské a léčivé rostliny zná vybrané druhy plodů zná význam semen pojmenuje některé jedlé a jedovaté houby Rostliny Základní dělení rostlin Plody Houby Ţivočichové Hv - písničky o rostlinách EV zákl.podm. ţivota - voda, ovzduší, půda, energie, přír.zdroje EV ekosystémy - les, pole, vodní zdroje, město, vesnice, kulturní krajina vycházky herbář jednoduché pokusy zná základní rozdělení ţivočichů 105

110 ví, čím se liší rozmnoţování jednotlivých skupin rozlišuje domácí a hospodářská zvířata zná vybraná zvířata volně ţijící v určitých přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.) vybrané ţivočichy řadí do příslušného přírodního společenství Stavby těla Savci, ptáci, obojţivelníci, ryby, hmyz Rovnováha v přírodě Ohleduplné chování k přírodě Hv - písničky o zvířatech má povědomí o významu ţivotního prostředí zná části těla a jeho stavbu zná jednotlivé vnitřní soustavy zná základní hygienické návyky zná zásady první pomoci Ochrana přírody Člověk Lidské tělo, péče o zdraví Zdravá výţiva,osobní bezpečí MKV princip soc. smíru a solidarity - základní lid. práva, odstranění předsudků vůči etnickým skupinám 106

111 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Přírodověda navazuje na vzdělávací předmět Prvouka, vyučuje se ve 4. a 5. ročníku v časové dotaci 2 hodin týdně. Výuka probíhá ve třídě, na vycházce nebo na exkurzi. Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde ţijeme Lidé kolem nás Lidé a čas o okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a ţivočichů, působení lidí na krajinu a ţivotní prostředí o základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie o základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí o orientace v čase - kalendáře, letopočet, reţim dne o současnost a minulost v našem ţivotě Rozmanitost přírody o Země jako planeta sluneční soustavy o rozmanitost i proměnlivost ţivé i neţivé přírody, rostliny, houby, ţivočichové, znaky ţivota, ţivotní potřeby a podmínky o rovnováha v přírodě o vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a ţivotního prostředí, likvidace odpadů, ţivelné pohromy, ekologické katastrofy Člověk a jeho zdraví o lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce o partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy o péče o zdraví, první pomoc o odpovědnost člověka za své zdraví o situace hromadného ohroţení 107

112 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení o moderními vyučovacími metodami, různými formami vyučování aktivovat ţáka, probouzet jeho zájem o okolí, práci ostatních lidí a předmět přírodověda o vést výuku tak, aby ţák mohl vlastním úsilím dojít k poznatkům o organizovat besedy se zástupci různých zajímavých povolání o vést k vyuţití různých zdrojů informací (kroniky, encyklopedie,..) o vzájemně porovnávat získané informace o zadávat k jednotlivým tématům zajímavé dobrovolné domácí úkoly o zajistit pozitivní atmosféru ve třídě i ve škole o pomáhat ţákům řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií o učit ţáky začlenit obec (město) do příslušného kraje o vést ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky o učit ţáky získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování o umoţnit kaţdému ţákovi zaţít úspěch Kompetence k řešení problémů o podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů o v rámci svých předmětů učit, jak některým problémům předcházet o vést ţáka k orientaci ve světě informací, k časovému propojování historických, zeměpisných a kulturních informací o vést k práci s informacemi z různých zdrojů, vycházek, exkurzí, pozorování o vést k práci časovou přímkou, orientace v čase o pracovat s plánkem, náčrtkem o vést k pozorování změn přírody, počasí v regionu o vést k bezpečnému pohybu po místních komunikacích cesta ze školy a do školy, jízda na kole o vést k cestování, poznávání jiných kultur, záţitků o nepředávat učivo izolovaně o učit ţáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů o učit ţáky rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině o pomáhat ţákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům Kompetence komunikativní o vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci (pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve svých projevech, názorech a výtvorech) o vést ţáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí o vést ţáky k vyjádření svého názoru, samostatnému jednání a vystupování, k bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci o vést k ekologickému myšlení a chování, ochraně přírody o vést k dodrţování pravidel chování 108

113 o rozšiřovat slovní zásobu v jednotlivých tématech o vyzdvihovat přednosti jiných lidí, vést k toleranci k přirozeným odlišnostem spoluţáků o vést ţáky k vyuţívání časových údajů při řešení různých situací, rozlišování děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti o podněcovat ţáky k argumentaci, ke kladení otázek k věci Kompetence sociální a personální o rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých o vést ţáky k odsouzení neţádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu o zařazováním skupinové práce, práce v týmu vést k toleranci a přijímání různých rolí o vést k ohleduplnému vztahu k jiným kulturám o vést ţáky k odvození významu a potřeby různých povolání a pracovních činností o zajímat se o náměty, názory a zkušenosti ţáků Kompetence občanské o vychovávat ţáky jako svobodné občany plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých o vychovávat ţáky jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí o vychovávat ţáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích o respektovat osobnost ţáka a jeho práva o budovat přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole o vést ke znalostem kultury, památek, významných osobností, historie a ţivota v místě bydliště i v ČR (příp. v EU) o navštěvovat místní muzea, galerie, knihovny o spolupracovat a podílet se aktivně na ţivotě v obci o vést k ekologickému myšlení a chování, k aktivní ochraně přírody, k ohleduplnému chování k výtvorům přírody i lidí, k bezpečnému pobytu v přírodě o vést k pozitivnímu vztahu k obci, ČR, EU o připravovat ţáka na změny v ţivotě, aby byl vůči nim odolný a dokázal na ně rychle reagovat o vést ţáka k odpovědnosti za svá rozhodnutí v ţivotě o vést ţáky k respektování pravidel o vést ţáky k hodnocení vlastních výsledků Kompetence pracovní o vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci o naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie o naučit ţáky chránit své zdraví při práci o pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání o utvářet pracovní návyky ţáka v samostatné i týmové činnosti o vést ţáky k dodrţování vymezených pravidel 109

114 o vést k objevování světa o měnit místo výuky o vést k bezpečnosti vlastní i ostatních při práci o vést ke znalosti a nutnosti jednotlivých povolání, k porovnávání současnosti a minulosti o vést ţáky k plánování úkolů a postupů 110

115 Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV poukáţe v nejbliţším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne moţnosti zlepšení ţivotního prostředí obce (města) pojmenuje běţně se vyskytující ţivočichy v jednotlivých společenstvech popíše stavbu jejich těla a způsob jejich ţivota pojmenuje běţně se vyskytující rostliny a houby v jednotlivých společenstvech ví, co jsou rostlinná patra ví, jak se máme v lese chovat zná běţné zemědělské plodiny, jejich význam a pouţití zná běţné druhy zeleniny a ovoce Společenstva ţivých organismů Společenstva lesů Společenstva polí EV ekosystémy-les, pole, vodní zdroje -základní podmínky ţivota-voda, půda, ochrana biologických druhů vycházky seznámí se se základními pravidly ochrany před povodněmi Společenstva vod Proměna přírody dle ročního období Vv kreslení 111

116 charakterizuje jednotlivá roční období jmenuje zástupce kvetoucích rostlin třídí plody zná ekologické zásady zná telef. čísla tísňového volání zná a řídí se se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování, správné výţivy ví, co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo ví, co je terorismus a anonymní oznámení rozlišuje základní nerosty měří a porovnává hodnotu jednotlivých veličin u předmětů Přezimování ţivočichů Kvetoucí byliny Plody Ţivotní podmínky Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody (ţivelné pohromy a ekologické katastrofy) Ekologie tříděný odpad Člověk a jeho zdraví Péče o zdraví, zdravá výţiva (první pomoc) situace hromadného ohroţení Horniny a nerosty Měření základních veličin Pč modelování EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí EV vztah člověka k prostředí-prostředí a zdraví opak. prvouka - telefonování M - jednotky veličin 112

117 Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy v RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ROZMANITOST PŘÍRODY objevuje a zjišťuje propojenost prvků ţivé a neţivé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí porovnává na základě pozorování základní projevy ţivota na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, vyuţívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ vyuţívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu ţivota rozlišuje jednotlivé etapy lidského ţivota a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohroţujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc Rozmanitost přírody vnímá souvislosti mezi stavem přírody a činností člověka ţivotní podmínky na Zemi (význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a ţivočišstva) 113

118 jmenuje důleţité nerosty a horniny umí vysvětlit proces zvětrávání hornin zná vyuţití některých nerostů zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními zdroji umí popsat vznik půdy, zná význam půdy, její vyuţití a princip ochrany nerosty a horniny EV Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí-přírodní zdroje, ovzduší Vl vyhledávání nalezišť surovin na mapě ČR Vl památky ČR definuje pojmy vesmír, planeta, hvězda, druţice, časová pásma zařadí ČR z hlediska časových pásem do středoevropského času, vysvětlí pojem letní čas analyzuje a porovnává podmínky ţivota v různých podnebných pásech hodnotí význam botanických a zoologických zahrad vesmír a Země (sluneční soustava) roční období, jeho zákonitosti podnebí počasí Ma jednotky času Návštěva hvězdárny Návštěva ZOO a botanické zahrady Vl práce s atlasem pozoruje ţivočichy a rostliny, zapíše výsledek pozorování zařazuje některé ţivočichy a rostliny do biologického systému pouţívá jednoduché klíče a atlasy, vyhledává informace vysvětlí pojem potravní řetězec a rozmanitost přírody rostliny, houby a ţivočichové rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi organismy) Inf vyhledávání informací 114

119 pyramida a uvede příklad vysvětlí pojem rovnováha v přírodě a vyjádří důsledky jejího porušení vysvětlí význam zdravého ţivotního prostředí pro člověka, uvede hlavní znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd. vysvětlí pojem recyklace vysvětlí význam čističek odpadní vod řídí se pravidly chování v přírodě a v CHKO ţivotní podmínky ohleduplné chování k přírodě ochrana přírody odpady a jejich likvidace ţivelné pohromy a ekologické katastrofy Vv potravinový řetězec Čj - referáty EV odpady a hospodaření s odpady zaloţí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu provádí pěstitelské činnosti dle daných podmínek zaznamenává a hodnotí výsledky pěstování pečuje o pokojové rostliny ve třídě volí vhodné pomůcky, nástroje s kterými zvládá manipulaci dodrţuje pravidla bezpečnosti a práce dokáţe v rámci svých schopností základní podmínky pro pěstování rostlin v dané oblasti pěstování rostlin pracovní pomůcky a nástroje organizace práce první pomoc Pč práce s nářadím 115

120 poskytnout první pomoc Člověk a jeho zdraví vysvětlí původ člověka jako druhu analyzuje odlišnosti člověka od ostatních ţivočichů vysvětlí svými slovy funkci kostry, ţivotně důleţitých orgánů a smyslových ústrojí doporučí způsoby ochrany zdraví lidské tělo (základní stavba a funkce) péče o zdraví, zdravá výţiva MV rovnocennost všech etnických skupin a kultur Ma měření objemu porovná pohlavní rozdíly mezi ţenou a muţem pojmenuje pohlavní orgány muţe a ţeny vysvětlí způsob rozmnoţování provádí analýzu vývoje dítěte před narozením a po jeho narození lidské tělo (pohlavní rozdíly mezi muţem a ţenou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince) zná a dovede jednat podle zásad první pomoci uvědomuje si škodlivost kouření, uţívání drog a alkoholu péče o zdraví, zdravá výţiva návykové látky a zdraví partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy uvědomuje si své postavení v rodině a ve společnosti zná svoje základní práva a právo a spravedlnost základní globální problémy 116

121 povinnosti týrání, zneuţívání, šikana umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra, zná pravidla telefonování na tyto instituce zná význam pojmů terorismus, rasismus je si vědom nutnosti kázně a dodrţování pokynů v případě obecného ohroţení (poţár, únik jedovatých látek apod.) zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami, silniční provoz, a řídí se jimi osobní bezpečí VDO Občan, občanská společnost a stát-listina práv a svobod, Úmluva o právech dítěte OSV Poznávání lidí-chyby při poznávání lidí jmenuje jednoduché stroje, popíše jejich praktické pouţití má základní poznatky o vyuţití elektrické energie zná a dodrţuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běţnými el. přístroji sestrojí jednoduchý elektrický obvod uvádí zdroje elektrické energie člověk a technika osobní bezpečí (bezpečné pouţívání elektrických spotřebičů) 117

122 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové a organizační vymezení Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, vyučuje se v rozsahu 1hodiny týdně ve 4. ročníku a 2 hodin týdně v 5. ročníku.vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy Místo, kde ţijeme Lidé kolem nás Lidé a čas o chápání organizace ţivota v obci, ve společnosti o praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu o postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění o upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi o uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení muţů a ţen o seznamování se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě o směřování k výchově budoucího občana demokratického státu o orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů o snaha o vyvolání zájmů u ţáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti Ţáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s vyuţíváním různých forem práce, s vyuţitím dostupných vyučovacích pomůcek. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení o moderními vyučovacími metodami, různými formami vyučování aktivovat ţáka, probouzet jeho zájem o okolí, práci ostatních lidí a předmět vlastivěda o vést výuku tak, aby ţák mohl vlastním úsilím dojít k poznatkům 118

123 o organizovat besedy se zástupci různých zajímavých povolání o vést k vyuţití různých zdrojů informací (kroniky, encyklopedie,..) o vzájemně porovnávat získané informace o zadávat k jednotlivým tématům zajímavé dobrovolné domácí úkoly o zajistit pozitivní atmosféru ve třídě i ve škole o pomáhat ţákům řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií o učit ţáky začlenit obec (město) do příslušného kraje o vést ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky o učit ţáky získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování o umoţnit kaţdému ţákovi zaţít úspěch o vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Kompetence k řešení problémů o v rámci svých předmětů učit, jak některým problémům předcházet o podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů o vést ţáka k orientaci ve světě informací, k časovému propojování historických, zeměpisných a kulturních informací o vést k práci s informacemi z různých zdrojů, vycházek, exkurzí, pozorování o vést k práci časovou přímkou, orientace v čase o pracovat s plánkem, náčrtkem o vést k pozorování změn přírody, počasí v regionu o vést k bezpečnému pohybu po místních komunikacích cesta ze školy a do školy, jízda na kole o vést k cestování, poznávání jiných kultur, záţitků o nepředávat učivo izolovaně o učit ţáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů o učit ţáky rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině o pomáhat ţákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům Kompetence komunikativní o vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci (pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve svých projevech, názorech a výtvorech) o vést ţáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí o vést ţáky k vyjádření svého názoru, samostatnému jednání a vystupování, k bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci o vést k ekologickému myšlení a chování, ochraně přírody o vést k dodrţování pravidel chování o rozšiřovat slovní zásobu v jednotlivých tématech o vyzdvihovat přednosti jiných lidí, vést k toleranci k přirozeným odlišnostem spoluţáků o vést ţáky k vyuţívání časových údajů při řešení různých situací, rozlišování děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 119

124 o podněcovat ţáky k argumentaci, ke kladení otázek k věci Kompetence sociální a personální o rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých o vést ţáky k odsouzení neţádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu o zařazováním skupinové práce, práce v týmu vést k toleranci a přijímání různých rolí o vést k ohleduplnému vztahu k jiným kulturám o vést ţáky k odvození významu a potřeby různých povolání a pracovních činností o zajímat se o náměty, názory a zkušenosti ţáků Kompetence občanské o vychovávat ţáky jako svobodné občany plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých o vychovávat ţáky jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí o vychovávat ţáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích o respektovat osobnost ţáka a jeho práva o budovat přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole o vést ke znalostem kultury, památek, významných osobností, historie a ţivota v místě bydliště i v ČR (příp. v EU) o navštěvovat místní muzea, galerie, knihovny o spolupracovat a podílet se aktivně na ţivotě v obci o vést k ekologickému myšlení a chování, k aktivní ochraně přírody, k ohleduplnému chování k výtvorům přírody i lidí, k bezpečnému pobytu v přírodě o vést k pozitivnímu vztahu k obci, ČR, EU o připravovat ţáka na změny v ţivotě, aby byl vůči nim odolný a dokázal na ně rychle reagovat o vést ţáka k odpovědnosti za svá rozhodnutí v ţivotě o vést ţáky k respektování pravidel o vést ţáky k hodnocení vlastních výsledků Kompetence pracovní o vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci o naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie o naučit ţáky chránit své zdraví při práci o pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání o utvářet pracovní návyky ţáka v samostatné i týmové činnosti o vést ţáky k dodrţování vymezených pravidel o vést k objevování světa o měnit místo výuky o vést k bezpečnosti vlastní i ostatních při práci o vést ke znalosti a nutnosti jednotlivých povolání, k porovnávání současnosti a minulosti o vést ţáky k plánování úkolů a postupů 120

125 o vést ţáky ke správným způsobům uţití pomůcek, vybavení, techniky 121

126 Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob ţivota a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích rozlišuje základní formy vlastnictví; pouţívá peníze v běţných situacích objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů vyhledá Stráţ nad Nisou a své bydliště na mapě zná významná místa a kulturní památky Liberce, Stráţe nad Nisou a jeho okolí zná a vypráví některé regionální pověsti vysvětlí význam glóbu a mapy zná význam měřítka mapy vyhledá a ukáţe poledníky a rovnoběţky zná základní geografické značky Místo, kde ţijeme Obec (město), místní krajina - části, poloha v krajině, minulost a současnost Orientace v krajině světové strany Nadmořská výška Mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky Čj vypravování o cestování, vypravování z prázdnin Vv památky Vv ilustrace k pověstem zná některé postavy ze Starých pověstí českých zná některé významné osobnosti a památná místa českých dějin Česká republika rozdělení krajů Čj vlastní jména, názvy států 122

127 vyhledá ČR a hlavní město na mapě Evropy ukáţe na mapě Čechy, Moravu, Slezsko pojmenuje a ukáţe na mapě sousední státy jmenuje kraje a krajské město zná významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce zná jméno prezidenta ČR seznámí se se státním uspořádáním ČR, státními symboly a demokracií v ČR Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR Surovinové zdroje, výroba, sluţby a obchod Naše vlast - domov, národ, státní zřízení a politický systém, státní správa, samospráva, státní symboly Vodstvo ČR VDO formy participace občanů v politickém ţivotě vyhledá na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera a rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem Povodí, rozvodí, úmoří Podnebí, počasí zná rozdíl mezi podnebím a počasím charakterizuje podnebí ČR Povrch, pohoří ČR ukazuje a pojmenuje na mapě pohraniční pohoří ukáţe na mapě rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a níţiny v ČR 123

128 vysvětlí rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a níţinou Lidé kolem nás Souţití lidí - mezilidské vztahy, obchod, firmy vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné MKV Kulturní diference Lidé a čas orientuje se v časové ose Báje, mýty, pověsti - minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj Dějiny jako časový sled událostí řadí jednotlivé události a osobnosti do historických období Pravěk Vláda Přemyslovců, vznik českého státu Lucemburkové Husité, Habsburkové 124

129 Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 5. Očekávané výstupy v RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MÍSTO, KDE ŢIJEME určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob ţivota a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích LIDÉ KOLEM NÁS vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodrţuje pravidla pro souţití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spoluţáky rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se uţ tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy orientuje se v základních formách vlastnictví; pouţívá peníze v běţných situacích poukáţe v nejbliţším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne moţnosti zlepšení ţivotního prostředí obce (města) LIDÉ A ČAS pracuje s časovými údaji a vyuţívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy vyuţívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s vyuţitím regionálních specifik srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob ţivota a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s vyuţitím regionálních specifik objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 125

130 Místo,kde ţijeme vyhledává na mapě a pojmenovává významná pohoří, jejich nejvyšší hory, významné řeky, rybníky, příp. přírodní zajímavosti v ČR sdělí název svého kraje a definuje Liberec jako jeho krajské město určí polohu Liberce vzhledem k Praze a dalším významným městům ČR obec, místní krajina světové strany, orientace na mapě státní zřízení orientuje se na mapě Evropy, ukazuje na mapě kontinenty, evropské státy určí polohu ČR vzhledem k ostatním státům Evropy ukáţe na mapě státy EU stručně charakterizuje státy EU porovná hustotu osídlení, zalesnění, průmysl a zemědělství v Evropě zvolí si správnou mapu dle informací, které vyhledává Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování práce s atlasem, encyklopedií EGS Evropa s svět nás zajímá MKV etnický původ -princip sociálního smíru a solidarity podle mapy dokáţe krátce pohovořit o důleţitých městech, kulturních, kraje ČR, regionální zvláštnosti, zvyky, tradice, UNESCO, cestování) 126

131 historických a přírodních zajímavostech regionu; určí ráz krajiny Hv lidové písně zná letopočet vzniku ČR zná jméno prvního a současného prezidenta zná pojmy vláda, parlament, zákon vyjmenuje základní orgány státní moci vyjmenuje a popíše státní symboly, uvede jejich funkci a pouţití naše vlast orgány státní moci státní symboly VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Lidé kolem nás pojmenuje a popíše vztahy v rodině, škole mezi přáteli na základě vlastní zkušenosti a jemu známých norem chování vyvodí obecná pravidla pro mezilidské vztahy seznámí se se základními pravidly společenského chování odůvodní své jednání vůči sobě i ostatním lidem navrhne různá řešení běţných situací rodina, škola občan a stát Ústava ČR, Listina základních práv a svobod základy společenského chování lidská společnost OSV mezilidské vztahy, péče o dobré vztahy,chování,vztahy ve skupině VDO občanská společnost a stát-občan jako odpovědný člen společnosti 127

132 vzhledem ke specifickým odlišnostem (věk, pohlaví, postavení, národnost) naslouchá svému spoluţákovi, ocení jeho pomoc při konfliktu dokáţou ţáci najít společné řešení MV lidské vztahy - právo lidí ţít společně rozliší správné a špatné chování ve třídě i mimo ni definuje pojem šikana, zneuţívání, týrání v případě potřeby vyhledá pomoc chování lidí Úmluva o právech dítěte ústava a zákony OSV sebepoznání a sebepojetí - moje vztahy k druhým lidem vysvětlí pojem majetek a vlastnictví definuje pravidla pro chování se k majetku definuje význam peněz a jejich pouţití v běţném ţivotě vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné Ústava ČR základní lidská práva a povinnosti Evropská Unie způsoby placení pojmenuje pozitiva a negativa lidského chování vzhledem k přírodě i celé planetě navrhne změny, které by pomohly zlepšit naše ţivotní kultura (podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura) 128

133 prostředí stanoví si vlastní cíle pro pomoc společnosti i přírodě vysvětlí základní pojmy týkající se ochrany ţivotního prostředí základní globální problémy (oteplování, ozónová díra, exhalace, úbytek lesů) EV vztah člověka k prostředí Lidé a čas o pouţívá časovou přímku, orientuje se v ní o vyhledá na časové přímce historické mezníky o převádí jednotky času orientace v čase a časový řád Ma jednotky času o vyhledává informace o hledá historické souvislosti o vytváří referáty o zdůvodňuje význam památek o pracuje s různými zdroji informací o identifikuje technické vynálezy a vysvětlí jejich pouţití o definuje vynález a odůvodní snahu člověka o vynalézání nových přístrojů dějiny jako časový sled událostí významné osobnosti ČR Inf vyhledávání informací 129

134 o pojmenuje významné vynálezce a přiřazuje k nim jejich vynálezy o porovnává a hodnotí způsob ţivota, bydlení, dopravy v současnosti a minulosti o třídí poznatky o ţivotě předků v regionu o pojmenuje významné osobnosti regionu a analyzuje jejich přínos pro region regionální památky Vv minulost - budoucnost o uvede státní svátky o vysvětlí význam státních svátků a významných dnů,zaujímá svůj postoj k významným historickým událostem současnost a minulost v našem ţivotě (státní svátky a významné dny) státní symboly 130

135 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vzdělávacího předmětu Hudební výchova vede ţáka k porozumění hudebního umění a hudby, k jejímu vnímání a vyuţívání jako prostředku komunikace, prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost ţáka a vedou především k rozvoji jeho hudebnosti, hudebních schopností, které se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi (sluchové, rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a poslechové). Hudební činnosti dále umoţňují ţákovi uplatnit jeho individuální pěvecký potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, jeho individuální instrumentální dovednosti a jeho pohybové dovednosti i podle jeho zájmu a zaměření. Obsahové vymezení předmětu Vzdělávací oblast předmětu hudební výchova je zaměřena na čtyři tematické okruhy: vokální instrumentální hudebně pohybový poslechový Tyto okruhy jsou zpracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících. Ţáci si osvojují: pěvecký a mluvní projev, rytmus řeči a hudební rytmus, orientaci v notovém záznamu melodie, rozvíjí si hudební sluch a hudební představivost, intonuje a vokálně improvizuje hru na hudební nástroje, záznam skladby, vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje pohybový doprovod znějící hudby, pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby, orientaci v prostoru hudební dílo a autora, hudební styly a ţánry, interpretaci znějící hudby Předmět se vyučuje v 1 aţ 9. ročníku v časové dotaci 1 hodiny týdně. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence komunikativní o výstiţné, souvislé a kultivované vyjadřování o naslouchání, reakce a zapojení se do diskuse o obhajoba svého názoru 131

