Flóra agrárních valů a teras Krušných hor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Flóra agrárních valů a teras Krušných hor"

Transkript

1 Flóra agrárních valů a teras Krušných hor The flora of the hedgerows and agricultural terraces in the Krušné hory mountains Machová Iva, FŽP, UJEP, Ústí n. Synek Václav, FŽP, UJEP, Ústí n. L., Kubát Karel, PřF, UJEP, Ústí n. Abstract We carried out floristic survey at 7 sites representing the whole Krušné hory mountains. The survey was aimed mostly at the composition of hedgerows and only partially at surrounding biotopes. The complete species list from all 20 long sections of respective hedgerow provides the percentual ratio of species occurred on that hedgerow. The paper deals with species occurred on more than 60 (80) % of the hedgerow. We discovered the hedgerow altitude utilizing GIS tools, potential natural vegetation of sites, characteristics of hedgerows based on terrains. We excerpted outcomes of Natura 2000 surveys from the studied sites. On the basis of alike floristic composition of hedgerows or agrarian terraces, we calculated the correlation between all sites and created tree plot showing flora alikeness between the sites. Key words: alikeness of hedgerow flora, flora, hedgerows and terraces, Krušné hory, Natura 2000 Abstrakt: Byl proveden floristický průzkum na 7 lokalitách, které reprezentují celé Krušné hory. Průzkum byl cílen na složení vegetace agrárních valů či teras a pouze okrajově do okolních biotopů. Úplný seznam druhů zaznamenaný po úsecích valu či terasy délky 20 m umožňuje vyjádřit procentuální část valu, na kterém se daný druh vyskytuje. V práci jsou uvedeny druhy s četností vyšší než 60 (80) %. Pomocí nástrojů GIS byla zjištěna nadmořská výška valu, z literatury potenciální přirozená vegetace na lokalitě, z terénu charakter valu a vegetace. Byly excerpovány výsledky průzkumu provedeného metodou Natura 2000 pro studované lokality. Na základě podobného floristického složení vegetace agrárních valů či teras byla spočítána korelace mezi lokalitami a vytvořen dendrogram, ukazující shodu flóry valů mezi lokalitami. Klíčová slova: agrární valy a terasy, flóra, Krušné hory, Natura 2000, podobnost flóry valů Úvod Agrární valy a kamenice jsou kamenité útvary, se kterými se můžeme setkat ve vyšších polohách Krušných hor. Agrární terasy respektive svahy teras jsou typické pro úpatí a svahy Krušných hor. Sloužily jako levné a účinné opatření usnadňující zemědělské využívání svažitého terénu. Vznik polí na Krušných horách je spojen s vynášením kamenů z polí a jejich ukládáním na okrouhlé kamenice nebo liniové agrární valy. Ačkoli agrární valy a terasy s jejich doprovodnou vegetací člení rozsáhlé travní porosty především ve vrcholových partiích Krušných hor a zvyšují tak heterogenitu i malebnost krajiny, nebyla doposud provedena žádná jejich podrobnější studie přírodovědná ani botanická. Agrární valy nejsou cíleným předmětem ochrany přírody, i když územní ochrana zahrnuje i území s valy (PR Černá louka u Adolfova, přírodní park Východní Krušné hory) Cílem práce je zmapovat flóru vázanou na agrární valy či terasy a pokusit se nalézt příčiny jejího současného stavu. 1

