FCHODoviny. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FCHODoviny. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka..."

Transkript

1 FCHODoviny 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka... Bachovy pašije podle Jana v Komunitním centru Matky Terezy na Květnou neděli 5. dubna 2009 od hodin

2 2 ŽIVOT FARNOSTI FCHODOVINY Popeleční středa Hory s KSK Mše sv BOBCI

3 FCHODOVINY SLOVO NA DUBEN 3 Milý farníci, postní doba pomalu končí. Je to pro nás opět příležitost zamyslet se nad sebe sama a vztahem k Pánu Bohu. Víra je procesem, jenž podléhá neustálým změnám. Ten proces se uskutečňuje z Boží iniciativy. Uskutečňuje se to díky zkouškám, které vedou bud ke krizi víry, anebo k jejímu zřetelnému prohloubení. Nejsme totiž ani tak věřící, jako se stáváme věřícími, nejsme ani tak křesťany, jako se jimi stáváme, evangelium ani tolik nežijeme, jako se podle něj žít pokoušíme. V křesťanském životě nejde v prvé řadě o to, abychom byli silní, a abychom se vlastními silami napravili, změnili a osvobodili od našich chyb a hříchů. Jde o to, abychom se obrátili k Bohu, byli k němu citliví a postavili se před něj takoví, jací jsme a jak se cítíme. Bůh nás přece zná, stvořil a určil nás k naplněnému životu lásky a je vždy při nás. Je v našich radostech, ale i v našem trní, v našich ranách, v našich úzkostech a v naší prázdnotě. Nepotlačuje naši přirozenost, ani jakékoliv naše touhy, které do nás vložil. On nám pomáhá naši přirozenost kultivovat, rozvíjet a používat ve prospěch nás i druhých. Ve spojení s ním můžeme být proměňováni právě s naší povahou, s naší přirozeností a v naší současné situaci. Přeji každému z Vás plodné prožiti Velikonoc P. Michal Bator Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Iz 55,9 SLOVO REDAKCE Na úvod mého krátkého slova děkuji Vám všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla. Děkuji také těm, kteří mě neodmítli a ochotně se zamýšlí a píší svá svědectví o životě s Pánem a také příspěvky o svých společenstvích. Blíží se dny největšího svátku církve Velikonoce. Přeji Vám i sobě, ať je prožijeme s Pánem, kéž načerpáme skrze toto setkání s Ním sílu nést svůj každodenní kříž po další dny našeho života, vždyť věříme, že právě to je ta brána, která vede do Božího království. Kéž i my dokážeme obětovat naše bolesti, neúspěchy, prohry, zklamání, nepochopení za ty, kteří to potřebují, za ty, které neseme ve svých srdcích, za své blízké, přátele věřící i ty, kteří zoufale hledají štěstí a neumí nebo nechtějí přijít k Pánu. Požehnané Velikonoce. Za redakci Katka

4 4 KCMT FCHODOVINY Dostavba suterénu KCMT pro potřeby farnosti rychle postupuje V pondělí 19. ledna bylo ve výběrovém řízení vybrané firmě LIKAR stavitelství s.r.o. předáno staveniště a ještě téhož dne začala stavba učeben, kluboven, sálku, kanceláří a technických prostor v dosud nedokončených prostorách zanechaných před dvěma lety ve stadiu hrubé stavby pod severní terasou KCMT. Tyto prostory budou přirozeným světlem osvětleny v předstihu připravenými světlíky a některé též výše posazenými okny, která se dostávají nad rovněž již v předstihu pro tento záměr snížený terén. Náklady stavby budou včetně DPH 10,7 mil. Kč. Výčet hlavních prostor jsme uvedli už v lednu, nicméně pro ty, ke kterým se tato informace nedostala, ho raději zopakujeme. Bez chodeb, WC, úklidu a podobně se jedná především o návštěvní místnost, kancelář asistentů, keramickou dílnu, modelářskou dílnu, 2 učebny, větší učebnu sálek, velmi potřebné zázemí pro Charitu, která uvolní prostor v přízemí, zahrnující další kanceláře, hygienické zázemí a kuchyňku, a to vše včetně potřebných skladů a přístupových cest. V polovině března můžeme říci, že se stavební firmě nejen daří vlastní provoz centra co nejméně zatěžovat a obtěžovat, i když zcela vliv stavební činnosti utajit prostě nejde, ale zejména to, že stavba postupuje rychleji, než všichni zúčastnění při podpisu smlouvy předpokládali. Rozdíl je takový, že si na počátku března vyžádal i přepracování harmonogramu postupu, takže dnes očekáváme, podaří li se tempo udržet, ukončení prací na přelomu června a července letošního roku. To by znamenalo zkrácení o 6 až 8 týdnů a umožnilo kolaudovat v průběhu léta a od září najet plný program KCMT. Dobrou zprávou je, že se vznikající problémy stavby daří řešit velice operativně. Obtíž je s financováním, neboť zrychlení postupu stavby vyžaduje i plynulé financování. Arcibiskupství pražské se stará o zajištění financí a doufá, že i farnost se bude finančně přiměřeně podílet. Nezklamali nás, a jsme jim za to vděčni, již od stavby Komunitního centra svatého Prokopa v Nových Butovicích dodávkami svých produktů opakovaně pomáhající sponzoři jmenovitě Osmont, Keramika Soukup a v jednání jsou i další. Protože zatím by bylo nevhodné pořádat den otevřených dveří, připojujeme k článku několik stav rozpracovanosti ilustrujících fotografií z a loučíme se s Vámi prosbou o podporu modlitbou. J. Jelínek