136 o vyuţití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci o spolupráce s ostatními Kompetence sociální a personální o skupinová spolupráce o ovlivňování kvality společné práce o utváření příjemné atmosféry v týmu o ohleduplnost a úcta při jednání o upevňování dobrých mezilidských vztahů o podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje Kompetence občanské o respektování, ochrana a ocenění našich tradic a kulturního i historického dědictví o pozitivní postoj k uměleckým dílům o smysl pro kulturu a tvořivost o aktivní zapojení do kulturního dění Kompetence pracovní o plnění povinností a závazků o přístup k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany kulturních hodnot o vyuţití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech 132

137 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem vyuţívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře dbá na správné dýchání a drţení těla provádí hlasová a dechová cvičení zřetelně vyslovuje zná význam not rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní rozlišuje krátké a dlouhé tóny Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) Osvojování nových písní Instrumentální činnosti MKV kulturní diference, lidské vztahy - hudba etnických skupin EV základní podmínky ţivota - výchova k ţivotnímu prostředí hudba rámus učí se pouţívat dětské hudební nástroje k rytmických cvičením a hudebnímu doprovodu Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře) umí vytleskat rytmus podle vzoru (ozvěna) Rytmizace, hudební hry(ozvěna) provádí hudebně pohybovou činnost Hudebně pohybové činnosti 133

138 (drţení těla, chůze, jednoduché taneční hry, pochod) Hudebně pohybové hry Prvky hry na tělo do rytmu nebo jako doprovod Různé druhy chůze s hudebním doprovodem Pohybové reakce na hudbu Improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu MDV vnímání autora mediálních sdělení - výběr kvalitní hudby hudba provází výuku ČJ, M (Jedna, dvě..) i Prv (Prší, prší) pozná a naučí se vybrané vánoční koledy pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební nástroje) podle zvuku seznámí se s varhanní hudbou rozumí smyslu textu Poslechové činnosti Výchova k toleranci různých ţánrů Hymna ČR Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj Hudební styly(hudba pochodová, taneční, ukolébavka, ) 134

139 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase vyuţívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou, zeslabování a zesilování vytleskává rytmus říkadel a písní zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč rozlišuje noty umí zazpívat vybrané vánoční koledy doprovází zpěv hrou na rytmické hud. nástroje rozlišuje hudební nástroje podle zvuku klavír, trubka, housle, pikola uţívá dětské hudební nástroje Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena,dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu) Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu) kánon Instrumentální činnosti Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře ) Vv ilustrace Tv pochod taneční krok Čj říkadla, vypravování Prv lidové zvyky a tradice MDV vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění výrazových prostředků v hudbě a tanci) Rytmizace, hudební hry (otázka odpověď) Hudební improvizace 135

140 pohybuje se podle daného rytmu, při tanci tleská a bubnuje do pochodu vyjádří hudbu pohybem rozlišuje notu celou, půlovou, čtvrťovou Hudebně pohybové činnosti -pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt) -pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace) Poslechové činnosti MKV lidské vztahy (mezilidské vztahy v lidové písni) rozlišuje umělou a lidovou píseň hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb melodie, rytmus) hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, ) Píše noty do not. Osnovy Píše taktovou čáru a houslový klíč Seznámení s pojmy z hudební nauky délka not - celá,půlová,.. psaní do notové osnovy Notová osnova První seznámení s houslovým klíčem 136

141 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby dbá na správné dýchání Vokální činnosti pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu) Vv - ilustrace vytleská dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt pojmenuje notovou osnovu podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, ţesťové a umí uvést příklad doprovází písně na rytmické nástroje hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu) lidový dvojhlas, kánon Instrumentální činnosti hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten) Tv pochod taneční krok Pč výzdoba Čj vypravování Prv lidové zvyky a tradice 137

142 rytmizace, hudební hry (otázka odpověď) hudební improvizace Hudebně pohybové činnosti rozliší rytmus valčíku a polky zná polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá) vyjádří hudbu pohybem pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt) pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace) zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka poslechem rozezná hudební nástroje poslouchá váţnou hudbu, zábavnou, slavnostní píše noty stupnice Cdur do not. osnovy Poslechové činnosti kvalita tónů, vztahy mezi tóny (akord) hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb melodie, rytmus) hudba vokální instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj Stupnice Cdur, názvy not a zápis 138

143 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje učí se další písně dbá na správné dýchání zná pojmy repetice, houslový klíč Vokální činnosti pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) Vv - ilustrace rozlišuje délky not a umí je zapsat pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je v písní pouţít pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas) (rozvíjení činností z 1. období) hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu) Tv pochod taneční krok Vv Vánoce Pč vánoční výzdoba dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně) Čj vypravování zná stupnici C dur a zapisuje do osnovy intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny) 139

144 grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu) Instrumentální činnosti rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí doprovodí písně na rytmických nástrojích rytmizace říkadel hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových fléten) Prv lidové zvyky a tradice rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry) umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok Hudebně pohybové činnosti pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet) pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace) orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů) Poslechové činnosti hudební výrazové prostředky a hudební 140

145 zná jména oper B. Smetany zná symfonickou báseň cyklu Má vlast seznámí se s dílem A. Dvořáka a L. Janáčka prvky hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj (rozvíjení činností z 1. období) hudební styly a ţánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, ) interpretace hudby (slovní vyjádření) 141

146 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu vyuţívá získané pěvecké dovednosti realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not vyuţívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě sloţitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace rozpozná v proudu znějící hudby některé z uţitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu vyuţívá svých dovedností orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby Vokální činnosti hlasová hygiena dechová, hlasová, artikulační cvičení (rozšiřování hlasového rozsahu) lidová píseň(dvojhlas, kánon, drţené tóny) umělá píseň hudební hry hry na tělo, ozvěna melodizace textu intonace a vokální improvizace zpěv české hymny OSV cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, cvičení dovednosti zapamatování 142

147 vyuţívá na základě svých schopností a dovedností jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní Rytmické činnosti rytmizace textu synkopa, ligatura předvětí, závětí jednoduché ostinatální doprovody písní (Orffovy hudební nástroje) OSV řeč těla, řeč zvuků a slov; verbální i neverbální komunikace Čj(sloh) lidové zvyky, svátky a tradice koledy, lidové písně vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, provádí elementární improvizace rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby určí některé hudebně výrazové prostředky v jednoduché písni či skladbě (dynamika, tempo, melodie, rytmus, harmonie ) Poslechové činnosti hudba vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj kvalita tónů, vztahy mezi tóny zřetelné změny ve znějící hudbě hudební styly a ţánry hudební formy sluchová analýza dur, moll hudební uskupení (kapela, smyčcový kvartet, symfonický orchestr) OSV cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, cvičení dovednosti zapamatování 143

148 výrazové prostředky hudby poslouchá vybrané skladby českých a světových hudebních skladatelů Hudebně teoretické znalosti orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby takt durová stupnice C dur funkce posuvek (kříţek, béčko) rytmicko melodický zápis jednoduché melodie písňová forma dvoudílná, třídílná rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby ztvárňuje hudbu pohybem na základě tanečních kroků Hudebně pohybové dovednosti lidový tanec improvizace pohybem pohybový doprovod znějící hudby pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace) dle schopností OSV hra těla, temperament OSV kreativita - cvičení pro rozvoj tvořivosti, originality, pruţnosti nápadů OSV cvičení pro rozvoj tvořivosti, originality, pruţnosti nápadů Tv - reaguje pohybem na tempo 144

149 a dynamiku právě znějící hudby. Pochodový krok, jednoduché taneční kroky orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby vyuţívá na základě svých schopností a dovedností jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní Instrumentální činnosti orientace v jednoduché partituře doprovod na Orfeovy hudební nástroje vyuţití hry na klasické hudební nástroje) tvorba vlastních jednoduchých doprovodů OSV řeč těla, řeč zvuků a slov; verbální i neverbální komunikace 145

150 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV vyuţívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běţném ţivotě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáţe ocenit kvalitní vokální projev druhého reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a ţánrů, rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá uţité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový rytmus umí taktovat dvoučtvrťový a tří čtvrťový takt dokáţe pohybem vyjádřit obsah písně Hudebně pohybové činnosti pochod, polka, valčík, mazurka hra na dirigenta a orchestr dramatizace písní vánoční koledy dramatické ztvárnění OSV umění jako prostředek komunikace Dě - vznik křesťanství OSV estetika mezilidských vztahů Pohybové činnosti krok pochodový, valčíkový, 146

151 polkový Instrumentální činnosti rytmicky doprovází jednoduchou píseň na Orffovy nástroje pouţívá rytmickou paměť vytvoří vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a dohry reprodukce známých písní s důrazem na první a druhou dobu taktu rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická hra na tělo rytmické hudební formy analytická práce s písní (jednoduchá písňová forma) tvoření jednoduchých partitur pro Orffovy nástroje OSV rozvoj smyslového vnímání, obecná kreativita sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a dovede je pojmenovat rozliší skladbu vokální a instrumentální rozliší lidovou a umělou píseň, melodram, muzikál, operu a operetu analyzuje hudbu období baroka a klasicismu Poslechové činnosti hudební nástroje (rozdělení do skupin) píseň lidová, umělá, vokální a instrumentální skladba, melodram, muzikál, opereta, opera, symfonie, koncert baroko, klasicismus Dě, Vv - baroko, klasicismus EGS vnímání evropské hudeb. kultury, emotivnost, proţitek 147

152 Vokální činnosti podle svých individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky zpívá v jednohlase, dvojhlase slovně charakterizuje rozdíl mezi stupnicí a tóninou orientuje se v jednoduchém notovém zápisu vyhledává určené takty a rytmy intonační cvičení zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem říkadlo, píseň rytmus Vv ilustrace písní, výtvarný záznam melodie, rytmu EV vztah člověka k prostředí - citová stránka osobnosti, láska k přírodě, vnímání krásy VDO občan, občanská společnost a stát - rozvíjet kritické myšlení, aktivitu, kooperaci 148

153 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Vyuţívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běţném ţivotě Zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Dokáţe ocenit kvalitní vokální projev druhého Reprodukuje na základě svých individuálních schopností a dovedností různé motivy, témata, části skladeb, improvizuje doprovod. Orientuje se v zápisech písní Rozpozná některé z tanců různých stylových období Zařadí dle individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti při zpěvu vyuţívá správné pěvecké návyky podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně Vokální činnosti lidové a umělé písně dynamika melodie rytmus výběr písní různých období Poslechové činnosti EGS Evropa a svět nás zajímá - vnímání evropské hudeb. kultury OSV osobnostní rozvoj - obecná kreativita, rozvoj smyslového vnímání při poslechu vyuţívá získané zkušenosti spojuje poslech s instrumentální pochod, tanec, váţná hudba k poslechu výběr poslechových skladeb různých období 149

154 nebo pohybovou činností rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové moţnosti rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby zařadí skladbu do příslušného období Baroko Vivaldi, Bach Klasicismus - Mozart, Beethoven Romantismus Chopin, Schubert Český romantismus Smetana, Dvořák Instrumentální činnosti a pohybové činnosti pohybem reaguje na znějící hudbu s vyuţitím jednoduchých gest a tanečních kroků vyuţívá získaných znalostí a dovedností k vytvoření hudebně dramatického vystoupení prolínají do ostatních hudebních činností v průběhu celého šk. roku. taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění choreografie polka, valčík, mazurka moderní tance dramatizace v hud. projektu k příleţitosti Vánoc 150

155 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i mluvním projevu v běţném ţivotě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáţe ocenit kvalitní vokální projev druhého Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou vazbu Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá uţité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami Dodrţuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu Snaţí se zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně Rozliší píseň v durové a molové tónině Rozlišuje hudební dílo a jeho autora Porovnává různé styly a období jejich vzniku Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Hudební rytmus Poslechové činnosti Poslech různých hudebních ţánrů Starověk Středověk (gregoriánský chorál) Renesance Baroko Klasicismus EGS Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané D ČJ VV OSV osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání, kreativita, sociální rozvoj: komunikace OSV osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita; sociální rozvoj: poznávání lidí, komunikace, 151

156 Individuálně podle svých schopností vyjádří hudební i nehudební představy pomocí hudebního nástroje Rozlišuje vhodný pohybový doprovod znějící hudby Orientuje se podle svých paměťových schopností v krocích vybraných tanců Romantismus Hudba 20. století Artificiální hudba 20. století Instrumentální činnosti Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje Hudebně pohybové činnosti Prolínají se do ostatních hudebních činností v průběhu školního roku Pohybový doprovod znějící hudby Orientace v prostoru 152

157 Vyučovací předmět:hudební výchova Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Vyuţívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá uţité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Dodrţuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu Poznává nejstarší památky a umí je zařadit do historických souvislostí Orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích Rozlišuje charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti z jiných oborů umělecké činnosti Při poslechu vyuţívá získaných znalostí k rozlišení hudebního ţánru, díla a autora Vokální činnosti Pěvecký a mluvní projev Poslechové činnosti a vývoj hudby v českých zemích Hudební dílo a její autor Hudební styly a ţánry Počátky hudebních dějin v Čechách Středověk duchovní hudba, gregoriánský chorál České hudební baroko Český hudební klasicismus Český hudební romantismus 20. století v české artificiální hudbě Jazz a swing v české hudbě Trampská píseň EGS Evropa a svět nás zajímá OSV osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání 153

158 Postihuje hudebně výrazové prostředky Spojuje poslech s pohybovou činností Rozpozná hudební nástroje 50. A 60. Léta divadla malých forem 60. Léta big beat 70. A 80. Léta v české populární hudbě Muzikálová tvorba Technika v hudbě, hudební nosiče Instrumentální činnosti a pohybové činnosti Prolínají se do vokálních a poslechových činností během celého roku Hudebně výrazové prostředky Hudební nástroje 154

159 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vzdělávacího předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu o směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění o vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově o seznamuje se základními zákonitostmi při pouţívání různých výtvarných technik o učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace o učí uţívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání o pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy o rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity o přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace o uţívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií o rozvíjí především průřezové téma OSV ( týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a VMEGS ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře) Výuka probíhá v učebně nebo mimo budovu školy (práce v plenéru). Předmět se vyučuje v 1. aţ 9. ročníku v rozsahu 1 aţ 2 hodin týdně: v ročníku 1 h týdně, ve roč. 2 h týdně, v roč. 1 h týdně. Formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty, návštěvy galerií. Realizují se tyto tematické okruhy: Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o při teoreticky zaměřených hodinách si ţáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále vyuţívat pro své vlastní učení o ţáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáţou zpětně uvědomit problémy související s realizací 155

160 Kompetence k řešení problémů o ţákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek o při zadání úkolu ţák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení Kompetence komunikativní o při práci ve skupině dokáţe ţák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých Kompetence sociální a personální o učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodrţovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce Kompetence občanské o při propagaci školních akcí ţáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu o ţáci respektují názor druhých o ţáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěţí Kompetence pracovní o při samostatné práci jsou ţáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodrţují vymezená pravidla o ţáci si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem o ţáci při práci s výtvarným materiálem dodrţují hygienická pravidla 156

161 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, záţitků a představ zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami míchá barvy pouţívá různé druhy štětců dle potřeby, rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, objekty, tvary) pouţívá prostorovou techniku a rozfoukávání barev rozlišuje teplé a studené barvy kreslí měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou tuţkou, rudkou, uhlem malba - rozvíjení smyslové citlivosti teorie barvy - barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti kombinace barev, Goethův kruh kresba -rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, OSV Rozvoj schopností poznávánícvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění EV vztah člověka k prostředí - výchova k ţivotnímu prostředí Náročnost práce bude postupně od prvního ročníku úměrně zvyšována dle věku ţáků. uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti 157

162 modeluje z plastelíny a keramické hlíny zvládne koláţ, frotáţ výtvarně zpracovává přírodní materiál - nalepování, dotváření, tisk, otisk apod. pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové apod. pouţívá výtvarných technik na základě vlastní ţivotní zkušenosti - citového proţitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, hmatových,zrakových vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - hmatové, pohybové podněty další výtvarné techniky, motivace zaloţené na fantazii a smyslového vnímání ilustrátoři dětské knihy utvářet osobní postoj v komunikaci v rámci skupin spoluţáků, rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr tvorby 158

163 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu jako nezávislý model prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období maluje stěrkou, rozléváním barev a kombinuje různé techniky vyjadřuje své pocity barvou a nálady pojmenovává, porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a proporční vztahy komunikuje o obsahu svých děl malba hra s barvou, emocionální malba, míchání barev, Goethův barevný kruh. ověřování komunikačních účinků osobní postoj v komunikaci proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních děl OSV kreativita Náročnost práce bude postupně od čtvrtého ročníku zvyšována dle věku ţáků. prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období kresbou vystihuje tvar a strukturu materiálu zvládne obtíţnější práce s linií uţívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků kresba výrazové vlastnosti linie,kompozice v ploše, kresba různým materiálem pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v plenéru 159

164 zaměřuje se vědomě na projevení vlastních ţivotních zkušeností v návaznosti na komunikaci rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a ţivotní zkušenosti hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření nových proţitků prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem výtvarně zpracovává přírodní materiály - nalepování, dotváření pozná práci známých českých ilustrátorů ţák si vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření osobitého přístupu k realitě porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace grafické techniky tisk z koláţe, ze šablon, otisk, vosková technika techniky plastického vyjadřování modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů další techniky koláţ, frotáţ, základy ikebany ilustrátoři dětské knihy 160

165 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. Očekávané výstupy v RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie uţívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě uţívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky jiţ existujících i běţně uţívaných vizuálně obrazných vyjádření rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a proţitků porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů, zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání. Uplatňuje osobitý přístup k realitě. poznává různé vlastnosti prvků a kresebné studie - linie, tvar, objem - jejich rozvrţení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy, podobnost, kontrast, rytmus jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů - spirály, elipsy, řazení, Hv - rytmus, melodie OSV osobnostní rozvoj - kreativita 161

166 jejich vztahů pro získání osobitých výsledků rytmus, prolínání, mnoţení, vyvaţování, přímka, křivka uţívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem rozvíjení smyslové citlivosti souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů např. hmat - reliéfní autoportrét, sluch - výtvarné zpracování hudebních motivů, tvary ze zmačkaného papíru. Hv - hudební nahrávky výtvarný projekt oči OSV osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání plastická tvorba - papír, hlína, drát, sádra. správně uţívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy vytváří společné kompozice v prostoru - instalace, své představy dokáţe převést do objemových rozměrů. malba teorie barev - Goethův barevný kruh - teplé a studené barvy, barvy příbuzné. plastická a prostorová tvorba. společná práce na jednom objektu - koordinace, komunikace. Dě - pravěk - starší doba kamenná - způsob ţivota výtvarný projekt - pravěké umění (tvorba v přírodě, jsem šaman, pravěké nádoby) dokáţe vyuţít perspektivu ve svém vlastním výtvarném vyjádření. nauka o perspektivě - ( perspektiva paralelní a šikmá), umístění postav na plochu, velikost objektů. Čj - Řecko a Řím - báje a pověsti Dě - Egypt. Např. shon na ulici - vystřihování a lepení postav a objektů na plochu - 162

167 Výtvarný projekt - Egypt ( hieratická perspektiva, kánon lidské postavy, hieroglyfy, výzdoba pyramid, papyrus) společná práce, ilustrace řeckých bájí a pověstí, práce v plenéru EGS jsme Evropané k tvorbě uţívá některých z metod současného výtvarného umění - počítačová grafika, fotografie, video, animace třetí prostor budovaný liniemi práce s www stránkami. Např.vynález století - fantastický stroj - technický výkres seznamuje se s některými netradičními výtvarnými postupy umí vyuţívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření přírodní motivy ( rostliny, neţivá příroda, ţivočichové), člověk, náš svět, vesmír, bytosti, události. zvětšování (makrokosmos), zmenšování (mikrokosmos) detail, polodetail, celek EV ekosystémy osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, dokáţe vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše lidská figura - tvarová stylizace - Řecko, Řím Dě - Mezopotámie, Řecko, Řím Můj kamarád 163

168 tvarová a barevná kompozice např. Babylónská věţ - Mezopotámie vyuţívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění dekorační práce - vyuţití tvaru, linie, kombinace barev a pravidelného střídání lineárních symbolů písmo a uţitá grafika např. plakát, reklama, obal na CD, obal na knihu, časopis. výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům tematické práce - Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru např. vitráţ, malba na sklo, vystřihování, vyřezávání. Čj - poezie a próza s tématem Vánoc. uţívá viz. obr. vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní osobě subjektivní výtvarné vyjádření reality OSV sebepoznání a sebepojetí, komunikace 164

169 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 7. Očekávané výstupy v RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie uţívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě uţívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky jiţ existujících i běţně uţívaných vizuálně obrazných vyjádření rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a proţitků porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání uplatňuje osobitý přístup k realitě prvky viz. obr. vyjádření - kresebné etudy - objem, tvar, linie - šrafování analýza celistvě vnímaného tvaru na skladebné prvky OSV osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání uvědomuje si moţnost kompozičních přístupů a postupů experimentální řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, zmnoţování, 165

170 vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru - horizontála, vertikála, kolmost, střed, symetrie, asymetrie, dominanta) uţívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem správně uţívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy hodnotí a vyuţívá výrazové moţnosti barev a jejich kombinací rozvíjení smyslové citlivosti přenášení prostoru na plochu záznam autentických smyslových záţitků, emocí, myšlenek barevné vyjádření byzantské, arabské umění odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné rozdíly - vyuţití ve volné tvorbě i praktickém uţití ( např. oděv, vzhled interiéru) Dě - byzantské, arabské umění EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Např. vytrhávaný reliéfní portrét, přírodní děje - jejich vznik a průběh - bouře, mlha, vichřice, mraky, víry, sopky. Např. rok - měsíce, kalendář. rozliší působení viz. obr. vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. kategorizace představ, proţitků, zkušeností, poznatků OSV osobnostní rozvoj - kreativita Např. kašírování - výtvarné náměty z Asie, Afriky a Ameriky - masky. 166

171 vyuţívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění uţitá grafika písmo - styly a druhy písma tematické práce - Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic Např. orientační tabule do architektury. vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti a originality uţívá prostředky k zachycení jevů a procesů v proměnách, vývoji a vztazích uţívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů z představ a fantazie vlastní proţívání interakce s realitou událost - originální dokončení situace - vyprávění výtvarnými prostředky uplatnění subjektivity ve viz. obr. Vyjádření např. fantazijní variace na základní tvary písmen Čj - literární texty Např. vyjádření pocitů pomocí barev - špatná a dobrá nálada Např. rozvíjení jednotné výchozí situace - kolorovaná kresba. uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů interpretace práce s uměleckým dílem experimenty s reprodukcemi um. děl - hledání detailu, základních geometrických tvarů, skládání, deformování, dotváření kresbou a barvou výtvarný projekt Umění středověku koláţ 167

172 vytváří společné kompozice v prostoru - instalace ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvářených viz. obr. vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci architektura. Dě - románský sloh Např. charakteristické stavby románského slohu. 168

173 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 8. Očekávané výstupy v RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie uţívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě uţívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky jiţ existujících i běţně uţívaných vizuálně obrazných vyjádření rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a proţitků porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání uplatňuje osobitý přístup k realitě kresebné etudy etuda s linií jako výtvarným prostředkem různé typy zobrazení (podhledy, rovnoběţné promítání) uţívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností praktické ověřování a postupné vyuţívání kompozičních principů 169

174 (dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie) v experimentálních činnostech a vlastní tvorbě orientuje se v grafických technikách linoryt, tisk z koláţe, papíroryt Čj - ex libris interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a proţitků práce s uměleckým dílem teoretické práce - renesance, baroko, klasicismus - na příkladech konkrétních výtvarných děl vyhledávat a srovnávat různé způsoby uměleckého vyjadřování OSV morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Dě, Čj - renesance, baroko, klasicismus, romantismus rozvíjí se v estetickém cítění - vyuţívá dekorativních postupů pozorují, porovnávají a zařazují do historických souvislostí základní stavební prvky architektury (římsa, okno, portál, sloup, sgrafita, mozaika) - renesance, baroko tematické práce - Vánoce, Velikonoce - jak se slaví v jiných zemích EGS Evropa a svět nás zajímá Např. vitráţ z barevných papírů. písmo, uţitá grafika, reklama a propagační prostředky Výtvarný projekt Cestujeme po Evropě 170

