LEV PANNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEV 23. 7. - 22. 8. PANNA 23. 8. - 22. 9."

Transkript

1 rébus/horoskopy Který køíž je nejvìtší? Dokážeš z pøedmìtù a postav sestavit vìtu? Které auto dojede døíve do cíle? 4. Dokážeš spojit všechny body pomocí ètyø èar, aniž bys zvedl tužku z papíru (jedním tahem)? správné odpovìdí z minulého èísla: Láska hory pøenáší. Sytý hladovému nevìøí. Lež má krátké nohy. 4. Stokrát nic umoøilo vola. 5. Mluviti støíbro, mlèeti zlato. 6. Po bitvì je každý generál. 7. Co oèi nevidí, to srdce nebolí. 8. Ranní ptáèe dál doskáèe. 9. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 10. Bez penìz do hospody nelez. 1 Mezi slepými jednooký králem. 1 Kam èert nemùže, nasadí ženskou. 1 Ráno moudøejší veèera. 14. Koho chleba jíš, toho píseò zpívej. 15. Tichá voda bøehy mele. 16. Darovanému koni na zuby nekoukej HOROSKOPY BERAN LEV ØELEC Duben pro tebe bude velice pøíznivý. Budeš nabitý/á energií, a tak ti všechno pùjde snadno. Obtížné školní úlohy zvládneš levou zadní, dokonce ani otravné domácí práce ti dobrou náladu nezkazí. Tìšit se mùžeš i na nìjakou finanèní injekci. Vyraz za nákupy, tvùj šatník potøebuje po zimì trochu oprášit. Neboj se vymìnit staré a obnošené kusy za nové trendy outfity. V kvìtnu si pak dej pozor na zranìní pøi sportu. BÝK Pøichází období, kdy budeš muset zapomenout na velké utrácení a nákupy. Zaèni pomalu pøemýšlet, jak strávíš letní prázdniny, a zkus ušetøit nìjakou korunu, aby sis na výletech trochu pøilepšil. Školní povinnosti zvládáš dobøe, špatné známky se ti vyhýbají a to ti vydrží až do kvìtna. Pak už budeš muset vynaložit vìtší úsilí, aby vysvìdèení dopadlo pøesnì podle tvých pøedstav. Nejlépe se budeš cítit v pøítomnosti èlovìka narozeného ve znamení býka. PANNA V dubnu tì èeká nepøíjemné pøekvapení. Zklame tì osoba, které dùvìøuješ. Nenech se tím ale rozladit. V tvém okolí je nìkdo, kdo tì rozveselí a stane se jedním z tvých nejbližších pøátel. V kvìtnu se poøádnì soustøeï na školu. V hodinách se nenech rozptylovat nezbednými spolužáky a prùšvihùm se vyhýbej velkým obloukem. Uèivo, které ti dìlá problémy, poøádnì procvièuj a nech se dobrovolnì vyzkoušet. Riskovat se obèas vyplácí. KOZOROH Padá na tebe jarní únava. Je tedy na èase si po zimì trochu odpoèinout. Zapomeò na facebook a internet, popadni knihu a relaxuj u ètení. Pokud jsi sportovní fanda, obuj in-liny, sedni na kolo, nebo vezmi míè a vyraz s kamarády ven. Pohyb tì znovu nabije energií. V kvìtnu se pak zaèni soustøedit na své školní výkony. Blíží se závìreèné vysvìdèení, tak dožeò, co se dá. Sejdi se s kamarády a uète se spoleènì. Urèitì to bude vìtší zábava. Hvìzdy ti budou naklonìny pøedevším ve druhé polovinì dubna. Je to ta pravá pøíležitost trochu zariskovat a podniknout nìco zajímavého. Navíc potkáš nìkoho, kdo tì dokáže rozesmát, a s kým se rozhodnì nebudeš nudit. Kvìten vìnuj spíše odpoèinku. Pokud budeš sportovat, buï na sebe opatrný/á, protože mùžeš lehce pøijít k úrazu. Helma, chránièe a jiné ochranné prvky by rozhodnì nemìly