2 Botanická studie agrárních valů či teras z české strany Krušných hor dosud nebyla publikována. Z německé části Krušných hor práce cílené na agrární valy a terasy existují (RICHTER 1960; MÜLLER 1989). Publikovány byly i studie porostů křovin vázaných na agrární valy z území Německa mimo Krušné hory (WITTIG 1976; SCHUPP et DAHL 1992). Botanický výzkum z Krušných hor je nerovnoměrný, z velkých území chybí. Významnější floristické práce zveřejnil např. ONDRÁČEK (1990; 2000). Krušné hory byly využívány během staletí s různou intenzitou. V období rozvoje těžby nerostných surovin se zvýšil počet obyvatel a kleslo zalesnění. Osídlování vyšších poloh Krušných hor vedlo k rozšiřování zemědělské půdy. Na sklonitých a kamenitých svazích byly vytvořeny valy, které zpomalovaly a přerušovaly vodní erozi a zvyšovaly stabilitu svahu. Agrární valy značné mocnosti jsou patrné i v nynějších lesních porostech (KIRCHNER et PLACHÝ 1985).Většina obyvatel byla německé národnosti, ale v důsledku druhé světové války došlo k jejich odsunu. Znovuosídlení českým obyvatelstvem se nezdařilo. Česká populace pocházela většinou z klimaticky příznivějších oblastí a horské podmínky jí nevyhovovaly. Úbytek je patrný z porovnání počtu obyvatel před 2. světovou válkou s počtem trvale žijících obyvatel v současnosti. Metodika Lokality byly zvoleny tak, aby zahrnovaly celou délku Krušných hor. Termínem Krušné hory obvykle rozumíme vrcholové partie, které patří do oreofytika,geografického okresu 85 Krušné hory: Adolfov-Fojtovice, Hora Sv. Kateřiny, Boří Dar a Pernink. Na svazích a úpatí Krušných hor, řazených do fyt. okresu 25 Krušnohorské podhůří, byly zvoleny lokality: Krásný Les, Knínice a Domašín. Počet obyvatel byl zjištěn z historického lexikonu obcí na stránkách Českého statistického úřadu S použitím Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (NEUHÄUSLOVÁ et al. 2001) byla doplněna potenciální vegetace na lokalitám. Nadmořská výška byla zjištěna pomocí nástrojů GIS ve střední části studovaného valu. Rozhodnutí, zda se jedná o val či terasu bylo na základě definice termínu (Zapletal 1969). Terénní průzkum byl proveden na agrárních valech a terasách (dále jen valech), které v současné době nejsou součástí lesa. Sběr floristických dat na lokalitách nebyl proveden ve stejném rozsahu. Na lokalitách Hora Sv. Kateřiny a Krásný Les byly zaznamenány druhy na celé délce valu rozděleného na úseky 20 m dlouhé. Na lokalitách Adolfov-Fojtovice a Knínice - Libouchec byl zvolen větší počet úseků (12 13) na témže valu. Na lokalitách Boží Dar, Pernink a Domašín bylo zvoleno pět úseků, které reprezentují typickou vegetaci. Úsekem rozumíme část valu o délce 20 m šíře valu. Metoda byla použita i v práci MACHOVÁ et al. (2009). Druhy zjištěné na valech ve zvolených lokalitách byly uspořádány do společné tabulky. Pro každou lokalitu bylo k druhům vypočítáno jejich procentické zastoupení na úsecích valu. Z této tabulky byly pro všechny páry sledovaných lokalit vypočteny Pearsonovy korelační koeficienty (r) vyjadřující vzájemnou podobnost druhové skladby u dvojic porovnávaných lokalit. Při výpočtu korelačních koeficientů nebyly započítávány druhy, které se vyskytovaly jen v jedné ze sedmi sledovaných lokalit (v takovém případě jde spíše o druhy náhodné). Pokud bychom tyto ojedinělé údaje nevyloučili, stejná nulová zastoupení v ostatních šesti lokalitách by zřejmě neoprávněně zvyšovala hodnoty korelačních koeficientů při porovnávání druhové podobnosti u dvojic těchto lokalit. Přehled výsledků (korelační matice) je uveden v tabulce č.2 Výsledky byly rovněž zpracovány metodou hierarchické shlukovací analýzy (viz dendrogram na obr. č.1). 2

3 Výsledky Charakteristiky ovlivňující současnou vegetaci valů. Tabulka č. 1: Vybrané charakteristiky: nadmořská výška, potenciální vegetace na lokalitě, převládající materiál a charakter valu, habitus porostu. Table no. 1: Selected characteristics: altitude, potential vegetation at the sites, dominant hedgerow material and hedgerow characteristic, vegetation habitus. nadmořská výška (m n. m.) potenciální vegetace (Neuhäuslová et al. 2001) Domašín 608 Luzulo Fagetum a Violo reichenbachianae Fagetum Knínice - Libouchec 556 Dentario enneaphylli Fagetum a Violo reichenbachianae Fagetum Krásný Les 631 Luzulo Fagetum a Camagrostio villosae- Fagetum Adolfov - Fojtovice 701 Mastigobryo Piceetum, Sphagno Piceetum a Luzulo - Fagetum charakter val/terasa hlinitá terasa hlinitá terasa val:úseky kamenité i hlinité kamenitý val specifikace vegetace vysoká pokryvnost celé šíře; vzrostlé křoviny vysoká pokryvnost celé šíře; stromy nestejnoměrná pokryvnost po celé šíři valu; nižší stromy i keře nesouvislý porost; nízké stromy Hora Sv.Kateřiny 648 Violo reichenbachianae Fagetum kamenitý val Pernink 843 Luzulo Fagetum kamenitý val Boží Dar 1080 Calamagrostio villosae Piceetum, Mastigobryo Piceetum a Sphagno Piceetum kamenitý val nesouvislý porost; nízké i vyšší stromy nesouvislý porost; nízké stromy i keře nesouvislý porost; nízké stromy Přehled lokalit. Domašín: Byly studovány agrární terasy nad silnicí z obce Domašín do obce Petlery; jsou uspořádány paralelně s průběhem blízkým vrstevnici. Souvislý porost dřevin s velkým podílem keřů. To má za následek slabě vyvinuté bylinné patro. Pouze v prosvětlených úsecích se souvisle vyskytují byliny, vesměs luční druhy. Okolní kulturní louky jsou mozaikou sušších a vlhčích, dusíkem bohatých ploch. Nedaleký lesní porost není pro dřevinami porostlé terasy zdrojem lesních druhů bylin, protože se jedná o kulturní les nízké kvality. 3