175 správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext vlastního vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi správně uţívá techniku malby, vyuţívá texturu, míchá a vrství barvy zdokonalování technik kresby - způsoby stínování, kontrast práce s netradičními materiály objemové vyjádření námětu barvami - doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy podobné a příbuzné subjektivní barevná škála OSV sociální rozvoj - kooperace a kompetice OSV osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí OSV osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí Ze - mapa světa, obal Země MKV lidské vztahy Např. kresba zátiší s geometrickými a měkkými tvary. Např. proměny všedních předmětů - PET lahve. Krabice, přírodní papír Např. zátiší, mnoho zemí - jeden svět, rozdílné kvality obalu Země. uţívá perspektivních postupů lineární perspektiva - sbíhavá, úběţníková. Dě- renesance - objev perspektivy Výtvarný projekt Renesance a její doba k tvorbě uţívá některé metody současného výtvarného umění a práce s internetem - vyhledávání www stránek - orientace MDV fungování a vliv médií ve 171

176 digitálních médií - počítačová grafika, fotografie, video, animace výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě společnosti umí vyuţívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření správná technika malby - zvládnutí větší plochy krajinářské školy 19. stol Dě - historické souvislosti 2. pol. 19. stol. a přelomu 19. a 20. stol.. technika akvarelu, pastel 172

177 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 9. Očekávané výstupy v RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie uţívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě uţívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky jiţ existujících i běţně uţívaných vizuálně obrazných vyjádření rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a proţitků porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání uplatňuje osobitý přístup k realitě techniky kresby - tuţka, perko, uhel, rudka dynamická kresba např. kruh, koloběh vody, zátiší s jablky, kresba hlavy EV vztah člověka k prostředí Např. kruh, koloběh vody, zátiší s jablky, kresba hlavy. uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu ( 173

178 vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty) umí vyuţívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření komplementární barvy textura symbolika barev, míchání barev, působení barev, vztahy mezi barvami Např. nenarozené mládě. kontrast (barevný, světelný) orientuje se v grafických technikách - zvládá tisk z výšky tisk z výšky, plochy, hloubky Např. PF, ex libris. rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření uměleckých projevů současnosti a minulosti, orientuje se v oblastech moderního umění porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace viz. obr. vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů práce s uměleckým dílem - umění 1. pol. 20. stol a 2. pol. 20. stol např. kubismus, surrealismus, impresionismus seznamují se s hlavními současnými trendy výtvarného umění (instalace, performance, videoart, multimedia, akční umění akční tvar malby a kresby, land-arthappening) při práci s um. dílem hledají a pojmenovávají základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy, porovnávají rozdíly výtvarných vyjádření ( abstraktní, popisné, EGS jsme Evropané Dě- historické souvislosti 20. stol Hv- výtvarné směry 20. stol. promítající se v hudbě OSV morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika výtvarná řada - výtvarné trendy 20. stol. 174

179 alegorické, symbolické, atd.) uţívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů v proměnách, vývoji a ve vztazích společná práce - komunikace vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn OSV sociální rozvoj - komunikace Např. Jaká byla léta minulá? - graf, svět po zemětřesení. uţívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly uplatňování subjektivity ve viz.obr. vyjádření OSV osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí Např. Já - kombinovaná technika - plastika, asambláţ, koláţ. převádění pocitů těla na obrazové znaky s hledáním vzájemných souvislostí k tvorbě uţívá některé metody současného výtvarného umění - počítačová grafika, fotografie, video, animace - a učí se s nimi zacházet animovaný film - spolupráce, komunikace reklama a propagační prostředky (obaly, plakáty, prostředky doplňkové reklamy, jednotlivé propagační materiály) MDV práce v realizačním týmu uţívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů z představ a fantazie vytváření obrazových znaků na základě fantazie, kombinací představ a znalostí - rozvíjení schopnosti rozlišovat z jaké vrstvy Např. dotváření náhodného tvaru podle svých 175

180 zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé představivosti znaky pocházejí Prostorová tvorba modelování. fantazijních představ - působivé barevné kombinace -chiméra. zvládá zachycení pomíjivého okamţiku - skicování práce v plenéru krajinomalba, frotáţ. 176

181 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vzdělávacího předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k o rozvíjení vlastního historického vědomí o vnímání obrazu hlavních vývojových linií o získávání orientace v historickém čase o pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů o chápání kulturní rozmanitosti světa o utváření pozitivního hodnotového systému Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty o zeměpis orientace v prostoru, územní rozsah států, o matematika, fyzika, přírodopis, chemie vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky, o výtvarná výchova stavební slohy, umělecká díla, významní umělci, o hudební výchova vývoj hudebních projevů, významní skladatelé, o jazyky významní spisovatelé a jejich tvorba, o občanská výchova člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém, o tělesná výchova odkaz řecké kultury, olympijské hry, Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata o OSV komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita o VDO demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboţenská nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie o EV člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů, o MKV sbliţování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita o EGS integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, kříţové výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, burţoazní a burţoazně demokratické revoluce o MDV národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika 177

182 Předmět Dějepis je vyučován v ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. Realizují se v něm tyto tematické okruhy: Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Křesťanství a středověká Evropa Objevy a dobývání Modernizace společnosti Moderní doba Rozdělený a integrující se svět Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o zadávat úkoly, při kterých ţáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů o vést ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky o zadávat úkoly, které vyţadují vyuţití poznatků z různých předmětů o vést k zamyšlení nad historickým vývojem o vyhledávat a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě o operovat s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí o propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy Kompetence k řešení problémů o vést ke kritickému myšlení a logickému uvaţování, schopnosti obhájit svá rozhodnutí o vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nacházení jejich shodných, podobných a odlišných znaků, vyuţívání získaných vědomostí a dovedností o samostatné řešení problémů; volba vhodných způsobů řešení o zařazovat rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT,AV technika) o metody, při kterých ţáci sami docházejí k závěrům a řešením Kompetence komunikativní o vést ţáky k přesnému a výstiţnému vyjadřování o zařazovat do výuky diskuzi o vést ţáky k věcnému argumentování o vést ţáky k práci s různými typy textů, k vyuţívání informačních a komunikačních prostředků 178

183 o ţák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu o účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje o rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, o vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální o vytvářet příznivé klima třídy o dodávat ţákům sebedůvěru o podle potřeby ţákům v činnostech pomáhat o vést ţáky k účinné spolupráci ve skupině, k diskusím v malé skupině i k debatě celé třídy, k potřebě efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Kompetence občanské o reflektovat při výuce společenské i přírodní dění o vést ţáky k tomu,aby brali ohled na druhé o motivovat ţáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních o pěstovat v ţácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví o ţák respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí o odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí o chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy o respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví o projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit Kompetence pracovní o poţadovat dodrţování dohodnuté kvality práce o umoţnit ţákům vzájemně si radit a pomáhat o vést ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi o ţák dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 179

184 Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. Očekávané výstupy v RVP ZV Ţák uvede konkrétní příklady důleţitosti a potřebnosti dějepisných poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromaţďovány Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu Charakterizuje ţivot pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost Uvede příklady archeologických kultur na našem území Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důleţité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie Pracuje s časovou přímkou Orientuje se v základech periodizace dějin Rozlišuje pojmy prostor a čas Orientuje se ve zdrojích informací o minulosti a uvede některé instituce, kde jsou shromaţďovány Rozpozná vývojová stádia člověka Porovná způsoby obţivy a souţití Pravěk Úvod do učiva Význam zkoumání dějin Získávání informací o dějinách Historické prameny Starší doba kamenná Způsob ţivota jednotlivých vývojových typů člověka MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: vyhledávání a zpracování informací Z světové strany, světadíly VV pravěké malby, pojmy Archivy, muzea,knihovny v regionu 180

185 lidí Vysvětlí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství Vysvětlí podmínky vznik řemesel Vysvětlí důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako předpoklad pro rozvoj obchodu Uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa a tudíţ i kulturní rozmanitost světa Mladší doba kamenná Způsob ţivota a obţivy Počátky řemesel Doba kovů Rozvoj řemesel a obchodu Zánik rodové společnosti Naše země v období pravěku Shrnutí a opakování OSV Osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání; sociální rozvoj: komunikace, mezilidské vztahy, kooperace; morální rozvoj: řešení problémů EV vztah člověka k prostředí Z zemědělské oblasti OSV osobnostní rozvoj: kreativita výroba keramiky Z orientace n mapě Vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států Orientuje s ve společenském uspořádání těchto států Rozpoznává projevy náboţenských představ Vysvětlí podstatu antické demokracie Rozpozná přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury Rozlišuje vlastní, občanskou identitu a nutnost respektovat identitu Starověk Oblasti starověkého východu Charakteristické rysy oblasti Vývoj společnosti Náboţenské představy Počátek písma a kultury Přínos starověkých civilizací Shrnutí a opakování Řecko Kořeny řecké civilizace Archaické a klasické období Makedonie Helénismus VV řecké umění (stavitelství, sochařství, malířství) ČJ (literatura) eposy, řecké báje a pověsti VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: demokracie, 181

186 druhých Rozpoznává prolínání kulturních vlivů Rozpoznává formy státní moci Uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních států Orientuje se v uspořádání společnosti S pomocí mapy rozpoznává územní rozsah římské říše Porovnává barbarské civilizace se světem antiky Rozlišuje rozdílný vývoj v různých částech Evropy Shrnutí a opakování Řím Království Republika Císařství Počátky křesťanství Římská kultura Rozpad římské říše Naše země v době římské Shrnutí a opakování despocie, tyranie MKV multikulturalita: sbliţování a prolínání kulturních vlivů v období helénismu VV římské umění (stavitelství, sochařství, malířství) ČJ (literatura) římské báje ČJ (sloh) mluvní cvičení, řečnictví EGS Jsme Evropané-integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, nástěnné tabule, obrazové encyklopedie, videokazety, fonetické pomůcky, historická beletrie, modely archeologických nálezů, soubory historických pojmů, obrázkový materiál, 182

187 Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 7. Očekávané výstupy v RVP ZV popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech vymezí úlohu křesťanství a víry v ţivotě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky ţádající reformu církve včetně reakce církve na tyto poţadavky vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní ţivot popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboţenských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus STŘEDOVĚK osvojí si periodizaci středověku seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudálního státu, formováním národních států Raný středověk nový etnický obraz Evropy byzantská, arabská a franská říše Sámova říše Vv byzantské, arabské umění, románský sloh (archit., soch., malířství) Důraz na české patrony 183

188 učí se chápat úlohu křesťanství a víry uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty z Orientu seznámí se se státotvornou úlohou panovnických dynastií uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí učí se charakteristice dobového ţivotního stylu z hlediska sociálního učí se chápat změny politické, hospodářské, sociální a kulturní seznámí se s rozmachem českého státu a jeho významem ve střední Evropě učí se charakteristice dobového ţivotního stylu z hlediska sociálního i etnického seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a vyústily v českou reformaci učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance a intolerance uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského soustátí osvojí si periodizaci novověku Velká Morava, první Přemyslovci český stát v době kníţecí formování prvních státních celků v Evropě Vikingové boj mezi mocí světskou a církevní kříţové výpravy románská kultura a ţivotní styl raného st. Vrcholný středověk rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam český stát za vlády posledních Přemyslovců, nástup Lucemburků a vláda Karla IV. gotická kultura a ţivotní styl jednotlivých vrstev v období vrcholného středověku konflikt mezi Anglií a Francií (stoletá válka) kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách Čj první písemné památky, české pověsti, kroniky Ov - národ, vlast, čeští církevní patroni EGS OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT, FORMOVÁNÍ EVROPSKÝCH STÁTŮ, KLÍČ. UDÁLOSTI VZNIK SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ, KŘÍŢOVÉ VÝPRAVY MKV ETNICKÝ PŮVOD Čv kroniky, doba Karla IV., rozvoj češtiny, Hus, rozvoj vzdělání Vv gotické umění (stav., soch., malířství) Hv gotická hudba, husitské písně Ov - náš region (historie) Hus různá interpretace histor. osobnosti 184

189 seznámí se s pojmy humanismus, renesance a jejich projevy v kultuře, myšlení a ţivotě lidí poznává důvody a význam objevných plaveb a důsledky pronikání evropských civilizací do nově objevených zemí seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus učí se chápat postavení českých zemí v habsburské monarchii i v podmínkách Evropy - rozdělení na katolický a reformační blok chápe důsledky náboţenské nesnášenlivosti učí se rozpoznávat projevy barokní kultury seznámí se se situací českých zemích a vybraných evropských zemí po třicetileté válce doba poděbradská doba jagellonská Pozdní středověk NOVOVĚK Raný novověk humanismus objevné plavby a jejich společenské důsledky náboţenská reformace počátky absolutních monarchií český stát v předbělohorských poměrech třicetiletá válka občanská válka v Anglii baroko a ţivotní styl upevňování vlády Habsburků po třicetileté válce VDO FORMA PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŢIVOTĚ MAGNA CHARTA 1215 VZNIK PARLAMENTU MKV multikulturalita, předsudky, stereotypy kat. církve, husitství Vv pozdní gotika (stav., soch., mal.) Vv, Hv renesance (stavit., soch., malířství, hudba) Čj (lit.), Ov humanismus Účast v historických soutěţích a olympiádách Návštěva muzeí a aktuálních tematických výstav 185

190 Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 8. Očekávané výstupy v RVP ZV vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede poţadavky formulované ve vybraných evropských revolucích na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, k e kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií chápe význam osvícenství jako významný myšlenkový předěl, který ovlivnil politický vývoj u nás v Evropě i na americkém kontinentu ujasní si pojem osvícenský absolutismus uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a snahami nastupující burţoazie Období od 2. poloviny 17. stol. do konce 18. stol. rozvoj vzdělanosti v době osvícenství české země za vlády Marie Terezie a Josefa II. situace ve Francii, Rusku a Prusku, vzestup Velké Británie Vv, Hv baroko (stavitelství, sochařství, malířství, hudba) Čj(lit.) baroko VDO OBČAN, OČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT Návštěva muzeí a tematických výstav Účast v historických soutěţích a dějepisných olympiádách 186

191 chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu boj amerických osad za nezávislost, vznik Spojených států amerických Čj (lit.) osvícenství, klasicismus, poč. národního obrození uvědomí si důsledky definitivního rozbití středověkých politických, hospodářských a společenských struktur uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad a katalyzátor společenských změn a dopad rozvoje průmyslu na ţiv. prostředí uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve vývoji společnosti chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehoţ výsledkem je utvoření novodobých národů seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození Novověk od konce 18. stol. do r Velká francouzská revoluce, její průběh a význam pro Francii i evropské dějiny napoleonské války a jejich důsledky průmyslová revoluce, modernizace společnosti, změna sociální struktury národní a osvobozenecká hnutí v Evropě, pojem vlastenectví a poţadavek národa na svobodný rozvoj utváření novodobého českého národa rok 1848 v Evropě a v Čechách postavení českých zemí v habsburské monarchii ve 2. polovině 19. stol., základní rysy české politiky, její představitelé EGS jsme Evropané, kořeny a zdroje evropské civilizace EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vv Hv klasicismus, romantismus Čj (lit) národní obrození, romantismus 187

192 uvědomí si význam obrozeneckých snah významných osobností uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako předpoklad ustavení moderních politických stran chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný projev dané doby (snaha ohroţující existenci mnohonárodnostní monarchie) seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků procesy sjednocování v Německu a v Itálii občanská válka v USA imperialismus a kolonialismus kapitalistická společnost VDO občanská společnost EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí, průmyslová revoluce dopad na ţivotní prostředí a přírodní zdroje, technické vynálezy chápe historický rozměr pojmu rasismus MDV FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ NA SPOLEČNOST, PRVNÍ NOVINY, KARIKATURA, PROPAGANDA Čj (lit.), Vv, Hv umění 2. pol. 19. stol. a přelomu 19. a 20. stol. 188

193 Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 9. Očekávané výstupy v RVP ZV na příkladech demonstruje zneuţití techniky ve světových válkách a jeho důsledky rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu na příkladech vyloţí antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků vysvětlí a na příkladech doloţí mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce posoudí postavení rozvojových zemí prokáţe základní orientaci v problémech současného světa MODERNÍ DOBA učí se chápat 1. polovinu 20. stol. jako období dvou nejničivějších světových válek učí se chápat okolnosti vzniku samostatné ČSR, její vnitřní a zahraniční situaci v období první Situace v letech první světová válka situace v Rusku, ruské revoluce vznik ČSR, hospodářsko-politický rozvoj republiky, sociální a národnostní problémy VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, vznik totalitního zřízení republiky mezinárodně politická situace Evropy ve 20. Ov problémy lidské 189

194 uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem komunistického reţimu, totalitarismu a vypjatého nacionalismu uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními způsoby chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus, agrese učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos národní a evropské kultury k tomuto odkazu seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR v období druhé republiky, protektorátu učí se úctě k odkazu účastníků odboje učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který vyústil v únorové události 1948 letech počátky fašistického hnutí SSSR v meziválečném období světová hospodářská krize a její důsledky první projevy fašistické agrese, vznik válečných ohnisek kultura, věda a technika před vypuknutím 2. světové války cesta k Mnichovu, Mnichovská dohoda a její důsledky Protektorát Čechy a Morava druhá světová válka domácí a zahraniční odboj mezinárodní konference a poválečné uspořádání světa poválečné Československo v letech únorový převrat 1948 nesnášenlivosti, ţivotní názor (náboţenství) Čj (lit.) literatura 1. poloviny 20. stol. VV, HV umění 1. pol. 20. stol. EGS jsme Evropané, klíčové mezníky evropské historie, 1. a 2. sv. válka jako mezníky vývoje MKV multikulturalita, rasismus 20.st. solidarita během válek EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí, průmyslová revoluce a technické vynálezy chápe moţnost různé interpretace historických fakt a nutnost kritického přístupu k interpretacím 190

195 seznámí se s postavením ČSR v mezinárodních souvislostech učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti učí se chápat vznik a problémy existence bipolárního světa uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých seznámí se s vnitřní situací v naší republice (události r. 1968) učí se chápat postupný rozpad východního bloku rozkladem komunistických systémů seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a s vývojem v 90. letech vznik ČR ustavení demokrat. reţimu hrozba terorismu vliv médií na kaţdodenní ţivot a politické dění ujasnění si začlenění ČR do integračního procesu (vstup do EU) DĚJINY OD POLOVINY 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI postavení Československa a jeho postupné začleňování do sféry vlivu SSSR, projevy sovětizace ČSR ve všech oblastech společenského ţivota i v kaţdodenním ţivotě lidí studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět vnitřní situace v zemích východního bloku (krizové projevy) charakteristika západních zemí (na vybraných příkladech) krize sovětského impéria a perestrojka obnova demokracie ve východní Evropě a sametová revoluce Ov mezinárodní organizace, mezinárodní vztahy VDO občan, občanská společnost a stát, ČSR a komunismus, formy vlády, Listina práv a svobod a Charta 77 EGS jsme Evropané, Východ x Západ, NATO, Varšavská smlouva, revoluce 1989, začlenění ČR do integračního procesu vstup do EU Čj (lit.) - literatura 2. pol. 20. stol. Vv, Hv - umění 2. pol. 20. stol. 191

196 rozpad Československa, vznik ČR Česká republika na přelomu tisíciletí technika, věda a kultura ve 2. pol. 20. stol., evropská integrace, globalizace 192

197 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vzdělávacího předmětu Občanská výchova vybavuje ţáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do ţivota demokratické společnosti. Výuka se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací ţáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Vede je k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých ţivotních situací. Seznamuje ţáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským ţivotem, činností důleţitých společenských institucí a orgánů a s moţnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského ţivota. Ţáci se učí respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského souţití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování, jednání a jejich důsledky. Občanská výchova rozvíjí občanské a právní vědomí ţáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje ţáky k aktivní účasti na ţivotě demokratické společnosti. Důleţitou součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobiích a extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv. Vzdělávání vychází z poznávání nejbliţšího okolí a bezprostředních mezilidských vztahů a postupně se přechází k poznávání stále širších kontextů společenských jevů, dějů vztahů a institucí. Poznávání společnosti a mezilidských vztahů se opírá o ţivotní praxi a aktuální ţivotní zkušenosti ţáků. Učební činnosti směřují k osvojování praktických dovedností a k jejich aplikaci v reálných ţivotních situacích. Ve výuce uplatňujeme praktické hry, cvičení, modelové situace, diskuse v kruhu, skupinové práce. Vyučovací předmět Občanská výchova se vyučuje od 6. do 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Realizují se zde tyto tematické okruhy: Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo Mezinárodní vztahy, globální svět Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o vyuţívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení o plánování celoţivotního učení o vyhledávání a třídění informací o vyuţívání získaných poznatků v praktickém ţivotě o práce s textem, čtení textů s porozuměním Kompetence k řešení problémů 193

198 o posuzování problémových situací ve škole i ve veřejném ţivotě o skupinová práce o diskuse s obhajobou svých rozhodnutí a postojů o hledání příčin, uvádění věcí do souvislostí Kompetence komunikativní o jasné, stručné a logické vyjadřování o zdůvodňování svých tvrzení o projektová výuka o vyuţití komunikativních a informačních prostředků o rozhovor Kompetence sociální a personální o skupinová práce o upevňování mezilidských vztahů o respektování druhých o ovládání vlastního jednání Kompetence občanské o aktivní účast v kulturním, společenském a sportovním ţivotě o výklad práv a povinností o dodrţování ekologických zásad o poskytnutí pomoci v krizových situacích Kompetence pracovní o plánování, hodnocení, sebehodnocení o adaptace na nové pracovní podmínky o dodrţování pracovních povinností, návyků o posilování zodpovědnosti 194

199 Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Objasní účel důleţitých symbolů našeho státu a způsoby jejich pouţívání Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje Zhodnotí a na příkladech doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi Umí se orientovat v kalendáři a v letopočtech Rozpozná původ některých svátků a jejich podstatu Uvede příklady přísloví nebo pořekadla Zná pravidla chování ve škole Respektuje společná pravidla chování Rozlišuje význam jednotlivých sloţek obecního zřízení Vysvětlí praktický význam odborů MěÚ, OÚ Rozlišuje projevy vlastenectví od Rok v jeho proměnách a slavnostech Kalendář, letopočty Svátky Přísloví, pořekadla Člověk ve společnosti Naše škola Ţivot ve škole Práva a povinnosti ţáků Společná pravidla Ţákovská samospráva Naše obec, region, kraj Obecní zřízení Zajímavá památná místa a objekty Naše vlast Vlast, vlastenectví Zajímavá a památná místa 195 Z planeta Země MKV lidské vztahy OSV sociální rozvoj: poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice OSV rozvoj schopností poznávání VDO občanská společnost a škola Z orientace na mapě P Co nás proslavilo

200 projevů nacionalismu Objasní účel důleţitých symbolů státu Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování Respektuje druhé pohlaví v rovnosti šancí Chápe význam solidarity mezi lidmi Neshody a konflikty řeší nenásilným způsobem Co nás proslavilo Státní symboly, svátky Lidská setkání Rovnost a nerovnost Rovné postavení muţů a ţen Lidská solidarita Pomoc lidem v nouzi EGS Evropa a svět nás zajímá; jsme Evropané: respektování národní identity, naše místo v Evropě, nacionalismus EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: trvale udrţitelný rozvoj; vztah člověka k prostředí 196

201 Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Rozlišuje a porovnává různé druhy vlastnictví, uvede jejich příklady Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany duševního vlastnictví, jejich znalost uplatňuje ve svém jednání Dodrţuje zásady hospodárnosti, objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky Rozlišuje a porovná úkoly jednotlivých sloţek státní moci ČR Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady jejich vlivu na ţivot občanů Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích, konflikty řeší nenásilným způsobem Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování Dokáţe posoudit vhodné nakládání s penězi Rozlišuje nejčastější typy států, jejich znaky Stát a hospodářství Majetek, vlastnictví, spoluvlastnictví Duchovní a věcné hodnoty Hospodaření s penězi Stát a právo Právní základy státu, typy Státní občanství ČR Ústava ČR D, Z OSV rozvoj schopností poznávání OSV sociální rozvoj: poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace OSV morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika 197

