FCHODoviny. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FCHODoviny. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka..."

Transkript

1 FCHODoviny 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka... Bachovy pašije podle Jana v Komunitním centru Matky Terezy na Květnou neděli 5. dubna 2009 od hodin

2 2 ŽIVOT FARNOSTI FCHODOVINY Popeleční středa Hory s KSK Mše sv BOBCI

3 FCHODOVINY SLOVO NA DUBEN 3 Milý farníci, postní doba pomalu končí. Je to pro nás opět příležitost zamyslet se nad sebe sama a vztahem k Pánu Bohu. Víra je procesem, jenž podléhá neustálým změnám. Ten proces se uskutečňuje z Boží iniciativy. Uskutečňuje se to díky zkouškám, které vedou bud ke krizi víry, anebo k jejímu zřetelnému prohloubení. Nejsme totiž ani tak věřící, jako se stáváme věřícími, nejsme ani tak křesťany, jako se jimi stáváme, evangelium ani tolik nežijeme, jako se podle něj žít pokoušíme. V křesťanském životě nejde v prvé řadě o to, abychom byli silní, a abychom se vlastními silami napravili, změnili a osvobodili od našich chyb a hříchů. Jde o to, abychom se obrátili k Bohu, byli k němu citliví a postavili se před něj takoví, jací jsme a jak se cítíme. Bůh nás přece zná, stvořil a určil nás k naplněnému životu lásky a je vždy při nás. Je v našich radostech, ale i v našem trní, v našich ranách, v našich úzkostech a v naší prázdnotě. Nepotlačuje naši přirozenost, ani jakékoliv naše touhy, které do nás vložil. On nám pomáhá naši přirozenost kultivovat, rozvíjet a používat ve prospěch nás i druhých. Ve spojení s ním můžeme být proměňováni právě s naší povahou, s naší přirozeností a v naší současné situaci. Přeji každému z Vás plodné prožiti Velikonoc P. Michal Bator Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Iz 55,9 SLOVO REDAKCE Na úvod mého krátkého slova děkuji Vám všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla. Děkuji také těm, kteří mě neodmítli a ochotně se zamýšlí a píší svá svědectví o životě s Pánem a také příspěvky o svých společenstvích. Blíží se dny největšího svátku církve Velikonoce. Přeji Vám i sobě, ať je prožijeme s Pánem, kéž načerpáme skrze toto setkání s Ním sílu nést svůj každodenní kříž po další dny našeho života, vždyť věříme, že právě to je ta brána, která vede do Božího království. Kéž i my dokážeme obětovat naše bolesti, neúspěchy, prohry, zklamání, nepochopení za ty, kteří to potřebují, za ty, které neseme ve svých srdcích, za své blízké, přátele věřící i ty, kteří zoufale hledají štěstí a neumí nebo nechtějí přijít k Pánu. Požehnané Velikonoce. Za redakci Katka

4 4 KCMT FCHODOVINY Dostavba suterénu KCMT pro potřeby farnosti rychle postupuje V pondělí 19. ledna bylo ve výběrovém řízení vybrané firmě LIKAR stavitelství s.r.o. předáno staveniště a ještě téhož dne začala stavba učeben, kluboven, sálku, kanceláří a technických prostor v dosud nedokončených prostorách zanechaných před dvěma lety ve stadiu hrubé stavby pod severní terasou KCMT. Tyto prostory budou přirozeným světlem osvětleny v předstihu připravenými světlíky a některé též výše posazenými okny, která se dostávají nad rovněž již v předstihu pro tento záměr snížený terén. Náklady stavby budou včetně DPH 10,7 mil. Kč. Výčet hlavních prostor jsme uvedli už v lednu, nicméně pro ty, ke kterým se tato informace nedostala, ho raději zopakujeme. Bez chodeb, WC, úklidu a podobně se jedná především o návštěvní místnost, kancelář asistentů, keramickou dílnu, modelářskou dílnu, 2 učebny, větší učebnu sálek, velmi potřebné zázemí pro Charitu, která uvolní prostor v přízemí, zahrnující další kanceláře, hygienické zázemí a kuchyňku, a to vše včetně potřebných skladů a přístupových cest. V polovině března můžeme říci, že se stavební firmě nejen daří vlastní provoz centra co nejméně zatěžovat a obtěžovat, i když zcela vliv stavební činnosti utajit prostě nejde, ale zejména to, že stavba postupuje rychleji, než všichni zúčastnění při podpisu smlouvy předpokládali. Rozdíl je takový, že si na počátku března vyžádal i přepracování harmonogramu postupu, takže dnes očekáváme, podaří li se tempo udržet, ukončení prací na přelomu června a července letošního roku. To by znamenalo zkrácení o 6 až 8 týdnů a umožnilo kolaudovat v průběhu léta a od září najet plný program KCMT. Dobrou zprávou je, že se vznikající problémy stavby daří řešit velice operativně. Obtíž je s financováním, neboť zrychlení postupu stavby vyžaduje i plynulé financování. Arcibiskupství pražské se stará o zajištění financí a doufá, že i farnost se bude finančně přiměřeně podílet. Nezklamali nás, a jsme jim za to vděčni, již od stavby Komunitního centra svatého Prokopa v Nových Butovicích dodávkami svých produktů opakovaně pomáhající sponzoři jmenovitě Osmont, Keramika Soukup a v jednání jsou i další. Protože zatím by bylo nevhodné pořádat den otevřených dveří, připojujeme k článku několik stav rozpracovanosti ilustrujících fotografií z a loučíme se s Vámi prosbou o podporu modlitbou. J. Jelínek