5 FCHODOVINY KCMT 5 Návrh obrazu Panny Marie Pan akademický malíř Pavel Šlegl s paní architektkou Vítězslavou Rothbauerovou vytvořili obraz Panny Marie pro naši kapli Matky Terezy. Návrh byl předložen ke schválení arcidiecézní liturgické komisi, do uzávěrky čísla nepřišla ještě písemná odpověď. Předpokládaná cena obrazu je , Kč. Obraz Panny Marie pro kapli/presbytář komunitního centra bude umístěn na plánovaném akustickém obkladu stěny za křížem po pravici plastiky Krista tak, aby vyvažoval hmotu svatostánku. Jeho výška odpovídá délce ramene hlavního kříže, šířka je vypočtena poměrem zlatého řezu (viz kompoziční rozvrh). Obraz je složen z malovaného rámu a vlastního obrazu Panny Marie Brány nebes (viz invokace mariánských litanií). Dvanáct, snad hvězd snad kamenů Nebeského Jeruzaléma, by mělo svítit na modrém pozadí. Maria svým postojem a gestem by měla vyjadřovat pokoru a rozjímavý život. (...Jeho matka to vše uchovávala ve svém srdci Luk 2, 51) Rovněž i její pohled by, spíše než na svět, měl být obrácen dovnitř. Ruce P. Marie jsou jakýmsi opakem gest skulptury Zmrtvýchvstalého Krista. Malovaný rám, vycházející z českých gotických rámů, by měl vytvořit Mariině postavě jakousi niku a podtrhnout její svatost, připomenout některé scény z jejího života. Obraz bude komponován ve škále modří a výsledná barevnost by měla nějakým způsobem korespondovat s křížovou cestou, jež kapli uzavírá. Akad. mal. Pavel Šlegl