202 Rozlišuje a porovnává sloţky státní moci Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu Vysvětlí princip voleb do zastupitelstev Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod Porovnává různé podoby a projevy kultury Vysvětlí přínos kulturních institucí Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní odlišnosti Zaujímá tolerantní postoj k menšinám Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí Zaujímá aktivní postoj proti projevům lidské nesnášenlivosti Charakterizuje prostředky masové komunikace Posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury, na veřejné mínění Sloţky státní moci Principy demokracie Lidská práva, dokumenty Šikana, diskriminace Člověk ve společnosti Rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, tradice Kulturní instituce Masová kultura, masmédia VDO občan, občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém ţivotě; principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV kulturní diference; multikulturalita; lidské vztahy; etnický původ; (uvědomění si své vlastní kulturní identity, odstraňování nepřátelství a předsudků) EV ; vztah člověka k prostředí: ochrana přírodních a kulturních památek MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; stavba mediálních sdělení;vnímání autora mediálních sdělní; fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu 198

203 Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 8. Očekávané výstupy v RVP ZV Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci Objasní pozitivní vliv realistického vnímání a hodnocení vlastní osobnosti na rozhodování, vztahy s druhými lidmi i na kvalitu vlastního ţivota Posoudí vliv osobních vlastností a význam vůle na dosahování individuálních i společných cílů a překonávání překáţek Rozpoznává záporné charakterové vlastnosti u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a koriguje své chování Popíše způsob kultivace a usměrňování charakterových a volních vlastností, jak překonávat nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru Objasní význam právní úpravy důleţitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manţelství Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravující občanskoprávní vztahy osobní přeprava, koupě, oprava věci Objasní úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady Případné konflikty řeší nenásilným způsobem Zaujímá aktivní postoj k projevům lidské nesnášenlivosti (xenofobie, antisemitismus, rasismus) Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení úkolů a dosahování cílů Člověk ve společnosti Vztahy mezi lidmi Mezilidská komunikace Konflikty v mezilidských vztazích Problémy lidské nesnášenlivosti Zásady lidského souţití Morálka a mravnost Svoboda a vzájemná závislost Dělba práce a činností OSV osobnostní, sociální a morální rozvoj VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, tolerance a respekt k názorům druhých 199

204 Výhody spolupráce lidí Zaujímá pozitivní postoj k hodnocení vlastní osobnosti v realistickém světle Posoudí vliv osobních vlastností a vůle na dosahování cílů a překonávání překáţek Vhodně koriguje své chování Snaţí se budovat zdravou sebedůvěru Člověk jako jedinec Podobnost a odlišnost lidí Lidský temperament Vlastnosti, schopnosti, charakter Vnitřní svět člověka Vnímání, proţívání Osobní hodnoty, sebehodnocení Osobní rozvoj Ţivotní cíle a plány Motivace a seberozvoj MKV - lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity Objasní význam právního řádu Rozlišuje orgány právní ochrany Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin Stát a právo Právní řád ČR Význam a funkce Orgány právní ochrany Právo v kaţdodenním ţivotě Protiprávní jednání 200

205 Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké sluţby občanům nabízejí Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a sluţeb Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloţí podstatu fungování trhu Popíše vliv začlenění ČR do EU na kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i moţných způsobů jejich uplatňování Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimţ má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění, popíše výhody spolupráce mezi státy Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor, popíše jejich hlavní příčiny i moţné důsledky pro ţivot lidstva Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady moţných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání Vysvětlí funkci banky Rozlišuje příjmy a výdaje státu Porovnává úlohu a součinnost výroby, obchodu a sluţeb Na příkladu prodávajícího a kupujícího vysvětlí podstatu fungování trhu Uvede příklady práv občanů ČR Stát a hospodářství Peníze Funkce a podoby peněz Rozpočet rodiny, státu Výroba, obchod, sluţby Principy trţního hospodářství Mezinárodní vztahy, globální svět Evropská integrace Evropská unie a ČR OSV sociální rozvoj, komunikace, kooperace a kompetice, rozhodovací dovednosti VDO formy participace občanů v politickém ţivotě, principy 201

206 v EU Uvede některé mezinárodní organizace a výhody spolupráce mezi státy Uvede příklady kladů a záporů globalizace Orientuje se v globálních problémech současnosti, na příkladech vysvětlí příčiny a důsledky některých z nich Rozlišuje souvislosti globálních a lokálních problémů Vysvětlí pojem terorismus Mezinárodní spolupráce Podoby a výhody Významné mezinárodní organizace Globalizace Projevy, klady, zápory Významné globální problémy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování EGS jsme Evropané-rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní, zájem o Evropu a svět MKV etnický původ-tolerance k hodnotám a kulturním odlišnostem, odstraňování předsudků, problémy lidské nesnášenlivosti MDV fungování a vliv médií ve společnosti; tvorba mediálního sdělení; práce v realizační týmu 202

207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vzdělávacího předmětu V předmětu Fyzika si ţáci osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování, nejdůleţitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě, v běţném ţivotě i v technické praxi. Přispívá k rozvoji rozumových schopností ţáků, učí ţáky přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí je do moţností a perspektiv moderních technologií. Obsahové vymezení předmětu V 6. ročníku se navazuje na přírodovědné poznatky z 1. stupně, opakuje, upevňuje a prohlubuje se učivo o tělesech a látkách, magnetismu a elektrických obvodech. Nově se ţáci seznamují s elektrickými vlastnostmi látek a základními fyzikálními veličinami a jejich měřením. V 7. ročníku se znalosti ţáků rozšiřují o pohyby a vzájemné silové působení těles. Dále poznávají mechanické vlastnosti kapalin a plynů a základy optiky. V 8. ročníku se setkávají s dalšími fyzikálními veličinami práce, výkon a energie a rozšíří si své vědomosti o elektrickém proudu, tepelných a zvukových jevech. V 9. ročníku je učivo rozvrţeno na tematické celky elektromagnetické jevy, atomy a záření, jaderná energie a vesmír. je završeno tématem Kam směřuje fyzika?. Výuka probíhá v rozsahu 2 hodin týdně v kaţdém ročníku. Realizují se tyto tematické okruhy: Látky a tělesa Pohyb těles, síly Mechanické vlastnosti tekutin Energie Zvukové děje Elektromagnetické a světelné děje Vesmír Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o skupinová práce (laboratorní práce) o práce s textem (pracovními listy, učebnicemi, odbornou a populárně vědeckou literaturou, časopisy) 203

208 o projektové vyučování o vypracovávání referátů o práce s počítačem, internet Kompetence k řešení problému o pozorování, rozhovor, řízená diskuze o demonstrační a frontální pokusy o problémové vyučování o metoda analýzy a syntézy o skupinová práce Kompetence komunikativní o diskuse o řešení výukových problémů o aplikace znalostí o prezentace výsledků vlastní práce o pojmenovávání jevů, problémů o hodnocení a sebehodnocení o pouţívání terminologie Kompetence sociální a personální o skupinová práce (dělba rolí při práci) o laboratorní práce Kompetence občanské o výchova k zodpovědnosti za ţivotní prostředí o výchova k uvědomování si negativních dopadů některých objevů o nácvik první pomoci o nácvik k chování v krizových situacích Kompetence pracovní o samostatnost při práci o spolupráce ve skupině o příprava a prezentace pokusů o výchova k zodpovědnosti o seznámení a dodrţování bezpečnosti práce 204

209 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník:6. Očekávané výstupy v RVP ZV Látky a tělesa změří vhodně zvolenými měřidly některé důleţité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, ţe se částice neustále pohybují a vzájemně na sebe působí předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty vyuţívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů sestaví podle schématu elektrický obvod rozlišuje látku a těleso, uvádí příklady látek a těles objasní rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší uvádí příklady difuze a vysvětlí Brownův pohyb pouţívá pojem atom, molekula, iont Stavba látek Rozdělení látek na pevné kapalné a plynné Částicové sloţení látek Sloţení atomu EV Základní podmínky ţivota změny skupenství - -počasí, moţnosti vzniku eroze Che návaznost v 8. roč. atomy, ionty, prvky, chem. vazba má představu, z čeho se skládá atom rozpoznává, zda na dané těleso působí síla a pomocí prodlouţené Síla působící na těleso 205

210 pruţiny porovnává podle velikosti dvě působící síly změří sílu siloměrem uvádí příklady těles zelektrovaných souhlasně a nesouhlasně Elektrické vlastnosti látek Elektrování při vzájemném dotyku objasní, kdy se tělesa odpuzují a přitahují posoudí, na která tělesa působí elektrické pole Elektrické pole Magnetické vlastnosti látek uvádí příklad feromagnetické látky a pokusem se přesvědčí, zda je těleso z feromagnetické látky Magnety vysvětlí, co jsou póly magnetu a jak je značíme Póly magnetu rozlišuje souhlasné a nesouhlasné póly 2 magnetů rozlišuje působení magnetického, elektrického a gravitačního pole objasní, co jsou indukční čáry magnetického pole a jakým pokusem si je můţeme představit Magnetické pole Indukční čáry magnetického pole pouţívá buzolu a uvádí vyuţití kompasu Magnetické pole Země 206

211 ovládá značky a jednotky základních fyzikálních veličin Fyzikálni velečiny vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotky změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých jednotkách Délka změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce a zapíše výsledek změří hmotnost pevných a kapalných těles na rovnoramenných váhách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce Objem Hmotnost Ma převody jednotek, převodní vztahy z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s porozuměním vyuţívá vztah ρ = m/v, pracuje s tabulkami Hustota Che - 8. roč. vlastnosti látek změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku hodin Čas změří teplotu pomocí teploměru, určí rozdíl teplot z naměřených hodnot Teplota předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší nebo zmenší schematicky značí části el. obvodu Teplotní roztaţnost těles Elektrický obvod Elektrický proud 207

212 sestavuje jednoduchý el. obvod a zakresluje jeho schéma pouţívá pojmy elektrický proud a elektrické napětí rozděluje látky mezi vodiče a izolanty a samostatně uvádí jiné příklady vodičů a izolantů uvádí příklady tepelných a světelných elektr. spotřebičů Sestavení elektrického obvodu Elektrický proud a elektrické napětí Vodiče a izolanty Elektrické spotřebiče OSV osobnostní rozvoj bezpečnost základní pravidla při zacházení s elektrickým zařízením, bezpečné zacházení s elektrospotřebiči Ov 1. pomoc při úrazu elektrickým proudem 208

213 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. Očekávané výstupy v RVP ZV Pohyb těles, síly rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu vyuţívá s porozuměním při řešení problému a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles změří velikost působící síly určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikost, směry a výslednici vyuţívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stále výsledné síly v jednoduchých situacích aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů Elektromagnetické a světelné děje vyuţívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a vyuţívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Pohyby těles M- slovní úlohy o pohybu Z- pohyby Země vyuţívá s porozuměním při řešení problému a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles rozhodne, jaká síla působí na těleso v různých situacích Síla OSV- osobnostní rozvojorientace v jízdním řádu Laboratorní práce 209

214 změří velikost působící síly určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikost, směry a výslednici Výslednice dvou sil M - grafické sčítání a odčítání úseček určí pokusně těţiště tělesa při hledání těţiště vyuţívá závislost polohy těţiště na rozloţení látky v tělese rozlišuje rovnováţné polohy těles v závislosti na poloze těţiště M - těţiště rovinných útvarů Laboratorní práce určí velikost gravitační síly z hmotnosti tělesa a graficky znázorní působiště, směr a velikost této síly Gravitační síla Z- gravitační pole vyuţívá Newtonovy pohybové zákony k objasnění pohybu těles v jednoduchých situacích aplikuje otáčivé účinky páky na stroje a zařízení v běţném ţivotě aplikuje poznatky o otáčivých účincích kladky při řešení praktických úloh v jednoduchých případech určí Newtonovy pohybové zákony Páka a kladky Tlak a tlaková síla EV -vztah člověka k prostředíbezpečnost silničního provozusetrvačnost 210

215 velikost a směr tlakové síly uţívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy, na niţ sila působí měří třecí sílu závislost třecí síly na druhu stykových ploch vyuţívá při ovlivňování třecí síly v praxi rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla Třecí síla Elektromagnetické a světelné děje Světelné děje EV- lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí- dopravaškody na komunikacích přetěţováním dopravních prostředků bezpečnost silničního provozu rozlišuje světelné zdroje, osvětlená tělesa a tělesa pohlcující světlo vyuţívá zákon o přímočarém šíření světla ve stejnorodém prostředí v praktickém ţivotě Vlastnosti světla Z- fáze Měsíce, zatmění Slunce Laboratorní práce objasní vznik stínu vyuţívá zákon o odraze světla na rozhraní dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném zrcadle pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem, uvádí příklady z praktického ţivota Odraz světla Lom světla Z- orientace v přírodě M-úhly 211

216 pokusně určí polohu ohniska dutého zrcadla rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a vyuţívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami rozlišuje krátkozrakost od dalekozrakosti a způsoby nápravy těchto očních vad Rozklad světla vysvětlí vznik spojitého spektra na principu rozkladu světla hranolem 212

217 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 8. Očekávané výstupy v RVP ZV Mechanické vlastnosti tekutin vyuţívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní Energie určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa vyuţívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem vyuţívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem zhodnotí výhody a nevýhody vyuţívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na ţivotní prostředí Zvukové děje rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku posoudí moţnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na ţivotní prostředí uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, ţe se částice neustále pohybují a vzájemně na sebe působí uţívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení Mechanické vlastnosti tekutin Ch difuze kapalin Př mikroskopické pozorování EV- vztah člověka k prostředílisování kovového šrotu vyuţívá existenci 213

218 hydrostatického tlaku při řešení konkrétních úloh vyuţívá s porozuměním závislost hydrostatického tlaku na hloubce a hustotě kapaliny rozlišuje síly působící na těleso ponořené do kapaliny, určuje jejich směr a velikost OSV- morální rozvoj- záchrana tonoucího Laboratorní práce porovnáváním sil určuje chování těles v klidných tekutinách vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak plynu v zavřené nádobě určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou Mechanické vlastnosti plynů Energie Mechanická práce a výkon Z- procesy v atmosféře EV- základní podmínky ţivotapředpověď počasí, znečišťování ovzduší, exhalace vyuţívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem v jednoduchých případech z vykonané práce určí změnu energie tělesa Formy energie vyuţívá poznatky o vzájemných EV- základní podmínky ţivota - 214

219 přeměnách energie a jejich přenosu při řešení konkrétních úloh vyuţívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na ţivotní prostředí vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty tělesa rozpozná v přírodě a v praktickém ţivotě některé formy tepelné výměny určí v jednoduchých případech teplo přijaté a odevzdané tělesem EV- vztah člověka k prostředítepelná izolace- úspora energie,globální oteplování Země Laboratorní práce rozpozná jednotlivé skupenské přeměny Přeměny skupenství porovnává skupenské teplo tání některých látek určí hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny Př- skleníkový efekt, důsledky anomálie vody v přírodě vyuţívá poznatky o skupenských proměnách k vysvětlení základních meteorologických dějů Počasí kolem nás předpověď počasí 215

220 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuků a kvalitativně analyzuje vhodnost daného prostředí pro šíření zvuku Zvukové děje EV- lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí- nadměrná hladina zvuku a její negativní vliv na ţivotní prostředí poznatky o odrazu zvuku vyuţívá při objasnění vzniku ozvěny a dozvuku rozliší hladiny zvuku a posoudí zmenšování vlivu nadměrného hluku na ţivotní prostředí 216

221 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Očekávané výstupy v RVP ZV Energie určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa vyuţívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem vyuţívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení Elektromagnetické a světelné děje sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností vyuţívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů vyuţívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní zapojí správně polovodičovou diodu Vesmír objasní pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností na základě znalosti druhu náboje rozlišuje chování el. nabitých těles pokusně ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí existuje elektrické pole Elektromagnetické a světelné děje Elektrický náboj Ch- sloţení atomu 217

222 sestaví správně podle schématu jednoduchý a rozvětvený obvod pokusně určí, za jakých podmínek prochází proud obvodem rozliší účinky elektrického proudu Elektrický obvod OSV- morální rozvojbezpečnost práce při zacházení s elektrickými zařízeními- první pomoc při úrazu el. proudem Laboratorní práce rozlišuje pojmy proud a napětí změří elektrický proud a napětí vyuţívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů odliší zapojení spotřebičů vedle sebe a za sebou, určí výsledné napětí, výsledný proud a odpor při daném zapojení Ohmův zákon Elektrický odpor Laboratorní práce vyuţívá prakticky poznatky o závislosti odporu vodiče na vlastnostech vodiče vyuţívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem Elektromagnetické jevy Laboratorní práce vyuţívá prakticky vliv změny magnetického pole v v okolí cívky na vznik indukovaného proudu 218

223 rozliší stejnosměrný proud od střídavého proudu a změří střídavý proud a napětí Střídavý proud rozlišuje zdroje stejnosměrného a střídavého napětí vyuţívá poznatky o transformátoru při objasnění přenosu elektrické energie rozlišuje vodič, polovodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností Vedení proudu v polovodičích Laboratorní práce vyuţívá prakticky poznatky o polovodičových součástkách zapojí správně polovodičové součástky Energie určí v jednoduchých případech práci vykonanou elektrickou silou a z ní určí změnu energie tělesa vyuţívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem v praktických úlohách rozlišuje zdroje jaderného záření Elektrická práce a výkon Jaderná energie EV- vztah člověka k prostředíúspora elektrické energie 219

224 vyuţívá poznatky o vlastnostech jednotlivých druhů záření při posuzování nebezpečí, vyuţití a ochrany vyuţívá poznatky o jaderných reakcích k popsání principu fungování jaderné elektrárny zhodnotí výhody a nevýhody vyuţívání různých energetických zdrojů z hlediska ţivotního prostředí pomocí poznatků o gravitačních silách objasní pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet Vesmír EV- lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí- alternativní zdroje energie obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Z, Př- sluneční soustava výzkum kosmického prostoru odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 220

225 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Charakteristika vzdělávacího předmětu Vzdělávací předmět Přírodopis je oborem pro ročník, učí se v rozsahu 2 hodin týdně v kaţdém ročníku. Ţákům poskytuje přehled o rozmanitostech české i cizokrajné přírody, jejich ţivých i neţivých sloţek, seznamuje je s jednotlivými přístupy a metodami k jejímu poznávání a ochraně. Učí chápat přírodu celistvě, v souvislostech a porozumět přírodním zákonitostem. Člověka představuje jako součást přírody. Posiluje pozitivní postoje k sobě samému, svému tělu a zdraví, jakoţ i k okolnímu ţivotnímu prostředí. Obsahové vymezení předmětu Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis a jeho aplikace je rozdělen na jednotlivé tematické okruhy. V ročníku vyučujeme vzdělávací obor Přírodopis samostatně. V ročníku navazujeme na přírodovědné poznatky z 1. stupně. Nejprve zkoumáme českou přírodu a krajinu. Poznáváme rozmanitosti jednotlivých ekosystémů, jak přirozených, tak těch, které ovlivňuje a utváří člověk. Zaměřujeme se na konkrétní rostliny, ţivočichy a houby, které nás obklopují, snaţíme se porozumět jejich způsobu ţivota, významu na této planetě. Učíme se, jak je chránit v jejich prostředí a vyuţít je ke svému prospěchu. Organismy, které jsme poznali v předchozích letech, řadíme do biologického systému, zkoumáme podrobnější stavbu a funkci jejich těla. Poznáme rovněţ jejich příbuzné z jiných kontinentů. Snaţíme se porozumět přírodním zákonitostem a souvislostem. V 8. ročníku v přírodopisu je předmětem našeho zájmu lidské tělo, jeho stavba a funkce, jakoţ i vývoj v jednotlivých etapách ţivota a zákonitosti dědičnosti. Nedělitelnou součástí je zdraví lidského organismu, které chápeme jako vyváţený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Poznáváme jednotlivé aspekty, které zdraví ovlivňují styl ţivota, kvalitu mezilidských vztahů, kvalitu ţivotního prostředí, patogenní organismy (viry a bakterie) atd. Snaţíme se rozvíjet u ţáků pozitivní vztah k vlastnímu zdraví i zdraví druhých. Učíme ţáky aplikovat předlékařskou první pomoc a obstát při setkání s návykovými látkami i jinými rizikovými faktory. V 9. ročníku poznáváme neţivé části přírody horniny a nerosty, zákonitosti jejich vznik a význam pro člověka. Zkoumáme podmínky a okolnosti vzniku a vývoje ţivota na planetě, a to nejen v historické minulosti, ale i současnosti a budoucnosti zabýváme se globálními problémy, jejich příčinami a důsledky. Učíme se pracovat se zdroji přírodovědných informací u nás i ve světě. 221

226 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o rozvíjení prací s různými informačními zdroji (knihy, učebnice, noviny, časopisy, nástěnné obrazy, internet, ) o práce ţáků samostatně nebo ve skupinách o vyhledávání a rozlišení nejpodstatnější informace či údaje zadané učitelem o zpracování referátů, posterů či vyplňování tematických pracovních listů na základě získaných informací Kompetence k řešení problémů o vyuţívání vlastních pozitivních i negativních zkušeností při řešení problémů o učíme ţáka odhadnout své moţnosti a síly při řešení různé obtíţnosti úkolů o řešení teoretických i praktických úkolů ţáky samostatně či ve dvojících a skupinách o vedení k samostatnému pozorování jevů, jejich vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů Komunikativní kompetence o rozvíjení prostřednictvím diskusí, dialogu, anket, jakoţ i při tvorbě plakátů o dát ţákovi dostatečný prostor k vyjádření vlastního názoru o důraz na rozvíjení komunikativních dovedností (asertivní chování) o umění naslouchání a kompromisu Kompetence sociální a personální o rozvíjení především v situačních a simulačních hrách a diskuzí o skupinové práce o obhajoba a prosazování svého názoru o snaha vidět daný problém z více úhlů Kompetence občanské o samostatnost při práci, spolupráce ve skupinách o snaha vést ţáky k zodpovědnosti za své zdraví a zdravé ţivotní prostředí o výchova k uvědomování si negativních dopadů některých objevů o diskuze Kompetence pracovní o práce se základními optickými pomůckami mikroskopem o zacházení s ţivým biologickým materiálem o seznamování a dodrţení bezpečnosti práci o hodnocení, sebehodnocení o rozvíjení při laboratorních a terénních pracích a praktických cvičeních 222

227 Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV rozliší základní projevy a podmínky ţivota, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, ţivočichů a bakterií a objasní funkci základních organel třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a niţších taxonomických jednotek uvede na příkladech z běţného ţivota význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků vysvětlí různé způsoby výţivy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků vysvětlí princip základních fyziologických procesů rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny ţivočichů, určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin odvodí na základě pozorování základní projevy chování ţivočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob ţivota a přizpůsobení danému prostředí zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se ţivočichy objasní, čím se zabývá biologie a její jednotlivé obory interpretuje názory na vznik ţivota na Zemi rozlišuje ţivé a neţivé soustavy vysvětlí na příkladech propojení mezi ţivou a neţivou přírodou Obecná biologie a genetika Příroda Ţivé organismy Podmínky ţivota Projevy ţivota Buňka OSV osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání: domněnka, teorie, praxe, otevřenost lidského poznání EV základní podmínky ţivota EV Ekosystémy: faktory existence OSV rozvoj schopnosti poznávání, hodnota ţivota 223

228 popíše buňku rozliší buňku bakterií, hub, rostlin a ţivočichů objasní způsob výţivy rostlinné a ţivočišné buňky rozlišuje nebuněčné, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy vysvětlí stavbu viru uvádí existenci virů na příkladech z běţného ţivota pojmenuje některá onemocnění způsobená viry a bakteriemi popíše způsoby přirozené ochrany charakterizuje houby jako skupinu organismů, které se vyţivují rozkladem odumřelých těl organismů,souţitím nebo cizopasením rozlišuje rozdíly ve stavbě buňky hub, bakterií a rostlin zařazuje kvasinky mezi jednobuněčné houby posoudí nebezpečí cizopasných kvasinek pro člověka popíše stavbu těla kloboukatých hub s pomocí atlasu hub určí naše Stavba a rozdíly. rostlinná, ţivočišná, bakteriální buňka Bakterie a člověk Bakterie a příroda Podbuněčné (nebunečné) organismy viry Virová onemocnění Biologie hub Postavení hub mezi organismy Jednobuněčné a mnohobuněčné houby Jednobuněčné houby bez plodnic Kvasinky kulturní i cizopasné Mnohobuněčné houby s plodnicemi Stavba těla hub MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, projevy existence ţivota, vznik ţivota EV Ekosystémy: příklady organismů a ekosystémů EGS Evropa a svět nás zajímá: nebezpečí pandemických nemocí virového a bakteriálního původu, prevence, léčba, problematika celosvětového rozšíření viru HIV EV Ekosystémy: problematika vztahu organismu a prostředí MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: samostatná skupina organismů, kritéria EV Ekosystémy: problematika vztahů organismu a prostředí EGS Objevujeme Evropu a svět: revoluční objev antibiotik, aktuální problém rezistence bakteriálních kmenů vůči klasickým antibiotikům EV lidské aktivity a problém ţivotního prostředí: zemědělství 224