5 FCHODOVINY KCMT 5 Návrh obrazu Panny Marie Pan akademický malíř Pavel Šlegl s paní architektkou Vítězslavou Rothbauerovou vytvořili obraz Panny Marie pro naši kapli Matky Terezy. Návrh byl předložen ke schválení arcidiecézní liturgické komisi, do uzávěrky čísla nepřišla ještě písemná odpověď. Předpokládaná cena obrazu je , Kč. Obraz Panny Marie pro kapli/presbytář komunitního centra bude umístěn na plánovaném akustickém obkladu stěny za křížem po pravici plastiky Krista tak, aby vyvažoval hmotu svatostánku. Jeho výška odpovídá délce ramene hlavního kříže, šířka je vypočtena poměrem zlatého řezu (viz kompoziční rozvrh). Obraz je složen z malovaného rámu a vlastního obrazu Panny Marie Brány nebes (viz invokace mariánských litanií). Dvanáct, snad hvězd snad kamenů Nebeského Jeruzaléma, by mělo svítit na modrém pozadí. Maria svým postojem a gestem by měla vyjadřovat pokoru a rozjímavý život. (...Jeho matka to vše uchovávala ve svém srdci Luk 2, 51) Rovněž i její pohled by, spíše než na svět, měl být obrácen dovnitř. Ruce P. Marie jsou jakýmsi opakem gest skulptury Zmrtvýchvstalého Krista. Malovaný rám, vycházející z českých gotických rámů, by měl vytvořit Mariině postavě jakousi niku a podtrhnout její svatost, připomenout některé scény z jejího života. Obraz bude komponován ve škále modří a výsledná barevnost by měla nějakým způsobem korespondovat s křížovou cestou, jež kapli uzavírá. Akad. mal. Pavel Šlegl