zùstat ve skøíni. V polovinì kvìtna tì pøepadne pocit, že nic nestíháš, ale nepropadej panice. V klidu si rozmysli, co je pro tebe dùležité, a zaèni vše øešit krok za krokem. Dobrou náladu ti dodá i pohyb. Zajdi do tìlocvièny, probìhni se na èerstvém vzduchu a uvidíš, že se budeš cítit mnohem lépe. Koncem kvìtna hrozí menší zdravotní problémy, tak se jim snaž pøedejít už teï. Ovoce a zelenina jsou urèitì lepší, než týden strávený chøipkou v peøinách. BLÍŽENCI VÁHY VODNÁØ V uplynulé dobì se ti ve škole pøíliš nedaøilo, ale mùžeš být v klidu, teï se vše v dobré obrátí. Nenechávej ale nic náhodì a pokraèuj v peèlivé domácí pøípravì jako doposud. Pokud si s nìèím nebudeš vìdìt rady, neboj se poprosit o pomoc kamaráda, urèitì tì nenechá ve štychu. Po zimì doplò vitamíny, a posílíš organismus. Pøece nechceš strávit krásné první jarní dny v posteli s chøipkou. 14 RAK Po jarních prázdninách už toužebnì oèekáváš další volno. Ve škole tì to moc nebaví a to se obèas podepisuje i na tvých výkonech. Nerozptyluj se myšlenkami na prázdniny a vrhni se po hlavì do uèení, a nìco neprošvihneš. Pozor si dej na znamení býka, mohl by ti uškodit. Naopak vyhledávej ve svém okolí èlovìka narozeného ve znamení berana, bude ti oporou v jakékoli nároènìjší situaci. V kvìtnu vytáhni rodièe na výlet, èerstvý vzduch vám urèitì jen prospìje. V dubnu se ti bude daøit na všech frontách. Doma i ve škole pobìží vše jako na drátkách. Pøijde øada sportovních úspìchù. Pøíliš se jimi ale nechlub, v tvém okolí se objeví nejeden závistivec. Na zaèátku kvìtna se na tebe obrátí nìkdo z tvých blízkých s žádostí o radu. Neotáèej se k nìmu zády. Jednou se také mùžeš ocitnout v tíživé situaci a pomoc kamaráda urèitì uvítáš. Koncem kvìtna si udìlej radost nìjakým drobným dárkem. ŠTÍR Duben se ponese ve znamení drobných neúspìchù. Vùbec se tím nemusíš trápit. V kvìtnu se vše otoèí a splní se ti všechno, na co jen pomyslíš. Spolužáci tì považují za dobrého kamaráda a par áka. Vìdí, že nezkazíš žádnou legraci, a tak s tebou budou vymýšlet rùzné vylomeniny. Dej si pozor, aby to nepøesáhlo hranici slušného chování. Poznámky v žákovské knížce by rodièe urèitì neocenily a mohlo by to ovlivnit i tvé prázdninové plány. V dubnu ti hrozí konflikt s èlovìkem narozeným ve znamení ryby. Každá hádka zamrzí, a proto se jim radìji vyhýbej. Ve vzteku bys mohl/a øíct nìco, co by sis pozdìji mohl/a hodnì vyèítat. Volný èas vìnuj svým koníèkùm. Pøiprav svým kamarádùm nìjaké pøekvapení. Jeïte na výlet, zajdìte do bazénu, podniknìte spoleènì nìco zajímavého. V polovinì kvìtna pøijede do vaší domácnosti neèekaná, ale milá návštìva. RYBY V dubnu se ti bude daøit hlavnì ve škole. V žákovské knížce se budou množit jednièky a rodièe to ocení nìjakým zajímavým víkendovým výletem. V prùbìhu celého dubna se vyhýbej konfliktùm, mohly by ti dlouhodobì zkazit dobrou náladu. V kvìtnu se budeš cítit fit, a tak mùžeš podniknout to, o èem už delší dobu pøemýšlíš. Pozor si dej na to, co jíš. Z jídelníèku vypus tuèná jídla a zaøaï do nìj více ovoce a zeleniny.