229 nejrozšířenější kloboukaté houby rozlišuje mezi nimi jedlé, nejedlé a jedovaté druhy hub posoudí význam hub v přírodě a pro člověka rozpozná lišejníky jako příklad symbiózy popisuje s pomocí atlasu nebo na konkrétním vzorku stavbu lišejníků uvádí některé společné znaky ţivočichů rozlišuje mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými ţivočichy objasní pojmy tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus uvádí příklady onemocnění způsobených cizopasnými prvoky charakterizuje kmen ţahavce popíše s pomocí obrázku tělo nezmara charakterizuje kmen ploštěnce popíše stavbu těla vybraného zástupce ploštěnců charakterizuje kmen hlístice popíše tělo, hlavní orgány a příklady hlístů Vyšší kloboukaté houby: jedlé, nejedlé, jedovaté Vyuţití hub jako potravin Zásady sběru a konzumace hub Lišejníky Symbióza houbových vláken, řas nebo sinic Lišejníky jako průkopníci a bioindikátory ţivota Biologie ţivočichů Stavba těla ţivočichů Vývoj, vývin a systém bezobratlých ţivočichů Jednobuněční ţivočichové (prvoci) Mnohobuněční ţivočichové s jednoduchou stavbou těla Ţahavci Ploštěnci Hlísti a ţivotní prostředí EV Ekosystémy: ţivotní prostředí ČR, základní podmínky ţivota - symbióza, 225

230 objasní nebezpečnost a způsob ochrany rozeznává krouţkovce vyjádří způsob jejich ţivota a místo v potravních vztazích objasní způsob dýchání a rozmnoţování krouţkovců zhodnotí ekologický význam pro pedosféru, objasní pojem rozkladač rozlišuje kmen členovci popíše vnitřní i vnější stavbu těla členovců uvádí příklady skupin členovců popisuje podle vyobrazení jejich typické znaky uvádí rozdíly ve způsobu rozmnoţování členovců, vývin přímý a nepřímý, proměna dokonalá a nedokonalá zhodnotí vlivy hmyzu vzhledem k člověku a ţivotnímu prostředí uvádí podstatu nebezpečnosti klíšťat a způsob ochrany charakterizuje kmen měkkýše rozlišuje suchozemské a vodní druhy měkkýšů popíše na základě vyobrazení vnější Krouţkovci Mnohoštětinatci Pijavice Členovci Korýši Pavoukovci Hmyz Měkkýši Plţi 226

231 stavbu těla a orgánové soustavy posoudí způsob rozmnoţovaní kmene měkkýšů zhodnotí význam kmene měkkýšů pojmenuje prostředí a způsob ţivota kmene měkkýšů, uvede zástupce Mlţi Hlavonoţci 227

232 Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin a ţivočichů třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a niţších taxonomických jednotek odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva aţ k jednotlivým orgánům porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich vyuţití při pěstování rostlin rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny ţivočichů, určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin odvodí na základě pozorování základní projevy chování ţivočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob ţivota a přizpůsobení danému prostředí zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty charakterizuje kmen strunatců a uvádí příklady prezentuje obratlovce s pomocí atlasu a dalších vyobrazení obratlovců rozeznává reprezentativní zástupce v jejich soustavě, určuje charakteristické znaky jejich těla, popisuje prostředí, v němţ ţijí a hodnotí způsob jejich ţivota Biologie ţivočichů Kmen: Strunatci Podkmen: Obratlovci OSV osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznává 228

233 vyjádří postavení obratlovců v potravním řetězci a ekosystémech, zhodnotí jejich význam posoudí moţnost chovů obratlovců v teráriích uvádí zástupce obratlovců ţijících v místním regionu popíše stavbu těla, orgány a orgánové soustavy vybraných obratlovců uvádí příklady ohroţených druhů u nás a ve světě uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se ţivočichy Soustava obratlovců (třídy) Kruhoústí Paryby Ryby Obojţivelníci Plazi Ptáci Savci EV základní podmínky ţivota Ekosystémy: závislost ţivota na existenci zelených rostlin společenstva rostlin v různém prostředí, v přirozených a umělých ekosystémech EGS objevujeme Evropu a svět: hospodářsky významné rostliny, potraviny a léčiva, dřevní hmota odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla objasní funkci jednotlivých částí rostlinného těla popíše s pomocí vyobrazení strukturu rostlinné buňky porovná vnitřní a vnější stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku rozeznává samčí a samičí část květu vysvětlí princip základních Biologie rostlin Tělo rostlin Rostlinná buňka Jednobuněčné a mnohobuněčné rostliny Stavba těla vyšších rostlin Kořen Stonek List. EV Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí 229

234 rostlinných fyziologických procesů a jejich vyuţití při pěstování rostlin odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí poznává, rozlišuje a třídí poznané zástupce vyšších rostlin do systematický skupin (taxonů) pouţívá k tomu aktivně tabulky a klíče k určování rostlin Květ, květenství Fyziologie rostlin Nepohlavní a pohlavní rozmnoţovaní Rostliny a prostředí Vyšší rostliny Mechorosty Kapraďorosty Nahosemenné rostliny jehličnany Krytosemenné rostliny Ekologie Rostlinná společenstva Ochrana rostlin Pěstování rostlin 230

235 Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Ţák určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka Objasní vznik a vývin nového jedince od početí aţ do stáří Rozlišuje příčiny, případně znaky běţných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby Aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla Vysvětlí podstatu pohlavního rozmnoţování a jeho význam z hlediska dědičnosti Uvede příklady dědičnosti v praktickém ţivotě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů Uvede na příkladech z běţného ţivota význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka Ţák umí zařadit člověka do systému ţivočišné říše Orientuje se v náboţenské a nenáboţenské teorii vzniku člověka Rozlišuje pojmy hominizace a sapientace člověka Rozlišuje vývojová stádia člověka a lidské rasy Rozlišuje a porovnává pojmy buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava a organismus Vysvětlí stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla Původ a vývoj člověka Buňky, tkáně, orgány Druhy tkání Historie studia lidského těla EV základní podmínky ţivota, ekosystémy, vznik a původ člověka, jeho vývoj D počátky lidské společnosti: člověk a lidská společnost v pravěku Z společenské a hospodářské 231

236 V lidském těle se orientuje jako v souboru buněk, tkání orgánů a soustav na sobě závislých a zajišťujících ţivotní funkce těla Vysvětlí význam kostry pro pohyb těla Porovnává s pomocí vyobrazení kostru člověka a lidoopa Rozlišuje základní kostru trupu, končetin a lebky Rozlišuje stavbu a spojení vybraných kostí Orientuje se v zásadách první pomoci při zlomeninách kostí a vykloubení Vysvětlí význam správné výţivy pro vývoj kostry Vysvětlí význam svalstva pro pohyb lidského těla Rozlišuje druhy svalstva a jejich stavbu Orientuje se v mechanismu činnosti svalů Posoudí význam pohybu člověka pro jeho zdraví Orientuje se v zásadách první Orgánové soustavy člověka Kosterní soustava Kostra trupu Kostra končetin Lebka Stavba kosti Spojení kostí Ošetření zlomenin Zásady správné ţivotosprávy pro vývoj kostry Svalstvo Druhy svalstva Činnost a stavba svalů Význam tělesného pohybu Svalová zranění, prevence prostředí, obyvatelstvo světa EGS objevujeme Evropu a svět, dějiny vědeckých výzkumů TV činnosti ovlivňující zdraví, význam pohybu pro zdraví, posilování, udrţování kondice VZ rizika ohroţující zdraví jejich prevence CH prvky a sloučeniny: O 2, CO 2 CH aerobní procesy, oxidace CH chemické reakce, oxidy, spalování TV činnosti ovlivňující zdraví, význam pohybu pro zdraví, rekreační a výkonnostní sport 232

237 pomoci Rozlišuje základní tělní tekutiny Vysvětlí význam a sloţení krve Rozlišuje krevní skupiny Vysvětlí mechanismus činnosti srdce Posoudí vliv nesprávné ţivotosprávy na srdeční, cévní choroby Orientuje se v zásadách poskytování první pomoci při srdeční zástavě, při krvácení ţil a tepen Vysvětlí podstatu buněčného dýchání Vysvětlí funkci dýchací soustavy a rozliší její stavbu Vysvětlí funkci červených krvinek pro rozvod kyslíku Orientuje se v příčinách onemocnění dýchací soustavy, prevenci a zásadách poskytování první pomoci Vysvětlí funkci trávicí soustavy člověka, rozliší její stavbu Rozlišuje základní sloţky potravy Rozpoznává význam zdravé, vyváţené stravy pro zdraví člověka Orientuje se v některých onemocněních trávicí soustavy vysvětlí stavbu a funkci vylučovací soustavy Oběhová soustava Rozvádění látek po těle Sloţení krve Krevní skupiny Krevní oběh, činnost srdce Mozková mrtvice, srdeční infarkt, prevence První pomoc při srdeční zástavě a cévním krvácení Dýchací soustava Stavba dýchací soustavy Onemocnění dýchací soustavy Umělé dýchání Trávicí soustava, vyuţívání potravy Stavba trávicí soustavy Sloţky potravy Onemocnění trávicí soustavy, prevence Vylučovací soustava Stavba vylučovací soustavy Funkce ledvin F zákon zachování energie VZ zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, zásady zdravého stravování, poruchy příjmu potravy CH částicové sloţení látek, chemické sloučeniny (cukry, tuky, bílkoviny) VZ kosmetika v péči o kůţi EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí, znečištění ovzduší F světelné děje, zvukové děje VV rozvíjení smyslové citlivosti 233

238 vysvětlí funkci ledvin rozlišuje některá onemocnění rozlišuje stavbu a význam kůţe Vysvětlí rozdíly barvy kůţe u lidských ras Vysvětlí důleţitost ochrany kůţe před koţními onemocněními Orientuje se v zásadách první pomoci při poranění kůţe Rozlišuje základní hormony lidského těla a jejich vliv na organismus Vysvětlí funkci a stavbu nervové buňky Rozpoznává stavbu nervové soustavy Vysvětlí význam reflexů Rozlišuje části mozku a jejich funkci Rozlišuje některá poranění a poškození mozku a míchy Orientuje se v principech první pomoci při poranění mozku a míchy Vysvětlí význam odpočinku, spánku a zdravého ţivotního stylu pro činnost nervové soustavy Posoudí nebezpečí uţívání návykových látek a léků na nervovou soustavu Rozlišuje lidské smysly a jejich Onemocnění vylučovací soustavy Koţní soustava Stavba kůţe Péče o kůţi, onemocnění, prevence Řízení lidského těla Hormonální soustava Nervová soustava Stavba nervové soustavy Reflexy Skladba mozku První pomoc Hygiena nervové soustavy Smyslové orgány Smyslové vjemy HV poslechové činnosti VZ sexualita, pohlavně přenosné choroby EGS pandemie AIDS OSV sociální rozvoj, poznávání lidí, mezilidské vztahy VZ nebezpečí návykových látek, kouření, alkoholismus Z bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě OSV morální rozvoj, hodnoty, 234

239 funkce Na příkladech vysvětlí poruchy smyslových orgánů Rozlišuje funkci a stavbu ţenské a muţské pohlavní soustavy rozlišuje pohlavní choroby, způsob přenosu, rizika nechráněného pohlavního styku, prevenci Rozlišuje dostupné metody antikoncepce Vysvětlí způsob oplození a vývinu člověka popíše jednotlivé etapy vývoje lidského ţivota vysvětlí vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka rozpozná vhodné způsoby chování člověka v mimořádných situacích vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnoţování Poruchy smyslových orgánů Hygiena smyslových orgánů Rozmnoţování člověka Pohlavní soustava ţeny Pohlavní soustava muţe Pohlavní choroby Sexualita a její projevy Vývin člověka Období lidského ţivota Člověk a zdraví Ochrana člověka v mimořádných situacích Genetika Principy dědičnosti postoje, praktická etika 235

240 Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Ţák objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání ţivota Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s pouţitím určovacích pomůcek Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě Rozlišuje hlavní geologická období podle charakteristických znaků Uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udrţení ţivota na Zemi Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence ţivých a neţivých sloţek ekosystému Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na ţivotní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému Aplikuje praktické metody poznávání přírody Dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání ţivé a neţivé přírody Vysvětlí teorii o vzniku Země Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání ţivota Rozliší prvky souměrnosti krystalu Orientuje se ve stupnici tvrdosti Podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty Zná význam vybraných nerostů Země Vznik Stavba Mineralogie Nerosty, krystaly Petrologie Z přírodní obraz Země, planeta ve vesmíru, stavba, oceány, kontinenty F látky a tělesa, pohyb těles, vesmír, energie CH částicové sloţení látek, prvky, anorganické a organické sloučeniny OSV osobnostní rozvoj, rozvoj 236

241 Rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné, porovná způsob jejich vzniku Zná význam a pouţití vybraných hornin Rozlišuje vnitřní a vnější geologické děje, porovnává je a rozlišuje důsledky jejich činnosti Rozlišuje druhy zvětrávání Vysvětlí vliv erozí ve svém okolí (skalní města) Porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy Rozlišuje hlavní půdní druhy a typy Vysvětlí teorii o vzniku a vývoji ţivota na Zemi Rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických a typických organismů Orientuje se v základních ekologických pojmech (ekosystém, populace, potravní řetězec, biom) Horniny Geologické děje vnitřní Litosférické desky Sopečná činnost Zemětřesení Geologické děje vnější Zvětrávání Působení zemské tíţe Činnost vody, větru, organismů Atmosféra Voda Pedologie Půda Půdní druhy Půdní typy Vznik a vývoj ţivota na Zemi Teorie o vzniku ţivota Éry vývoje Země Obecné principy Ekologie schopnosti poznávání CH chemické prvky a sloučeniny, směsi, působení vody ve vápencích Z těţba a dobývání nerostů, zpracování surovin F světelné děje VV rozvíjení smyslové citlivosti: pozorování a kreslení vzorků nerostů, estetika drahokamů Z vznik pohoří ve světě a v ČR, sopečná činnost, zemětřesení, oceány, moře, koloběh vody, mechanismus větrů v atmosféře CH směsi: půda, voda, vzduch MDV přírodní katastrofy, zemětřesení D modernizace společnosti, rozvoj vědy D počátky lidské společnosti 237

242 Rozlišuje konkrétní příklady potravních řetězců a vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce Vysvětlí vztahy mezi populacemi Rozlišuje ţivé a neţivé sloţky ţivotního prostředí Porovnává kladné a záporné vlivy člověka na ţivotní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů Orientuje se v principech trvale udrţitelného rozvoje a globálních problémů lidstva Orientuje se v geologické stavbě ČR Člověk a ţivotní prostředí Geologická stavba ČR EV základní podmínky ţivota, ekosystémy, lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí EV principy trvale udrţitelného rozvoje CH zdroje energie EGS spolupráce v otázkách ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje, ochrany přírodního a kulturního bohatství 238

243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vzdělávacího předmětu Zeměpis má přírodovědný i společenský charakter. Ţáci poznají zákonitost přírodních procesů, závislost člověka na přírodním prostředí a vlivy lidské činnosti na stav ţivotního prostředí. Získají všeobecný přehled o světě, o různých formách přírodních krajin a ţivota lidí v různých regionech světa. Zeměpis seznamuje ţáky s postavením naší Země ve vesmíru, s jeho zákonitostmi i důsledky postavení naší Země a jejich pohybů pro ţivot člověka. Ţáci se naučí pracovat s různými druhy map, uţívat základní geografickou i kartografickou terminologii. Seznámí se s různými zdroji geografických informací a naučí se je vyuţívat a hodnotit. Předmět Zeměpis se vyučuje od 6. do 9. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně v kaţdém ročníku. Realizují se v něm tyto tematické okruhy: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Přírodní obraz Země Regiony světa Společenské a hospodářské prostředí Ţivotní prostředí Česká republika Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o práce s informačními zdroji (učební texty, odborná a populárně vědecká literatura,časopisy,internet,obrazové informace) o metody kritického myšlení o vypracovávání prací ţáků, kteří zpracovávají informace získané z informačních zdrojů či dotazníkovou metodou o tvorba modelových situací o kooperativní metody práce Kompetence k řešení problémů o skupinová práce o diskuse o pracovní materiál o analýzy situací o metody kritického myšlení 239

244 o problémové vyučování Kompetence komunikativní o diskuse o prezentace výsledků vlastní práce o řešení problémových úkolů o hodnocení a sebehodnocení o vyslovování prognóz a hypotéz o pouţívání terminologie o skupinová práce Kompetence sociální a personální o dělba úloh a rolí při skupinové práci o hodnocení a sebehodnocení Kompetence občanské o skupinová práce o výchova k zodpovědnosti jedince vůči společnosti a světu o diskuse Kompetence pracovní o samostatnost při práci, spolupráce ve skupině o výchova k zodpovědnosti (prezentace, výstupy, forma a úroveň zpracování) o hodnocení a sebehodnocení 240

245 Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů pouţívá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými sloţkami v krajině zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáţe na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na ţivot lidí a organismů rozlišuje a porovnává sloţky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost lokalizuje na mapách světadíly, oceány porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných států porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu uplatňuje v praxi zásady bezpečnou pohybu a pobytu ve volné přírodě pouţívá znalosti o planetě Zemi a Měsíci zná některá tělesa sluneční soustavy planeta Země Měsíc přirozená druţice EGS Evropa a svět nás zajímá pohled na svět, ve kterém ţiji, jsme Evropané mezinárodní 241

246 vysvětlí střídání ročních období a délku trvání dnů a nocí Slunce sluneční soustava spolupráce a výzkum pouţívá glóbus k demonstraci rozmístění kontinentů a oceánů pouţívá různé druhy map a plánů, seznámí se s výškopisem a polohopisem vesmír glóbus mapy (práce s mapou) EV základní podmínky ţivota klimatické změny, ekosystémy, význam vody, podmínky pro ţivot na Zemi, přírodní sféry, ekologická problematika oceánů, vyuţívání přírodních zdrojů vyhledá potřebné informace v atlasech orientuje se v jednotlivých sloţkách krajinné sféry dokáţe na mapě lokalizovat významné geografické pojmy krajinná sféra a její části (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) Afrika Indický oceán OSV Sociální a morální rozvoj zájem o okolí, rozvoj kritického myšlení, řešení problémů provede regionalizaci v jednotlivých světadílech Austrálie vyhledá a provede stručnou Tichý oceán 242

247 charakteristiku nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí Oceánie Antarktida 243

248 Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění jednotlivých ekosystémů provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky daného regionu vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná města vyhledá oblasti hospodářských činností, zvaţuje souvislost s přírodními poměry seznámí se s mezinárodními organizacemi seznámí se s oblastmi cestovního ruch Amerika obecné poznatky Severní Amerika Střední Amerika Jiţní Amerika Atlantský oceán Severní ledový oceán VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování prvky demokracie, forma vlády, orientace ve světě OSV sociální rozvoj komunikace s jinými národy, diskuse nad problémy MKV 244

249 Asie obecné poznatky etnický původ kultura a tradice, rasismus Jihozápadní Asie Střední Asie Jiţní a jihovýchodní Asie Východní Asie 245

250 Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných sloţek prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště nebo školy hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu dokáţe na mapě lokalizovat významné geografické pojmy vyhledává oblasti cestovního ruchu seznámí se s mezinárodními organizacemi Evropa obecná charakteristika jihozápadní Evropa západní Evropa severní Evropa střední Evropa OSV sociální rozvoj komunikace s jinými národy, diskuse nad problémy EGS Evropa a svět nás zajímá ţivot v evropském prostoru, integrace, postavení České republiky, Objevujeme Evropu a světvzájemné vztahy mezi národy, 246

251 jihovýchodní Evropa východní Evropa cestování, návštěvy v zahraničních rodinách určí geografickou polohu České republiky podle různých kritérií porovnává rozlohu České republiky s rozlohou vybraných států světa popíše pomocí map vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledává horopisné celky Česká republika poloha, rozloha, členitost povrchu, přírodní poměry rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České republiky OSV Osobnostní a sociální rozvoj jednání s lidmi jednotlivých národů, vlastní názor, naslouchání, národnostní menšiny, rasismus, xenofobie zhodnotí stav ţivotního prostředí, vymezí NP a CHKO vyhledá a popíše soustředění obyvatelstva EV základní podmínky ţivota stav přírody, ochrana, předpoklad vývoje 247

252 Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů vytváří a vyuţívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozloţení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel zhodnotí přiměřeně strukturu, sloţky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit uvádí na vybraných příkladech závaţné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na ţivotní prostředí hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, moţnost dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny rozlišuje hospodářské aktivity v České republice rozmístění hospodářských aktivit České republiky EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí vliv hospodářství na ţivotní prostředí 248

253 těţba, průmyslové závody, lokalizuje jednotlivé regiony regiony České republiky doprava, cestování charakterizuje regiony a porovnává jejich hospodářskou vyspělost zjistí historii a další údaje vztahující se k obci popíše regionální zvláštnosti pracuje aktivně s mapou orientuje se na politické mapě světa lokalizuje aktuální příklady konfliktů ve světě vymezí globální problémy navrhne řešení problémů ţivotního prostředí ovládá základy praktické topografie místní region společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa státy světa, hlavní mezinárodní politické a hospodářské organizace a seskupení globální problémy současného světa krajina společenské a hospodářské vlivy na krajinu a ţivotní prostředí OSV sociální rozvoj spolupráce, obhajoba vlastního názoru morální rozvoj řešení problémů místní oblasti, vztahy mezi lidmi, odpovědné řešení problémů, diskuse na dané téma, skupinová práce, řešení problémových úkolů, vlastní zodpovědnost při řešení problémů komunikace osobnostní rozvoj osobní zodpovědnost za jednání v okolním prostředí EGS jsme Evropané euroregiony, spolupráce v rámci EU finance, postavení oblasti v rámci regionu, evropská spolupráce, orientace v evropském mezinárodním prostoru, nebezpečí terorismu 249

254 cvičení a pozorování v terénu ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota MKV princip sociálního smíru a solidarity politické a sociální konflikty, tolerance, výchova proti rasismu 250

255 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Při studiu základů chemie si ţáci postupně rozvíjí dovednosti objektivního pozorování, experimentování, analyzování výsledků a vyvozování závěrů při realizaci mnohých chemických pokusů a měření. Postupně pronikají do poznávání sloţitostí skutečnosti, ale současně odhalují základní zákonitosti v přírodních jevech. Objevují souvislosti mezi zákonitostmi přírody a lidskou činností, uvědomují si časté negativní vlivy lidské činnosti na stav ţivotního prostředí i na své zdraví. Vyuţitím znalostí postupně odhalují příčiny a následky vlivu člověka na mnohé ekosystémy a vědomě se snaţí závěry z nich vyuţít ve prospěch ochrany ţivotního prostředí. Obsahové vymezení předmětu Vzdělávací obsah předmětu chemie je rozdělen na tři tematické okruhy základy anorganické chemie základy organické chemie základy ochrany ţivotního prostředí Tyto okruhy jsou zapracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících. Vyučovací předmět Chemie se vyučuje v 8. a 9. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. Výuka probíhá ve třídě nebo odborné učebně Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o osvojení si nových znalostí a dovedností pomocí vhodných metod skupinovou prací v projektovém vyučování, při laboratorních pracích, referátech, sestavování modelů sloučenin o pouţívání odborné terminologie, s důrazem na její srozumitelnost pro ţáky o kultivování ústního projevu aplikací projektových metod o vysvětlování a náprava chyb o znalost a aplikace bezpečnostních pravidel Kompetence k řešení problému o zodpovědnost za svou roli a rozhodnutí při skupinové práci o metody kritického myšlení systematicky doplňované pochvalou o rozvíjení schopností rozpoznávat problém zpracováváním pracovních listů, sestavováním demonstračních pokusů a stavebnicových modelů, rozvíjením diskusí a analýzou problému, hodnocením vlastních výsledků 251