6 6 DŮSTOJNÝ ŽIVOT FCHODOVINY Důstojný život Pravděpodobně každý z nás již slyšel o charitativním projektu Adopce na dálku, který umožňuje dětem převážně z rozvojových zemí prožít dětství v alespoň snesitelných podmínkách a svým důrazem na jejich vzdělání jim dává šanci se v dospělosti vymanit z pomyslného začarovaného kruhu bídy, nevědomosti a zaostalosti. Málokdo ale možná ví, že již několik let funguje v nejchudších oblastech Zakarpatské Ukrajiny velmi podobný projekt Diecézní charity ostravsko-opavské, ale zaměřený na potřebné z opačné části věkového spektra (seniory) s názvem Důstojný život. Nepochybně se jedná o projekt velmi potřebný, neboť utrpení lidí, kteří po těžkém životě vyplněném poctivou prací zůstali ve stáří bez majetku, prostředků byť i k základní obživě a v naprosté beznaději, pokud jde o zlepšení jejich tísnivé situace, je nezměrné a nám, zvyklým na sice stále (třeba i oprávněně) kritizované, ale přesto ještě pořád poměrně komfortní důchodové zabezpečení, jen velmi těžko představitelné. Především proto na podzim roku 2003 vykrystalizovala v rámci humanitární pomoci na Zakarpatské Ukrajině idea projektu, který si bere za cíl dopomoci zajistit důstojný život seniorům a zdravotně postiženým, kteří žijí na hranici bídy. V podhorských oblastech Zakarpatské Ukrajiny dosud nefunguje systém sociálního zabezpečení a péče o sociálně ohrožené skupiny, na který jsme ve střední a západní Evropě zvyklí. Žije zde mnoho osamělých, nemohoucích seniorů, pobírajících velmi nízký důchod. Stále je však řada důchodců zcela bez příjmů. Poskytovaný důchod zdaleka nestačí na pokrytí základních životních potřeb, jako je jídlo, ošacení, otop a léky (ve zdravotnických zařízeních se platí za léky, provedené ošetření, pobyt v nemocnici). Od roku 2003 působí v tjačivském okrese (nejchudším v oblasti) farní pečovatelská služba, která seniorům a zdravotně postiženým pomáhá. Projekt Důstojný život realizuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravskoopavské ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč. V místě je pak projekt organizačně zajišťován hlavní koordinátorkou v Tjačivu a sítí místních, podmínek dobře znalých koordinátorů v jednotlivých obcích. Garantem projektu na Ukrajině je slovenský misionář P. Peter Krenický, působící v této oblasti od roku Cílovou skupinou projektu Důstojný život, tedy těmi, kterým je pomoc směřována jsou: senioři bez dostatečných finančních prostředků, osamělí a o samotě žijící senioři, trvale nemocní senioři, senioři, kteří nemají kde bydlet, zdravotně postižení lidé (nejen senioři). Základním kritériem pro zařazení seniora nebo zdravotně postiženého do projektu je chudoba a potřebnost. Neexistuje diskriminace z hlediska pohlaví, rasy ani náboženství. Senioři a zdravotně postižení jsou do projektu vybíráni na základě informací místního koordinátora a kněze, kteří mají přehled o potřebných ve své vesnici. Zájemce o pomoc si může vybrat konkrétního seniora nebo zdravotně postiženého, kterému chce pomáhat. V loňském roce jsem se rozhodl uzavřít dárcovskou smlouvu ve prospěch paní Hanny Tomynec, 75tileté paní žijící ve velmi skromných podmínkách ve zmíněné lokalitě. V Arcibiskupském kněžském semináři, kde jsem v té době studoval, se mi podařilo většinu svých spolubratrů získat (a nebylo to těžké ) pro významnou spoluúčast na finančním daru ve prospěch uvedené seniorky. Skutečnost, že v letošním roce trávím svou praxi právě ve zdejší farnosti, chápu jako výzvu i v této záležitosti. Proto vás prosím: nebuďte lhostejní k nezaviněnému utrpení starých lidí, jejichž problémy jsou navíc na samém okraji zájmu společnosti, v níž žijí. Stáří

7 FCHODOVINY KSK 7 samo o sobě může být těžkou zkouškou, což ovšem neznamená, že se musí vytrpět. Výsostným a nezpochybnitelným právem člověka (a zvláště starého, z jehož celoživotní dřiny dnes těžíme) je právo na lidskou důstojnost. A pokud zde selže každý, my křesťané selhat nesmíme! Příležitost pomoci tam, kde je potřeba, je Božím darem. Prosím tedy každého, kdo by se mohl a chtěl na příspěvku ve prospěch paní Hanny Tomynec podílet, byť jen i minimální částkou (celková částka potřebná pro pokrytí základních potřeb seniora je alespoň 2.400, Kč ročně), stejně jako každého, kdo by se o uvedeném projektu chtěl dozvědět více, aby mne kontaktoval buď osobně v kanceláři KCMT v pracovní době nebo po mši sv. v KCMT, případně tel , Bc. Jan Primus pastorační asistent HORY S Jarní prázdniny s Křesťanským sportovním klubem Praha jsou každoročně určené v první řadě farnímu studentstvu a žákovstvu. Sport, radost z pohybu a fascinace vědou a poznáváním mají být nosné intence. V tomto duchu měl být koncipován i devátý ročník, který proběhl v únoru. Necelá padesátka účastníků se přes den věnovala výuce lyžování a snowboardingu. Večery jsme věnovali popularizaci jednoho z vysokoškolských oborů, kterým pro letošek byla astrofyzika. Se speciálním povolením od našeho pana faráře, patera Michala, jsme měli jednu společnou bohoslužbu slova. Součástí programu byla pravidelná modlitba a Vašek nás naučil Příchovický modlitební parní stroj. Za lyžařské a snowboardové výkony lze dětem z farnosti vyslovit obrovskou pochvalu. Rok od roku zvedají laťku. Obrovskou pochvalu lze adresovat i péči, kterou rodiče věnují bezpečnosti a kvalitě sportovního vybavení. Sportovní náročnost byla v tomto ročníku opravdu mimořádná, ale účastníci se s ní vyrovnali opravdu na výbornou. Skoro by se až člověku zachtělo teze o generaci zlenivělé počítači považovat za přitažené za vlasy. Na doporučení patera Součka jsme poprosili Jiřího Grygara a ten nám pomohl, že za námi, na Jelení louky u Pece pod Sněžkou, přijeli jeho kamarádi z Hradecké hvězdárny. Úžasné bylo, že jeden z nich byl současně absolventem katolické teologické fakulty. Je možné namítat, že děti při vědeckých tématech právě nechrochtají blahem, ale na druhou stranu nevím, zda nějaký mravně bezúhonný program, při kterém by chrochtaly, vůbec existuje. Rozhodně však nelze namítat, že by účastníci při večerních programech úpěli, ba lze prokázat, že se chvílemi i bavili, při fundovaných přednáškách Mgr. Zubatého a Mgr. Bejčka z Hradce pak rozdováděný spolek dětí a mládeže poslouchal, ani nedutal. Kdo nevěří, ať se podívá do galerie na stránkách Při astrofyzikálním programu jsme občas nakousli něco, čemu nikdo, ani ten kdo zrovna nakusoval, vůbec nerozuměl. Ale možná v někom zbyl zárodek touhy, aby jednoho dne propátral, co je za obzorem. Aktuální zpráva závěrem. Aby klub KSK Praha rozšířil svůj potenciál kvalifikovaných sportovních vedoucích, vysílá koncem března talentovanou snowboardistku Gábinu Jarolímkovou a její kamarádku ze spřátelené farnosti na školení a zkoušky instruktorů snowboardingu. Licence instruktorů snowboardingu se nezískávají lehce, držme jim proto palce. Věříme v apoštolát sportem: Kvalifikovaný a věřící instruktor se může stát apoštolem a nemusí přitom vůbec nic říkat. Jarda Olšanský, KSK Praha, o.s.