4 Druhy s četností výskytu na valech %: Acer pseudoplatanus, Anthriscus sylvestris, Betula pendula, Crataegus sp., Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Epilobium montanum, Galium aparine, Galium mollugo agg., Geum urbanum, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Phleum pratense, Poa nemoralis, Poa trivialis, Prunus avium, Quercus petraea, Rosa canina, Rubus sp., Rumex obtusifolius, Sambucus nigra, Senecio ovatus, Sorbus aucuparia, Stellaria media, Tanacetum vulgare, Urtica dioica, Viola riviniana. Knínice Libouchec: Mezi obcemi Knínice a Libouchec na svahu nad obcí Knínice se nachází agrární terasy obklopené vlhčími kulturními loukami s vtroušeným výskytem horských druhů. Široké hlinité terasy jsou souvisle porostlé vzrostlými stromy a spolu s keři brání rozvoji bylinného patra. To je druhově chudé, s nízkou pokryvností. Terasy se nacházejí v blízkosti bučiny. Druhy s četností výskytu na valech %: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Corylus avellana,crataegus sp., Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Holcus mollis, Quercus robur, Rubus idaeus, Rubus sp., Sorbus aucuparia. Krásný Les: Paralelně uspořádané valy s průběhem šikmo k vrstevnicím se nacházejí mezi obcí Krásný Les, státní hranicí a silnicí z Krásného Lesa do Adolfova. Ve výše položené části valu je vegetace dřevin i bylin nesouvislá a dřeviny mají nízký vzrůst. Jedná se hlavně o Sorbus aucuparia, Betula pendula, Salix caprea, Sambucus racemosa. V níže položené části valu je souvislá vegetace lesního charakteru s dřevinami Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus. Druhy s četností výskytu %: Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa, Galeopsis tetrahit, Galium album, Holcus mollis, Meum athamanticum (o), Rubus idaeus, Sambucus racemosa, Senecio ovatus, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus. Okolní louky jsou mozaikou kulturních luk a horských luk. Ze zajímavějších horských druhů byly zjištěny: Centaurea pseudophrigia, Nardus stricta, Meum athamanticum (o), Viola tricolor subsp. polychroma, Cirsium heterophyllum, Trifolium aureum, Lychnis flos-cuculi, Dianthus sylvaticus (o), Verbascum nigrum, Leontodon hispidus, Hieracium aurantiacum, Festuca filliformis, Salix repens (o),rhinanthus alectorolophus. Adolfov Fojtovice: Studované území se nachází mezi státní hranicí, mokřinami Černého potoka a silnicí spojující obec Adolfov a Fojtovice. Jedná se několik velmi dlouhých, paralelních valů obklopených loukami. Část území s valy byla zahrnuta do PR Černá louka. Charakter valů je typický pro vrcholové partie Krušných hor. Jedná se o vypuklý, nízký profil tvořený místy až k povrchu volně nakupenými středně velkými i malými kameny. Druhy s četností %: Anthriscus sylvestris, Avenella flexuosa, Festuca rubra agg., Galeopsis sp., Galium saxatile, Holcus mollis, Meum athamanticum (o), Poa pratensis, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus. Podmínky na valech a minimální vliv managementu umožnily přežívání druhů horských luk na úpatí valů, i když jsou obklopeny kulturními loukami s dominantní Festuca rubra agg.. Na úpatí valů se uchylují druhy jako Viola tricolor subsp. polychroma, Meum athamanthicum (o), Galium saxatile, Cirsium heterophyllum, Luzula multiflora, Hylotelephium telephium, Lathyrus linifolius. Hora Svaté Kateřiny: Studované území se nachází na svahu mezi rozhlednou na Růžovém vrchu a Kateřinským potokem. V území se zachovaly agrární valy obdobného charakteru jako u obce Adolfov. Nízké dřeviny vyrůstají z úpatí valů a tvoří jen řídký porost. Okolní vegetace je tvořena pastvinami s maloplošnými prameništi. 4