2 komiks autor: Dominik Frolík (8.C) co to je??? hmm tak jo Ty hele, nestavíme se na Velikonoèn?m ostrovì?!! vat vstá no á je r jsme tu to bude ten náš ostrov zemì na obzoru už bìžím hmm, jak tohle mohl nìkdo vytesat do kamene?? Pojï sem, honem!!! já to neumím pøeèíst udìláme si piknik Tady to asi bude, ale je teprve pùl dvanáctý tak jo tady se píše, že jeskynì se zlatým vejcem se otevírá vždy ve 12 h na Velikonoèní pondìlí už je za minutu dvanáct JUPÍÍ!!! už je to tady...jdeme co to tam svítí? tolik zlata jsem ještì nevidìl!! to je HUÝ óóó...to je super!!! néé.. bortí se to!! utíkej!!! nìco si vezmu MÓÓÓC!! a jsme v suchu... tak a teï jenom vymyslet, co si za to koupíme!!!. ten ostrov se potápí!!! honééém... 15

3 trendy Geokešing (v angl. geocaching) je celosvìtovì oblíbená hra na pomezí sportu a turistiky. Spoèívá v použití navigaèního systému GPS pøi hledání ukrytého pokladu, tzv. keše (v angl. cache). Pravidla geokešingu nejsou složitá. Zakladatel keše uloží souøadnice schránky na nìkterý internetový server zabývající se geokešingem, ty si pak kaèer (èlovìk hledající keše) zadá do turistického pøijímaèe GPS a ten ho dovede k místu, kde se poklad nachází. Keš bývá obvykle vodovzdorná, plastová schránka, kam se ukládá deník (tzv. logbook), do nìhož se nálezce podepíše. Bývá zvykem umis ovat do schránky i drobný dárek, který si smí nálezce zanechat, ale mìl by místo nìj do keše vložit nìco jiného pro další objevitele. módní policie Pøi procházce po škole jsme narazili na Míšu, které to jako vždy ohromnì slušelo. Její pruhované, barevné tílko skvìle ladí s fialovými crocsy a èerné legíny se samozøejmì hodí ke všemu. Míša zvolila sportovní úèes, který dodává jejímu modelu šmrnc. Pøi odchodu ze tøídy jsme potkali Nikol. V tomhle modelu by klidnì mohla vyrazit na koncert nìjaké punk-rockové kapely a urèitì by si neudìlala ostudu. Trièko s kytarou jí moc sluší, a vyniká tak její štíhlá postava. Kostkovanou sukni doporuèujeme zaøadit do každého dívèího šatníku. Jednoznaènì IN je tøídìní odpadu. Všichni jsme si už zvykli na barevné popelnice a odpadkové koše. V tøídìní odpadu se rozhodnì vyplatí pokraèovat. 16 Elišku jsme pøekvapili o svaèinové pøestávce a podrobili jsme její model pøísné policejní kontrole. Její ohoz je skvìlý a odpovídá souèasným módním trendùm. Obzvláštì chválíme pìknou èepici jako dobøe zvolený doplnìk. Èerná barva Elišce sluší, vypadá elegantnì. Tak to vypadá, že máme dvì adeptky na pálení èarodìjnic. Kde se tyto èarokrásné osoby u nás ve škole vzaly, nevíme, ale ihned po jejich objevení jsme je pøevezli na stanici módní policie a propuštìny budou pøesnì 30. dubna. Out je rozhodnì Justin Bieber. A všichni musíte uznat, že tento talentovaný chlapec byl out už v momentì, kdy se poprvé objevil na serveru

