Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí"

Transkript

1 Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy

2 Dti z uprchlických rodin Mgr. Monika Marxtová

3 Uprchlíci ci x migranti z ekonomických dvodd vod Uprchlíci- jedinci, kteí se kvli svému strachu z pronásledování z dvodu rasy, náboženského pesvdení, národnosti, píslušnosti k urité sociální skupin nebo pro politické názory nacházejí mimo zemi svého pvodu (podle Ženevské úmluvy z roku 1951). Migranti z ekonomických dvod- svoji zemi opustili dobrovoln, pedevším kvli zlepšení své ekonomické situace. Do zem svého pvodu se mohou kdykoli vrátit.

4 AZYL Azyl získávají uprchlíci nikoli migranti z ekonomických dvod. Výjimku tvoí tzv. humanitární azyl- azyl ze zdravotních dvod. Pokud jedinec získá azyl, mžou jeho rodinní píslušníci (manžel, dít do 18 let) získat azyl za úelem slouení rodiny. Obtížné urit pesnou hranici mezi obma skupinami, dvody se asto pekrývají.

5 Azylová procedura Oznámení úmyslu požádat o azyl- ihned po pekroení státní hranice. Pijímací stedisko- vstupní zdravotní prohlídka, podání žádosti o azyl. Pobytová stediska- zajištné ubytování, strava, základní hygienické poteby a nárok na bezplatnou zdravotní péi v rozsahu pée hrazené zdravotními pojišovnami. Žadatel mže vzít kdykoli v prbhu ízení svoji žádost zpt a poádat ministerstvo o úhradu náklad spojených s návratem do zem pvodu.

6 V roce 2005 podalo žádost o udlení azylu 7295 lidí, z toho bylo více než polovina dtí (4021 s doprovodem a 100 bez doprovodu). Oproti tomu azyl byl udlen pouze ve 251 pípadech, což pedstavuje pouze 3,5 %.

7 Rozdlení žadatel o azyl v roce 2005 podle vku a pohlaví Státní píslušnost Dosplí Dti (0-17 let) Muži Ženy Celkem dosplí Muži Ženy Celkem dti Celkem Blorusko ína Indie Mongolsko Rusko Slovensko Ukrajina Vietnam Celkem

8 PROBLÉMY UPRCHLICKÝCH RODIN Odlišnost jazyka a kultury Kultura má svj vlastní systém hodnot, navyklé zpsoby chování a neverbální komunikace, které jsou pro jedince této kultury normální a cizincm mohou pipadat nezvyklé.

9 Kulturní šok 1. Nadšení - euforie ze všeho nového. Jsou vnímány pouze povrchní znaky. 2. Frustrace Po prvním nadšení pichází vystízlivní. Vyerpání z neustále nových zážitk a zaíná být citlivý na vše negativní v porovnání s pvodní kulturou a zaíná kritizovat a odsuzovat. V této fázi mže frustrace pejít až do deprese a nkteí lidé mohou svj pobyt v nové zemi ukonit a vrátit se zpt dom.

10 3. Pizpsobení lovk zaíná více pronikat pod povrch vcí, zaíná více komunikovat s místními lidmi a zaíná realisticky vnímat jejich kladné i záporné vlastnosti. 4. Návrat Po návratu do pvodní zem se objevují znova potíže s pizpsobením se domácí kultue. lovk opt mívá tendenci vidt tentokrát svoji kulturu velmi kriticky. Délka trvání pizpsobení závisí na délce pobytu a na síle prožitku.

11 Faktory ovlivuj ující intenzitu KŠK délka trvání pobytu podobnost nové a pvodní kultury psychické zdraví jedince typ osobnosti pedchozí zkušenost s pobytem v cizí zemi úrove znalosti cizího jazyka sociální status a zázemí jedince v nové zemi

12 Co pomáhá pekonat KŠ? K Otevenost novým zkušenostem. Nehodnocení odlišné kultury mítky kultury vlastní. Komunikace s místními lidmi, která se neomezuje pouze na úedníky nebo davy spchajících lidí na ulicích. Kontakt s lidmi z vlastní kultury (v zahranií i doma), kteí mohou sloužit jako podpora.

13 Posttraumatická stresová reakce Opoždná reakce na traumatizující událost, která by pravdpodobn zpsobila hluboké rozrušení tém u kohokoli. Nkdy se mže objevit až pl roce po události. Znovuprožívání traumatu v podob vzpomínek, sn a noních mr. Odtažení od ostatních lidí, neschopnost prožívat radost, deprese nebo vyhýbání se situacím pipomínajících trauma, problémy s usínáním, podráždnost, návaly hnvu nebo poruchy soustední.