5 Druhy s četností výskytu %: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Hieracium sp., Meum athamanticum (o), Rumex acetosella, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus. Pernink: Studované území se nachází na svahu nad obcí Pernink jižně od silnice na Abertamy a Ostružnou. Paralelně probíhající valy kolmé na vrstevnice jsou obklopeny kulturními loukami v mozaice s vegetací smilkových luk. Druhy přecházejí na valy. Druhy s četností výskytu %: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Hieracium lachenalii, Polygonum bistorta, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus. V okolních loukách zjištěny horské druhy: Meum athamanthicum (o), Polygonum bistorta, Poa chaixii, Cardaminopsis halleri, Geranium sylvaticum, Silene dioica, Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Viola tricolor subsp. polychroma. Boží Dar: Ojedinělý val souběžný s vrstevnicí obklopen horskou loukou leží západně od úpatí vrchu Špičák. Dřeviny většinou podél valu vyrůstají z úpatí a méně často i z tělesa valu. Na valu nižší pokryvnost dřevin i bylin. Druhy s četností výskytu %: Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Luzula luzuloides, Picea abies, Senecio ovatus, Vaccinium myrtillus. Na horských loukách v okolí s vtroušenými smrky se vyskytují druhy Bistorta major, Galium saxatile, Meum athamanticum (o), Silene dioica, Daphne mezereum,, Senecio ovatus, Viola tricolor subsp. polychroma, Nardus stricta,potentilla erecta, Arnica montana (o), Lychnis floss-cuculi, Melampyrum sylvaticum, Homogyne alpina. Podobnost lokalit na základě flóry valů a teras. Korelační matice korelační koeficienty (v případě kladných hodnot) jsou mírou podobnosti zastoupení druhů u dvojic sledovaných lokalit. Korelační koeficienty s absolutní hodnotou větší než 0,198, resp. 0,258 jsou statisticky významné na hladině významnosti 0,05, resp. 0,01 (počet druhů, z nichž byly počítány korelační koeficienty byl 99). V tabulce jsou zvýrazněny hodnoty r nad 0,45 (koeficient determinace nad 20 %) Tabulka č.2: Korelační koeficienty spočítané z druhového složení vegetace valů na uvedených lokalitách. Table no 2: Correlation coefficients calculated from the species vegetation composition of the hedgerows at respective localities Domašín Knínice Krásný Adolfov Hora Sv Pernink Boží Dar Les Kat Domašín 1,00 0,19 0,02-0,03-0,08-0,20-0,25 Knínice 0,19 1,00 0,20 0,24 0,11-0,01-0,08 Krásný Les 0,02 0,20 1,00 0,60 0,46 0,49 0,20 Adolfov -0,03 0,24 0,60 1,00 0,67 0,55 0,35 HoraSv.Kat. -0,08 0,11 0,46 0,67 1,00 0,41 0,35 5

6 Pernink -0,20-0,01 0,49 0,55 0,41 1,00 0,56 Boží Dar -0,25-0,08 0,20 0,35 0,35 0,56 1,00 Korelační koeficienty ukazují, že lokality Domašín a Knínice nemají statisticky významnou korelaci k žádné další lokalitě ani vzájemně. Krásný Les má vysokou korelaci s nedalekou lokalitou Adolfov-Fojtovice a významnou s Horou Svaté Kateřina a Perninkem. Adolfov- Fojtovice vykazuje vysokou korelaci s Horou Svaté Kateřiny a významnou ještě s Krásným Lesem a Perninkem. Hora Svaté Kateřiny má vysokou korelaci s Adolfovem a je též korelována s druhy u Krásného Lesa. Pernink je vysoce korelován s Božím Darem a Adolfovem, korelace je i s Krásným Lesem. Boží Dar je korelován pouze s Perninkem. Oproti dendrogramu pracujícímu s průměry je patrná podobnost mezi lokalitami Adolfov a Pernink a Krásný Les. Obr. č 1: Dendrogram spojucící lokality či shluky lokalit podle podobnosti druhového složení agrárních valů. Fig. no 1: Tree plot connecting the localities or clusters of localities according to their alikeness in species composition of the hedgerows Str. diagram pro 7 Proměnné Nevážený průměr skupin dvojic 1-Pearsonův r Domašín Kninice Krásný Les Adolfov HoraSvKat Pernink Boží Dar 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 Vzdálenost spoje Dendrogram získaný zpracováním výsledků metodou hierarchické shlukovací analýzy (HEBÁK et al. 2005). Sledované lokality jsou spojovány do shluků podle vzájemné podobnosti druhového zastoupení. Při postupu na grafu z leva doprava jsou vzájemně propojeny nejprve lokality nejpodobnější. Na vodorovnou osu je v našem případě vynášena jako vzdálenost 6