8 8 LISTY APOŠTOLA PAVLA FCHODOVINY Listy apoštolapavla 1. ČÁST Prožíváme rok apoštola Pavla. Možná, že někdy zapomínáme na tuto událost, která nás má hluboce oslovit, abychom četli Písmo sv., porozuměli slovům Božím. Vždyť Ježíš nám všem dává důležitý úkol: Jděte do celého světa a učte všechny národy, buďte hlasateli radostné zvěsti, buďte misionáři ve svém prostředí, ve své době, tam kde jste. Proto je tak nutné, aby každý křesťan, věděl čemu věří, proč věří a toto svědectví předával dál, zvláště mladým. V té naší misionářské činnosti je třeba stále vidět sv. Pavla, jeho vývoj od obrácení, až po ten nesmírný elán pro Krista, jeho trpělivost, když není chápán, vytrvalost k těm hledajícím nebo dokonce k těm, kteří stále jen a jen odmítají. Pavel je naším učitelem na té naší misionářské cestě. Proto je tak důležité, abychom lépe porozuměli Pavlovi, jeho dílu na pozadí jeho doby nadchli se jeho životem pro Krista. Když si ještě božský hošík Ježíš hrával na nivách jeruzalémských a malý Jan, jeho předchůdce, vyrůstal v hornatém kraji Judeje, žil daleko za mořem v pohanském velkoměstě Tarsu jiný hošík, který nevěděl nic a teprve v pozdějších letech, když byl povolán se mnohé dozvídá (Galatským 1. kap.). A tím malým hošíkem v Tarsu je mladý Šavel. Mládí prožil ve dvou městech: V Tarsu a v Jeruzalémě. Jsem Židem, narozeným v Tarsu. Tak to uvádí velitelům římských stráží, když byl zajat. Splývají v něm dva proudy starověké vzdělanosti: židovská výchova a řecké vzdělání, které získal v univerzitním městě Tarsu. Čím byl Tarsus? Prastarým obchodním střediskem, rozhraním dvou kultur, západní, řeckořímské a východní, semitsko-babylonské. Tarsus byl překladištěm světového obchodu, zvláště se vzácným stavebním dřívím, které se plavilo z Tauru. Jistě tu mladý Šavel naslouchal cizímu nářečí obchodníků a prodavačů, kteří přicházeli z Fezu, Alexandrie, Korintu, Říma a ze Španělska. Určitě v Tarsu probudila se v něm záliba v putování, která ho provázela celým životem. V jeho listech najdeme četné obrazy, které byly vzaty ze světa obchodu a dopravy. Bylo jistě úmyslem Božím, aby muž, který má po celý život působit jako misionář v pohanských městech, byl též v pohanském velkoměstě vychován, aby ten, jemuž nemělo býti rozdílu mezi židem a pohanem, Řekem a barbarem, pánem a otrokem, nebyl vychován na idylických pahorcích Galileje, ale v bohatém obchodním městě, kde splývala směsice národů Římské říše. Pokud chceme lépe porozumět Pavlovým listům, musíme se tak trochu podívat na svět helenismu. Pavel myslel, mluvil a psal řecky jako svou mateřštinou, kdežto Petr, když konal misie mimo Palestinu, tak potřeboval tlumočníka, zvláště v písemném styku. Tarsus závodil s Alexandrií a Aténami o palmu vzdělanosti. Odtud byli vybíráni domácí učitelé pro císařské prince v Římě. Město s tak vynikající vzdělaností jistě muselo ovlivnit duševní vývoj apoštola Pavla. Na ulicích, náměstích a v stinných alejích debatovali stoičtí a kyničtí potulní řečníci o filozofii, etice a náboženství a mladý Šavel jim určitě naslouchal. Rodina Pavlova měla tarsické i římské občanství. První bylo podmínkou druhého. Významní židé když zaplatili pět set drachem, mohli nabýt občanství a mohli se stát členy městské rady. Nebylo přísného rozlišování mezi židy a pohany, byli spojeni stejnými státními a městskými zájmy a modlili se, i když různě, za blaho města a císaře.