256 o dodrţování zásad a pravidel bezpečnosti Kompetence komunikativní o vedení k samostatným aktivitám, ke schopnosti prezentace výsledků vlastní práce při kooperativním vyučování o rozvíjení diskusí třídních i veřejných (anketa), pojmenovávání jevů, problémů, vyslovování hypotéz o vytváření prostoru k sebevyjádření a tvoření, k vyslovování vlastních názorů bez poškození druhého o vysvětlování provedených chyb a jejich odstraňování o učení se umění naslouchání, tolerance druhých názorů Kompetence sociální a personální o uvědomění si významu sociálních vztahů a rolí při skupinových pracích o vedení k přátelským vztahům o sebehodnocení, přijímání pochvaly i kritiky Kompetence občanské o vytváření trvalého vztahu k zodpovědnosti za ţivotní prostředí o snaha o uvědomování si i negativních následků některých vědeckých objevů o zdůraznění a ocenění aktivit eliminujících negativní dopady na ŢP o vedení diskusí na otázky ochrany ŢP a zodpovědnosti ke svému zdraví v problematice návykových látek Kompetence pracovní o rozvíjení schopnosti samostatnosti,ale i spolupráce ve skupině při praktických cvičeních, při laboratorních pracích, při sestavování jednoduchých modelů o výchova k zodpovědnosti dodrţováním stanovených termínů, výstupů, prezentací o bezpečné pouţívání pomůcek a nářadí dodrţováním bezpečnostních pravidel o praktické snahy o ochranu ţivotního prostředí, ochranu svého zdraví i zdraví druhých 252

257 Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běţně pouţívanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí Objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech s únikem nebezpečných látek Rozlišuje směsi a chemické látky Vypočítá sloţení roztoků, připraví prakticky roztok daného sloţení Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek Navrhne postupy a prakticky provede oddělování sloţek směsí o známém sloţení, uvede příklady oddělování sloţek v praxi Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a pouţití Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění Pouţívá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy uţívá ve správných souvislostech Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje ne jejich moţné vlastnosti Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důleţitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich vyuţívání Přečte chemické rovnice a s uţitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu Porovná vlastnosti a pouţití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na ţivotní prostředí Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na ţivotní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet Orientuje se na stupnici ph, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 253

258 Pozná skupenství a jejich přeměny Rozliší fyzikální a chemický děj Úvod do chemie Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost, chemické děje Opakování F 6 Zná zásady bezpečné práce Dovede poskytnout první pomoc Zná telefonní číslo záchranné sluţby, umí přivolat pomoc Rozlišuje a pojmenovává druhy směsí vysvětlí pojem rozpustnost, koncentrovaný, zředěný, nasycený roztok Orientuje se ve výpočtu hmotnostního zlomku sloţek směsí Vysvětlí princip oddělování sloţek směsí Provede filtraci ve školních podmínkách Bezpečnost práce při experimentální činnosti Bezpečnost práce při pokusech První pomoc při úrazu Směsi Směsi různorodé a stejnorodé Roztoky, sloţení roztoků VZ M Rozpozná druhy a významy vod Rozpozná procentový obsah vzduchu Vysvětlí moţné příčiny znečišťování Voda Vzduch EV základní podmínky ţivota význam vody a vzduchu jako základní podmínky ţivota Koloběh vody Skupenství 254

259 vzduchu Vysvětlí vznik a význam inverze, smogu, skleníkového efektu a ozonové díry Zná pojem atom, jeho sloţení, protonové číslo a hmotnostní číslo Vysvětlí vznik kationtů a aniontů z atomu Vysvětlí rozdíl mezi atomem a molekulou Rozlišuje české názvy a značky vybraných prvků Orientuje se v uspořádání prvků v PSP Rozlišuje zařazení prvků do skupiny a periody PSP Orientuje se v periodickém zákoně Vysvětlí rozdíl mezi prvkem a sloučeninou Vysvětlí pojem elektronegativita Rozpozná charakter chemické vazby Částicové sloţení látek Atomy, molekuly Atomové jádro, atom. Obal Protonové číslo Hmotnostní číslo Ionty Chemické prvky a chemické sloučeniny Chemické prvky Vybrané názvy a značky prvků Periodická soustava prvků (PSP) Chemické sloučeniny MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: kritický přístup k informacím z médií k problematice čistoty vody a vzduchu EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: čistota vody a vzduchu jako globální problém lidstva OSV morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika OSV osobnostní rozvoj:seberegulace a sebeorganizace - zodpovědnost jednotlivce za práci s prvky a sloučeninami ohroţujícími zdraví a ţivotní prostředí EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: nebezpečí poškození ţivotního prostředí některými prvky a jejich sloučeninami (těţké kovy, baterie z mobilních telefonů, Teplota varu, tuhnutí Význam kyslíku pro dýchání a hoření 255

260 podle elektronegativity Rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce Orientuje se v zápisu chemické rovnice a jejím vyčíslení Vysvětlí zákon zachování hmotnosti Vysvětlí pojem halogenid Orientuje se v pravidlech názvosloví Rozliší tvorbu vzorce z názvu a naopak Uvede příklad významu a vyuţití NaCl Vysvětlí pojem oxid Orientuje se v pravidlech názvosloví Rozliší tvorbu vzorce z názvu a naopak Uvede příklady významu vybraných oxidů Orientuje se v pojmech kyselinotvorný a zásadotvorný oxid Orientuje se na stupnici ph Rozlišuje rozmezí ph kyselin a zásad Chemická vazba Chemické reakce Výchozí látky a produkty Chemický děj Chemické rovnice Zákon zachování hmotnosti Látkové mnoţství Molární hmotnost Halogenidy Fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy Názvosloví Oxidy Názvosloví, příklady, oxidační číslo Skleníkový efekt součástky PC v odpadu apod.), znečištění ţivotního prostředí jako globální problém lidstva Př, Z MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: informace médií o solení vozovek, formulace vlastních názorů EV vztah člověka k prostředí: reakce kyselinotvorných oxidů v atmosféře, působení kyselých dešťů, vznik smogu a jeho vliv na zdraví, vliv ph na ţivot ve vodě OSV morální rozvoj: osobní zodpovědnost při práci se ţíravými kyselinami a hydroxidy, poskytnutí první pomoci při poleptání, zabezpečení lékařské pomoci zraněnému EV lidské aktivity a problémy 256

261 Vysvětlí pojem indikátor Vysvětlí vznik a vliv kyselých dešťů v přírodě Rozlišuje pravidla názvosloví kyselin kyslíkatých a bezkyslíkatých Orientuje se v tvorbě vzorce z názvu a naopak Rozlišuje vybrané kyseliny a jejich význam Umí poskytnout první pomoc při poleptání Dodrţuje bezpečnost práce s kyselinami Kyseliny Kyselost a zásaditost roztoků ph, indikátory Kyselé deště Názvosloví kyselin ţivotního prostředí: nebezpečí havárií při výrobě, přepravě a skladování kyselin a hydroxidů Př, Z OSV osobnostní rozvoj: osobní zodpovědnost při uţívání chemických látek (hnojiva) EV vztah člověka k prostředí: nebezpečí nadměrného hnojení umělými hnojivy (stav plodin, ohroţení zdrojů pitné vody, poškození půdy, atd.) Vysvětlí pojem hydroxid (zásada) Orientuje se v pravidlech názvosloví hydroxidů Rozlišuje tvorbu vzorce z názvu a naopak Rozlišuje vybrané druhy hydroxidů a jejich význam Dodrţuje bezpečnost práce s hydroxidy Umí poskytnout první pomoc při poleptání Hydroxidy Názvosloví hydroxidů 257

262 Rozlišuje reaktanty a produkty neutralizace (obecně) Orientuje se v praktickém vyuţití neutralizace Vysvětlí pojem sůl Orientuje se v pravidlech názvosloví Neutralizace, soli Neutralizace 258

263 Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a pouţití Zhodnotí uţívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a pouţití Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů Zhodnotí vyuţívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udrţitelného rozvoje na Zemi Aplikuje znalosti o principech hašení poţárů na řešení modelových situací z praxe Orientuje se v přípravě a vyuţívání různých látek v praxi a jejich vlivech na ţivotní prostředí a zdraví člověka Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce Rozpozná oxidační číslo prvku ve sloučenině, rozlišuje oxidačněredukční reakce Vysvětlí principy výroby surového ţeleza a oceli Vysvětlí pojem koroze a způsoby Opakování učiva 8. ročníku Redoxní reakce Oxidace, redukce Výroba ţeleza a oceli Koroze Elektrolýza, galvanický článek Z světová naleziště rud Z ocelářský průmysl EV vztah člověka k prostředí: význam sběru starého ţeleza a ostatních kovů jako průmyslové suroviny 259

264 ochrany proti ní Porovnává děje na elektrodách při elektrolýze Vysvětlí princip galvanického článku Rozlišuje exotermní a endotermní reakce Rozpozná druhy paliv Rozlišuje a porovnává obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Umí poskytnout první pomoc při popáleninách Rozlišuje způsoby hašení poţáru, typy a uţití hasicích přístrojů Vysvětlí vliv produktů spalování na ţivotní prostředí Porovnává význam fosilních paliv Rozliší organické a anorganické sloučeniny Rozliší nejjednodušší uhlovodíky Rozliší vybrané produkty zpracování ropy Rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků Energie a chemická reakce Exotermické a endotermické reakce Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Fosilní paliva Hasicí přístroje Uhlovodíky Alkany, alkeny, alkiny, areny Průmyslové zpracování ropy Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty Alkoholy, fenoly Nitroderiváty Z těţba ropy, uhlí, plynu Př ochrana přírody OSV morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: CO 2, CH 4 jako skleníkové plyny, SO 2 jako vedlejší produktu spalování uhlí kyselé deště, význam obnovitelných zdrojů energie EGS objevujeme Evropu a svět: závislost světového hospodářství na těţbě ropy EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: nebezpečí havárie při přepravě a zpracování ropy MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: informace o haváriích tankerů 260

265 Rozliší uhlovodíkový zbytek a hlavní (charakteristickou) skupinu na vybraných derivátech uhlovodíků Rozlišuje vzorce vybraných derivátů uhlovodíků Vysvětlí pojem esterifikace Orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy Vysvětlí průběh a podmínky fotosyntézy a její význam pro ţivot na Zemi Rozliší sacharidy, tuky, bílkoviny a vitamíny Orientuje se v zásadách zdravé výţivy Rozliší plasty od ostatních látek, uvede vlastnosti a pouţití u vybraných druhů Posoudí vliv pouţívání plastů na ţivotní prostředí Rozliší přírodní a syntetická vlákna Zná pojem trvale udrţitelný ţivot na Zemi Aminoderiváty Karbonylové sloučeniny Aldehydy Ketony Karboxylové kyseliny Estery, esterifikace Sacharidy Tuky Bílkoviny Vitamíny Přírodní látky Plasty a syntetická vlákna Polyetylen, polystyren Polyvinylchlorid, teflon Polyamidová a polyesterová vlákna Chemie a společnost Chemické výroby Otravné látky OSV morální rozvoj: osobní zodpovědnost při práci s uhlovodíky Př ţivotní prostředí CH 8 destilace OSV morální rozvoj: osobní zodpovědnost při práci s deriváty uhlovodíků (rozpouštědla, ředidla, barvy) EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: znečištění ţivotního prostředí a poškození ozonové vrstvy (globální problém lidstva) OSV osobnostní rozvoj: sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena (nebezpečí poškození zdraví uţíváním alkoholických nápojů a vzniku závislosti na alkoholu) VDO občan, občanská společnost a stát: zákony o výrobě, prodeji a uţívání alkoholických nápojů EV lidské aktivity a problémy 261

266 Vysvětlí pojem biotechnologie Zachází bezpečně s běţnými mycími a čisticími prostředky v domácnosti Rozpozná označení hořlavých, výbušných a toxických látek Porovnává příklady nezákonně prodávaných drog a vysvětlí na příkladech následky, kterým se vystavuje jejich konzument Uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie s únikem nebezpečných látek Pesticidy, insekticidy Biotechnologie Enzymy Léčiva Drogy Havárie s únikem nebezpečných látek Látky výbušné, toxické a hořlavé Zásady chování při úniku nebezpečných látek ţivotního prostředí: stav tropických deštných pralesů Př zelené rostliny Z pěstování cukrovky a cukrové třtiny, bavlníků Z papírny v ČR Př 8 - Negativní vliv chemických látek na lidský organismus OSV osobnostní rozvoj: sebepoznání a sebepojetí (osobní zodpovědnost za svoji výţivu, nadměrný příjem cukrů a tuků) EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: znečištění odpadní vody saponáty jako globální problém lidstva MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí: plasty v odpadech, význam recyklace EGS Evropa a svět nás zajímá: plasty jako globální problém lidstva 262

267 OSV morální rozvoj: osobní zodpovědnost při nakládání s pouţitými plasty OSV morální rozvoj: osobní zodpovědnost při práci s chemickými látkami v domácnosti, v zaměstnání VZ ochrana zdraví svého i ostatních 263

268 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Tělesná výchova je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu. Jeho hlavním cílem je vytvoření takových návyků, které povedou k celoţivotnímu kladnému vztahu ţáků k pohybovým aktivitám. Zvláštní důraz je kladen na propojení zdravého ţivotního stylu a tělesné aktivity. Tělesné výchově na prvním stupni jsou vyučováni společně chlapci i dívky, na druhém stupni můţe dojít k dělení podle moţností a počtu ţáků. Výuka probíhá v tělocvičně, na školním hřišti nebo v přírodě podle podmínek. Předmět se vyučuje v rozsahu 2 hodin týdně od 1. do 9. ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o poznávání smyslu a cíle pohybových aktivit o proţívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou o systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti zpracování informací Kompetence k řešení problémů o přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění o hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech schopnost obhájit svá rozhodnutí o na základě odhalené chyby hledat vhodné způsoby řešení ( u sebe, u spoluţáka) Kompetence komunikativní o vyslechnutí a přijetí pokynů o otevírání prostoru diskusi o taktice druţstva o kultivovaný ústní projev Kompetence sociální a personální o dodrţování pravidel fair play o v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni poţádat o rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního druţstva o rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního druţstva 264

269 Kompetence občanské o podpora aktivního sportování o objasnění a podání příkladů potřeby dodrţování hygieny při tělesných aktivitách o první pomoc při úrazech lehčího charakteru o emoční i věcné seznámení se škodlivostí poţívání drog a jiných škodlivin o respektování názorů ostatních Kompetence pracovní o příklady nutnosti dodrţování pravidel ve sportu, v celém ţivotě o vyhledávání moţných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace o spoluorganizace svého pohybového reţimu o zpracovávání a prezentace naměřených výkonů. 265

270 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce, nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění cviků dbá na správné dýchání zná kompenzační a relaxační cviky zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti jednoduché tanečky, základy estetického pohybu tělocvičné pojmy-komunikace v TV VDO občanská společnost a školarozvíjíme smysl pro spravedlnost a odpovědnost rozumí základním pojmům názvům pohybových činností bezpečnost při sportování dodrţuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 266

271 reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěţích jedná v duchu fair-play přihrává dodrţuje základní pravidla her je schopen soutěţit v druţstvu zná nízký start skočí do dálky manipuluje se švihadlem dokáţe podbíhat dlouhé lano provádí cvičení na lavičkách základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a vyuţití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her a soutěţí, zásady jednání a chování základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti učí se respektovat zdravotní handicap zná význam sportování pro zdraví vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play 267

272 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce, nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti VDO občanská společnost a škola (dodrţování pravidel, smysl pro čistou a bezkonfliktní hru) dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění cviků dbá na správné dýchání zná kompenzační a relaxační cviky vyjadřuje melodii pohybem cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti jednoduché tanečky, základy estetického pohybu reaguje na základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí dodrţuje pravidla bezpečnosti při tělocvičné pojmy-komunikace v TV bezpečnost při sportování MKV lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) 268

273 sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv jedná v duchu fair-play spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěţích přihrává jednoruč, obouruč zná základní pravidla her a soutěţí v druţstvu je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a druţstvo zná techniku hodu kriketovým míčkem zná nízký start základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a vyuţití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her a soutěţí, zásady jednání a chování základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu EV vztah člověka k prostředí (ţivotní styl, prostředí a zdraví) skáče do dálky provádí kotoul vpřed, stoj na lopatkách cvičí na ţebřinách základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 269

274 skáče přes švihadlo podbíhá dlouhé lano provádí cvičení na lavičkách provádí přetahy a přetlaky projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti učí se respektovat zdravotní handicap zná význam sportování pro zdraví vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play 270

275 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce, nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění cviků dbá na správné dýchání zná kompenzační a relaxační cviky uplatňuje zásady pohybové hygieny zná a uţívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti jednoduché tanečky, základy estetického pohybu tělocvičné pojmy - komunikace v TV VDO občan, obč. spol. a stát - respekt k identitám, zdroje konfliktů MKV lidské vztahy Prv drţení těla Čj přesné vyjadřování dodrţuje pravidla bezpečnosti při bezpečnost při sportování Prv bezpečnost 271

276 sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv jedná v duchu fair-play spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěţích umí přihrávky jednoruč a obouruč, dribling rozlišují míč na basketbal a volejbal učí se ovládat hru s basketbalovým míčem nacvičuje střelbu na koš nacvičuje přehazovanou zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti je schopen soutěţit v druţstvu domlouvá se na spolupráci a jednoduché taktice s druţstvem je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a druţstvo označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a vyuţití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her a soutěţí, zásady jednání a chování základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, Prv komunikace lidí, význam pravidel Ma měření délky bodové hodnocení 272

277 zná techniku hodu kriketovým míčkem uběhne 60 m zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem s překáţkami skáče do dálky s rozeběhem nacvičí správnou techniku skoku z místa šplhá na tyči zvládne cvičení na ţíněnce napojované kotouly, apod. učí se správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, roznoţku, výskok do kleku a dřepu projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti respektuje zdravotní handicap zná význam sportování pro zdraví zvládne základní kroky některých lidových tanců hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,síly a pohyblivosti a koordinace pohybu základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play Vv sport. nářadí Prv zdraví Hv rytmus, melodie Prv bezpečnost 273

278 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou sestavuje rozcvičku s cviky pro zahřátí a uvolnění podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti dbá na správné dýchání uplatňuje zásady pohybové hygieny příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu MKV lidské vztahy tělocvičné pojmy-komunikace v TV 274

279 zná a uţívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje bezpečnost při sportování dodrţuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv jedná v duchu fair-play spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěţích, vytváří varianty osvojených pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti přihrává jednoruč a obouruč, dribluje základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a vyuţití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her a soutěţí, zásady jednání a chování 275

280 učí se ovládat hru s basketbalovým míčem nacvičuje střelbu na koš nacvičuje přehazovanou zná pravidla přehazované, malé kopané a řídí se jimi seznámí se s pravidly házené zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti je schopen soutěţit v druţstvu dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice druţstva a dodrţovat ji je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a druţstvo pozná zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje uběhne 300 m zná taktiku při běhu k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při běhu terénem s překáţkami základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu základy gymnastiky -cvičení na nářadí a 276

281 šplhá na tyči zvládne cvičení na ţíněnce kotouly vzad apod. provádí cvičení na švédské bedně zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play výchova cyklisty - dopravní hřiště projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti respektuje zdravotní handicap zná význam sportování pro zdraví dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště dokáţe objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná jednoduchá pravidla silničního provozu 277

282 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Ţák se podílí na realizaci pravidelného pohybového reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti Zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti Jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví Uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcí ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace Ţák vysvětlí důleţitost významu pohybu pro zdraví Rozpozná důleţitost přípravy organismu ke sportovnímu výkonu Dodrţuje hygienické návyky při TV Dodrţuje pravidla bezpečnosti při pohybových činnostech Adekvátně reaguje v situacích úrazu Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví Zdravotně zaměřené činnosti (správné drţení těla) Příprava organismu Hygiena při TV Bezpečnost při pohybových činnostech VDO angaţovaný přístup k druhým, zásady slušnosti OSV obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, sebepoznávání, poznávání lidí, mezilidské vztahy 278

283 spoluţáka Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěţích Rozlišuje a přiměřeně svým schopnostem provádí konkrétní tematicky zaměřené cvičení či sportovní hru Při pobytu v přírodě respektuje ţivotní prostředí Respektuje opačné pohlaví Dodrţuje zásady chování fair play Dodrţuje pravidla her a soutěţí Pouţívá vhodné sportovní oblečení a obuv Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pohybové hry Základy gymnastiky Rytmické a kondiční formy cvičení Průpravné úpoly Základy atletiky Základy sportovních her Turistika a pobyt v přírodě Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v TV Zásady chování a jednání Pravidla her a soutěţí Měření pohybových dovedností Zdroje informací o pohybových činnostech MKV schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy EV vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví a zdraví ostatních lidí 279

284 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu druţstva a dodrţuje ji naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, diváka zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti posoudí provedení osvojované dovednosti uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá moţná nebezpečí úrazu při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá základy akrobacie, cvičební prvky na kruzích dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí při cvičení uplatní svůj genetický fond Atletika - běhy - skok daleký - hod míčkem Gymnastika - akrobacie prostná - kruhy - švédská bedna - šplh OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání, poznávání lidí, mezilidské vztahy zvládá pohyb při hudbě Rytmická a kondiční gymnastika 280

285 uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, pouţívá správnou techniku aktivně vstupuje do organizace svého pohybového reţimu Úpoly Sportovní hry - košíková - vybíjená - kopaná VDO občanská společnost a škola zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angaţovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti Význam pohybu pro zdraví Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 281

286 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, diváka odkáţe uplatnit vůli seznámí se s technikou nové atletické disciplíny zvládá náročnější techniky dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický fond snaţí se pouţívat správnou techniku Atletika - běh vytrvalostní - běh terénní - sprinty - skoky - hody Gymnastika - prostná - hrazda - kruhy - přeskoky - šplh Úpoly OSV sociální rozvoj rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO občan, občanská společnost a stát zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angaţovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně 282

287 uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech aktivně vstupuje do organizace svého pohybového reţimu Sportovní hry - košíková - vybíjena - ringo - kopaná Význam pohybu pro zdraví EV vztah člověka k prostředí Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 283

288 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěţovanými svaly odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší zvládá v souladu s individuálními předpoklady pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěţi, při rekreačních činnostech uţívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uţivatele internetu zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci zvládá techniky atletických disciplín dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí zvládá jednoduché cviky při hudbě Atletika - běhy - skoky - hody - vrhy Gymnastika - akrobacie - hrazda - kruhy - přeskoky - šplh OSV sociální rozvoj rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy 284

289 Rytmická a kondiční gymnastika pouţívá správnou techniku uplatňuje zkušenosti z míčových her uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí Úpoly Sportovní hry - odbíjená - košíková - kopaná - házená Význam pohybu pro zdraví VDO občan, občanská společnost a stát zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angaţovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 285

290 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV aktivně vstupuje do organizace svého pohybového reţimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěţovanými svaly uţívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uţivatele internetu zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěţe při vytrvalosti uplatňuje vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí dokáţe řídit sportovní utkání svých vrstevníků Atletika - běhy - skoky - hody - vrhy Gymnastika - akrobacie - hrazda - kruhy - šplh Rytmická a kondiční gymnastika OSV Seberegulace a sebeorganizacecvičení sebekontroly a sebeovládání 286

291 odmítá drogy a jiné škodliviny předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost Úpoly Sportovní hry - kopaná - odbíjená - košíková Význam pohybu pro zdraví OSV Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli Prevence a korekce jednostranného zatíţení a svalových dysbalancí 287

292 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vzdělávacího předmětu Vzdělávací předmět Výchova ke zdraví je oborem pro 6., 7. a 8. ročník. Výuka probíhá v rozsahu 1 hodiny týdně. Nejdůleţitějšími obsahovými prvky předmětu jsou zdraví a rodina jako základní předpoklad utváření aktivního zdraví kaţdého jedince a jeho sociálních vztahů. Komplexní charakter předmětu dává moţnost zabývat se jednotlivými tématy z různých pohledů a naplňovat je učivem podle vyspělosti a zájmu ţáků. Výchova ke zdraví sleduje především aspekt zdravotně preventivní s návody pro kaţdodenní ţivot. Tím připravuje podmínky pro praktickou aplikaci poznatků a zkušeností v běţném ţivotě. Ţákům poskytuje porozumění právům a povinnostem členů rodiny, pocitům jistoty, bezpečí i klidu domova, včetně otázek respektovaní potřeb bydlení, hospodaření a estetického vnímání způsobu ţivota v rodině. Seznamuje ţáky s příčinami tělesných a duševních změn v období dospívání. Posiluje pozitivní postoje k sobě samému, svému tělu a zdraví, jakoţ i k okolnímu ţivotnímu prostředí. V předmětu se realizují tyto tematické okruhy: Vztahy mezi lidmi a formy souţití Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o rozvíjení prací s různými informačními zdroji (knihy, učebnice, noviny, časopisy, nástěnné obrazy, internet, ) o snaha rozpoznat a posoudit seriózní a objektivní zdroje o práce ţáků samostatně nebo ve skupinách o vyhledávání a rozlišení nejpodstatnější informace či údaje zadané učitelem o zpracování referátů, posterů či vyplňování tématických pracovních listů na základě získaných informací Kompetence k řešení problémů o vyuţívání vlastních pozitivních i negativních zkušeností při řešení problémů 288