7 spoje mezi propojovanými objekty hodnota 1-r. Pro propojování shluků byla použita metoda průměrné vzdálenosti (nevážených průměrů), což znamená, že je od 1 odečítána průměrná hodnota korelačních koeficientů všech dvojic prvků vyskytujících se v těchto shlucích. Nejprve je propojen pár Adolfov - Hora Svaté Kateřiny, u nějž je korelační koeficient nejvyšší (vzdálenost spoje 1-0,67=0,33). K tomuto páru je pak připojena jako oběma nejpodobnější lokalita Krásný Les (vzdálenost spoje 1-(0,60+0,46)/2=0,47). Předtím je však na vzdálenosti 1-0,56=0,44 spojen pár Boží Dar Pernink, atd. (Metoda nejvzdálenějšího souseda úplného spojení - by vedla k propojení stejných shluků, ovšem s jinými vzdálenostmi spojů.) Výsledky Natury 2000 na studovaných lokalitách. Považovali jsme za užitečné navázat na výsledky zjištěné metodou Natura 2000 na studovaných lokalitách, kde se vyskytovaly agrární valy či terasy. Na lokalitě Domašín mapovatel uvádí ovsíkové louky v mozaice s mezofilními křovinami (T1.1/K3). Na lokalitě Knínice Libouchec byly travní porosty mezi agrárními terasami označeny jako mozaika ovsíkových luk a horských luk (T1.1 /T1.2); vegetace agrárních teras včetně dřevin, které se šíří do okolí, jako mezofilní křoviny a nálety pionýrských dřevin (K3/X12) či ovsíkové louky s náletem pionýrských dřevin (T1.1/X12). Vlhká část luk byla řazena k vlhkým pcháčovým loukám v mozaice s vegetací vysokých ostřic (T1.5 /M1.7). Uváděná jednotka M1.7 je chybně determinována. Stejně je nevhodné přiřazení vegetace valů k náletům pionýrských dřevin X12. Dominantní dřeviny valů jsou Acer pseudoplatanus, Quercus robur, což nemůžeme označovat za nálety pionýrských dřevin. Dominantní výskyt Cornus mas, je též chybně udáván; druh se vzhledem ke svým ekologickým nárokům v území vůbec nevyskytuje. Na lokalitě Krásný Les je udávána mozaika tvořená horskými trojštětovými loukami, nálety pionýrských dřevin, nelesní stromovou výsadbou mimo sídla, podhorskými a horskými smilkovými trávníky (T1.2/X12/X13/T2.3B). Na lokalitě Adolfov na kamenných snosech je uváděna mozaika nelesní stromové výsadby mimo sídla, nálety pionýrských dřevin a ovsíkové louky (X13/X12/T1.1). Toto určení není správné, neboť vysvětlující druhy Tilia cordata a Fagus sylvatica se na kamenných snosech v této lokalitě nevyskytují.vzhledem k nadmořské výšce ani údaj o výskytu ovsíkových luk (T1.1) není správný. Na lokalitě Hora Sv. Kateřiny jsou na svahu s valy zaznamenány jen maloplošné polygony řazené mezi vlhké pcháčové louky (T1.5) či méně často vlhká tužebníková lada (T1.6). Otázkou je, zda je oprávněná identifikace jednotky štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) na agrárních valech. Jsou udávány i acidofilní trávníky mělkých půd (T 5.5). Je škoda, že existence roztroušených dřevin podél valů zcela ušla pozornosti mapovatele. Na lokalitě Pernink je udávána jednotka trojštětové louky (T1.2). Mapovatel opět ignoruje existenci dřevin doprovázejících valy i mozaikovitě rozšíření smilkových luk. Na lokalitě Boží Dar byly identifikovány horské trojštětové louky (T1.2), vlhké pcháčové louky (T1.5), paseky s podrostem původního lesa (X10) a luční prameniště bez tvorby pěnovců (R1.2). Tento přehled včetně komentáře rozporujícího největší nedostatky ukazuje, že současná využitelnost výsledků Natury 2000 jako hodnověrného zdroje je problematická. Metodika Natura 2000 nepočítala s takto maloplošnou liniovou vegetací a i přes její přirozený charakter je jen obtížné ji zařadit. Změna počtu obyvatel ve studovaných lokalitách 7

8 Tabulka č. 3: Počty trvale žijících obyvatel v obcích v blízkosti studovaných lokalit v rozmezí let Table no 3: Permanent population of the municipalities in vicinity of the studied sites in the years Obec obyvatelé v roce 1921 Obyvatelé v roce 1930 Obyvatelé v roce 1950 Obyvatelé v roce 2001 Krásný Les Fojtovice Knínice Hora sv. Kateřiny Domašín Boží Dar Pernink Z tabulky vyplývá výrazní snížení počtu trvale žijících obyvatel mezi roky 1930 a Tato změna měla kromě jiného za následek opouštění polí a následnou sukcesi na agrárních valech či terasách. Na Krušných horách docházelo i k cílenému zalesňování a valy se staly součástí lesa. Kromě demografických změn jako důsledku především výsledků 2. světové války byla flóra i vegetace Krušných hor výrazně ovlivněna v souvislosti s programem náhradních rekultivací, při kterých byly rozorány mokřadní i horské louky a zakládány pole v těchto klimaticky nepříznivých podmínkách. Technická dokumentace rekultivací požadovala zachování vzrostlých dřevin vázaných na valy či terasy (Anonymus XY). Diskuse Vlastním terénním šetřením byly zjištěny druhy vyskytující se na agrárních valech a terasách a místy i druhy typické pro horské louky v jejich okolí. Ukázalo se, že shoda druhové skladby porostů agrárních valů na srovnávaných lokalitách je nejlépe vysvětlitelná nadmořskou výškou a typem stanoviště: val x terasa. Podobnost vzrůstu a hustoty dřevin je důsledkem druhové skladby a podmínek stanoviště. Ve sledovaném území byla zjištěna rozdílná úroveň zpracování výsledků Natury 2000 (data pocházejí z vrstvy mapování bitopů (AOPK ČR ). Vysoká pravděpodobnost chybného určení biotopu znemožňuje její přijímání bez vlastního terénního šetření. Závěr Na agrární valy ani terasy v Krušných horách nejsou vázány druhy, které by se na jiných stanovištích nevyskytovaly. Některé druhy se na valech vyskytují hojněji než v okolních biotopech. Tato vazba je zřejmá na valech na všech studovaných lokalitách. Nižší je vazba druhů na agrární terasy, které nepředstavují stanoviště s limitujícími faktory. Druhová skladba je ovlivněna zdroji diaspor v okolí a délkou nerušené sukcese. Podílejí se na ní druhy z okolních luk či méně často stínomilné lesní druhy. Lokality Domašín a Knínice Libouchec představují agrární terasy z úpatí a svahů Krušných hor. Nacházejí se v nižších nadmořských výškách a v chráněných polohách. Stromové a keřové patro na agrárních terasách má vysokou pokryvnost a následkem toho nižší pokryvnost bylinného patra. S vyšší četností se na obou lokalitách vyskytují druhy Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Crataegus sp., Quercus sp., Rubus sp. a Sorbus aucuparia. Byliny na lokalitě Knínice - Libouchec patří spíše mezi lesní druhy. Na lokalitě Domašín agrární terasy zarůstají 8