6 6 DŮSTOJNÝ ŽIVOT FCHODOVINY Důstojný život Pravděpodobně každý z nás již slyšel o charitativním projektu Adopce na dálku, který umožňuje dětem převážně z rozvojových zemí prožít dětství v alespoň snesitelných podmínkách a svým důrazem na jejich vzdělání jim dává šanci se v dospělosti vymanit z pomyslného začarovaného kruhu bídy, nevědomosti a zaostalosti. Málokdo ale možná ví, že již několik let funguje v nejchudších oblastech Zakarpatské Ukrajiny velmi podobný projekt Diecézní charity ostravsko-opavské, ale zaměřený na potřebné z opačné části věkového spektra (seniory) s názvem Důstojný život. Nepochybně se jedná o projekt velmi potřebný, neboť utrpení lidí, kteří po těžkém životě vyplněném poctivou prací zůstali ve stáří bez majetku, prostředků byť i k základní obživě a v naprosté beznaději, pokud jde o zlepšení jejich tísnivé situace, je nezměrné a nám, zvyklým na sice stále (třeba i oprávněně) kritizované, ale přesto ještě pořád poměrně komfortní důchodové zabezpečení, jen velmi těžko představitelné. Především proto na podzim roku 2003 vykrystalizovala v rámci humanitární pomoci na Zakarpatské Ukrajině idea projektu, který si bere za cíl dopomoci zajistit důstojný život seniorům a zdravotně postiženým, kteří žijí na hranici bídy. V podhorských oblastech Zakarpatské Ukrajiny dosud nefunguje systém sociálního zabezpečení a péče o sociálně ohrožené skupiny, na který jsme ve střední a západní Evropě zvyklí. Žije zde mnoho osamělých, nemohoucích seniorů, pobírajících velmi nízký důchod. Stále je však řada důchodců zcela bez příjmů. Poskytovaný důchod zdaleka nestačí na pokrytí základních životních potřeb, jako je jídlo, ošacení, otop a léky (ve zdravotnických zařízeních se platí za léky, provedené ošetření, pobyt v nemocnici). Od roku 2003 působí v tjačivském okrese (nejchudším v oblasti) farní pečovatelská služba, která seniorům a zdravotně postiženým pomáhá. Projekt Důstojný život realizuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravskoopavské ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč. V místě je pak projekt organizačně zajišťován hlavní koordinátorkou v Tjačivu a sítí místních, podmínek dobře znalých koordinátorů v jednotlivých obcích. Garantem projektu na Ukrajině je slovenský misionář P. Peter Krenický, působící v této oblasti od roku Cílovou skupinou projektu Důstojný život, tedy těmi, kterým je pomoc směřována jsou: senioři bez dostatečných finančních prostředků, osamělí a o samotě žijící senioři, trvale nemocní senioři, senioři, kteří nemají kde bydlet, zdravotně postižení lidé (nejen senioři). Základním kritériem pro zařazení seniora nebo zdravotně postiženého do projektu je chudoba a potřebnost. Neexistuje diskriminace z hlediska pohlaví, rasy ani náboženství. Senioři a zdravotně postižení jsou do projektu vybíráni na základě informací místního koordinátora a kněze, kteří mají přehled o potřebných ve své vesnici. Zájemce o pomoc si může vybrat konkrétního seniora nebo zdravotně postiženého, kterému chce pomáhat. V loňském roce jsem se rozhodl uzavřít dárcovskou smlouvu ve prospěch paní Hanny Tomynec, 75tileté paní žijící ve velmi skromných podmínkách ve zmíněné lokalitě. V Arcibiskupském kněžském semináři, kde jsem v té době studoval, se mi podařilo většinu svých spolubratrů získat (a nebylo to těžké ) pro významnou spoluúčast na finančním daru ve prospěch uvedené seniorky. Skutečnost, že v letošním roce trávím svou praxi právě ve zdejší farnosti, chápu jako výzvu i v této záležitosti. Proto vás prosím: nebuďte lhostejní k nezaviněnému utrpení starých lidí, jejichž problémy jsou navíc na samém okraji zájmu společnosti, v níž žijí. Stáří

7 FCHODOVINY KSK 7 samo o sobě může být těžkou zkouškou, což ovšem neznamená, že se musí vytrpět. Výsostným a nezpochybnitelným právem člověka (a zvláště starého, z jehož celoživotní dřiny dnes těžíme) je právo na lidskou důstojnost. A pokud zde selže každý, my křesťané selhat nesmíme! Příležitost pomoci tam, kde je potřeba, je Božím darem. Prosím tedy každého, kdo by se mohl a chtěl na příspěvku ve prospěch paní Hanny Tomynec podílet, byť jen i minimální částkou (celková částka potřebná pro pokrytí základních potřeb seniora je alespoň 2.400, Kč ročně), stejně jako každého, kdo by se o uvedeném projektu chtěl dozvědět více, aby mne kontaktoval buď osobně v kanceláři KCMT v pracovní době nebo po mši sv. v KCMT, případně tel , Bc. Jan Primus pastorační asistent HORY S Jarní prázdniny s Křesťanským sportovním klubem Praha jsou každoročně určené v první řadě farnímu studentstvu a žákovstvu. Sport, radost z pohybu a fascinace vědou a poznáváním mají být nosné intence. V tomto duchu měl být koncipován i devátý ročník, který proběhl v únoru. Necelá padesátka účastníků se přes den věnovala výuce lyžování a snowboardingu. Večery jsme věnovali popularizaci jednoho z vysokoškolských oborů, kterým pro letošek byla astrofyzika. Se speciálním povolením od našeho pana faráře, patera Michala, jsme měli jednu společnou bohoslužbu slova. Součástí programu byla pravidelná modlitba a Vašek nás naučil Příchovický modlitební parní stroj. Za lyžařské a snowboardové výkony lze dětem z farnosti vyslovit obrovskou pochvalu. Rok od roku zvedají laťku. Obrovskou pochvalu lze adresovat i péči, kterou rodiče věnují bezpečnosti a kvalitě sportovního vybavení. Sportovní náročnost byla v tomto ročníku opravdu mimořádná, ale účastníci se s ní vyrovnali opravdu na výbornou. Skoro by se až člověku zachtělo teze o generaci zlenivělé počítači považovat za přitažené za vlasy. Na doporučení patera Součka jsme poprosili Jiřího Grygara a ten nám pomohl, že za námi, na Jelení louky u Pece pod Sněžkou, přijeli jeho kamarádi z Hradecké hvězdárny. Úžasné bylo, že jeden z nich byl současně absolventem katolické teologické fakulty. Je možné namítat, že děti při vědeckých tématech právě nechrochtají blahem, ale na druhou stranu nevím, zda nějaký mravně bezúhonný program, při kterém by chrochtaly, vůbec existuje. Rozhodně však nelze namítat, že by účastníci při večerních programech úpěli, ba lze prokázat, že se chvílemi i bavili, při fundovaných přednáškách Mgr. Zubatého a Mgr. Bejčka z Hradce pak rozdováděný spolek dětí a mládeže poslouchal, ani nedutal. Kdo nevěří, ať se podívá do galerie na stránkách Při astrofyzikálním programu jsme občas nakousli něco, čemu nikdo, ani ten kdo zrovna nakusoval, vůbec nerozuměl. Ale možná v někom zbyl zárodek touhy, aby jednoho dne propátral, co je za obzorem. Aktuální zpráva závěrem. Aby klub KSK Praha rozšířil svůj potenciál kvalifikovaných sportovních vedoucích, vysílá koncem března talentovanou snowboardistku Gábinu Jarolímkovou a její kamarádku ze spřátelené farnosti na školení a zkoušky instruktorů snowboardingu. Licence instruktorů snowboardingu se nezískávají lehce, držme jim proto palce. Věříme v apoštolát sportem: Kvalifikovaný a věřící instruktor se může stát apoštolem a nemusí přitom vůbec nic říkat. Jarda Olšanský, KSK Praha, o.s.