9 FCHODOVINY LISTY APOŠTOLA PAVLA 9 Giuseppe Obici: Sv. Pavel (Řím) Pavel nepocházel z ghetta. Tím se nám vysvětluje světovost jeho ducha, jeho chápání pohanů a věrné státní cítění. Římský občan patřil k nižší šlechtě a měl jméno i příjmení příznivce, kterému vděčil za své občanství, např. Gajus Julius. A to, že se Lukáš o Pavlově příjmení nezmiňuje, svědčí o jeho dějepisecké spolehlivosti, neboť v řeckých městech nebyli nikdy římští občané nazýváni příjmením. Pavel byl svým krajanům vždy jen Pavlem, ale doma v rodině měl, jako každý žid, své posvátné hebrejské jméno: Šavel tj. Vyprošený. Helenský vliv, to byl jen jeden ze základů duchovní bytosti apoštola Pavla. Mnohem důležitější je jiný základ jeho osobnosti, který pramení ze starozákonní výchovy, z tisíciletého podání, z jeho židovského původu.ve starověku nemohl se nikdo státi státním občanem, nebyl-li členem kmene nebo rodiny. To dodávalo rodině Pavlově jisté tradice, jisté měšťanské pýchy. Jsem z kmene Benjamínova tak říká Pavel. Sv. Augustin později podává velmi případný symbol tohoto jména v moudrém výroku umírajícího patriarchy Jakuba: Benjamin je dravým vlkem, ráno pojídá z kořisti a večer dělí se o to, co ulovil (1Mojž 49,27). Šavlův otec byl farizej, jistě uvedl syna do nejstaršího nářečí bible, ve škole se Šavel učil řeckému překladu Septuaginty. Židé měli podivuhodný systém domácí výchovy. Ten byl tajemstvím jejich síly. V pěti letech učil se hoch podstatě obsahu zákona v 5. a 6. kapitole Deuteronomia, velkému Halleluja tj. Žalmům 113 až 118, zpívaným o velkých svátcích: Chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina atd. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby atd. Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Je to vynikající duchovní základ i pro nás, v dnešní době. Najděme si trochu času, otevřme Písmo sv., tyto žalmy nás uričtě osloví. Přeji Vám všem duchovní zážitek Váš jáhen Pavel Urban (Pokračování příště)