9 křovitou vegetaci s nízkým výskytem bylin nebo na prosvětlených místech vstupují druhy z okolních luk. Lokality Adolfov Fojtovice a Hora Svaté Kateřiny představují nejtypičtější vegetaci vázanou na agrárních valy ve vrcholových partiích Krušných hor. Obě lokality jsou ve vyšších nadmořských výškách a na exponovaných holinách. Nejhojněji zastoupená dřevina je Sorbus aucuparia. Doprovodné byliny s hojným výskytem na obou lokalitách jsou Avenella flexuosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Vaccinium myrtillus. Flóra valů na lokalitě Krásný Les je částečně shodná s lokalitou Adolfov Fojtovice, se kterou sdílí druhy Meum athamanticum (o), Holcus mollis a Rubus idaeus. Hojný druh Agrostis capillaris je společný s lokalitou Hora Sv. Kateřiny. Nejvyšší polohy reprezentují lokality zvolené v západní části Krušných hor. Pro Pernink je typická dřevina Sorbus aucuparia, ale na výše položeném Božím Daru Picea abies. Hojné druhy bylin na obou lokalitách jsou Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, a Vaccinium myrtillus. Pozitivní význam agrárních valů spočívá v tom, že jejich povrch i úpatí představují refugium původní flóry. Byl na nich zjištěn relativně častý výskyt horských druhů. To je zvlášť významné v případě, kdy v širším okolí byly horské louky zcela zlikvidovány a do kulturních luk se vrací původní druhy z těchto refugíí. Je paradoxem, že v kulturní krajině tyto antropogenní struktury představují stanoviště, která hostí relativně málo ovlivněnou vegetaci. Agrární valy či terasy a na ně vázaná vegetace představují významný krajinný prvek zvyšující heterogenitu krajiny. Zde mají nezastupitelný význam dřeviny, ale chybí jejich cílená obnova. Spontánní obnova dřevin na valech, které jsou součástí pastvin, není možná, jak vidíme na lokalitě Hora Svaté Kateřiny. Míra shody druhové skladby na valech či terasách mezi studovanými lokalitami byla vyjádřena korelačními koeficienty a metodou hierarchické shlukovací analýzy. Výsledný dendrogram dobře odrážejí empiricky zjištěné rozdíly. Korelační koeficienty ukazují i podobnost vegetace valů v Perninku s valy u Adolfova a Krásného Lesa, což z dendrogramu není patrné. Úbytek počtu obyvatel, patrný z tabulky 3, ovlivnil sukcesi a vznik vegetace agrárních valů a teras. V současnosti je využívání a hospodaření v krajině nedostatečné a neumožní obnovu dřevin. Zároveň dochází k zalesňování bezlesí, a tím zmenšování pro Krušné hory typické kombinace valů a travních porostů. Výsledky Natury 2000 na studovaných lokalitách je nutno revidovat. Metodika Natura 2000 nepočítala s takto maloplošnou liniovou vegetací a i přes její přirozený charakter je jen obtížné ji zařadit mezi biotopy v bezprostředním zájmu ochrany přírody uvedené v Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001).. Shrnutí Byla zjištěna flóra agrárních valů a teras na 7 vybraných lokalitách v Krušných horách. Bylo spočítáno procentické zastoupení druhů a uvedeny nejčastější druhy vázáné na stanoviště valů. Neexistují druhy, které jsou vázány jen na agrární valy či terasy, ale některé druhy se na nich vyskytují častěji jako Avenella flexuosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Meum athamanthicum, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus. Na základě podobnosti druhové skladby vegetace agrárních valů či teras s použitím Pearsonova koeficientu byl vytvořen dendrogram podobnosti lokalit. Výsledná podobnost druhové skladby agrárních valů se dá 9