8 8 LISTY APOŠTOLA PAVLA FCHODOVINY Listy apoštolapavla 1. ČÁST Prožíváme rok apoštola Pavla. Možná, že někdy zapomínáme na tuto událost, která nás má hluboce oslovit, abychom četli Písmo sv., porozuměli slovům Božím. Vždyť Ježíš nám všem dává důležitý úkol: Jděte do celého světa a učte všechny národy, buďte hlasateli radostné zvěsti, buďte misionáři ve svém prostředí, ve své době, tam kde jste. Proto je tak nutné, aby každý křesťan, věděl čemu věří, proč věří a toto svědectví předával dál, zvláště mladým. V té naší misionářské činnosti je třeba stále vidět sv. Pavla, jeho vývoj od obrácení, až po ten nesmírný elán pro Krista, jeho trpělivost, když není chápán, vytrvalost k těm hledajícím nebo dokonce k těm, kteří stále jen a jen odmítají. Pavel je naším učitelem na té naší misionářské cestě. Proto je tak důležité, abychom lépe porozuměli Pavlovi, jeho dílu na pozadí jeho doby nadchli se jeho životem pro Krista. Když si ještě božský hošík Ježíš hrával na nivách jeruzalémských a malý Jan, jeho předchůdce, vyrůstal v hornatém kraji Judeje, žil daleko za mořem v pohanském velkoměstě Tarsu jiný hošík, který nevěděl nic a teprve v pozdějších letech, když byl povolán se mnohé dozvídá (Galatským 1. kap.). A tím malým hošíkem v Tarsu je mladý Šavel. Mládí prožil ve dvou městech: V Tarsu a v Jeruzalémě. Jsem Židem, narozeným v Tarsu. Tak to uvádí velitelům římských stráží, když byl zajat. Splývají v něm dva proudy starověké vzdělanosti: židovská výchova a řecké vzdělání, které získal v univerzitním městě Tarsu. Čím byl Tarsus? Prastarým obchodním střediskem, rozhraním dvou kultur, západní, řeckořímské a východní, semitsko-babylonské. Tarsus byl překladištěm světového obchodu, zvláště se vzácným stavebním dřívím, které se plavilo z Tauru. Jistě tu mladý Šavel naslouchal cizímu nářečí obchodníků a prodavačů, kteří přicházeli z Fezu, Alexandrie, Korintu, Říma a ze Španělska. Určitě v Tarsu probudila se v něm záliba v putování, která ho provázela celým životem. V jeho listech najdeme četné obrazy, které byly vzaty ze světa obchodu a dopravy. Bylo jistě úmyslem Božím, aby muž, který má po celý život působit jako misionář v pohanských městech, byl též v pohanském velkoměstě vychován, aby ten, jemuž nemělo býti rozdílu mezi židem a pohanem, Řekem a barbarem, pánem a otrokem, nebyl vychován na idylických pahorcích Galileje, ale v bohatém obchodním městě, kde splývala směsice národů Římské říše. Pokud chceme lépe porozumět Pavlovým listům, musíme se tak trochu podívat na svět helenismu. Pavel myslel, mluvil a psal řecky jako svou mateřštinou, kdežto Petr, když konal misie mimo Palestinu, tak potřeboval tlumočníka, zvláště v písemném styku. Tarsus závodil s Alexandrií a Aténami o palmu vzdělanosti. Odtud byli vybíráni domácí učitelé pro císařské prince v Římě. Město s tak vynikající vzdělaností jistě muselo ovlivnit duševní vývoj apoštola Pavla. Na ulicích, náměstích a v stinných alejích debatovali stoičtí a kyničtí potulní řečníci o filozofii, etice a náboženství a mladý Šavel jim určitě naslouchal. Rodina Pavlova měla tarsické i římské občanství. První bylo podmínkou druhého. Významní židé když zaplatili pět set drachem, mohli nabýt občanství a mohli se stát členy městské rady. Nebylo přísného rozlišování mezi židy a pohany, byli spojeni stejnými státními a městskými zájmy a modlili se, i když různě, za blaho města a císaře.