293 o učíme ţáka odhadnout své moţnosti a síly při řešení různé obtíţnosti úkolů o řešení teoretických i praktických úkolů ţáky samostatně či ve dvojících a skupinách o přebírání zodpovědnosti za svůj díl práce, pracovní motivace je zvyšována podílením se ţáků na výběru úkolu o vedení ţáků k samostatnému pozorování jevů, jejich vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů Komunikativní kompetence o rozvíjíme prostřednictvím diskusí, dialogu, besed, her o dáváme ţákovi dostatečný prostor k vyjádření vlastního názoru o zdokonalujeme komunikace při prezentacích skupinových prací, při tvorbě posterů. Kompetence sociální a personální o vytváření uvolněné, přátelské atmosféry Kompetence občanské o projektové práce na řešení společenských problémů závislosti na drogách, prostituce, násilí Kompetence pracovní o rozvíjení schopnosti samostatnosti,ale i spolupráce ve skupině při projektových pracích o výchova k zodpovědnosti dodrţováním stanovených termínů, výstupů, prezentací o praktické snahy na ochranu zdraví člověka a jeho prevenci o soustředění se na prevenci zneuţívání návykových látek 289

294 Vyučovací předmět:výchova ke zdraví Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Ţák respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů Vysvětlí role členů komunity a uvede příklady negativního a pozitivního vlivu na kvalitu sociálního klimatu Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným a duševním zdravím Usiluje v rámci svých moţností o podporu zdraví Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví Dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek Projevuje odpovědný vztah k sobě samému Respektuje a umí vytvářet kooperativní vztahy v rodině i mezi vrstevníky Rozlišuje změny související s dospíváním Umí se kultivovaně chovat k opačnému pohlaví Na příkladech rozliší zdraví tělesné a duševní Rozlišuje zdravou a nezdravou výţivu Orientuje se v problematice zneuţívání návykových látek Vztahy mezi lidmi Význam přátelství v ţivotě člověka Vztahy v rodině Komunikace Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe Dětství, puberta Péče o zdraví Zdraví tělesné a duševní Osobní hygiena Zdravá výţiva Rizika ohroţující zdraví Stres Zneuţívání návykových látek OSV osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání OSV - sociální rozvoj: poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace 290

295 Zná pojem sexuální zneuţívání a porušování základních lidských práv Uplatňuje osvojené dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, umí vyhledat odbornou pomoc sobě i druhým Rozlišuje mimořádné situace a orientuje se v integrovaném záchranném systému Rozlišuje základní lidské potřeby Posoudí odpovědnost za zdraví své i ostatních Umí přiměřeně projevovat své názory Snaţí se reagovat na problémové situace bez projevů agrese a hledá správné řešení Ochrana před sexuálním zneuţíváním Komunikace s cizími lidmi Šikana Dodrţování pravidel osobní bezpečnosti Linka důvěry Ochrana člověka za mimořádných situací Hodnota a podpora zdraví Základní lidské potřeby Odpovědnost za zdraví Osobností a sociální rozvoj Zdravé sebepojetí: Já a ti druzí Sebepoznávání - agrese Psychohygiena: Potřebuji pomoc Mezilidské vztahy tolerance, kooperace OSV - morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika vnímání 291

296 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů Vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví V širším společenství diskutuje o problematice zdraví V rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc Projevuje odpovědný vztah k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu Kultivovaně se chová k opačnému pohlaví Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě i druhým Uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi Rozlišuje vhodné formy komunikace Orientuje se v krocích předcházejících konfliktním situacím Vysvětlí změny související s dospíváním Orientuje se v problematice bezpečného sexuálního chování Rozlišuje rizika předčasné sexuální zkušenosti Vysvětlí souvislost mezi zdravím Vztahy mezi lidmi Formy komunikace Konflikt Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe Dospívání, puberta Sexualita v ţivotě člověka Předčasná sexuální zkušenost Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví Tělesné, duševní a sociální zdraví EGS jsme Evropané: samostatné a odpovědné řešení problémů, angaţovaný přístup k druhým, zásady slušnosti a tolerance; Evropa a svět nás zajímá OSV osobnostní vývoj: psychohygiena; sebepoznání a sebepojetí;seberegulace a sebeorganizace 292

297 tělesným, duševním a sociálním Orientuje se v zásadách zdravého ţivotního stylu Rozlišuje stresové situace Rozlišuje rizika spojená se zneuţíváním návykových látek Rozlišuje zdravotní a sociální rizika spojená s hracími automaty Snaţí se utvářet vlastní pozitivní cíle a hodnoty Vysvětlí souvislosti mezi zneuţíváním návykových látek a bezpečností silničního provozu Snaţí se uplatňovat účelné modely chování v případě svého ohroţení Rozlišuje mimořádné situace Rozumí integrovanému záchrannému systému Rozlišuje formy podpory zdraví Přiměřeně projevuje své názory Rozlišuje asertivní a kultivované chování Snaţí se komunikovat bez agrese, naslouchá druhým Zásady zdravé výţivy Tělesná a duševní hygiena Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Stres a duševní odolnost Rizika zneuţívání návykových látek Patologické hráčství Pozitivní cíle a hodnoty Bezpečnost v dopravě Skryté formy násilí a zneuţívání Linky důvěry, krizová centra Ochrana člověka za mimořádných situací Hodnota a podpora zdraví Podpora zdraví a její formy Osobnostní a sociální rozvoj Sebeovládání Můj hodnotový ţebříček Psychohygiena Asertivní komunikace Jak vést dialog, empatie OSV sociální rozvoj: mezilidské vztahy; komunikace EV vztah člověka k přírodě: vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních OSV morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika 293

298 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Respektuje přijatá pravidla souţití mezi partnery a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví Dává do souvislosti sloţení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti a běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami Samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíly mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě i druhým Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi Projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Respektuje přijatá pravidla souţití mezi partnery Orientuje se v základních informacích o sexualitě Rozliší fyzické i psychické změny v dospívání Orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců Vztahy mezi lidmi Partnerské vztahy Manţelství, rodičovství Změny v ţivotě člověka Sexualita v ţivotě člověka Anatomie ţenských a muţských pohlavních orgánů Sexuální orientace Poruchy pohlavní identity VDO občan, občanská společnost a stát OSV osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání; seberegulace a sebeorganizace; 294

299 Rozliší způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství Vysvětlí početí a vývoj plodu Rozliší nejčastější pohlavní nemoci a nemoci přenosné pohlavním stykem, vysvětlí, jak se před nimi chránit Orientuje se v principech zdravé výţivy a zdravého ţivotního stylu Rozpozná způsoby přenosu vybraných chorob a jak se před nimi chránit Orientuje se v zásadách první pomoci při úrazu nebo ţivotu ohroţujících situacích Uvědomuje si negativní účinky stresu a snaţí se předcházet zátěţovým situacím zdravým ţivotním stylem Rozpoznává psychosociální i fyziologická rizika zneuţívání návykových látek Dodrţuje pravidla bezpečnosti v zájmu svého zdraví Rozpoznává manipulativní riziko reklamy Rozpozná mimořádné situace a principy fungování integrovaného Antikoncepce Těhotenství Nemoci přenosné pohlavním stykem Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví Výţiva a zdraví Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním (HIV/AIDS) Preventivní a lékařská péče První pomoc Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Stres Sociálně patologické jevy Návykové látky Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Manipulativní reklama, sekty Ochrana člověka za mimořádných událostí MKV lidské vztahy; princip sociálního smíru a solidarity EV vztah člověka k prostředí: aktivní podíl na vytváření zdravého prostředí Př8 - člověk OSV sociální rozvoj: mezilidské vztahy, komunikace OSV morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika 295

300 záchranného systému Rozpoznává funkci prevence jako odpovědné aktivní podpory zdraví Orientuje se v sociálních dovednostech předcházení a zvládání stresu Orientuje se v dovednostech pomáhajícího a prosociálního chování Hodnota a podpora zdraví Odpovědnost jedince za zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Psychohygiena Morální rozvoj Mezilidské vztahy 296

301 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vzdělávacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem ţákům. Zaměřuje se na praktické dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důleţitou sloţku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším ţivotě ve společnosti. Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních ţivotních situací, v nichţ ţáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejích rozmanitých podobách a v širších souvislostech. Vedle samostatné činnosti pracují ţáci také ve skupinách týmech, střídají jednotlivé činnosti, řeší problémové úkoly. Učí se pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a zvyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit svou pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou ţáci soustavně vedeni k dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku ţáka se postupně buduje systém, který ţákům poskytuje důleţité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Předmět se vyučuje od 1. do 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně, výuka probíhá ve třídě, na školním pozemku nebo v dílnách. Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů Na druhém stupni jsou realizovány tyto tematické okruhy: Práce s technickými materiály Design a konstruování Pěstitelské práce a chovatelství Provoz a údrţba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o praktické osvojování práce podle návodu o vedení ţáků k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů o předkládání dostatečného mnoţství příkladů pro pochopení technické dokumentace jednoduchých zařízení o poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech o poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich pouţitelnost 297

302 Kompetence k řešení problémů o uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů o aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů vyuţití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů o předkládání dostatečného mnoţství příkladů nutnosti být schopen prakticky pouţívat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce o otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci o seznamování ţáků s moţnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace Kompetence komunikativní o vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály o seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrm, o výklad pojmů souvisejících s volbou povolání o předkládání dostatku podnětů a příleţitostí pro vlastní prezentaci ţáků Kompetence sociální a personální o spolupráce ve dvojici a v malé skupině o přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich proţívání o záţitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti Kompetence občanské o otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na ţivotní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu o umoţnění tvořivého přístupu ţáků k plnění zadaných témat Kompetence pracovní o vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému pouţívání všech pouţívaných nástrojů a materiálů o vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě o předkládání srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuţ cíli o vyhledávání moţných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci o seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů aţ po jejich realizaci 298

303 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování chová se vhodně při stolování mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá různé druhy papíru vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru navléká, třídí, aranţuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru přírodní materiál práce s drobným materiálem papír, karton práce s drobným materiálem - přírodninou Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne nebo zajistí první pomoc při úrazu (dle svých schopností a moţností) OSV morální rozvoj pracuje podle slovního návodu nebo předlohy lepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil uţívá zadní steh přišije knoflíky práce s drobným materiálem - textil koláţe vlastnosti materiálů, funkce a vyuţití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, vyuţití tradic a lidových zvyků konstrukční činnosti kolektivní práce nácvik zadního stehu na čtvrtce Při kaţdé činnosti 299

304 sestavuje stavebnicové prvky montuje a demontuje stavebnici zná základní pravidla práce s hlínou vytvoří prostorový výrobek z hlíny dle předlohy zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání, kypření zasívá semena provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování zná základy správného stolování a společenského chování připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně keramika pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování rostlin( i pokojových), pěstování ze semen v místnosti. pěstitelské činnosti příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování práce ve skupinách EV základní podmínky ţivota EV vztah člověka k ţivotnímu prostředí Vv, Prv udrţuje pořádek na pracovním místě, dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze. setí velikonočního osení vánoční posezení práce ve skupinách udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch 300

305 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu vyuţívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic prostřihuje, děruje, polepuje, tapetuje seznámí se se základy aranţování práce s drobným materiálem- vlastnosti materiálu, funkce a vyuţití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, vyuţití tradic a lidových zvyků práce s papírem a kartonem skupinová práce OSV Kreativita pouţívá různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný seznámí se s látáním háčkuje udrţuje pořádek na pracovním místě, dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze práce s přírodninami práce s textilem vytváří prostorové konstrukce montuje a demontuje stavebnici konstrukční činnosti 301

306 sestavuje sloţitější stavebnicové prvky pracuje podle slovního návodu, předlohy nebo jednoduchého schématu práce s návodem práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem běţně uţívá, spojuje, vykrajuje a tvoří z hlíny dle předlohy i své fantazie samostatně volí glazuru zná základy péče o pokojové květiny zná rozdíl mezi setím a sázením zná mnoţení rostlin odnoţemi a řízkováním keramika pěstitelské činnosti základní podmínky pro pěstování rostlin EV vztah člověka k prostředí, dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu (dle svých schopností a moţností) vede pěstitelské pokusy a pozorování umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a nářadí dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze pěstování pokojových rostlin pěstování rostlin ze semen v místnosti Nářadí, pěstitelské pomůcky Jedy a hnojiva VV orientuje se v základním vybavení kuchyně příprava pokrmů 302

307 seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně zná pravidla správného stolování a společenského chování dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce zná první pomoc při otravě udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch základní vybavení kuchyně výběr a nákup potravin jednoduchá úprava stolu pravidla správného stolování 303

308 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Pouţívá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost orientuje se v základním vybavení kuchyně dodrţuje hygienická pravidla a předpisy zná základní dovednosti a návyky pouţívá vhodné pomůcky a náčiní udrţuje pořádek a čistotu při práci v učebně dbá na bezpečnost zná základní principy stolování má představu o zdravé výţivě člověka seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně Příprava pokrmů vybavení kuchyně zásady hygieny potravy recepty a návody, kuchařské knihy seznámení s el. spotřebiči bezpečnost při vaření úprava stolu stolování druhy koření, skladování potravin zdravá výţiva člověka bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny Ch, Př, Fy, Ov OSV osobnostní rozvoj, sebepoznání kultura stolování, osobní zodpovědnost za své zdraví respektování a dodrţování předpisů a norem MDV kritické čtení a vnímání 304

309 práce na školním pozemku pěstuje a vyuţívá rostliny pro výzdobu zná základní druhy plevelů dodrţuje pravidla bezpečnosti při práci se zahrad. náčiním práce s keramickou hlínou výroba keramiky z plátu modelování keramických figurek Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování půda a její zpracování, výţiva rostlin, ochrana rostlin a půdy zahradnické náčiní Keramika výroba drobných dárků, výzdoba školy mediálních sdělení - recepty a návody v tisku, televizní a rozhlasové pořady EGS, MKV stravovací návyky a zvyklosti ostatních národů provádí jednoduché práce se dřevem, plasty, recyklovaným kartonem Práce s technickými materiál 305

310 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV Ţák provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodrţuje technologickou kázeň Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci, poskytne první pomoc při úrazu Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údrţbu Prokáţe základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty Pouţívá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výţivy Dodrţuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti Ovládá základní funkce digitální techniky Pracuje uţivatelským způsobem s mobilními technologiemi cestování, obchod, vzdělávání, zábava Vyuţívá různé materiály pro tvorbu dekorací a drobných doplňků Pracuje s keramickou hlínou Dokáţe si svou činnost plánovat Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výţivy Orientuje se v principech stolování a společenského chování Poskytne první pomoc Tvorba dekorativních předmětů a doplňků Práce s různými materiály Keramika Příprava pokrmů Kuchyně Potraviny, hygiena Příprava pokrmů Stolování OSV sebepoznání, utváření praktických ţivotních dovedností, spolupráce a komunikace v týmu; kreativita MKV poznávání rozmanitosti různých kultur, tradic a hodnot EGS Evropa a svět nás zajímá: 306

311 Orientuje se v uţívání digitálních technologií Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Pouţívá vhodné pracovní pomůcky Orientuje se v základních principech chovu domácích zvířat a dodrţuje zásady bezpečného kontaktu s nimi Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce Rozlišuje vhodné postupy při poskytování první pomoci při úrazu Vyuţití digitálních technologií Práce s mobilními technologiemi Pěstitelské práce, chovatelství Pěstování rostlin (ovocných, okrasných, léčivých) Chovatelství stravovací návyky a zvyklosti ostatních národů EV vztahy člověka a ţivotního prostředí, aktivní utváření zdravého ţivotního prostředí, odpovědnost ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a k přírodním zdrojům, utváření zdravého ţivotního stylu a estetických hodnot 307

312 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni organizuje a plánuje svoji pracovní činnost uţívá technickou dokumentaci, připraví vlastní jednoduchý náčrt dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím pouţívá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údrţbu prokáţe základní znalost chovu drobných zvířat a zásady bezpečného kontaktu se zvířaty orientuje se v návodech k obsluze běţných domácích spotřebičů orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí posoudí své moţnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy ovládá jednoduché pracovní postupy volí vhodné postupy při pěstování rostlin konstrukční činnost (práce s návodem, předlohou) pěstitelské práce, chovatelství EV lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí vliv prostředí na ţivot 308

313 ovládá základní principy při vaření má znalosti o zdravé výţivě příprava pokrmů, zdravá výţiva a ţivotní styl EGS objevujeme Evropu a svět trendy výchovy, zvyklosti v Evropě a ve světě pouţívá různé materiály pro výrobu práce s technickými materiály OSV osobnostní rozvoj rozvoj sebepoznání, kultura stolování orientuje se v návodech domácích spotřebičů posoudí své moţnosti v oblasti profesní orientace provoz a údrţba domácnosti svět práce MKV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení recepty a návody v tisku 309

314 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu udrţuje pořádek na pracovním místě a dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce organizuje a plánuje svoji pracovní činnost uţívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí posoudí své moţnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy vyuţije profesní informace a poradenské sluţby pro výběr vhodného vzdělávání prokáţe v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce seznámí se se základy ručních prací práce s drobnými materiály organizuje a plánuje pracovní činnost konstrukční činnosti OSV osobnostní rozvoj rozvoj a sebepoznání zvládá práce na pozemku pěstitelské práce vyuţívá vhodné pracovní pomůcky práce s technickými materiály 310

315 design a konstruování má představu o hygienických pravidlech zná důleţitá práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů provoz a údrţba domácnosti svět práce VDO občan, občanská společnost a stát osobní zodpovědnost, právní řád, práva a povinnosti občanů posoudí své moţnosti v oblasti profesní orientace vyuţije poradenské činnosti pro výběr vzdělání 311

316 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk: Francouzský jazyk Charakteristika vzdělávacího předmětu Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k dosaţení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura ţáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní vyuţití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůleţitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní ţivot, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova. Při výuce je kladen důraz především na následující ţivotní kompetence komunikace, tvořivost, řešení problému a učení. Převládajícími metodami výuky jsou samostatná, skupinová a projektová práce. Na výuku v běţných vyučovacích hodinách navazují akce vztahující se k předmětu např. návštěvy divadelních představení, filmů, výstav. Při výuce je respektováno pomalejší osobní tempo slabších ţáků a jsou po nich vyţadovány pouze elementární znalosti a dovednosti. Časová dotace: 2 hodiny týdně ( ročník) Francouzský jazyk poskytuje ţivý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci ţáků v rámci integrované Evropy a světa, přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Cizí jazyk a jeho osvojování pomáhá sniţovat jazykové bariéry, přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců, umoţňuje poznávat odlišnosti v kulturních tradicích a ve způsobu ţivota lidí jiných zemí. Obsahové vymezení předmětu Vzdělávací obsah předmětu Francouzský jazyk je na druhém stupni zaměřen také na tři okruhy řečových dovedností: o receptivní řečové dovednosti o produktivní řečové dovednosti o interaktivní řečové dovednosti 312

317 Ţáci se seznamují a zároveň si osvojují: o základní pravidla komunikace v běţných kaţdodenních situacích pozdrav, poděkování, představování o jednoduchá sdělení adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, ţádost o tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důleţité zeměpisné údaje o slovní zásobu a tvoření slov synonyma, antonyma, význam slov v kontextu o základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka Kompetence k učení o hledání a třídění informací, jejich vyuţití v praktickém ţivotě o uţití termínů, uvedení věcí do souvislostí o vybírání a vyuţití způsobů, metod a strategií o porovnávání a kritické posuzování získaných výsledků o vyvozování závěrů pro vyuţití v budoucnosti Kompetence k řešení problému o hledání informací vhodných k řešení problémů o vyuţití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů o sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů o kritické myšlení, rozhodnutí, obhajoba, zodpovědnost o vyuţití vlastního úsudku a zkušeností Kompetence komunikativní o vyuţití získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů o vyuţití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci o porozumění různým typům textů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků o naslouchání promluvám druhých lidí, vhodná reakce na ně o zapojování se do diskuse o formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů o výstiţné, souvislé a kultivované vyjadřování v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální o spolupráce ve skupině o přispívání k upevňování dobrých mezilidských vztahů 313

318 o uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu o diskuse o sebehodnocení o přijímání pochvaly a kritiky Kompetence občanské o vedení k zodpovědnosti o pracovitost a vytrvalost Kompetence pracovní o dodrţování vymezených pravidel o plnění povinností a závazků o vyuţití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech o rozvoj myšlení, orientace v základních aktivitách 314

319 Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty sloţené ze známé slovní zásoby rozumí známým kaţdodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běţných kaţdodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy a jednoduché konverzace napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného pouţití základních gramatických struktur a vět INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běţných výrazů, poskytne poţadované informace rozumí pokynům ve třídě a reaguje na ně dokáţe pozdravit, poděkovat a představit sebe a svou rodinu, pohovořit na téma škola, volný čas, denní reţim, sport, dokáţe abeceda základní společenské fráze a obraty ( pozdravy, poděkování, představení sebe a rodiny) člen určitý a neurčitý OSV komunikace, kooperace a kompetice EGS Evropa a svět nás zajímá 315

320 popsat činnosti ve škole, počítat do 100 rozumí jednoduchému dialogu a chápe jeho smysl orientuje se v obsahu jednoduchého textu, formuje otázky, odpovídá na ně vyhledá v neznámém textu odpověď na danou otázku pouţívá abecední slovník má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti poţádá o informaci, podá informaci (adresa, tel. číslo) vazba ć est, ce sont skloňování être, avoir,faire, aller, ś appeler přivlastňovací zájmena přídavná jména zápor mnoţné číslo skloňování zvratných sloves MKV kulturní diference MDV tvorba multimediálního sdělení Čj, Z, Hv 316

321 Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: 8. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty sloţené ze známé slovní zásoby rozumí známým kaţdodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běţných kaţdodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy a jednoduché konverzace napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného pouţití základních gramatických struktur a vět INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běţných výrazů, poskytne poţadované informace dokáţe popsat město, v němţ ţije, pohovořit na téma prázdniny a volný čas,počasí vyjádřit svůj volní vztah ke skutečnosti vazba il y a slovesa povoir, vouloir předloţky místní OSV mezilidské vztahy EGS Evropa a svět nás zajímá vyjádření povinnosti il faut 317

322 dokáţe postihnout smysl jednoduchého sdělení čte nahlas a foneticky správně přiměřené texty umí vyjádřit blahopřání, obdiv, svůj názor recituje zpaměti krátké říkanky a básničky zná 3 5 francouzských písní rozkaz passé composé non, si přivlastňovací zájmena v plurálu vyjádření blízké budoucnosti MKV kulturní diference Čj, Z, Vv 318

323 Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty sloţené ze známé slovní zásoby rozumí známým kaţdodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běţných kaţdodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy a jednoduché konverzace napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného pouţití základních gramatických struktur a vět INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běţných výrazů, poskytne poţadované informace mluví o sobě, svých blízkých a přátelích zeptá se na osobní údaje pohovoří o svých zájmech a vkusu v oblasti oblékání charakterizuje postavu otázka, tázací výrazy ţenský a muţský rod adjektiv slovesa dělat a umět slovní zásoba: sport, volný čas, popis, charakteristika, oblečení, barvy MKV kulturní diference, sport a odívání ve Francii, tolerance v oblasti vkusu 319

324 učiní nabídku, pozve někoho někam, doporučí někomu něco, poradí v otázkách zdraví přijme nebo odmítne nabídku komunikuje telefonicky pohovoří o zvycích v oblasti stravování a jídelníčku zapojuje se do diskuse poţádá o zopakování informace vyjádří svůj názor a postoj pohovoří o slavných osobnostech řeší hádanky zná 5 francouzských písní blízká budoucnost sloveso jít člen určitý, neurčitý a dělivý sloveso jíst a pít rozkazovací způsob slovní zásoba: potraviny, jídla a situace v restauraci vyjádření mnoţství: mnoho, málo minulý čas sloţený minulý čas v záporu slovní zásoba: národnost, povolání MKV multikulturní diference, zvyklosti v oblasti stravování ve Francii OSV komunikace, kooperace a kompetice 320