10 vysvětlit charakterem valů a nadmořskou výšku, které jsou klíčem k vysvětlení podmínek klimatických i pedologických. Agrární terasy jsou odlišné od skupiny agrárních valů a liší se i vzájemně. Podmínky na terasách nejsou limitující, a proto druhová skladba a charakter vegetace teras bude pravděpodobně ovlivněn zdrojem diaspor a délkou sukcese. To nebylo předmětem studia. Byly diskutovány výsledky Natury 2000 udávané ze studovaných lokalit. Summary We discovered flora of the hedgerows and terraces at 7 selected sites in the Krušné hory mountains. The percentual ratios of species were calculated and the most common species on the hedgerows were stated. No species exist that are bounded to the hedgerows or terraces only, but some species are more abundant there, as Avenella flexuosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Meum athamanthicum, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus. On the basis of alike floristic composition of hedgerows or terraces and with the utilization of Pearson coefficient we created a tree plot of the site alikeness. Resulting alikeness of the species composition can be explained by hedgerow characteristics and by the altitudes of the sites which give a clue to the climatic and pedologic conditions. Agrarian terraces differs from the group of hedgerows and also from each other. The conditions at the terraces are not restraining, hence species composition and vegetation characteristics are probably influenced by sources of dispersions and by length if succession. This was not the object of this study. We discussed the outcomes of Natura 2000 reported from the studied sites. Poděkování: Práce vznikla s podporou grantu QH Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově a Cíl 3 Zelená síť Krušné hory. Poděkování patří též Ing. J. Elznicové PhDr. za zpracování mapy lokalit a P. Procházkové za poskytnutí dat z lokality Domašín. Literatura ANONYMUS: Technická dokumentace k náhradním rekultivacím. Ms. nestr. ( depon. in Státní zemědělská vodohospodářská správa, Ústí n. L.) CHYTRÝ M., KUČERA T. & KOČÍ M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK Praha: 304 pp. HEBÁK P., HUSTOPECKÝ J., PECÁKOVÁ I., PRŮŠA M., ŘEZÁNKOVÁ H., SVOBODOVÁ A. & VLACH P. (2005): Vícerozměrné statistické metody (3). - Praha, Informatorium: KIRCHNER K. & PLACHÝ S. (1985): Antropogenní transformace reliéfu Teplicka a jejich hodnocení. Zprávy GGÚ ČSAV, 22 / 4. MACHOVÁ I., KUBÁT K., ČESKÁ J., ET SYNEK V.(2009):Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. Příroda, 28: MÜLLER F. (1998): Struktur und Dynamik von Flora und Vegetation (Gehölz-, Saum-, Moos-, Flechtengesellschaften) auf Lesesteinwällen (Steinrücken) im Erzgebirge. Ein Beitrag zur Vegetationsokölogie linearer Strukturen in der Agrarlandschaft. Diss. Bot. 295: NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia, Praha. 10

11 ONDRÁČEK Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS ve Vejprtech. Severočes. Přír. 24: ONDRÁČEK Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír : RICHTER H. (1960): Hochraine, Steinrücken und Feldhecken im Erzgebirge. Wiss. Veröff. Deutsch. Inst. f. Länderkunde, N. F., 17/18: SCHUPP D. & DAHL H.-J. (1992): Wallhecken in Niedersachsen Inform. Naturschutz Niedersachsen. 12/5: WITTIG R. (1976): Die Gebüsch- und Saumgesellschaften der Wallhecken in der Westfällischen Bucht. Abh. Landesmus. f. Naturk. Münster 38/3: ZAPLETAL L. (1969): Úvod do antropogenní geomorfologie. - PřF University Palackého v Olomouci, 278 pp. STATISTICA, StatSoft CR, Podbabská 16, Praha 6. Příloha č. 1: Část mapy Krušných hor s vyznačením lokalit se studovanými agrárními valy a terasami: 11

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Dřeviny agrárních valů Českého středohoří a jejich vliv na bylinné patro

Dřeviny agrárních valů Českého středohoří a jejich vliv na bylinné patro Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 1-6, 2008 Dřeviny agrárních valů Českého středohoří a jejich vliv na bylinné patro Woody plants of hedgerows in České středohoří and their influence on the herbaceous

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2009

Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2009 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2009 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail: matejka@infodatasys.cz Praha, 2010 Obsah Úvod... 3 Dílčí

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně

Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně Erico-Pinetea Erico-Pinion Pulsatillo-Pinetea sylvestris Cytiso ruthenici-pinion sylvestris Vaccinio-Piceetea Dicrano-Pinion Piceion excelsae Pinion mugo Athyrio alpestris-piceion

Více

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae Bučiny a doubravy Třída: Querco-Fagetea společenstva xerofilních až hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin Řád: Fagetalia sylvaticae mezofilní až hygrofilní opadavé lesy mírné zóny Evropy Řád:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Jeňýk Hofmeister Jan Hošek Marek Brabec Radim Hédl Martin Modrý variabilita

Více

Krajinně ekologické hodnocení okolí krušnohorské obce Suchá

Krajinně ekologické hodnocení okolí krušnohorské obce Suchá Seminární práce k předmětu Ekologie krajiny (HEN 414) Krajinně ekologické hodnocení okolí krušnohorské obce Suchá Vypracovala: E-mail: Obor: Lucie Smutná mmela@seznam.cz Humanitní environmentalistika (mgr.