9 FCHODOVINY LISTY APOŠTOLA PAVLA 9 Giuseppe Obici: Sv. Pavel (Řím) Pavel nepocházel z ghetta. Tím se nám vysvětluje světovost jeho ducha, jeho chápání pohanů a věrné státní cítění. Římský občan patřil k nižší šlechtě a měl jméno i příjmení příznivce, kterému vděčil za své občanství, např. Gajus Julius. A to, že se Lukáš o Pavlově příjmení nezmiňuje, svědčí o jeho dějepisecké spolehlivosti, neboť v řeckých městech nebyli nikdy římští občané nazýváni příjmením. Pavel byl svým krajanům vždy jen Pavlem, ale doma v rodině měl, jako každý žid, své posvátné hebrejské jméno: Šavel tj. Vyprošený. Helenský vliv, to byl jen jeden ze základů duchovní bytosti apoštola Pavla. Mnohem důležitější je jiný základ jeho osobnosti, který pramení ze starozákonní výchovy, z tisíciletého podání, z jeho židovského původu.ve starověku nemohl se nikdo státi státním občanem, nebyl-li členem kmene nebo rodiny. To dodávalo rodině Pavlově jisté tradice, jisté měšťanské pýchy. Jsem z kmene Benjamínova tak říká Pavel. Sv. Augustin později podává velmi případný symbol tohoto jména v moudrém výroku umírajícího patriarchy Jakuba: Benjamin je dravým vlkem, ráno pojídá z kořisti a večer dělí se o to, co ulovil (1Mojž 49,27). Šavlův otec byl farizej, jistě uvedl syna do nejstaršího nářečí bible, ve škole se Šavel učil řeckému překladu Septuaginty. Židé měli podivuhodný systém domácí výchovy. Ten byl tajemstvím jejich síly. V pěti letech učil se hoch podstatě obsahu zákona v 5. a 6. kapitole Deuteronomia, velkému Halleluja tj. Žalmům 113 až 118, zpívaným o velkých svátcích: Chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina atd. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby atd. Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Je to vynikající duchovní základ i pro nás, v dnešní době. Najděme si trochu času, otevřme Písmo sv., tyto žalmy nás uričtě osloví. Přeji Vám všem duchovní zážitek Váš jáhen Pavel Urban (Pokračování příště)