10 10 CHARITA FCHODOVINY Zprávičky z Farní charity Vážení přátelé, ve svých příspěvcích do Fchodovin obvykle píši o našich službách nebo klientech. Jen zřídka se ale zmiňuji o tom asi nejpodstatnějším, a to jsou lidé, kteří ty služby poskytují. Tedy zaměstnanci Farní charity Praha 4 Chodov. Zaměstnanci, kteří poskytují přímé služby klientům, jsou základním stavebním kamenem každé organizace, která poskytuje služby v pomáhajících profesích. Naše charita není výjimkou. Sebelepší má výmluvnost nebo schopnost psaní projektů by byla k ničemu bez obětavé, spolehlivé a pečlivé práce mých spolupracovníků, kteří pracují přímo v terénu. Bez jejich kvalitní práce by naše charita nefungovala, neexistovala ani neposkytovala kvalitní služby. Také bychom nezískali potřebné finanční prostředky. V naší charitě v současné době pracuje tým 6 zdravotních sester, vedený vrchní sestrou a tým 8 pečovatelek/osobních asistentek vedený dvěma sociálními pracovníky. V příštím týdnu budu přijímat další dvě pečovatelky. V době, kdy budete číst tento příspěvek, bude naše charita mít dohromady 20 zaměstnanců + 2 kolegyně, které máme momentálně na mateřské. Máme ještě paní ekonomku, ale ta není zaměstnancem naší charity, spolupracuje s námi na základě smlouvy jako osoba samostatně výdělečně činná. Zaměstnanci se pohybují v terénu, pracují v domácnostech našich klientů, a tak se potkáváme poměrně málo. Možná i díky tomu netrpíme v charitě ponorkovou nemocí a jsme rádi, když se můžeme občas potkat a ne jen slyšet po telefonu. Setkáváme se pravidelně každý týden při provozních poradách jednotlivých projektů a potom jednou měsíčně, kdy se sejde při poradě celý tým. Jako veliké pozitivum vnímám, že se nám už mnoho let daří v naší charitě udržet velmi příjemnou atmosféru. Přestože často řešíme velmi závažné a bolestné problémy, držíme pohromadě, o všem se otevřeně diskutuje. Často se mě lidé ptají, zda je třeba, aby zaměstnanci charity byli katolického vyznání. O problematice přednostního zaměstnávání lidí s katolickým vyznáním se v charitě na celorepublikové úrovni často diskutuje a názory na toto téma jsou opravdu velmi různorodé. V naší charitě máme zaměstnance katolického i různých protestantských vyznání. Asi třetina zaměstnanců je sice sympatizující s křesťanstvím, ale nejsou praktikující věřící. Věřící zaměstnanci (občas zavítá i některý z nepraktikujících zaměstnanců) se setkávají k pravidelným ekumenickým modlitebním setkáním 1x týdně v kapli Matky Terezy. Jsme sice organizační složkou katolické církve, ale současně poskytujeme profesionální zdravotnické a sociální služby. Může se zdát, že modlitby do naší náplně práce nepatří. Přesto po těch mnoha letech mohu říci, že společná modlitební setkání jsou velmi důležitá. Mnoho let se modlitební skupina setkávala každý týden. Asi před 5 lety jsme se dohodli, že je málo času a budeme se scházet ke společné modlitbě pouze jednou měsíčně. Vydrželo nám to asi rok a následně jsme se shodli, že nám společné chvíle ztišení chybí a vrátili

11 FCHODOVINY CHARITA SPOLEČENSTVÍ 11 jsme se zpět k setkávání každý týden. Přestože se obvykle sejdeme v počtu 3 5 lidí, ta malá skupinka vyprošuje požehnání pro nás všechny, naše rodiny i naše klienty a jejich rodiny. Shodujeme se na tom, že společné setkání, modlitby nás spojují a posilují a věříme, že přináší nám všem požehnání. Na závěr bych vás chtěla informovat o tom, že máme novou sociální pracovnici. Naše sociální pracovnice DiS. Diana Lukášová odešla na mateřskou dovolenou, ale stále zůstává zaměstnancem naší charity. Na její místo nastoupila Mgr. Radana Sousedíková, kontakty na naše sociální pracovníky zůstaly beze změn. Přeji Dianě do následujících let hodně požehnání a zdravé miminko, Radaně zase, aby se jí u nás líbilo a dobře se jí s námi spolupracovalo. Přeji Vám všem požehnané Velikonoce. Eva Černá společenství Naše společenství se jmenuje Sedm pramenů. Vzniklo v 90. letech, kdy ve vršovické farnosti probíhala duchovní obnova. K rozlišení velkého počtu skupinek bylo nutné jejich pojmenování. Zakládající členy oslovilo při pouti do Svaté země místo na břehu Genezaretského jezera jménem Tabgha, kde vytéká sedm pramenů a působil zde Ježíš. Sedm pramenů také proto, že jsme každý odjinud, že nás dal dohromady Pán, bez ohledu na věk, vzdělání a naše představy. Máme různé dary Ducha svatého, které chceme využít ke chvále Boží. Před 13 lety se jeden nesmělý pramének vydal na Jižní Město, časem zmohutněl a vydal další, menší. Naše touha, aby pramenů bylo 7, se zatím nenaplnila. Jsme ale velice vděční, že se můžeme pravidelně každých 14 dní scházet ve farním sále i při aktivitách naší farnosti. Za tu dobu se mezi námi vytvořilo silné citové pouto, pocit, že jsme velká fungující rodina (18 členů), kde si můžeme bez obav sdělovat a společně prožívat naše radosti i starosti. Občas k nám zavítají k motlitbě naší přátelé a známí. Program večera připravuje vždy někdo z nás podle svého uvážení a možností. V současné době nás obohacují znalosti našich studentek teologie. Máme vždy velký prostor k motlitbě, rozjímání, úvahám a diskuzím i vzdělávání. Nikdy nechybí zpěv a radost z Boží přítomnosti. Využíváme i video nebo audio-nahrávky, navštěvujeme společně kina, divadla, výstavy apod. Také výlety a poutě, společné oslavy svátků i narozenin zpestřují naši činnost. S přibývajícím věkem a neduhy ubývá energie, ale přibývá vděčnost a radost, že jsme Božími dětmi, děkujeme za každý den, který nám Pán dává a snažíme se také pomáhat, ale hlavně se modlit a být světlem a solí pro své okolí. Lída Kleňková