14 Zmna rodinného systému Zpetrhání vazeb se širší rodinou. Zmna rolí v rodin- pedevším v pobytových stediscích. Jiné využití volného asu.

15 Jak staré dti picházejí? Všechny vkové kategorie. Pée o dti rozdílného vku se liší, mohou se u nich vyskytnout rozdílné problémy.

16 Dtské problémy Problémy chování: pílišné samotáství a stažení do sebe, problémy v kolektivu, agresivita. Úzkostnost a poruchy spánku, noní mry. Po traumatizující události si dti mohou hrát hry, které znázorují trauma.

17 Pomoc dtem d uprchlík Pímá pomoc dtem ve škole i mimo školu (dobrovolnické programy, vytvoení prostedí pro setkávání dtí a pro hry. Pomoc dtem prostednictvím jejich rodin. Pomoc dtem i rodinám skrze jejich komunity - komunita pedstavuje pro jedince kontakt s pvodní zemí a zvlášt v pípad neúplné rodiny bývá pro jedince velkou oporou

18 Úmluva o právech dítted te Pijata 20. listopadu 1989 v New Yorku, R 30. záí Práva stanovená touto úmluvou mají být zabezpeena každému dítti nacházejícímu se na území naší republiky, vztahuje se tedy i na dti uprchlík.

19 lánek 22. Každé dít žádající o statut uprchlíka nebo se statutem uprchlíka má právo na ochranu a humanitární pomoc pi využívání práv stanovených touto úmluvou úmluva stanoví nejen ochranu a pomoc, ale i vyhledávání rodi nebo jiných len rodiny dítteuprchlíka s cílem získat informace potebné k jeho optnému spojení s rodinou.

20 lánek 14. Dti mají právo na svobodu myšlení, svdomí a náboženství.

21 lánek 19. Dti mají být chránny ped jakýmkoli tlesným i duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, vetn sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýznním nebo vykoisováním bhem doby, kdy jsou v péi jednoho nebo obou rodi, zákonných zástupc nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dít.

22 Uprchlické dti mají právo na stejnou ochranu ped zneužíváním jako eské dti. Rzné výchovné styly, rzné náboženství ani velmi zátžová situace jakou uprchlictví je, nemže být omluvou pro tlesné ani psychické týrání dtí. V pípad zjištní takového chování by se mlo postupovat stejn jako v pípad týráníeských dtí. Podle zákona o sociáln-právní ochran dtí státní orgány, povené osoby, školy, zdravotní zaízení a další zaízení urené pro dti, které zjistí, že je dít psychicky nebo fyzicky týráno i jinak zanedbáváno, mají oznamovací povinnost vi obecnímu úadu obce s rozšíenou psobností (orgánu sociáln-právní ochrany dtí).

23 Škola Uprchlické dti musejí vechách absolvovat povinnou školní docházku. Školní prostedí je výhodné v tom, že se dti nauíesky, pijdou do kontaktu s ostatními dtmi a na chvíli se vzdálí z rodinného prostedí, kde mže být napjatá atmosféra. Ve škole dtem usnaduje situaci to, že v uprchlických zaízení bývá více dtí uprchlík a ve tíd nejsou sami cizinci. Velmi dležitý bývá citlivý pístup uitel a užití multikulturní výchovy ve vzdlávání.

24 Hra Dležitou funkcí hry je odreagování, které je práv u uprchlických dtí velmi potebné. Pi he se dti navíc mají možnost vzájemn poznat a vytváet tak vztahy mimo pvodní rodinu. V uprchlických zaízeních je proto teba vytvoit prostor, ve kterém by se mohly dti poznávat a hrát si.

25 Dobrovolnické programy Dobrovolníci se podílejí na naplnní volného asu dtí, vymýšlejí nejrznjší aktivity sportovní, výtvarné, poznávací a další. Pi rzných píležitostech na Vánoce, Mikuláše nebo Velikonoce poádají kulturní programy. V letních msících pak organizují letní tábory. Dti se mohou navzájem lépe poznat, mohou se nauit nové dovednosti, ale i prožít píjemné a radostné zážitky. Dosplí z program mohou také profitovat zapojováním do program i do jejich pípravy.

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více