325 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Informatika se vyučuje v 5. aţ 9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně, v mezipředmětových vztazích se prolíná s dalšími vyučovanými předměty. Základní hodinová dotace je rozšířena o tři disponibilní hodiny vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou. Výuka probíhá v počítačové učebně, třídy nejsou dělené. V rámci naplňování cílů RVP si ţáci prohlubují získané vědomosti a dovednosti při práci s informačními a komunikačními technologiemi, zejména při vyuţití výpočetní techniky a internetu. Seznamují se s moţnostmi a nástroji, které jim nabízejí textové, tabulkové a grafické editory. Dokáţou odhadnout důleţitost, věrohodnost a nezávadnost obsahu zdrojů informací z internetu. Internet se pro ţáky stává důleţitým komunikačním prostředkem při vyuţití příslušných programů. Hodnocení sleduje schopnosti ţáků realizovat získané dovednosti a vědomosti v praktických úlohách a jejich prezentaci. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení o osvojování práce podle návodu o zadávanými úkoly jsou ţáci vedeni k samostatnému objevování moţností vyuţití informačních a komunikačních technologií v praktickém ţivotě, pro toto poznávání vyuţívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními ţáky, nápovědu u jednotlivých programů. o tím, ţe ţáci mohou vyuţívat svých poznámek při praktických úkolech, se ţáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů o ţáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, ţe v ţivotě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale ţe způsobů řešení je více Kompetence komunikativní o ţáci se také učí pro komunikaci vyuţívat vhodné technologie o při komunikaci se učí dodrţovat vţité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náleţitosti apod.) Kompetence sociální a personální o při práci jsou ţáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 321

326 o ţáci jsou přizváni k hodnocení prací - ţák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou ţáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, ţe kaţdý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské o ţáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, ţe je musí dodrţovat (citace pouţitého pramene, ve škole není ţádný nelegální SW, ţáci si chrání své heslo...) o při zpracovávání informací jsou ţáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami Kompetence pracovní o ţáci dodrţují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou o ţáci mohou vyuţít ICT pro hledání informací důleţitých pro svůj další profesní růst 322

327 Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM vyuţívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběţnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady chrání data před poškozením, ztrátou a zneuţitím VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE při vyhledávání informací na internetu pouţívá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru Základy práce s počítačem ovládá základní obsluhu PC vyuţívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběţnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady chrání data před poškozením, ztrátou a zneuţitím na konkrétních příkladech charakterizuje význam informační počítač a jeho komponenty přídavná zařízení hardware, software ovládání prostředí OS Windows ovládá práci s okny ovládací zařízení (myš, klávesnice) VDO občan, občanská společnost a stát - SW pirátství Ukázka vnitřních součástí základní jednotky 323

328 činnosti v současné společnosti ví, ţe informační média mohou obsahovat i eticky závadné informace ovládání jednoduchých aplikací (kalkulačka, poznámkový blok, malování..) bezpečnost práce v počítačové učebně bezpečnost a principy práce v lokální síti hygiena práce s počítačem organizace dat v počítači (práce se sloţkami a soubory) při vyhledávání informací na internetu pouţívá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech a v knihovnách i na databázích komunikuje pomocí internetu i jiných běţných komunikačních zařízení zná rozdíl mezi Internetem a webem dovede vyhledat informace na dané téma z webové stránky umí uloţit text nebo obrázek do vlastního dokumentu Vyhledávání informací a komunikace Internet základní pojmy (www, , URL adresa, hypertextový odkaz) metody a nástroje vyhledávání informací formulace poţadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy vývojové trendy informačních technologií společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování distribuce informací) MDV Tvorba mediálního sdělení Vl Česká republika MDV kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů 324

329 základní způsoby komunikace( , chat, telefonování) MKV komunikace s lidmi z různých kultur Zpracování a vyuţití informací pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru vytvoří obrázek v grafickém reţimu s pouţitím textového editoru napíše jednoduchý text zařadí dokument do svého adresáře a znovu vyhledá základní funkce textového a grafického editoru základní typografická a estetická pravidla Vv paleta barev, tvorba odstínů Čj kontrola pravopisu Ma plošné objekty OSV osobnostní rozvoj kreativita 325

330 Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost a vzájemnou návaznost ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a vyuţívá vhodných aplikací uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji Vyhledávání informací a komunikace orientuje se ve vyhledávačích, je schopen pomocí klíčových slov najít informaci uţívá ke komunikaci vyhledávací stránky, hledání pomocí klíčových slov cizojazyčné slovníky na internetu vlakové a autobusové spojení oblíbené poloţky MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EGS Evropa a svět nás zajímá naši sousedé, zvyky a tradice uloţení stránky, otisk obrazovky outlook, ová adresa, kontakty, adresář Ma - matematické a statistické funkce 326

331 Zpracování a vyuţití informací pracuje s textovým editorem a vyuţívá vhodné aplikace nakreslí jednoduchou tabulku v textovém editoru upravuje buňku napíše dokument upraví jej pomocí nástrojů panelu standardní a panelu formátu pouţívá základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem MS WORD textový editor práce s textovým editorem úprava dokumentu tabulky v textovém editoru typografická pravidla OSV komunikace pouţívá nástroje pro prezentaci programu Power Point umí vytvořit jednoduchou prezentaci na dané téma s vyuţitím daných nástrojů MS POWERPOINT programy pro tvorbu prezentací šablona rozloţení snímku přidání dalších snímku textové pole a úprava textu vloţení grafických objektu 327

332 efekty objektu efekty objektu, zvuk, časování, přechody mezi snímky vlastní pozadí 328

333 Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost a vzájemnou návaznost ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a vyuţívá vhodných aplikací uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji Vyhledávání informací a komunikace pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost a vzájemnou návaznost internetové zpravodajství, encyklopedie zjišťování důvěryhodnosti zdrojů bezpečnost na internetu sběr informací, myšlenková mapa připojení k internetu moţnosti vývojové trendy informačních technologií internetový software http, pošta, ICQ internetové obchody nakupování, e-banka, ová schránka ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika MDV vnímání mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti EGS Evropa a svět nás zajímá naši sousedé, tradice a zvyky 329

334 vytvoří tabulku o daném poctu řádku a sloupců pracuje s buňkami ( změna velikosti, označování jedné a více buněk, ohraničení, barevná výplň ) přesouvá a kopíruje text mezi buňkami. pouţívá panel nástrojů a orientuje se v něm umí vloţit jednoduché vzorce pouţívá základní funkce - součet, průměr, maximum, minimum z tabulky vytvoří grafické znázornění práci dovede graficky zpracovat a vytisknout Zpracování a vyuţití informací MS EXCEL popis okna Excelu práce s buňkami úpravy textu v buňce řady a seznamy označování a vkládání a odstraňování řádků, sloupců vzorce, funkce graf a úpravy grafu formát buňky číslo, řazení ohraničení úpravy dokumentu před tiskem tisk MDV stavba mediálních sdělení Ma matematické a statistické funkce, grafy Čj výpisky, referát zvládá vytvoření jednoduchého textového souboru upraví napsaný text dle zadání formátuje text uspořádá textu na stránce vkládá hypertextový odkaz MS WORD popis prostředí, psaní textu, ukládání a zálohování opravy textu, kopírování textu, vyhledávání textu změny písma, záhlaví a zápatí, rozdělení 330

335 tvoří tabulky podle daných instrukcí pouţívá grafické prvky textu do sloupců otevření více dokumentů současně hypertextový odkaz vytvoření tabulky, úpravy políček tabulky, formátování textu v tabulce, vzorce, automatické formátování tabulky kreslení, vloţení obrázků, rám, orámování a stínování prezentuje svou osobu, třídu, školu, město v programu pro tvorbu prezentací MS POWER POINT vytváření a publikování prezentací základy práce se snímky, vlastnosti prezentací vkládání objektů (text, grafika, diagramy) zásady pro zpracování počítačové prezentace 331

336 Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 8. Očekávané výstupy v RVP ZV VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost a vzájemnou návaznost ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a vyuţívá vhodných aplikací uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji Vyhledávání informací a komunikace vyhledá potřebné informace s uţitím WWW vyhledávačů zřídí si soukromou mailovou schránku odpovědně přistupuje k nevhodným obsahům na stránkách viry, dodrţuje pravidla preventivní ochrany před viry pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji sluţby Internetu ( , WWW, FTP, chat, Net meeting) pokročilejší práce na internetu pojmy intranet a extranet klávesa shift záloţky tisk do souboru MDV fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu 332

337 Zpracování a vyuţití informací vytvoří a upraví vektorové objekty v grafickém editoru zpracuje dokument (tiskovinu) v grafickém editoru získá bitmapový obrázek skenováním, fotografováním zkombinuje v dokumentu bitmapové a vektorové objekty vytvoří a upraví tabulky s vyuţitím součtů, průměrů, řazení v tabulkovém editoru (např.: Excel) statistické tabulky doplní o grafickou prezentaci dat ovládá práci s tabulkovými editory a vyuţívá vhodných aplikací počítačová grafika vektorové obrázky skenování (fotografií, úpravy fotografií, koláţe) tvorba dokumentů ( pouţití barev, zásady kompozice, ) tvorba www stránek (základní zásady) MS EXCEL tabulka (matematické, statistické, prezentační) buňka (číslo, text, výraz, funkce) relativní a absolutní odkaz (plnění buněk), formát buňky (zarovnání, písmo, barva podkladu, formát čísel) grafy (prvky a oblasti grafu, typy grafů) seznamy (řazení, filtrování) MS WORD záhlaví a zápatí, předvolba tisku hromadná korespondence import a export dat, třídění dat vyhledávání a nahrazování textu, příprava dotazníků, nastavení a ovládání filtrů 333

338 vloţí do prezentace vlastní animované objekty a hypertextové odkazy zobrazí prezentaci jako webovou stránku při prezentaci vyuţije prezentační techniku MS POWER POINT animované objekty hypertextové odkazy prezentace jako webová stránka nastavení zobrazení a ovládání dataprojektoru OSV seberegulace a sebeorganizace, kreativita 334

339 Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Očekávané výstupy v RVP ZV VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost a vzájemnou návaznost ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a vyuţívá vhodných aplikací uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji Vyhledávání informací a komunikace vyhledává a třídí informace dle zadaných parametrů ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů vytvoří vlastní ovou adresu, odesílá a přijímá ovládá elektronickou poštu pro komunikaci i pro odeslání příloh zaregistruje ICQ, MSN, SKYPE na příslušném serveru komunikuje pomocí LAN i internetu se spoluţáky internetové vyhledavače, portály, databáze ová adresa MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení 335

340 vytvoří vlastní prezentaci dle písemného zadání zaloţí webové stránky a následně je umístí na placený či neplacený server vytvoří tabulku v MS Excel, vloţí vzorec a vytvoří graf formátuje text dle předem stanovených poţadavků Zpracování a vyuţití informací MS Power Point - prezentace MS Front Page www stránky MS Excel základní funkce MS Word formátování MDV práce v realizačním týmu Ma - statistika 336

341 HODNOCENÍ ŢÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběţné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi - při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáků, k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici - podklady pro klasifikaci učitel získává: -soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování -zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy - písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou ţáci psát v jednom dni pouze jednu takové práce oznámí vyučující ţákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy - na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období přihlíţí se k systematičnosti v práci ţáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období - v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě Hodnocení a klasifikace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení ţáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí a za druhé pololetí vydává škola vysvědčení. 3. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 4. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběţná a celková. 337

342 7. Průběţná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů ţáka. 8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci kaţdého pololetí a není aritmetickým průměrem běţné klasifikace. 9. Při hodnocení ţáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 11. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi. 12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 13. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 14. Ohodnocením výkonu ţáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 15. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíţí se i ke snaţivosti a pečlivosti ţáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období. 16. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 17. Zákonní zástupci ţáka jsou o prospěchu ţáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: - průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky, - před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období), - případně kdykoliv na poţádání zákonných zástupců ţáka. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce ţáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání ţáků v učení se projednají v pedagogické radě. 18. Ţáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 19. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák druhého stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka. 20. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno 338

343 nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 21. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 22. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. 23. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní školy jiţ jednou ročník opakoval; tomuto ţákovi můţe ředitel školy na ţádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných zdravotních důvodů. 24. Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti. 25. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak ţák dosáhl cílů vzdělávání stanovených. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení ţáka, jestliţe se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole 1. Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel slušného chování a dodrţování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 3. Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato opatření byla neúčinná. 4. Škola hodnotí a klasifikuje ţáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 5. Nedostatky v chování ţáků se projednávají v pedagogické radě. 6. Zákonní zástupci ţáka jsou o chování ţáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: - průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky, - před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období), - okamţitě v případně mimořádného porušení školního řádu. 2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků 1. Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků. 2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků. 3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat, ale tato práce není součástí klasifikace pedagoga.. Chyba je důleţitý prostředek učení. 339

344 4. Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat: - co se mu daří, - co mu ještě nejde. - jak bude pokračovat dál. 5. Při školní práci vedeme ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě pouţití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií 3.1 Stupně hodnocení prospěchu 1. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. 2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: - předměty s převahou teoretického zaměření, - předměty s převahou praktických činností a - předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje ţádné z uvedených kritérií, posuzuje ţákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s poţadavky učebních osnov hodnotí: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti, - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, - přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, - kvalita výsledků činností, - osvojení účinných metod samostatného studia. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) 340

345 Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti.v kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 341

346 3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky. Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s poţadavky učebních osnov se hodnotí: - vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, - osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, - vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, - aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, - kvalita výsledků činností, - organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti, - dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí, - hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci, - obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 ( výborný) Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závaţnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udrţuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udrţuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překáţky. Stupeň 2 (chvalitebný) Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udrţuje v pořádku. Uvědoměle udrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní prostředí. Při hospodárném vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. Stupeň 3 (dobrý) Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udrţuje pracoviště v pořádku. Dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překáţky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 342

347 Stupeň 4 (dostatečný) Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závaţné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ţivotní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závaţných nedostatků. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele. Stupeň 5 (nedostatečný) Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáţe postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáţe zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závaţných nedostatků Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. Ţák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s poţadavky učebních osnov hodnotí: - stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, - osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, - poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, - kvalita projevu, - vztah ţáka k činnostem a zájem o ně, - estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, - v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle poţadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 2 (chvalitebný) 343

348 Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavků osnov. Ţák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v poţadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v poţadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 4 (dostatečný) Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 5 (nedostatečný) Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 3.2 Hodnocení chování Kritériem pro klasifikaci chování ţáků je dodrţování pravidel školního řádu. Škola hodnotí a klasifikuje ţáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Klasifikaci chování ţáků na vysvědčení navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli. O klasifikaci chování rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Pochvaly a jiná ocenění se udělují na základě rozhodnutí ředitele školy nebo třídního učitele nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo uděleno. Písemná pochvala za méně významný čin se uděluje formou zápisu do ţákovské kníţky. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi uloţit: a/ napomenutí třídního učitele Napomenutí třídního učitele je plně v kompetenci třídního učitele. Ten je uděluje po projednání s ostatními vyučujícími nebo na základě podkladů v ţákovské kníţce. Zákonní zástupci jsou s namoknutím seznámeni prostřednictvím ţákovské kníţky. 344

349 b/důtku třídního učitele Důtka třídního učitele je udělována třídním učitelem. Toto udělení oznamuje třídní učitel neprodleně řediteli školy. Třídní učitel seznamuje zákonné zástupce ţáka s udělením důtky třídního učitele prostřednictvím k tomu určeného formuláře, který se po podepsání zákonnými zástupci zakládá do dokumentace školy. c/důtku ředitele školy Důtka ředitele školy je udělována ředitelem školy na návrh třídního učitele, a to za závaţnější porušení školního řádu. Ředitelská důtka je projednána na pedagogické radě. Ředitel seznamuje zákonné zástupce ţáka s udělením důtky ředitele školy prostřednictvím k tomu určeného formuláře, který se po podepsání zákonnými zástupci zakládá do dokumentace školy. Za jeden přestupek se uděluje ţákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. (1) Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 velmi dobré, b) 2 uspokojivé, c) 3 neuspokojivé. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: Stupeň 1 (velmi dobré) Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závaţných přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl (a) s vyznamenáním Ţák prospěl s vyznamenáním není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na,vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětu stanových školním vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno 345

350 stupněm velmi dobré. V případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků podle 14 odst. 1 písm. e) prospěl (a) Ţák prospěl, není-li v ţádném z povinných předmětů stanových školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. neprospěl (a) Ţák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených vzdělávacím programem a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák druhého stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka. 4. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií. 1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. 3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. 5. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich vývoji, ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. 346

351 5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení Prospěch Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 1 výborný ovládá bezpečně 2 chvalitebný ovládá 3 dobrý v podstatě ovládá 4 dostatečný ovládá se značnými mezerami 5 - nedostatečný neovládá pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 1 výborný 2 chvalitebný uvaţuje celkem samostatně 3 dobrý menší samostatnost v myšlení 4 dostatečný nesamostatné myšlení 5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky Úroveň vyjadřování 1 výborný výstiţné a poměrně přesné 2 chvalitebný celkem výstiţné 3 dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 4 dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi 5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichţ se ţák dopouští 1 výborný uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 2 chvalitebný dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 3 dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíţe a odstraňuje chyby 4 dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí Píle a zájem o učení 1 výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 2 chvalitebný učí se svědomitě 3 dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 4 dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 347

352 Chování 1 velmi dobré Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závaţných přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit. 2 - uspokojivé Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 3 - neuspokojivé Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : - soustavným diagnostickým pozorováním ţáka, - soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),didaktickými testy, - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, - analýzou různých činností ţáka, - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), - rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka. 2. Ţák 2. aţ 9. ročníku základní školy musí mít z kaţdého předmětu, alespoň dvě známky za kaţdé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběţně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je moţná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 3. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí ţákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům ţáka a to zejména prostřednictvím zápisů do ţákovské kníţky - současně se sdělováním známek ţákům. Při hodnocení vyuţívá i sebehodnocení ţáka. 348

353 4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více neţ 25 minut, informuje vyučující ţáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným způsobem tak, aby mohl vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování ţáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 8. Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace ţáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci ţáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě ţáků s odloţenou klasifikací nebo opravnými zkouškami aţ do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloţeny všem ţákům a na poţádání ve škole také zákonným zástupcům. 9. Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména: - neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden týden, - ţáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotit i to, co umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení, procvičení a zaţití učiva, - prověřování znalostí provádět aţ po dostatečném procvičení učiva. 10. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace ţáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 7.1 Komisionální zkouška 1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: - má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, - při konání opravné zkoušky. 2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 349

354 b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené. Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 4. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení. 5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 6. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 8. Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku. 9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá ţákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 7.2 Opravná zkouška 1. Opravné zkoušky konají: - ţáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, - ţáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů. Ţáci nekonají opravné zkoušky, jestliţe neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací ţáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 4. Ţákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu ţákovi, který koná opravnou zkoušku: Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz poznámka) Žák vykonal dne opravnou zkoušku z předmětu s prospěchem. Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz poznámka) Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu zůstává nedostatečný. 350

355 8. Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení ţáka, a na obou stupních základní školy. 2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci ţáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační sloţku hodnocení, hodnotí jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 3. Při klasifikaci ţáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka. 5. Ţák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postiţení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. Sebehodnocení Ţák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příleţitosti, aby ţák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběţně konfrontovány. Učitel a ţák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů ţáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro ţáka motivační do dalšího období. Výstupní hodnocení Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosaţené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále výstupní hodnocení ţáka obsahuje vyjádření o moţnostech ţáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění ţáka, chování ţáka v průběhu povinné školní docházky, dalších významných skutečnostech ve vzdělávání ţáka. Výstupní hodnocení vydá škola ţákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němţ splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola ţákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliţe se hlásí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němţ je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je ţákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října. 351

356 Autoevaluace školy Autoevaluace vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví 11 a 12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Zaměření autoevaluace Podmínky ke vzdělávání Spolupráce s rodiči, školskou radou, OÚ Výsledky vzdělávání ţáků Personální oblast Školní klima Cíle V souladu s RVP a ŠVP vycházet ze stávajících podmínek školy, zdokonalovat materiálně technické, hygienické podmínky ke vzdělávání Prohlubovat spolupráci s rodiči, školskou radou, obecním úřadem, zájmovými sloţkami v obci, MŠ, jeţ je naší součástí V souladu s individuálními schopnostmi ţáků dosahovat co nejkvalitnějších vzdělávacích výsledků. Umoţnit všem dětem seberealizovat se při školní práci, zaţít pocit úspěchu a potřebnosti, minimalizovat výchovné problémy Rozvíjet odbornost vedoucích pracovníků školy i ostatních pedagogických pracovníků ve všech předmětech Podporovat komunikaci napříč ročníky, spokojenost ţáků ve škole, spokojenost zaměstnanců 352

357 Zaměření autoevaluace Kriteria Podmínky ke vzdělávání Zajišťování kvalifikovaného personálního obsazení pedagogických i provozních zaměstnanců. Získávání dostatku finančních prostředků na provoz ZŠ ze strany KÚ a OÚ, zajistit dostatečný celkový počet ţáků školy Spolupráce s rodiči, školskou radou, OÚ Míra zapojení rodičů na akcích pořádaných školou. Udrţení úspěšnosti při přijímacích řízeních na dalších typech škol. Výsledky vzdělávání ţáků Zlepšování vzdělávacích výsledků ţáků, jejich účast na soutěţích, individuální přístup při práci se ţáky, vedení vyučovacího procesu v souladu se ŠVP, vyuţívání sluţeb poradenských zařízení Personální oblast Účast na akcích DVPP a SIPVZ vyhledávání a vyuţívání získaných poznatků ve výuce Školní klima Míra spokojenosti ţáků, rodičů, zaměstnanců Nástroje Pozorování, rozbory dokumentace, pohovory s učiteli, vychovatelkami ŠD, rodiči, školskou radou, zřizovatelem, dotazníky pro ţáky, rodiče, učitele, srovnávací testy, hospitace, závěry z pedag. rad. Rozhovory, rozbory dokumentace, dotazník, třídní schůzky, veřejná vystoupení ţáků, akce pořádané školou a obecním úřadem Analýza ţákovských prací, rozbory hodnocení ţáků, klasifikační porady a metodické diskuze, aplikace nových poznatků získaných DVPP Práce s odbornou literaturou, internetem, sebevzdělávání pedagogů a DVPP, SIPVZ Pozorování, dotazník pro rodiče, dotazník pro ţáky, rozhovor 353

358 Zaměření autoevaluace Časový harmonogram Podmínky ke vzdělávání Průběţně Spolupráce s rodiči, školskou radou, OÚ Spolupráce s rodiči, třídní schůzky, konzultace, schůzky se školskou radou, setkání s učitelkami MŠ a rodiči budoucích ţáků 1.třídy, dotazníky pro rodiče během třídních schůzek, dotazníky pro ţáky a zaměstnance / image, kultura, klima, SWOT analýza / Výsledky vzdělávání ţáků Průběţně s vyuţitím čtvrtletních hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků ţáků na pedagogických radách Personální oblast Průběţně s přehledem vzdělávacích akcí ve výroční zprávě Školní klima Průběţně, pozorování, rozhovor, dotazník zaměřený na klima školy pro ţáky, rodiče, zaměstnance 354

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV.

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV. Jedličkův ústav - ZŠ pro tělesně postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Charakteristiky předmětů jsou zpracovány široce, včetně výčtu očekávaných výstupů z RVP ZV. Ročníkové výstupy

Více

Vzdělání cesta k úspěchu

Vzdělání cesta k úspěchu 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání cesta k úspěchu 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP pro základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: 1 3.

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Poděkování Poděkování patří

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků.

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků. 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6 2.2 Charakteristika složení žáků.6 2.3 Dlouhodobé projekty.6 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice Osmileté studium 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Velikost školy... 6 2.1 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu 1 ČESKÝ JAZYK 1.1 Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1. Úplnost a velikost školy... 4 2.2. Vybavení

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 ŠVP ZŠ Měřín Název dokumentu Název školy ŠVP ZŠ Měřín Základní škola Měřín, Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42 Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 Ředitelka Mgr. Iveta Hlávková

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností, zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora školní vzdělávací program ŠVP pro ZV " Škola pro život" - Kopie Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA Č. j.: 365/2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...1 2.1 Vybavení školy...1 2.2 Charakteristika pedagogického sboru...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, PRAHA-SUCHDOL, SUCHDOLSKÁ 360 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program dle

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více