12 12 SVĚDECTVÍ INFO FCHODOVINY Svědectví... Ráda bych vydala svědectví o pomoci Boží v našem manželství. Začínali jsme s málem na ubytovně, posléze v podnájmu a právě v postní době jsme využili příležitosti zvýšit počet modliteb a zavést sami pro sebe půst dosti přísný, aby se tak naše záměry a přání dostaly blízko k Božímu trůnu a mohly být vyslyšeny. A vskutku byly! V brzké době jsme jako zázrakem dostali byt 3+1 s balkónem a zahrádkou, já konečně otěhotněla a též jsme měli oba možnost účastnit se velmi aktivně farního života v místě, kam jsme se přistěhovali. Dnes bydlíme již zde v Praze a máme už děti tři. Boží milost jsme velmi silně prožili i nedávno, kdy manžel přišel o práci. Následovaly modlitby, sloužila se za nás dokonce i mše svatá. Manžel hledal složitě a dlouho, nakonec získal pěkné místo s časovými výhodami pro rodinu. Máme za to, že modlitba (v postní době především) má velikou moc. Jsme Bohu vděčni. R. D. Poznámka redakce: Dopoledne jsem obdržela toto svědectví a večer mi přišel . Manžel mé kamarádky dostal okamžitou výpověď. Kamarádka dodává, co tím chce Pán Bůh říci? BACHOVY PAŠIJE PODLE JANA KCMT / 5. dubna 2009 / hod. FARNÍ VÝLET Milí přátelé, jaro je tady, proto vás zvu na jarní výlet do Českého krasu. Projdeme se Karlickým údolím, přírodní rezervací, která se nachází nedaleko Dobřichovic. Výlet bude mít určitě víc jak 10 km. Můžeme se těšit na jarní přírodu a bohatou květenu Českého krasu. Kdy? V sobotu 25. dubna, vlakem z Hlavního nádraží. Sraz je v 9.20 před pokladnami (dole). Podrobnosti budou s předstihem na plakátcích v kostele a v KCMT. Všechny srdečně zvu! Barbora Palečková tel ZÁJEZDY ORGANIZOVANÉ SDRUŽENÍM KŘESŤANSKÝCH SENIORŮ JM poutní místo Římov, Lomec, významné poutní místo jižních Čech s milostnou soškou P. Marie Královny, a Sezimovo Ústí k hrobu Edvarda Beneše. Cena je 160 Kč Karlovy Vary, hrad Bečov nad Teplou, Stochov rodiště sv. Václava, Lány k hrobu T.G. Masaryka a Nové Strašecí (kde bude vše sv.). Cena je 130 Kč. Odjezdy autobusů od KCMT, ul U Modré školy, metro Háje, v obou případech v 7 hod. ráno. Srdečně vás všechny zveme, rádi bychom obsadili autobus (45 míst). Přihlášky: Ing. Irena Řivnáčová, tel