4 anketa/diáø Co dìláte o Velikonoce a máte je rádi? Znáte nìjaké velikonoèní zvyky? DANIELA KUÈEROVÁ (5.B) Mám je ráda,klepeme na l i d i a ø í k á m e j i m básnièku,hodujeme,jíme beránka a zdobíme vajíèka. No hoduje se a dìlají se vajíèka v cibuli.. JIØÍ KROUŽEK (C) Chodíme za babièkou, b a b i è k a m á n a n á s pøipravenou vodu, aby nás mohla polít. Máme hodnì návštìv a hodujeme, mám Velikonoce rád. Hoduje se, polejvá se vodou ve 12 hodin, malují se vajíèka a to je asi všechno zapište si do diáøe 7 dní na 7. ZŠ V rámci projektu 7 dní na 7. ZŠ nás èekají poslední dvì akce, které si kladou za cíl pøiblížit budoucím prvòáèkùm školní prostøedí. Využijte této pøíležitosti a pøijïte s námi strávit další pøíjemná odpoledne. Pøedposlední akce se koná v pátek 20. dubna a nese název Na návštìvì u Pata a Mata. Dìti si zde nejen ve školní dílnì vyzkoušejí práci s rùznými materiály, budou øezat, zatloukat, dlabat, lepit, ale i malovat a kreslit. Celý projekt 7 dní na 7.ZŠ vyvrcholí ve ètvrtek 24. kvìtna Høiš ovkou s opékáním. Pøedškoláci si zahrají razítkovou høiš ovku. Po soutìži bude pro rodièe a jejich rodièe pøipravené ohništì, kde si mohou opéct donesené buøty. Pálení èarodìjnic 27. dubna se u nás již po nìkolikáté budou pálit èarodìjnice. Celá akce se odehrává v režii paní uèitelky Ivany Kùrkové, která spoleènì s našimi žáky pøipraví pro dìti spoustu zajímavých soutìží. Tìšit se mùžete na živou muziku, opékání buøtù a nebude chybìt ani symbolické upálení èarodìjnice. pálení èarodìjnic 30. duben Vývoj rockové hudby Dne 16. dubna vyrážíme s žáky z vyššího stupnì za kulturou. V kinì Kosmos bude probíhat hudební poøad o vývoji rocku. Cena pøedstavení je 45 Kè. SÁRA A NINA SEVERINI (B) Máme je rádi, zdobíme vajíèka, táta nás vyšupe. Polévají se vodou když kluci pøijdou pozdì,malují se vajíèka. ŠTÌPÁN GREGOR (C) Nemám je rád, jsem doma, obèas jdu ven, je to pro mì normální den. Jenom jíme beránka, moc je neslavíme. Šupou se holky. Vodácký kurz Osmákùm a devá ákùm je urèen vodácký kurz na øece Vltavì, který již po nìkolikáté organizuje paní uèitelka Jitka Cwierzová. Výcvik se bude konat v termínu èervna, jeho cena je 2700 Kè a zahrnuje: dopravu (vlastním autobusem), stravu a pití, odvoz k lékaøi, ubytování v kempech (ve stanech), pronájem lodí, vest a barelù, kvalifikované instruktory, návštìvu muèírny, ochutnávku placek v kempu Zlatá koruna. Kapesné tedy není zapotøebí, staèí jen symbolická èástka na drobné laskominy. V prùbìhu výcviku je také zajištìno doprovodné vozidlo, které pøeváží zavazadla, stany a spacáky. Tradiènì zaèínáme v kempu ve Vyšším Brodì, kde si dìti pod dohledem profesionálních instruktorù osvojí základní znalosti o ovládání kanoe. Den na to se vyráží smìr Rožmberk, kde navštìvujeme hradní muèírnu. Následuje zastávka v kempu U Vikinga, v nìmž nás èeká bohatá veèeøe a snídanì v místní restauraci (vše je objednáno dopøedu dìti si mohou vybrat z nìkolika jídel, snídanì je formou švédských stolù). Ètvrtá zastávka je v Èeském Krumlovì. Zde si dìti zkouší jízdu v kajaku, soutìží a k veèeru si projdou Krumlov. Poslední noc strávíme v kempu Zlatá koruna, kde ochutnáme tradièní placky. Celá výprava je ukonèena v Boršovì. Zde si vodácká firma pøevezme zpìt lodì a autobusem se vracíme do Mostu. Mládeži, tuhle akci byste si rozhodnì nemìli nechat ujít!!! 17