10 10 CHARITA FCHODOVINY Zprávičky z Farní charity Vážení přátelé, ve svých příspěvcích do Fchodovin obvykle píši o našich službách nebo klientech. Jen zřídka se ale zmiňuji o tom asi nejpodstatnějším, a to jsou lidé, kteří ty služby poskytují. Tedy zaměstnanci Farní charity Praha 4 Chodov. Zaměstnanci, kteří poskytují přímé služby klientům, jsou základním stavebním kamenem každé organizace, která poskytuje služby v pomáhajících profesích. Naše charita není výjimkou. Sebelepší má výmluvnost nebo schopnost psaní projektů by byla k ničemu bez obětavé, spolehlivé a pečlivé práce mých spolupracovníků, kteří pracují přímo v terénu. Bez jejich kvalitní práce by naše charita nefungovala, neexistovala ani neposkytovala kvalitní služby. Také bychom nezískali potřebné finanční prostředky. V naší charitě v současné době pracuje tým 6 zdravotních sester, vedený vrchní sestrou a tým 8 pečovatelek/osobních asistentek vedený dvěma sociálními pracovníky. V příštím týdnu budu přijímat další dvě pečovatelky. V době, kdy budete číst tento příspěvek, bude naše charita mít dohromady 20 zaměstnanců + 2 kolegyně, které máme momentálně na mateřské. Máme ještě paní ekonomku, ale ta není zaměstnancem naší charity, spolupracuje s námi na základě smlouvy jako osoba samostatně výdělečně činná. Zaměstnanci se pohybují v terénu, pracují v domácnostech našich klientů, a tak se potkáváme poměrně málo. Možná i díky tomu netrpíme v charitě ponorkovou nemocí a jsme rádi, když se můžeme občas potkat a ne jen slyšet po telefonu. Setkáváme se pravidelně každý týden při provozních poradách jednotlivých projektů a potom jednou měsíčně, kdy se sejde při poradě celý tým. Jako veliké pozitivum vnímám, že se nám už mnoho let daří v naší charitě udržet velmi příjemnou atmosféru. Přestože často řešíme velmi závažné a bolestné problémy, držíme pohromadě, o všem se otevřeně diskutuje. Často se mě lidé ptají, zda je třeba, aby zaměstnanci charity byli katolického vyznání. O problematice přednostního zaměstnávání lidí s katolickým vyznáním se v charitě na celorepublikové úrovni často diskutuje a názory na toto téma jsou opravdu velmi různorodé. V naší charitě máme zaměstnance katolického i různých protestantských vyznání. Asi třetina zaměstnanců je sice sympatizující s křesťanstvím, ale nejsou praktikující věřící. Věřící zaměstnanci (občas zavítá i některý z nepraktikujících zaměstnanců) se setkávají k pravidelným ekumenickým modlitebním setkáním 1x týdně v kapli Matky Terezy. Jsme sice organizační složkou katolické církve, ale současně poskytujeme profesionální zdravotnické a sociální služby. Může se zdát, že modlitby do naší náplně práce nepatří. Přesto po těch mnoha letech mohu říci, že společná modlitební setkání jsou velmi důležitá. Mnoho let se modlitební skupina setkávala každý týden. Asi před 5 lety jsme se dohodli, že je málo času a budeme se scházet ke společné modlitbě pouze jednou měsíčně. Vydrželo nám to asi rok a následně jsme se shodli, že nám společné chvíle ztišení chybí a vrátili

11 FCHODOVINY CHARITA SPOLEČENSTVÍ 11 jsme se zpět k setkávání každý týden. Přestože se obvykle sejdeme v počtu 3 5 lidí, ta malá skupinka vyprošuje požehnání pro nás všechny, naše rodiny i naše klienty a jejich rodiny. Shodujeme se na tom, že společné setkání, modlitby nás spojují a posilují a věříme, že přináší nám všem požehnání. Na závěr bych vás chtěla informovat o tom, že máme novou sociální pracovnici. Naše sociální pracovnice DiS. Diana Lukášová odešla na mateřskou dovolenou, ale stále zůstává zaměstnancem naší charity. Na její místo nastoupila Mgr. Radana Sousedíková, kontakty na naše sociální pracovníky zůstaly beze změn. Přeji Dianě do následujících let hodně požehnání a zdravé miminko, Radaně zase, aby se jí u nás líbilo a dobře se jí s námi spolupracovalo. Přeji Vám všem požehnané Velikonoce. Eva Černá společenství Naše společenství se jmenuje Sedm pramenů. Vzniklo v 90. letech, kdy ve vršovické farnosti probíhala duchovní obnova. K rozlišení velkého počtu skupinek bylo nutné jejich pojmenování. Zakládající členy oslovilo při pouti do Svaté země místo na břehu Genezaretského jezera jménem Tabgha, kde vytéká sedm pramenů a působil zde Ježíš. Sedm pramenů také proto, že jsme každý odjinud, že nás dal dohromady Pán, bez ohledu na věk, vzdělání a naše představy. Máme různé dary Ducha svatého, které chceme využít ke chvále Boží. Před 13 lety se jeden nesmělý pramének vydal na Jižní Město, časem zmohutněl a vydal další, menší. Naše touha, aby pramenů bylo 7, se zatím nenaplnila. Jsme ale velice vděční, že se můžeme pravidelně každých 14 dní scházet ve farním sále i při aktivitách naší farnosti. Za tu dobu se mezi námi vytvořilo silné citové pouto, pocit, že jsme velká fungující rodina (18 členů), kde si můžeme bez obav sdělovat a společně prožívat naše radosti i starosti. Občas k nám zavítají k motlitbě naší přátelé a známí. Program večera připravuje vždy někdo z nás podle svého uvážení a možností. V současné době nás obohacují znalosti našich studentek teologie. Máme vždy velký prostor k motlitbě, rozjímání, úvahám a diskuzím i vzdělávání. Nikdy nechybí zpěv a radost z Boží přítomnosti. Využíváme i video nebo audio-nahrávky, navštěvujeme společně kina, divadla, výstavy apod. Také výlety a poutě, společné oslavy svátků i narozenin zpestřují naši činnost. S přibývajícím věkem a neduhy ubývá energie, ale přibývá vděčnost a radost, že jsme Božími dětmi, děkujeme za každý den, který nám Pán dává a snažíme se také pomáhat, ale hlavně se modlit a být světlem a solí pro své okolí. Lída Kleňková