13 FCHODOVINY INFORMAČNÍ SERVIS 13 Ahoj kluci a holky!!! Dovolte mi vás pozvat na již 15-tý Dobrodružný dětský tábor Tábor trvá 14 dní, během nichž poznáte mnoho nových kamarádů, naučíte se spoustě táborových dovedností, a v neposlední řadě si užijete hodně zábavy. Máme připravenu celou škálu her od běhacích a logických až po ty strašidelné noční bojovky. Každý tábor má vlastní téma a příběh. Minulý rok jsme měli možnost strávit dva týdny v době antického Říma. Tento ročník zavítáme do tajemné fantastické říše J. R. R. Tolkiena. Staneme se součástí příběhů o hrdinství, cti a přátelství. Za dobu tábora potkáme mnoho podivných obyvatel země zvané Středozem od hobitů a trpaslíků přes Elfy až k obyčejným lidem a budeme spolu s nimi zažívat jejich neuvěřitelná dobrodružství. Chceš-li i ty se stát poutníkem na naší výpravě neváhej a příhlas se! Cena tábora je 2900 Kč a zahrnuje: stravu 5x denně, výlety, ubytování (stany s podsadou), dopravu, návštěvu aquaparku, potáborový sraz a odměny. Na tábor odjíždíme 18. července a vracíme se 1. srpna. Tábořiště je umístěno v malebném údolíčku s potokem, uprostřed jihočeských lesů, cca 15 km od města Tábora. Pro získání bližších informací můžete navštívit internetové stránky nebo mě kontaktovat na telefonním čísle , případně na Těším se na Vás v létě, Martin Ješuta, hlavní vedoucí Nabídka zájezdů XXVIII. ročník Cyrilometodějské pouti IV. etapa 25. dubna Trasa: Sázava Uhlířské Janovice Zbraslavice (28 km) Doprava z Prahy: vlak hl.n Čerčany (přestup) Sázava; nebo autobusem Praha Háje Sázava. Odchod od kláštera cca v 9.00 hod. Odjezd ze Zbraslavic: vlak Kutná Hora (přestup) Praha (jede i později vlak 20.08). Možné jsou menší korekce trasy. Informace: nebo na tel a Nevers (hrob sv. Bernadety), Le Puy (nádherné poutní místo Francie), Lurdy pět dní duchovních zážitků v místech zjevení P. Marie. Při návratu návštěva Saintes-Maries-de-la Mer s možností koupání v moři. Zájezd plný duchovní posily. Termín zájezdu: Cena: , Kč Lurdy Nevers La Salette s návštěvou Annecy (návštěvy baziliky s ostatky sv. Františka Saleského a sv. Jany Františky de Chantal), Ars (návštěva baziliky sv. Jana Marie Vianney letos výročí 150 let od jeho úmrtí), Paray le Monial sv. Markéta Marie Allacoque a při návratu z Lurd prohlídka opevněného města Carcassone. Termín zájezdu: je Cena: 8.900, Kč. Informace a přihlášky: Pavel Urban tel

14 14 INFORMAČNÍ SERVIS FCHODOVINY Program farnosti na měsíc duben Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Společenství Život z víry farní sál Mše sv. v domově důchodců v Donovalské ulici Pobožnost křížové cesty KCMT Pobožnost křížové cesty kostel sv. Františka Duchovní obnova KCMT Květná neděle žehnání ratolestí Prodej velikonočních výrobků z chráněných a terapeutických dílen KCMT Bachovy pašije podle Jana představení Dramatické dílny KSK Praha KCMT Setkání místního společenství Hnutí fokoláre KCMT. Slovo života: Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. (Mt 24,42) Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Velikonoční liturgie Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Společenství Život z víry farní sál Mše sv. v domově důchodců v Donovalské ulici Společenství mládeže farní sál Sčítání návštěvníků bohoslužeb PhDr. J. Šebek: Křesťanská politika za 1. republiky KKS KCMT Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Společenství Život z víry farní sál Dětská mše sv. kostel sv. Františka Filmový klub Andrej Rublev. Pásmo zahájíme po mši uvedením do problematiky filmu s historiky Michalem Térou a Petrem Kopalem a po jeho shlédnutí bude následovat debata. KCMT Modlitba v duchu charismatické obnovy KCMT Modlitba za kněze při EUCHARISTICKÉ ADORACI spolu se sestrami misionářkami Lásky bl. Matky Terezy KCMT Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Společenství Život z víry farní sál Koncert: Vankleek Hill studentský orchestr z Kanady KCMT Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben 1. Všeobecný úmysl Aby Pán požehnal dílo zemědělců hojnou žní a učinil srdce lidí v bohatších zemích citlivějšími k problému hladu ve světě. 2. Misijní úmysl Aby křesťané, kteří působí v oblastech, kde jsou životní podmínky chudých, slabých, žen a dětí nejtragičtější, byli znamením naděje díky jejich odvážnému svědectví evangeliu solidarity a lásky. 3. Národní úmysl Aby víra ve vzkříšení a velikonoční radost pronikla celý náš život a my se stali živými svědky evangelia. Číslo účtu: KCMT / 6800 farnost / 0100

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY. 18. září zahájení katechetického roku v Komunitním centru Matky Terezy

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY. 18. září zahájení katechetického roku v Komunitním centru Matky Terezy fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Mám ruce na tleskání a nohy abych šel, abych všem tu zprávu o Pánu pověděl. Mám uši

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více

Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království

Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království 6 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království (Mat 19,14) 2 ŽIVOT FARNOSTI V OBRAZECH FCHODOVINY

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více