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI Zpracovala: RNDr. Jana Möllerová Materiál a metodika. Botanický průzkum území

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

U H L Í Ř S K Ý V R C H

U H L Í Ř S K Ý V R C H PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2009-2018 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU U H L Í Ř S K Ý V R C H Ing. Jiří Wimmer České Budějovice 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains MÁLKOVÁ J. & MATĚJKA K. 2004: Klíčivost vybraných travních dominant Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov)

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 43: 111 169, 2008 111 Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district

Více

Management bi odiversity v Krkono ích a na umav (2006-2011) (www.infodatasys.cz/bi odivkrsu) Limitující faktory a omezení biologického zotavování z

Management bi odiversity v Krkono ích a na umav (2006-2011) (www.infodatasys.cz/bi odivkrsu) Limitující faktory a omezení biologického zotavování z Jak reaguje biodiversita ita umavy na r zný management v horských lesích Karel Mat jka IDS Praha www.infodatasys.cz Seminá Mezinárodní rok biodiverzity a ochrana p írody na umav, 20.5.2010 Presentovány

Více

VEGETACE VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH VALŮ V LESÍCH VERNEŘICKÉHO STŘEDOHOŘÍ A ÚBOČÍ KRUŠNÝCH HOR

VEGETACE VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH VALŮ V LESÍCH VERNEŘICKÉHO STŘEDOHOŘÍ A ÚBOČÍ KRUŠNÝCH HOR VEGETACE VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH VALŮ V LESÍCH VERNEŘICKÉHO STŘEDOHOŘÍ A ÚBOČÍ KRUŠNÝCH HOR VEGETATION OF SELECTED AGRARIAN STONE-WALLS IN WOODLANDS OF VERNEŘICKÉ STŘEDOHOŘÍ (VERNEŘICKÉ HIGLANDS) AND HILLSIDES

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 77-84 ISBN: 80-86046-41-9 NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories

Více

EKOTONÁLNÍ PRVKY S POROSTY DŘEVIN V KRAJINĚ ŠUMAVY, JEJICH VÝSKYT A KLASIFIKACE

EKOTONÁLNÍ PRVKY S POROSTY DŘEVIN V KRAJINĚ ŠUMAVY, JEJICH VÝSKYT A KLASIFIKACE EKOTONÁLNÍ PRVKY S POROSTY DŘEVIN V KRAJINĚ ŠUMAVY, JEJICH VÝSKYT A KLASIFIKACE ECOTONAL ELEMENTS WITH WOODY SPECIES STANDS IN THE BOHEMIAN FOREST LANDSCAPE, THEIR OCCURRENCE AND CLASSIFICATION Karel MATĚJKA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone organ

Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone organ Publikováno 8. 9. 2009 Příroda Kraslicka, 2: 89-102, 2009 Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Na začátku devadesátých let byla založena na lesní správě Stožec plocha T (Trojmezí). Na počátku

Více

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření

Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření Motto Co všechno chcete vědět o valech a báli jste se zeptat Recenzovaná metodika Zpracovali: RNDr. I. Machová, Ph.D. Doc. RNDr.

Více

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky V rámci PP Třebíčsko jsme zvolil 7 výzkumných ploch, na kterých jsem provedl zevrubný geobiocenologický průzkum. Bylo dbáno na to, aby výzkumné plochy zahrnuly pokud

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D.

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Přesyp u Malolánského RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Listopad 2011 1. Základní charakteristiky 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 727 kategorie

Více

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Lipnicovité čili trávy (Poaceae = Gramineae) redukované květní obaly složené květenství stéblo, kolénka, jazýček, ouška plod:

Více

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem Acta rerum naturalium 5: 147 152, 2008 ISSN 1801-5972 Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem Floristic and vegetation survey of the locality Nad Vírem PAVEL LUSTYK Moravský Lačnov 287, CZ 568

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich T1 - Popis lesch porostů a výčet plánovaných zásahů v nich označe (ha) 15034 1,35 41/smíšený 15037 1,43 45/smíšený zastoupe habr, lípa, dub, habr,, borovice 15039 1,44 45/buk buk, 15040 1,71 15041 1,96

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. na 11 vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Diplomová práce Roman Otáhal Studijní program: N1501 - Biologie Studijní

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

FLORISTICKÉ POMĚRY V OKOLÍ VOSECKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH V LETECH 1996 AŽ 2006 (PO APLIKACI HERBICIDU NA POPULACE RUMEX ALPINUS L.)

FLORISTICKÉ POMĚRY V OKOLÍ VOSECKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH V LETECH 1996 AŽ 2006 (PO APLIKACI HERBICIDU NA POPULACE RUMEX ALPINUS L.) Vč. sb. přír. Práce a studie, 14 (2007): 159-174 ISBN: 978-80-86046-94-5 FLORISTICKÉ POMĚRY V OKOLÍ VOSECKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH V LETECH 1996 AŽ 2006 (PO APLIKACI HERBICIDU NA POPULACE RUMEX ALPINUS L.)

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 34 (2014): 41-62 ISBN: 978-80-87686-03-4 Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its

Více

Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail: matejka@infodatasys.cz

Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail: matejka@infodatasys.cz Zpráva spoluřešitele projektu QI112A17 za rok 212 Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 19 ČÍSLO 1 2014 Obsah Jiří Sladký a Jitka Horková Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2013...1 Jiří Sladký Evropsky významná

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.16

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více