12 12 SVĚDECTVÍ INFO FCHODOVINY Svědectví... Ráda bych vydala svědectví o pomoci Boží v našem manželství. Začínali jsme s málem na ubytovně, posléze v podnájmu a právě v postní době jsme využili příležitosti zvýšit počet modliteb a zavést sami pro sebe půst dosti přísný, aby se tak naše záměry a přání dostaly blízko k Božímu trůnu a mohly být vyslyšeny. A vskutku byly! V brzké době jsme jako zázrakem dostali byt 3+1 s balkónem a zahrádkou, já konečně otěhotněla a též jsme měli oba možnost účastnit se velmi aktivně farního života v místě, kam jsme se přistěhovali. Dnes bydlíme již zde v Praze a máme už děti tři. Boží milost jsme velmi silně prožili i nedávno, kdy manžel přišel o práci. Následovaly modlitby, sloužila se za nás dokonce i mše svatá. Manžel hledal složitě a dlouho, nakonec získal pěkné místo s časovými výhodami pro rodinu. Máme za to, že modlitba (v postní době především) má velikou moc. Jsme Bohu vděčni. R. D. Poznámka redakce: Dopoledne jsem obdržela toto svědectví a večer mi přišel . Manžel mé kamarádky dostal okamžitou výpověď. Kamarádka dodává, co tím chce Pán Bůh říci? BACHOVY PAŠIJE PODLE JANA KCMT / 5. dubna 2009 / hod. FARNÍ VÝLET Milí přátelé, jaro je tady, proto vás zvu na jarní výlet do Českého krasu. Projdeme se Karlickým údolím, přírodní rezervací, která se nachází nedaleko Dobřichovic. Výlet bude mít určitě víc jak 10 km. Můžeme se těšit na jarní přírodu a bohatou květenu Českého krasu. Kdy? V sobotu 25. dubna, vlakem z Hlavního nádraží. Sraz je v 9.20 před pokladnami (dole). Podrobnosti budou s předstihem na plakátcích v kostele a v KCMT. Všechny srdečně zvu! Barbora Palečková tel ZÁJEZDY ORGANIZOVANÉ SDRUŽENÍM KŘESŤANSKÝCH SENIORŮ JM poutní místo Římov, Lomec, významné poutní místo jižních Čech s milostnou soškou P. Marie Královny, a Sezimovo Ústí k hrobu Edvarda Beneše. Cena je 160 Kč Karlovy Vary, hrad Bečov nad Teplou, Stochov rodiště sv. Václava, Lány k hrobu T.G. Masaryka a Nové Strašecí (kde bude vše sv.). Cena je 130 Kč. Odjezdy autobusů od KCMT, ul U Modré školy, metro Háje, v obou případech v 7 hod. ráno. Srdečně vás všechny zveme, rádi bychom obsadili autobus (45 míst). Přihlášky: Ing. Irena Řivnáčová, tel

13 FCHODOVINY INFORMAČNÍ SERVIS 13 Ahoj kluci a holky!!! Dovolte mi vás pozvat na již 15-tý Dobrodružný dětský tábor Tábor trvá 14 dní, během nichž poznáte mnoho nových kamarádů, naučíte se spoustě táborových dovedností, a v neposlední řadě si užijete hodně zábavy. Máme připravenu celou škálu her od běhacích a logických až po ty strašidelné noční bojovky. Každý tábor má vlastní téma a příběh. Minulý rok jsme měli možnost strávit dva týdny v době antického Říma. Tento ročník zavítáme do tajemné fantastické říše J. R. R. Tolkiena. Staneme se součástí příběhů o hrdinství, cti a přátelství. Za dobu tábora potkáme mnoho podivných obyvatel země zvané Středozem od hobitů a trpaslíků přes Elfy až k obyčejným lidem a budeme spolu s nimi zažívat jejich neuvěřitelná dobrodružství. Chceš-li i ty se stát poutníkem na naší výpravě neváhej a příhlas se! Cena tábora je 2900 Kč a zahrnuje: stravu 5x denně, výlety, ubytování (stany s podsadou), dopravu, návštěvu aquaparku, potáborový sraz a odměny. Na tábor odjíždíme 18. července a vracíme se 1. srpna. Tábořiště je umístěno v malebném údolíčku s potokem, uprostřed jihočeských lesů, cca 15 km od města Tábora. Pro získání bližších informací můžete navštívit internetové stránky nebo mě kontaktovat na telefonním čísle , případně na Těším se na Vás v létě, Martin Ješuta, hlavní vedoucí Nabídka zájezdů XXVIII. ročník Cyrilometodějské pouti IV. etapa 25. dubna Trasa: Sázava Uhlířské Janovice Zbraslavice (28 km) Doprava z Prahy: vlak hl.n Čerčany (přestup) Sázava; nebo autobusem Praha Háje Sázava. Odchod od kláštera cca v 9.00 hod. Odjezd ze Zbraslavic: vlak Kutná Hora (přestup) Praha (jede i později vlak 20.08). Možné jsou menší korekce trasy. Informace: nebo na tel a Nevers (hrob sv. Bernadety), Le Puy (nádherné poutní místo Francie), Lurdy pět dní duchovních zážitků v místech zjevení P. Marie. Při návratu návštěva Saintes-Maries-de-la Mer s možností koupání v moři. Zájezd plný duchovní posily. Termín zájezdu: Cena: , Kč Lurdy Nevers La Salette s návštěvou Annecy (návštěvy baziliky s ostatky sv. Františka Saleského a sv. Jany Františky de Chantal), Ars (návštěva baziliky sv. Jana Marie Vianney letos výročí 150 let od jeho úmrtí), Paray le Monial sv. Markéta Marie Allacoque a při návratu z Lurd prohlídka opevněného města Carcassone. Termín zájezdu: je Cena: 8.900, Kč. Informace a přihlášky: Pavel Urban tel