5 spojovaèky 18 øešení kvízu ze strany 7:b, b, b, 4.c, 5.c, 6.b, 7.a, 8.b, 9.c, 10.b

6 køížovky R I 5 6 1)Doplò:... hod velikonoèní 2) Velikonoce jsou pro køes any oslavou...?... Ježíše Krista 3) Jak nazýváme ozdobené vejce? Tajenka: Den pøed velikonoèní nedìlí nazýváme... (tajenka) sobota. velikonoèn?osmismìrka 4. 4) Co na Velikonoce peèeme doma nebo kupujeme v obchodì? (4. pád) 19

7 in english... Easter is a very favourite holiday in the USA. Children usually wake up early because the Easter Bunny leaves them sweets in the mailbox or next to their bed. Then they have breakfast and go to church. There children do fun things like drawing or singing. Children have a fun time in church and they enjoy it. In midday they have dinner with the whole family. They usually have chicken and turkey with salads and very favourite corn bread (sweet bread made of corn) and mashed potatoes. After that they have an Easter Egg Hunt. Grown ups hide eggs with surprises in it and hide it in bushes or grass. The children hunt for them and eat the sweets in it. Afterwards chidren play games. Everybody likes this holiday because family and friends are all together. To say the truth I like it too. Literární soutìž Pøed jarními prázdninami vyhlásila redakce Kompostu literární soutìž o nejhezèí velikonoèní básnièku. Soutìže se úèastnili žáci prvních a druhých tøíd. Sešla se celá øada hezkých øíkanek, z nichž bylo tìžké vybrat ty nejlepší. Nakonec redakce rozhodla následovnì: KATEGORIE tøídy místo Adriana Krešná (B) místo Jana Staòková (B) místo Milada Malinová (A) tøídy místo A. Krešne (B) Sluníèko se probudilo, na dveøe nám za ukalo, ptáèci štìbetají, vèelky všude poletují, všude voní kvìtiny, vyrostlo i osení. místo J. Staòková (B) Na Velikonoce v pondìlí, vyroste nám osení. K zajíèkovi dáme vajíèko, žluté jako sluníèko. K nìmu jedno èervené a ještì dvì zelené. místo Milada Malinová (A) Sedí zajíc v košíèku, má velikou mašlièku. V jedné ruce pomlázku, v druhé zas èokoládku, na vajíèkách sedí, kolem má osení. 20 KATEGORIE tøídy místo Maruška Marková (C) místo Terezka Boušová (C) místo Verèa Holubová (C) tøídy místo Maruška Marková (C) Velikonoce jsou tu zas, na poli klíèí první klas. Jaro vítá kuøátka, chlapeèky i dìvèátka. Ve mìstì i na vesnici pobíhají koledníci. Vyšel ven i zajíèek, nese plný košíèek. Co v nìm nese, milé dìti? Nebojte se žádné smetí. Má v nìm krásná vajíèka, co mu dala babièka. místo Tereza Boušová (C) Pøichází jaro, kytky kvetou, louka se zelená, pomlázky se pletou. Plný košík vajec má. Kdo je to? Pøece slepièka kropenatá. místo Veronika Holubová (C) Velikonoce a zajíèek mají spolu dobroty, vždy dají hodným dìtem vajíèka a bonbóny, vajíèko každé jiná barvièka kluci mají pomlázky chtìjí po nás vajíèka. V druhé ruce pomlázku, vyšel si na procházku. Na procházce potkal myšku, za výprask mu dala knížku. Výhercùm moc gratulujeme!

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 4 - duben 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. MAUZ ocen ěn é h l u bocké řezn i

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt,

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 3 BØEZEN 2009 ZDARMA

OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 3 BØEZEN 2009 ZDARMA Nouzové tlaèítko pro seniory a osoby zdravotnì handicapované Mìstská policie Ostrava vypracovala projekt, zamìøený do oblasti prevence u seniorù a osob tìlesnì èi jinak zdravotnì postižených. Ti jsou jednou

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více