14 14 INFORMAČNÍ SERVIS FCHODOVINY Program farnosti na měsíc duben Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Společenství Život z víry farní sál Mše sv. v domově důchodců v Donovalské ulici Pobožnost křížové cesty KCMT Pobožnost křížové cesty kostel sv. Františka Duchovní obnova KCMT Květná neděle žehnání ratolestí Prodej velikonočních výrobků z chráněných a terapeutických dílen KCMT Bachovy pašije podle Jana představení Dramatické dílny KSK Praha KCMT Setkání místního společenství Hnutí fokoláre KCMT. Slovo života: Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. (Mt 24,42) Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Velikonoční liturgie Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Společenství Život z víry farní sál Mše sv. v domově důchodců v Donovalské ulici Společenství mládeže farní sál Sčítání návštěvníků bohoslužeb PhDr. J. Šebek: Křesťanská politika za 1. republiky KKS KCMT Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Společenství Život z víry farní sál Dětská mše sv. kostel sv. Františka Filmový klub Andrej Rublev. Pásmo zahájíme po mši uvedením do problematiky filmu s historiky Michalem Térou a Petrem Kopalem a po jeho shlédnutí bude následovat debata. KCMT Modlitba v duchu charismatické obnovy KCMT Modlitba za kněze při EUCHARISTICKÉ ADORACI spolu se sestrami misionářkami Lásky bl. Matky Terezy KCMT Setkání maminek na MD farní sál (K. Friedová, tel ) Společenství Život z víry farní sál Koncert: Vankleek Hill studentský orchestr z Kanady KCMT Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben 1. Všeobecný úmysl Aby Pán požehnal dílo zemědělců hojnou žní a učinil srdce lidí v bohatších zemích citlivějšími k problému hladu ve světě. 2. Misijní úmysl Aby křesťané, kteří působí v oblastech, kde jsou životní podmínky chudých, slabých, žen a dětí nejtragičtější, byli znamením naděje díky jejich odvážnému svědectví evangeliu solidarity a lásky. 3. Národní úmysl Aby víra ve vzkříšení a velikonoční radost pronikla celý náš život a my se stali živými svědky evangelia. Číslo účtu: KCMT / 6800 farnost / 0100

15 FCHODOVINY VELIKONOCE 15 BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

16 16 KONTAKTY FCHODOVINY Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. (J 15,7) Fara a kostel sv. Františka z Assisi Na Sádce 18, Praha 11 / fax: Komunitní centrum Matky Terezy U modré školy 1, Praha , PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY Sv. František Matka Tereza Pondělí 6.30 Úterý adorace Středa Čtvrtek jednou za 14 dní dětská Pátek Sobota 7.30 Neděle FCHODoviny Michal Antoni Bator (farář) Antoni Kośmidek (farní vikář) Pavel Urban (jáhen) Romana Kraleva (past. asistentka) Jan Primus (pastorační asistent) Eva Černá (ředitelka Charity) Kancelář Charity (pečovatelská služba) Uzávěrka květnového čísla bude Zpravodaj farnosti Chodov redakce: Katka, P. Michal typografie: Josef korektury: Jitka za obsah odpovídá: M. Bator foto: Jarda, Katka, Pavel Fulín, J. Jelínek, archiv.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Kaple Senohraby Výroční zpráva 2012 Senohraby květen, 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Aktivity sdružení v roce 2012 Základní informace o sdružení Finanční zpráva Poděkování

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více